Babí léto
Charakteristika integrovaného bloku:
Pozorovat proměny v přírodě s přicházejícím podzimem ( barvy, počasí, plody, typické znaky
podzimu).
Časový rozsah : 1- týden
Věková skupina: 3-6- let
Cíle tématu:
Nabízenými činnostmi , užíváním všech smyslů, procvičováním vnímání, paměti chceme rozvinout
pozitivní vztahy k přírodě. Zařazováním pracovních aktivit rozvíjet estetické dovednosti a tvořivé
sebevyjádření. Chceme podporovat děti při potřebě vyjádřit pocity, dojmy, prožitky a vytváření
vztahu k prostředí, ve kterém žijí. Povedeme děti k tomu, aby si osvojily dovednosti a poznatky
potřebné k péči o okolí a aby spoluvytvářely zdravé a bezpečné prostředí , aby se chránily před
nebezpečnými vlivy prostředí.Chceme rozvíjet tvořivost a budeme posilovat přirozené poznávací city.
Očekávané kompetence:
Předpokládáme, že děti rozpoznají změny v přírodě, že budou přírodu vnímat všemi smysly, dovedou
formulovat otázky a odpovídat na ně, že dovedou popsat situaci. Děti si uvědomí , že svět má svůj
řád, budou vnímat pestrost, rozmanitost, uvědomí si význam životního prostředí a budou o něj
pečovat. Děti zachytí a vyjádří své pocity výtvarnou, hudební, pohybovou činností, budou umět
vnímat hmatem a zvládnou koordinaci rukou. Naučí se krátké texty, zvládnou orientaci v rodině,
pochopí prostorové pojmy ( vpravo, vlevo, nahoře, dole, před, za, pod, nad,…)Využijí představivost
v konstruktivních a tvořivých činnostech – práce s přírodninami. Nebudou ničit přírodu, pochopí jak
s ní žít v souladu.
Činnosti vedoucí k cíli:
-
přímé pozorování přírodního prostředí, hry v přírodě, sběr přírodnin – následná diskuse –
podporovat samostatný slovní projev
manipulace s přírodninami, zkoumání jejich vlastností, pokusy,
pracovní činnosti – zpracování přírodnin – sestavování, lepení
práce s literárním textem, nácvik básní ( procvičování výslovnosti ) a písní k tématu
rozlišovat a pojmenovat barvy – typické barvy babího léta, pozorování podzimních květin a
hmyzu v trávě – výtvarné ztvárnění
didaktické hry k vytváření časových představ o ročních obdobích
návštěva výstav, divadla
odraz přírodního prostředí – hudebně pohybové činnosti, zpívání, rytmizování
Zásobník:
Kalendář počasí
Velká kniha pro malé mistry – zpracování přírodnin
Lesní noviny
Pracovní listy – Rok v MŠ
Hodnocení dětí:
Barevný týden
Charakteristika integrovaného bloku:
Seznámit děti s životem na zahradě, na louce a na poli, všímat si barev jara, posilovat kladný vztah
k přírodě.
Časový rozsah- 1 týden
Věková skupina: 3-6 let
Cíle tématu:
V rámci projektu se budeme snažit , aby si děti osvojily jednoduché poznatky o přírodním prostředí, o
jeho rozmanitosti a neustálých proměnách, aby byly děti schopny vážit si života ve všech jeho
formách, aby si posilovaly přirozené poznávací city – zvídavost, zájem, radost z objevování. Budeme
s dětmi rozvíjet kulturně estetické dovednosti, pohybové dovednosti, estetické vnímání a cítění,
pracovní dovednosti a návyky.
Očekávané kompetence:
Předpokládáme, že děti budou vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, že projeví zájem o knihy, že
si osvojí elementární poznatky o přírodě, o přírodních jevech. Děti se naučí pečovat o okolní životní
prostředí. Budou se vyjadřovat samostatně a smysluplně s aktivním používáním nových slov.
Nebudou mít problémy s koordinací ruky a oka, zvládnou jemnou motoriku rukou. Zachytí skutečnost
a vyjádří své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik a také činnostmi hudebními,
pohybovými a dramatickými. Děti budou citlivé k přírodě.
Činnosti vedoucí k cíli:
- prohlížení knih a encyklopedií
- pozorování přírody při vycházkách
- rozlišování a pojmenování barev při hrách
- péče o rostliny, pokusy
- grafomotorická cvičení
- hudebně pohybové hry, tanečky, zpívání ve skupinách i samostatně
- práce s technickým materiálem
- výtvarné činnosti
- četba, přednes, recitace
- třídění, počítání, přiřazování
Zásobník:
Písně – Šel zahradník, Tancovala žížala, Pod naším okénkem, O co šnečku
Básně- Sedmikráska, Červený šáteček, Na čížečka
Hodnocení dětí:
Barvy podzimu
Charakteristika integrovaného bloku:
Poznat a pojmenovat stromy a keře jehličnaté a listnaté, rozeznávat základní lesní plody.
Časové rozsah - 2 týdny
Věková skupina: 3-6- let
Cíle tématu:
Budeme se snažit vést děti k osvojení si dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností
v péči o své okolí, přičemž budou děti poznávat přírodní prostředí. Chtěli bychom, aby děti uměly
vyjádřit svůj vztah k přírodnímu prostředí, k rostlinám, ke stromům. Prostřednictvím her chceme
rozvíjet myšlení a řešit problémy, chceme zapojit všechny smysly k vytváření povědomí o
mezilidských a morálních hodnotách. Chceme rozvíjet kultivaci estetického vnímání a prožívání. Děti
by se měly spolupodílet na vytváření hodnot lidského společenství. Naše snaha bude také směřována
k osvojení si dovedností, které vedou k vykonávání jednoduchých činností v péči o přírodní prostředí
a k vytváření si vztahu k přírodě. Povedeme děti k rozvoji volních vlastností a k rozvoji fyzické i
psychické zdatnosti.
Očekávané kompetence:
Předpokládáme, že se vyvine volní úsilí, že se děti soustředí na určitou činnost a že ji budou
kontrolovat.S tím je spojený i pocit radosti z překonávání překážek. Děti by měly samostatně
vyjadřovat myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně formulovaných větách. Děti rozumí
slyšenému, vnímají a rozlišují pomocí všech smyslů, dovedou pojmenovat většinu toho, co nás
obklopuje, dovedou vést rozhovor,chápou číselné pojmy, elementární matematické souvislosti a
podle potřeby je prakticky využívají, chápou prostorové pojmy, umí rozhodovat o svých činnostech,
formulují otázky, odpovídají, hodnotí slovní výkony, umí slovně reagovat.Děti se naučí tvořit z papíru,
přírodnin, modelíny i jiných výrobků.Předpokládáme, že budou chápat prostorové pojmy, zvládnou
orientaci v prostoru, budou postupovat podle daných instrukcí. Pomocí konstruktivních, výtvarných,
hudebních, pohybových a dramatických činností umí vyjádřit svou představivost a fantazii.Naučí se
vnímat estetické a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické a
hudební představení. Očekáváme, že děti zvládnou různé výtvarné techniky.
Činnosti vedoucí k cíli:
-
-
pobyt venku : pozorování a pojmenování jehličnatých a listnatých stromů, rozlišení stromů a
keřů,porovnávání listů, jehličí, lesních plodů, zapojit do pozorování všechny smysly – vůně, zrak,
hmat,
sběr přírodního materiálu – porovnávání lesních plodů – třídění, počítání, rozlišování podle barvy,
tvaru, velikosti
pomocí příběhů z dětské literatury se seznamovat s tím, co stromům a keřům škodí, co jim
prospívá
-
využívat přírodní prostředí pro volný pohyb – zdolávání přírodních překážek, lezení na nižší
stromy a keře
- sestavování z hraček – LES – využití přírodnin
- hra na stopovanou – úkoly jsou zaměřeny na poznávání přírodního prostředí se zařazením
vhodných písní a básní
- námětové hry – „na lesníka“, „Zvířátka a loupežníci“,…
- kresby – jeřabiny, malba – míchání barev a vytváření nových – podzimní strom a listí
- sestavování a nalepování – podzimní strom, oříšková podkova,…
- porovnávání velikosti stromů – manipulace s hračkami
- grafomotorické pracovní listy – dokreslování listů, jehličí – stanovení jejich počtu
- komunikativní kruh – slovně vyjádřit své prožitky z přírodního prostředí, podporovat fantazii
slovní zásobu
- porovnávat lesní plody – všímat si výrazového působení barev, které jsou charakteristické pro
určité předměty
- modelování,malba, kresba – les, houby, šišky,…
- zpívání, rytmizace, hra na tělo – motivované přírodním prostředím
- pravidelné každodenní cvičení – viz. ranní rozcvičky
- vedení kalendáře počasí
Zásobník:
Stromy a keře
Přítel les
Příběh veverky
Medvídek Pú
Velká kniha pro malé mistry
Velká kniha pro předškoláka
Literární texty s přírodní tématikou – viz. knihovna
Básničky od srdíčka
Brousek pro tvůj jazýček
Nalaďte si hlásky
Hodnocení dětí :
Čarodějnice
Charakteristika integrovaného bloku – Umět si představit tajemno a vytvořit atmosféru ve třídě i bez
strachu ze zlých bytostí.Cílem je vžít se do postavy hodné nebo zlé čarodějnice ,spontánně se
projevovat.Nejen čarodějnice je kouzelnice ,ale příroda kouzlí i bez kouzel ,volným přechodem na
přírodu a propojením mezi tvory přírody(kamarády čarodějnice)děti získají pocit sounáležitosti ,že vše
je součástí všeho.
