1
VYDANÝ S RADOSŤOU
Magazín
pre každého
slovenského
lekárnika
Ekonomické trendy
v lekárenstve
Zuzana Zvolenská
rozhovor
Tenista Martin Kližan
nováčik roka 2012
2013
Obsah
22
Obličky
30
Horúčka
u najmenších
26
Kašeľ
24
Hypertenzia
36
Hodnotenie
pohybovej
sústavy
6
PARTNER pre vaše zdravie
7
Dopad referencovania
8
Úspešná lekáreň
10
Novinky v sortimente
12
Zlatá éra farmácie
14
Pohľad spoza hraníc
16
Poslanie vs. Financie
17
Elektronický recept v Anglicku
18
Zodpovedná empatia alebo nežná rohodnosť?
22
Obličky
24
Hypertenzia
26
Kašeľ
30
Homeopatia
32
Neriadená strela
36
Hodnotenie pohybovej sústavy
38
Krása z apatieky
40
Liečivé Slovensko
42
Obilniny bez lepku
44
Áno, šéfe!
46
Depresia
48
Módne hriechy
50
Deň má 24 hodín
52
Čitateľská fotosúťaž
54
Na vtipnú nôtu
56
Na korfskej pohotovosti
Na obálke
Zuzana Zvolenská,
ministerka
zdravotníctva.
50
Deň má
24 hodín
Rozhovor
na strane 18
Foto
Pavol Bigoš
www.phoenix.sk
•
3
Spolu liečime Vašich pacientov
WÖRWAG PHARMA
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, P. O. BOX 194, 830 00 Bratislava 3, tel. 02/44 88 99 20, [email protected], www.woerwagpharma.sk
WPLEK1012
RECEPT – magazín pre každého
slovenského lekárnika
Číslo: 01/2013; Február 2013; 1. ročník
Vydáva:
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie:
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
tel.: 02/49 999 190, fax: 02/49 999 193
[email protected], www. phoenix.sk
IČO: 34 142 941
Editor:
PhDr. Daniela Topoľská, tel.: 02/49 999 190,
e-mail: [email protected]
Šéfredaktor:
Ing. Ján Nemec, tel.: 0903 719 244,
e-mail: [email protected]
REDAKČNÁ RADA
Predseda redakčnej rady:
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Martin Bugan
PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z., Bratislava
Dr. h. c., prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
RNDr. Allan Dudinský
Lekáreň U hada, Levoča
Marcus Freitag
predseda predstavenstva
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
Mgr. Vladimíra Gromová, MBA
Lekáreň Centrum, Stupava
Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta
Banská Bystrica
prof. Jaroslav Legáth, D.V.M.,PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach, Košice
doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD.
Klinika pracovného lekárstva a klinickej
toxikológie UPJŠ, Košice
MUDr. Mario Mikloši, PhD.
Ministerstvo zdravotníctva SR, Sekcia zdravia
Bratislava
Mgr. Igor Minarovič
Lekáreň Paracelsus, Turzovka
PharmDr. Peter Muška
BOOTS, vedúci lekárnik, Backhanam – Londýn
MUDr. Igor Novák
Novartis Slovakia s.r.o., Bratislava
doc. Ing. PhDr. Július Ondrej, CSc.
Asociácia lekárnikov Slovenska, Martin
doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, PhD.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
Ústav technologie léků, Brno
Nakladateľ, koncepcia,
design a technická realizácia:
GRIFART, spol. s r. o., Haasova 37a,
Brno, Česká republika
Art Director: Lenka Kuchařová
tel.: +420 541 247 334,
e-mail: [email protected]
Objednávky inzercie:
PhDr. Daniela Topoľská
tel.: 02/49 999 190
e-mail: [email protected]
Príjem tlačových podkladov:
tel.: +420 541 247 334
e-mail: [email protected]
Distribúciu zabezpečuje vydavateľ.
Nepredajné. Dvojmesačník.
Za obsah inzerátov zodpovedajú inzerenti.
Vážení čitatelia,
je to pre mňa výnimočný moment, že môžem napísať niekoľko viet na úvod prvého tohtoročného čísla nového časopisu
RECEPT. Magazínu, ktorý má v podtitule motto: Vydaný s radosťou... pre každého lekárnika. Viem, že tieto dve myšlienky sú
ústredným motívom súčasnej a budúcej práce celej redakčnej
rady a pripravená koncepcia nového lifestylového časopisu sa
prirodzene začlení do širokého spektra už vydávaných lekárnických a zdravotníckych periodík. Verím, že špecifická štruktúra
jednotlivých sekcií každého čísla a náplň článkov nezaujme len
lekárnikov, ale RECEPT sa stane rodinným čítaním lekárnikov
a ich priateľov.
Celá redakčná rada spontánne a s nadšením prijala koncepciu širokospektrálnej názorovej
platformy časopisu. Tento aspekt by mala posilniť aj snaha redaktorov o nadčasový a širší
pohľad na problémy, ale aj radosti a na život súčasnej lekárnickej komunity. Predpokladám,
že širší priestor pre vyjadrenia osobností a autorít slovenského zdravotníctva naštartuje
konštruktívnu celoprofesijnú diskusiu a vytvorí lepšie podmienky pre spoločné hľadanie
východísk a perspektív zo súčasnej neradostnej situácie lekárnického stavu. Verím, že náš
časopis prispeje k zvráteniu tejto tendencie a nám všetkým sa podarí naštartovať nový
trend, ktorého ústredným mottom bude spoločná snaha o posilňovanie a zlepšovanie
celospoločenského postavenia lekárnikov.
Je mi ľúto, že celé mediálne dianie okolo lekárnikov sa v súčasnosti točí len okolo
peňazí, obviňovania, osočovania, hľadania nepriateľov a vinníkov. Vtiahnutie lekárnikov
do politikárčenia v ostatných desiatich rokoch neprinieslo lekárnickému stavu nič dobré.
Naopak, strata jednotnosti a spoločného vystupovania, priame a otvorené útočenie medzi
lekárnikmi, snaha o populistické presadzovanie individuálnych záujmov cez politikov
viedli podľa mňa k súčasnej kolapsovej situácii. Dnes už veľmi veľa lekárnikov bojuje
len o prežitie a celá atmosféra je plná skepticizmu a bezvýchodiskovosti. Takáto dramatická a bezútešná situácia určite nie je dobrým základom pre budúcnosť a na tom sa nedá
nič stavať. Treba si uvedomiť, že takto hazardujeme so svojou vysokou reputáciou a autoritou. Veď súčasná všeobecná úcta a dôvera našich pacientov a spoločnosti k nám sa
budovala dlhé storočia každodennou, vysoko odbornou a poctivou prácou našich predchodcov. A keď spoločnosť nebude vidieť jednotnosť a vysokú profesionalitu lekárnikov
ako sebavedomého stavu zdravotníckych profesionálov nenahraditeľných v individuálnej
starostlivosti o pacienta, nahradia nás vysokointeligentné expedičné liekové automaty
a našu výnimočnú liekovú odbornosť prevezmú iní zdravotnícki pracovníci. Je mi to veľmi
ľúto, pretože vo vyspelých krajinách sveta sú presne opačné trendy. Profesia lekárnikov sa
v nich posilňuje a ďalej zvyšuje. Lekárnici na seba preberajú ďalšie vysokokvalifikované
odborné zdravotnícke činnosti a funkcie, ako je očkovanie, predpisovanie liekov a hodnotenie racionality a efektivity farmakoterapie predpisovanej ambulatnými, či nemocničnými
lekármi a pod. To vytvára nové východiská farmaceutickej profesie a určite zabezpečuje aj
jej ekonomický rozvoj. Preto verím, že otvorená koncepcia nášho časopisu a široká platforma pre názorovú diskusiu prispeje k formovaniu spoločnej stratégie rozvoja lekárenstva
na Slovensku. Dúfam, že spoločne na to nájdeme RECEPT.
ISSN 1338-8665
EV 4705/12
Ján Kyselovič
www.phoenix.sk
•
5
Phoenix
PARTNER
PARTNER
pre vaše zdravie
Multikomponentný marketingový program PARTNER pre vaše zdravie, ktorý
vznikol v roku 2009, aby zastrešil našich
najlepších obchodných partnerov a ponúkol im nové, zaujímavé formy spolupráce, prešiel od svojho vzniku mnohými zmenami. Na začiatku bol primárne zameraný
na podporu elektronického objednávania,
s ktorým okrem zakúpenia licencie NobelKOMPLET súviselo najmä zaškolenie personálu lekární na využívanie tohto nástroja
na realizáciu elektronických objednávok
u distributéra v úzkej spolupráci s tvorcom
ADC číselníka – spoločnosťou PharmInfo.
Spolu s podporou elektronických objednávok sme do praxe uviedli aj sezónne akcie
na voľnopredajný sortiment určené zákazníkom lekární, podporované prostredníctvom plagátov, letákov, drobných darčekov
pre pacientov či rozhlasovou reklamou
a inzerciou v regionálnej tlači. Neskôr boli
do programu pridané priame obchodné výhody, akými sú zvýhodnená marža na voľnopredajný sortiment či týždňové benefity
v podobe chutných, užitočných a praktických darčekov.
Významné zmeny nastali začiatkom
roka 2012, kedy sa u nás v spoločnosti
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie,
a.s., uskutočnilo stretnutie skupiny mienkotvorných lekárnikov s vedením spoločnosti a tvorcami programu PARTNER
pre vaše zdravie s cieľom zefektívniť
a aktualizovať tento program.
Na základe podnetov z vašej strany boli
upravené napr. sezónne akcie pre zákazníkov lekární v zmysle zúženia a výberu
portfólia, zmena času trvania akcií, a spôsob informovania o akciách. Aktualizáciou prešla aj webová stránka programu
PARTNER www.partner.sk a zintenzívnila
sa spolupráca s Asociáciou lekárnikov Slovenska, ktorá sa veľkou mierou podieľa
na kvalitnom a pútavom obsahu spomínaného portálu. Do budúcnosti plánujeme
nielen redizajn, ale aj rozšírenie ponúkaných informácií a služieb. Zákazníci webshopu budú mať napr. možnosť vyzdvih-
6
•
www.phoenix.sk
Foto Richard Nosterčík | Vratislav Hnátek
minulosť, prítomnosť a budúcnosť
núť si objednané prípravky v partnerskej
lekárni. V registrovanej zóne plánujeme publikovanie odborných informácií
o kategorizačných či legislatívnych zmenách, ako aj informácií o ochoreniach a aktuálnych trendoch v terapii v úzkej spolupráci
s výrobcami.
Dôležitú súčasť programu PARTNER pre
vaše zdravie tvoria kreditované vzdelávacie akcie organizované v spolupráci s odbornou verejnosťou, výrobnými firmami
a renomovanou vzdelávacou agentúrou
IVAKS. Vám všetkým je určite dobre známa každoročná marcová akcia PharmAkademia – regionálne stretnutia lekárnikov,
ktoré sa konajú v troch krajských mestách
Bratislava, Banská Bystrica a Košice, alebo jarné a jesenné kurzy PharmAkademie
tiež v jednotlivých krajoch. Minulý rok sme
program vzdelávania obohatili o individuálne tréningy šité na mieru každej lekárni
pod názvom Úspešná lekáreň. Spomínané školenia a tréningy reagujú na súčasné
trendy a ponúkajú obchodné a marketingové nástroje ako napr. efektívny predaj,
asertívne správanie v styku so zákazníkom,
cross-selling a merchandising a ich využitie
v každodennej praxi.
Zmenou, ktorá významným spôsobom
ovplyvnila trh a možnosti lekárnika bolo
schválenie Zákona o lieku č. 362 s platnosťou od 1. 12. 2011. Na jeho základe a možnostiach vznikol projekt PARTNER Plus,
zameraný na aktívnu generickú substitúciu, manažment skladových zásob lekárne
a v konečnom dôsledku na šetrenie nákladov zúčastnených lekární. Kedže ani avizovaná novela predmetného zákona generickú preskripciu a substitúciu nezakazuje,
projekt PARTNER Plus bude úspešne pokračovať aj v nasledujúcom roku. Novela
zákona o lieku však prináša nóvum v podobe umožnenia zľavy z doplatku pre
pacienta. PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie bude adekvátne reagovať na ponúknutú zákonnú možnosť a lekárne PARTNER
v takejto možnosti podporí.
Rozšírenie a zatraktívnenie programu
PARTNER pre vaše zdravie v roku 2013
aj v ďalších rokoch bude zamerané nielen
na zachovanie a zlepšovanie jeho fungujúcich súčastí, ale prinesie aj nové projekty
zamerané predovšetkým na koncového zákazníka – pacienta, konkrétne skvalitnenie
vizualizácie lekární, category manažment
na OTC sortiment i celkové zviditeľnenie
lekární PARTNER pre vaše zdravie vo vnímaní širokej verejnosti. Veríme, že naše
úsilie naplní vaše očakávania a pomôže
vám v každodennom živote za tarou.
