Zkouška pro všechny
Manuál poradce pro práci s videoprogramem
PhDr. Eva Micková
Mgr. Jan Havlena
Mgr. Jenifer Kaločová
Ing. Helena Latková
Vývoj tohoto programu byl spolufinancován z programu Phare „Equal“ a ze státního rozpočtu
České republiky. © 2004 RPIC-ViP s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
© RPIC-ViP s.r.o.
Zkouška pro všechny
2
Obsah
1. Základní informace ................................................................................................................3
2. Členění manuálu ...................................................................................................................4
3. Doporučený poradenský styl .................................................................................................5
4. Lektorské know-low................................................................... .............................................6
Část první ......................................................................................................................... ..6
Blok 1: Organizace výběrového řízení ............................................................................... 6
1. kolo — administrativní ........................................................................................... 7
2. kolo — vyřazovací ................................................................................................. 7
Některé používané metody ........................................................................................ 7
Zvládnutí testováni ..................................................................................................... 8
Blok 2: Výběr „té pravé osoby.' ........................................................................................... 9
Část druhá ........................................................................................................................12
Blok 3: Přijímací pohovor .................................................................................................12
Příprava na pohovor ................................................................................................12
Užitečná společenská pravidla ................................................................................13
Obecné zásady společenského styku ......................................................................16
Vyhodnocení testu ...................................................................................................20
Vlastní průběh pohovoru ...................................................................... :..................20
Řeč těla .................................................................................................................... 21
Čeho se u pohovoru vyvarovat ................................................................................22
Záznamy o pohovorech ...........................................................................................22
Blok 4: Otázky ..................................................................................................................23
Otázky, které dostanete ...........................................................................................23
Otázky, které položíte ..............................................................................................28
Blok 5: Fiktivní pohovor .....................................................................................................28
5. Zpětná vazba .......................................................................................................................30
5.1 Poskytování zpětné vazby ...........................................................................................30
5.2 Přijímání zpětné vazby ................................................................................................30
6. Další tipy a možnosti ........................................................................................................... 31
NOTA BENE: ...........................................................................................................................32
Přílohy .....................................................................................................................................33
Dotazník pro hodnocení skupinové práce
©
RPIC-ViP s.r.o.
Zkouška pro všechny
3
1. Základní informace
Tento manuál, zpracovaný poradci Regionální zaměstnanecké agentury v Ostravě, je
metodickou pomůckou pro lektory/poradce, kteří budou požívat videoprogram „Zkouška pro
všechny”.
Přijímacího pohovoru, a vůbec celého výběrového řízení, se lidé, kteří hledají zaměstnání,
většinou obávají. Je to skutečně svým způsobem zkouška a nezbývá, než v ní uspět. Náš
videoprogram má dvojí záměr. Tím prvním je seznámit diváky s tím, jak mohou být výběrová
řízení i osobní pohovory zorganizovány a co vše mohou obnášet. Videoprogram obsahuje
řadu užitečných informací a lze se z něj poučit. Druhým záměrem je divákům ukázat, že
přijímací pohovor je vlastně zkouškou pro všechny zúčastněné aktéry, tedy nejen pro ty, kteří
jej podstupují. Totiž, vybrat správného člověka nebývá ani pro zaměstnavatele jednoduché.
Diváci tohoto videoprogramu se sami stanou jeho aktéry. Ocitnou se v roli zaměstnavatele a
bude na nich, aby vybrali člověka, který je podle nich pro firmu tím pravým. Tím, že svůj výběr
budou muset komentovat — zdůvodnit, koho si vybrali a koho odmítli, a proč - si ujasní a
prodiskutují důležité zásady a pravidla zkoušky zvané přijímací pohovor.
Videoprogram je určen pro skupinovou práci.
Tento manuál jsme pojímali obšírněji a snažili jsme se v něm uvést rozmanité informace, které
by mohly být lektorům/poradcům při práci se skupinou užitečné. Některé z nich mohou budit
dojem, že jsou příliš odborné a do podrobností zbytečně zabíhající. Manuál si v žádném
případě neklade za cíl suplovat učebnici personalistiky. Samozřejmě nemusíte všechny
informace použít. Zařadili jsme je sem jednak pro zajímavost, ale hlavně na základě našich
zkušeností z práce s lidmi, zejména pak dotazů, často i velmi odborných a fundovaných, které
nám lidé pokládali. Cílem je usnadnit vám práci.
Zkouška pro všechny
4
2. Členění manuálu
Nejpodstatnější částí tohoto manuálu je kapitola nazvaná Lektorské know-how. Obsahuje dvě
části, z nichž každá je rozčleněna do několika tématických bloků. V každém bloku naleznete:
•
•
•
•
•
jeho cíl
potřebné pomůcky a vybavení
časový odhad
tipy a návody k práci se skupinou
podklady pro lektora při práci se skupinou
V každém bloku jsou k dispozici informace, kterých lze při práci se skupinou využít jak např. v
podobě určitého výkladu, tak především při skupinových debatách a diskusích. Jejich cílem je
orientovat klienty, poskytnout jim návody a rady, které jim během výběrových řízení i
pohovorů mohou být užitečné.
S videoprogramem Zkouška pro všechny souvisí první část tohoto manuálu. Druhá část
poskytuje inspiraci, jak probrat se skupinou téma „osobní pohovor” ještě podrobněji a pohovor
si vyzkoušet. Obě části mohou být využity postupně a samostatně.
Vedle manuálu je k dispozici pracovní sešit s vybranými texty a cvičeními, který je možno
klientům nakopírovat.
©
RPIC-ViP s.r.o.
5
Zkouška pro všechny
3. Doporučený poradenský styl
•
•
•
•
•
•
je přímý, vede klienta po celou dobu
dodržuje návody a postupy uvedené v manuálu
je pozitivní, soustavně povzbuzuje, reaguje na správný přístup a jakýkoliv pokrok
postupuje po jednotlivých krocích
i při práci se skupinou se soustředí na jednotlivce a rozděluje pozornost - pravidlo
automatické rotace
stále zdůrazňuje konečný cíl, kterým je získání zaměstnání
Během práce související s používáním tohoto programu přivítejte jakékoli příspěvky a
poznámky účastníků, zejména podílení se o zkušenosti a pocity, avšak neposilujte negativní
názory. Objeví—li se námitky, umožněte jejich ventilování. Mnoho námitek se bude týkat toho,
co dotyčný nemůže ovlivnit: nezaměstnanost je vysoká, žádná volná místa nejsou, platy jsou
hrozně nízké nebo „jsem už příliš starý”. Námitky vyslechněte, nemějte kritické či ironické
připomínky, nebagatelizujte, ale snažte se o pozitivní přístup. Pokud je to jen trochu možné,
demonstrujte příkladem nebo údaji, že námitky nebo nesouhlas nesmí stát v soustavné
aktivní cestě.
© RPIC-ViP s.r.o.
Zkouška pro všechny
6
4. Lektorské know-how
Při práci s videoprogramem „Zkouška pro všechny" vám navrhujeme postupovat podle
následujícího metodologického blokového schématu:
Část první
Blok 1: Organizace výběrového řízení
Cíl:
objasnit účastníkům, jak bývá organizováno výběrové řízení a co všechno může obnášet
Pomůcky:
videoprogram, flipchart, fixy, pracovní sešit a tužka pro každého účastníka
Časová náročnost:
cca 45 - 60 minut
Podklady poradce/lektora pro práci se skupinou
Začátek videoprogramu „Zkouška pro všechny" nás uvede do firmy, ve které vznikla potřeba
přijmout nového pracovníka, takže organizují výběrové řízení. To je zde přirovnáváno k
závodu v dlouhém překážkovém běhu. Každá překážka představuje něco, co musí uchazeč o
místo zvládnout, aby se mohl přiblížit cíli, kterým je získání zaměstnání.
Celý proces výběrového řízení lze rozdělit do tří pomyslných kol závodu, každé z nich
předpokládá překonání nějakých překážek. Zjednodušeně jsou to:
1. kolo - administrativní
2. kolo - vyřazovací
3. kolo - osobní pohovor
V rámci tohoto bloku se zaměřte na první dvě kola. Pokud jde o kolo administrativní, je vhodné
zdůraznit význam dobře zpracovaného životopisu. V diskusi o kole druhém jde o to, aby se
účastníci seznámili se vším, s čím se mohou při výběrových řízeních setkat, a dozvěděli se
trochu více o tom, jaký význam jednotlivé zkoušky, testy či úkoly mají, proč bývají součástí
výběrových řízení a co se z nich vlastně zaměstnavatel může dozvědět. K tomuto bloku patří i
rady související s absolvováním vyřazovacího kola.
Vyzvěte účastníky k otevření pracovního sešitu a prostudování inzerátu, ve kterém firma
Donostia hledá nového kolegu. Pak jim promítněte první část videoprogramu až k první stopce
v podobě loga RZA:
Práce se skupinou
Přerušte promítání a v diskusi s účastníky proberte a o podrobnosti doplňte to, o čem tato část
programu pojednává. Vyzvěte je, aby přispěli svými zkušenostmi, poznámkami nebo
otázkami. To, co považují za podstatné, si mohou zapsat do pracovního sešitu.
K diskusi vám poslouží tyto podrobnější informace:
Podklady poradce/lektora pro práci se skupinou
© RPIC-ViP s.r.o.
7
Zkouška pro všechny
1. kolo - administrativní
(ve videoprogramu obsahuje překážku označenou jako životopis)
Po uveřejnění nabídky zaměstnání se do stanovené lhůty sbírají nabídky zájemců.
Nabídka většinou obsahuje vlastní odpověd' na inzerát a uchazečův životopis.
Zejména ten je důležitý - podle informací v něm uvedených je kandidát posuzován.
Proto zdůrazněte, jak je velmi důležité zpracovat CV takovým způsobem, aby
„postoupil" do dalšího kola. Je třeba „ušít jej na míru" firmě, ve které se člověk o
místo uchází.
Někdy mohou být uchazeči ještě požádáni, aby vyplnili firemní (podnikový)
dotazník. Firma tak získá standardizované informace, které usnadňují porovnávání
uchazečů. Totiž, po shromáždění nabídek následuje třídění a prosévání zájemců o
místo. Porovnávají se s klíčovými kritérii pracovního místa a většinou bývají
roztříděni do tří kategorií - velmi vhodní, vhodní a nevhodní. Cílem je stanovit, kdo
bude pozván do dalšího kola výběru. Ti, kteří projdou, bývají vyrozuměni o dalším
postupu; někdy se jim zasílají i detailnější informace o organizaci a pracovním
místě. Slušností bývá poděkovat dopisem za zájem i těm, kteří nepostoupili. Někdy
jsou nevybraní zařazeni do databáze „rezerv"; v tom případě se má zaslat tzv.
rezervační dopis, ve kterém jsou požádáni o souhlas.
2. kolo - vyřazovací
(ve videoprogramu obsahuje
kompetence a PC dovednosti)
překážky
označené
jako
zkouška
odbornosti,
Ve vyřazovacím kole se ověřuje, zda uchazeč splňuje očekávání zaměstnavatele
hlavně z hlediska odborných znalostí a dovedností, posuzuje se zejména jeho
pracovní způsobilost. Ve videoprogramu plní uchazeči jednak určité konkrétní
úkoly, podle kterých bude možné jejich odbornost posoudit (podle stanoveného
zadání píšou dopis v cizím jazyce, prokazují svou počítačovou gramotnost), jednak
jsou testováním posuzovány ještě jejich další kompetence.
Poučte nyní účastníky o některých metodách, se kterými se mohou na cestě za
zaměstnáním setkat. K tornu vám poslouží tyto podrobnější informace:
Některé používané metody
Podklady poradce/lektora pro práci se skupinou
Psychometrické testy
Metody používané ve vyřazovacím kole bývají různé. Lze se setkat např. s
výběrovými neboli psychometrickými testy, které mohou objektivně změřit různé
individuální schopnosti a charakteristiky. Rozdíly mezi numerickými skóre
jednotlivých uchazečů reprezentují rozdíly mezi nimi. Hlavními typy těchto testů
jsou:
a) Testy inteligence
Používají se poměrně často. Potíž s nimi je v tom, že na to, co je to vlastně
inteligence, neexistuje ani mezi psychology jednotný názor. Zato existuje celá řada
teorií, z čehož vyplývá rozmanitost testů a testových baterií, takže vybrat ten pravý
je velmi obtížné. Užitečné mohou být v případě, že inteligence představuje pro
výkon zaměstnání klíčový faktor. Pak mohou být zárukou určité minimální úrovně
inteligence, ale poslouží také jako metoda k vyloučení uchazečů, kteří jsou pro
danou práci příliš inteligentní.
©
RPIC-ViP
s.r.o.