Časový rozsah: 2 týdny
Věková skupina- 5-6 let
Specifické cíle k tématu
Chtěli bychom, aby si děti osvojily dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i
pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů. Budeme u dětí rozvíjet užívání
všech smyslů, umožníme dětem poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, budeme rozvíjet
pracovní aktivity a přiměřené pracovní dovednosti, budeme posilovat přirozené poznávací city a
radost z práce a objevování, chceme, aby si děti osvojily dovednosti, které předchází čtení a
psaní.Budeme rozvíjet kultivaci estetického vnímání, cítění a prožívání , fyzickou zdatnost.
Očekávané kompetence
Předpokládáme, že děti se naučí nová slova a že je budou aktivně používat, naučí se sledovat očima
zleva doprava, přijmou pozitivní hodnocení i svůj případný neúspěch a vyrovnají se s ním, naučí se
hodnotit svoje osobní pokroky. Vyvinou volní úsilí, soustředí se na činnost zkontrolují ji, dokončí, co
začaly. Naučí se poslouchat a plnit smysluplné pokyny, příkazy, přijímat vyjasněné a zdůvodněné
povinnosti, přistoupí na vysvětlená a pochopená pravidla, dodrží pravidla her a jiných činností.
Doufáme, že děti porozumí slyšenému a zachytí hlavní myšlenku, naučí se zpaměti krátké texty –
říkadla, budou správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči, pochopí slovní vtip a humor,
utvoří jednoduchý rým, porozumí slyšenému a umí sledovat děj. Děti zvládnou vyjmenovat dny
v týdnu, jednoduché pracovní úkony, jednoduchou obsluhu a pracovní úkony ( postarat se o hračky,
pomůcky, uklidit po sobě, udržet pořádek. Umí tvořit z papíru, přírodnin a jiných materiálů, postupují
a učí se podle pokynů a instrukcí, zvládnou koordinaci pohybu s hudbou, umí pracovat
s modelovacím materiálem, nebojí se experimentovat. Děti si uvědomují, co je nebezpečné, umí
spontánně prožít slavnost, prožívají radost ze zvládnutí překonané překážky, jsou citlivé k živým
bytostem, k přírodě, k věcem. Zvládnou běh po šikmé ploše, hod s míčem na určený cíl.
Činnosti tématu vedoucí k cílům
-využití říkadel při hrách a vhodných situací(zaříkávadla)
-pochopení slovního vtipu a humoru v pohádkách
-zařazování četby na pokračování vzpomínání na obsah minulého příběhu
-charakteristické rysy pohádkových postav(hodná ,zlá,spravedlivá čarodějnice)
-postupné osvojování názvů dnů v týdnu
-vytváření jednoduchých rýmů-hry se zvukovou stavbou řeči
-sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
-při přednesu říkadel vytleskávání rytmu
-aktivní používání slovní zásoby v odpovídajícím významu
-péče o správnou intonaci při přednesu básně
-rozlišovat a znát některá písmena a číslice
-operace se skupinami předmětů ,přiřazování stejného počtu grafických znaků,číselná řada do desíti
-kreslení plynulým a odvážným grafickým pohybem
-roztírání kresby suchým grafickým materiálem-prsty
-uskutečňování námětů podle vlastní tvorby
-výtvarná hra s barevnou skvrnou (kulička v krabici)
-zplošťování koule pomocí dlaní-vytváření placky ( modurit ,hlína ,slané pečivo)výroba
čarodějnice,otiskování předmětů do model.hmoty
-tvarování papíru stáčením do kornoutu, dotváření kresbou
-grafické napodobování symbolů , tvarů čísel a písmen
-doplňování přírodního a jiného materiálu výtvarným způsobem
-trhání papíru
-zvyšování úrovně v intonaci
-spojování písně s pohybovým vyjádřením
-pohybové vyjádření prožitků ,nálad situací
-přesnější koordinace pohybu s hudbou
-ladné provádění pohybů v hrách s hudebním doprovodem
-volné hry a experimentace s různými materiály a surovinami
-příprava společenských slavností (vyvrcholení kouzel)
-seznámení se s nebezpečím úrazu, upozornění na nebezpečí ohně,význam ochrany zdraví před
úrazem
-uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými , zdravit .,poprosit , poděkovat
neskákat do řeči , vyslechnout, uposlechnout pokyny…
--hry nejrůznějších zaměření podporující tvořivost,představivost a fantazii
-společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
-činnosti zajišťující radost, spokojenost veselí a pohodu- Slet čarodějnic
-sběr bylinek-vaření lektvaru
-grafické zaznamenání pohybu vycházejícího ze zápěstí vertikální a horizontální smyčky
-rozvíjení svalstva ruky při trhání
-chůze s překážkami
-běh po zvýšené ploše
-skok přes nízké překážky za sebou
-házet míč na cíl
-příprava stolování pro sebe i pro druhé
-samostatné uklízení oblečení na určené místo
-dodržování pracovního pořádku
Jazykové chvilky
Zásobník
četba
-knížky „Malá čarodějnice“-pohádka „O perníkové chaloupce“
písničky a tanečky
čerpáno z knížka“Strašidla a pohádkové bytosti“- Leona Marcinko
- Kolíbala bába čerta
-Ježibaba od Žďáru
-Ježibaba od Úpice
-Půdní strašidlo
-Hradní strašidlo
-O bábě
„Ježibaba“ audio nahrávka MŠ- pohybov.
básničky
-různá zaklínadla
Pomůcky
-hmota ( modurit ,slané pečivo,hlína)
-výtvarné potřeby (suchý pastel,temp.barvy,tuž,)
-staré tričko+savo
-padák
-Orffovy nástroje
-tělocvičné nářadí
-grafomotorické listy
-labyrinty
-k táboráku buřtík, opékací tyčky,polínko
Hodnocení dětí
DOPRAVA
Charakteristika integrovaného bloku: prostřednictvím poznávání dopravních prostředků seznámit
děti se základními pravidly bezpečnosti.
Časový rozsah - 1 týden
Věková skupina : 3-6- let
Cíle tématu:
Chtěli bychom, aby si děti osvojily jednoduché poznatky o technickém prostředí, jeho rozmanitosti,
aby si osvojily základy pravidel bezpečnosti silniční pravidla. Budeme posilovat přirozené poznávací
city – radost, zájem, radost z poznání, budeme rozvíjet pohybové dovednosti, jazykové a řečové
dovednosti, vytváření pojmů. Zaměříme se na kulturně estetické dovednosti a dovednosti, které
předchází čtení a psaní.
Očekávané kompetence:
Předpokládáme, že děti budou vnímat a rozlišovat pomocí smyslů, budou odhalovat podstatné znaky,
podobu a rozdíl, vlastnosti předmětů, vzájemné souvislosti, budou chápat prostorové pojmy a
pojmenují většinu toho, čím je dítě obklopeno. Doufáme, že se děti budou vyjadřovat samostatně a
pomocí smysluplných myšlenek, že zvládnou základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci,
že vyjádří svou představu, fantazii a pocity v tvořivých hrách a činnostech. Děti budou správně
reagovat na smluvený signál, budou dodržovat bezpečnostní a silniční pravidla, zvládnou koordinaci
ruky a oka, jemnou motoriku.
Činnosti vedoucí k cíli:
-
prohlížení knih a encyklopedií
pozorování dopravních prostředků, značek a dopravních situací v okolí MŠ, přecházení vozovky
dopravní hry
návštěva automobilového muzea
individuální a skupinové rozhovory
konstruktivní a grafické činnosti
práce s technickým materiálem
rytmicko pohybové projevy ( říkadla, písně, hudební doprovod)
třídění, přiřazování, počítání
Zásobník :
Jede, jede vlak, Auto už je tu,…
Dopravní hry : Na barevná auta, Na autíčka, Na barevné domečky, rozcvičky pro MŠ
Hodnocení dětí:
Hurá na cesty
Charakteristika integrovaného bloku: Cestováním po vodě, po zemi, vzduchem i časem.
Seznamování s dopravními prostředky, životem na Zeměkouli, vesmírem i pravěkem. Rozvíjení
empatie a přívětivosti.
Časový rozsah- 5 týdnů
Věková skupina: 3 – 6 let
Cíle tématu
Osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě užitečných pro vytváření elementárního
povědomí o přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých
proměnách. Pochopení, že změny působení lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale
také poškozovat a ničit. Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou i neživou přírodou, lidmi, společností,
planetou Zemí. Vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách. Rozvoj komunikativních
dovedností – verbálních i neverbálních a kultivovaného projevu. Posilování přirozených poznávacích
citů – zvídavost, zájem, radost z objevování. Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností,
receptivních – vnímání, porozumění poslechu i produktivních – výslovnost, vytváření pojmů,
mluveného projevu, vyjadřování. Prohlížení a „čtení“ knížek. Získávání potřebných dovedností a
návyků. Rozvoj v oblasti hrubé i jemné motoriky. Rozvoj schopnosti spolupodílení se na vytváření
hodnot lidského společenství a rozvoj pohybových dovedností
Očekávané kompetence
Domluvit se slovy i gesty, zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhadovat
podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické
znaky předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi), řešit kognitivní problémy, úkoly a situace,
myslet kreativní, vymyslet „nápodoby“, vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný,
nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody (rostliny, živočichové, krajina, podnebí apod.), tak i
svět lidí (etnický, jazykové, národnostní i jiné rozdílnosti), mít povědomí o významu životního
prostředí pro člověka, ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat hrubou i jemnou motoriku, sledovat
očima zleva doprava, záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost, prožívat radost ze
zvládnutého a poznaného, utvořit si základní dětskou představu o tom, co je dobře a co špatně, co se
smí a co se nesmí, vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve
vhodně formulovaných větách, aktivně používat nová slova, popsat situaci – podle obrázku,
vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech – konstruktivních, výtvarných,
hudebních, pohybových i dramatických a zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou
orientaci, běžné pohyby v různém prostředí.