Za PARTNER tím
Mgr. Marek Kuzma
PHOENIX
Aktuálne
Dopad referencovania
Foto Vratislav Hnátek
na úroveň cien liekov na Slovensku
Ceny liekov na Slovensku podliehajú tzv. externému referencovaniu, čo je zjednodušene povedané porovnanie ceny lieku na Slovensku s cenou toho istého lieku v iných krajinách EÚ. Vždy sa porovnáva cena výrobcu a robí sa tak 2 × ročne k dátumu, ktorý určí
MZ SR. K tomuto dátumu sú povinní držitelia registrácie kategorizovaných liekov poskytnúť MZ SR informáciu o cene výrobcu zo
všetkých ostatných krajín EÚ a v prípade, že prekračujú tzv. „referenčnú cenu“ (do konca minulého roka to bola druhá najnižšia, od
1. 1. 2013 je to priemer troch najnižších cien v EÚ), musia cenu daného lieku znížiť na úroveň referenčnej ceny. Keďže tieto prehľady
cien liekov v iných krajinách EÚ sú od decembra 2011 verejne dostupné na: http://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Requests?RequestType=KON (pod ID 4, 794 a 1872), snažila som sa z nich zistiť, nakoľko referencovanie ovplyvňuje cenovú úroveň liekov u nás.
Porovnanie referenčných cien s reálnymi úradne určenými cenami
Verejne dostupné sú výstupy z referencovania, ktoré MZ SR vyhlásilo k 1. 12. 2011 (prejavilo sa znížením cien v lekárňach k 1. 6. 2012), k 1. 4. 2012
(zníženie cien v lekárňach k 1. 10. 2012) a k 1. 10. 2012 (očakávané zníženie cien v lekárňach k 1. 4. 2013). Keď som porovnala „referenčné ceny“ (t. j. druhé
najnižšie ceny v EÚ) s úradne určenými cenami (= maximálne ceny výrobcu, ÚUC) platnými k dátumu, kedy ich dané referencovanie ovplyvnilo, zistila som,
že približne 50 % kategorizovaných liekov malo maximálnu cenu výrobcu nižšiu ako by zodpovedalo druhej najnižšej cene v EÚ – keby to tak nebolo a ceny liekov u nás
by boli vždy na úrovni druhej najnižšej, náklady na kategorizované lieky by boli cca o 15 % vyššie ako v skutočnosti sú, presnejšie je to uvedené v tabuľke 1. Nižšie ceny
(ako zodpovedajú referenčným cenám) sú jednak dôsledkom konkurenčného boja medzi výrobcami, ale taktiež v dôsledku pohybu kurzov mien krajín EÚ, ktoré nie
sú v eurozóne – ak raz dôjde k poklesu ceny hoci aj v dôsledku zhoršenia kurzu, k zvýšeniu ceny lieku po jeho zlepšení prakticky nedochádza.
Tabuľka 1.
Počet kategorizovaných liekov
Náklady prepočítané použitím referenčných cien v mil. EUR
Referencovanie k:
ÚUC < RC
ÚUC = RC
Nepodliehalo
referencovaniu
Podiel
liekov v %,
kde ÚUC
< RC
1. 12. 2011
2 379
1 338
1 479
1. 4. 2012
2 768
989
1. 10. 2012
3 036
1 021
Náklady prepočítané použitím
900,00
ÚUC
RC
(ak väčšia ako ÚUC)
Nárast nákladov
v % pri použití
RC
45,79
900 457 775,00
1 042 623 115,00
15,79
1 346
54,24
876 936 807,20
1 020 679 765,29
16,39
1 126
58,58
859 351 119,30
1 008 268 979,92
17,33
800,00
700,00
600,00
1. 12. 2011
1. 4. 2012
1. 10. 2011
*RC = pôvodná referenčná cena (2. najnižšia cena v EÚ)
Ako sa točí cenová špirála?
Tak, ako napríklad cena lieku na Cypre ovplyvňuje cenu lieku u nás, tak aj naša úradne určená cena ovplyvňuje cenu tohto lieku v iných krajinách EÚ, keďže mechanizmus externého referencovania využívajú vo väčšine krajín EÚ. V praxi to znamená, že pri znížení ceny lieku u nás, dochádza následne k zníženiu ceny napr.
v Nemecku, ktoré sa však pri ďalšom referencovaní prejaví znížením ceny u nás (keďže klesla cena v Nemecku) – a to zase ovplyvní cenu v Nemecku (keďže klesla
cena u nás)... Táto „cenová špirála“ sa neustále točí medzi krajinami EÚ – určité cenové pohyby sa dejú už v dôsledku pohybu kurzov. Jej dopad ukazuje vyššie
uvedený graf nákladov na lieky prepočítaných použitím referenčných cien v jednotlivých referencovaniach (t. j. dvoch najnižších cien v EÚ k danému dátumu).
Keďže zámerom bolo kvantifikovať dopad „cenovej špirály“, boli do tejto analýzy zahrnuté iba lieky, ktoré mali referenčnú cenu vo všetkých 3 referencovaniach
(3 120 liekov predstavujúcich spolu 83 % všetkých nákladov) – teda nie sú v nej zahrnuté napr. lieky, ktoré do kategorizácie vstúpili v priebehu posledného roka
alebo také, ktoré nemali cenu v žiadnej inej krajine EÚ. Výsledok naznačuje, že „cenová špirála“ mohla za rok znížiť ceny liekov o cca 2 – 3 %, pričom však jej efekt
pre dlhšie zaradené lieky postupne slabne.
Priemer troch najnižších cien
Ako už bolo v úvode spomenuté, novela „Zákona o rozsahu“ (363/2011 Z. z.) účinná od 1. 1. 2013 mení spôsob výpočtu referenčnej ceny z „druhej najnižšej v EÚ“
na „priemer troch najnižších v EÚ“. MZ SR už začalo konanie z tohto titulu, takže v praxi sa to prejaví znížením cien v lekárňach pravdepodobne k 1. 7. 2013
u väčšieho počtu liekov ako je obvyklé pri bežnej kategorizácii. Keďže však z dostupných výstupov z predošlých referencovaní vyplýva, že dopad na ročné náklady
by mal byť na úrovni cca 1 %, mali by to byť celkovo menej výrazné cenové zmeny než tie, ktoré boli k 1. 10. 2012. K zvýšeniu cien liekov, ktoré avizovali na základe
tejto zmeny niektorí politici, ale určite nepríde. Detaily sú v tabuľke 2:
Tabuľka 2.
Počet kategorizovaných liekov
Náklady prepočítané použitím
Referencovanie k:
ÚUC < RC3
(očakávané zníženie
ceny k 1. 7. 2013)
ÚUC = RC3
Nepodliehalo
referencovaniu
ÚUC
RC3
(ak menšia ako ÚUC)
Pokles nákladov
v % pri použití RC3
1. 12. 2011
2 824
893
1 479
900 457 775,00
1 042 623 115,00
1,11
1. 4. 2012
2 887
866
1 346
876 936 807,20
1 020 679 765,29
0,92
1. 10. 2012
3 230
824
1 126
859 351 119,30
1 008 268 979,92
0,93
Pozn.: Na všetky kalkulácie nákladov na lieky v tomto článku boli použité skutočne spotrebované počty ks (vynásobené príslušnou cenou) v 4Q2011-3Q2012 podľa NCZI,
pričom sa opravili zrejmé chyby pri vykazovaní niektorých
liekov s kódom úhrady „A“.
PharmDr. Ľubica Hladíková
* RC3 = nová referenčná cena (priemer troch najnižších cien v EÚ)
www.phoenix.sk
•
7
Phoenix
PARTNER
ÚSPEŠNÁ LEKÁREŇ
nový trend vo vzdelávaní lekárnikov
Pojem „ZMENA“
sa stáva
kľúčovým slovom
aj vo farmaceutickej
praxi.
Ak má byť výsledok lepší ako doteraz, nemožno ho dosiahnuť doteraz zaužívaným spôsobom! Tento v poslednom čase často
spomínaný fakt sa začína bytostne dotýkať aj farmaceutickej praxe. Neustále zmeny v legislatíve, v liekovej politike, pribúdajúce, ale už aj
krachujúce lekárne, siete lekární a ich marketingové aktivity, reálny stav zdravotníctva a spoločnosti sú len niektoré faktory ovplyvňujúce
každodenný chod lekárne. Pre lekárnikov je v týchto podmienkach stále náročnejšie hľadať „účinný liek“ na uspokojovanie a udržanie si
pacientov. V snahe získať či udržať si pacienta začína boj proti uniformnosti a stereotypu, ktorý sa dá nazvať jedným slovom – zmena.
Spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., sa tiež snaží hľadať „recept“ na zvládnutie spomínanej situácie a podáva lekárnikom
už siedmy rok pomocnú ruku v podobe kontinuálneho vzdelávacieho projektu PharmAkademia. Okrem tohto tradičného a veľmi obľúbeného vzdelávacieho programu sa snažíme reagovať na spomínané zmeny ponukou nového projektu vzdelávania a poradenstva pre farmaceutov priamo v lekárni pod názvom Úspešná lekáreň. Základnou myšlienkou projektu je burcovanie schopností a odhaľovanie
skrytých možností v konkrétnej lekárni s jej lekárnikmi a ostatnými zamestnancami.
Na lepšie priblíženie celej myšlienky
si vám dovoľujeme položiť
pár otázok na zamyslenie:
• Chcete vo vašej lekárni niečo
konkrétne zlepšiť – zmeniť?
aplikáciu nových trendov z oblasti ekonomiky, manažmentu, marketingu, práva, psychológie, informačných
technológií, soft skills, merchandisingu, cross sellingu
do farmaceutickej praxe,
tvorivé riešenia smerujúce k opakovanej návšteve
pacientov, budovaniu lojality,
• Máte predstavu, ako to urobiť?
• Máte dostatok času a možností
na získavanie nových poznatkov
potrebných na zlepšenie?
•
„Na mieru“ spracovaný vzdelávací program
podľa vašich potrieb zameraný na
praktické návody na zvýšenie obratu a zlepšenie procesov
riadenia lekárne,
Máte možnosti konzultovať a následne
riešiť problémy týkajúce sa vašej
lekárne, vo vami zvolenom čase
a priamo na pracovisku?
námety na lepšie riadenie a motiváciu zamestnancov,
individuálne riešenie problémov,
budovanie dôvery pacienta ku konkrétnemu lekárnikovi,
či lekárni.
Z realizácie projektu máme už prvé skúsenosti, o ktoré sa chceme s vami podeliť. Prvá lastovička vyletela z Bratislavy, Lekáreň
sv. Alžbety prevzala vlajku prvenstva v tomto projekte a absolvovala dva dni intenzívneho vzdelávania. Druhá vyletela spod Tatier, lekáreň
Nemocnica Poprad sa projektu zúčastnila takmer so všetkými pätnástimi zamestnancami. Tu sú ich dojmy...
Niektoré priame reakcie účastníkov kurzu
spešná lekáreň“
Čo Vás na projekte „Ú
najviac zaujalo?
m bol projekt
Najviac ma zaujal štýl, aký
dnášky a nikam
urobený. Žiadne nudné pre
pak, užitočné
nevedúce debaty, ale nao
é praktické
informácie a dobre uroben
workshopy. (MM)
Ako hodnotíte obsah vybratých tém?
Témy boli podľa mňa zvolené veľmi
vhodne. Ich obsah úzko súvisel s aktuálnymi problémami lekárne. (ZK)
ia pre Vás
Bol takýto typ vzdelávan
prínosom?
seli obetovať dve
Napriek tomu, že sme mu
dobre investovaný
soboty, myslím, že to bol
nosné. (MM)
čas. Takže áno, bolo to prí
8
•
www.phoenix.sk
ÚSPEŠNÁ LEKÁREŇ
v lekárni sv. Alžbety
Pred časom ma ako vedúceho lekárnika lekárne sv. Alžbety oslovil náš dlhoročný partner PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., s ponukou zameranou na vzdelávanie a poradenstvo priamo v lekárni pod názvom „Úspešná lekáreň“. Skúsiť niečo nové,
netradičné bol jeden z impulzov ako zlepšiť naše služby pre pacientov.
nikácie, riadenia, psychológie, predajných
a prezentačných zručností tak, aby sme ich
vedeli využiť priamo v lekárni. K tomu nám
pomáhali aj učebné materiály, prezentácie
na PC, rôzne zadania úloh pre jednotlivcov
či skupinky, ktoré sme spoločne vyhodnocovali. Po prvom dni školenia sme mali
možnosť získané podnety vyskúšať priamo
v lekárni, a pri druhom stretnutí navzájom
skúsenosti skonfrontovať.