Zkouška pro všechny
8
b) Testy schopností
Spočívají v tom, že se na základě analýzy pracovního místa stanoví kvality, které ono místo
vyžaduje. Bývají rozlišovány dva typy těchto testů - testy potenciálních schopností ( tzv.
aptitude tests), které mají předpovědět potenciál uchazečů k výkonu určité práce, a testy
získaných schopností (tzv. attainment tests) , které měří schopnosti, jaké uchazeči mají. Lze
k nim zařadit oba úkoly (dopis a PC), které plnili uchazeči ve videoprogramu.
c) Testy osobnosti
Podobně jako u inteligence existuje i řada teorií osobnosti, a tudíž spousta různých testů. U
výběrových řízení se nejčastěji používají dotazníky, které uchazeči vyplňují. Výsledky jsou
analyzovány a porovnávány, ale odborníci se domnívají, že zejména toto testování mívá
nízkou míru validity. Přesto však mohou zaměstnavateli poskytnout o uchazečích informace
oproštěné od chybných reakcí, ke kterým často dochází při pohovorech (zejména
individuálních a nestrukturovaných).
d) Assessment centre
Tento termín odborníci nepřekládají. Assessment centre zastupuje skupinovou metodu
výběru. Skupina uchazečů se podílí na plnění různých úkolů, které souvisejí s důležitými
aspekty budoucího zaměstnání. Přitom jsou pozorováni, a poté hodnoceni. Největší
pozornost se soustřed'uje na chování. Aby byla zajištěna co největší objektivita, účastní se
toho několik pozorovatelů/hodnotitelů. Assessment centre umožňuje zaměstnavateli zejména je-li provedeno dobře - posoudit, do jaké míry budou uchazeči vyhovovat firemní
kultuře, i předpovídat budoucí pracovní výkon a rozvoj pracovníků.
e) Grafologie
Smyslem je dozvědět se něco o charakteru uchazečů a jejich budoucích pracovních
výkonech prostřednictvím jejich rukopisu. V některých zemích je tato metoda běžná, většinou
je však odborníky považována za metodu značně nespolehlivou a rozhodně ji nelze použít
jako metodu jedinou. Navíc za přirozený rukopis lze pokládat pouze osobní dopis nebo
osobní deník.
f) Lékařské vyšetření
Bývalo zvykem, že se po nástupu do zaměstnání konala tzv. vstupní lékařská prohlídka. V
současnosti se lze setkat s tím, že lékařské vyšetření může 'být požadování předem, zejména
u „drahých" pracovníků.
Zvládnutí testováni
Někteří lidé se mohou po seznámení s možných průběhem výběrového řízení cítit zaskočeni
nebo dokonce mohou mít obavy. Je proto důležité vypíchnout, že se nemají čeho bát.
Práce se skupinou
Proberte s účastníky to, co právě slyšeli. Vyzvěte je, aby se s ostatními podělili o své
zkušenosti a pocity, aby se ptali na vše, co považují za důležité. Vyzvěte je k zapisování
poznámek do pracovního sešitu.
Jeden ze způsobů, jak nad věcí získat kontrolu a větší sebejistotu, je mít k dispozici dostatek
informací, pochopit pozadí. K tomu vám poslouží tyto podrobnější informace:
Podklady poradce/lektora pro práci se skupinou
O užitečnosti testování, jehož historie je přes sto let stará, se i mezi odborníky vedou
polemiky. Jedni jsou přesvědčeni, že testy dokážou předpovědět, zda se uchazeč v
zaměstnání osvědčí, jiní experti varují, že většina testů slibuje více, než skutečně může
© RPIC-ViP s.r.o.
9
Zkouška pro všechny
vyzkoumat. Dobré testy by měly splňovat čtyři kriteria. Jsou to citlivost, standardizace,
spolehlivost a validita.
•
Citlivost znamená, že test dobře rozlišuje mezi jedinci.
•
Standardizace znamená, že test byl vyzkoušen na dostatečně velkém vzorku osob,
takže individuální skóre může být interpretováno ve vztahu ke skóre ostatních osob.
•
Spolehlivostí se míní, že ať se test dělá kdykoliv, v úterý nebo pátek, pokaždé vyjde
přibližně stejný výsledek, tedy že za všech okolností (různí lidé, různý čas) měří totéž.
•
Validita znamená, že test měří skutečně ty charakteristiky, k jejichž měření byl
zkonstruován.
Jak k testování přistupovat
Každý jsme jiný, a proto různé zkoušky, úkoly nebo testování prožíváme rozdílně. Nervozita
je něčím, co při hledání zaměstnání prožívá naprostá většina lidí. Neexistují pravidla, jak si
vytvořit pro zvládnutí překážek ten „správný přístup mysli". K testování, a k celému druhému
kolu výběrového řízení, se vám však mohou hodit následující rady:
•
K úkolům a testování, které před vámi stojí, nepřistupujte s pocity, které si možná
pamatujete ze školních let. Rozhodně nejde o akademickou zkoušku, natož pak o
život.
•
Na testy se částečně lze připravit a seznámit se předem s různými typy úloh a
otázek. Existuje k tornu spousta literatury
•
Přistupujte k záležitosti pozitivně. Myslet Si, že musíte místo získat za každou cenu,
vás činí zranitelným. Jen se utvrd'te v tom, že svým schopnostem učiníte zadost.
•
Bez ostychu se ptejte na všechno, co vám není jasné.
•
Chvilku zhluboka dýchejte, pročistěte si hlavu, uvolněte se.
•
Odpovídejte pravdivě, nesnažte se stylizovat do nějaké role.
•
Nenechte se vyvést z míry tím, že třeba v časovém limitu nestihnete splnit všechny
úkoly. Je to zcela běžné a normální, nestíhá to většina lidí.
V přílohách pod č.6 naleznete „test o testování"; sami však posuďte, zda jej uchazečům
nabídnete.
Blok 2: Výběr „té pravé osoby"
Cíl:
seznámit účastníky s cíli a metodikou pohovoru
umožnit účastníkům prožít proces výběru
poučit se ze společné diskuze o tom, jak u pohovoru obstát
Pomůcky:
videoprogram, pracovní sešit a tužka pro každého účastníka
Pro zajímavost zde uvádíme vodítko pro hodnocení koeficientu validity metod výběru pracovníků podle
výzkumů M. Smítne (1984) a výčet metod z hlediska validity podle J.Koubka (1996).
Tab. 1 Koeficient validity testů
více než 0,5
vynikající
0,40 - 0,49
dobrá
0.30 - 0,39
přijatelná
méně než 0,30
špatná
©
RPIC-ViP
s.r.o.
Tab. 2 Metodu výběru z hlediska validit
Strukturovaný pohovor
Testy získaných schopností
Testy potenciálních schopností
Assessment centra
Životopisné údaje
Testy osobnosti
Grafologie
0.62
0,55
0,54
0,41
0,40
0,39
0 - 0,30
Zkouška pro všechny
10
Časová náročnost:
cca 60 minut
Dříve než spustíte další část videoprogramu, proberte s uchazeči některé zásady správně
vedeného osobního pohovoru, aby toho mohli využít při dalším sledování.
Podklady poradce/lektora pro práci se skupinou
Pohovor má být účelovou konverzací, výměnou informací, která oběma stranám umožní
učinit rozhodnutí - nabídnout nebo nenabídnout zaměstnání, stejně tak jako přijmout nebo
nepřijmout nabídku.
Pohovor může mít různé podoby. K běžným metodám patří pohovor individuální. V tomto
případě jde o diskusi mezi čtyřma očima, výhodou je příležitost k navázání osobního
kontaktu. Stejně tak běžnou metodou je pohovor, kdy se na straně podniku sejde výběrová
komise a diskutuje s uchazečem. Výhodou je, že své poznatky a dojmy z uchazeče může
porovnávat více osob.
Důležité je, aby pohovor byl předem pečlivě naplánován, aby byl strukturovaný (neboli také
standardizovaný). V tomto případě dostanou všichni uchazeči stejné otázky ve stejném
pořadí. To je umožňuje snadněji porovnávat.
Pohovor by měl zaměstnavateli poskytnout odpověd' na několik základní otázek:
1.
2.
3.
4.
5.
Může uchazeč vykonávat danou práci? Má pro to schopnosti, dovednosti, zkušenosti
? Čím se liší od dalších uchazečů?
Chce uchazeč vykonávat danou práci? Je k tomu motivován? Proč hledá práci právě
zde?
Čím se liší od ostatních uchazečů? Proč vybrat právě jej?
Zapadne uchazeč do firmy? Jaký je typ? Zapojí se do týmu spolupracovníků? Jak
bude s ostatními vycházet?
Může si ho firma dovolit ?
Chytře vedený pohovor by měl obsahovat také část zaměřenou na uchazečovo chování (tzv.
behaviorální pohovor). Vychází se přitom z předpokladu, že minulý pracovní výkon nebo
chování naznačují, jaký výkon a chování lze od uchazeče očekávat v budoucnu.
Práce se skupinou
Rozdělte uchazeče do několika skupin. Každá skupina nyní představuje další členy výběrové
komise ve firmě Donostia. Čekají je pohovory se čtyřmi kandidáty, z nichž každý
reprezentuje nějakou více či méně typickou skupinu zastoupenou na trhu práce. Jejich
úkolem bude vybrat pro Donostii nového kolegu a svou volbu zdůvodnit, ale zdůvodnit také
to, co je u dalších kandidátů vedlo k zamítavému stanovisku.
Smyslem tohoto cvičení je jednak poučit se z pozitiv i chyb aktérů videoprogramu, jednak
předvést, že výběr „toho pravého člověka" není vůbec jednoduchou záležitostí, že se názory
členů komise mohou lišit a že dohodnout se je vlastně náročné a složité. Je to opravdu
zkouška pro všechny zúčastněné.
Nejdříve každé skupině rozdejte životopisy kandidátů Hrabošíka, Bubrové, Čepa a
Lubořilové. Naleznete je v přílohách tohoto manuálu pod čísly 2 - 5. Upozorněte je znovu na
popis pracovního místa, o které se kandidáti ucházejí.
Zdůrazněte fakt, že všichni čtyři jmenovaní prokázali svou odbornost jak při psaní
obchodního dopisu, tak při ověření počítačových dovedností, a také při tzv. assessmentu či
testování.
©
RPIC-ViP s.r.o.
11
Zkouška pro všechny
Poskytněte „výběrovým komisím” dostatek času k pečlivému prostudování životopisů a
vzájemné diskusi o tom, jak se jim zatím kandidáti jeví. Sdělte jim, aby sledovali pohovory
pečlivě nejen z hlediska jednotlivých kandidátů, ale i z hlediska struktury pohovoru a
zaměření se na chování kandidátů.
Teprve nyní pokračujte v promítání videoprogramu. Při každé stopce (logo RZA) program
zastavte a vyzvěte „výběrové komise”, aby si do pracovních sešitů zaznamenávaly
poznámky potřebné k pozdějšímu porovnání uchazečů a závěrečnému verdiktu - různé
postřehy, poznámky k odpovědím, vlastní hodnocení, pocity, názory apod.
Po skončení videoprogramu opět poskytněte „výběrovým komisím” dostatek času. Jejich
úkolem vybrat pro Donostii nového kolegu, svou volbu podrobně zdůvodnit, ale zdůvodnit
také to, co je u dalších kandidátů vedlo k zamítavému stanovisku.
©
RPIC-ViP s.r.o.
Zkouška pro všechny
12
Část druhá
Blok 3: Přijímací pohovor
Cíl:
uvědomit si důležitost přípravy na pohovor
zopakovat si základní společenská pravidla, která mohou být při hledání práce důležitá
seznámit se s vlastním průběhem pohovoru
zopakovat si význam nonverbálních signálů, které jsou při pohovoru cenným zdrojem
informací
ujasnit si, čemu se při pohovoru vyhnout
Pomůcky:
flipchart, fixy, pracovní sešit a tužka pro každého účastníka
Časová náročnost:
cca 60 - 90 minut
Příprava na pohovor
Práce se skupinou
Rozdělte účastníky na skupiny a zadejte jim úkol, aby sepsali a poté ostatním prezentovali
všechno to, co považují za podstatné a důležité při přípravě na pohovor. Nechte je pracovat
10—15 minut.
Podklady poradce/lektora pro práci se skupinou
Objeví se různé náměty účastníků. Doporučujeme uspořádat informace podle níže uvedených
bodů:
1. Opatřete si o firmě informace, seznamte se s ní dříve, než ji navštívíte
Zapůsobíte na zaměstnavatele. Vylepšíte své šance, protože dokážete, že vaše volba není
náhodná, že se o místo ve firmě skutečně zajímáte. Vy sám se při sběru informací přesvědčíte,
jestli v ní skutečně chcete pracovat. Volná pracovní místa, které firma potřebuje obsadit,
nemusejí být ve skutečnosti tak lákavá, jak to v nabídce vypadá.