Činnosti vedoucí k cíli
konstruktivní a grafické činnosti
smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení vnímání, zrakové a sluchové
paměti, pozornosti apod.
hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní,
výtvarné, hudební, taneční či dramatické aktivity)
činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování,
objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii)
přiměřené činnosti a úkoly umožňující dítěti dosáhnout úspěchu
dostatek příležitostí k verbální i neverbální komunikaci dítěte s druhým dítětem nebo
dospělým
různorodé společenský hry a skupinové činnosti, kdy se děti spolupodílejí na činnosti a jejích
výsledcích
přirozené poznávání rozmanitosti světa, přírody, kultury a techniky
pozorování stavu životního prostředí a jeho vlivu na kvalitu života
kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění a
poslech, objevování)
práce s encyklopedií
rozlišování některých dopravních prostředků podle místa jejich pohybu
podílení se na přípravě oslav, svátků (MDD)
seznamovat se se státní vlajkou a různými místy naší země
vytváření ekologických postojů, návyků ochrany přírody  třídění odpadu
seznamování s exotickými zvířaty a živočichy žijícími ve vodě
vytváření situací podobných skutečnosti – stavby modelů
řešení cest a labyrintů, sledování cesty, určování délky
vytváření skupin a souborů na základě přirozených situací, určeného pravidla, stanovení
vlastnosti
užívání symbolů a grafických znaků, které zastupují konkrétní objekty či situace
grafické zaznamenávání pohybu vycházejícího z dlaně a prstů – obloučky obrácené nahoru,
dolů, lomené linie, ležatá smyčka, fiktivní písmo
koordinace rukou a zraku při práci s drobným materiálem
podpora důvěry dítěte ve vlastní síly a schopnosti, dostatečné oceňování jeho snahy a úsilí
kooperativní činnosti ve dvojicích a skupinách
hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, ochotě rozdělit se s ním, půjčit
hračku, pomoci
posílení svalových skupin, vytváření předpokladu ke správnému držení těla, uvolnění svalstva
(lodě, letadla)
sportovní chůze na delší vzdálenost (výlety)
střídání běhu a chůze na určitý signál
běh za vedoucím dítětem – vlak
běh volně v prostoru se změnami směru
seskok z vyšší roviny bez dopomoci na měkkou podložku
přelézání, podlézání – překonávání překážek
provádět rovnováhu na zemi i ve zvýšené poloze (letadla)
házet a chytat míč ve dvojicích
házet větším míčem obouruč od prsou
plynulé přecházení z chůze do běhu a naopak – vlak
hra na tělo ve 2/4 a 3/4 taktu
taneční improvizace na různé náměty
otužování v bazénu – v letním období
vnímání, porozumění, poslech sluchové hry, poslech čtených i vyprávěných pohádek,
sledování divadla, všímat si vztahů
diskuse, rozhovory, vyprávění podle skutečnosti, fantazie i obrazového materiálu
artikulační řečové a rytmické hry, slovní hádanky
„čtení“ z knih (popis obrázků k tématu)
cvičení návyku hledat informace v knížkách
rozlišování zvuků a hluku, směru odkud přichází
poznávání a vymýšlení jednoduchých homonym (slov souzvučných různého významu)
zvyšovat používání přídavných jmen, sloves a všech ostatních druhů slov
péče o správnou výslovnost – gymnastika mluvidel, dechová cvičení, artikulační cvičení
při přednesu říkadel vytleskávat rytmus
vytváření a řešení hádanek
poslech audio nahrávek s daným tématem – pohádky, zvuky, hlasy zvířat apod.
„čtení“ v prostoru – popis krajiny
sbírání přírodnin v různých souvislostech
návštěva výstavy – TEMPL expozice PRAVĚK
vyjadřování představ kreslenou formou – tematické kresby (v kosmu, v moři)
lehké držení špejle, tužky i silnějšího grafického materiálu
znázorňování dopravních prostředků
pokrývání celé plochy kladením barev vedle sebe (planety)
sledování modelu ze všech pohledů a zdůraznění objemu těla – zvířata
modelování v provlhčeném písku – otisky (dlaně, chodidla), obrysy zvířat – kresba klacíkem
vytváření obrysů různých obrazců, vyplňování plochy – souhvězdí, práce s odpadovým
materiálem (víčka od lahví)
upevňování hlasové orientace v rozsahu 5 – 6 tónů
zvyšování úrovně v rytmizaci a dynamice
spojovat písně s hrou „na tělo“
soustavné rozvíjení ve vyjadřování pocitů z hudby pohybem
pohybové cvičení doprovázet na rytmické nástroje
příprava pomůcek pro práci a jejich úklid
úklid hraček na pískovišti a na zahradě
modelování z hlíny, spojování celku z části (zvířata)
využití staniolu a hliníkové fólie (raketa)
krátkodobé pozorování živočichů – návštěva zahrady DDM
vázání uzlů (náramek přátelství)
Zásobník
Písně a tanečky
Výlet do Afriky – P. Jurkovič
Říkadla
Říkanky k hrám: Školka plná zábavy – P. Claycombová
Pomůcky
přírodní i technický materiál
knihy – encyklopedie, obrazový materiál
hračky – plyšová zvířatka, dopravní prostředky
Orffovy nástroje
audio nahrávky – zvuků (Vltava – B. Smetana), etnická hudba
průlezky, lavička, míče…
Třída plná pohody – CH. A. SMITH
Školka plná zábavy – P. CLAYCOMBOVÁ
Hodnocení:
Čerti a Mikuláš
Charakteristika integrovaného bloku: Pomocí tradic a zvyků naší společnosti seznamování dětí
s morálními zásadami, odbourávání obav z pohádkových bytostí.
Časový rozsah: 2 týdny
Věková skupina: 3 – 6 let
Cíle tématu
Rozvíjení schopností a dovedností vyjádřit své pocity a prožitky. Poznávat mravní hodnoty
v příbězích, seznamování s tancem, písněmi i říkadly k tématu. Procvičování výslovnosti i zručnosti při
práci s různým materiálem.
Očekávané kompetence
Porozumět slyšením – LIDOVÁ RČENÍ, PŘÍBĚHY, vést rozhovor (poslouchat, je-li třeba, sledovat
řečníka i obsah, ptát se), rozlišovat a znát některá písmena a číslice, přijímat pozitivní hodnocení i
svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky, správně
vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči, umět zpaměti krátké texty – reprodukovat říkanku,
poznat jednoduchá homonyma, vyjadřovat svou představu, fantazii a prožitky v tvořivé dramatické
improvizaci, uplatňovat základní společenské návyky, zvládat jemnou motoriku (zacházet s grafickým
a výtvarným materiálem), zvládat základní hudební dovednosti, tvořit z papíru, přírodnin, modelíny a
jiných materiálů.
Činnosti vedoucí k cíli
odmítat společensky nežádoucí chování  lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost,
agresivita
společné diskuse, rozhovory individuální i skupinová konverzace – vyzdvihování kladných a
dobrých vlastností
námětové hry a činnosti
znalost jména svého i některých kamarádů ze třídy, jména třídních učitelek
rozlišování barev základních i doplňkových
kladení předmětů a změny poloh těla dle pokynů
artikulační, řečové a rytmické hry, hry se slovy
poslech čtených nebo vyprávěných pohádek
seznamování s lidovými rčeními na dané téma
poznávání některých homonym vhodných k tématu
seznámit se a zapamatovat si krátké texty v říkankách
rozhovory o životní moudrosti v pohádkách, využití k citovému a mravnímu působení,
seznámení s autorskými pohádkami
prohlížení ilustrací
sledování divadelního představení
pohybové i slovní charakterizování postav v určité situaci, náladě
aktivní pomoc při úpravě třídy (výzdoba k oslavě)
přiřazování barev (dělení na teplé a studené)
výtvarná hra s linií – grafomotorická cvičení
naznačení charakteristiky duševního hnutí člověka ( pláč, smích …)
experimentování s barvou (shodné s tématem) = skupinová práce
sestavování mozaiky (koláže) z vystříhaných nebo vytrhaných kousků barevného papíru,
potištěného textem novin, nebo časopisů
zpívání s vlastní hrou na lehko ovladatelné nástroje
spojování písně s pohybovým vyjádřením
procvičování střídání pohybů co do tempa a výrazu
taneční improvizace na hudbu k tématu
lepení, skládání z papíru
dodržování pracovního pořádku
ustýlat lehátka po odpočinku
zhodnocování drobných doplňku k hrám
rozvíjení svalstva ruky – mačkání, trhání a skládání papíru spolu se zrakovou kontrolou
zdokonalování se v použití nůžek
vyjádření hudebního projevu barvou
Zásobník
Písně, tanečky, říkadla a hry
Hudební žerty s Mikulášem a čerty 1. a 2. díl
E. Jenčková
Neruda – V duchu českých tradic
B. Karpetová
K. Sládková
Písničky a říkadla s tancem
E. Kulhánková
Pomůcky
pohádkové knihy k tématu
obrazový materiál
výtvarný materiál
dětské hudební nástroje
Hodnocení:
Je tu zima, je to príma
Charakteristika integrovaného bloku:
Pozorování počasí a změn v přírodě, vedení ke zdravému životnímu stylu, zimní oblečení, důležité
zdravotní a hygienické návyky.
Časový rozsah- 2 týdny
Věková skupina : 3-6- let
Cíle tématu:
Chtěli bychom, aby si děti osvojily dovednosti důležité k podpoře zdraví, osobní pohody, aby si
vytvářely zdravé životní návyky a postoje, aby si osvojily poznatky a dovednosti chránící je před
nebezpečnými vlivy prostředí. Doufáme, že si rozvinou pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné
motoriky. Chceme, aby děti uměly o sebe pečovat a chránit své zdraví, aby byly tvořivé a uměly se
sebe vyjádřit.