Z tém zameraných na manažment, komunikáciu, psychológiu, ekonomiku, právo či informačné technológie aplikované
v lekárni sme po podrobnej analýze spolu so vzdelávacou spoločnosťou IVAKS
vybrali nasledovné:
•
•
•
•
Orientácia na pacienta
Typy sociálneho správania pacientov
Cross-selling, krížový predaj
Efektívna komunikácia
Potom som musel presvedčiť zamestnancov o užitočnosti a prospešnosti takejto
formy vzdelávania, keďže išlo o sobotu,
čas osobného voľna. Prekonávanie počia-
točných obáv „na čo nám to bude, ako nám
to pomôže, ktovieakí to budú školitelia...“
si vyžadovalo isté úsilie, ktoré sme nakoniec doviedli do úspešného konca.
Školenia sa zúčastnilo desať zamestnancov a samozrejme aj ja. Pocit obáv, či
to bolo správne rozhodnutie, sa po úvodnom zoznámení a predstavení programu
rýchlo rozplynul. Riešenie konkrétnych
úloh, s ktorými sa stretávame za tarou
v malých skupinách, rôzne postrehy a nápady, ale aj prejavy nesúhlasu, či iného názoru
boli základnými tréningovými metódami.
Úlohou dvoch lektorov bolo prezentovať
svoje dlhoročné skúsenosti z oblasti komu-
Druhý deň školenia bol plný humoru, ale aj
konštruktívnej práce zameranej na vybrané
témy. Na záver školenia sme okrem získania certifikátu o absolvovaní urobili spoločnú rekapituláciu, pri ktorej sa poslucháči
mohli vyjadriť k celému priebehu. Názory
na organizáciu, prácu lektorov, ako aj na
témy boli veľmi pozitívne, každý si odniesol praktické poznatky, ktoré môže využiť
vo farmaceutickej praxi, či v súkromí.
Čo dodať na záver? Vzdelávanie tohto typu
má určite zmysel, lebo rozširuje možnosti vzdelávania lekárnikov aj v oblastiach,
ktoré neboli predmetom štúdia farmácie.
Mojim kolegom, lekárnikom z rôznych
kútov Slovenska, odporúčam vyskúšať túto
netradičnú formu vzdelávania.
Verím, že budú rovnako spokojní ako
zamestnanci našej lekárne.
RNDr. Tibor Zonnenschein
Dobrý deň!
Tak máme za sebou sobotné školenie. Bol to pre nás všetkých nesmierny zážitok.
Pozitívny.
Foto Richard Nosterčík
Priznám sa, že som sa obávala, ako to všetko dopadne. O to viac, že pred školením vznikla
v lekárni negatívna nálada a niektorí začali účasť na školení brať ako môj príkaz. Ale
v sobotu ráno sa to veľmi rýchlo obrátilo a už na obede mi viacerí povedali, že by mali
záujem aj o ďalšie stretnutie.
Uvidíme, ako sa ďalej situácia v lekárni bude vyvíjať. Viem, že to bude bez kreditov –
čo je nakoniec správne a podľa predpisov komory. Na druhej strane nás takéto školenia
všetkých posunú ďalej. A na to, myslím, prišli v sobotu aj moji kolegovia.
Takže srdečná vďaka za sprostredkovanie tohto zážitku.
Srdečne pozdravujem,
Eva Rybáková
www.phoenix.sk
•
9
PHOENIX
Novinky v sortimente
AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml INT OPU 1 × 5 ml
EPIPEN JR.SOL INJ 2 ml/0,15 ml 2 × 2 ml
EPIPEN SOL INJ 2 ml/0,3 ml 2 × 2 ml
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Alcon Laboratories (UK) Ltd, Veľká Británia. Zloženie
lieku: Jeden ml suspenzie obsahuje liečivo brinzolamid a timolol. Farmakoterapeutická
skupina. Antiglaukómový prípravok a miotiká. Mechanizmus účinku: AZARGA obsahuje dve účinné látky: brinzolamid a maleát timololu. Tieto dve zložky znižujú zvýšený
VOT primárne znížením sekrécie komorového moku, avšak vykonávajú to rozličným
mechanizmom účinku. Kombinovaný účinok týchto dvoch účinných látok má za následok ďalšie zníženie VOT, v porovnaní so samotnou jednou alebo druhou zlúčeninou. Terapeutické indikácie: Zníženie vnútroočného tlaku (IOP) u dospelých pacientov
s glaukómom s otvoreným uhlom alebo očnou hypertenziou, u ktorých monoterapia
neposkytuje dostatočné zníženie vnútroočného tlaku.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: MEDA Pharma, spol. s r. o., Slovenská republika. Zloženie lieku: 1 ml injekčného roztoku obsahuje liečivo epinefrín (adrenalín). Farmakoterapeutická skupina: Srdcová stimulancia, okrem srdcových glykozidov. Mechanizmus
účinku: Adrenalín je katecholamín, ktorý stimuluje sympatikový nervový systém (čím
spôsobuje zvýšenie srdcovej frekvencie, srdcového výdaja a koronárnej cirkulácie.
Adrenalín má relaxačný účinok na hladké svalstvo prieduškovej sliznice a odstraňuje jej opuch, zmierňuje chrčanie a dyspnoe. Terapeutické indikácie: Autoinjektory
sú indikované pre naliehavú liečbu ťažkého anafylaktického šoku alebo pri ošetrení
alergickej reakcie spôsobenej alergénmi ako sú žihadlá alebo uštipnutia hmyzom,
jedlo alebo lieky.
GAVISCON COOL MINT SUS POR 150 ml
GAVISCON ŽUVACIE TABLETY 16 TBL MND
INEGY 10 mg/20 mg TBL 3 × 10 (30)
INEGY 10 mg/40 mg TBL 3 × 10 (30)
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Veľká Británia. Zloženie lieku: Každých 10 ml obsahuje liečivo nátriumalginát, hydrogenuhličitan sodný a uhličitan vápenatý. Farmakoterapeutická skupina: Iné liečivá na žalúdočný
vred a refluxnú chorobu pažeráka. Mechanizmus účinku: Po požití suspenzia rýchlo
reaguje so žalúdočnou kyselinou a vytvorí vrstvu gélu kyseliny algínovej s takmer neutrálnym pH, ktorá pláva na povrchu obsahu žalúdka, a tým účinne zabraňuje gastroezofageálnemu refluxu. Terapeutické indikácie: Liečba symptómov gastroezofageálneho
refluxu, ako je regurgitácia kyseliny, pálenie záhy a porucha trávenia, napríklad po
jedle alebo počas gravidity.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: MSD-SP Ltd. Veľká Británia. Zloženie lieku: Každá tableta obsahuje liečivo ezetimib a simvastatín. Farmakoterapeutická skupina: Inhibítory
HMG CoA reduktázy v kombinácii s inými látkami upravujúcimi lipidy. Mechanizmus
účinku: INEGY (ezetimib/simvastatín) je liek znižujúci lipidy, ktorý selektívne inhibuje
črevnú absorpciu cholesterolu a príbuzných rastlinných sterolov a inhibuje endogénnu
syntézu cholesterolu. Terapeutické indikácie: Hypercholesterolémia. INEGY je indikovaný ako adjuvantná terapia k diéte na použitie u pacientov s primárnou hypercholesterolémiou alebo zmiešanou hyperlipidémiou, kde je vhodné použitie kombinovaného prípravku: • pacienti, ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní samotným statínom,
• pacienti, ktorí už sú liečení statínom a ezetimibom.
10
•
www.phoenix.sk
TYREZ 10 mg 30 TBL.
TYREZ 2,5 mg 30 TBL.
TYREZ 5 mg TBL FLM 30.
ZIPRASIDON ZNT 40 mg CPS DUR 30 × 40 mg
ZIPRASIDON ZNT 60 mg CPS DUR 30 × 60 mg
ZIPRASIDON ZNT 80 mg CPS DUR 30 × 80 mg
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: ALKALOID-INT d.o.o., Slovinsko. Zloženie lieku:
Každá filmom obalená tableta obsahuje liečivo bisoprololiumfumarát. Farmakoterapeutická skupina: Selektívne betablokátory. Mechanizmus účinku: Bisoprolol výrazne
potláča plazmatickú renínovú aktivitu. Antianginózny mechanizmus účinku: bisoprolol
blokádou srdcových β-receptorov inhibuje reakciu spôsobenú aktiváciou sympatického systému. V dôsledku toho dochádza k zníženiu srdcovej frekvencie a kontraktility
myokardu, a tým sa znižuje potreba kyslíka v srdcovom svale. Terapeutické indikácie:
Hypertenzia. Angina pectoris. Liečba stabilného chronického srdcového zlyhania so
zníženou systolickou funkciou ľavej srdcovej komory spolu s ACE inhibítormi, diuretikami, prípadne srdcovými glykozidmi.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Zentiva, k.s., Česká republika. Zloženie lieku: Každá
tvrdá kapsula obsahuje liečivo ziprasidóniumchlorid. Farmakoterapeutická skupina:
Antipsychotiká, deriváty indolu. Mechanizmus účinku: Ukázalo sa, že ziprasidón je antagonistom serotonínových receptorov typu 2A, ako aj dopamínových receptorov typu
2 (D2). Predpokladá sa, že terapeutická aktivita je čiastočne sprostredkovaná kombináciou týchto dvoch antagonistických účinkov. Terapeutické indikácie: Ziprasidón je
indikovaný na liečbu schizofrénie. Ziprasidón je indikovaný na liečbu manických alebo
zmiešaných epizód strednej závažnosti u bipolárnej poruchy.
DEXADOL GRO POR (SACKY) 10 × 25 mg
DEXADOL GRO POR (SACKY) 20 × 25 mg
ALFUZOSIN SANDOZ 10 mg TBL PLG 90
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Luxembursko. Zloženie lieku: Každé vrecko granulátu na perorálny roztok obsahuje
dexketoprofen. Farmakoterapeutická skupina: Deriváty kyseliny propiónovej. Mechanizmus účinku: Mechanizmus účinku nesteroidových protizápalových liekov súvisí
s redukciou syntézy prostaglandínov spôsobenou inhibíciou cyklooxygenázy (COX).
Terapeutické indikácie: Krátkodobá symptomatická liečba akútnej bolesti miernej
až stredne silnej intenzity, ako je akútna muskuloskeletálna bolesť, dysmenorea
a bolesť zubov.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Sandoz GmbH, Rakúsko. Zloženie lieku: Každá
tableta obsahuje liečivo alfuzosíniumchlorid. Farmakoterapeutická skupina: Liečivá
na liečbu benígnej hyperplázie prostaty, antagonisty alfa-adrenergných receptorov.
Mechanizmus účinku: Alfuzosín, čo je racemát, je perorálne pôsobiaci chinazolínový
derivát, ktorý selektívne blokuje postsynaptické alfa1 adrenoreceptory. Terapeutické
indikácie: Liečba stredne závažných až závažných funkčných symptómov benígnej
hyperplázie prostaty.
www.phoenix.sk
•
11
R ecept
Farmácia
EKONOMICKÉ TRENDY V LEKÁRNICTVE
ZLATÁ ÉRA FARMÁCIE
... ešte len príde!
Keď sa dáte do reči s dekanom Farmaceutickej fakulty UK,
prof. PharmDr. Jánom Kyselovičom, CSc., nasiaknete aj vy jeho
optimistickým realizmom. Pritom nás čakal rozhovor na pálčivé ekonomické otázky v lekárnictve – vysoká spotreba liekov,
manažovanie a marketing lekární, regulácia, existencia zadlžených lekární... A pretože nás zaujímal i pohľad človeka mimo
sektora farmácie, k rozhovoru sme prizvali i Radoslava Baťa
- dlhoročného ekonomického novinára, analytika, bývalého šéfredaktora týždenníka Trend, zaoberal sa aj témami z farmácie,
neskôr ako hovorca premiérky Ivety Radičovej. Cez to všetko
s „farmáciou“ sa stretáva denne. Doma.
Motto:
Pacient si musí viac
chrániť zdravie
a musí si za
neho platiť!
Pripravil / Foto JÁN NEMEC
Kyselovič (K) – S Radom sa poznáme už
dvanásť rokov, cez jeho manželku, výbornú
pedagogičku farmácie, ktorá mi po siedmich rokoch „utiekla“, robila aj vedu, bola
v zahraničí a dnes prevádzkuje vlastnú lekáreň. Preto mu položím hneď prvú otázku.
Ako manžel úspešnej lekárničky máš blízko
k liekom. Aký máš k nim vzťah?
Baťo (B) – Priženil som sa do lekárskolekárnickej rodiny. Svokrovci aj švagriná sú
lekári. V takejto rodine je to náročné, pretože v nej má pacient oveľa menšie práva, ako
by mal mať. Prejavuje sa to dvoma extrémami. Prehnaná profesionálna deformácia
– akékoľvek zakašľanie a už som mal štyri
rôzne diagnózy. Druhý extrém je, že nie je
nič horšie ako liečiť rodinného príslušníka.
Čiže môj vzťah k liekom je veľmi konzervatívny, nie sme domácnosť, ktorá by lieky
„jedla“, je to jeden celosvetový neduh, že je
veľmi vysoká spotreba liekov.
