ZPRAVODAJ
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Ročník 6
Číslo 10-11/2012
Zprávy z radnice
č. usnesení : 210/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit záměr prodeje
části pozemku p.č. 440/15 v k.ú
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou
č. 20/2012 ze dne 26.9.2012
č. usnesení : 203/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo program zasedání
zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou dne 26.9.2012.
č. usnesení : 204/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou zamítlo žádost o snížení
příspěvku na infrastrukturu na připojení domu č.p. 17 v Lipně nad
Vltavou a nadále trvá na výši tohoto příspěvku 400.000,-- Kč.
č. usnesení : 205/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s napojením domu
č.p. 17 v Lipně nad Vltavou, který je ve vlastnictví spol. Teak service
s.r.o., Černá v Pošumaví, na vodovod a kanalizaci a s uzavřením
smlouvy o smlouvě budoucí na uložení vodovodní a kanalizační
přípojky na pozemku p.č. 534/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou, který je ve
vlastnictví Obce Lipno nad Vltavou, za podmínky uhrazení stanoveného
příspěvku na infrastrukturu.
č. usnesení : 206/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo Smlouvu o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu č. V.14.PF-3211-3209003/017-ČK mezi Obcí Lipno nad Vltavou a spol. E.ON Distribuce, a.s.,
na pozemku p.č. 601/4 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení : 207/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit záměr prodeje
části pozemku p.č. 440/15 v k.ú. Lipno nad Vltavou zaměřeného GP
č. 966-25/2007 jako díl „a“ o výměře 60 m2.
č. usnesení : 208/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s trvalým odnětím
zemědělské půdy pro stavbu dojezdové boudy na pozemku p.č. 708/1 v
k.ú. Lipno nad Vltavou dle žádosti společnosti LIPNO SERVIS s.r.o.
č. usnesení : 209/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo uzavření dodatku
nájemní smlouvy na pronájem parkoviště na pozemku p.č. 131/24 v k.ú.
Lipno nad Vltavou a souhlasí s tím, že investice do tohoto parkoviště na
pozemku p.č. 131/24 v k.ú. Lipno nad Vltavou ze strany spol. LIPNO
SERVIS s.r.o. může odepisovat v účetnictví spol. LIPNO SERVIS s.r.o.,
za podmínky bezúplatného převodu těchto investic do vlastnictví Obce
Lipno nad Vltavou ke dni ukončení nájemní smlouvy.
Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou č. 21/2012
ze dne 10.10.2012
č. usnesení : 212/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo prodej pozemku
p.č. 58/6 v k.ú. Lipno nad Vltavou na vybudování zdravotnického
zařízení spol. Zbraslavská lékárna, s.r.o., Praha 5 – Zbraslav.
č. usnesení : 213/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo Smlouvu
č. 014130001465/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi Obcí Lipno nad Vltavou a spol. E.ON Distribuce, a.s. na část
pozemků p.č. 215/1 a 243/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení : 214/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo Smlouvu o nájmu
pozemků k podnikatelské činnosti – část pozemku p.č. 55/30 o výměře
592 m2 a část pozemku p.č. 55/29 o výměře 1273 m2 v k.ú. Lipno nad
Vltavou mezi Obcí Lipno nad Vltavou a spol. LIPNO SERVIS s.r.o. za
částku 5.000,-- Kč na dobu určitou do 15.10.2042.
č. usnesení : 215/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s udělením licence
k provozování veřejné linkové dopravy na linku Lipno nad Vltavou –
Český Krumlov – České Budějovice – Netolice – Písek – Praha.
č. usnesení : 216/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo žádost obyvatel domu
č.p. 9 v Lipně nad Vltavou o povolení přejíždět obecní chodník na
pozemek patřící k domu č.p. 9.
č. usnesení : 217/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo Smlouvu o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení č. 00245976/01/ZOZ/2011/AK9,
Smlouvu o výpůjčce a používání klecových kontejnerů pro skladování
elektrozařízení č. 00245976/KK/2011V01 a Smlouvu o výpůjčce
přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení č. 00245976/EDOMEK/2010V05 mezi Obcí Lipno nad Vltavou a spol. ASEKOL s.r.o.
