Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola speciální
Kladno, Pařížská 2199
tel/fax: 312 684 369
e-mail:[email protected]
www.koralekkladno.cz
CZ. 1.07
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ .1.07/1.2.33
Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání
ve Středočeském kraji
Číslo prioritní osy:
7.1
Název prioritní osy:
Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory:
7.1.2
Název oblasti podpory:
Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků
se speciálními potřebami
Číslo výzvy:
01
Název výzvy:
Středočeský kraj – Výzva č.1 pro GP – oblast podpory 1.2
Typ projektu:
Grantový
Kód prioritního tématu:
72
Název prioritního tématu:
Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a
odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a
odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zvyšování dovedností
vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku
Typ území:
Město
Číslo operačního programu:
Název operačního programu:
Číslo globálního grantu:
Název globálního grantu:
Obsah
O projektu ..............................................................................1
Jaro v přírodě .........................................................................2
Léto v přírodě ......................................................................20
Podzim v přírodě .................................................................49
Zima v přírodě .....................................................................63
Příroda a já...........................................................................77
Vodní království ................................................................103
Ekohraní ............................................................................121
Školní zahrada ...................................................................138
Výtvarné dílny v přírodě ...................................................151
Spolupráce s NSEV Kladno ..............................................160
Inspirace pro pedagogy .....................................................168
O projektu
V rámci projektu „Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka –
základní krok do života“ byl vypracován inspirativní materiál pro pedagogické
pracovníky pro výuku prvouky a přírodovědy v základní škole speciální.
Metodika provází pedagogy 10 tematickými celky, které jsou úzce provázány
s přírodou, kde samotná výuka je realizována především v prostředí přírody.
Pedagogové využívají především metodu projektového vyučování, jehož předností
je činnostní a prožitkové vyučování, které má za úkol vést žáka k tvořivosti a
samostatnosti, ke společnému hledání a objevování vztahů a souvislostí, nacházení
mezipředmětových vazeb. Spojuje školu s praxí a realitou běžného života.
Žáci se s přírodou prakticky seznamují a poznávají ji, pozorují a uvědomují si
změny v přírodě. Své pocity a prožitky slovně, výtvarně, pohybově, muzikálně a
dramaticky vyjadřují a ztvárňují, hrají různé hry, učí se pečovat o své zdraví.
Cílem výuky je podporovat přirozenou zvídavost žáků, získávat nové vědomosti a
znalosti o přírodě, dokázat přírodu chránit.
1
Téma: Jaro
Časový úsek: 1 měsíc
Vzdělávací cíle:
Pozorovat a identifikovat děje v jarní přírodě
Pozorovat zvířata na jaře
Navštívit a pozorovat zahradnictví na jaře
Vykonávat praktické činnosti – upravit školní zahradu, sázet a sít, pozorovat
klíčení semene a růst sazenice, vytvořit biotop „Skála“ na školní zahradě
5. Pečovat o pokojové rostliny na jaře, množit je a přesazovat
1.
2.
3.
4.
Využité metody:
vycházky do přírody, skupinová práce, individuální práce, řízený rozhovor, čtení,
opis textu na PC, pozorování, porovnávání a rozlišování, třídění a přiřazování,
kolektivní pohybové a námětové hry, praktické činnosti – rytí, hrabání, sázení, setí,
lisování a sušení květin, výtvarné a pracovní činnosti – kreslení, malování,
batikování, řezání a broušení dřeva, aplikování, fixace
Pomůcky:
zahradní nářadí a náčiní, květináče, zemina, semínka a sazenice, pokojové květiny,
obrázky květin a stromů, pexeso rostlin a plodů, atlas rostlin, obrázky zvířat a jejich
mláďat, krmivo pro zvířata, strukturované krabice s tématikou jara, didaktické
námětové hry, fotoaparáty, PC, iPady, Interaktivní tabule, DVD, texty, pracovní
listy, výtvarné potřeby
Motivace:
„Pan Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku“ – poznávání barev
„Jarní kvítí pestrými barvami svítí“ – Najdi si květinu, která se ti líbí, jakou
má barvu? Najdi květinu, která má stejnou barvu jako ta tvoje, najdi květinu
2
žlutou, modrou, fialovou, růžovou,…., kolik má lístečků? Kterou květinu
znáš?…..
„Škatulata hejbejte se“ – zahrajeme si hru a ptáme se – U čeho stojíš? Co na
něm roste? Kvete? Jakou mají kvítky barvu?,….
Hudebně pohybové hry – dle nápadů učitele či samotných žáků – např. roste
strom - žáci sedí v dřepu, stoupají si a zvedají ruce; fouká vítr - hýbou
rukama; na stromě rostou listy, strom kvete – pohyb rukama – dělají srdíčka
a kolečka, atd.
DVD film Česká televize 2001 – KOSTIČKY 3, oddíl č. 6 „Zahrádka pod
střchou“
Místo realizace:
ve třídách, v keramické dílně, na školní zahradě, v lese, na poli,
u rybníka, v parku, v zahradnictví
Způsoby realizace vzdělávacích cílů - inspirace:
Pozorovat přírodu ve svém okolí – školní zahradu, les pole, parky, louky,
sady
Pozorovat právě kvetoucí stromy a květiny – vyhledávat je na obrázcích
Navštívit zahradnictví – seznámit se s prostředím a s provozem zahradnictví,
poznat možnosti pěstování rostlin ve skleníku, v pařeništi, na záhoně,
pozorovat rozličné druhy sazenic zeleniny a květin, pozorovat práci
zahradníků, nakoupit skalničky
Pořizovat foto z jarní přírody – vyrobit z vlastních fotek pexeso
Hrát pexeso Rostliny a plody
Řízený rozhovor se žáky – klást jednoduché otázky, plnit jednoduché pokyny
– co vidíš, najdi kvetoucí strom, přines dva různé listy, utrhni fialku, ukaž
rybník, co vidíš na poli,…….
Sbírat květiny pro výrobu herbáře – květiny sušit a lisovat
Vyhledávat květiny v atlase rostlin – porovnávání květin skutečných
s květinami na obrázcích
Poznávat květiny zrakem, hmatem, čichem
Množit pokojové rostliny řízky – připravit řízky rostlin, zasazení rostlin,
pravidelná péče o rostliny – zalévání, kypření, přihnojování
Pozorovat hospodářská a volně žijící zvířata – jejich chování na jaře,
pojmenovat zvířata, vyhledávat je na obrázcích, přiřadit správné mládě
3
Třídit obrázky zvířat žijících v různém prostředí, přiřazovat obrázky pomocí
určitých logických souvislostí /přenést znalosti do jiného typu obrázku/
Vytvářet posloupnost vývoje ptačího jedince – sestavit posloupnost
z obrázků, číst doprovodný text, text přiřadit k obrázkům, opsat text na PC a
do sešitu, nakreslit obrázek kosa na IT
Plnit úkoly formou didaktických námětových her, kolektivních pohybových
her
Číst, přednášet, psát přísloví na téma „Jaro“
Praktické činnosti:
Uklidit školní zahradu na jaře – listí, spadané větve, suché rostliny,…, rýt
záhony, uhrabat a osázet je
Sázet a sít
4
Vytvořit biotop skalka – vytipovat vhodné místo, umístit kameny, zasypat
zeminou, osázet skalničkami, netřesky a travinami, průběžně zalévat, plít
Výtvarně ztvárnit „Jak vidím jaro?“ v programu Paint a picture, případně
malovaný obrázek
Modelovat na téma „Jaro“
Vyrobit strom /dřevěný, keramický, z kartonu, ….., namalovat květy a
připevnit je na strom
5
Výstupy:
herbář, batika „Rozkvetlá louka“, fotografie jarní přírody, pexeso, kvetoucí strom,
biotop skalka, výtvarné práce
Klíčové kompetence:
KU - rozumí základním pojmům z tématu „jaro“, dokáže pojmenovat
obrázky, dokáže vyhledávat a pojmenovávat obrázky v atlasu rostlin, rozvíjí
si smyslové vnímání, plní výukové programy v PC a na IT, rozvíjí svou
zvídavost, fantazii a kreativitu
KŘP - správně reaguje na pokyn učitele, orientuje se v daném prostoru,
s pomocí učitele řeší problémy
KK - komunikuje se svým okolím - zapojuje se do rozhovoru, odpovídá na
otázky, znakuje, hodnotí práci svou, či spolužáků
KSP- navazuje adekvátní kontakt se svým okolím ve škole i mimo školu,
dokáže oslovit cizí osoby, spolupracuje ve skupině
KP - rozvíjí si jednoduché pracovní činnosti v oblasti jarních prací na
zahradě, utváří si pracovní návyky při jednoduchých činnostech, dodržuje
základní hygienické návyky, dokáže si vybrat pracovní pomůcky a
manipulovat s nimi
Mezipředmětové vztahy:
přírodověda, čtení, psaní, počty, pracovní vyučování, výtvarná výchova, hudební
výchova
6
Pracovní listy:
PL č.1 - Jaro / žáci, kteří dokážou číst text přečtou, nebo přečte učitel; v
bodech 1. -6. ze dvou možností zvolí správnou odpověď a tu označí nebo
škrtnou odpověď chybnou; v bodech 7. -8. doplní odpověď, v bodě 9.