Očekávané kompetence:
Děti zvládnou běžné způsoby pohybu v různém prostředí, umí se pohybovat na sněhu i ledu. Umí
rozlišit to, co prospívá zdraví – výživa, aktivní pohyb, i to , co škodí. Vybírají aktivity, které mohou
podporovat zdraví člověka. Umí zachytit a vyjádřit své prožitky hudebně pohybovou činností
Vyjadřují samostatně a smysluplně své myšlenky, nápady, pocity, umí popsat situaci, porozumí
slyšenému, umí vyprávět příběh .Chápou zodpovědnost za sebe a své jednání.Děti zvládnou se
záměrně soustředit na činnost a udrží pozornost.Zvládnou sebe obsluhu a základní hygienické a
zdravotně preventivní návyky. Skutečnost zachycují pomocí různých výtvarných dovedností a technik,
tvoří z přírodnin.
Činnosti vedoucí k cíli:
-
cvičení chůze a běhu v terénu, překonávání zábran z nezvyklých poloh, rozvíjet obratnost a
odvahu – cvičení na nářadí
bruslení – rovnováha, odrážení
klouzání na ledu, hry se sněhem a na sněhu – stavění ze sněhu – domek , sněhuláků
volné hry a experimenty s přírodním materiálem
pozorování přírodních jevů – tání sněhu, praskání ledu, postupné chápání vzniku kaluží, mlhy,
jinovatky, rampouchů
vedení kalendáře přírody
didaktické hry na vytváření časových představ ve spojení s pozorováním změn v přírodě
společný rozhovor – rozšiřování slovní zásoby k vytváření pojmů, správné gramatické tvary
graficky znázorňovat pohyb spojený s říkadlem
předkládání příběhu, který nekončí šťastně – vysvětlovat příčiny a následky
-
dokončovat příběhy podle skutečnosti i fantazie
oblékání panenek – správné oblečení na zimu
malba – člověk v pohybu – sportuje
stříhání, sestavování, nalepování – sáňkaři ( figurky z papíru)
Zásobník:
Kalendář přírody
Pokusy s přírodním materiálem
Puzzle – oblékání medvídků
Stavebnice –lyžaři
Leporelo – zimní sporty
Grafomotorické pracovní listy
Stavby ze sněhu
Co to cinká za vesnicí
Na bruslícj
Hodnocení dětí:
Karneval
Charakteristika integrovaného bloku:
Seznámit děti s lidovými tradicemi v období masopustu, společně prožít radost a veselí.
Časový rozsah- 1 týden
Věková skupina: 3-6- let
Cíle tématu:
V rámci projektu se budeme snažit vytvářet elementární poznatky o lidské společnosti, ve které
žijeme, o její kultuře a zvycích. Umožníme dětem rozvoj kultivace estetického vnímání, cítění a
prožívání, rozvíjení schopností a dovedností vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky, rozvíjet
tvořivost.Budeme rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti jemné i hrubé motoriky, rozvíjet kulturně
estetické dovednosti.
Očekávané kompetence:
Předpokládáme, že si děti osvojí poznatky o místě, ve kterém žijeme, o kultuře a jejich tradicích , že
porozumí slyšenému, že zachytí hlavní myšlenku, že budou sledovat děj a zopakují ho. Děti se naučí
chápat slovní humor a vtip, uplatní základní společenské návyky ve styku s dospělými i s dětmi,
vyjádří své představy a prožitky v tvořivých činnostech – výtvarných, hudebních, pohybových. Děti
budou prožívat radost, naučí se sladit pohyb s rytmem a hudbou, správně zacházet s grafickým a
výtvarným materiálem, budou spoluvytvářet pohodu prostředí.
Činnosti vedoucí k cíli:
-
vyprávění a rozhovory
četba humorných příběhů
hádanky, říkadla, písně, tanečky
hudebně pohybové hry
taneční improvizace
výroba masek
karneval
výzdoba třídy a mateřské školy
výtvarné vyjádření prožitků
Zásobník :
Básně- Halo pane Karnevale
Písně – Cirkus, Příšera, Komáři se ženili
Hodnocení dětí:
Království pohádek
Charakteristika integrovaného bloku:
Na základě citového prožitku při poslechu pohádek probudit v dětech zájem o literaturu, vnímat
krásu slova i výtvarného pojetí v ilustracích, vzbudit touhu po dalším vědění ( kniha zdroj informací)
Časový rozsah- 2 týdny
Věková skupina: 3-6- let
Cíle tématu:
Nabídneme dětem poslech či vyprávění pohádek a příběhů, sledování divadelních představení,
prohlížení a „ čtení“ knih. Chtěli bychom rozvíjet tvořivé sebevyjádření a kulturně estetické
dovednosti ( slovesné, výtvarné, dramatické). Budeme dbát na vytváření základů vztahů k literatuře a
umění a vytvoříme základy pro práci s knihou
Očekávané kompetence:
Předpokládáme, že děti projeví zájem o knihy, že zachytí hlavní myšlenku příběhu, že si odnesou
ponaučení z pohádky. Děti se budou samostatně vyjadřovat ve větách, naučí se vyjádřit svou
představivost, fantazii a prožitky v tvořivé dramatické improvizaci. Děti se domluví s ostatními na
společném postupu, či řešení, pochopí vtip a humor, vytvoří jednoduchý rým. Svou představivost
vyjádří v tvořivých výtvarných a pracovních činnostech. Naučí se pozorně poslouchat a sledovat se
zájmem dramatické, či hudební představení, zhodnotí je a dá do souvislosti s literární předlohou.
Budou brát knihu jako zdroj informací a naučí se v ní orientovat.
Činnosti vedoucí k cíli:
-
poslech pohádek – porovnávání prózy a poezie, dramatizace pohádek
výroba loutek a doplňků ke dramatizaci
hudebně pohybová činnost motivovaná četbou
návštěva divadelního představení, koncertu
vystřihování, dekorování ( Perníková chaloupka)
vyprávění pohádek podle obrazového seriálu – „ čtení knihy“
rozhovor o pohádkových postavách – jednání postav – hodnocení
prohlížení a četba knih přinesených dětmi z domova – „co mi čte maminka“, „nejoblíbenější
kniha“
výroba „ naší knihy „– kreslení ilustrací do knihy, vymýšlení rýmu, krátké básničky
nácvik básní a písní k tématu
práce s knihou – vhodné zacházení, orientace v encyklopedii, v naučných knihách
návštěva knihovny nebo prodejny knih
Zásobník :
Děti hrají divadlo- Lenka Brodecká
Strašidla a pohádkové bytosti – Leona Marcenko
Hudební pohádky – Eva Jenčková
Hrajama loutkové divadlo – Vladimír Leština
Zpíváme za školou – P. Jurkovič
2 x sedm pohádek – F. Hrubín
Hodnocení dětí :
Lístečkový týden
Charakteristika integrovaného bloku:
Porozumět vrcholícím změnám, které souvisí s podzimem, použít symbol podzimu „ list“
k estetickému vnímání podzimní atmosféry
Časový rozsah - 1 týden
Věková skupina :3-6 let
Cíle tématu:
Budeme rozvíjet a užívat všechny smysly dětí. Přispějeme k osvojení si poznatků o svém těle, o
pohybových činnostech a jejich kvalitě, k rozvoji pozitivních citů ve vztahu k sobě. Budeme vést děti
k tomu, aby rozlišovaly některé symboly, aby rozuměly jejich významu a jejich komunikativní funkci.
Podnítíme zájem o knížky, podpoříme soustředění dětí na činnost a udržení pozornosti. Povedeme
děti k tomu, aby se zaměřily na to, co je z poznávacího hlediska důležité – odhalovat podstatné znaky,
vlastnosti, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické znaky. V oblasti tvořivosti se
soustředíme na sebevyjádření slovem, budeme rozvíjet estetické vnímání a cítění. Budeme posilovat
přirozené poznávací city – radost z práce a objevování, podpoříme samostatnost a tvořivost
v pracovních činnostech. Vedeme děti k tomu, aby uměly vyprávět příběh, pohádku. Vytvoříme
základy vztahu ke světu , povedeme k osvojení dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí,
osobní pohody i pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů.
Očekávané kompetence:
Předpokládáme, že děti budou koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby, že sladí pohyb
s rytmem, hudbou, že vědomě napodobí jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobí jej . Děti budou
ovládat dechové svalstvo, zvládnou jednoduchou obsluhu a pracovní úkoly, domluví se slovy i gesty,
rozliší a budou znát některá písmena a číslice. Děti poznají, co je z poznávacího hlediska důležité ,
odhalí podstatné znaky, vlastnosti, najdou společné znaky, podobu, rozdíl,…Naučí se zpaměti krátké
texty, pochopí slovní vtip a humor. Předpokládáme, že budou uplatňovat základní společenské
návyky ve styku s dospělými a dětmi, že budou přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a
vyrovnají se s ním.Děti zvládnou jednoduché pracovní úkony, úklidové práce, tvoření , vyjádří svoji
představivost a fantazii v tvořivých činnostech – výtvarných, hudebních, literárních.