č. usnesení : 218/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo převod částky
300.000,-- Kč z rezervního fondu ZŠ a MŠ Lipno nad Vltavou do
investičního fondu ZŠ a MŠ Lipno nad Vltavou.
č. usnesení : 219/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo požádat obecní úřad
Lipno nad Vltavou o povolení k pokácení stromů na poz. p.č. 577 a 63/2
v k.ú. Lipno nad Vltavou ve vlastnictví obce Lipno nad Vltavou.
č. usnesení : 220/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo umístění otočné závory
ke vjezdu na parkoviště přístavu a umístění demontovatelného
dřevěného schodiště pro zimní období dle žádosti spol. LIPNO SERVIS
s.r.o.
č. usnesení : 221/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo Zprávu o uplatňování
územního plánu obce Lipno nad Vltavou v uplynulém období s tím, že
Strana 2
na straně 11 vyhodnocenému písm. d) bude na základě konzultace
s MŽP ČR doplněn text: „Vymezení vhodných lokalit pro umístění
zmíněných aktivit v koordinaci s ochranou přírody je zajištěno ve
stávajícím územním plánu kladnými stanovisky příslušných orgánů
ochrany ŽP, která byla uplatněna během procesu jeho pořízení“.
č. usnesení : 222/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo Smlouvu o poskytování
reklamy mezi spol. ČEZ,a s. a Obcí Lipno nad Vltavou.
č. usnesení : 223/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit záměr prodeje
pozemků, určených k výstavbě rodinných domů:
- p.č. . 506/29 v k.ú. Lipno nad Vltavou dle GP č. 1133-3/2010
- p.č. 506/30 v k.ú. Lipno nad Vltavou dle GP č. 1133-6/2010
- p.č. 504/84, 504/85 a 504/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou dle GP č. 125013/2012
- p.č. 505/30, 505/29, 505/28, 505/27, 505/31, 505/32, 505/33, 505/34,
505/35 a 505/36 v k.ú.
Lipno nad Vltavou dle GP č. 1260-16/2012
- p.č. 504/21, 504/22, 517/2, 504/89, 517/5 a 504/91 v k,ú. Lipno nad
Vltavou dle GP č.
1249-12/2012
za podmínky zřízení zpětného věcného předkupního práva pro Obec
Lipno nad Vltavou na dobu 15-ti let.
Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Lipno nad Vltavou č. 22/2012
ze dne 24.10.2012
č. usnesení : 225/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo prodej části pozemku
p.č. 440/15 v k.ú. Lipno nad Vltavou o výměře 60 m2 dle GP č. 96625/2007 za částku 10.500,-- Kč za podmínky, že kupující Obci Lipno
nad Vltavou daruje část pozemku p.č. 439 v k.ú. Lipno nad Vltavou o
výměře 39 m2, který se nachází pod místní komunikací.
č. usnesení : 226/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo prodej části pozemku
p.č. 440/15 v k.ú. Lipno nad Vltavou za částku 500,- Kč/m2 s tím, že
smlouva bude vyhotovena po vypracování nového geometrického
plánu.
č. usnesení : 227/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s umístěním zahradní
pergoly na pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou, jehož část má
žadatelka v pronájmu.
Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
č. usnesení : 228/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou zamítlo žádost o prodej části
pozemku p.č. 236/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou z důvodu zajištění
dopravní obslužnosti v dané lokalitě.
č. usnesení : 229/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou rozhodlo zveřejnit záměr
pronájmu pozemků k dotvoření a údržbě veřejné zeleně: 762/1, 690,
691, 693, 750, 751, 752, 753, 755, 756, 766, 621/1, 621/3, 621/4,
621/6, 621/7, 621/8, 632/1, 632/10, 632/11, 632/12, 632/14, 632/15,
632/16, 632/18, 632/20, 632/22, 632/24, 632/25, 632/27, 632/28, 632/6,
632/7, 632/8, 669/2, 669/3, 671/1, 671/10, 671/11, 671/12, 671/13,
671/16, 671/17, 671/18, 671/19, 671/3, 671/4, 671/5, 671/6, 671/8,
671/9, 678/4, 678/6, 679/3, 709/1 a 709/2, vše v k.ú. Lipno nad Vltavou.