nakreslí včelu a květinu
PL č.2 - Pokojové rostliny – množení řízkováním / žáci očíslují činnosti
dle časové posloupnosti
PL č.3 - Setí osení / v bodě 1žáci spojují čarou detail obrázku se
správnou fotkou; v bodě 2 očíslují obrázky dle časové posloupnosti
PL č. 4 - Mláďata / v bodě 1žáci přečtou básničku; v bodě 2 spojí samici
s mládětem; v bodě 3 nakreslí jakékoliv mládě
PL č.5 - Omalovánky jarních květin - /každý žák si vybere a vybarví
jednu květinu
Strukturovaná krabice – žák přiřazuje obrázky k prostředí louky a vody
Závěr:
Hodnocení hodiny - kontrola splnění vzdělávacích cílů – zpětná vazba pro
učitele
hodnocení práce žáků učitelem
hodnocení žáků - sami sebe i ostatní
odměna za práci - pochvala, známka, razítko, bonbón,……
7
PL č.1 – Jaro
1. Přečti text
2. V bodech 1-6 vyber správnou odpověď a tu označ nebo chybnou odpověď
škrtni
3. V bodech 7-8 doplň odpověď
4. V bodě 9 nakresli včelu a květinu
1. Na jaře příroda
- spí a odpočívá
- probouzí se, zelená se
2. Na jaře
- venku více svítí sluníčko, je déle vidět
- mrzne a je déle tma
3. Na jaře na zahrádce
- sejeme semínka, sázíme sadbu
- sklízíme zeleninu, ovoce
4. Na jaře
- létají včely, čmeláci a opylují rostliny, stromy
- včely, čmeláci spí
5. Na jaře
- kvetou květiny, stromy
- rostou plody, jablka na stromech
6. Na jaře
- zvířata rodí mláďata
- zvířata nerodí, nemají mláďata
7. Napiš jarní měsíce
…...........................
…...........................
8
…............................
8. Dokonči pořekadlo: Březen – za kamna...........................
duben – ještě tam …..........................
9. Nakresli včelu a květinu
9
PL č.2 – Pokojové rostliny – množení řízkováním
Očísluj činnosti dle časové posloupnosti
………………………
……………………….
……………………..
……………………….
10
…………………..
…………………….
PL č.3 – Setí osení
1. Spoj čarou detail obrázku se správnou fotkou
11
2. Očísluj obrázky dle časové posloupnosti
12
PL č. 4 – Mláďata
1. Čti text
2. Spoj mláďata s mámou
3. Nakresli mládě
Mláďata
čti:
Koza má kůzlátka,
kočka má koťátka,
fena má štěňátka,
ovce má jehňátka
a to jsou mláďátka.
Maminka má děťátka.
Spoj mámu s mládětem
koza
tele
kráva
kotě
ovce
kůzle
fena
jehně
kočka
štěně
13
Nakresli mládě
14
PL č. 5 – Omalovánky jarních květin
Vyber si jednu omalovánku a vybarvi
15
http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2010/04/01-jarni-kvetiny.jpg
16
http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2010/04/05-fialka.jpg
17
http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2010/04/03-tulipan.jpg
18
http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2010/04/06-petrklic.jpg
19
Téma: Léto
Časový úsek: 1 měsíc
Vzdělávací cíle:
1. Pozorovat přírodu v létě prostřednictvím vlastního prožitku – děje a změny
v přírodě, letní počasí
2. Osvojit si zásady správného chování v přírodě, vytvářet kladný vztah
k přírodnímu prostředí
3. Poznávat, porovnávat a rozlišovat jednotlivé druhy stromů, květin a zvířat
v dané lokalitě
4. Poznávat lesní plody, určovat jejich využití
5. Poznávat sportovní činnosti provozované v letním období
6. Umožnit žákům zapojení do letních aktivit v přírodě, vědět o zásadách
bezpečnosti
7. Podporovat a rozvíjet přirozenou zvídavost, fantazii a kreativitu žáků
8. Rozvíjet myšlení a komunikaci, rozšiřovat slovní zásobu, upevňovat vztahy
v kolektivu
9. Alternativními metodami realizovat moderní vyučování o přírodě
10.Navštívit a pozorovat zahradnictví v létě
11.Vykonávat praktické činnosti – pozorovat a přesazovat letničky v pařeništi,
sázet na záhon, pečovat o skalku, umět používat zahradní nářadí a náčiní,
12.Používat a oblékat pracovní i sezónní oděv,
Vytvářet koláž s letní tématikou
13.Zapojit se do pracovních činností podle slovního pokynu, nápodobou,
rozvíjet a upevňovat pracovní dovednosti a návyky
14.Rozvíjet vzájemnou spolupráci a sociální dovednosti pro spolupráci mezi
žáky a třídami, podporovat zdravou soutěživost
15.Rozvíjet tělesnou zdatnost, motoriku a smyslové vnímání
16.Podporovat radost ze společné práce, překonávat individuální obtíže, klást
důraz na aktivní zapojení (každý přispěje dle svých schopností)
17.Vnímat krásu, barevnost a specifické symboly letní přírody
18.Procvičovat prostorovou orientaci
19.Seznamovat a upevňovat znalost bezpečného chování při letních aktivitách
20.Sledovat rozdíly v ročním období - záhon, pařeniště, skleník
20
Využité metody:
vycházky do přírody (zahrada, pole, les, louka), pozorování, porovnávání a
rozlišování, třídění a přiřazování, cílené fotografování zvoleného objektu, výstupů
a zajímavostí v letní přírodě, motivační a řízený rozhovor, kolektivní, skupinová i
individuální práce, manipulace s tematickými obrázky
hudebně pohybové aktivity, námětové i smyslové hry
praktické činnosti - pozorování a přesazování a sázení letniček, péče o skalku,
používání zahradního nářadí a náčiní, použití pracovního i sezónního oděvu
výtvarné a pracovní činnosti – kreslení, malování, lepení koláže, prezentace,
vytváření prostorové práce, vytváření pexesa z konkrétně nafoceného materiálu,
strukturovaná výuka , ICT didaktické činnosti na PC, Interaktivní tabuli, iPadu
sledování motivačního pořadu na TV
Pomůcky:
zahradní nářadí a náčiní, sazenice letniček, pracovní i sezónní oblečení, fotoaparát,
PC, iPad, Interaktivní tabule, pracovní listy, didaktický obrazový materiál (atlasy a
obrázkové sady rostlin – stromy, keře, květiny, ovoce a zelenina, listy, plody,
obrázky zvířat), pracovní listy, edukační pomůcky pro námětové hry s danou
tématikou (puzzle – roční období pexeso, dětské deskové hry na třídění, vkládání a
přiřazování…), demonstrační tabulky – Poznávej ovoce a zeleninu, Chráníme
přírodu, kalendář počasí, strukturované krabice reálné letní plody (poznávání,
ochutnávka) strukturované krabice s tématikou léta, výtvarné potřeby, sportovní
náčiní, kuchyňské náčiní, sezónní bezpečností pomůcky, voda, mušle, kamínky,
písek, papírové květiny
Motivace:
Hudebně pohybová hra – „Šel zahradník do zahrady“ – motivace pro
zahradní práce
„Uvíjíme věneček“ – motivační písnička pro vyhledávání, přiřazování a
třídění podle pokynu – barva, velikost, tvar, druh, …Najdi stejnou květinu
„Čížečku, čížečku“ – zpěvem písně procvičovat posloupnost děje