K – Dočítal som sa, že na Slovensku spotrebujeme dvakrát viac liekov ako napríklad Česi a iné krajiny. Pritom ani ja, ani
Ty, ani nikto z môjho okolia sa na tejto
12
•
www.phoenix.sk
štatistike nepodieľa. Potom to vyzerá tak,
že niekto musí spotrebovávať ešte viac ako
dvojnásobok liekov.
B – Štatistiky neklamú, ale otázkou je, do
akej miery sa na tejto zvýšenej spotrebe podieľajú individuálni pacienti. Alebo sa plytvá na úrovní nemocníc? Neverím na predispozíciu, na väčšiu konzumáciu liekov,
niekde musí byť regulačná chyba.
K – Zatiaľ sa žiadnemu ministrovi nepodarilo odhaliť, kde je tá regulačná chyba, prečo je u nás dvojnásobne vyššia spotreba liekov. Obmedzovali sa právomoci lekárnika
edukovať, presviedčať ľudí, aby si zobrali
len tie lieky, ktoré bezprostredne potrebujú.
Som rád, že sa táto úloha lekárnikov dostala
teraz do zákona ako ich povinnosť konzultovať s pacientom.
B – Vždy je to o vzdelávaní a informáciách pre
pacienta, aby vedel, čo mu naozaj pomôže.
Dva svety?
K – Stále tvrdím, aj na prednáškach,
že príde „zlatá éra farmácie“! Predlžuje sa
vek života človeka, zlepšuje sa diagnos-
Foto ISIFA
Spotreba liekov?
R ecept
tika – pacienti, ktorí boli predtým zdraví,
momentálne sú chorí, lebo presnejšia diagnostika nachádza v tele zárodky potenciálnej vážnej choroby, aj terapia sa spresňuje
a podávajú sa veľmi špecifické lieky.
To všetko vedie k tomu, že farmácia má
obrovskú perspektívu. Napriek tomu
spotreba liekov neklesla! Aký je tvoj
názor na túto otázku? Hovoríme o zlatej
ére farmácie – biomedicína, farmácia
dostala najväčšie projekty, aké boli doteraz
robené, Európska únia naliala do týchto
pacientov, aby ešte viac verili lekárnikom
a mohli zvážiť ekonomickú stránku svojej terapie. Napríklad, keď sa prechádzalo
z analógového vysielania televízií na digitálne, tak sa urobila obrovská kampaň, že aj
babička v najzapadnutejšej obci Slovenska
pochopila, že niečo sa stane. Ale urobila sa
najdramatickejšia zmena v systéme receptu
a lieku, osveta pre pacienta však nebola
žiadna! Pritom ide o jeho zdravie a nemalé
finančné prostriedky!
Farmácia
lebo to nebolo pre nikoho ekonomicky
zaujímavé, čo je paradox, ktorý by štát
nemal dopustiť!
Existencia zadlžených?
K – Štatistiky hovoria, že 30 percent lekární je v červených číslach, súčasný nastavený systém liekovej politiky pravdepodobne spôsobí, že tam skĺzne ešte ďalších 10
až 15 percent lekární v priebehu krátkeho
obdobia. To znamená, že slovenský leká-
Najdôležitejším
krokom je zlepšiť
informovanosť
pacienta,
to je kľúčové.
systémov obrovské peniaze, ale na druhej
strane všetky krajiny cítia, že zdravotníctvo je vlastne jedna čierna diera, kde sa to
všetko stráca!
B – To je tá najťažšia otázka, ako nájsť
správny balanc medzi tým, čo dokáže štát
a ľudia prostredníctvom daní a odvodov
investovať do zdravotníckeho systému
a medzitým, čo všetko by sa dalo s dnešnými poznatkami za tie peniaze urobiť.
Je to najzložitejšia téma ako to vyriešiť,
v ktorej je veľa mytológie, veľa záujmov,
lobingu, aj veľa korupcie a plytvania. Symbióza medzi ekonomikou a farmáciou je
absolútne nerozvinutá...
K – ... akoby sa chceli dva svety stretnúť...
B – Je extrémne málo moderných spôsobov manažovania liekovej politiky, ktoré
by sa využívali v zdravotníctve. Ak sa aj
nájdu nejaké pokusy, tak väčšina skončí
pri formálnom plnení zákonných požiadaviek alebo na úplne zbytočnej byrokracii. Akoby chýbali „hlasnejšie“ pacientske organizácie, chýba občiansky rozmer
tohto problému.
K – Veľmi dobre som vnímal obdobie,
kedy sa začalo hovoriť o tom, že pacient
sa má rozhodnúť, či chce lacnejšiu alebo
drahšiu terapiu. Chýbala však osveta
Regulácia?
K – Myslím si, že na Slovensku je ťažko
nastaviteľný systém, keď všetko „pred“
lekárňou je regulované a všetko „po“
lekárni je tiež regulované a obmedzované,
ale lekáreň akoby mala mať úplne liberálny ekonomický systém. Lekárne môžu
súťažiť, ponúkať zľavy, stavať si lekárne oproti existujúcej lekárni... Je to vôbec
z ekonomického pohľadu možné?
renský systém je na hranici udržateľnosti.
Ty máš odstup, vidíš nejakú budúcnosť týchto lekární? Je šanca, že sa v danom ekonomickom systéme zjednotí model a moderné
lekárne budú orientované v prvom rade
na pacienta? Stanú sa konzultačným
miestom, kde pacienti dostanú radu, nebudú
akýmsi automatom na vydávanie liekov...
Veríš v ekonomické ozdravenie lekární?
B – Tu sa naše pohľady rôznia. Existuje dobrá regulácia, ktorá zvyšuje akoby
spoločenský blahobyt a pomáha lekárňam, pacientom a vnáša do systému
poriadok. Existuje však aj zlá nezmyselná
regulácia, ktorá väčšinou v slovenských
podmienkach ide po plnení nejakých
formálnych kritérií, čo v praxi znamená hŕbu papierov bez reálneho efektu.
Je to veľa nákladov na veľa nezmyslov.
Nie som priateľom regulácie nejakých
stavov, počtov, čohokoľvek. Som skôr
za reguláciu pravidiel hry a v boji proti
byrokracii.
B – Môj názor možno neprivítajú všetci lekárnici, ale ani lekárne sa nevyhnú základnému ekonomickému zákonu, že dlhodobo
stratové prevádzky jednoducho nemôžu
prežiť. Vnímam to subjektívne, ale aj objektívne, že finančná situácia mnohých lekárni sa zhoršuje zo dňa na deň. Myslím
si, že príde čas, keď spomínanú expanziu
počtu lekární a priestorového rozmiestnenia vystrieda obdobie, keď sa budú lekárne
oveľa častejšie zatvárať. Vo všeobecnosti si
však myslím, že lekárnictvo má perspektívnu budúcnosť! To, či sa stanú len výdajňou liekov, ako keď predávate rožky, alebo
sa stanú konzultačným priestorom, to závisí
vo veľkej miere od pacientov.
K – To je síce veľká pravda, ale ja by som
predsa len privítal, keby lekáreň mala určité teritoriálne a pacientske ohraničenie.
Aby sa nestalo, že v ekonomicky zaujímavom priestore máme obrovské množstvo
lekárni a napríklad v Kremnici žiadnu,
K – Keby sa lekárnici priznali k tomu,
že bankrotujú, neurýchlilo by to celý proces zlepšovania vzťahu medzi lekárnikom
a pacientom? Otvorí sa tým priestor na to,
že lekárne budú mať vnútri viac lekárnikov, odborníkov, bude viac priestoru na to,
www.phoenix.sk
•
13
R ecept
Farmácia
aby sa mohli vzdelávať, komunikovať
s pacientom...
B – Problém je asi v tom, že vzťah pacientov
k lekárni je skôr laxný. Neviem, či ľuďom
na tom záleží. Rozhodne najdôležitejším
krokom je zlepšiť informovanosť pacienta,
to je kľúčové. Pokiaľ nevie, čo môže dostať,
tak si to nevypýta. Problém vidím aj v tom,
že je veľa lekární, každý chce mať lekáreň,
ale má ekonomické problémy a teda ťa-
žiskom jeho práce je ekonomika. Len
čo by sa stal zamestnancom, prestane
sa zaoberať existenčnými otázkami, začne byť uvoľnenejší a bude sa intenzívne
zaujímať o pacienta. Myslím, že mnohé
roky na to žiadna vláda nemyslela na to,
aby stabilizovala lekárnický stav. Nechali
ho fungovať, lebo pred piatimi rokmi bol
veľmi bohatý. Mal relatívne dobre nastavený systém. To, že to dnes tak už nie je,
súvisí medzi iným aj s tým, že to čo mali
si „prejedli“ a teraz nevedia nájsť z toho
vlastné východisko. Na to, aby sa dokázali lekárne reštrukturalizovať a prebudovať,
o to sa musí pričiniť samotný lekárenský
stav.
BOD STRATEGICKÉHO ZLOMU VO FARMÁCII
Pohľad spoza hraníc
V roku 2001 ukončil štúdium na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako technológ výroby nových liekov v Zentive, neskôr v Nemecku vo firme Ratiopharm začínal s farmabiznisom pre
východoeurópske trhy. Dnes pôsobí v najväčšej kanadskej farmaceutickej firme VALEANT s obrovskými expanzívnymi stratégiami.
Zo štyroch svetových klastrov pôsobenia firmy sa etabloval ako
vedúci podnikového rozvoja pre východnú Európu a Blízky Východ. Prakticky to znamená, že vytvára víziu strategických plánov pri hľadaní nového portfólia výroby. Jednoducho, robí odhady: čo budú pacienti užívať –
to budú vyrábať. Znie to jednoducho, ale je to zložitejšie o to viac v čase,
ako sám hovorí, keď „farmácia prechádza bodom strategického zlomu“!
Lekárnici sa musia
prispôsobovať novinkám,
ďalej sa vzdelávať
nielen vo farmácii,
ale aj ekonomicky
a v marketingu.
Asi od roku 2007 – 2008 možno sledovať
ako štyri rozhodujúce faktory ovplyvňujú
súčasný vývoj vo farmácii.
Po prvé, chýba inovácia vo farmácii. Voľakedy veľké multinárodné firmy
chrlili ročne 10 až 15 nových vývojových
línií molekúl. Dnes sú to ledva 3 – 4.
Čiže chýba inovácia v terapii, ktorá je
na takej vysokej úrovni, že ani nie je
veľmi čo zlepšovať. Dá sa trochu vylepšiť profil, dostupnosť, znižovať nežiaduce
účinky.
Druhým faktorom je, že veľké trhy
ako USA, Kanada, Západná Európa
sú preplnené veľkými farmaceutický-
14
•
www.phoenix.sk
mi spoločnosťami a vzniká obrovský
pretlak v boji o klienta.
Tretím míľnikom je čoraz väčší a agresívnejší vstup na nové rozvíjajúce sa trhy
– emerging markets – ako je Brazília,
Rusko, India, Čína. Mnohé spoločnosti vstupujú na tieto trhy najmä z dôvodu
patentovej ochrany a ochrany duševného
vlastníctva s veľkým rešpektom. Sú veľmi
opatrní, aj keď vedia, že tam je budúcnosť
rastu ekonomík.
Štvrtým faktorom, ktorý vplýva na rozvoj globálnej farmácie je snaha usporiť
nejaké peniaze v zdravotníctve. Napríklad, keď v minulosti bol uvedený na trh
inovatívny onkologický liek, ktorý mal
pridanú hodnotu v liečbe, dostal prémiovú cenu 3 až 4-násobne vyššiu ako predchádzajúca generácia rovnakej terapie.
Napríklad namiesto tisíc eur stál štyritisíc
eur! Dnes, aj keď príde vysoko inovatívny liek, inštitúcie, ktoré realizujú úhradovú politiku, štátu síce povedia, že ten liek
nám dáva pridanú hodnotu v liečbe, ale
nie je taká výrazná, aby sme mu dali 3 až
4-násobne vyššiu cenu. Napríklad, ak dnešná mesačná terapia rakoviny prsníka stojí
15 tisíc eur, jednoducho nechcú dopustiť,
aby príchodom nového, aj keď inovatívneho lieku, cena terapie stúpla. To ovplyvňuje
aj stratégie firiem. Keď sa pozerám ja ako
spotrebiteľ a lekárnik, tak by som chcel liek
Foto ISIFA
Pripravil Karol Michalák, PharmDr.
ponúknuť každému. Ale keď sa pozerám
ako manažér firmy, tak je to veľké riziko,
lebo vývoj nového lieku stojí napríklad
100 až 500 miliónov dolárov. Návratnosť
vložených investícii sa výrazne mení, ak
očakávate inú cenu, ako ste pôvodne plánovali. Čiže toto je faktor, ktorý výrazne brzdí
rozvoj farmácie.
Celé to začalo vtedy, keď mnohé krajiny,
najmä veľkej západoeurópskej päťky, začali prestupovať na generickú preskripciu.