č. usnesení : 230/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo cenovou nabídku spol.
ČEVAK a.s. na obnovu provzdušňovacího systému ČOV s nabídkovou
cenou 349.800,-- Kč včetně DPH.
č. usnesení : 231/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo Smlouvu o dílo mezi
Obcí Lipno nad Vltavou a spol. ČEVAK a.s. na obnovu
provzdušňovacího systému ČOV Lipno nad Vltavou.
č. usnesení : 232/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 10.000,-- Kč pro ZUŠ Kaplice, pobočka Vyšší Brod.
č. usnesení : 233/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou souhlasí s umístěním prodejního
stánku spol. FIGI s.r.o. u bruslařské dráhy za podmínky uzavření
nájemní smlouvy s vlastníkem pozemku, tj. Povodí Vltavy s.p. a
denního úklidu stánku mimo ledovou plochu a úklidu okolí.
č. usnesení : 234/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou doplňuje své usnesení
č. 204/2012 ze dne 26.9.2012 takto: „příspěvek na infrastrukturu ve výši
400.000,-- Kč bez DPH“.
č. usnesení : 235/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo rozpočtové opatření
č. 10/2012.
č. usnesení : 236/2012
Zastupitelstvo obce Lipno nad Vltavou schválilo poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 146.800,-- Kč včetně DPH na provoz skibusu v zimní
sezoně 2012/2013 za podmínky předložení skutečných nákladů po
ukončení zimní sezony.
Životní jubilea, narození, …
VÝROČÍ V ŘÍJNU
V říjnu jsme vzpomněli 18 výročí narozenin. Je to nejvíce v tomto roce. Kulatá výročí měly paní a pánové: Milan Víšek, Zuzana Kolářová, Jan Justin,
Zuzana Damianová, Jaroslav Koutský ml., Antonie Olšiaková a Božena Míčková. Dalšími oslavenci byli paní a pánové Anežka Cvachová, Karel
Míček, Františka Švarcová, Ludmila Valíková, Blanka Hronová, Stanislav Zeman, František Kortiš, Jarmila Grötzbachová, Miroslava Sluková,
Ludmila Víšková a Božena Hofmanová. Blahopřejeme. Hodně štěstí, zdraví, mnoho radosti a dobré nálady do každého dne přeje SPOZ
L. Bravencová a V. Neubauerová.
VÝROČÍ V LISTOPADU
Kulatá výročí v listopadu jsou čtyři: paní Kateřina Smekalová a pánové Štěpán Unger, Jiří Kroneisl a Štefan Kocoň. A další: pan Miloslav Vavera,
Oldřich Piterka, paní Františka Češková, pan Vlastimil Smekal, paní Irena Faturová, pan Petr Litvan a paní Marie Justinová. Blahopřejeme.
Ať Váš sváteční den i všechny další jsou plné zdraví, radosti, lásky, štěstí a pohody. SPOZ L. Bravencová a V. Neubauerová
PŘIPOMENUTÍ
Opět napíšeme, kdy se SPOZ zmiňuje o narozeninách občanů. První zmínka je v padesáti letech - kulaté výročí. Dále: 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85,90,
95. Občané dostávají blahopřání a dárek. Jenom blahopřání je pro léta: 61,62, 63, 64, 66, 67, 68, 69. Blahopřání s bonboniérou je připraveno v
letech: 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94.... Vidíte, nejsou zmiňovány roky: 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59.
Tak jsme systém zavedli v roce 1972 a neměnili jsme ho. Proto nebuďte smutní, že jsme na Vás zapomněli. NEZAPOMNĚLI!
V. Neubauerová, SPOZ
Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
Strana 3
Z kroniky
ROK 1988
V tomto roce došlo k několika živelným katastrofám - velké zemětřesení
v Arménii, záplavy a vichřice v Jižní Americe. Koncem roku došlo k
několika leteckým neštěstím. V těchto katastrofách zahynulo desítky
tisíc lidí.