Činnosti vedoucí k cíli:
-
pohyb řízený – správné držení těla – každodenní ranní cvičení
pohybové hry s míči, s pravidly, hudebně pohybové hry
sběr listů, jejich vyrovnávání, sušení
porovnávání listů – velikost, barva, tvar, poznávání listů z jednotlivých stromů- „ soutěž o ceny“
navlékání listů na provázek – lístečkové závěsy do tříd
nalepování listů na tuhý papír , hledání v listech různé podoby ( lidé, zvířata,…) a dokreslování
technika tiskání – nanášení barvy na list a přetištění na čtvrtku
nalepování sušených listů na papírový korpus ( strom)- kolektivní práce
-
stříhání, sestavování, nalepování ,využití přírodnin – „ podzimáček „
didaktické hry – dvojice obrázků – roční období, dokreslování listů
drobné práce na zahradě – hrabání listí, úklid
podzimní zpívání
Zásobník:
Básničky pro nejmenší
Učíme se hrou
Moje krůčky ve škole
Námětové časopisy TOPP
Výtvarná výchova v předškolním věku
Barevné kamínky
Pracovní listy – Rok v MŠ
Hodnocení dětí:
Máme ruce, máme nohy
Charakteristika integrovaného bloku:
Poznávat lidské tělo, smysly, choroby, prevence, bezpečnost.
Časový rozsah - 2 týdny
Věková skupina : 3-6 let
Cíle tématu:
Budeme se snažit o rozvíjení pozitivních citů ve vztahu k sobě, o rozvíjení schopností a dovedností
vyjádřit pocity, dojmy, prožitky, schopnost řídit chování vůlí a ovlivňovat veškeré situace. Chceme
posilovat pro sociální chování ve vztahu k druhému v rodině, v mateřské škole. Povedeme děti
k ochraně osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými, k osvojování
dovedností důležitých k podpoře zdraví, pohody a bezpečí, vytváření zdravých životních návyků a
postojů, uvědomování si vlastního těla a rozvoji psychické i fyzické zdatnosti. Chceme, aby si děti
osvojily poznatky o tělu a zdraví a dovednosti důležité k podpoře zdraví. Budeme rozvíjet schopnosti
vážit si života ve všech jeho formách, spolu vytvářet zdravé a bezpečné prostředí a chránit se před
nebezpečnými vlivy. Povedeme děti k pozitivnímu vztahu k intelektuálním činnostem a k učení,
budeme rozvíjet manipulační a sebe obslužné dovednosti, pozitivní city k sobě( sebedůvěra,
samostatnost), budeme posilovat přirozené poznávací city ( zvídavost, zájem, radost z objevování).
Očekávané kompetence:
Předpokládáme, že děti pojmenují části těla a některé orgány, budou znát jejich funkci a budou
vědět, že tělo roste. Chceme, aby děti znaly základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem,
sportem, aby rozlišovaly, co prospívá zdraví ( výživa , aktivní pohyb) a co mu škodí ( nemoci, úrazy),
aby rozlišovaly aktivity, které mohou podporovat zdraví člověka. Děti by měly vnímat, že je zajímavé
se dozvídat nové věci a využívat zkušeností z učení. Předpokládáme, že si děti uvědomí svou
samostatnost, budou vnímat pomocí všech smyslů ( sluchově rozliší zvuky, tóny, zrakově tvary
předmětů a jiné specifické znaky, budou rozlišovat vůni, chutě, budou vnímat hmatem). Ovládnou
koordinaci ruky a oka, zvládnou jemnou motoriku, povedou rozhovor, popíší situaci, domluví se slovy
i gesty.Zvládnou sebe obsluhu a základní hygienické a zdravotně preventivní návyky, vyjádří svou
představivost v tvořivých výtvarných činnostech, uvědomí si, co je nebezpečné.
Činnosti vedoucí k cíli:
-
cvičení – správné držení těla, hry k procvičení chůze, různé druhy běhu, veškeré sportovní aktivity
poznávací činnosti zaměřené k osvojování pojmů o zdraví…- námětové hry, rozhovory, přímé
pozorování, volné hry a experimenty, smyslové hry
činnosti zaměřené na rozvoj cvičení a vnímání, zrakové a sluchové paměti a pozornosti
hry podporující představivost, činnosti zaměřené k řešení problémů
cvičení paměti ( mechanické i logické)
vycházky – seznámit děti s významnými budovami ( nemocnice, hasičská zbrojnice,…) –
osvojování a dodržování pravidel bezpečnosti při pohybu na ulici i vozovce
pozorování lidské práce – uvědomovat si její význam
řešení problémů pomocí obrázků a hádanek, orientace v dětských knihách a encyklopediích
-
vhodná motivace k navození zájmu , vzor dospělého, samostatnost
prevence – otužování vodou i vzduchem
námětové hry – na lékaře ( dětský, zubní, oční lékař )
sportování – bruslení, před plavecká přípravka
konstruktivní hry – stavění nemocnic
výtvarné činnosti – lidská figura v pohybu, pracovní činnosti – stříháme, sestavujeme – „ můj
kamarád“
hra na tělo – rytmizování, zpívání, obkreslení kamaráda
pojmenování částí těla a sestavování – puzzle
poslech zvuků, rozlišování barev, určování zdroje zvuků, rozlišování chutí – hostina pro děti,
poznávání předmětů hmatem, chůze bosou nohou po různém povrchu
rozvoj jazykového projevu – popis dětí i dospělých, dokončování započatých příběhů
Zásobník :
Hodnocení dětí:
Nejvíc voní maminka
Charakteristika integrovaného bloku:
Rozvíjet u dětí kladné vztahy a city ke své rodině i kamarádům
Časový rozsah - 1 týden
Věková skupina: 3-6- let
Cíle tématu:
Chceme, aby si děti rozvinuly schopnosti a dovednosti důležité pro navazování a rozvíjení vztahů
dítěte k jiným lidem. Budeme iniciovat vytváření a posilování pro sociálního chování, rozvoj
schopností a dovedností, které by vyjádřily pocity, dojmy a prožitky, rozvoj pozitivních citů ve vztahu
k sobě i k druhým lidem. Chceme u dětí vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách a
rozvíjet tvořivé sebevyjádření. Budeme se snažit rozvinout u dětí pohybové dovednosti, kulturně
estetické dovednosti a pocity sounáležitosti s lidmi.
Očekávané kompetence:
Předpokládáme, že si děti osvojí základní poznatky o sobě, o rodině, o práci a činnostech lidí, že
samostatně a smysluplně vyjádří své myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve větách a budou
správně vyslovovat. Naučí se krátké texty zpaměti, vyjádří svou představivost a fantazii ve tvořivých
činnostech , budou ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnou jemnou motoriku. Zkoordinují lokomoci
a další polohy a pohyby ruky, sladí pohyb s rytmem. Zvládnou jednoduché pracovní úkony.
Činnosti vedoucí k cíli:
-
společné rozhovory, samostatný slovní projev
námětové hry a činnosti
společenské hry, skupinové činnosti
rytmické hry, hry se slovy
recitace básní, poslech pohádek ( mezilidské vztahy),
dramatizace
znázornění charakteristických rysů lidské figury v pohybu i dějové situaci
výtvarné vyjádření na základě citových podnětů a vztahů
pohybový projev ve spojení s říkadly, zpěvem, hudbou
pěvecké a instrumentální činnosti
besídka ke dni matek, příprava oslav
Zásobník:
Máma peče koláče
Když vám zpívá maminka
Chovejte mě
Dvě sluníčka
To se podaří
Muzikantská rodina
Hodnocení dětí:
Pojďte k nám na návštěvu, kamarádi
Charakteristika integrovaného bloku:
Adaptace dětí v mateřské škole, vztah učitelka – dítě, dítě – dítě, seznámení s prostředím mateřské
školy, s okolím, se zaměstnanci.
Časový rozsah - 2 týdny
Věková skupina : 3-6 let
Cíle tématu:
V rámci projektu se budeme snažit o rozvíjení komunikativních dovedností verbálních i neverbálních.
Chceme posilovat přirozené poznávací cíle ( zvídavost, zájem, radost z objevování), budeme se snažit
o rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navozování a rozvoj vztahů dítěte k druhým lidem a
pozitivních citů ve vztahu ke své osobě i k ostatním.
Očekávané kompetence:
Očekáváme, že se děti domluví slovy i gesty, že dovedou vést rozhovor mezi sebou i dospělými .
Předpokládáme , že si děti uvědomí svou samostatnost, že zaujmou vlastí názory a postoje, budou
rozhodovat o svých činnostech. Chtěly bychom, aby navazovaly kontakty s dospělými, kterým jsou
svěřeny do péče. Děti by měly umět požádat o pomoc, domluvit se s okolím na společném řešení.
Procvičováním si rozšíří paměť, vyjadřovací schopnosti a dovednosti sebe obsluhy.
Činnosti vedoucí k cíli:
-
vytváření komunikativního kruhu, respektování jeho pravidel
vhodnou motivací si osvojit režim třídy i školy, zapojovat se do všech činností
motivované hry – zapamatovat si svou značku, místo v šatně i třídě
„na pošťáka“ – zapamatovat si jména ostatních dětí i učitelek
pohybové hry , hry s pravidly
stopovaná po školce – poznávání všech místností – seznamování se se všem zaměstnanci
motivované hry dětí – poznávání všech hraček, jejich využití
vycházky do okolí mateřské školy, pobyt na zahradě – poznávání nového prostředí
využití zahrady – pohybové hry, cvičení obratnosti – průlezky, pískoviště – konstruování z písku
samostatné zpívání – „ ukaž, co umíš“
Zásobník :
Scénky a krátké výstupy s loutkami a maňásky
Kimovy hry
Na bubáčka
Jak se jmenuješ?
Uvíjíme věneček
Dobrý den, pojďte ven
Kdo chybí?
Na barevné domečky
Vymalovánka – kamarádi
Kolektivní práce – naše mateřská škola – kresba
Stopovaná s orientací k mateřské škole
Hodnocení dětí:
Poslové jara
Charakteristika integrovaného bloku:
S využitím jarního tématu seznámit děti s tradicemi a zvyky naší kultury, vnímat změny v přírodě.