Gro nastalo vtedy, keď si povedali, že nebudú podporovať bohatú „farmaspoločnosť“ a tento trend sa ťahá posledných 4 – 5
rokov.
Vstup nových produktov na trh sa z uvedených dôvodov veľmi odďaľuje. Voľakedy
platilo – vyviňme čo najskôr, zaregistrujme čo najskôr, poďme rýchlo na trh! Teraz
vyvinieme skoro, zaregistrujeme rýchlo,
ale otáľame či vstúpiť, kedy vstúpiť a ako
vstúpiť?! Či chceme alebo nie, prioritu
majú tie veľké krajiny, ktoré majú najväčší
trhový potenciál. Počká sa, akú cenu bude
mať liek tam, až potom ide na Slovensko.
Keby však tu mala cena klesnúť z dôvodu
predajnosti pod určitú hranicu, môže sa
veľmi ľahko stať, že inovatívny liek sa na
Slovensko vôbec nedostane.
Jedným z nástrojov, ktoré môžu chrániť
štátne rozpočty, je nahradenie originálov
generickými liekmi a môžu byť tak dostup-
né pre širokú verejnosť. Z môjho pohľadu
nemám ani najmenšiu pochybnosť o tom,
že by generiká nedokázali plnohodnotne
nahradiť originály, pretože dnešná prísna
európska legislatíva dáva tomu záruku.
To je riešenie aj pre Slovensko. Aj keď môj
pohľad je ako z helikoptéry, dlhé roky sa tu
robia rôzne stratégie a taktiky, vždy sa do
nich len načrie a nedokončia sa. Musia byť
radikálnejšie a agresívnejšie realizované.
Napríklad uvádzanie generík na trh. Podľa
mňa to nie je také radikálne ako napríklad
v Nemecku, keď zaviedli zo dňa na deň
poisťovne tendre. Poisťovňa povedala, že
„tí lekári, ktorí majú so mnou zmluvu, budú
predpisovať iba tieto tri lieky, ktoré vyšli
z tendrov ako najlacnejšie“. Každá firma
urobila v jeden deň ponuku ceny lieku na
liečbu konkrétnej choroby. Tri najlacnejšie
sa vybrali a výrobcovia museli garantovať
dostatočný objem liekov na trhu na jeden
rok. Kto chce prísť nasledujúci rok na trh
a mať dominantné postavenie, musí prísť
s lepšou cenovou ponukou. Nemusia sa
báť, že to bude na úkor kvality. Kvalitatívna
stránka lieku je schvaľovaná prísnymi legislatívnymi opatreniami dávno pred tým,
keď sa schvaľuje cena lieku!
Pre ďalší vývoj farmácie vidím tri míľniky, vízie, ktoré si musí uvedomiť každý zo
subjektov farmaceutického trhu. Najskôr to
musí byť ten, čo lieky vyvíja, čiže výrobca a súčasne aj dodávateľ na trh. Musí si
to uvedomiť aj ten, čo s pacientom priamo
komunikuje – lekár a lekárnik. V konečnom dôsledku si to musí uvedomiť ten, čo
to celé platí, čiže štát, poisťovňa a nakoniec
aj pacient. Tieto tri skupiny by si mali uvedomiť, že budúcnosť úspešnej farmakoterapie je v troch veciach. Ide o tieto vízie:
1. inovácie musia napredovať,
2. generiká sú nástrojom ako ušetriť
peniaze štátu a ľudí,
3. čoraz väčšia časť terapií bude hradená
priamo z vrecka pacienta.
Tento kontext si musia aj lekárnici uvedomiť a myslím si, že si aj uvedomujú
tým, že momentálne padli ich marže,
lekárnický biznis už nie je s takým vysokým profitom. Na Slovensku je vzhľadom na počet obyvateľov lekární príliš
veľa. Spoločnosť aj pacienti, ktorí sú ich
zákazníkmi, prechádzajú veľkými zmenami. Klienti zisťujú, že musia za niečo
platiť viac, za niečo menej, mali pred tým
nejakú terapiu, teraz ju majú „zabalenú“
s iným dizajnom. Preto sa musia stať lekárnici „psychológmi“, musia sa viac zaujímať
o to, čo sa na farmaceutickom trhu deje.
Musia sa prispôsobovať novinkám, ďalej
sa vzdelávať nielen vo farmácii, ale aj
ekonomicky a v marketingu, aby lepšie
pochopili zmeny, ktoré sa na trhu dejú.
Ich flexibilita a vnímanie zmien z pohľadu
dodávateľov a pacientov je kľúčová.
www.phoenix.sk
•
15
R ecept
Farmácia
POSLANIE
vs. FINANCIE
Spoza tary
Mgr. Vladimíra Gromová, MBA
Lekáreň Centrum, Stupava
členka Asociácie lekárnikov Slovenska
Foto PAVOL BIGOŠ
Hoci práca lekárnika je ušľachtilá
a dala by sa nazvať aj poslaním pomáhať chorým, nesmieme zabúdať na
jej ekonomický rozmer. Len čo sa do
terminológie lekárnika dostalo slovné
spojenie „cena lieku“, pridáva sa k radosti z práce aj starosť o financie. Veru,
posledné roky tých starostí akosi pribudlo, spomeňme len:
• znižovanie príjmov lekárne z receptových liekov – ceny liekov sa znížili
(do minulého roku druhá najnižšia cena
v EÚ, od januára 2013 cena nižšia ako
priemer troch najnižších v EU), rast
počtu lekární s následným znížením
podielu vydaných balení na lekáreň,
• nárast vstupov – nájomné, ceny energií,
cena práce, bankové poplatky, poplatky
za poistenie,
• zníženie kúpyschopnosti obyvateľstva
oproti rokom 2008 – 2010, z čoho vyplýva nižší objem predaja doplnkového
sortimentu,
• zvyšovanie doplatkov na lieky a následne nižšia ochota pacientov prikúpiť
si voľnopredajný sortiment.
Z uvedeného vyplýva, že kríza prišla aj do
lekární a v súčasnosti mnohé z nich negenerujú zisk, respektíve prehupli sa do červených čísel. Vďaka (v iných sektoroch obchodu) neštandardným nastaveniam vzťahu
dodávateľ-odberateľ, ako sú napr. dlhšia
splatnosť faktúr, či tolerovanie desiatok dní
po splatnosti, nie je kríza taká viditeľná –
v zmysle krachu lekární. Otázkou je dokedy?
Spomedzi posledných zásahov do financovania liekov je najdiskutovanejšia možnosť
zľavy na doplatky. V nasledujúcich riadkoch sa jej budem venovať podrobnejšie.
16
•
www.phoenix.sk
Systém zdravotnej starostlivosti vrátane liekovej politiky na Slovensku stojí na
dvoch základných pilieroch:
1. regulácia ceny (lieku, výkonu, kapitácie, výšky úhrady poisťovne)
2.solidarita (každý má nárok na rovnakú
cenovo dostupnú zdravotnú starostlivosť).
Lekárenstvo je v rámci tohto systému absolútne regulovaný sektor – počínajúc cenou
lieku, maržou v jednotlivých degresívnych
skupinách, reguláciou reklamy, až po zákaz
prijímania a dávania liekov v naturáliách.
Pokiaľ je do takéhoto stavu zavedený mar-
Zľavy
sú neoddeliteľnou
súčasťou predaja,
potešia každého.
ketingový nástroj = zľava z doplatku na
lieky, bude to mať za následok porušenie
oboch pilierov – cenotvorby aj solidarity.
1. Cena lieku a výška úhrady poisťovňou je
ovplyvňovaná viacerými faktormi – z tých
najvýraznejších je jej limitácia na priemer
troch najlacnejších v EÚ a klastrovanie –
zaradenie do úhradových skupín podľa
ATC a kategorizácia podľa DDD. Pokiaľ sa
už pri vstupe lieku na trh počíta s tým, že
konečná cena (vrátane doplatku) bude de-
formovaná zľavou, je vysoký predpoklad,
že výrobcovi pôjde o jej maximalizáciu.
V minulosti pevný pomer úhrady poisťovňa/
pacient donútil viacerých výrobcov znižovať ceny, aby dosiahli čím nižšie doplatky,
profit z toho mali aj poisťovne, nakoľko sa
znižoval podiel ich výdavkov. Ak si výrobca prepočíta, že mu je výhodnejšie „dotovať“ časť doplatkov priamo pacientovi, tak
tento tlak odpadá, s čím súvisia aj následné
vyššie výdavky poisťovní. Toto je jeden
z dôvodov, že nikde v EÚ nie je dovolená
manipulácia s koncovou cenou jednostranne pre pacienta.
2. Zľava z doplatku porušuje aj druhý základný princíp zdravotného systému na
Slovensku – solidaritu. Doplatok na liek
na východe bol doteraz rovnaký ako doplatok lieku na západe. Čo sa stane po zavedení zliav? Veľké mestá s hustou sieťou
lekární, ktoré poskytnú zľavu, budú mať
doplatky nižšie ako malé obce, kde nie je
konkurencia, ktorá by nútila lekárnika zľavu poskytnúť. Takže relatívne chudobnejší
vidiečan zaplatí viac ako relatívne bohatý
mešťan. A celoslovensky – relatívne bohatší
Bratislavčan bude mať lieky lacnejšie ako
východniar.
Dôvodom pre umožnenie poskytovať zľavu
na doplatky boli podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) petície od občanov, hovoriace o neúnosnosti doplatkov. Pozastavím sa
nesúvisle iba nad niekoľkými vecami:
a) Ako to, že petícia občianskeho združenia
je akceptovaná, kým dlhoročné snahy
SLeK, ALS a iných lekárnických organizácií o odbornú participáciu na tvorbe
legislatívy MZ pravidelne odmieta?
R ecept
b) Ak sú doplatky neúnosné, nie je práve
povinnosťou MZ a poisťovní prehodnotiť spôsob financovania zdravotnej
starostlivosti? Sú to práve tieto dve inštitúcie, ktoré výšku doplatku určujú.
c) Zákon dáva lekárovi a lekárnikovi dostatočný priestor na to, aby pacientovi
vybral vhodný a cenovo dostupný liek
(generická preskripcia, povinnosť lekárnika ponúknuť pri výdaji najlacnejší liek). Ak navyše patrí pacient medzi
sociálne slabých, je tu predsa štvrťročný limit na doplatky, a všetko nad tento limit mu poisťovňa vráti. Určite je
to prehľadnejší systém ako forma zliav
na doplatky. Prečo by sme mali my
v lekárňach skúmať sociálnu situáciu pacientov (a ani by to nebolo správne: či je
bohatý, chudobný – každému poskytnem
rovnakú starostlivosť). Môže sa potom
stať, že zľavu dostane človek, ktorý má
tri domy a šesť áut... A mimochodom,
každému pacientovi môžete dať či nedať
zľavu v inej výške. Je to spravodlivé?
Pre koho sú zľavy prínosné? V rámci PR
určite pre MZ – nie je nič jednoduchšie, ako
poslať chudobných do lekární a povedať, že
veď tam vám môžu dať zľavu, keď my, štát,
na to nemáme. Možno niekoľkým lekárňam
prísľub dať zľavu priláka viac pacientov. Aj
tie však budú hľadať cestu ako poskytnuté
zľavy vykryť inde. Zvýšením cien doplnkového sortimentu, upísaním sa konkrétnemu
výrobcovi, ktorý im zľavu refunduje, prípadne šetrením na personále. Veď takzvaný asistent predaja v drugstoroch nemusí
mať žiadne odborné vzdelanie a je lacnejší
ako kvalifikovaný laborant či farmaceut.
V konečnom dôsledku profit nebude mať
ani samotný pacient, skôr naopak. Stane sa
rukojemníkom vyhľadávania zliav a výber
liekov mu bude ovplyvňovať zľavová politika výrobcu, či lekárne.
Farmácia
nosť a dôsledky pre verejné zdroje. Lebo
ak to veľmi stručne zhrnieme, populistické
pretlačenie možnosti dávať zľavy možno
ušetrí pár ľuďom pár centov, ale pokriví
celý systém zdravotnej starostlivosti a bude
stáť viac nás všetkých.
Zľavy sú neoddeliteľnou súčasťou predaja,
potešia každého. Avšak v prípade regulovaného systému cenotvorby a výdaja liekov,
je nutné zvážiť celospoločenskú prospeš-
Elektronický recept
v Anglicku
PharmDr. PETER MUŠKA
vedúci lekárnik lekárenskej spoločnosti
BOOTS The Chemist, Londýn
Zavedenie elektronického receptu v Anglicku je otázka niekoľkých týždňov, maximálne mesiaca.
Predchádzala tomu dvojročná príprava a tréning všetkých zainteresovaných strán. Na prvý pohľad to prináša množstvo pozitív
ako šetrenie nákladov na tlačenie receptov a aj času stráveného čakaním pacientov v lekárni. Na druhej strane však aj obava
o jednostranné preferovanie lekární spriaznených s konkrétnou ordináciou.