Práce se skupinou
Zapište na flipchart návrhy účastníků, co všechno by měli o firmě vědět.
Podklady poradce/lektora pro práci se skupinou
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
©
typ organizace
co vyrábějí
jaké služby poskytují
co prodávají
komu prodávají
jak je podnik velký, kolik má zaměstnanců
jak dlouho existuje
zda se rozrůstá
kdo jej vlastní
kdo jsou jeho konkurenti
jakou má pověst
proč s ním jiné firmy spolupracují, jak, a které to jsou
jaké místo chtějí obsadit
jaký má být správný kandidát
RPIC-ViP s.r.o.
13
Zkouška pro všechny
Práce se skupinou
Zapište na flipchart návrhy účastníků, jak si lze kýžené informace opatřit.
Podklady poradce/lektora pro práci se skupinou
Podnikový bulletin, reklamní materiály, výroční zpráva, Internet, zaměstnanci, zákazníci
firmy, dodavatelé, odběratelé, příbuzní zaměstnanců........
2. Připravte si, co si budete brát sebou
Práce se skupinou
Zapište na flipchart návrhy účastníků, co by si vzali sebou k pohovoru.
Podklady poradce/lektora pro práci se skupinou
Osobní doklady, vysvědčení, diplom, osvědčení nebo potvrzení z různých kursů,
vzdělávacích akcí, vysvědčení ze státních jazykových a jiných zkoušek nebo jiné
certifikáty, písemná doporučení, pracovní posudky z minulých zaměstnání, svářečský či
jakýkoliv další průkaz a jiné doklady tohoto typu, doklady o dosažených úspěších - děkovný
dopis, pochvalné uznání, kopie článku v novinách, je-li požadován, výpis z trestního
rejstříku, kopie lustračního osvědčení apod. + CV.
Opatřete si kopie důležitých dokumentů, abyste je tam mohli nechat. Nikdy nedávejte z ruky
originály. Dokumenty přenášejte nejlépe v nějaké složce.
Kapesník, brýle, toaletní taštičku, tašku, ve které všechno ponesete (v žádném případě
igelitka), jízdenku nebo „tramvajenku”, vhodné oblečení ...
3. Příprava na cestu
Ověřte si předem, kde se přijímací pohovor bude konat a jak se tam dostanete. Pokud se v
tom místě moc neorientujete, zajed'te nebo zajděte tam předem. Zjistěte si, jak se tam
dostanete městskou dopravou, prostudujte si jízdní řád a nechejte si do rezervy alespoň
jeden spoj, kterým byste tam dorazili včas. Nikdy nevíte, co se může stát. Jedete-li vlastním
autem, přesvědčte se, zda se tam dá parkovat. Nikoliv v šest večer, ale v hodinu, kdy se
bude váš pohovor konat. Počítejte i s dopravní zácpou nebo prací na silnici a objížd'kami.
Omlouvat pozdní příchod není dobrý začátek.
Večer před pohovorem se neposilujte alkoholem a lehnout si jděte tak, abyste byli druhý den
čerství a odpočatí.
Užitečná společenská pravidla
Práce se skupinou
Požádejte účastníky, aby se zamysleli a do pracovního sešitu zapsali pravidla
společenského styku, která přicházejí do úvahy v souvislosti s výběrovým řízením a
hledáním zaměstnání. Nechte je pracovat asi 5 minut. Požádejte postupně každého z
účastníků, aby uvedl jedno konkrétní pravidlo, které je podle něj důležité (systém rotace).
Zapište je na flipchart.
Podklady poradce/lektora pro práci se skupinou
•
Zdravení
•
Představování
•
•
•
•
Podávání ruky
Oslovování
Chůze
Oblékání
©
RPIC-ViP
s.r.o.
Zkouška pro všechny
14
Práce se skupinou
Vyzvěte účastníky, aby si v pracovním sešitě nalistovali stránku s testem „Užitečná pravidla”
a vyplnili jej. Potrvá to cca 10 minut.
„Užitečná pravidla”
1.
a)
b)
c)
d)
Kdo koho zdraví první
muž ženu
ten, kdo vstupuje do místnosti
ten, kdo vidí známého jako první
mladší staršího
2. Vejdete do budovy, kde sídlí zaměstnavatel, a všimnete si, že na pravé botě máte
malou skvrnu od bláta. Co uděláte ?
a) sednete si tak, aby špinavou botu nebylo vidět
b) malá blátivá skvrna vás z míry nevyvede, soustředíte se na to, co o sobě budete
říkat
c) nezáleží na tom, jak vypadáte, ale na tom, co jim můžete nabídnout
d) na situaci jste připraven, máte u sebe papírový ubrousek a na místním WC botu
přeleštíte
3. Asistentka ředitele vás vede chodbou do místnosti, kde se bude
odehrávat první část výběrového řízení. Půjdete
a) po její pravici
b) po její levici
c) za ní
d) před ní
4. Čekáte na pohovor v kanceláři sekretářky, která má za úkol postarat se
o vás, než vás zavolají. Jak se zachováte?
a) povedete s ní nezávaznou společenskou konverzaci
b) pozdravíte se s ní, ale dále budete mlčet
c) požádáte ji o kávu nebo minerálku
d) budete se snažit zjistit, jaké jsou vaše šance
5. Vejdete do místnosti, kde na vás čeká výběrová komise; co uděláte?
a) pozdravíte a usednete na nachystanou židli
b) pozdravíte, aktivně je obejdete, podáte jim ruku a každému sdělíte své jméno
c) pozdravíte a vyčkáte na jejich reakci; podle té se pak zařídíte
d) sdělíte jim nahlas své jméno a požádáte je, aby se vám také představili
6. Jak to proběhne s podáváním ruky?
a) zaměstnavatel vám podá ruku jako první, využijete příležitosti, podíváte se mu zpříma
do očí, jeho ruku pořádně stisknete a potřepete mu pravicí, aby věděl, že jste ten pravý
b) ruku mu jako první podáváte vy, protože vy jste příchozí
c) počkáte, jestli vám ruku podá; pokud ano, bude váš stisk pevný a krátký; pokud ne,
nebudete mu svou ruku sám nabízet
d) u pohovoru se ruce většinou nepodávají, není to žádná společenská událost
7. Jak dlouhý by měl být optimální stisk ruky?
a) 5 - 6 vteřin
b) alespoň 10 vteřin
c) délka stisku záleží na tom, zda ruku podáváte ženě nebo muži
d) 1 – 2 vteřiny
© RPIC-ViP s.r.o.
15
Zkouška pro všechny
8. Přišel jste zvenku, nebyl čas rozmrznout a vy máte zaměstnavateli podat
zkřehlou a studenou ruku. Jak se zachováte?
a) neřešíte to, je zcela přirozené a normální mít studené ruce, když je venku zima
b) raději se podání ruky vyhnete, nebot' silný kontrast v teplotách rukou není příjemný
c) uchopíte svůj protějšek pouze za konečky prstů, aby mu chlad nebyl nepříjemný
d) „vynesete karty na stůl”; slovně jej předem připravíte na ne úpině příjemný dotek
s mou rukou
9. Zaměstnavatel vám představil členy výběrové komise, ale jeho jméno
se vám nepodařilo zachytit. Co uděláte?
a) vůbec to nevadí, nikoho stejně jménem oslovovat nehodláte
b) pokusíte se situaci zvládnout, aniž byste jeho jméno znal
c) požádáte ho, aby vám své jméno zopakoval
d) budete jej oslovovat „pane vedoucí”
10. Příští možný šéf – vedoucí obchodního oddělení Marek Párek - se vám
představil. Jak jej budete během pohovoru oslovovat?
a) oslovování se taktně vyhnete, při prvním setkání je to příliš vtíravé
b) využijete univerzálního oslovení, kterým nic zkazit nelze, a budete mu říkat „šéfe”
c) budete mu říkat pane Párku
d) budete mu říkat pane Marku, protože Párek zní tak trochu divně
11. Jmenujete se Pavel Nahradil a jste vyzván k tomu, abyste se výběrové
komisi představil. Která formulace je podle vás nejpřiměřenější situaci?
a) „Dobré jitro vespolek, já jsem nějaký Nahradil”.
b) „ Rád bych se vám představil. Jmenuji se Pavel Nahradil.”
c) „ Dovolte, abych se vám představil, jsem Nahradil Pavel.”
d) „Jmenuji se Nahradil a budu rád, když mě budete oslovovat Pavle.”
12.Váš pohovor probíhá asi 10 minut, když vám zaměstnavatel nabídne
minerálku a cigaretu. Sám si rovněž zapálil. Co uděláte (jste kuřák a máte
žízeň)?
a) obojí s díky odmítnete
b) vezmete si minerálku, ale cigaretu si nezapálíte
c) zapálíte si cigaretu, ale zdvořile odmítnete minerálku
d) zakouříte si spolu a minerálku rovněž neodmítnete
13. Po chodbě jdou dva lidé, generální ředitel - skutečný gentleman - a paní,
která mu v kanceláři uklízí. Vy je vidíte zezadu. Kdo z nich půjde vpravo?
a) osoba společensky významnější – tedy generál
b) osoba funkcí společensky méně významná – tedy uklízečka
c) je to jedno
d) uklízečka vůbec nepůjde vedle generála, ale za ním
14. Pohovor se nachýlil ke konci a vás se zeptají, jestli máte nějaké otázky.
Jak zareagujete?
a) jedná se formální dotaz, nebudete tedy dále zdržovat a na nic se nezeptáte
b) s otázkami počkáte až na další kolo, pokud si vás vyberou
c) jelikož nepřišla vůbec řeč na finance, zeptáte se na možný plat
d) své dotazy máte předem záměrně připravené
©
RPIC-ViP
s.r.o.
Zkouška pro všechny
16
15. Odpoledne po pohovoru náhodou možného budoucího zaměstnavatele
zahlédnete opodál v samoobsluze. Dívá se vaším směrem. Co uděláte?
a) využijete příležitosti, dojedete ho s vozíkem, slušně pozdravíte a pozeptáte se, jestli už
se rozhodli
b) nic, zřejmě si vás stejně nepamatuje, dopoledne tam bylo aspoň 15 lidí
c) pozdravíte jej neverbálně (beze slov), na dálku
d) co nejrychleji opustíte jeho zorné pole
16. Napište příklad verbálního pozdravu vašeho budoucího zaměstnavatele:
17. Napište, jak může vypadat neverbální pozdrav:
18. Vybíráte si vhodné oblečení k přijímacímu pohovoru; co je důležité?
a) zvolíte si oděv, který se hodí k budoucímu pracovnímu prostředí
b) oblečete si to, co vám sluší
c) oblečete si to, v čem se cítíte pohodlně
d) budete čistý a upravený
Práce se skupinou
Společně procházejte test, zastavte se u každé otázky a doplňte ji krátkým výkladem.
Doporučujeme kombinovat výklad s diskusí s účastníky. Zapojte je vhodnými otázkami a
společně dojděte k závěrům. Nehodnot'te výkon účastníků.
Podklady poradce/lektora pro práci se skupinou
Obecné zásady společenského styku
K výbavě člověka, který se uchází o zaměstnání, by mělo patřit slušné chování, kultivované
vystupování a znalost základních pravidel společenského styku.
Pro ten platí přinejmenším čtyři každodenní zásady, jakési pilíře společenských pravidel.
Jsou jimi (zápis na flipchart):
• takt - být taktní znamená jednat s druhým člověkem tak, jak bychom si přáli, aby za
stejné situace bylo jednáno s námi
• ohleduplnost– tolerance a snaha usnadňovat život lidem okolo sebe
• úcta k lidem– nikoliv přehnané patolízalství typu „ uctivý služebníček”, ale vážit si
druhých i jejich práce
• estetičnost– zanedbanost, některé nechutné návyky apod. ovlivňují chování i projevy
okolí k nám, součástí smyslu pro krásu je vkus.
Společenská významnost
Běžně užívanou mezinárodní zkratkou, vyjadřující společenskou důležitost či významnost je
VIP (Very lmportant Person). Není to žádné stabilní označení. Je to relativní pojem, který se
mění se v závislosti na situaci. Společenská významnost se zakládá na třech kritériích - věku,
pohlaví a společenském postavení (sem patří např. i popularita, zasloužilost). Platí, že:
•
starší osoba je společensky významnější
•
žena je společensky významnější než muž
•
osoba výše postavená je významnější než osoba postavená níže.
© RPIC-ViP s.r.o.
17
Zkouška pro všechny
Zdravení
Je nejfrekventovanější formou společenského styku, základním zdvořilostním úkonem.