Časový rozsah- 2 týdny
Věková skupina : 3-6- let
Cíle tématu:
V rámci projektu se budeme snažit vytvářet u dětí základy aktivních postojů ke světu, včetně
schopnosti vážit si života ve všech jeho formách. Zaměříme se na vytváření pozitivních vztahů ke
kultuře a na rozvoj kulturně estetických dovedností ( slovesných, hudebních, dramatických).
Prostřednictvím nabízených činností budeme dbát na zkvalitnění jazykových, estetických a
pohybových dovedností i na kultivovaný řečový projev. Dětem umožníme aktivní zapojení do
přiměřených pracovních činností.
Očekávané kompetence:
Předpokládáme, že si děti osvojí elementární poznatky o lidových zvycích, o přírodě a přírodních
jevech. Budou vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý. Umí
citlivě přistupovat k živým bytostem v přírodě. Zkvalitní se výslovnost s ovládáním dechu, tempa a
intonace řeči. Naučí se krátké texty, projeví zájem o knížky. Pohyby lépe zkoordinují, sladí pohyb se
zpěvem, napodobí jednoduchý pohyb podle vzoru. Prostřednictvím hudebních a hudebně
pohybových činností zvládnou základní hudební dovednosti, zazpívají píseň, zahrají na dětské
hudební nástroje. Své představy vyjádří pomocí různých výtvarných technik a dovedností. Při
praktických činnostech dovedou spolupracovat.
Činnosti vedoucí k cíli:
-
pozorování a vypravování o změnách v přírodě
vycházky k zahrádkám a do lesoparku
prohlížení obrázků a knih
seznámení s lidovými zvyky ( vynášení Morany, vítání jara, velikonoce)
rytmické a pohybové činnosti
nácvik básní , písní, tanečků
výtvarné činnosti
práce s technickým a netradičním materiálem
pokus s klíčení rostlin
Zásobník:
Písně a tanečky:
Volám tě sluníčko
Co schází jaru
Vlaštovky
Kosí píšťalka
Uvíjíme věneček
Když se jaro připraví
Přišlo jaro
Březen
Hodnocení dětí
Pro zdraví
Charakteristika integrovaného bloku: Poznávat různé druhy ovoce a zeleniny, získat povědomí o
jejich pěstování, sklizni, význam pro zdraví
Časový rozsah - 1 týden
Věková skupina : 3-6- let
Cíle tématu:
Chceme, aby si děti vytvářely zdravé životní návyky, aby si osvojily poznatky o zdraví, o světě, o
přírodním prostředí, o jeho rozmanitostech a proměnách. Doufáme, že si děti osvojí takové
dovednosti, které jsou potřebné k vykonávání jednoduchých činností vedoucích k péči o okolí,
k vytváření zdravého prostředí. Děti si osvojí poznatky a dovednosti , které je budou chránit před
nebezpečnými vlivy, osvojí si tvořivost, chuť k pracovním aktivitám a přiměřené dovednosti
v kulturně estetické oblasti.
Očekávané kompetence:
Předpokládáme, že děti budou pomocí všech smyslů vnímat a rozlišovat vůně, chutě, budou znát
důležitost zdravé výživy, pojmenují běžné druhy ovoce a zeleniny, uvědomí si podmínky pro jejich
růst a sklizeň. Děti budou umět třídit, seskupovat, počítat plody, určovat jejich tvar, barvu, vůni. Děti
by měly umět rozlišovat hlásku na začátku i konci slova. Děti umí zacházet s různým výtvarným
materiálem, ve výtvarné oblasti využívají tvořivost a fantazii. Děti umí zpracovat ovoce a zeleninu –
saláty. Děti dosáhnou na určitý stupeň hudebně pohybových dovedností.
Činnosti vedoucí k cíli:
- pohybové hry spojené říkadly, rytmizace
- pozorování sklizně ovoce a zeleniny na zahradách, pomoc při sklizni
- zpracování ovoce a zeleniny – hostina pro všechny, ochutnávka,
- rozlišení stromů a keřů, kde se rodí plody
- určování plodů, které se rodí na záhonku- počítání, třídění, seskupování
- dramatizace – „ O veliké řepě“, hudební ztvárnění
- nácvik písně k tématu
- porovnávání velikostí ovoce a zeleniny
- tvarování ovoce a zeleniny – modelářská hlína, modelína
- stříhání, sestavování, nalepování
Zásobník:
bramborová tiskátka, bramboráčci, podzimníčci, ovocný nebo zeleninový salát
Nenuda, Velká kniha pro malé mistry
Skládáme z papíru, vymalovánky „ Když Alenka stůně“
Leporela, knihy
Hodnocení dětí
Slunce patří létu
Charakteristika integrovaného bloku:
Děti se různorodými činnostmi učí vnímat svět, jeho rozmanitosti a odlišnosti a zároveň tak podporují
svoji tvořivost a své praktické dovednosti.
Časový rozsah- 1 týden
Věková skupina : 3 – 6 let
Cíle tématu:
V tomto bloku nám jde o rozvíjení a užívání všech smyslů, osvojování si poznatků a dovedností
důležitých k podpoře zdraví, o rozvíjení paměťových schopností, pohybových schopností a
zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky. Budeme se snažit o zlepšení řečových
schopností.
Očekávané kompetence:
Předpokládáme, že děti rozliší bezpečně ovoce všemi smysly. Poznají netradiční výtvarný materiál,
budou používat přírodní barviva. Naučí se připravovat pokrm a rozvíjí praktické dovednosti. Budou
postupovat podle pokynů a instrukcí. Uvědomí si, co prospívá zdraví a co mu škodí, poznají a vymyslí
jednoduchá synonyma, homonyma, poznají a pojmenují geometrické tvary. Po přečtení textu ho
budou schopni reprodukovat, pojmenují většinu toho, co je obklopuje, budou projevovat zájem o
knihy, soustředěně poslouchat četbu. Naučí se porovnávat, uspořádat a třídit soubory předmětů
podle určitého pravidla.
Činnosti vedoucí k cíli:
-
rozhovor s dětmi: které ovoce je zdravé ( jahody, maliny, třešně), přímé pozorování, voňavé
hádanky, chuťové hádanky, kde rostou ( strom, keř,keříček)
otisky ovoce- rozkrojené půlky ovoce děti otiskují na papír ( návrh na červnové prostírání
výroba nepečeného ovocného dortu
kresba ovocnou šťávou ( voňavá srdíčka – květy, vylisujeme šťávu z ovoce a štětcem děti vybarví)
srovnávání počtu ovoce v miskách : více, méně, stejně, manipulace s obrázky, práce s pracovním
listem
rozhovor s dětmi o tom, jak vypadá letní obloha ( nebezpečí sluníčka, ochrana před slunečním
zářením- brýle, krémy)
o jakém sluníčku se zpívá? – různé písně, vyhledávání dalších slov – homonyma, synonyma
experimentování s barvami duhy: zapouštění barev, pozorování změn barev při prolínání
výroba sluníček ze slaného těsta
sluníčka z geometrických tvarů
příprava módní přehlídky : oblečení na prázdniny ( barvy, vzory)
námětová hra: kufr pro Honzíka a Aničku ( výběr oblečení ze společné skříně do kufříků)
četba knihy : Honzíkova cesta
cvičení grafomotoriky – sluníčko, letní bouřka
- kreslení, malování : co vidí sluníčko
- tématické říkanky
- přímé pozorování přírody, poznávání rostlin a živočichů
- vytváření kompozic řazením a pokládáním přírodních materiálů
- skákání panáka
- hry s vodou
Zásobník:
Letní písně
Pracovní listy – ovoce
Kniha : Honzíkova cesta
Hodnocení dětí:
U nás doma
(Moje rodina, můj domov , povolání rodičů, město a lidé v něm)
Charakteristika integrovaného bloku - Když se řekne „u nás doma", tak si každý představí své
nejbližší v rodině, lidé, s kterými se denně setkáváme. Cílem tématu je přiblížit dětem blíže „domov“
jako pojem, ale i jako místo, kde je nám dobře.
Znalosti svého města,kde bydlím,státní hymny znaku města.
Pochopit důležitost každého povolání a význam pro společnost.
Časový rozsah- 4 týdny
Věková skupina- 3-6 let
Specifické cíle k tématu
Vyjádření ,co je to rodina a význam pro jednotlivce.Rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové
vztahy k okolí.Chovat se citlivě a ohleduplně ke všem příslušníkům rodiny.Rozvoj schopností a
dovedností vyjádřit své myšlenky a pocity dojmy a prožitky.
Posilování pro sociálního chování ve vztahu k rodině.komunikativních dovedností a rozvoj schopností
žít ve společenství. Vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.
Seznámení dětí s jejich okolím a prohlubovat kladný vztah k městu.
Osvojení si dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí a
k spoluvytváření bezpečného prostředí.
Vytváření základů pro práci s informacemi o povolání rodičů a jiných lidí.
Rozvoj manipulačních sebe obslužných dovedností.
Rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné motoriky.