K trvalému pobytu k 31.12.1988 bylo hlášeno v obci Lipno nad Vltavou
a osadě Slupečná 473 obyvatel. Z toho počtu 225 žen a 248 mužů,
včetně dětí. Žije zde 40 občanů starších šedesáti let, z toho 23 žen a 17
mužů, jsou zde 4 občané starší osmdesáti let: Anežka Divácká, Terezie
Schimplová, Františka Kortišová, Jan Kortiš - nejstarší občan.
Byla zahájena výstavba rodinných řadových domů.
V akci Z byly zajišťovány práce při výstavbě zimního střediska
Kramolín. Hlavní zásluhu na těchto pracích má TJ oddíl lyžování. Bylo
tak provedeno dílo v hodnotě 2 milionů korun.
Hlavní náplní Osvětové Besedy byl provoz letního kina, kina pro děti a
činnost Místní lidové knihovny. Provoz letního kina byl od 1. července
do 31. srpna. Průměrná účast činila 372 diváků - loni byla 265. Bylo
uskutečněno 60 představení, kde bylo přítomno 19 570 platících diváků.
Lidová knihovna vedená Lilian Schořovou je ve vzorném pořádku. Je
registrováno 122 čtenářů, z toho 46 dětí. (poznámka knihovnice V.N.:
letos 20, z toho 1 dítě.)
SPOZ - Pod vedením A. Strnkové členky pomáhaly uspořádat tyto akce:
zápis dětí do 1. Třídy, 2x besedu s důchodci, 2x vítání dětí do života bylo uvítáno 14 nových občánků.
SVAZARM je nejpočetnější organizací. Do činnosti je zapojována
mládež, ženy a hlavně muži. Uvnitř je dělení: Automotoklub, Minikáry,
Střelecký klub pro dospělé a pro děti Střelecký kroužek.
ČESKÝ SVAZ ŽEN - je další aktivní organizací. Ženy pečují o vzhled
obce, pomohly v zemědělství při sběru kamene. Pořádají akce pro děti.
Sbírají léčivé rostliny, starý papír a textil.
SČSP - práce této organizace spočívala v přípravě akcí zaměřených na
jubilea našich východních sousedů.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA - byla dvoutřídní s jedním oddělením družiny.
Ředitelem je R. Sitta, učitelkou M. Kosmatová, vychovatelkou V.
Hammerová a školnicí A. Talafousová. Žáci spolupracují s PS útvarem.
MATEŘSKÁ ŠKOLA. Personál: ředitelka M. Březinová, učitelky:
M. Vongrejová, V. Fencová, kuchařka J. Vávrová, školnice Z. Míšková.
ZO ČSČK má záslužnou činnost. Byla oceněna MV NF za rok 1987
finanční odměnou 3 000 Kč. Získala titul „Vzorná organizace II..stupně".
Dárci krve byli: F. Švarcová, O. Kroneislová a R. Zbín.
ZO ČZS - zaměřují se na zahrádkářské práce.
ZO ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ je novou zájmovou organizací, která
má 17 členů.
ELEKTRÁRNA LIPNO - výroba el. energie byla splněna na 109,45%.
Bylo vyrobeno 192,595 MWH.
Kronikář pan Jan Kňourek, upravila V. Neubauerová
Život v obci
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Divadlo - pohádka
15. října jsme se ve škole těšili na
divadélko
KOS
z Českých
Budějovic. Pohádka o Udatném
Matyášovi měla opět velký úspěch
a všichni netrpělivě čekali, jestli
Anička zachrání Matyáše, který jí
nevěřil a šel do světa za slávou.
Myslel si, že statečný může být jen
v boji po boku krále, ale nakonec
zjistil, že statečný může být každý
člověk, který bojuje za dobrou věc.
Vše dopadlo dobře a tak malí i velcí diváci nešetřili potleskem.
Mgr. Martina Vallová
Dravci
Dne 11.10. k nám z ČB zavítal sokolník Miloslav Vondruška se svými
dravci. Nejen své letecké umění nám předvedli orel Bohouš, výr Kuba,
sokol Nero, krkavec Ferda a káně Lucy. Tito nádherní ptáci nám
ukázali, co dokáže příroda. I sami žáci se stali součástí úžasného
programu. Jen jsme měli strach o paní učitelku Janičku, která měla za
úkol držet výra Kubíka. Ale Kubík, i přes svou velikost /největší výr
Evropy /, nám paní vychovatelku neodnesl.