Motivační výukový pořad TV - „Kostičky“ (Na výlet)
Kolektivní pohybová hra – „Na berušky“, „Na květiny“, „Na ovoce“
Didaktická hra procvičující prostorovou orientaci – ( dojdi od …k…, ukaž
…, najdi…, přines…, pojmenuj…vedle…)
21
Orientační hra – dodržuj trasu a pohybuj se v lese podle značek (krepové
stuhy), cestou na stanovištích plnit jednoduché úkoly – zazpívej písničku o
libovolné květině, …
Didaktická hra – Osazování „školní papírové zahrádky“ – umístit květinu
podle pokynu, třídit podle velikosti a barev
Shlédnutí prezentace „Léto“ (Pover point), Smart DUM – práce v
programech
Motivační poslech skladby A. Vivaldi – „Léto“
Sestavení plánu trasy „Cesty letní přírodou“ – co s sebou, plán cesty a
aktivit, příprava pomůcek
Řízený rozhovor na téma – co můžeme dělat v létě (letní aktivity)
- na co si dáme pozor
- co si oblékáme v létě…
Místo realizace:
ve třídách, na školní zahradě, okolí školy, v lese, na poli, u rybníka, v parku,
v zahradnictví, ve cvičné kuchyni, ve sportovním areálu Sletiště – jízdárna,
trampolínové centrum, průlezky, cestování MHD na místo určení, zahrádka
rodinného domku
Způsoby realizace vzdělávacích cílů - inspirace:
Pozorovat přírodu ve svém okolí – školní zahrada, okolí školy, les, pole,
louka, park, zahradnictví, rybník, Sletiště
Pozorovat stromy a květiny – vyhledávat je na obrázcích
Vyprávět o létě – co patří k létu, co se děje v přírodě
Rozpoznávat a ochutnávat typické letní ovoce
Navštívit zahradnictví – seznámit se s prostředím a s provozem zahradnictví,
poznat možnosti pěstování rostlin ve skleníku, v pařeništi, na záhoně,
pozorovat práci zahradníků, přesazovat letničky v pařeništi, nakupovat
skalničky
Sestavit plán cesty a aktivit, zakreslit trasu, připravit pomůcky
Pořizovat foto z letní přírody – vyrobit z vlastních fotek pexeso
Řízený rozhovor se žáky na téma léto v přírodě – klást přiměřené otázky letní měsíce, jak vypadají stromy a rostliny v létě, letní oblečení, jaké je
počasí v létě, bezpečnost při aktivitách provozovaných v letních měsících…
22
Plnit jednoduché pokyny – co roste v létě na poli, v lese, na louce, na
zahradě, v okolí školy, ukaž dva různé stromy, najdi rozkvetlou květinu,
přines různé druhy listů, najdi ovocný strom, ukaž kachnu a kačera
Vytvořit strukturovanou krabici (nafocená dokumentace) na třídění obrázků
z různého prostředí
Provozovat vodní hrátky – lovení mušlí a kamínků
Pozorovat koně, realizovat jízdu na koni
Kreativně plnit úkoly formou didaktických námětových her, kolektivních
pohybových, výtvarných, hudebních činností
Plnit pracovní činnosti – vyrobit koláž „Kouzelná mořská pláž“ (sypání
písku, lepení, barvení + výroba prostorové práce – léto, malování jahod –
vybarvování šablon,
Praktické činnosti:
Přesazovat letničky v pařeništi
Osazovat papírovou zahrádku
23
Vyrobit koláž
Vytvořit prostorovou práci
Sestavit plán cesty, zakreslit trasu výletu
24
Upevňovat znalost bezpečného chování při letních aktivitách, používat
ochranné pomůcky
25
Vyrobit salát, ochutnávat letní ovoce
Vytvořit strukturovanou krabici a pracovat s ní
Pozorovat přírodu ve svém okolí
26
Fotografovat zvolený objekt
Provozovat sportovní aktivity
Výstupy:
koláž, fotografie letní přírody, fotografie činností žáků, plán cesty a aktivit,
omalovánka, vypracované pracovní listy, prostorová práce – Léto, pexeso, práce
žáků – ICT, letní ovocný salát, výtvarné práce
27
Klíčové kompetence:
KU - rozumí základním pojmům z tématu „léto“ , dokáže pojmenovat
součásti živé i neživé přírody, dokáže vyhledávat a pojmenovávat obrázky,
zahradní náčiní, ochranné pomůcky, oblečení, rozvíjí si smyslové vnímání,
plní výukové programy v PC a na IT, rozvíjí svou zvídavost, fantazii a
kreativitu
KŘP - správně reaguje na pokyn učitele, orientuje se v daném prostoru,
reaguje na problémové situace a s pomocí učitele je řeší, řešení názorných a
konkrétních situací dovede využít v praktickém životě, zná využití
ochranných pomůcek (sluneční brýle, čepice, ochranný krém…)
KK - komunikuje se svým okolím, porozumí sdělení a přiměřeně na ně
reaguje, zapojuje se do rozhovoru, odpovídá na otázky, znakuje, sděluje své
prožitky, pocity a názory, hodnotí práci svou i spolužáků
KSP - navazuje adekvátní kontakt se svým okolím ve škole i mimo školu,
spolupracuje ve skupině
KO - utváří si kladný vztah k životnímu prostředí, upevňuje si zásady
správného chování v přírodě, učí se přírodu chránit, vytváří si představu o
činnostech, které životnímu prostředí pomáhají a které ho poškozují
KP - rozvíjí si jednoduché pracovní činnosti v oblasti letních prací na
zahradě, utváří si pracovní návyky při jednoduchých činnostech, dodržuje
základní hygienické návyky, dokáže si vybrat pracovní pomůcky a
manipulovat s nimi, používá a obléká sezónní oděv, používá pracovní oděv
Mezipředmětové vztahy:
prvouka, přírodověda, vlastivěda, čtení, psaní, řečová výchova, počty, informační a
komunikační technologie, rozumová výchova, smyslová výchova, pracovní
vyučování, výtvarná výchova, tělesná výchova, hudební výchova
28
Pracovní listy:
PL č.1- Léto 1 – a) - „Co nosíme v létě – Zakroužkuj“ / žáci, kteří dokážou
číst text přečtou, nebo přečte učitel – žák vyhledává obrázky letního
oblečení
a správné možnosti zakroužkuje /
- b) – „Jaké oblečení nosíme v létě“ – označ podle pokynu
- c) – „Jaké počasí patří do léta“ – označ podle pokynu
PL č.2 – Léto 2 „Jaké činnosti můžeme dělat v létě? – Zakroužkuj“ / žáci,
kteří dokážou číst text přečtou, nebo přečte učitel – žák vyhledává obrázky
činností a sportů a správné možnosti zakroužkuje /
PL č.3 – „Dokresli, jak vypadá listnatý strom v létě“– podle pozorování žák
dokreslí listy, letní plody
PL č.4 – „Vyber, jaké jsou letní měsíce“ – z vyjmenovaných měsíců žák
podle pokynu označí názvy letních měsíců (zakroužkováním, podtržením)
PL č. 5 – „Léto – označ, co je správně“ – bod 1 – 7 - podle pokynu žák
označí, co je správné, nesprávné možnosti škrtne. Bod 8 – žák napíše
odpověď na otázku, jaké ovoce se červená v červnu. Bod 9 –žák napíše
názvy letních měsíců. Bod 10 - na druhou stranu pracovního listu žák
nakreslí letní louku
PL č. 6 a) - bod 1- „Co do přírody nepatří“, bod 2 - „Pojmenuj lesní plody“,