Ale pekne po poriadku. Systém, keď začne fungovať a bude fungovať dobre, bude skvelý. Pacient po vyšetrení u lekára, len povie
sestričke alebo recepčnej, ktorá lekáreň je tá jeho, kam zvyčajne chodí alebo ju ma blízko bydliska. Následne z ordinácie pošlú
recept mailom do nominovanej lekárne. A za ten čas, kým pacient príde do lekárne, jeho lieky už budú nachystané a zabalené
čakať. Znie to veľmi jednoducho, ale je to premyslené do detailov. Každá osoba, ktorá manipuluje s elektronickým receptom (lekár,
lekárnik, laborantka) musia mať špeciálnu čipovú kartu s fotkou, bez ktorej nie je možné sa prihlásiť na sieť a poslať, prijať alebo
spracovať recept. To má byť na ochranu informácií na recepte. Táto karta je vydaná len tým osobám, ktoré manipulujú s receptom.
Každá lekáreň musí podpísať s pacientom dohodu, že bude jeho nominovaná lekáreň a pacient to oznámi vo svojej ordinácii.
Ak pacient nemá nominovanú lekáreň, mal by dostať ponuku najbližších troch lekárni. Hlavné výhody elektronického receptu sú
v šetrení nákladov na papier, tlačenie receptu a aj čas, ktorý pacient strávi čakaním v lekárni. V prípade, že liek lekáreň nemá
na sklade, môže ho urýchlene objednať.
Naša lekáreň je už ON-LINE. Ja už svoju kartičku mám a pripájam sa na sieť. Teraz čakáme na ordinácie, ktoré by mali byť
pripojené v priebehu februára 2013. Tak dúfajme, že všetko pôjde tak, ako má – v novom roku už bez papierových receptov.
www.phoenix.sk
•
17
R ecept
R ozhovor
OSOBNOSTI MEDZI NAMI
Zodpovedná empatia
alebo nežná rozhodnosť?
Je taká ako ju vidíte v televízii – nežná na pohľad, rozhodná a zodpovedná vo vyjadreniach,
empatická k pacientovi... Vraj podľahla tlaku finančných skupín?! Podľahla povinnosti pomôcť
tým najslabším... A čo potom malé lekárne?! Všetci v rezorte majú povinnosť pomôcť tomu najslabšiemu, ktorým v tejto chvíli je pacient... V tejto chvíli? Dokedy? Navrhované zmeny budú
mať pozitívny dosah po apríli 2014, lebo treba dodržať legislatívny proces...
Pripravil JÁN NEMEC
Náš dohodnutý rozhovor pani ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská
odložila. O päť dní neskôr. Ochorela.
Pri druhom termíne už bola zodpovedná
a presná. Dodržala aj sľúbený čas na rozhovor. Počas celej hodiny bola milá, ale
principiálna. Do svojho súkromia, rodiny,
ma nevpustila. Je to jej priorita. Preto som
to skúsil okľukou. A tak som sa dostal až do
kabelky. Obrazne.
Milujem knižky s historickým podtextom.
Keď som unavená, nosím so sebou kratučké ruské básne. Mám dvoch – troch obľúbencov, ktorých porovnávam v prístupe
k životu – Jesenin, Majakovský, k tomu
nejaký klasik.
Ako to využívate vo svojej funkcii?
Využívam to pre svoje duševné blaho!
A čo „fyzično“? Máte nejaký RECEPT?
Myslel som si, že ministerka zdravotníctva nemôže ochorieť.
Telo nie je neopotrebiteľné. Bolo nám dané
a ako sa oň staráte, tak sa Vám to vracia.
Dávam si pozor na stravovanie, aby bol
aj pohyb, aj keď teraz je to menej. Treba
dávať pozor na to, čo, kedy a koľko jete.
Čo do tela dáte, to od neho dostanete.
Vašou prioritou je rodina, ale pracovný čas
Vám neumožňuje venovať sa rodine tak,
ako by si zaslúžil napríklad 13-ročný syn.
Moji rodičia ma vždy viedli k samostatnosti
pri rozhodovaní o mojej osobe. Verím, že
18
•
www.phoenix.sk
Foto PAVOL BIGOŠ
Pre pacientov
dobré.
Pre lekárnikov
únosné.
aj môj syn teraz vidí, že keď niečo bude
chcieť v živote, stojí to obete. Aby nesedel
a neľutoval sa, že „všetci všetko majú a ja to
nemám“. Každý, keď niečo chce dosiahnuť,
tak to niečo aj stojí – veľa času, namáhania.
Nikto nič nemá zadarmo. Je dôležité, aby
o tom vedel. A keď nie som v práci, tak sme
všetci spolu doma. Mám naozaj šťastie,
manžel a syn sú super, sú zábavní, sú skvelí
a ja s nimi rada trávim čas.
Mnohých ste koncom minulého roka
prekvapili ráznosťou, rýchlosťou a rozhodnosťou pri vznikajúcom štrajku
v Žilinskej nemocnici. Prerušili ste cestu
do Bruselu a išli ste do Žiliny. Situáciu
ste vyriešili...
... v zdravotníctve nie je nikdy nič vyriešené! Môj návrat zo Žiliny bol takým
prelomom. Som rada, že som začala vidieť to svetielko nádeje na oveľa rýchlejšie
zmeny. Po určitých rokoch neviete všetko
obrátiť na lepšie. Pokiaľ však v jednotlivcoch nájdete oporu tak, ako to bolo v Žiline, pevne verím, že problémy sa vyriešia.
Som presvedčená, že ak sa nám podarí
v zdravotníctve oživiť „baťovský“ prístup
a dokážeme v týchto ťažkých časoch to,
že len zamestnanec so zamestnávateľom
vedia svoju nemocnicu postaviť na nohy
a potiahnuť ju dlhodobo, tak potom máme
nádej na pozitívne zmeny. V súčasnosti je zbytočné bojovať proti sebe, pretože doba je ekonomicky ťažká a najmä tu
nikto s nikým bojovať nechce! Uznávame
nároky zdravotníkov, sú skvelí. Ja alebo
Vy, keď sa pomýlime, nemá to také fatálne dôsledky, ako keď sa pomýlia oni!
Denne idú do veľkého rizika, že na konci
dňa nemusia byť dobré výsledky... Žiaľ,
ale teraz je doba, keď sa musíme najskôr
nadýchnuť, postaviť sa na nohy a potom
môžeme pokračovať aj v odmeňovaní, aj
v ostatnom. Inak to nedopadne dobre pre
našich pacientov.
Čo Vás viedlo k tomu, že ste prijali funkciu ministerky takého náročného rezortu?
V zdravotníctve pôsobím desať rokov, od
financovania, revíznej, kontrolnej činnosti... Základom je však pacient a jeho zdravie. Dôležité je, aby to bolo zorganizované.
Na predchádzajúcich pozíciách som videla
mnohé veci, ktoré sa mi nepáčili z hľadiska
systémovosti. Keď ste pacient, nemôžete
mať pocit, že ste padli do súkolia. Mali by
ste mať základné oporné body, niekoho,
VIZITKA
JUDr. Zuzana Zvolenská
Profesionálna prax:
1995 Univerzálna banková poisťovňa
2002 Spoločná zdravotná poisťovňa –
vedúca oddelenia zmluvných
vzťahov
2006 Spoločná zdravotná poisťovňa –
námestníčka generálneho riaditeľa
pre nákup zdravotnej starostlivosti,
členka predstavenstva SZP
2006 predsedníčka predstavenstva
Spoločnej zdravotnej poisťovne
2008 generálna riaditeľka a predsedníčka
predstavenstva VšZP, a. s.
2010 členka predstavenstva poisťovne
Dôvera
2011 poradkyňa Úradu pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou
2012 Prezident SR Ivan Gašparovič
vymenoval Zuzanu Zvolenskú
do funkcie ministerky zdravotníctva
Je vydatá, má jedno dieťa, hovorí
po anglicky a po rusky.
kto Vás prevedie systémom. To je moja
VÍZIA, aby systém viedol k prehľadnosti!
Často pacienti hovoria „som stratený, nikto
ma nemanažuje!“. Nejde o to, nútiť pacienta niekam chodiť, ale pomôcť mu vybrať si. Podľa mňa trhové mechanizmy
do takto regulovaného prostredia, sociálne
veľmi citlivého, nepatria, pretože prinášajú
chaos! Pevne verím, že sa nám podarí vybudovať systém na primárnom lekárovi,
ktorého vždy nájdete, nikdy Vás neodmietne, pretože vždy musíte mať garantovanú
základnú starostlivosť a musíte mať niekoho, kto Vás vie odporučiť špecialistovi,
pokiaľ to potrebujete. Je to obrovská práca,
dovolím si povedať, že je reformná! Reforma nemusí znamenať, že objavíte niekde
„teplú vodu“! Desať rokov na rôznych fórach počúvame veci, s ktorými všetci súhlasíme, len ich nikto nezrealizoval. S tímom,
s ktorým sme nastúpili do rezortu, sme si
dali veľmi jednoduchú úlohu – konečne
zrealizujme to, o čom sa 10 – 15 rokov
dookola hovorí, že to treba!
Nie vždy to, čo vyzerá na prvý pohľad
jednoduché, aj naozaj jednoduché je.
Do parlamentu ste predložili novelu
20
•
www.phoenix.sk
o liekoch. S verziou, ktorá bola schválená v prvom čítaní, súhlasili aj lekárnici.
No nakoniec sa to celé zvrtlo. Prečo?
Áno, návrh novely bol veľmi jednoduchý,
ale nesúhlasili s ním pacienti.
Koho tým myslíte?
Prejavilo sa to niekoľkými petíciami,
ktoré sme dostali. Vyše 60 tisíc podpisov.
Medzi inými sme mali napríklad stretnutie s Jednotou dôchodcov. Viem, že sú aj
iné organizácie, s ktorými sa dá komunikovať o tejto otázke. Vedeli sme, že situácia pacientov je dlhodobo zlá, že nemajú
na všetky doplatky za lieky. Za posledný rok bola legislatíva nastavená tak, že
doplatky stále stúpali. Sami sme to v opozícii kritizovali a hovorili, že nemôžeme
hovoriť o šetrení štátu, pokiaľ len posúvame ťarchu zodpovednosti na doplatky pacienta. Výsledkom niekoľkých kôl
zvyšovania doplatkov bolo, že ľudia začali
zvažovať, či si vyberú plnú dávku liekov,
čo môže mať dopad na ich zdravotný stav
s ďalšími nákladmi.
Bojovali ste proti vernostnému systému.
Novelou zákona o liekoch ste ho síce zru-
šili, ale vyčítajú Vám, že ste ho nahradili
možnosťou individuálnych zliav z marže
lekárnikov.
Vernostný systém fixoval pacienta na
úplne inej báze, ako my chceme fixovať
pacienta k lekárni! V konečnom dôsledku niekedy nebol ani zľavou. Napríklad
za liek bez doplatku dostal body, ktoré
pacienta motivovali za ne nakúpiť iný
tovar, ktorý by si inak nekúpil. Spôsob,
ktorý sme navrhli a nie sú s ním lekárnici spokojní, je diametrálne odlišný od
vernostných systémov, viazaných najmä
na veľké siete. Náš systém umožňuje
jednotlivým lekárňam zvážiť vlastnú hospodársku situáciu, zhodnotiť svoju klientelu pacientov a rozhodnúť o poskytnutí
zľavy! Od začiatku razíme zásadu, že
lekáreň je zdravotníckym zariadením
a o svojho klienta – pacienta musí bojovať
najmä individuálnym prístupom. Vzdelaný
lekárnik vie pacientovi poradiť a aj toto
je jeden z prístupov ku klientovi. Zľaviť
možno len z doplatku na liek, čiže lekárnik môže znížiť reálny náklad na liek, ktorý
pacient má na udržanie alebo zlepšenie
svojho zdravotného stavu. Je to forma
okamžitej pomoci.
R ecept
Ako lekárnik za tárou zistí, či zákazník
má na doplatok alebo nemá? Či má auto
alebo chodí pešo?
Každý dobrý lekárnik pozná spektrum spotreby liekov a ktorá klientela k nemu chodí.
Je to o prístupe k svojim pacientom.
potrebujeme, aby sa pacientom pomohlo
s doplatkami. Legislatíva nám neumožňuje operatívne im pomôcť iným spôsobom.
V rezorte máme povinnosť pomôcť tým
najslabším. V tejto chvíli pacienti naozaj
najslabším článkom sú. Nechceme z dlhodobého hľadiska ohroziť fungovanie menších lekární. Neverím tomu, že sa nenájde
lekárnik, ktorý je skutočným podnikateľom, tú hranicu medzi vlastným profitom
a nasmerovaním kúska svojej marže pre
svojich klientov, ktorým pomôže.
Štát teda preniesol riešenie vysokých doplatkov na lekárnika!?