Pozdrav může být verbální (dobré ráno, dobrý den) i neverbální (úklona hlavy, smeknutí
klobouku, vztyčení ruky, zamávání ...). Aktivnější je ten, kdo je společensky méně
významný, takže zdraví:
•
mladší staršího
•
muž ženu
•
podřízený nadřízeného
•
ten, kdo vstupuje do místnosti
Avšak at' jste v jakékoliv pozici, nikdy neuděláte chybu, když pozdravíte první. Pozdravit je
zdvořilost, odpovědět na pozdrav je povinnost.
Podávání ruky
Oproti pozdravu má trochu důvěrnější charakter. Lidé se dostávají do víceméně intimního
kontaktu. Aktivnější je ten, kdo je společensky významnější, takže ruku podává:
• žena muži
• starší mladšímu
• nadřízený podřízenému
• hostitel hostovi
• zaměstnavatel uchazeči o práci
Práce se skupinou
Rozdělte účastníky do dvojic. Dvojice se postaví, podají si ruce a vzájemně se představí.
Pak si sednou a bezprostředně do pracovního sešitu zapíšou odpověď na otázku: „Na co
jste se při podávání ruky nejvíce soustředil?”
Postupně vyzvěte každého účastníka k hlasité odpovědi na první otázku. Zapisujte na
flipchart, co uvádějí. Může se objevit řada možností, např.:
svůj nebo partnerův obličej, ruku, stisk, usměv, jméno, kravatu, boty, vzdálenost, vlasy,
zuby, ...
Jejich odpovědi ještě doplňte (někdy se stává, že všichni opakují totéž) a upozorněte je na
skutečnost, co všechno je v té krátké chvíli partnerem registrováno, a že to spoluutváří první
dojem.
Pokračujte. Dvojice se opět postaví, podají si ruku a na chvíli zavřou oči. Pak zapíšou
odpověd' na otázky: „Jaká byla partnerova ruka ? Co z ní bylo možné vyčíst? Dalo se z ní
usoudit na nějaké vlastnosti ?”
Vyzvěte účastníky k veřejné odpovědi na druhou otázku a zapište na flipchart, co uvádějí.
Může se objevit řada možností:
ruka studená, teplá, měkká, suchá, mokrá, pocit drcení, bolelo to, příjemný stisk, sympatie,
důvěra, nepříjemný pocit, antipatie, nezájem, nedůvěra, lomcování, klid, teplo, plachost ....
Je důležité uvědomit si, co všechno lidem přichází na mysl, jaké pocity v nich partnerova
ruka vzbuzuje.
Oceňte jejich spolupráci.
Podklady poradce/lektora pro práci se skupinou
Nesprávné způsoby podání ruky:
• leklá ryba — nevalný, mdlý stisk
• hraběnka - uchopení pouze za konečky prstů
• drtička („kostilam") — příliš silný, až bolestivý stisk
• uchopení partnerovy ruky oběma rukama a nepřiměřené potřásání - vzbuzuje pocit
falešné bodrosti nebo ruštiny coby mateřského jazyka; tento způsob je vhodný pouze v
okamžicích velkého citu (totéž platí pro uchopení za obě ruce — př. důvěrné loučení).
©
RPIC-ViP
s.r.o.
Zkouška pro všechny
18
Správné podávání ruky — podává se pravá ruka (levá výjimečně), ruce jsou v kolmé poloze.
Otočením ruky hřbetem vzhůru je signalizována nadřazenost. Stisk má trvat 1 — 2 vteřiny a
má být pevný, neboli středně dlouhý a středně silný, úměrný tomu, komu ruku podáváme.
Nepříjemné pocity vyvolávají ruce upatlané, špína za nehty, okousané nehty, neudržovaná
pokožka, ruce plné prstenů, vlhké nebo ledové dlaně. Zeny mívají o cca 1,5 stupně
studenější končetiny než muži. V případě ledových rukou je menším faux pas sdělit to
partnerovi předem. Ještě lepší je si před důležitým jednáním ruce zahřát.
Představování
Představuje společenskou aktivitu, které se při hledání práce nelze vyhnout. Častěji v této
souvislosti představuje člověk sám sebe, ale je dobré vědět i to, jak představovat lidi
navzájem. Často se při tom chybuje.
Práce se skupinou
Představování přímé
Vyzvěte každého z účastníků (rotace), aby se ostatním nahlas představil. Nejprve jméno a
potom příjmení by mělo být vysloveno zřetelně a nahlas.
„Dovolte prosím, smím se vám představit...“
„Dovolte, abych se vám představil...“
Podklady poradce/lektora pro práci se skupinou
Představování nepřímé, zprostředkované
Formálně:
„Dovolte mi, abych vám představil ...”
„Pane XY, dovolte, abych vám představil pana AB ...”
„Prosím, seznamte se, pan AB — pan XY”
Neformálně:
Alice, toto je Jana, jak jsem Ti říkala, odbornice na líčení. Jano, Alice se zabývá
fotografováním.”
Představujeme:
•
muže ženě (žena má právo zůstat inkognito)
•
mladšího staršímu
•
méně významného významnějšímu
Ne vždy je však rozhodnutí jednoznačné nebo snadné. Uvažujme o dvojicích:
mladší žena — starší muž
starší uchazeč o práci — mladší zaměstnavatel
podřízená žena (starší) — nadřízený muž (mladší)
Při představování uvádíme běžně používané akademické (magistr, doktor, inženýr...) a
společenské tituly (předseda správní rady, podnikatel ...). V pracovním styku vždy uvádíme
funkci (velvyslanec, ředitel, prokurista ...). Po představovacích formulích se představovaný
mírně ukloní a společensky starší nabídne ruku ke stisku. Odpověd': „Těší mne, že vás
poznávám; jsem ráda, že jsem se s vámi seznámila.”
Při představování se stojí; sedět může jen velmi starý nebo nemocný člověk. Sedět
zůstáváme i v řadě sedadel (třeba při seznámení v divadle), kde by to rušilo okolí Co dělat,
když si nezapamatujeme jméno? Znovu se zeptat, druhému naopak projevený zájem lichotí.
Oslovování
Neznámé lidi oslovujeme „pane, paní, slečno” i bez připojení jména. Při ucházení se o místo
se snažíme oslovovat jménem, případně titulem nebo funkcí. Používáme vokativu, tj.5. pádu
© RPIC-ViP s.r.o.
19
Zkouška pro všechny
— tedy „pane Nováku”, a ne „pane Novák.” Oslovovat lze i nepřímo: dovolte, prosím ...
promiňte, ale ....
Chůze
Při hledání zaměstnání se vám může stát, že s někým někam půjdete nebo vás někdo
někam povede. Pro chůzi dvou a více lidí platí tato společenská pravidla:
•
dvě osoby
čestnější místo je napravo (dívka, žena, nadřízený, VIP); toto místo zaujímá společensky
mladší osoba jen v případě, že pravá strana je z nějakého důvodu méně výhodná, bezpečná,
pohodlná
•
tři osoby
I.
SVO jde uprostřed a méně významní vedle něj (žena mezi muži, ředitel mezi
náměstky)
II.
méně významný jde mezi dvěma SVO (mladík mezi dvěma dívkami, obchodník
doprovázející dva zahraniční partnery), a věnuje se jim rovnocenně
III.
smíšená varianta (např. žena, muž a tchyně nebo ředitel, náměstek, pracovník):
doprostřed patří osoba nejvýznamnější, vpravo od ní druhá v pořadí, nejméně
významná osoba jde vlevo
Oblékání
Práce se skupinou
Rozdělte účastníky na dvě mužské a dvě ženské skupiny. Jedna mužská a jedna ženská
skupina navrhne, jak by se k pohovoru měla obléci osoba stejného pohlaví, další mužská a
ženská skupina navrhne, jak se obleče osoba pohlaví opačného. Nechejte je pracovat asi 10
minut, pak je nechte prezentovat a prodiskutovat jejich návrhy.
Podklady poradce/lektora pro práci se skupinou
Obecně: nic extravagantního, je třeba být čistý a upravený, cítit se dobře a pohodlně; styl
oblečení souvisí s pozicí, o kterou se ucházíme, a s firemní kulturou.
•
Oblečení muže:
Oblek nebo kombinace saka a kalhot, světlá košile, kožený opasek, manžeta košile
přesahuje rukáv saka asi o 1 cm, vázanka dle současného trendu, pohodlná, čistá tmavá
obuv, nesešlapané podpatky.
Pozor na bílé ponožky.
Sako se rozepíná, pouze když si člověk sedá, sundává se výjimečně a jen se svolením dam;
šle nikdy nesmí být vidět; košile rukávů se nevyhrnují; nikdy domácí obuv, pozor na barvu
ponožek; vždy čistý, složený kapesník; doplňkem jsou náramkové hodinky.
Umyté a upravené vlasy, čisté a ostříhané nehty, čerstvě oholený.
•
Oblečení ženy:
Větší rozmanitost — kostým, sukně, halenka.
Vhodný střih, barevnost, materiál, nechodit bez podprsenky, nesmí vylézat spodní prádlo
(ramínka, spodnička apod.). Používat antistatickou aviváž; hlídat, jestli neuteklo očko na
punčochách; pozor na propocené skvrny; nic průsvitného; umírněný dekolt; nepoužívat
přemíru doplňků; vhodně sladit účes, decentní nalíčení a jemnou vůni.
Pozor na vysoké podpatky, mohly by vás zradit.
Práce se skupinou
Každý z účastníků at' do pracovního sešitu napíše a potom nahlas uvede, co vnímá,
zaznamenává a hodnotí na osobě opačného pohlaví na prvním, druhém a třetím místě.
Zaznamenejte na flipchart a srovnejte s tím, co uvádí odborná literatura:
•
Pohled muže na ženu: dolní končetiny (lýtka), zadek, oči, poprsí
•
Pohled ženy na muže: zadek, ruce, oči, nohy (boty)
©
RPIC-ViP
s.r.o.
Zkouška pro všechny_________________________________________________ 20
Práce se skupinou
Vyhodnocení testu
Vyzvěte účastníky, aby se vrátili zpět ke svému testu, znovu jej prošli a třeba i opravili to, co
nyní vidí jinak. Teprve pak uved'te správné odpovědi. Jsou to:
1abcd, 2d, 3b, 4a, 5c, 6c, 7d, 8d, 9c, 10c, 11 b, 12b, 13b, 14d,15c,18abcd
Udělejte prostor pro dotazy a připomínky. Vyzvěte účastníky, aby se dále ptali, zda všemu
rozumí, aby se k tématu vyjádřili. Podporujte je v tom. Odpovězte na otázky účastníků, reagujte
na připomínky, doplňte, co je třeba. Oceňte jejich spolupráci.
Vlastní průběh pohovoru
Práce se skupinou
Proberte s účastníky jejich zkušenosti z přijímacích pohovorů.
Podklady poradce/lektora pro práci se skupinou
Přijímací pohovor začíná, když se blížíte k místu, kde se má pohovor odehrát. Zastavte se pro
jistotu na místních toaletách, abyste vše v zrcadle překontrolovali - přelíčit si rty, oprášit smítka,
přičísnout vlasy, otřít boty, upravit vázanku, přitáhnout opasek a zkontrolovat, jestli nevykukuje
košile nebo neuteklo očko na punčoše.
Na všechny, které potkáte, se usmívejte, vrátným a uklízečkou počínaje. Snažte se získat si je.
Nikdy nevíte, co má onen člověk s „šéfem” za vazby a jak bude o vás referovat. Totéž platí pro
sekretářku, kde možná budete chvíli čekat. Pokud není pracovně příliš vytížená, je nezávazná
společenská konverzace zcela na místě.
Na místo se dostavte včas, což znamená cca 10 minut předem. Pokud jste tam přece jenom
dřív, čekejte venku. Váš příliš časný příchod by si mohli vysvětlit ve váš neprospěch. Také by
jim mohlo působit nepříjemné rozpaky to, že vás nechávají dlouho čekat.
Potom se setkáte s člověkem nebo skupinou lidí, která má pohovor realizovat. Na vytvoření
příznivého prvního dojmu máte jenom chviličku. Odborné studie uvádějí, že 90% dojmu, který
na druhé děláte, se utvoří během prvních 4 minut, přičemž první minuta je nejdůležitější.
Využijte jí ve svůj prospěch:
• usmějte se
• pohlédněte mu do očí a oční kontakt přiměřeně udržujte (nikoliv 100% upřené zírání)
• pozdravte a řekněte své jméno: „Dobrý den, pane XY(oslovte ho jménem), já jsem Jan
Novák.”