bod 3 - „Které rostliny rostou v lese“ – žák vyhledává a třídí obrázky či
předměty
PL č. 6 b) – bod 1 – „Kde uvidíš tato zvířata?“, bod 2 -„Poznáš lesní
zvířata?“ – žák pojmenuje a třídí obrázky zvířat
PL č. 6 c) – bod 1 – „Najdi a rozliš listnaté a jehličnaté stromy“ – žák
vyhledává a rozlišuje listnaté a jehličnaté stromy a jejich plody, bod 2 –
„Rozliš obrázky podle ročních dob“ – žák třídí obrazový materiál do
příslušného ročního období
PL č. 6 d) – bod 1 – „Roztřiď houby na jedlé a jedovaté“ – žák třídí obrázky
hub do příslušné skupiny, přiřadí název, bod 2 – „Zazpívej nebo přednes
říkanku“ – žák reprodukuje píseň nebo říkanku na téma – louka, pole, les
PL č. 6 e) – bod 1 – „Poslouchej zvuky kolem nás“ – žák určuje zvuky,
které nepatří do přírody, bod 2 – „Najdi něco z neživé přírody“ – žák
vyhledává a pojmenuje
PL č.7 – „Vybarvi ovoce podle pokynů“ – žák vyhledává ovoce, vybarvuje
podle pokynu
PL č. 8 – „Spoj stejné obrázky a vybarvi je“ – žák vyhledává a spojuje
stejné obrázky na levé a pravé straně PL
29
PL č. 9 a) – „Vybarvi sluníčko a mrak a podívej se, jaké je počasí teď“ –
žák vybarví obrázky a určuje aktuální počasí
PL č. 9 b) – „Vybarvi duhu veselými barvami“ – žák vybarví duhu, používá
škálu barev ve spektru
PL č. 10 – „Omalovánka“ – žák ukáže, pojmenuje a vybarví obrázek
PL č. 11 – „Křížovka“ – žák vyplněním křížovky doplní tajenku – Těšíme
se na …
30
PL č. 1 – Co nosíme v létě
1. Přečti text
2. Letní oblečení označ podle pokynů - zakroužkuj
3. Označ počasí, které patří do léta
31
Zdroj:
http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900113332.jpg
http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900423115.jpg
http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900351179.jpg
http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900441802.jpg
http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900331473.jpg
http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900283720.gif
http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900412552.jpg
http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900440408.jpg
http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900100778.jpg
32
PL č. 2 – Činnosti v létě
1. Text přečti
2. Zakroužkuj, jaké činnosti můžeš dělat v létě
3. Vyhledej podle pokynů činnosti a sporty a správně zakroužkuj
33
Zdroj:
http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900088782.jpg
http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900435839.jpg
http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900361626.jpg
http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900318764.jpg
http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900353658.jpg
http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900090401.jpg
http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900355349.jpg
http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900438163.jpg
http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900409622.jpg
34
PL č. 3 - Strom v létě
1. Dokresli, jak vypadá strom v létě
2. Vyber měsíce, které patří do léta
35
PL č. 4 - Letní měsíce
Vyber letní měsíce a zakroužkuj je nebo podtrhni.
LEDEN
ČERVENEC
DUBEN
PROSINEC
KVĚTEN
ČERVEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
SRPEN
BŘEZEN
LISTOPAD
ÚNOR
36
PL č. 5 - Co je správně
V bodech č.1 až 7 označ správné odpovědi a špatné škrtni, v bodech č.8 a 9 doplň
odpověď, v bodě č.10 maluj
1. V létě - venku hodně svítí slunce, je déle vidět
- je zima a je déle tma
3. V létě na zahrádce - sejeme semínka, sázíme sadbu
- sklízíme zeleninu, jahody
4. V létě - chodíme do lesa, sbíráme houby
- houby nerostou
5. V létě - chodíme do lesa na maliny a borůvky
- maliny a borůvky zrají na podzim
6. V létě - dáváme pozor na vosy, včely a jejich píchnutí
- včely, vosy, čmeláci spí
7. V létě - se chodíme koupat, opalovat
- bruslíme na rybníku
8. Napiš odpověď: Jaké ovoce červená v červnu? ………………….
9. Napiš letní měsíce
….............................
….............................
.…............................
37
10. Namaluj letní louku
38
PL č. 6 - Co do přírody nepatří
Hledej a roztřiď předměty, které do přírody nepatří
Pojmenuj lesní plody
Pojmenuj rostliny, které rostou v lese
Pojmenuj kde najdeš tato zvířata
Pojmenuj lesní zvířata
Najdi a rozliš listnaté a jehličnaté stromy a jejich plody
Rozliš obrázky podle roční doby – žák třídí obrazový materiál do příslušného
ročního období
8. Roztřiď houby na jedlé a jedovaté, přiřaď název
9. Zazpívej nebo přednes říkanku na téma louka, pole, les
10.Poslouchej zvuky kolem nás
11.Najdi něco z neživé přírody - vyhledej, pojmenuj
12.Roztřiď obrázky podle ročních dob
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
CO DO PŘÍRODY NEPATŘÍ ?
(HLEDEJ A ROZTŘIĎ PŘEDMĚTY)
POJMENUJ LESNÍ PLODY.
BUK -
OSTRUŽINÍK -
DUB -
JAHODNÍK
-
BOROVICE -
MALINÍK
-
KTERÉ ROSTLINY ROSTOU V LESE?
(ROZTŘIĎ OBRÁZKY – LES, POLE, LOUKA)
39
ROZTŘIĎ HOUBY
NA JEDLÉ
A JEDOVATÉ.
(PŘIŘAĎ NÁZEV)
ZAZPÍVEJ NEBO PŘEDNES ŘÍKANKU (TÉMA –
LOUKA, POLE, LES)
KDE UVIDÍŠ TATO ZVÍŘATA ?
(ROZTŘIĎ OBRÁZKY – LOUKA, LES, U VODY)
LIŠKA ČÁP
KRÁVA -
VYDRA JELEN KRTEK -
SRNKA ŽÁBA OVCE -
POZNÁŠ LESNÍ ZVÍŘATA?(POJMENUJ JE NA OBRÁZKU )
40
POSLOUCHEJ ZVUKY KOLEM NÁS - ( CO DO
PŘÍRODY NEPATŘÍ ? )
NAJDI NĚCO Z NEŽIVÉ PŘÍRODY
(POJMENUJ)
NAJDI A ROZLIŠ LISTNATÉ A JEHLIČNATÉ
STROMY- (JAKÉ MAJÍ PLODY)
ROZTŘIĎ OBRÁZKY PODLE
ROČNÍCH DOB
41
PL č. 7 – Ovoce
1. Vyhledej ovoce
2. Vybarvi podle pokynů
42
PL č. 8 – Stejné obrázky
1. Vyhledej stejné obrázky
2. Stejné obrázky spoj
3. Obrázky vybarvi
43
PL č. 9 – Sluníčko a mrak, duha
1. Vybarvi sluníčko a mrak
2. Povídej, jaké je venku počasí
3. Vybarvi duhu – použij škálu barev ve spektru
44
45
PL č. 10 – Omalovánka
1. Pojmenuj a ukaž věci na obrázku
2. Vybarvi obrázek
Zdroje : /omalovánka / – Didaktický materiál na magnetickou tabuli : M.
Kvapilová, výtvar. zprac. Z.
Prachmanová, tisk: GRA. TISK Kyjov
46
PL č. 11 – Křížovka
1. Vyplň křížovku
2. Dopiš a přečti tajenku
1.
2.
3.
4.
5.
D
7.
8.
9.
Y
1. První den v týdnu PO….
2. Ve vodě plave R..
3. Poslední pracovní den v týdnu PÁ….
4. V létě nás dobře ochladí ZMR….
5.