Očekávané kompetence
Předpokládáme, že děti budou znát svou adresu, zvládnou orientaci v rodině a odloučení na určitou
dobu od rodičů a blízkých a že se obejdou bez jejich podpory. Děti si osvojí elementární poznatky o
místě, ve kterém žijeme, o sobě, rodině, životě, činnostech člověka a lidské společnosti. Uvědomí si
příjemné i nepříjemné citové prožitky, lásku, soucítění ,radost, spokojenost, strach, smutek,
odmítání. Děti umí rozlišovat citové projevy v důvěrném i cizím prostředí. Zvládnou slušné a zdvořilé
chování k dětem i dospělým, váží si jejich práce i úsilí. Děti si osvojí názvy řemesel a seznámí se s
nimi. Vědomě umí napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru, přizpůsobí se pohybu, ovládne
koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku. Popíší situaci skutečnou, nebo podle obrázků, rozliší některá
písmena a číslice, umí porovnávat, řadit, třídit soubory předmětů podle daného pravidla, chápou
prostorové pojmy ( vpravo, vlevo, nahoře, dole, před ,za,pod, nad,…)
Děti pojmenují většinu toho, co je obklopuje, umí se pohybovat v jednoduchém labyrintu. Pohybově
zvládnou jednoduché taneční kroky, rytmizuje na hudební nástrojky, samostatně pracuje s lepidlem a
papírem. Zvládají sebe obsluhu, umí se o se postarat. Umí vyjednávat s ostatními dětmi i s dospělými
a domluví se na společném řešení.
Činnosti vedoucí k cílům
-osvojení si znalosti jména , příjmení , adresy
-rozvíjení souvislého vyjadřování metodou popisu-rozdělení rodiny kdo s námi bydlí
-hry na téma rodiny a přátelství
-soustředěné poslouchání, poznávání vlastností postav v bajce
-vnímavý poslech příběhů s dětským hrdinou
-vysvětlení pojmů (dcera , syn, vnučka,vnuk),vztah babička dědeček
-souvislé vyjadřování charakteru a vlastností
-rozdělení jednotlivých částí bytu
-rozvíjení fonetického sluchu diferenciace hlásek vytleskávání , určování začátečních písmen
-zapamatovat si název města ve kterém bydlím
-vyhledáván míst, odkud se otvírá zajímavý pohled na město …pozorování architektonicky
zajímavých budov
-seznámení dětí se znakem Boleslavi a české hymny
-příležitostné seznamování se s prací řemeslníků ,sledování práce a výsledků práce,pozorování
typických zvláštností různých pracovních činností . Vnímat rozdíl mezi denním a nočním
zaměstnáním
-modelové situace , při nichž se dítě učí správně reagovat-Co uděláš když…Může se stát
že…(pochopení správné reakce)
-vyprávění děje podle obrázků
-znalost náplně práce rodičů i jejich práce doma a významu pro rodinu-umět rozlišit jednotlivá
povolání a pojmenovat je
-znázorňování charakteristických rysů lidské figury,
-znázornění detailu prostředí , ve kterém se děj odehrává kresba tuží snaha o detail,vyplnění
vodovými barvami
-sebe obsluha-nácvik zavazování tkaniček
-vytváření prostorových staveb využití vystřihování a slepování krabiček
-procvičovat drobné prstové svaly, samostatně pracovat s papírem a látkou
-procvičování techniky zapínání přišívání knoflíků
-válení hmoty, váleček,
-rozlišení hlasu (hluboko nízko)-zpívá celá rodina
-procvičování pohybů co do tempa a výrazu
-seznamování se s zajímavými tanečními kroky nácvik tanečku (babička s dědou )-Mazurka
-seznamování se s rytmickými hudebními nástroji (střídání v písničce) jako doma všichni střídavě
pomáháme
-seznamování se s předehrou -zpívat po předehře
-seznámení s hereckým uměním (co je to pantomima)- (hádání řemesel)
-rozlišování dlouhý ,krátký(cesta do školky,na procházce)
-osvojení si znalosti cesty z domova do MŠ a zpět
-upevňování matematických pojmů -určování čísla (kolik nás doma je)
-vytváření staveb , řazením vedle sebe a na sebe,určování jejich funkcí (komíny domy garáže)
-aktivní užívání správných názvů tvarů umístění velikost, barva (cestou venku pozorovat
náměstí,výšky staveb,střechy,barvy domů)
-příležitosti poznávat hodnotu věcí i lidské práce -sledovat řemesla kolem nás(návštěva
obchodu,květinářství ,stavby,holičství,krejčovství)
-skluz v sedu, v lehu, na zádech (hasiči)
-vylézání a slézání na přiměřené nářadí, střídání obou nohou (kominík)
-provádět kolébku
-celková obratnost a postřeh ve hře
-grafické zaznamenání pohybu vycházejícího z ramenního kloubu(máchání ,mletí) ve spojení
s říkankou
-sledování předem dané cesty a zaznamenání grafického pohybu z jednoho místa na druhé
-řešení jednoduchých labyrintů
Jazykové chvilky
Zásobník
písně a tanečky
-Písnička pro mámy a táty
-Kde domov můj(státní hymna)
-Boleslav,Boleslav
-Šili ševci
-Kovář
-Já jsem z Kutné Hory
-Měla babka (Mazurka)
Říkadla
-Cestička k domovu (Karel V. Rais)
-Doma(Jiří Žáček)
-Doma (Michal Černík)
Pomůcky
-fotografie rodiny
-výtvarné pomůcky
-krabici velkou+malé krabičky , zbytky záclonovin a textilií
-pomůcky pro jednotlivá řemesla (váleček,šroubovák,vařečka,mikrofon…)
-obrázky Boleslavi a znaku
-knoflíky tupé jehly nitě
-Orffovy nástroje
-tělocvičné nářadí
Hodnocení dětí
Vánoční těšení
Charakteristika integrovaného bloku:
Předvánoční čas je dobou příprav a těšení na „ Ježíška“, našim záměrem je probudit v dětech chuť
obdarovat lidi z blízkého okolí ( rodiče, kamarády,…), vyrobit drobné dárky a přáníčka, připravit
vánoční besídku pro rodiče.
Časový rozsah- 1 – 2 týdny
Věková skupina: 3 – 6 let
Cíle tématu:
Budeme se snažit o vytvoření předvánoční atmosféry v MŠ. Budeme posilovat přirozené poznávací
city – radostné očekávání, podpora sebevědomí, radost z obdarování. Aktivně se podílet na přípravě
vánoční výzdoby, výrobě drobných dárků a přáníček výtvarnými a pracovními činnostmi. Povedeme
děti k tomu , aby se seznámily a prožívaly tradiční vánoční zvyky.
Očekávané kompetence:
Předpokládáme, že se děti naučí zpaměti krátké texty, některé koledy. Seznámí se s tradičními
vánočními zvyky. Pohybově zvládnou jednoduché taneční kroky, rytmický doprovod. Procvičí si
jemnou motoriku, zručnost a tvořivost při výrobě přáníček a drobných dárků i při pečení cukroví.
Vyjádří své pocity, dojmy i prožitky, zdokonalí své vyjadřovací a komunikativní dovednosti.
Činnosti vedoucí k cílům:
-
nácvik básní s vánoční a zimní tématikou
poslech vánočních koled a jejich nácvik
výroba dárků a přáníček, vánočních svícnů a ozdob
pečení vánočního cukroví
poslech pohádek
návštěva divadelního představení
vánoční výzdoba tříd, slavnostní prostření stolu
vánoční nadílka pod stromkem
příprava vánoční besídky pro rodiče
péče o zvířátka a ptáky na Štěpánce
poznávání vánočních tradic – zdobení stromku, betlém, koledy, rozkrajování jablíčka
Zásobník:
Nalaďte si hlásky
Marie Maťáková
Těšíme se na vánoce
Jaroslava Horáčková
Nejkrásnější české a moravské koledy
Adventní čas
Dagmar Šottnerová
Vánoce
Dagmar Šottnerová
Hudební nadílka
Edice TOPP s vánoční tématikou
Hodnocení dětí:
Eva Jenčková
Věci kolem nás
Charakteristika integrovaného bloku:
Na základě vlastního pozorování, zkoumání a manipulací s předměty poznávat různé druhy materiálů.
Časový rozsah - 1 týden
Věková skupina : 3-6- let
Cíle tématu:
V tomto bloku se budeme snažit, aby si děti osvojily jednoduché poznatky o technickém prostředí,
jeho rozmanitosti a proměny. Budeme posilovat přirozené poznávací cíle – zvídavost, zájem, radost
z objevování. Povedeme děti k pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou zlepšovat
prostředí, ale také ho ničit. Připravíme tvořivé aktivity, povedeme děti k samostatnosti při práci
s různým materiálem.
Očekávané kompetence:
Chceme, aby děti vnímaly pomocí všech smyslů, odhalovaly podstatné znaky a vlastnosti předmětů,
aby si osvojily elementární poznatky o technických přístrojích, ale i o předmětech, které děti
obklopují. Předpokládáme, že si děti uvědomí, že je zajímavé dozvídat se nové věci. Děti umí tvořit
z různých materiálů a budou postupovat podle pokynů a instrukcí, vyvinou vhodné úsilí, soustředí se
na činnost a dokončí ji. Děti si uvědomují, co je nebezpečné z hlediska manipulace s přístroji a
předměty.
Činnosti k tématu:
-
manipulace s předměty – k čemu slouží
třídění podle materiálu, sestavování skupin
pokusy s předměty z různých materiálů, posuzovat a porovnávat ( sklo – ostré, guma –ohýbá
se,…)
pozorování předmětů při pobytu venku- přírodní a umělé materiály
zvažovat, jak je nám ten který předmět nebezpečný ( prevence)
využití různých předmětů v hudebních činnostech – rytmizace, doprovod k písním
plošné i prostorové konstruování, pracovní i výtvarné aktivity
ekologická výchova – třídění odpadu doma i v mateřské škole
jak se vyrábí papír, sklo…- hledání v různých encyklopediích
Zásobník:
Encyklopedie pro děti
Tvoříme z papíru
Moje první knížka – Nápady
Malý umělec
Barevné kamínky – Objevujeme svět kolem nás
Hodnocení dětí
Velikonoce
Charakteristika integrovaného bloku:
Seznamovat se s tradicemi a velikonočními zvyky, vnímat změny v jarní přírodě, zrod mláďat
domácích i volně žijících zvířat.