• pravděpodobně si podáte ruce; nezapomeňte, co jste si nacvičili — pevný, krátký stisk
• počkejte, až vás vyzvou, abyste se posadili
• dopřejte si chviličku relaxace, zhluboka se nadechněte a vydechněte
• posad'te se tak, aby to pro vás bylo pohodlné (ne jako doma u televize), horní polovinou
těla byste se měli k zaměstnavateli mírně nakláněn
• na jeho stůl nic nepokládejte, neopírejte se o něj
• nekuřte, ani kdyby vás on sám vyzval
• minerálku nebo šálek čaje si vzít můžete
odpovídejte jasně, neváhejte, nezaplétejte se zbytečně, základem dobré komunikace je
stručnost
•
snažte se působit jako člověk, který chce přispět podniku, a nejen jako někdo, kdo
potřebuje získat práci
•
snažte se působit jako člověk, který je schopný pomáhat řešit problémy, a nejen jako
někdo, kdo se bude snažit
©
RPIC-ViP s.r.o.
21
•
•
•
•
Zkouška pro všechny
tvrzení o svých kvalitách podložte důkazy - uved'te konkrétní příklady, přineste ukázky,
vzorky, fotky, videozáznam...
nevtipkujte ani na svůj ani na cizí účet
kontrolujte své neslovní projevy — pozor na rozmáchlá gesta, přehnanou mimiku,
úšklebky, horlivý souhlas nebo kategorický nesouhlas
na závěr poděkujte za přijetí i čas, který s vámi zaměstnavatel strávil; závěr setkání je
důležitý, poslední dojem v paměti dlouho přetrvává
Některé pohovory probíhají výborně, některé jsou nepříjemné, většina z nich pak něco mezi
tím. Vaším úkolem je pomoci zaměstnavateli, aby si vybral právě vás. Obchodník by řekl :
„Vnutit jim své zboží, tedy sám sebe.” To se pochopitelně neobejde beze slov. Je třeba o sobě
hovořit, na druhé straně to nesmí být jen váš monolog. Jak zachovat správnou míru? Znovu si
vybavte obchodníka. Dobrý obchodník bývá znázorňován jako tvor se dvěma velikánskýma
ušima a jedněmi ústy. Zásadní věc, kterou se potřebujete dozvědět, je, jakého zaměstnance
potřebují. A jestliže budete pozorně naslouchat, zjistíte, jaké ty představy jsou. Pak na ně
zareagujete. Předvedete mu, že těmto představám a požadavkům odpovídáte. Můžete
prohodit: „Předpokládám, že byste rád zjistil ...” a využít svou předem připravenou odpověd'.
Neostýchejte se ptát a klást otázky. Pohovor je dialog nebo konverzace mezi více lidmi a jeho
směr můžete svými otázkami ovlivnit. Jak nalézt příležitost k vlastním dotazům? Úpině
jednoduše. Dokončíte větu, kterou jste odpovídali a položíte vhodnou otázku. Ale neptejte se
na peníze, příplatky, zaměstnanecké výhody, dovolenou. Tyto otázky je pochopitelně nutno
také vyřešit, ale až poté, co na toto téma začne sám zaměstnavatel.
Během pohovoru, spíše v jeho závěru se doporučuje dotaz typu: ;,Vyhovoval bych vašim
potřebám ? Myslíte, že bych se u vás mohl uplatnit ? Hledáte někoho takového jako jsem já ?
Víte o mně vše, co jste potřeboval, neexistuje z vaší strany ještě nějaký požadavek, na který
bychom zapomněli?" Položit otázku tohoto druhu vám dává příležitost znovu argumentovat ve
svůj prospěch. Někdy se samozřejmě stane, že se zeptáte a námitka zaměstnavatele je natolik
nečekaná, že na ni nejste schopni zareagovat. Místo možná nezískáte, ale alespoň máte hned
jasno. Nebudete odcházet s pocitem nejistoty, snad jakési naděje, a čekat a.doufat, že se vám
ozvou, jak slíbili.
Řeč těla
Během pohovoru svůj protějšek nejen dobře poslouchejte, ale i sledujte. Signály, které vám
vysílá, jsou i nonverbální.
Práce se skupinou
Rozdělte účastníky na dvě skupiny. První připraví seznam signálů, které hovoří ve prospěch
uchazeče, druhá naopak. Čas asi 10 minut, pak prezentace názorů a diskuze.
•
•
•
•
•
•
•
Podklady poradce/lektora pro práci se skupinou
Pozitivní signály:
častý oční kontakt
úsměv
přikyvování hlavou
náklon hlavy mírně na stranu
přátelský tón hlasu
mnutí brady
dotek napodobování vašich postojů a gest
©
RPIC-ViP s.r.o.
Zkouška pro všechny_________________________________________________ 22
Negativní signály:
•
pohled mimo uchazeče
•
pohled vzhůru
•
strnulý nezúčastněný výraz tváře
•
chladný tón
•
zkřížené ruce
•
upravování manžet nebo hodinek
•
sundávání brýlí
•
mnutí nosu nebo protírání očí
•
poklepávání tužkou
•
pot'ukávání nohou
Na druhé straně nebud'te řečí těla zaujati a ovlivněni natolik, že se přestanete soustředit na
obsah pohovoru.
Čeho se u pohovoru vyvarovat
Práce se skupinou
Vyzvěte účastníky, aby do pracovního sešitu zapsali vše, čeho se má člověk u pohovoru
vyvarovat. Čas asi 5 minut, pak prezentace názorů a diskuze.
Podklady poradce/lektora pro práci se skupinou
• kritizování předchozích zaměstnavatelů
• kritizování dalších uchazečů
• kouření
• vyprávění o osobních, rodinných záležitostech
• řečnění o politice
• chlubení se významnými známými
• předkládání doporučení, dokud nejste vyzván
• přerušování nebo skákání možnému zaměstnavateli do řeči
Záznamy o pohovorech
Práce se skupinou
O pohovorech, které absolvujete, je dobré vést si přesné záznamy. Jsou cenným zdrojem
informací a poučení propříště. Co by měl obsahovat takový záznam? Vyzvěte účastníky, aby
do pracovního sešitu zapsali vše, co v té souvislosti považují za důležité. Čas asi 5 minut, pak
prezentace námětů a diskuze, případně zápis na flipchart.
Podklady poradce/lektora pro práci se skupinou
• název firmy
• adresa
• telefon
• na základě čeho jste se k pohovoru dostavil
• kdy se pohovor odehrál
• jak se pohovor odehrál
• kdo se ho zúčastnil
. které dokumenty chtěli vidět
• otázky, na které jste nebyl připraven, a jak jste na ně odpověděl
• co se vám povedlo
• co se vám nepovedlo
• jaké poučení z pohovoru plyne napříště
• komu jste adresoval děkovný dopis a kdy jste ho poslal
©
RPIC-ViP s.r.o.
23
Zkouška pro všechny
Blok 4: Otázky
Cíl
seznámit se s okruhy otázek, které obvykle bývají kladeny
seznámit se s některými doporučovanými způsoby odpovědí
seznámit se s tím, co se doporučuje při jednání o platu
seznámit se s tím, jak vznášet námitky
Pomůcky:
flipchart, fixy, pracovní sešit a tužka pro každého účastníka
Časová náročnost:
cca 60 - 90 minut
Otázky, které dostanete
Podklady poradce/lektora pro práci se skupinou
Existuje pět základních oblastí, o kterých se zaměstnavatel bude chtít něco dozvědět:
•
•
•
•
•
Proč jste přišel hledat práci právě sem?
Co pro něj můžete udělat - máte dovednosti, schopnosti, znalosti a zkušenosti, které
potřebuje?
Jaký jste typ? Zapojíte se snadno do týmu spolupracovníků? Jak s vámi bude vycházet
on sám?
Čím se lišíte od dalších uchazečů?
Může si vás zaměstnavatel dovolit?
Vaším cílem je přesvědčit, že nejlepším kandidátem jste právě vy.
Práce se skupinou
Vyzvěte účastníky, aby sestavili seznam otázek k prvnímu okruhu a zformulovali na ně
přijatelné odpovědi. Vyzvěte účastníky, aby do pracovního sešitu zapsali vše, co v té
souvislosti považují za důležité. Čas asi 5 minut, pak prezentace námětů a diskuze.
Podklady poradce/lektora pro práci se skupinou
Obvyklé otázky k první oblasti (proč jste přišel hledat práci právě sem):
Proč chcete pracovat právě v našem podniku?
Proč se ucházíte právě o toto místo?
Co o nás víte?
Co vás v našem inzerátu upoutalo?
Nepřijatelné odpovědi: „Potřebuji peníze."Je mi jedno, co a kde budu dělat, hlavně už aby to
bylo.”
Na tyto otázky snadno odpovíte, pokud si vezmete k srdci naši radu o přípravě a získáte o
podniku co nejvíce informací. Možnosti jsou: podnik má dobré jméno, je zárukou stability,
zajímavá práce, jste přesvědčen, že se právě zde budete moci seberealizovat a dále
rozvíjet...
Práce se skupinou
Vyzvěte účastníky, aby sestavili seznam otázek ke druhému okruhu a zformulovali na ně
přijatelné odpovědi. Vyzvěte účastníky, aby do pracovního sešitu zapsali vše, co v té
souvislosti považují za důležité. Čas asi 5 minut, pak prezentace námětů a diskuze.
© RPIC-ViP s,r.o.
Zkouška pro všechny
24
Podklady poradce/lektora pro práci se skupinou
Obvyklé otázky k druhé oblasti (co pro nás můžete udělat):
Řekněte nám něco o sobě.
Jak byste sám popsal?
Jak byste se charakterizoval?
Máte nějaké speciální dovednosti?
Jaké jsou vaše klady, vaše silné stránky?
Proč bychom měli zaměstnat právě vás?
Co si myslíte o svých přednostech?
Nepřijatelné odpovědi: „Udělám dvanáct půllitrů na jeden zátah.” „ Nevím, to by spíš měli
posoudit ti, co mě znají.”
Před pohovorem si napište seznam:
Já umím ...........
Já znám ...........
Já dovedu ........
Seznam si několikrát přečtěte nahlas. Uvidíte, že to má cenu. U pohovoru se vám bude
hovořit o sobě samotném mnohem snadněji.
Jaké jsou vaše nedostatky ?
Nesprávné odpovědi: „Žádných nedostatků si nejsem vědom.” „Jé, těch vám mohu
vyjmenovat spousty ....“
Vyberte si méně podstatnou slabinu a pokuste se ji využít ve svůj prospěch. Např. ucházíte
se o místo účetního a řeknete : „Je mi vyčítáno, že jsem perfekcionalista, ale já se řídím
zásadou dvakrát měř a jednou řež. Pravda, někdy mi to asi trochu komplikuje život.”
Uved'te něco, co jste v minulosti nezvládali současně s tím, jak jste to napravili: „ Kdysi jsem
trochu pokulhával při práci s počítačem, ale od té doby, co jsem absolvoval rekvalifikační
kurs, všechna ta kouzla ovládám.”
Práce se skupinou
Vyzvěte účastníky, aby sestavili seznam otázek ke třetímu okruhu a zformulovali na ně
přijatelné odpovědi. Vyzvěte účastníky, aby do pracovního sešitu zapsali vše, co v té
souvislosti považují za důležité. Cas asi 5 minut, pak prezentace námětů a diskuze.
Podklady poradce/lektora pro práci se skupinou
Obvyklé otázky ke třetí oblasti (jaký jste typ):
Proč měníte zaměstnání?
Z jakého důvodu jste byl propuštěn?
Jak jste vycházel se svým minulým zaměstnavatelem?
Co nebylo ve vašem minulém zaměstnání v pořádku?
Jak hodnotíte organizaci, kde jste pracoval naposledy?
Nepřijatelné odpovědi: „Vedení bylo špatné, šéf byl pitomec, nestálo to tam ani za starou
belu.” „Plat tam byl mizerný a pracovní prostředí příšerné.”
Hledáte místo, kde se budete dále rozvíjet, budete mít příležitost k dlouhodobé spolupráci,
budete mít jistotu, že zabezpečíte svou rodinu, hledáte místo u zavedené firmy, která má
slušné renomé, která se rozrůstá, zatímco váš minulý podnik kvůli restrukturalizaci snižoval,
případně skončil. V minulém zaměstnání jste byli spokojeni, firmu hodnotíte jako velmi
dobrou, líbilo se vám tam, propustili vás, protože snižovali stavy.
©
RPIC-ViP s.r.o.
25
Zkouška pro všechny
Nikdy nekritizujte předchozího zaměstnavatele (ani nikoho jiného) a nepopisujte problémy,
které existovaly. Pozor, abyste se příliš nezapletli zejména u behaviorálních otázek.
Jste bez práce již delší čas, jak jste jej strávil ?
Jaké jsou vaše krátkodobé cíle ?
Nepřijatelné odpovědi: „Nedělal jsem nic, jenom odpočíval. Jaké mám cíle, to fakt
momentálně nevím.”
Čas jste strávili hledáním zaměstnání, doplňováním své kvalifikace (vzdělávací,
rekvalifikační kursy, školení, samostudium), brigádami, pomocí jiným lidem ... Cílem je najít
místo, rychle se zorientovat a zapracovat a dále se rozvíjet.