D
6. V létě venku hodně svítí SLU…
7.
y
8. Papír stříháme NŮ..
47
Závěr:
Hodnocení - kontrola realizovaných vzdělávacích cílů – zpětná vazba pro
učitele
hodnocení práce žáků učitelem (slovní, písemné – plány)
hodnocení žáků - sami sebe i ostatní
diplom (př. za znalosti o přírodě)
odměna za práci – pochvala, známka, razítko, smajlík, samolepka, sladká
odměna
48
Téma: Barevný podzim
Časový úsek: 1 měsíc
Vzdělávací cíle:
Pozorovat charakteristické znaky a změny podzimu v přírodě
Pozorovat, poznávat a pojmenovávat stromy a jejich plody
Navštívit a pozorovat zahradnictví a zahrádkářskou kolonii na podzim
Vykonávat praktické činnosti – práce na zahradě (výběr vhodného nářadí na
práci, hrabání listí, kypření půdy, odstraňování plevele, ořez skalniček na
sušení, stříhání růží a jehličnanů, zalévání), péče o biotop „skála“ na školní
zahradě
5. Poznat podzim v básni a pohádce
6. Ztvárnit podzim výtvarnou činností
1.
2.
3.
4.
Využité metody:
Popis, třídění a přiřazování obrázků, vyprávění nad dějovými obrázky, řízený
rozhovor, pozorování změn v přírodě při vycházce, didaktické námětové hry,
kolektivní pohybové hry, praktické činnosti, dramatizace pohádky, činnostní učení,
individuální práce s pracovními listy, skupinová práce, exkurze, shlédnutí DVD a
prezentace Podzim, vyhledávání informací na PC a iPadu, opis, psaní a práce
s výukovým programem Smart na interaktivní tabuli, výtvarné činnosti a pracovní
činnosti.
Pomůcky:
tematické obrázky, zahradní nářadí, konev na zalévání, ochranné pomůcky k práci
na zahradě, rostliny na sázení, sáčky na sušené bylinky, výukové DVD, pracovní
listy, modelína, nástroje a pomůcky na malování, CD přehrávač, PC, kuchyňské
potřeby, nůžky, papír, lepidlo, iPad, interaktivní tabule se Smart programem,
strukturované krabice, fotoaparát, omalovánka „Pouštíme draky“ (zdroj – www.
zabavadomu.cz), dýně, spadané listí, jablka, brambory, vidlice na opékání vuřtů,
zápalky.
49
Motivace:
Shlédnutí prezentace „Podzim“ a výukového DVD
Hra na stromy – pohybová aktivita (opadávající listí – pohyby prstů, kývání
ve větru – pohyby paží, kývání trupem…)
Praktické využití receptu na jablečné lívance – stolování, ochutnávání
Dramatizace a vyprávění pohádky „O řepě“
Námětové hry, taneční hry („Dáváme si do koše…“, „Na ježky“ atd.)
Exkurze do zahradnictví
Návštěva výstavy „Květiny podzimu“
Tematické básně a písně (např. básnička: „Kap, kap kapou kapičky…“,
píseň: „Dešťové kapičky“)
Místo realizace:
ve třídách, na školní zahradě, v lese, na poli, u rybníka, v parku, v zahradnictví, v
kuchyňce
Způsoby realizace vzdělávacích cílů - inspirace:
Pozorovat změny v přírodě ve svém okolí (školní zahrada, les, park, u
rybníka) – zabarvení listů, proměnlivost počasí, padání listí
Vyhledávat vhodné objekty pro focení a fotit znaky podzimu v přírodě
Prohlížet nafocenou dokumentaci samotnými žáky
Shlédnout výukové DVD a prezentaci „PODZIM“
Společně vyprávět nad dějovými obrázky o podzimu
Vybrat tematicky obrázky k podzimu a popsat je
Poznat charakteristické podzimní počasí, uvést příklady správného
podzimního počasí
Poslouchat a napodobovat zvuky z přírody (déšť, vítr…)
Číst a psát na téma podzim v přírodě
Říkat si podzimní přísloví, lidové tradice
Řešit slovní úlohy s podzimní tématikou – sklizeň ovoce, zeleniny, odlet
ptáků – početní operace v oboru 5,10 s názorem. Početní operace v oboru
sto, bez přechodu desítek. (zdroj: Procvičujeme počítání – pracovní listy pro
8. ročník ZŠS)
V lese vyhledávat rostliny, různě barevné listy a plody podzimu dle pokynů
učitele
Práce s pracovním listem „Podzimní počasí“ – dokreslit déšť, vybarvit mrak
50
Poznávat a pojmenovat základní druhy stromů - vyhledávat je na obrázcích,
přiřazovat listy k patřičným stromům
Vyhledávat a poznávat základní druhy stromů v přírodě
Poznávat a pojmenovat plody podzimu na stromech a keřích – hledat je a
pojmenovávat na obrázcích, přiřazovat plody ke správnému stromu
Najít a poznat plody podzimu v přírodě
Navštívit zahradnictví – poznat a prohlédnout si rostliny, které kvetou na
podzim a zeleninu, která se sklízí na podzim
Návštěva výstavy: „Květiny podzimu“
Dramatizace a vyprávění pohádky s podzimním motivem - „O řepě“
Přednést báseň s ukazováním – „Kap, kap, kapou kapičky…“
Zpívat písně s podzimním motivem
Poslouchat hudbu A. Vivaldi – Čtvero ročních období – „Podzim“
Sbírat jablka a provádět smyslová cvičení – porovnávat barvy, velikost, tvar
jablka
Opsat recept na jablkové lívance do písanky, přepsat na PC, kopírovat
obrázek jablíčka do souboru s pomocí
Využít jablka v kuchyni – dle přepsaného receptu nakoupit suroviny na
lívance, připravit, smažit a správně stolovat
Zpracovat ovoce a zeleninu sušením
Opékat vuřty a brambory na školní zahradě
Hrabat listí a provádět smyslová cvičení – porovnávat tvar a velikost, sbírat
listy pro další využití
Příprava pro hrabání listí – vybrat vhodné nářadí, popsat a pojmenovat
nářadí
Připravit a vybrat vhodné nářadí pro práci na skalce – rýč, hrábě, malé
motyčky a lopatky, pracovní rukavice, konev
Praktické činnosti na skalce – odstraňovat plevel, kypřit půdu, ořezávat
skalničky na sušení do vonných sáčků, poznávat výpěstky (šalvěj,
mateřídouška, netřesky), stříhat růže a jehličnany, sázet nové rostliny,
zalévat, průběžně plít a pozorovat růst
Vyřezávat a dlabat dýni - strašidlo
Vyrábět draky – stříhat, lepit, mačkat, malovat
Lepit sebrané listy
Tiskat temperovými barvami v negativu
Modelovat na téma podzim
Obtiskávat listy v podzimních barvách – cvičit součinnost obou rukou, cvičit
přítlak ruky
51
Řízený rozhovor – komunikační elipsa na téma podzim
Didaktické námětové hry, kolektivní pohybové hry, tančení hry ( Dáváme si
do koše…, Na ježky…, ovoce...)
Hra na stromy – opadávající listí (pohyby prstů), kývání ve větru (pohyby
paží, kývání trupem)
Činnostní učení – využití didaktického materiálu v hodinách různého
zaměření, třídění, přiřazování didaktického materiálu, počítání, čtení.