Treba to spresniť. Dali sme lekárnikovi
možnosť! Máme systém financovania liekov a patrí tam aj doplatok, ale základom
musí byť, že doplatok bude taký, aby si ho
pacient dokázal zaplatiť. Bohužiaľ, za posledné roky doplatky rástli nekontrolovateľne. Urobili sme zmeny, ale tie budú mať
pozitívny účinok až po apríli 2014, lebo
treba dodržať legislatívny proces, kategorizáciu... Dovtedy musíme spoločne pomôcť ľuďom s doplatkami, ktoré neustále
rástli, pomôcť tomu, kto problém má – teda
pacientovi!
Niektorí lekárnici po schválení novely
zobrali do rúk kalkulačky. Napríklad
jedna lekárnička, majiteľka stredne veľkej lekárne, si vypočítala, že keby využila v maximálnej možnej miere zákonnú zľavu za doplatky liekov na predpis,
musela by zo šiestich kvalifikovaných
zamestnankýň prepustiť dve!
Práve v tom je ten individuálny prístup, aby
zvážila a prepočítala si, na ktorý preparát
a akú veľkú zľavu môže dať, aby nemusela prepustiť dve kvalifikované zabehnuté
pracovníčky.
Nebude to opäť výhodné len pre tých silných na trhu? Nezačne si pacient hľadať
lekáreň len podľa ekonomiky? Prestane
hľadať odborníka, úsmev, individuálny
prístup, vzťah, ale pôjde za tým, čo je
navonok lacnejšie?!
Premisa, že ekonomicky silnejší subjekt
v tom istom segmente podnikania, má
lepšie postavenie na trhu ako ekonomicky
slabší, platí vždy za akýchkoľvek legislatívnych podmienok. Nesmieme však zabúdať, že v dôsledku bývalej liekovej politiky sa vytvorila skupina skutočne slabých
a to sú pacienti najmä chronicky chorí. Nemôžeme dovoliť, aby si ľudia dávkovali
kvôli peniazom nižšie dávky, čo by sa opäť
prejavilo na ich zdraví. Chceme čo najrýchlejšie znormalizovať situáciu s doplatkami
za lieky. Budeme starostlivo monitorovať,
ako sa vyvíja zľavový systém. Pokiaľ bude
nutné a naplnia sa katastrofické scenáre,
určite zasiahneme. Určite máte pravdu
v tom, že ekonomicky silnejší, nech sa
R ozhovor
Nebojíte sa, že o 3 – 4 mesiace niektoré
malé lekárne skrachujú a bude to mať
dosah na trh práce?
Nemyslím si, že to bude mať dosah na trh
práce. Ja som pevne presvedčená, že tak,
ako je to teraz nastavené, je to pre pacientov dobre a pre lekárnikov únosné!
Naďalej budeme
tlačiť na znižovanie
cien liekov,
naďalej budeme
presadzovať generickú
preskripciu.
deje čokoľvek, má nejaké nástroje na riešenie. V prípade novely však pacient nie
je zberateľom nejakých bonusových vecí.
Zľava je naozaj zľavou – pacient by mal zaplatiť viac, ale po zľave zaplatí menej. Toto
si dokáže zrátať aj majiteľ malej lekárne,
či mu za to stojí udržať si pacienta, ktorý si
môže dovoliť kúpiť liek a ešte mu zostane
aj na základné životné potreby.
Patrí vôbec takýto marketingový nástroj
do lekární? Ani lekár predsa nelieči pacienta podľa toho, či na to má, a na základe toho stanovuje diagnózu!?
Pre lekárnika naozaj nie je primárny marketing. Lekáreň je zdravotníckym zariadením.
Žime však v realite! V tejto chvíli akútne
Takže v pripomienkovom konaní formou
petície uspel pacient. A čo ostatné inštitúcie? Tie neakceptujete?
Vždy je to otázka dialógu a musíme sa rozhodnúť. Ako Ministerstvo zdravotníctva
máme zodpovednosť za všetkých pacientov
bez rozdielu, kde sú poistení, ku ktorému
lekárovi chodia. Celý systém ja vytvorený
na liečenie ľudí, na nič iné. Tomu sa musí
aj celý systém venovať. Vôbec nikomu
neberiem právo na maržu, na spravodlivú
odmenu. Počúvame myšlienky aj Lekárnickej komory aj Asociácie lekárnikov, tie diskusie sú časté, preberáme s nimi odborné
problémy. Keď však nie vždy s nimi súhlasíme, je to z toho dôvodu, že tak, ako oni
majú zodpovednosť voči svojim členom,
my máme zodpovednosť za všetkých pacientov.
Pani ministerka, zostáva mi v mene
lekárnikov veriť, že súčasná novela
o liekoch je len dočasná. Ministerstvo
zdravotníctva bude monitorovať ako sa
vyvíja situácia v lekárňach, a v prípade
potreby zasiahne.
Naďalej budeme tlačiť na znižovanie cien
liekov, naďalej budeme presadzovať generickú preskripciu. Všetko, čo sme začali,
budeme doťahovať do konca. V rámci šetrenia liekovej politiky máme dve základné
premisy, ktoré sledujeme v kategorizačných komisiách alebo pri tvorbe vyhlášok:
Pre nás úspora nie je presun na doplatok,
úspora je reálne zníženie ceny lieku!
Po druhé, vždy musí existovať v konkrétnej
skupine liekov liek so sociálne únosným doplatkom, čiže do jedného eura.
www.phoenix.sk
•
21
14. marec
Svetový deň
obličiek
Obličky
MUDr. Eva Lacková, PhD.
Téma Svetový deň
obličiek 2013:
STOP Kidney Attack!
Protect your kidneys,
find out how.
Nefrologicko – transplantačné oddelenie
II. Interná klinika SZU, FNsP; F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Pandemický nárast ochorenia obličiek na celom svete bol v roku 2006 podnetom pre Medzinárodnú nefrologickú spoločnosť a Medzinárodnú federáciu nadácií pre ochorenia obličiek na vyhlásenie Svetového dňa obličiek.
Ide o celosvetovú zdravotnú kampaň, ku ktorej sa druhý štvrtok v marci
pripájajú národné spoločnosti vrátane Slovenska.
Posolstvo Svetového dňa
obličiek: každý jedinec
by si mal uvedomiť význam
obličiek pre zdravý život
1. Regulácia vodnej, elektrolytovej a acidobázickej rovnováhy
2. Odstraňovanie metabolických produktov, toxínov a látok telu cudzích z cirkulácie do moču
3. Produkcia hormónov spojených s krvotvorbou a kalciovým metabolizmom.
Významné je ich postavenie v glukoneogenéze a regulácii krvného tlaku.
Ochorením obličiek trpí asi 10 %
populácie. Odhaduje sa, že na Slovensku
žije asi 700 000 ľudí s neidentifikovanou
nefropatiou. Približne 3000 pacientov je
odkázaných na dialýzu a asi 1000 ich žije
s transplantovanou obličkou.
K poruche funkcie obličiek môže dôjsť náhle, akútne obličkové zlyhanie (AKI – acute kidney injury), alebo postupne. Ak trvá
viac ako tri mesiace, ide o chronické ochorenie obličiek (CKD – chronic kidney disease).
Akútne zlyhanie obličiek má incidenciu
približne 5 %, mortalita samotného AKI je
8 – 10 %, ale pri multiorgánovom zlyhaní
je pomerne vysoká (40 – 70 %), približne
22
•
www.phoenix.sk
10 % pacientov prejde do pravidelnej dialyzačnej liečby. Najčastejšími príčinami
sú dehydratácia, hypotenzia, septický šok,
kardiorenálny syndróm, veľké operačné výkony, podávanie kontrastnej látky
a nefrotoxických liekov. AKI je charakterizované poklesom exkrečne – metabolickej
funkcie obličiek spojenej v závažnejších
prípadoch s významným poklesom diurézy
(vylučovania moču), ale existuje aj neoligoanurická forma, keď sú poškodené renálne funkcie, ale zachované močenie.
Chronické obličkové ochorenie postihuje
asi 10 % populácie s celosvetovo stúpajúcou prevalenciou. Narastá aj prevalencia
chronického obličkového zlyhania. CKD
vo vyspelých krajinách sa vyskytuje najčastejšie v súvislosti s civilizačnými chorobami, najmä diabetes mellitus typ II,
artériová hypertenzia a kardiovaskulárne
ochorenia. Chronické ochorenie obličiek
má často asymptomatický priebeh, hlavne
v skorších štádiách, tzv. „tiché ochorenie“,
preto sa často diagnostikuje až v pokročilom štádiu. V roku 2006 sa v Amsterdame konala konferencia KDIGO, ktorá sa
zaoberala skríningom CKD. Jeho cieľom
je včasný záchyt CKD, no neodporúča
sa celoplošne, ale so zameraním na rizikové skupiny, ku ktorým patria pacienti
s diabetom mellitom, artériovou hypertenziou, kardiovaskulárnymi chorobami,
s rodinnou anamnézou ochorenia obličiek,
s metabolickým syndrómom, s vysokou hla-
a urobiť maximum pre zníženie
výskytu ochorení a z nich
vyplývajúcich dôsledkov.
dinou tukov a obezitou, fajčiarov, pacientov
s recidivujúcimi infekciami močových
ciest, u jedincov s expozíciou nefrotoxickými látkami, u osôb nad 60 rokov
a u onkologických chorých.
(Levy, 2007, Illéšová, 2010).
Skríningové vyšetrenie tvorí stanovenie
hladiny sérového kreatinínu, odhad glomerulovej filtrácie, vyšetrenie moču z hľadiska prepúšťania bielkoviny a močového
sedimentu so zameraním na erytrocytúriu.
Konzervatívnym postupom možno pri
včasnej liečbe ochorenie zastaviť alebo
aspoň spomaliť. Postupnou progresiou
môže však ochorenie prejsť do chronického obličkového zlyhania s vážnymi medicínskymi, sociálnymi a ekonomickými
následkami. Terapia terminálneho štádia
chronického renálneho zlyhania spočíva
v dialyzačnej liečbe a transplantácii obličky.
Podstatou dialyzačnej liečby je očisťovanie krvi od uremických toxínov cez semipremeabilnú membránu (hemodialýza),
v prípade peritoneálnej dialýzy, túto funkciu plní vlastná pobrušnica. Náhrada obličkových funkcií je život zachraňujúcim
Foto ISIFA
Obličky sú párovým orgánom, každá sa
skladá z 800 000 – 1 200 000 nefrónov
– mikroskopických filtrov. Dobre fungujúce obličky prefiltrujú denne 200 l
krvi, prietok krvi obličkou je približne
1000 ml/min. Funkcie obličiek možno
rozdeliť do troch okruhov:
R ecept
Hemodialýza
Peritoneálna dialýza
Transplantácia
od žijúceho
darcu
Transplantácia od zomretého darcu
výkonom. Neskoré začatie dialyzačnej
liečby má za následok horšiu krátkodobú
i dlhodobú prognózu. Začať by sa malo
skôr ako sa vyvinie uremický syndróm.
Urémia je komplex klinických príznakov
(gastrointestinálnych, nervových, respiračných, kardiálnych, kožných a biochemických), vyvíjajúcich sa v dôsledku hromadenia uremických toxínov. V roku 2011
na Slovensku bolo liečených hemodialýzou
2919 a peritoneálnou dialýzou 125 pacientov. (Demeš, 2012)
Transplantácia obličky je najkomplexnejšia a najefektívnejšia liečba pacienta
s terminálnym obličkovým zlyhaním. Obnovuje prakticky všetky renálne funkcie
– vylučovaciu, regulačnú, metabolickú
a endokrinnú. Pacient po transplantácii žije
dlhšie, s vyššou kvalitou života a náklady
na jeho liečbu sú z dlhodobého hľadiska
nižšie v porovnaní s pacientom liečeným
eliminačnou terapiou. Prežívanie obličkových štepov 1, 5 a 10 rokov od žijúceho
darcu je 95 %, 91 % a 78 %, od mŕtveho
darcu 94 %, 85 % a 59 %. Na Slovensku
v roku 2011 bolo na čakacej listine evidovaných 382 potenciálnych príjemcov obličky a uskutočnilo sa 116 transplantácií od
zomretého a 13 od žijúceho darcu (Kuba,
2012). Výber vhodnej dvojice darca a príjemca je základnou podmienkou transplantácie. K hlavným kritériám patrí kompatibilita v AB0 systéme krvných skupín bez
závislosti od Rh faktora, zhoda v HLA
antigénoch hlavného histokompatibilného
systému (genetický systém lokalizovaný na krátkom ramienku 6. chromozómu)
a negatívne krížové skúšky (crossmatch),
pri ktorých ide o vylúčenie reaktivity séra
príjemcu s lymfocytmi darcu. Darcom
obličky môže byť zomretý alebo žijúci
človek. Súhlas na odber orgánov po smrti
jedinca je právne zakotvený. Vo väčšine európskych štátov, aj na Slovensku, je predpokladaný súhlas s darovaním. Ak človek
s odberom nesúhlasí, musí to vyjadriť po-
čas svojho života písomne a zaslať Slovenskému centru orgánových transplantácií.