Hana Malinová
Výlet do Prahy
Dne 21. 9. jsme si vyjeli do Prahy. Poněvadž jsme měli před sebou
dlouhou cestu, vyjížděli jsme v půl šesté ráno. Bohužel nás cestou
potkala nemilá událost - píchli jsme. Ale my i děti jsme to brali jako
jedno z mnoha dobrodružství, která nás ten den ještě měla potkat. Za
dalších 100 km nás potkalo již druhé neplánované dobrodružství.
Zatímco velmi ochotný pan řidič sháněl náhradní díl, my si užívali na
překrásném dětském hřišti, jehož součástí byl rybníček s exotickými
rybami. Ale humor nám všem vydržel až do Prahy. Nejdříve jsme
navštívili Letiště Praha, kde nám ukázali, jak celé letiště funguje.
Součástí programu byla i projížďka na ranvejích, kde děti viděly z
bezpečné vzdálenosti přistávající a startující letadla. Naše další cesta
vedla do zrcadlového bludiště, kde jsme překvapivě nezabloudili.
Předposlední zastávkou byl dětmi očekávaný mořský svět. Zblízka jsme
viděli nádherný život pod mořem a děti si mohly zakoupit suvenýry. Naší
poslední zastávkou byl McDonald´s, kde jsme utratili poslední penízky a
naplnili bříška na cestu domů. Když jsme nabrali síly, vyjeli jsme k
domovu. Zpáteční cesta proběhla v pořádku a my si máme ještě dnes o
čem povídat.
Jana Procházková
Vinotéka – Vinárna
Rozmanitý výběr moravských a zahraničních vín - Dárková balení Stáčená vína od 60,- Kč - Drobné pochutiny, které k vínu patří.
Přijďte si vybrat a ochutnat, v příjemném prostředí posedět …
Máme otevřeno denně od 11.00 -21.00 i déle .
Kontakt: 607 934 301, 739 095 656. Najdete nás: Lipno nad Vltavou
119, spodní vchod kavárny ZH Caffe (bývalá čínská restaurace).
BLUE LIPNO RESTAURANT (areál Lipno Point) VÁS VŠECHNY
SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ SVATOMARTINSKOU HUSU S
KOŠTEM MLADÉHO VÍNA VE DNECH 9.11 – 18.11
Husí sádlo na celozrnné bagetce s ředkvičkou 39,Kachní paštička s karamelizovanými filátky z jablek a pomeranče,
čerstvé listy z polníčku a pečivo 119,Silný Caldon z kachen a hus 59,Filátka kachních prsíček s karamelizovaným červeným zelím a
žemlovým knedlíkem 229,¼ svatomartinské husy s dušeným hlávkovým zelím a
domácím bramborovým knedlíkem 229,Domácí povidlové buchty 89,-
Strana 4
Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
Přijměte pozvání na
„ADVENTNÍ PRŮVOD SVĚTÝLEK“
Sraz 2.12.2012 u pensionu „U Draka“,
v 16:00 hodin
Přineste si adventní lucerničky nebo
lampiónek
V PROSINCI NÁS ČEKAJÍ TYTO AKCE
(podrobnosti v příštím zpravodaji nebo na
plakátech):
 Peklo
 Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
 Malé předvánoční překvapení
 Prodej živých vánočních kaprů
PRO OBČANY LIPNA NAD VLTAVOU JSOU V INFOCENTRU
LIPNO PŘIPRAVENY LIPNO CARD ZDARMA
Pro každého v Lipně nad Vltavou trvale žijícího obyvatele je
v Infocentru Lipno připravena speciální LIPNO CARD zcela
zdarma. Držitel karty může využívat mimořádných slevy na
veškeré služby Skiareálu Lipno, a to následovně:
- dítě do 15 let – sleva 90% na jednodenní skipas a večerní
lyžování opakovaně
- dospělý - sleva 50% na jednodenní skipas a večerní lyžování
opakovaně
- půjčovna + servis – sleva opakovaně 30%
- lyžařská škola – sleva opakovaně 20%
- vstup do Aquaworld Lipno (bazén a sauna) – sleva opakovaně
50%
- možnost nákupu půlroční permanentky (pouze na základě
prokázání se LIPNO CARD)
S kartou bude možné čerpat se slevou i ty služby, které jsou na
klasické LIPNO CARD. Tyto služby a výše poskytované slevy
jsou zveřejněny na www.lipnocard.cz. Jedná se například o
gastronomická zařízení, indoorové sporty, muzea a galerie.