Praktické činnosti:
Pracovat na školní zahradě
Zpracovávat plody - krájet, sušit
52
Opékat vuřty
Lepit listy, vyrábět draka
Smažit, obalovat a servírovat jablečné lívance
53
Výstupy:
výtvarné práce, sušené ovoce a zelenina, fotografie, drak, jablečné lívance, skalka
na školní zahradě, výrobek z dýně, výrobky z listí
Klíčové kompetence:
KU - vyjmenuje základní znaky podzimu a rozumí jim, pojmenuje a pozná
základní druhy stromů a jejich plody, přiřadí plody a listy k jejich stromům,
pracuje úspěšně ve výukových programech, rozvíjí zvídavost, fantazii i
kreativitu
KŘP - orientuje se v daném prostoru a řeší s pomocí učitele problémy,
reaguje na pokyny učitele
KK - žáci mezi sebou komunikují dle etických zásad, zapojují se do
rozhovoru, odpovídají na otázky, žáci se prezentují svými výsledky, hodnotí
práci svých spolužáků
KSP - žáci sdělují své pocity a názory při práci, respektují názory
spolužáků, při práci spolupracují
KP - osvojí si pracovní dovednosti v rámci podzimních prací na zahradě a
správné pracovní návyky a dovednosti v kuchyni, správně vybírá a používá
nástroje potřebné k práci na zahradě a v kuchyni, dodržuje hygienu a
pořádek při práci
Mezipředmětové vztahy:
přírodověda, rozumová výchova, smyslová výchova, čtení, psaní, počty, pracovní
vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, řečová výchova
Pracovní listy:
PL č. 1 - PODZIM V PŘÍRODĚ – Žáci si sami, pokud umí číst, přečtou
otázku a odpoví na ní. V jiném případě přečte učitel a žáci plní úkoly:
v otázkách č. 1 a 2 nakreslí správnou odpověď, v otázkách č. 3,4,5 vyberou
odpověď z několika možností
PL č. 2 – SLOVNÍ ÚLOHY – Žáci si přečtou zadání tří slovních úloh,
zapíší početní úkon do připravených okének, vypočítají a do odpovědi
doplní správný výsledek. V posledním úkolu vypočtou šest příkladů na
odečítání v oboru do 100
54
PL č. 3 – JABLEČNÉ LÍVANCE – opis textu – žáci si opíší text
PL č. 4 – PODZIMNÍ DRAKIÁDA – omalovánka – žáci vybarví obrázek
dle své fantazie
PL č. 5 – PODZIMNÍ LIST – žáci vybarví list dle předlohy skutečného
podzimního listu
PL č. 6 – PODZIMNÍ POČASÍ – žáci dokreslí déšť dle vzoru a poté
vybarví mrak
55
PL č. 1 – Podzim v přírodě
1. Přečti otázky a odpověz na ně
2. V otázce č. 1 a 2 nakresli odpověď
3. V otázkách 3,4,5 vyber odpověď z několika možností
1. Vyber /nakresli/ ovoce, které češeme ze stromů
2. Vyber /nakresli /zeleninu, kterou sklízíme na podzim.
3. Jaké je nejčastěji počasí na podzim ?
sluníčko
mlha, déšť, vítr
4. Když hodně fouká vítr, co děti dělají?
pouští draky
hrají kuličky
1. Co si děti pěčí v uhlících v ohni?
brambory
mrkev
56
PL č. 2 – Slovní úlohy
1.
2.
3.
4.
5.
Přečti zadání slovních úloh
Zapiš početní úkon do připravených okének
Vypočítej
Do odpovědi doplň správný výsledek
V posledním úkolu vypočti šest příkladů na odečítání
57
PL č. 3 – Jablečné lívance – recept
Opiš text.
JABLEČNÉ LÍVANCE
2
VEJCE
1 LŽÍCE CUKRU
7 LŽIC HLADKÉ MOUKY
HRNEK MLÉKA
PŮL PRÁŠKU DO PEČIVA
4 JABLKA NASTROUHAT
ŠPETKA SOLI
USMAŽIT LÍVANEČKY, OBALOVAT V CUKRU SE SKOŘICÍ.
58
PL č. 4 Podzimní drakiáda
Vybarvi obrázek podle fantazie.
59
PL č. 5 – Podzimní list
Vybarvi list, podle skutečné předlohy podzimního listu
60
PL č. 6 - Podzimní počasí
1. Dokresli déšť dle vzoru
2. Vybarvi mrak
Zdroj
http://www.svetvysivek.cz/fotky12098/fotos/_vyrd11_98Maly-oblacek_zoubky.jpg
61
Strukturované krabice – žáci třídí obrázky z různých ročních období
Závěr:
Hodnocení hodiny - kontrola splnění vzdělávacích cílů – zpětná vazba pro
učitele
hodnocení práce žáků učitelem
hodnocení žáků - sami sebe i ostatní
společné hodnocení
odměna za práci – pochvala, známka, razítko, bonbón,……
62
Téma: Zima
Časový úsek: 3 měsíce
Vzdělávací cíle:
Pozorovat charakteristické znaky a změny v zimní přírodě
Pozorovat proměnlivost počasí a zapojovat se do zimních her na sněhu
Ověřovat poznatky pomocí praktických činností, bezpečnost v zimě
Prohlubovat a upevňovat znalosti o přírodě v zimě s využitím
mezipředmětových vztahů
5. Realizovat moderní vyučování v přírodě
6. Podporovat přirozenou zvídavost žáka, praktické činnosti – rozvoj jemné
motoriky, nácvik naslouchání
1.
2.
3.
4.
Využité metody:
Popis, třídění a přiřazování obrázků, vyprávění nad dějovými obrázky, řízený
rozhovor, pozorování změn v přírodě při vycházce, didaktické námětové hry,
kolektivní pohybové hry, praktické činnosti, činnostní učení, individuální práce
s pracovními listy, skupinová práce, shlédnutí videoprogramu Rozmanitost přírody
– Zima, práce s pomocí - vyhledávání informací na PC a iPadu, práce na ICT
pomocí nástrojů SMART, opis, psaní , výtvarné činnosti a pracovní činnosti.
Pomůcky:
zimní sportovní náčiní, tematické obrázky, výukový videoprogram, pracovní listy,
sádra, nástroje a pomůcky na výtvarné činnosti, přírodní materiál, krmítko,
videopřehrávač, PC, iPad, interaktivní tabule se Smart programem, strukturované
krabice, fotoaparát, nafocené fotografie, nůžky, papír, lepidlo
Motivace:
Shlédnutí prezentace videoprogramu Rozmanitost přírody – Zima a
výukového DUM
Vycházka do lesoparku Bažantnice
Zimní sportování, hra na sportovce
63
Pozorování vlastností sněhu, aktuálního počasí
Poznáš stopy ve sněhu?
Hra na eskymáky – eskymácké hrátky – pohybová aktivita (dovádění ve
sněhu)
Vyprávění pohádky „O Sněhulence“
Námětové hry (na sněhuláky, eskymáky…)
Vyprávění o vánočních tradicích, zimě…
Tematické básně a písně (např. básnička: „Zima, “)
Místo realizace:
ve třídách, na školní zahradě, v lesoparku, u rybníka, v ateliéru
Způsoby realizace vzdělávacích cílů - inspirace:
Pozorovat změny v přírodě ve svém okolí (školní zahrada, les, rybník) –
proměnlivost počasí, skupenství vody, mráz, vítr…
Vyhledávat vhodné objekty pro focení a fotit znaky zimy v přírodě
Prohlížet nafocenou dokumentaci, popisovat foto a vyprávět si podle nich o
zimě
Shlédnout výukový videoprogram a prezentaci „DUM“
Společně vyprávět nad dějovými obrázky o zimě
Vybrat tematicky obrázky k zimě a popsat je
Poznat charakteristické zimní počasí, uvést příklady správného zimního
počasí
Poslouchat a napodobovat zvuky z přírody (déšť, vítr…)
Číst a psát na téma zima v přírodě
Vyprávět o lidových tradicích, zimě
Interaktivní výuka na základě ICT programu – procvičování zákl.
geometrických tvarů a směrové orientace – téma stromy v zimě, dárky,
bezpečnost při zimních aktivitách
Instalace krmítka pro ptáky, plnit vhodným krmivem
Práce s pracovním listem „Co se děje v zimě“ – vybírat správné odpovědi
Dramatizace a vyprávění pohádky se zimním motivem - „O Sněhulence “
Přednést báseň se znakováním – „Zima…“
Poslouchat a zpívat vánoční koledy a písně se zimní tématikou
Provádět smyslová cvičení – pokusy se sněhem, úklid sněhu
Krmení zvěře a ptáků, pozorování ptáků v krmítku
64
Kreslení a malování obrázků se zimní tématikou
Výroba prostorových prací - lyžaři
Řízený rozhovor – komunikační elipsa na téma zima
Práce se strukturovanou krabicí - třídění obrázků z ročních období – zima,
jaro
Didaktické námětové hry, kolektivní pohybové hry, (na eskymáky,
sněhuláky…)
Činnostní učení – využití didaktického materiálu v hodinách s různým
zaměřením, třídění, přiřazování didaktického materiálu, počítání, čtení.