Jaké máte životní cíle?
Co očekáváte od zaměstnání v našem podniku?
Co vás na tomto místě nejvíc zajímá?
Jaké jsou vaše profesní cíle?
Kam byste se chtěl dostat po třech letech působení v našem podniku ?
Nepřijatelná odpověd': „Na vaše místo, pane řediteli”
Máte-li ambice postupovat výš, nebylo by správné je u pohovoru ventilovat. Chcete mít
stabilní místo, jistotu, naučit se spoustu nového, být spokojení, učit se novým věcem.
Co děláte ve svém volném čase?
Jaké jsou vaše mimopracovní zájmy?
Nepřijatelná odpověd': Pěstuji 55 druhů kaktusů, intenzivně studuji literaturu o tkaní koberců
a pokouším se o vlastní tvorbu na tkalcovském stavu, který jsem si sestrojil, sehrávám
simultánní šachové turnaje se šestnácti soupeři.
Vás to může fascinovat, ale nepředpokládejte, že vaše nadšení pro věc bude sdílet
zaměstnavatel. Rekreační sport pro dobrou kondici, film, hudba, divadlo pro kulturní rozhled
nebo koníček, který má s možným zaměstnáním něco společného jsou přijatelnější
možnosti, jak odpovědět.
Pracujete raději sám, nebo společně s ostatními?
Co očekáváte od svého vedoucího?
Jaký styl vedení vám vyhovuje ?
Nepřijatelné odpovědi „ Když si mohu dělat, co uznám za vhodné.” „Když se mi slovo od
slova říká, co mám dělat a jak mám postupovat.”
Vyhovuje vám např. když jsou jasně definované cíle, pozitivní atmosféra, vzájemná
spolupráce a otevřená komunikace.
Nebylo by pro vás toto zaměstnání krokem zpět ?
Nepřipadá vás vaše kvalifikace pro toto místo příliš vysoká ?
Nepřijatelná odpověd': „Asi máte pravdu.”
© RPIC-ViP s,r.o.
Zkouška pro všechny
26
Není to krok zpět v žádném případě. Je to krok kupředu, krok z nezaměstnanosti. Pracujete
rádi a každé práci, kterou jste dělali, jste dali to nejlepší. Vyšší kvalifikace vám umožní
zkrátit čas nutný k zapracování, z vašich zkušeností firma jedině vytěží, budete schopni
dělat i něco navíc.
Práce se skupinou
Vyzvěte účastníky, aby sestavili seznam otázek ke čtvrtému okruhu a zformulovali na ně
přijatelné odpovědi. Vyzvěte účastníky, aby do pracovního sešitu zapsali vše, co v té
souvislosti považují za důležité. Čas asi 5 minut, pak prezentace námětů a diskuze.
Podklady poradce/lektora pro práci se skupinou
Obvyklé otázky ke čtvrté oblasti (čím se lišíte od dalších uchazečů):
Můžete pro nás udělat něco, co by jiný člověk nedokázal?
Dokážete uvést tři nejvýznamnější úspěchy, kterých se v minulosti dosáhl?
Jak se ve svém oboru udržujete na špici?
Kterou knihu jste četl naposledy?
Vzhledem k vaší soukromé definici úspěchu, jak se hodnotíte?
Nepřijatelná odpověd' na všechny otázky: „To opravdu nevím.”
Zde opět záleží zejména na vaší pečlivé přípravě. Odpovědi na otázky tohoto druhu si
můžete předem připravit. Vycházejte ze seznamu svých úspěchů. Svá tvrzení podložte
konkrétními příklady a důkazy. Na špici se udržujete tím, že sledujete novinky, předplácíte si
odborný časopis, zapojujete se do diskusí na internetu, setkáváte se s kolegy z oboru,
chodíte do školy nebo do kursu . Naposledy jste četli něco z oboru nebo něco o osobním
růstu a zdokonalování sebe sama.
Práce se skupinou
Vyzvěte účastníky, aby sestavili seznam otázek k pátému okruhu a zformulovali na ně
přijatelné odpovědi. Vyzvěte účastníky, aby do pracovního sešitu zapsali vše, co v té
souvislosti považují za důležité. Čas asi 5 minut, pak prezentace námětů a diskuze.
Podklady poradce/lektora pro práci se skupinou
Obvyklé otázky k páté oblasti (můžeme si vás dovolit)::
Jaký plat očekáváte ?
Kolik si u nás chcete vydělávat ?
Nesprávná odpověď je, když přestřelíte nebo se hrubě podceníte.
Klíčová pravidla k dohodě o platu jsou následující:
• Pokud je to možné, nebavte se o platu, dokud vám neřeknou, že vás přijmou. Je
v pořádku, když otázka padne ke konci pohovoru. Obchodník, začne—li se mluvit
o ceně příliš brzy, prohlásí: „Nechci to ponechat stranou, ale v první řadě vás
musím uspokojit, přesvědčit vás, že náš výrobek je přesně to, co potřebujete”.
Pokuste se o něco podobného, „odkopněte” prozatím otázku do autu a vrat'te se
k ní, až budete mít jasno v tom, co po vás budou požadovat, a oni budou mít
jasno v tom, co všechno jim nabízíte.
Jasno musíte mít v tom, že se chcete stát jejich zaměstnancem.
• Pokud je to možné, neuvádějte konkrétní částku jako první.
Někteří zaměstnavatelé uvádějí částku, kterou jsou ochotni zaplatit za příslušnou
práci hned na počátku; v některých firmách jsou systemizovaná místa a
tabulkové platy. Uvedou-li nějaké rozpětí, uvádějte horní hranici.
Zaměstnavatel doufá, že to budete vy, kdo vyřkne onu cifru. Řeknete-li si méně,
než byl ochoten zaplatit, bude s radostí souhlasit. Vyhněte se přímé odpovědi a
©
RPIC-ViP s.r.o.
27
Zkouška pro všechny
•
•
reagujte např. takto: „Vy jste vytvořili místo, takže jistě máte představu o
odpovídajícím platu.'
Pokud se situace vyvine jinak a budete donuceni vynést kartu jako první, je dobré mít
nějaké vodítko. Zjistěte si, kolik asi tak vydělávají lidé v oné profesi, kteří jsou ve
firmě (nebo v jiných podobných firmách) zaměstnáni a jsou na tom se vzděláním a
zkušenostmi podobně jako vy. Je lepší uvádět nikoli pevnou částku, ale platové
rozpětí. Vydělávat byste měli méně, než člověk nad vámi, a více, než člověk pod
vámi.
Zjistěte si také, kolik peněz vlastně potřebujete vydělat — bydlení, jídlo, oblečení,
doprava, pojištění, náklady na děti, účty, dluhy, školné, zábava. 1 chození do práce
něco stojí. Připravte si dvě rozpočtové varianty. Jednu ideální a druhou minimální,
pod kterou zkrátka jít nemůžete ani o korunu.
Na poznámku „to jste tedy drahý” reagujte takto : „Ne, nemyslím si to. Stojím sice
dost peněz, ale drahý nejsem.”
Okruh otázek ožehavých
Jste členem nějaké strany?
Jste členem nějaké náboženské obce?
Žijete ve spořádaných rodinných a majetkových poměrech?
Máte trvalého partnera?
Jste těhotná?
Hodláte se vdávat?
Nejste nějak postižený?
Jestliže tyto nebo podobné otázky padnou, není taktické ostře se ohradit a reagovat
tvrzením, že takové otázky jsou nepřípustné. Lepší je zeptat se, a to tónem přátelským, na
důvod otázky, například: „Je tato otázka pro mé zaměstnání vůbec důležitá?” nebo „Proč se
mne na to ptáte?” Možná, že vám zaměstnavatel skutečně vysvětlí, proč se na to ptá,.a jeho
odpověd' bude natolik přijatelná, že vám nebude vadit odpovědět. Tyto otázky mají většinou
doplnit celkový obraz o vás a nesledují zlé úmysly a nejsou diskriminující. Rozhodnutí je na
vás; co se nedoporučuje, je lhaní.
Možná, že budete mít námitky i k některým jiným probíraným tématům. Jak na ně reagovat
? Osvědčenou technikou je metoda „Ano, ale...” V praxi to znamená, že dáte partnerovi
zapravdu, vyjádříte pochopení (ano), a pak vyslovíte své stanovisko (ale).
Práce se skupinou
Vyzvěte účastníky, aby se pokusili formulovat repliky typu „Ano, ale.” Vyzvěte je, aby si do
pracovního sešitu zapsali vše, co v té souvislosti považují za důležité. Čas asi 5 minut, pak
prezentace námětů a diskuze.
Podklady poradce/lektora pro práci se
skupinou Příklady:
Chápu vás, ale ...
Souhlasím s vámi, že je to důležité, ale ....
Ze svého hlediska máte zajisté pravdu, ale ......................................
Vašemu přístupu rozumím, ale .........................................................
Rozumím vašim důvodům, domnívám se však ................................
Vaše námitka je pochopitelná, je však třeba vzít v úvahu také ........
Zkušený zaměstnavatel se zaměří i na uchazečovo chování a povede s ním tzv.
behaviorální pohovor. Vychází z předpokladu, že minulý pracovní výkon nebo chování
naznačují, jaký výkon a chování lze očekávat.
© RPIC-ViP s,r.o.
Zkouška pro všechny
28
Práce se skupinou
Využijte otázek, které byly kladeny kandidátům ve videoprogramu. Naleznete je v příloze pod
č. 6. Které z nich byly zaměřené na chování? Vyzvěte účastníky, aby se zamysleli nad tím,
jak by na obdobné otázky odpověděli oni.
Otázky, které položíte
Pohovor není výslech, u kterého se ptá pouze zaměstnavatel a vy jenom odpovídáte. Je
důležité, abyste se na rozhovoru aktivně podíleli. Připravte si proto seznam otázek, které
položíte vy. Vyptávejte se na vše, co vás zajímá a co je podle vás důležité, průběžně.
Koneckonců také zaměstnavatel mívá ve zvyku se otázat: „Máte nějaké dotazy vy?”
Nikdy neříkejte, že žádné otázky nemáte. Projevili byste tím nedostatečný zájem. Nejlepší je
připravit si seznam. Věřte, že následující věta dělá dobrý dojem: „Většinu toho, co jsem
potřebovat znát, jsem se dozvěděl. Připravil jsem si doma seznam otázek. Mohu do něj
nahlédnout, jestli jsme na něco nezapomněli?”
Práce se skupinou
Vyzvěte účastníky, aby si do pracovního sešitu zapsali otázky, které by zaměstnavateli mohli
položit. Čas asi 5 minut, pak prezentace námětů a diskuze.
Podklady poradce/lektora pro práci se skupinou
V čem přesně bude spočívat má práce?
Kolik pracovníků je zaměstnáno v „mém” oddělení?
Jaké jsou firemní plány do budoucna?
Jak probíhá zapracovaní?
S kým budu spolupracovat?
Mohu se seznámit s budoucími kolegy?
Je k dispozici popis pracovního místa?
Budu mít u vašeho podniku možnost dále se rozvíjet?
Jaký bude další postup po našem pohovoru?
Kdy mohu očekávat vaše rozhodnutí?
Mám skutečně zájem nastoupit, jaké jsou mé šance na přijetí?
Chybí vám ke konečnému rozhodnutí ještě nějaké informace?
Jsem ten člověk, kterého hledáte?
Blok 5: Fiktivní pohovor
Cíl
vyzkoušet si fiktivní přijímací pohovor
poučit se z obdržené zpětné vazby
Pomůcky:
dostatečný počet židlí a stůl pro sehrání scének, je-li to možné kamera + možnost projekce,
pracovní sešit a tužka pro každého účastníka
Časová náročnost:
záleží na počtu účastníků
Práce se skupinou
Zdůrazněte účastníkům, že šance na úspěch se skutečně může zvýšit nácvikem pohovoru (s
přítelem, příbuzným, s vámi - poradcem, natočením na video, magnetofon....). Vyzvěte je,
aby využili příležitosti a role zaměstnavatelů i uchazečů při"fiktivním přijímacím pohovoru si
vyzkoušeli.
©
RPIC-ViP s.r.o.
29
Zkouška pro všechny
Cvičení může vypadat např. takto:
Dvojice účastníků v roli zaměstnavatelů si připraví otázky na uchazeče. Čas asi 15 minut;
někteří účastníci při tom budou potřebovat vaši pomoc. Připravte rovněž prostředí, ve kterém
bude fiktivní pohovor probíhat (zaměstnavatelé sedí naproti uchazeči). Poté trojice účastníků
sehraje scénku. Zaměstnavatelé se střídají v kladení otázek a uchazeč o práci odpovídá.