Karta bude nyní „nabita“ službami na zimní sezónu 2012/2013,
po ukončení sezóny, tj. počínaje 1. 4. 2013, bude karta nabita
službami pro letní sezónu.
Karta bude vydávána v prostorách Infocentra Lipno všem
dospělým osobám trvale žijícím v obci oproti občanskému
průkazu. Děti do 15 let si mohou kartu vyzvednout v doprovodu
rodičů, a pokud se nemohou prokázat pasem nebo jiným
dokladem totožnosti, bude jim na IC vystavena průkazka s
fotografií, kterou si musí s sebou přinést.
Ve všech případech čerpání slev na pokladnách musí všichni
uživatelé této karty vždy předložit průkaz totožnosti, studenti i
doklad o studiu a děti doklad totožnosti, nebo průkazku
vystavenou v IC.
Přijďte si pro svou LIPNO CARD do Infocentra Lipno, které je
otevřeno
- do 16. 12.: pondělí – neděle 9.00 – 16.00 hodin
- od 17. 12. do 31. 3.: pondělí – neděle 9.00 – 17.00 hodin
(24. 12. zavřeno)
Ostatní
WELLNESS HOTEL FRYMBURK
PROVOZNÍ DOBA AQUAPARKU V TERMÍNU 8.10.-30.11.2012
Pondělí – Pátek 10:00 – 13:00 Kondiční plavání (bez atrakcí aquaparku)
13:00 – 21:00 Aquapark
Sobota – Neděle 9:00 - 10:00 Kondiční plavání (bez atrakcí aquaparku)
10:00 – 21:00 Aquapark
TECHNICKÁ ODSTÁVKA HOTELOVÉHO AQUPARKU V TERMÍNU
4.-8.11.2012
HOTELOVÉ LISTOPADOVÉ AKCE
10.11.2012 SVATOMARTINSKÉ POSVÍCENÍ
SVATOMARTINSKÝ BUFET 18:00 – 20:30 - možnost dokoupení za
cenu 300,-/osobu
SVATOMARTINSKÁ ZÁBAVA - začátek ve 20:30 hod. v hotelové
restauraci. Program: Welcome drink – sklenka svatomartinského vína. K
tanci a poslechu hraje cikánská kapela Mulatčag. Vstupné:100 Kč
17.11.2012 DĚTSKÉ DISKOTÉKOVÉ ODPOLEDNE V AQUAPARKU
Bude se tančit, zpívat a soutěžit o zajímavé ceny! Začátek: od 13 hod.
17.11.2012 SAUNOVÁ NOC
Velmi oblíbené saunování při svíčkách, různé saunové ceremoniály.
Vyberte si své top ceremoniály v anketě na facebooku!
Časové rozmezí: 18.00 – 23.00 hod.
SPECIÁLNÍ WELLNESS NABÍDKA PRO MĚSÍC LISTOPAD
20% sleva na Políbení moře - zábal z mořských řas (80 min.) - nyní
pouze 960,- Kč. Vysoce relaxační tělové ošetření poskytující intenzivní
remineralizaci pokožky a detoxikaci těla. Během procedury Vás čeká
peeling celého těla, aplikace mořských řas a 20-ti minutový termo zábal,
sprcha a závěrečná masáž tělovým krémem.
20% sleva na čokoládovou masáž (90 min.)– nyní pouze 960,- Kč
Švédská masáž (25 min.) - nyní pouze 390,- Kč
Relaxační masáž (35 min.) - nyní pouze 390,- Kč
Thajská olivová masáž (55 min.) + vstup do saunového světa (120
min.) - speciální cena 1000,- Kč
NA PROSINEC PRO VÁS PŘIPRAVUJEME:
8.12.2012 MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA – PAPOUŠKOVO SIROTCI
Download

Zpravodaj obce Lipno nad Vltavou