Praktické činnosti:
Poznávání života eskymáků, nácvik stavby iglú
Pokusy – poznávání vlastností sněhu, pozorování tání
65
Prostorová tvorba a obrázky se zimní tématikou
Hry na sněhu
Příprava krmítka a krmení ptactva
66
Poznávání a přiřazování stop zvěře, odlévání stop ve sněhu
Výstupy:
výtvarné práce a prostorová práce – iglú, sněhuláci, lyžaři, vločky, sádrové odlitky,
strukturovaná krabice, instalované ptačí krmítko, vlastní fotodokumentace,
pracovní listy
Klíčové kompetence:
KU – vyjmenuje základní znaky zimy a rozumí jim, pojmenuje je, pracuje
úspěšně ve výukových programech, rozvíjí zvídavost, fantazii i kreativitu
KŘP – orientuje se v daném prostoru a řeší s pomocí učitele problémy,
reaguje na pokyny učitele
67
KK – žáci mezi sebou komunikují dle etických zásad, zapojují se do
rozhovoru, odpovídají na otázky, žáci se prezentují svými výsledky, hodnotí
práci svých spolužáků
KSP – žáci sdělují své pocity a názory při práci, respektují názory
spolužáků, při práci spolupracují
KP – osvojí si pracovní dovednosti, správně vybírá a používá nástroje
potřebné k práci, dodržuje hygienu a pořádek
Mezipředmětové vztahy:
přírodověda, rozumová výchova, smyslová výchova, čtení, psaní, počty, pracovní
vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, řečová výchova, PC
Pracovní listy:
PL č. 1 – ZIMA V PŘÍRODĚ – Žáci si sami, pokud umí číst, přečtou
otázku a odpoví na ní. V jiném případě přečte učitel a žáci plní úkoly :
v otázkách č.1 až 5 vyberou odpověď z několika možností u č.6 nakreslí
odpověď
PL č. 2 –STOPY- rozstříhej a přiřazuj malé stopy k velkým stopám,
pojmenuj zvíře, kterému stopa patří
PL č. 3 –PEXESO – otoč správnou stopu a přiřaď ke zvířeti, hledej pexesa
68
PL č. 1 – Zima v přírodě
1. Přečti si otázky
2. V bodech č.1-5 vyber správnou odpověď
3. V bodě 6 nakresli sněhuláka
1. Jaké je v zimě počasí ?
mráz a sníh, zima
teplo, sluníčko
2. Jaké v zimě nosíme oblečení ?
teplé a hřejivé
lehké, slabé
3. Co se stane s vodou, když mrzne ?
z vody je pára
voda zmrzne na led
4. Co dělají děti na ledu ( na kluzišti, rybníku) ?
bruslí, klouzají se
koupají se, plavou
5. Co dělají děti na sněhu ?
bobují, sáňkují, koulují se
hrají tenis
6. Nakresli sněhuláka
69
PL č. 2 – Stopy
1. Rozstříhej stopy
2. Přiřaď malé stopy k velkým stopám
3. Pojmenuj zvíře, kterému stopa patří
zdroj
http://www.zs5kvetna.cz/gfx/indiani/stopy2.gif
http://napadydoskolky.blogspot.cz/2013/02/stopy-zvirat.html
70
PL č. 3 – Pexeso
1. Otoč správnou stopu
2. Přiřaď stopu ke zvířeti
3. Hledej pexesa
71
72
73
74
75
Závěr:
Hodnocení hodiny - kontrola splnění vzdělávacích cílů – zpětná vazba pro
učitele
hodnocení práce žáků učitelem
hodnocení žáků - sami sebe i ostatní
společné hodnocení
odměna za práci – pochvala, známka, razítko, bonbón,……
Použité zdroje:
http://anna.piska.net/?page_id=605 říkanka Zima
http://www.pexeso.net/stopy-zvirat/04BEA pexeso
76
Témata: Zahrada, Zdravý životní styl, Člověk a kůň, Přírodovědný pobyt na
koňské farmě
Časový úsek: 3 měsíce
Vzdělávací cíle:
1. Realizovat moderní vyučování o přírodě alternativními metodami a
realizovat moderní vyučování v přírodě
2. Rozvíjet vnímání a pozorování
3. Vykonávat praktické činnosti
4. Uplatnit a prohlubovat režimové návyky s aplikací elementárních znalostí o
využití přírody pro zdraví člověka
5. Pozorovat zvířata v jejich přirozeném prostředí a v přírodě
6. Navazovat kontakt se živým zvířetem – haptické vjemy (vnímat teplotu,
pohyb, povrch, vlhkost)
7. Využívat získané zkušenosti a dovednosti k výtvarným činnostem,
prohlubovat výtvarné myšlení, kreativitu a osobitý výtvarný projev
8. Motivovat žáky k tvůrčí činnosti
9. Využívat mezipředmětových vztahů, vlastních zkušeností a zážitků při volbě
námětů
10.Vyjadřovat vlastní představy o světě a svých osobních zážitcích ve vztahu
k člověku a k přírodě
11.Rozvíjet sociální dovednosti pro spolupráci mezi žáky a třídami, podporovat
zdravou soutěživost
12.Rozlišovat tematické obrázky, účelně s nimi manipulovat
13.Zapojit se do pracovních činností podle slovního pokynu, nápodobou
Využité metody:
projektové vyučování, skupinová práce, individuální práce, řízený rozhovor, opis
textu, globální čtení, práce na PC - vyhledávání, přiřazování, rozlišování, třídění,
kolektivní pohybové, námětové a smyslové hry, praktické činnosti: výtvarné
aktivity (malba, kresba, koláž, asambláž, kombinované techniky), příprava
77
zdravých pokrmů, sázení a průběžné pěstování bylin, hřebelcování a česání koně,
pohybové hry v přírodě, vycházky, exkurze, přírodovědný pobyt
Pomůcky:
zahradní nářadí a náčiní, květináče, zemina, semínka a sazenice bylin, obrázky
rostlin a stromů na zahradě, ovoce a zeleniny, zdravých a nezdravých potravin
(pyramida zdravé výživy), atlas rostlin, obrázky ovoce a zeleniny, strukturované
krabice, výtvarné náčiní a materiály - papír, karton, textil, vlna, kůže, tuše, barvy,
korálky, lepidlo, štětce, nůžky, kartáče a hřbílka na čištění a česání srsti a ocasu
koně, makety potravin, ovoce a zeleniny ve školním obchůdku, fotoaparáty, PC,
iPady, Interaktivní tabule, pracovní listy, piktogramy, dotekové monitory, CD
Moudronos
Motivace:
filmy a fotografie z přírody a ze života zvířat
návštěva jízdárny v Kladně
kontakt se živým zvířetem ve škole (péče o poníka na školní zahradě,
pozorování jeho chování) a na přírodovědném pobytu na farmě Chrastava
(kontakt s domácími zvířaty, jízda na koni)
námětové hry (zachytit barevnou stopu, chůzi koně a vodiče podle DVD,
gestická malba)
kooperativní pohybové a smyslové hry (hra na vodiče a slepého koně, kresba
poslepu, pantomima - pohyb zvířat, zahradní činnosti)
písničky, říkanky a přísloví o zvířátkách
soutěž se startovacími kartami, získávání bodů, odměny pro vítěze
hry na nakupování ve školním obchůdku
čtení pohádek a příběhů souvisejících s tématem
Místo realizace:
ve třídách, na zahradě, v kuchyňce, v ateliéru, v parku, přírodovědný pobyt na
Koňské farmě „Vysoká“ Chrastava
78
Způsoby realizace vzdělávacích cílů - inspirace:
Projektové vyučování „Naše zahrádka“ : soutěž se startovacími kartami,
získávání bodů na jednotlivých stanovištích: ve třídě, v tělocvičně, ve
školním obchůdku, spolupráce s rodiči, kteří jsou na návštěvě v hodině
(pantomima - pracovní činnosti na zahradě), rozvíjení sociální dovednosti
(nakupování), výstup: mobilní koláž „Zahrádka“ - ovoce, zelenina, zemina,
stromy (aktivita sázení, déšť, slunce, poznávání zahradních plodů)
mobilní koláž „Zahrádka“
79
nakupování
Projektové vyučování „Co pěstujeme na zahradě“ :využití strukturovaného
rozvrhu v autistické třídě, práce s obrázky, přiřazování maket ovoce a
zeleniny, setí semen hrachu a ředkviček, výstup: pracovní listy
Projektové vyučování „Zdravý způsob života“ : orientace ve zdravém
způsobu života, procvičování samostatných činností při sebeobsluze,
pohádka o soužití člověka se zvířátky, piktogramy činností, tematické
obrázky - zdravá výživa, strukturované krabice pro samostatnou práci, práce
na PC- Méďa 99 - Pokročilá výchova - Třídění, globální čtení
výstup: omalovánky
Projektové vyučování „Zdravé kulinaření, aneb svačina plná vitamínů“,
pěstování pažitky ve třídě, nákup potravin, praktické činnosti ve školní
kuchyňce, smyslové hry (čich, zrak, chuť, hmat), kooperativní činnosti výroba plakátu, výstupy: zdravá svačina, pracovní listy, plakát
Projektové vyučování „Bylinkárna“, práce ve třídě: spolupráce s rodiči, setí
bylin, třídění, vaření a degustace čajů, vycházka do přírody a na zahradu.