Dejte příležitost všem, kteří si chtějí pohovor vyzkoušet. Ostatní účastníci a poradce pozorně
sledují průběh pohovoru, dělají si poznámky a nakonec je každému poskytnuta zpětná
vazba. Správně podaná zpětná vazba může být pro účastníka, zejména při tomto cvičení,
velmi cenná. Umožňují-li to podmínky, je ideální natočit průběh pohovoru a zpětnou vazbu
poskytovat i při projekci záznamu.
©
RPIC-ViP s.r.o.
Zkouška pro všechny
30
5. Zpětná vazba
Poučte účastníky o tom, že jim zpětná vazba, jejímž zdrojem budou postřehy, poznámky a
názory ostatních, pomůže dozvědět se něco o sobě. Poskytne jim hodnotné informace o
jejich výkonu. Pokud něco děláme dobře, je důležité to vědět. Získáme tak sebedůvěru
pokračovat dál stejným způsobem. Na druhou stranu je právě tak důležité vědět o vlastních
chybách a nedostatcích. Zpětná vazba nám pomůže je identifikovat a odstranit.
Poskytování i přijímání zpětné vazby je náročný proces, který vyžaduje sebedůvěru i
vzájemný respekt obou zúčastněných stran. Je velmi důležité, aby zpětná' vazba byla
konstruktivní - jedině tak může dotyčnému pomoci.
5.1 Poskytování zpětné vazby
Zpětná vazba musí být pro příjemce přijatelná. Kladnému přijímání poskytovaných informací
pomáhá, když před negativní zpětnou vazbou hovoříme o pozitivech, dosažených úspěších,
o tom, co se podařilo. Stejně pozitivní by mělo být i zakončení. Platí zde zásada „kiss, kick,
kiss” neboli „pochval, vytkni, pochval”.
Důležité je soustředit se pouze na chování, co dotyčný udělal nebo neudělal a nikoliv
komentovat jeho vlastnosti nebo vynášet pouhé hodnotící soudy. Zpětná vazba zabývající se
nedostatky, nad kterými účastník nemá kontrolu, vede k frustraci. Proto se musí poskytovatel
soustředit na pozorování, nikoliv na domněnky. Cílem je pomoci změnit nebo zlepšit výkon.
Snažte se proto zpětnou vazbu zaměřit na užitek, který pro příjemce bude mít.
5.2 Přijímání zpětné vazby
Bud'te pozitivní vůči tornu, kdo vám zpětnou vazbu poskytuje, naslouchejte sdělovaným
informacím. Ujasněte si a ujistěte se, že všemu, co vám je sdělováno, rozumíte. Žádejte
detaily. Nepřijímejte názor jednotlivce jako absolutní a všeobecně platný. Zjistěte si i názory
ostatních. Rozhodněte se, jak informace, které jste obdrželi, využijete. Zvažujte přitom různé
možnosti. Za zpětnou vazbu poděkujte.
©
RPIC-ViP s.r.o.
31
Zkouška pro všechny
6. Další tipy a možnosti
Komplet „ Zkouška pro všechny'' (videoprogram, manuál lektora a pracovní sešit) byl vyvinut
firmou RPIC - ViP s.r.o. v rámci projektu Restart - „Integrační program pro uvolňované
pracovníky při restrukturalizaci ocelářského průmyslu”. Je financován z programu PHARE
„EQUAL” a ze státního rozpočtu České republiky.
RPIC-ViP s.r.o. je producentem dalších videoprogramů, které lze při práci s nezaměstnanými
využívat:''
•
•
Prožíváním nezaměstnanosti a možnostmi, jak tohoto času využít, se zabývá
videoprogram Jak vám mohou pomoci zaměstnanecké agentury.
Videoprogram Nepodléhejte stresu je určen jak propouštěným, tak lidem bez
práce; pojednává o stresu, který nezaměstnanost většinou vyvolává, a ukazuje
některé cesty, jak se s ním i jeho projevy vypořádat. Jedná se o odlehčený až
komický snímek, který by měl spíše rozesmát než zarmoutit, ale zároveň motivovat k
aktivitě.
Cílem videoprogramu Než zvolíte číslo je ukázat lidem, kteří hledají zaměstnání,
několik telefonických rozhovorů, ze kterých se poučí o tom, čemu se při telefonování
mají vyhnout. Navíc jsou zde nabídnuty praktické návody, jak své šance na přijetí u
potenciálního zaměstnavatele prostřednictvím telefonování zvýšit.
©
RPIC-ViP s.r.o.
Zkouška pro všechny
32
NOTA BENE:
Po skončení práce zajistěte vyplnění hodnotících formulářů účastníky. Formulář je jednak
součástí pracovního sešitu, jednak je ho možno nakopírovat z tohoto manuálu. Vyplněné
formuláře odešlete vždy na konci měsíce na adresu:
Regionální zaměstnanecká agentura
zn. Video
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava - Mariánské hory.
©
RPIC-ViP s.r.o.
Přílohy
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
Inzerát na pracovní místo referenta zahraničního obchodu
Životopis A. Hrabošíka
Životopis S. Bubrové
Životopis B. Čepa
Životopis E. Lubořilové
Test o testování
Rekapitulace otázek
Dotazník pro hodnocení skupinové práce s videoprogramem
Zkouška pro všechny
34
Donostia.org
all information you need
Referent zahraničního obchodu
Náplň práce:
o
o
o
o
o
o
o
komunikace s partnerskou firmou (jednacími jazyky jsou španělština a angličtina)
obchodní jednání
vedení administrativní agendy
příprava dodavatelských kontraktů
řízení objednávek a nákupu
vedení přehledu referencí
prezentace firmy
Požadujeme:
o
o
o
o
o
o
vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání
znalost španělštiny nebo angličtiny (další jazyky výhodou)
PC dovednosti pokročilé uživatelské úrovně
flexibilitu
spolehlivost
vysoké pracovní nasazení
Nabízíme:
o
o
o
o
zázemí prosperující mezinárodní společnosti
stabilní a motivující prostředí
odpovídající platové ohodnocení
profesní růst
©
RPIC-ViP s.r.o.
Ing. Artur Hrabošík
Hlavní třída 1111
Ostrava–Poruba
708 00
telefon: 724 123 456
e-mail: [email protected]
Zahraniční obchodník s bohatou praxí a značnými zkušenostmi v oboru. Schopen efektivní
komunikace se zákazníky v několika jazycích. Logické myšlení a racionální přístup. Připraven
podávat vysoký výkon, koordinovat a řídit pracovní týmy. Samostatný, aktivní, ambiciózní,
reprezentující.
Osobní údaje
31 let
svobodný
zdravotní stav výborný, fyzicky zdatný, sportovně založený,
dárce krve
ŘP skupiny A, B
Klíčové dovednosti a
dosažené úspěchy
• vyjednávání se zahraničními zákazníky a příprava
dodavatelských kontraktů
• dosažení pozice „ Junior Sales Executive” během praxe u
firmy Symplex, Illinois, USA.
• předvádění a zavádění nových produktů potenciální domácí i
zahraniční klientele
• organizace výstav a presentačních akcí na tuzemských i
zahraničních výstavách
• jmenován obchodníkem roku ve společnosti Transak, a.s za
dosažené výsledky
Předchozí zaměstnání
5 let
Transak, a.s.
Vedoucí odborný referent zahraničního obchodu
Úspěšně jsem realizoval zavádění firemních produktů na
evropském trhu, čemuž předcházela vlastní marketingová
příprava. Prosadil jsem se i ve velmi silném konkurenčním
prostředí na trhu přímého prodeje. S využitím vlastních
nestandardních metod práce na trhu se mi dařilo být vždy o krok
vpředu před konkurencí. Pro Transak jsem získal úplně nový tým
kvalitních obchodníků, manažerů a marketingových odborníků.
Proškolil jsem je, řídil a koordinoval jejich práci a společně jsme
dosáhli uznávaných výsledků a získali jsme si respekt u našich
partnerů i konkurence. Zavedl jsem databázi potenciálních
klientů, na jejímž základě jsme se stali poptávanými dodavateli.
Za poslední dva roky jsem zpracoval a prezentoval řadu nabídek,
což vedlo ke 14 realizovaným kontraktům v celkovém objemu cca
8,8 milionů Kč.
Zkouška pro všechny
36
2 roky
Line, s.r.o.
Vedoucí marketingu
Získávání poptávek, zpracování nabídek, soutěž ve
výběrových řízení na dodavatele.
Realizoval jsem řadu zakázek směřujících k prosazení
nových produktů na domácím i evropském trhu, během
prvního roku jsem vytvořil obchodní sít' v České republice a
na Slovensku. Podařilo zněkolikanásobit produkci i odbyt.
1 rok
Symplex, Illinois,
USA Junior Sales Executive
Během své praxe jsem prošel několika odděleními a získal
tak cenné zkušenosti v oblasti marketinku a zákaznického
servisu. Těchto zkušeností jsem nabyl ihned po dokončení
vysokoškolských studií..
Vzdělání
• Vysoká škola ekonomická v Praze, obor Ekonomika a
management, ukončeno státnicemi z ekonomie a
managementu, titul Ing.
• Střední průmyslová škola stavební, zakončeno
maturitní zkouškou
• Řada domácích i zahraničních seminářů s tematikou
středního a vrcholového řízení, presentačních a
moderačních technik, certifikát „Management of
Change”, atp.
Doplňující informace
Aktivně ( slovem i písmem) angličtina, španělština a
ruština Vyspělý uživatel PC včetně grafických programů
Volnočasové aktivity
Snowboarding, windsurfing, potápění a další sporty
Reference
Dodám na vyžádání
©
RPIC-ViP s.r.o.
ŽIVOTOPIS
Jméno:
Příjmení:
Věk:
Adresa:
Mobil:
E-mail:
Rodinný stav:
Zdravotní stav:
Sabina
Bubrová
23 let
U lesíku 23, 738 01 Frýdek – Místek
602 654 321
[email protected]
svobodná
dobrý
Vzdělání:
Vyšší odborná škola obchodně-právní v Praze, absolutorium, titul DiS v oboru marketing a
obchod
Gymnázium, maturitní zkouška s vyznamenáním
Jazykové znalosti:
Aktivně angličtina – BIL osvědčení, němčina
PC dovednosti:
MS Office, Power Point, Internet
Pracovní zkušenosti:
o
o
o
1/2 roční praxe v rámci studia na VOŠ u firmy Exporta, s.r.o v Praze
pomaturitní pobyt v GB jako au-pair 1 rok
brigády během studia jako pokladní v Hypernově, vedoucí na dětském táboře,
recepční
Zájmy:
Rekreačně sport, hudba, cestování
Reference:
Mgr. A. Otová, vedoucí diplomové práce, VOŠOP, tel. 202 258 369
Ing. F. Ryzec, vedoucí oddělení odbytu, Exporta, [email protected]
Zkouška pro všechny
38
C URRICULUM VITAE
BOHUSLAV ČEP
Bytem: Varšavského povstání 1944, 747 92 Háj ve Slezsku
Mobilní spojení: 602 456 987
E-mailové spojení: [email protected]
ZiNALOSTI.1 ZKUŠENOSTI
znalosti z podnikových činností a zejména činností spojených s prováděním
zahraničně obchodních operací včetně schopnosti posoudit jejich
ekonomickou efektivnost
vědomosti a dovednosti vytvářet a používat dokumenty hospodářských
činností v oblasti sestavování kupních smluv a smluv s tím souvisejících,
platebních instrumentů a s tím spojených dokumentů, dodacích podmínek
INCOTERMS, celního řízení, kalkulace cen
znalosti z oblasti mezinárodních marketingových činností, provádění
průzkumu trhu v tuzemsku i v zahraničí a schopnost vyvozovat závěru o
zkoumaném trhu
schopnost orientovat se v kurzovních lístcích cenných papírů, měn
znalost problematiky jednotného evropského trhu
znalost účetní problematiky jednoduchého a podvojného účetnictví,
schopností vést účetní agendu s využitím účetního softwaru a dovedností
sestavit účetní výkazy
znalostmi právních norem pro oblast podnikatelské činnosti v tuzemsku i v
zahraničí
orientace v českém právním řádu a odborné legislativě
dovedností využívat ve své práci výpočetní techniku a moderní informační a
komunikační technologie
komunikativní dovednosti v českém jazyce a třech světových jazycích
(angličtina, němčina, ruština)
PROFESNÍ HISTORIE
Posledních 12 měsíců jsem evidován na Úřadu práce v Opavě jako uchazeč o
zaměstnání
3,5 roku
Enta Group, s.r.o
Obchodní referent
Export do Itálie: plastové potrubní systémy - voda, topení, kanalizace,
hydroizolační materiály.
Konstrukční a stavební materiály, kovové výrobky.
©
RPIC-ViP s.r.o.
2 roky
Division X, s.r.o.
