Bezpečne do školy
Ranné cvičenie
Že ide vláčik ši – ši – ši: chôdza so sprievodnými
pohybmi
Že kmotričku navštívi: voľná chôdza
Že tu čosi udrelo: stoj spojný, tlesknúť vo vzpažení
Myšičku zobudilo: výskoky znožmo
Tančila, myšička tančila: stoj spojný, ruky v bok,
obraty drobnými krôčikmi
Až sa jej hlávka točila: krúženie s hlavou
Zadriemala si trošku, ale len málo, poviem Vám, čo sa
jej snívalo: drep, hlavu na kolená, ruky priložiť
k lícu
Že slniečko krásne svieti: stoj rozkročný, vzpažiť von
Že na lúke rastú kvety: sed skrižmo skrčný a stoj so
vzpažením von
Riekanka k pohybovej hre „ Na autá „
Auto ide, sláva, sláva,
Otec máva, mama máva,
Auto ide tú, tú, tú,
Otec máva už sme tu!
Plody našej záhrady
Ranné cvičenie
Ježko
Lezie ježko, lezie v lese, jabĺčka si domov nesielezenie vzpore drepmo
Deti v lese behajú, ježka všade hľadajú – vyskočiť,
upažiť, voľný beh po priestore
Lezie ježko, lezie v lese, jabĺčka si domov nesie lezenie vzpore drepmo
Ježko pich do všetkých strán, ja sa chytiť nenechám
– kľak, sed na päty – znázorňovať pichanie celými
pažami na všetky strany i vpred
Lezie ježko, lezie v lese, jabĺčka si domov nesie –
lezenie v podpore drepmo
Do lístia sa zahrabal, skrútil sa a potom spal – voľne
ľah na zem, skrútiť sa do klbka
Pedagogická úloha: cvičenie na pohyblivosti chrbtice
a zdokonaľovanie koordinácie pohybov.
Zvieratá v lese
Ranné cvičenie
LES
Už sme v lese – chôdza po priestore
Sú tu stromy , jeden tu a tu druhý – stoj spojnýupažiť pravou, upažiť ľavou
Vetrík kýva vetvami – stoj rozkročný – úklony
Vtáčik letí nad nami – stoj spojný –pažami
znázorňovať krídla
Skáče malý zajko v lese – poskoky v drepe vpred
– rukami znázorňovať uši
Veverka si orech nesie – stoj spojný - striedať
poskoky na ľavej s poskokom na pravej nohe
Medvedík sa prevaľuje, ku spánku sa pripravuje
–ľah vzadu , prevaľovanie, ľah – relaxácia
MEDVEĎ
Spustím na zem predné labky, už aj kráčam
ťapky, ťapky.
Zhíkli všetci : chúďa dieťa, zmenilo sa na
medveďa,
Pozrite sa och – och – och! Ako chodí po štyroch.
Zajko
Vzdychá zajko spoza voza – stoj spojný, ruky
vbok – úklony vpravo, vľavo
Zas je zima to je hrôza! 4 krokmi obrat o 360o
tlieskaním pred telom
Zadivený zazerá – stoj spojný, paže voľné –
úklony hlavou vpravo, vľavo
Na zmrznuté jazerá – upažiť a drobnými krokmi
obrat o 360o .
Pedagogická úloha: Precvičiť svalstvo celého
tela, zvyšovať obratnosť a pohyblivosť chrbtice.
Ľudské telo a starostlivosť o zdravie
Ranné cvičenie
Šikulka
Len čo vstanem, hopsasa – zo vzporu drepmo
výskok so vzpažením a poskoky na mieste
Umyjem sa do pása. – znázorniť špliechanie vody
na telo
Šuchy ruky, krk a tvár, - znázorniť umývanie
tváre a krku rukami
Vezmem vody za pohár – v stoji spojnom
predpažiť skrčmo
Umyjem si kefkou hravo, všetky zúbky vpravo,
vľavo- znázorniť čistenie zubov
Či ja na mne dáka chyba? Celý deň som ako ryba
– voľne obrat o 360 o
Pedagogická úloha: upevniť u deti hygienické
návyky a precvičiť svalstvo celého tela.
Prsty
Raz sa prsty hádali, akú prácu konali – stoj
spojný, upažiť – striedať upaženie
s predpažením a voľne krčiť a vystierať prsty
Palec ten je silný – stoj spojný – upažiť – upažiť
skrčmo dvakrát
Ukazovák pilný – drep, stoj – dvakrát
Prostredníček najdlhší – chôdza vo výpone
A malíček najmenší – chôdza v drepe
Pedagogická úloha: precvičenie svalstva
chrbtice, horných i dolných končatín.
Vstávanie
Len čo vstanem z postele –výpon s dopomocou
už aj cvičím vesele –– podupy na mieste
Ruky hore, ruky dolu, od seba a zase spolu- stoj
spojný – vzpažiť, pripažiť, upažiť, pripažiť
Čupnem, vstanem, vyskočím, veselo sa zatočím –
drep, vztyk, výskok – drobnými krôčkami obrat
Pedagogická úloha: cvičenie na zlepšenie
koordinácie pohybov.
Hudobno – pohybová hra „ Ľavá nôžka“
Ľavá nôžka, pravá nôžka – striedavo prednožiť
ľavou a pravou nohou
Zatancujeme si troška. – prednožiť dolu
s poskokom
Hlboko sa pokloníme – predklon
Veselo sa zatočíme – drobnými krokmi obrat
o360o tlieskať do dlaní pred telom
Download

Čo sa práve učíme - Materská škola Hemerkova 26, Košice