Práce s atlasem, vyhledávání a sběr bylin, výstupy: vypěstované bylinky,
čaje, pracovní listy, DUM
Projekt „Člověk a kůň“ : pozorování živého zvířete, navazování kontaktu,
praktické činnosti na zahradě - péče o koně, krmení, odměna, smyslové a
pohybové hry, praktické činnosti v ateliéru - kresba, malba, koláž, asambláž,
gestická malba, výstupy: výtvarné práce
80
Přírodovědný pobyt Koňská farma Vysoká: aktivita s dostatečnou časovou
dotací (5 dnů) pro plnění všech cílů, které jsme si stanovili: vycházky do
přírody, pozorování přírody, poznávání rostlin a stromů, kontakt se živými
zvířaty na farmě, praktické činnosti: pomoc při péči o zvířata, jízda na koni,
pohybové hry v lese i v areálu, výtvarné aktivity, pracovní listy,
procvičování a rozvoj samostatnosti a sebeobsluhy,
výstupy: fotodokumentace, pracovní listy, asambláže zvířat
Praktické činnosti:
Hledat a pojmenovat rostliny, navazovat kontakt se zvířaty
81
Krmit a pomáhat při péči o domácí zvířata
Hladit koně, jezdit na koni
Poznávat a sbírat rostliny do herbáře a na sušení
82
Vytvořit asambláž zvířat z různých materiálů (kůže, textil, vlna, korálky,
rouno…)
Strukturované učení, přiřazovat názvy k obrázkům
Vytvořit pomazánku, poznávat a třídit zeleninu a ovoce
83
Česat a hřebelcovat koně, poznávat a vybarvovat rostliny
Výstupy:
mobilní koláž „Zahrádka“ – ovoce, zelenina, zemina, stromy (aktivita sázení, déšť,
slunce, poznávání zahradních plodů), pracovní listy, omalovánky, výtvarné práce
(obrázky, koláže, asambláže, plakát), zdravá svačina, vypěstované bylinky, čaje,
fotodokumentace, DUMY
Klíčové kompetence:
KU - vybírat a využívat pro efektivní učení vhodné způsoby, strategie a
metody především aktivního, prožitkového učení, názorné a konkrétní
situace, které vedou k pochopení informací a dovedností využít je v
praktickém životě
KU, KSP, KO - vést žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich
budoucnost, připravovat je na další život
poskytovat žákům materiály, náměty, zprostředkovávat pohled na přírodní
prostředí, estetickou stránku života, motivovat tvořivou formou k ochraně
přírody a životního prostředí
KU, KK, KP - učit žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné
informace v literatuře a na internetu
KO, KŘP, KP, KU - zařazovat metody, pomocí kterých dojdou žáci ke svým
názorům sami
KU, KŘP, KK, KSP, KO - umožňovat žákům, aby sdělovali své pocity a
názory, vytvářet podnětnou atmosféru pro výuku a tvořivou činnost
84
KU, KŘP, KK,KP - podporovat žáky v sebehodnocení a v hodnocení svých
spolužáků
KSP, KK, KŘP - zadávat úkoly, při kterých žáci spolupracují – učí žáky
pracovat v týmu a dodržovat zásady týmové práce – účinně komunikovat,
možnost vyjádřit svůj názor, vzájemně se respektovat a tolerovat, vnímat
potřeby druhých, dodržovat pravidla
Začlenění průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova
evoluce lidského chování, zvířecí a lidské komunikace, rozvoj
emocionálních vztahů, osobních postojů a praktických dovedností ve vztahu
k přírodnímu prostředí
rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého
estetična, jako např. estetiky chování, mezilidských vztahů a vztahu k přírodě
reflexe osobnosti žáka, jeho individuálních potřeb, pomáhat utvářet praktické
životní dovednosti
prohlubovat vztah mezi verbální a neverbální složkou komunikace
důraz na získávání praktických dovedností
zdokonalování dovedností týkajících se spolupráce v týmu a v různých
pracovních i jiných situacích
Environmentální výchova
vést jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka, přírody a
životního prostředí
sledovat a uvědomovat si vztahy mezi člověkem a prostředím, vést žáky k
účasti na ochraně přírody a utváření životního prostředí
ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se zabývat problematikou vlivů
prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí
ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie aktivně
využívat výpočetní techniku
ve vzdělávací oblasti Umění a kultura si uvědomovat přírodní prostředí jako
zdroj inspirace pro výtvarné vytváření a rozvíjet vnímání estetických kvalit
prostředí
85
Mezipředmětové vztahy:
přírodověda, čtení, řečová výchova, smyslová výchova, výtvarná výchova,
pracovní vyučování, hudební výchova, tělesná výchova, ZI
Pracovní listy:
PL č. 1 - „Zelenina“ - žák spojí čarou název s obrázkem zeleniny
PL č. 2 - „Zdraví z bylin“ - žák podle svých možností přečte text a špatnou
odpověď škrtne
PL č. 3 - „Malování jablíček“ - žák jablíčka vybarví a namaluje jedno jablko
sám
PL č. 4 - „Ovoce“ - žák spojí čarou obrázek velkého ovoce se stejným
obrázkem malého ovoce
PL č. 5 - „Spoj zeleninu“ - žák spojí čarou obrázek velké zeleniny se stejným
obrázkem malé zeleniny
PL č.6 - „Zdravé, nezdravé“ - žák spojí čarou zdravé a nezdravé potraviny
s čistým a špinavým zubem/hubeným či tlustým klukem
PL č. 7 - „Ovoce a zelenina“ - žák obrázky vybarví a ovoce zakroužkuje
oranžovou pastelkou, zeleninu zelenou pastelkou
PL č. 8 - „Ptáci na jaře“ - žák vybarví omalovánku ptáků
PL č. 9 - „Omalovánka“ - žák vybarví omalovánku ovoce a zeleniny a
namaluje, na čem rostou jablka
PL č.10- „Kde roste mrkev“- žák namaluje, kde roste mrkev
PL č.11-„Malované ovoce“-žák vybarví ovoce
PL č.12-„Malovaná zelenina“-žák vybarví zeleninu
PL č.13-„Mrkev“-žák namaluje, kde roste mrkev
Závěr:
Hodnocení hodiny
Hodnocení žáků, pochvala (řízený rozhovor nad hotovými pracemi, beseda co se nám podařilo, líbilo a proč, co jsme zažili)
Beseda nad výtvarnými pracemi, prezentace výrobků a výtvarných prací ve
škole a na výtvarných soutěžích - splnění vzdělávacích cílů
Kontakt se zvířaty - rozvíjení kladného vztahu ke zvířatům a přírodě
Upevňování získaných poznatků a dovedností na přírodovědném pobytu
86
Download

PL č. 2