Časový rozsah: 2 týdny
Věková skupina : 3-6 let
Cíle tématu:
V rámci projektu se budeme snažit rozvíjet v dětech pocit sounáležitosti s živou přírodou, budeme
vést děti k tomu, aby si vážily života ve všech jeho formách, aby si osvojovaly dovednosti k ochraně
přírody. Chceme u dětí vzbudit zájem o nové poznatky, o lidové tradice a zvyky. Budeme rozvíjet
estetické tvořivé vnímání, cítění a sebevyjádření.
Očekávané kompetence:
Doufáme, že se děti seznámí s některými hospodářskými a domácími zvířaty a jejich mláďaty, že se
budou blíže seznamovat s podrobnostmi o jejich životě a konfrontovat jejich život s životem volně
žijících zvířat a mláďat. Předpokládáme, že děti budou chránit zvířata a pečovat o ně, že si osvojí
elementární poznatky o lidských zvycích. Děti se seznámí s různými výtvarnými technikami, budou
umět tvořit z různých materiálů a využijí přírodniny. Setkají se s lidovou slovesností . Naučí se vyjádřit
prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností.
Činnosti k tématu:
-
prohlížení obrázkových knih s tématem domácích, hospodářských i volně žijících zvířat a jejich
mláďat
dramatizace pohádek o zvířatech
hra „ na zvířátkové maminky“ – péče o mláďata, domácí zvěř
vystřihování, nalepování, práce s textilem,…
porovnání velikostí ( malý, větší, největší)
pozorování zvířat na vycházce- zahrádkářská kolonie
seznamování se s velikonočními zvyky a tradicemi
malování a zdobení velikonočních vajec
práce s netradičním materiálem – proutí, kukuř. šustí, sláma, zdobení voskem
setí jarního osení – zdobení velikonoční misky nebo květináče
seznámení s lidovou slovesností – jarní říkadla, písně, velikonoční koledy
pohybové aktivity motivované jarními písněmi
Zásobník:
Jaro v mateřské škole – E. Opravilová
Zvířátka a jejich svět – S. Langer
Nalaďte si hlásky
Písničky a říkadla s tancem – E. Kulhánková
Velká kniha pro malé mistry
Námětové sešity z edice TOPP
Tóny jara – E. Jenčková
Jak se rodí jaro – Barevné kamínky
Hrajeme si : Témata na celý rok
Hodnocení dětí:
Vítr fouká
Charakteristika integrovaného bloku:
Změny v přírodě, které přináší podzim, změny počasí – způsob oblékání, symbol podzimu – draci.
Časový rozsah : 1-2- týdny
Věková skupina : 3-6 let
Cíle k tématu:
V rámci tohoto projektu budeme u dětí rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti jemné i hrubé
motoriky, užívání všech smyslů, osvojení si praktických dovedností přiměřených věku dítěte. Chtěli
bychom, aby děti uměly popsat situaci – skutečnou, nebo podle obrázku a zhodnotit ji. Budeme
navozovat takové situace, kde děti získají schopnost řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci.
Půjde nám o rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností. Děti by si měly osvojit jednoduché
poznatky o světě a životě, které budou užitečné pro vytváření elementárního povědomí o přírodním
prostředí, rozvíjet pocit sounáležitosti s živou přírodou. Zaměříme se na rozvoj kulturně estetických
dovedností – slovesných, produktivních i receptivních, na osvojení takových dovedností, které
předcházejí čtení, psaní, podpoříme zájem o psanou podobu jazyka, o navozování pracovních ,
manipulačních a sebe obslužných dovedností a návyků. Podpoříme rozvoj pohybových dovedností i
v oblasti jemné motoriky, osvojování si dovedností k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody.
Očekávané kompetence:
Doufáme, že děti zvládnou pohybové dovednosti, prostorovou orientaci, běžný způsob pohybu,
vědomé napodobení pohybu, koordinaci lokomoce. Předpokládáme, že budou umět formulovat
otázky, odpovídat na otázky, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat, že se naučí nová slova a že je
budou aktivně používat. Děti by měly rozlišovat některé symboly, porozumět jejich významu i jejich
komunikativní funkci. Děti si uvědomí podstatné změny – zaměří se na to, co je z poznávacího
hlediska důležité, uvědomí si, že je důležité dozvídat se nové věci, využít zkušenosti z učení. Dovedou
spoluvytvářet prostředí, dbají na čistotu a pořádek, neničí okolí, přírodu a neubližují živým tvorům.
Upevňují sebe obsluhu a samostatnost. Děti správně vyslovují, ovládají dech, tempo i intonaci řeči,
vyjadřují se samostatně a rozšiřují si slovní zásobu. Pomocí výtvarných technik zachycují skutečnost
ze svého okolí a vyjadřují tím své prožitky. Samostatně a dostatečně nahlas zpívají, správně rytmizují,
umí koordinovat pohyb s hudbou.
Činnosti vedoucí k cíli:
-
procvičování běhu – rychlý jako vítr, jiné pohybové aktivity zaměřené na využití přírodního
prostředí , pohybové hry s pravidly, trénování obratnosti – průlezky – Draci ve větru
změna v oblékání – na domácnost, oblékání panenek, pracovní listy – dokreslování oblečení
pobyt venku – pozorování změn počasí- větrno, změny v přírodě – zabarvování listů –
porovnávání
stříhání – kirigami – déšť, stříhání a sestavování – větrné závěsy
překládání, spojování papíru – větrník . Dokončovací práce – na tyčku
-
určování barev, porovnávání barev smícháním, nebo překládáním různě barevných archů papíru
gymnastika mluvidel – vítr fouká do komína
jazykové chvilky – výslovnost, procvičování sykavek
hry – létání draků, letadel – konstruování z různých stavebnic
uvolňování zápěstí – kresba – mašle pro draky
výroba draků – postupné stříhání, skládání, sestavování – porovnávání hotových draků – barva,
velikost, tvar., počítání
třídění podle barev – barevné tabulky, kostky, hračky
netradiční techniky – otiskování – dotváření nekreslených draků – vystřihování
skládání – „ mašle“ pro draka, napojování na dračí ocas
dračí pohádky, příběhy s dětským hrdinou, porovnávat poezii a prózu
nácvik básní a písní – vhodně motivované
práce s dětským časopisem – plnění vytyčených úkolů
modelování – kurz keramiky
dramatizace literárního příběhu – vzbudit citový vztah k přírodě
upozornit se změnou počasí na změny v budově – topení – práce lidí
vedení kalendáře počasí
Zásobník:
Velká kniha dětský rok
Děti hrají divadlo
Hudebně pohybová výchova
Skládání z papíru
Básně – jaro, léto, podzim, zima
Barevné kamínky
Šimon
Hodnocení dětí:
Zvířátka v zimě
Charakteristika integrovaného bloku:
Pomoc při přikrmování ptáků a zvířat v zimě, podmínky pro život zvířat a ptáků v zimním období.
Časový rozsah : 2 týdny
Věková skupina: 3-6- let
Cíle tématu:
V tomto bloku se budeme snažit podpořit u dětí schopnosti vážit si života ve všech jeho formách,
budeme rozvíjet pocit sounáležitosti s živou přírodou, posilovat přirozené poznávací city. Chceme
vytvářet základy pro práci s informací, rozvíjet schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy,
prožitky, rozvíjet dovednosti, které předcházejí čtení a psaní. Budeme zařazovat pracovní aktivity a
přiměřeně rozvíjet pracovní dovednosti. Chceme vytvořit základy estetického vztahu ke světu a
vztahu k místu a prostředí, ve kterém žijeme.
Očekávané kompetence:
Doufáme, že děti porozumí slyšenému, že dovedou popsat situaci ( skutečnou, podle obrázku). Děti
vnímají citlivost ve vztahu k živým bytostem a k přírodě, osvojí si elementární poznatky o přírodě, o
lesních zvířatech, o ptácích, budou mít povědomí o významu životního prostředí a budou o ně
pečovat. Předpokládáme, že si děti budou uvědomovat , co je pro ně nebezpečné ( v kontaktu se
zvířaty), budou formulovat otázky, odpovídat, aktivně používat nová slova, ptát se na slova, kterým
nerozumí, popisovat situaci. Děti zachytí a vyjádří prožitky hudebně pohybovou činností, projeví
zájem o knížky a encyklopedie. Naučí se koordinovat ruce a zrak při práci s drobným materiálem,
budou řešit jednoduché labyrinty. Nebudou ničit přírodu a nebudou ubližovat zvěři.
Činnosti vedoucí k cíli:
-
zaměřené pozorování a sledování jevů a dějů v přírodě – každodenní pozorování změn u krmítek
práce s literárním textem a využívání encyklopedií
grafické napodobování tvarů ptáků a zvěře
pracovní listy – zaměřené na třídění lesní zvěře a ptáků
pracovní činnosti – postavení krmítka, pravidelné krmení ptáků i drobné zvěře
pozorování drobné zvěře – podmínky, ve kterých žijí – rozhovory – obohacování slovní zásoby
cvičení hláskových skupin – v říkadlech, písních
na vhodných textech rozlišovat rozdíl mezi prózou a poezií, soustředěné vnímání textu
sledování předem dané cesty, zaznamenávání grafického pohybu z jednoho místa na druhé,
řešení jednoduchých labyrintů
výtvarné činnosti – zvířecí figura
Zásobník:
Lesní noviny
Encyklopedie
Pracovní list – bludiště – veverka
Stopy ve sněhu
Vrabec a sýkorka
Byl jednou…F. Hrubín
Přiletěla vrána
Ilustrace – Ptáci a zvířata v zimě
Krmení pro ptáky
Hodnocení dětí:
Download

Babí léto Charakteristika integrovaného bloku