Marketinkový a obchodní referent/specialista
Společnost zajišťovala veškeré služby spojené s podnikáním Mad'arsku
1 rok
Aqua World Partnership, obchodní společnost
Obchodní zástupce
Studiový prodej koupelnového vybavení s individuálním přístupem
26 let
Výstavba ostravsko karvinských dolů, n.p.
Samostatný odborný referent
Práce v obchodním oddělení zajišťujícím vše komplexní výstavbu dolů
včetně všech doprovodných povrchových staveb.
ZÁLIBY
Cyklistika, turistika
O S O B N Í DATA
Narozen: před 55 lety v Olomouci
Rodinný stav: vdovec, dospělé potomstvo
Zdravotní stav: zcela zdráv, NEKUŘÁK
Vzdělání: středoškolské s maturitou
ŘP: skupina B, 35 let praxe bez nehody
Čistý trestní rejstřík
REFERENCE
Ing.Pavel Kolařík, místopředseda představenstva a výrobněobchodní náměstek VOKD, tel. 597 468 265, email: kolarik a vokd.cz
Jana Vočenská, personální náměstek Enta Group, s.r.o, tel. 596
Svým vlastnoručním podpisem stvrzuji správnost uvedených údajů.
874 123
Zkouška pro všechny
40
Mgr. Eliška Lubořilová
Na Třemešné 555
Tel: 596 612 581
702 00 Slezská Ostrava
Mob: 603 789 456
e-mail: [email protected]
Životopis
Osobní údaje:
Věk: 34 let
Rod. stav: rozvedená, 2 děti(4 a 7 let)
Místo narození: Jistebník n/O
Zdrav.stav: výborný
Vzdělání:
•
Univerzita Palackého v Olomouci, filozofická fakulta, obor čeština, španělština
•
Státní jazyková škola v Ostravě, roční abiturientské studium němčiny zakončené
státní jazykovou zkouškou
•
Střední škola obchodu a služeb, specializace hotelnictví a turismus, maturita
Doplňující vzdělání:
Rekvalifikační kurz „Asistentka podnikatele”, osvědčení s celostátní platností
Jazykové znalosti:
španělsky, německy, polsky
PC dovednosti:
Windows
pokročilá úroveň
Word
pokročilá úroveň
Excel
pokročilá úroveň
©
RPIC-ViP s.r.o.
Power Point
pokročilá úroveň
Access
střední úroveň
MS Outlook
pokročilá úroveň
Lotus Notes
střední úroveň
Web site design (HTML, Macromedia Dreamweaver) střední úroveň
SAP
začátečník
Visio
začátečník
Profesní historie
•
8 měsíců v evidenci Úřadu práce v Ostravě
•
2 roky ve firmě Bionia (rakouská obchodní společnost), obchodní referentka
•
1 rok Gymnázium v Příboře, vyučující češtiny a španělštiny
•
průběžně překladatelské a tlumočnické aktivity (praxe 12 let)
Doplňující informace:
Řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidička, 12 let praxe bez nehody
Psaní na PC všemi deseti, počet úderů za minutu 180
Osobní vlastnosti:
Jsem společenská, optimisticky naladěná, samostatná, spolehlivá a mám rozvinuté
organizační schopnosti
Osobní záliby:
Kultura divadlo, hudba, literatura, tanec, aerobik
Reference:
Helmut Klein, ředitel společnosti Bionia, [email protected],
tel + 43 120 369 874
Zkouška pro všechny
42
Test o vás a o testech
U žádné z otázek si nemusíte si vybrat jen jedinou odpověd', označte jich klidně víc, pokud
na vás „sedí”.
1. Vybavte si chvíle, kdy jste museli skládat zkoušky. Které přívlastky nejlépe
vystihují vaše tehdejší pocity:
a) rozrušený
S
b) vyděšený
N
c) nervózní, že nedokážete projevit své schopnosti
N
d) dychtivý mít to za sebou
N
e) překvapený, že mě to baví
S
f) pocit, že je to celé nespravedlivé
Š
2. Výsledky zkoušek podle vašeho názoru ukázaly:
a) jak jste chytrý
b) kolik práce a úsilí jste do toho vložil
c) výsledek zkoušky nijak s mými schopnostmi nesouvisel
d) že jsem byl ochromen trémou
S
V
Š
N
3. Když se písemně ucházíte o místo, očekáváte:
a) že vám vůbec neodpoví
b) že skočí po možnosti zaměstnat vás
c) že obdržíte zdvořilé odmítnutí
d) že vás pozvou k pohovoru, ale stejně neprojdete
N
S
N
N
4. Když si nejste jisti sami sebou:
a) skrýváte to před ostatními
b) snažíte se pochopit, co vaši nervozitu a nejistotu vyvolává
c) vlastně nikdy nejste nejistí
d) rychle drmolíte
S
V
S
V
5. Která z následujících charakteristik nejlépe vystihuje,
jak podle svého názoru působíte:
a) velmi sebejistě
b) celkem sebejistě
c) průměrně sebejistě
d) nejistě
e) sebedůvěra mi úplně chybí
S
V
S
N
N
6. Co děláte pro to, abyste u pohovoru uspěli:
a) beru to, jak to přijde, cítím se tak volněji
b) důkladně se připravuji, zjistím si o firmě
co nejvíce dostupných údajů, promýšlím, co budu říkat
c) myslím si, že je to všechno osud
d) trochu se připravím, ale nepřeháním to
V
Š
Š
7. Která z uvedených vlastností vám vytvoří dobrý pocit
ve stresové pracovní situaci:
a) když jsem elegantně oblečený
b) když jsem dobře informovaný
c) když mám na ten den dobrý horoskop
d) dobře se cítím jenom velmi zřídka
S
V
Š
N
S
©
RPIC-ViP s.r.o.
8. Úspěšní lidé podle vašeho názoru jsou:
a) šťastní
b) chvíle oddechu si tvrdě odpracují
c) uměli se narodit
d) jsou zkrátka chytřejší a energičtější než my ostatní
Š
V
Š
N
9. Nejdůležitější při získání zaměstnání je:
a) mít správné styky
b) mít dobrá doporučení
c) mít odpovídající kvalifikaci a zkušenosti
Š
V
V
10. Co myslíte, že ukazuje následující obrázek:
a) muže, který je kárán za odbytou práci
b) muže, který je chválen
c) těžko říci
d) dva muže, kteří se chystají postavit na odpor proti
absurdním nápadům výrobního oddělení
N
S
V
S
11. Absolvujete pohovor a místo, o které jste stáli,
nezískáte. Myslíte si, že je to proto, že:
a) tam byli schopnější uchazeči
b) nelíbil jste se těm, kteří s vámi pohovor vedli
c) nebyl jste ve své kůži a nepředvedl jste se ve správném světle
d) smůla
e) to místo pro vás nebylo to pravé
N
Š
V
Š
S
12.Než podáte žádost o místo:
a) proberete to se svým partnerem/ partnerkou
b) proberete to se všemi přáteli
c) nikomu neřeknete nic
V
S
N
13.Když jste nervózní, dělá vám starosti:
a) že jste rozklepaní
b) že se potíte
c) že nevíte, co máte říkat
d) není to váš problém
e) že drmolíte páté přes deváté
N
N
N
N
N
Zkouška pro všechny
44
14. Když vstupujete do místností, kde je pro vás
nová neznámá společnost:
a) snažíte se odhadnout, co jsou zač
b) uvažujete, jestli je to pro vás to pravé místo
c) cítíte se sklesle, každý z nich vypadá daleko chytřejší
V
S
N
Vyhodnocení
Za každou odpovědí je uvedeno nějaké písmeno. Spočtěte si a zapište, kolik kterých
písmen máte.
N
Š
V
S
Tento test nepředstírá, že prošel kontrolou kvality, kterou by testy měly projít, ale,,poskytne
vám hrubou představu, jak reagujete v situacích, v nichž se máte osvědčit. Odpovědi na
otázky jsou rozděleny na 4 základní tendence.
N — nervozita
Každý bod v této skupině naznačuje, že jste z testů a z toho, jak se prezentujete, nervózní.
Cítíte na sobě velkou odpovědnost a trápí vás, že se při odpovědích nedokážete dostatečně
ovládat.
Š — štěstí
Každý bod v této skupině napovídá, že nepřipisujete úspěch nebo neúspěch sobě, ale
vnějším okolnostem. Váš osud je ve hvězdách a ne v tom, jak se chováte a jednáte. Dalo by
se o vás říci, že jste poněkud nerealističtí.
V — vyrovnanost
Každý bod, který jste zde získali, svědčí o rozumném přístupu k věci. Jste však v tom, jak se
cítíte 'a chováte, k sobě upřímní? Pokud byste některé své odpovědi předstíral, nebyl ba vám
tento test k ničemu.
S — sebejistota
Každý bod v této skupině ukazuje, že máte sklon být sebevědomý. Zdravé sebevědomí je
užitečné, ale přehnané sebevědomí může cestu k cíli dost zkomplikovat.
©
RPIC-ViP s.r.o.
Rekapitulace otázek
pan Hrabošík
slečna Bubrová
Proč jste zareagoval na náš inzerát?
Víte o nás ještě něco víc než to, co jste
se dozvěděl z inzerátu?
Jak byste se sám charakterizoval?
Jaké jsou vaše dovednosti?
Jak hodnotíte organizaci, kde jste
pracoval naposledy?
Učinil
jste
někdy
nesprávné
rozhodnutí?
Z jakého důvodu jste uvažoval o
výpovědi?
Zdálo se vám, že má nová vedoucí
málo zkušeností?
A co očekáváte od zaměstnání u nás?
Jaký styl vedení vám vyhovuje?
Existují i oblasti, ve kterých byste se
chtěl zdokonalit?
Chcete se nás ještě na něco zeptat?
Proč se ucházíte právě o toto místo?
Rozved'te informace, které jste uvedla ve svém
životopise.
Co konkrétně jste v Anglii dělala?
A jaké zkušenosti jste tím získala?
Jak se pozná, že jste se zlepšila v angličtině?
Jaké osvědčení jste získala?
A proč bychom si měli vybrat právě vás?
Můžete uvést podrobnosti své odborné praxe?
Proč jste ve firmě Exporta nezůstala?
Zkuste si vybavit nějakou situaci, kdy jste měla
tolik
práce, že jste si myslela, že se zblázníte?
Zodpovídala jste za přípravu veletrhu?
Podařilo se vám to? Co jste podnikla?
Kdy se hodláte vdávat?
Chtěla byste nějaké informace od nás?
pan Čep
paní Lubořilová
Proč jste zareagoval na náš inzerát?
Co tedy víte o naší firmě?
Řekněte nám něco o svém posledním
zaměstnání, jaké tam byly poměry a proč
už u té firmy nepracujete.
Jednacím jazykem byla němčina?
Co jste dělal ten rok, co jste
nezaměstnaný?
Nepřipadá vám, že je vaše kvalifikace na
toto místo příliš vysoká?
Jak jste na tom se zdravím?
Jaký plat očekáváte?
Musel jste v některém ze svých
zaměstnání někdy porušit nějaký předpis
nebo platné pravidlo?
Jak jste postupoval?
Jak to dopadlo?
Jak jste se cítil?
Byl jste členem strany?
Co vás zdrželo, mladá paní?
Dobře, co tedy o nás víte kromě telefonního
čísla?
Proč bychom měli zaměstnat právě vás?
Místo obnáší hodně cestování, tak nevíme,
zda byste něco takového s dětmi zvládala?
Na služební cesty jste jezdila i ve svém
minulém zaměstnání?
Proč jste tam vlastně rozvázala pracovní
poměr?
Kde byste se viděla v naší firmě řekněme tak
za dva, za tři roky?
Co od tohoto místa očekáváte?
Jak dlouho jste registrovaná na úřadu práce?
Jak jste ten více než půlrok nezaměstnanosti
strávila?
Vzpomeňte si na den, kdy všechno stihnout
bylo vyloučené.
Co se dělo dál?
A ten překlad?
Můžete nám nabídnout něco, co nikdo jiný
nemůže?
Potřebuje se něco dozvědět od nás?
©
RPIC-ViP
s.r.o.
Dotazník pro hodnocení skupinové práce s videoprogramem
„Zkouška pro všechny”
Vážení účastníci,
měli jste příležitost absolvovat skupinovou práci s videoprogramem „Zkouška pro
všechny”, který vznikl v rámci projektu EQUAL — RESTART. Rádi bychom získali
zpětnou vazbu, a proto Vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníku.
Děkujeme za spolupráci.
Autoři
☺ Připomínky
1 2 3 4 5 6
Obsah
Forma
Lektorův přístup
Přínos pro Vás
Spolupráce s ostatními
Míra vlastního zapojení
Celková spokojenost
Jaké další téma bychom měli zpracovat do podobného
videoprogramu? Vaše vzkazy a připomínky
©
RPIC-ViP
s.r.o.
Download

Manuál