Transplantácia obličky od žijúceho darcu je
najvýhodnejšou metódou liečby chronického renálneho zlyhania. Vyplýva to z lepších
výsledkov v prežívaní pacientov aj štepov,
možnosti preemptívneho uskutočnenia, tzn.
ešte pred začatím dialyzačnej liečby. Žijúcim darcom môže byť geneticky príbuzný
(rodič, súrodenec) alebo geneticky nepríbuzný (manžel, manželka, priateľ, priateľka). Úspech transplantácie obličky závisí
okrem kvalitného odberu vitálneho štepu,
chirurgického zákroku aj od schopnosti potlačenia rejekcie (odvrhnutia) imunosupresívnou liečbou. Táto liečba potláča imunitné odpovede, ale má aj vedľajšie účinky
ako sú infekcie, malignity, nefrotoxicita,
metabolické zmeny, preto je veľmi dôležité nájsť rovnováhu medzi jej účinnosťou
a nežiaducimi prejavmi. Podáva sa počas
celého obdobia funkcie transplantovanej
obličky. Na základe času jej aplikácie sa
imunosupresívne režimy delia na indukčné, udržiavacie a antirejekčné. Indukčná
imunosupresia je najintenzívnejšia, používaná vo včasnom období po transplantácii, kedy je najvyššie riziko včasného
odvrhnutia. Udržiavacia imunosupresia je
menej intenzívna, jej cieľom je prevencia
akútnej rejekcie a je dlhodobá. Jednotlivé
preparáty sa kombinujú do imunosupresívnych režimov s cieľom dosiahnuť účinnú
imunosupresiu a minimalizáciu toxických
vedľajších prejavov. Kombinácia rôznych
preparátov umožňuje ich cielený zásah na
jednotlivých úrovniach imunitnej odpovede. Základnými stavebnými kameňmi sú
okrem kortikosteroidov inhibítory kalcineurínu (cyklosporín A, tacrolimus), tieto sa
väčšinou kombinujú s antiproliferatívnymi
preparátmi (mykofenolát mofetil, mykofenolát sodný, azatioprin). Antirejekčná
terapia by sa mala používať na základe histologického nálezu. Väčšina akútnych bunkových rejekcií odpovedá na liečbu kortikosteroidmi (pulzy metylprednisolonu),
pri rezistencii na ne sa používajú antilymfocytárne preparáty. Vaskulárne rejekcie sú
liečené antitymocytárnymi globulínmi, pri
akútnej protilátkovej rejekcii sa používa
kombinácia plazmaferéz a intravenóznych
globulínov, v prípade rezistencie rituximab.
Kvalita života pacientov po transplantácii
obličky sa významne zlepší v porovnaní
s dialyzovanými chorými. Hlavným benefitom je oslobodenie sa od závislosti dialyzačného prístroja, získanie osobného času
a flexibility. Vymiznú diétne a pitné obmedzenia. Pacienti sa môžu vrátiť do práce. Okolo 80 % recipientov je na normálnej
psychosociálnej úrovni.
Citácie: Demeš M. : Dialyzačná aktivita za rok 2011. Nefrologické sympózium, Martin, 2012 Illéšová E., Demeš M., Dostálová K., Kukučková
L., Moricová Š.: Chronická obličková choroba – významný celosvetový
problém. Verejné zdravotníctvo (online). ISSN 1337-1789, 2010, roč.
VII, č. 4 Kuba D.:Transplantačná aktivita za rok 2011. Nefrologické
sympózium, Martin, 2012 Levy A.S., Atkins R., Corest J. et al.: ChronickKidney disease as a global public health problem: approaches and
initiatives – a position statement from kidney disease improving global
outcomes. Kidney int, 72, 2007, 247-259.
Foto archív autora
Chronické zlyhanie obličiek
Zdravie
MUDr. EVA LACKOVÁ, PhD.
Transplantačné centrum banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice patrí medzi špičkové zdravotnícke pracoviská na Slovensku. Nefrologička
MUDr. Eva Lacková bola v roku 1991 pri jeho založení a v roku 1999 sa stala jeho vedúcou lekárkou.
Kolektív špičkových lekárov pod jej vedením uskutočnil viacero unikátnych transplantácií a má na
konte viacero prvenstiev, o ktoré sa zaslúžila práve
MUDr. Lacková – jej myšlienkou a „dieťaťom“ sú
napríklad skrížené transplantácie. Prvenstvo na
Slovensku patrí tomuto transplantačnému centru
aj v počte transplantácií obličiek. Aj preto tu vytvorili samostatné nefrologicko – transplantačné oddelenie, ktoré poskytuje komplexnú starostlivosť
o pacientov s ochoreniami obličiek. MUDr. Eva
Lacková sa stala jeho primárkou. Táto zanietená
lekárka, oddaná svojmu povolaniu, je prezidentkou Slovenskej transplantologickej spoločnosti
a členkou výboru Slovenskej nefrologickej spoločnosti, stihla predniesť okolo sto prednášok na
domácich i zahraničných odborných podujatiach,
je autorkou odborných publikácií a spoluautorkou
kníh.
www.phoenix.sk
•
23
R ecept
Zdravie
DIAGNÓZA
hypertenzia
cievny systém
a vysoký krvný tlak
prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC
prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti
Kardiologická klinika NÚSCH, a.s., a Lekárska fakulta SZU
Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava
Čo je hypertenzia?
V prvom momente každý – bežne aj zdravotník – pod pojmom hypertenzia chápe
vysoký krvný tlak v systémovom riečisku,
teda artériovú hypertenziu. Podmienené je
to tým, že táto situácia je najčastejšia. Nie
vždy však tomu tak musí byť, hypertenzia
totiž môže byť artériová, pľúcna, žilová ale
aj napr. intrakraniálna,...
Ako kardiológ a angiológ sa budem venovať hypertenzii v cievnom systéme, teda
vysokému krvnému tlaku.
Čo je krvný tlak?
Krvný tlak je hydrostatický tlak, ktorý
vzniká ako výsledok pôsobenia čerpacej
sily srdca a protisily tvorenej odporom ciev-
24
•
www.phoenix.sk
nej steny. Udržovanie normálnych hodnôt
krvného tlaku je nevyhnutnou podmienkou
pre prekrvenie tkanív a orgánov ľudského
tela adekvátne jeho aktuálnym potrebám.
Regulácia krvného tlaku je preto nesmierne
dôležitý, veľmi komplexný proces a považuje sa za jeden zo zázračných zariadení
nášho organizmu. Zjednodušene povedané
ide o zložitú súhru autonómneho nervového systému, cirkulujúcich a lokálnych
humorálnych pôsobkov, ktoré menia prostredníctvom kontrakcie alebo dilatácie
ciev ich priesvit, teda periférnu cievnu rezistenciu, a tým sa ovplyvňuje výška krvného tlaku. V regulácii pochopiteľne zohráva
významnú úlohu srdce ako pumpa. Ak krvný tlak klesne pod určitú úroveň, vznikne
hypotenzia, regulačné mechanizmy zabezpečia zvýšenie tlaku cez generalizovanú
vazokonstrikciu k normálnym hodnotám
a zachovajú tak primeranú perfúziu tkanív.
Na rozdiel od hypotenzie sa častejšie vyskytuje zvýšenie krvného tlaku – hypertenzia. Pod vysokým krvným tlakom sa
všeobecne poníma artériová hypertenzia
a na hypertenziu v iných častiach cievneho
systému sa často zabúda. Chronická hypertenzia, nech je v akejkoľvek cieve, môže
vo včasných štádiách pomerne dlho prebiehať bez symptómov. Ostáva preto nediagnostikovaná a neupozorňuje na riziká
a nepriaznivé následky. Neraz sa označuje
ako „tichý zabijak“. Chronické zvýšenie
krvného tlaku totiž v ktorejkoľvek časti
Foto ISIFA
Slovensko je v európskom rebríčku úmrtnosti na srdcové a cievne ochorenia na najhorších
priečkach, za nami je už len Rumunsko a Bulharsko. Ročne zomrie na kardiovaskulárne
choroby až 508 Slovákov na stotisíc obyvateľov, zatiaľ čo v pätnástich „starších vyspelých“
krajinách Európskej únie je to len 221 pacientov. Tieto nelichotivé údaje sú veľkou výzvou
pre odborníkov, predstaviteľov štátnej moci, pre laickú verejnosť, a teda pre celú našu spoločnosť. Slovenská kardiologická spoločnosť trvale intenzívne rozvíja všetky odborné aktivity zamerané na zabezpečenie progresu v kardiovaskulárnej medicíne najmä cez vzdelávanie lekárov a edukáciu občanov. Spolu s orgánmi štátnej moci hľadá cesty pre skvalitnenie
zdravotnej starostlivosti, sprístupnenie moderných liečebných metód, a tým pre znižovanie
kardiovaskulárnej chorobnosti. Okrem toho vynakladá maximálne úsilie aj v preventívnej oblasti, jednak s dôrazom
na mladú generáciu i na prebudenie osobnej zodpovednosti občana za vlastné zdravie. A dnes, keď sa všetko vo svete – aj kardiologickom – točí okolo financií, ktorých nedostatok je zrejmý všetkým, je prevencia tá najschodnejšia
cesta. Lebo najlacnejšia liečba je tá, ktorú netreba. Zlepšenie kardiovaskulárneho zdravia by prispelo k predĺženiu
priemernej dĺžky života našich občanov, ktorá je o desať rokov kratšia ako je priemer v Eurozóne.
R ecept
cievneho riečiska aj vo fáze asymptomatickosti vyvoláva celý rad funkčných (endotelová dysfunkcia,..) a morfologických
zmien cievnej steny (remodelácia) a iných
závažných následkov a komplikácií. Existujú však špecifiká etiopatogenézy a hlavne
manažmentu hypertenzie v závislosti na
tom, v ktorej časti cievneho stromu –
artériovej, pľúcnej, žilovej, sa hypertenzia
vyskytuje.
Žilová hypertenzia patrí taktiež k civilizačným chorobám so závažnými následkami, žiaľ, je však podstatne menej diskutovanou témou. Je kľúčovou príčinou vzniku,
rozvoja a zhoršovania chronickej venóznej
insuficiencie – povrchovej, hĺbkovej a spojovacej. Chronická venózna insuficiencia
na jednej strane znamená významne zhor-
Artériová hypertenzia svojím výskytom,
ale najmä významom pre kardiovaskulárnu
morbiditu a mortalitu reprezentuje globálny medicínsky problém. Pokroky v chápaní
etiológie v ostatných rokoch by mohli viesť
k efektívnejšiemu, viac selektívnemu a individualizovanému farmakogenomickému
prístupu k prevencii a liečbe tejto choroby.
Ukazuje sa, že stúpanie krvného tlaku je
podmienené v drvivej väčšine prípadov environmentálnymi faktormi, a teda by artériová hypertenzia mohla byť preventabilným
ochorením. To je dôvodom pre upriamenie
pozornosti celej medicínskej society, nielen pediatrov, aj na artériovú hypertenziu
v populácii detí a adolescentov s cieľom vyhľadávať jedincov rizikových pre juvenilnú
hypertenziu, včasne diagnostikovať a liečiť,
ale predovšetkým ich dôsledne edukovať
o zdravom životnom štýle, o závažnosti, rizikách a komplikáciách artériovej hypertenzie. Moderná liečba spočíva na komplexe
režimových, nefarmakologických, medikamentóznych (zväčša kombinácia viacerých
antihypertenzív) opatrení, ale aj na inovatívnych intervenčných postupoch.
Chronická hypertenzia,
nech je v akejkoľvek
cieve, môže
vo včasných štádiách
pomerne dlho prebiehať
bez symptómov.
šenie kvality života pacienta (edémy, trofické zmeny až vred v predkolení), na druhej
strane môže významne nepriaznivo ovplyvniť jeho chorobnosť a úmrtnosť (venózna
trombóza, pľúcna embólia neraz s fatálnym
koncom a invalidizujúca chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia). Súčasné
liečebné možnosti (kompresívna, medikamentová, sklerotizačná a chirurgická liečba)
umožňujú venóznu hypertenziu zmierniť,
dokonca aj odstrániť. Našou ambíciou je
však predchádzať rozvoju venóznej insuficiencie a hypertenzie odbornou edukáciou,
dôslednými režimovými a preventívnymi
Zdravie
opatreniami, pacientskou osvetou, a tak docieliť podstatné zníženie závažných, najmä
život ohrozujúcich následkov.
Pľúcna hypertenzia je v porovnaní s artériovou a žilovou hypertenziou raritnejším
syndrómom. Vyskytuje sa pri širokom spektre chorôb, čo významne sťažuje záchyt
a diagnostiku. Kľúčový problém tkvie
v tom, že tlak v pľúcnom riečisku je možné merať a diagnózu pľúcnej hypertenzie je
možné stanoviť len priamo pri katetrizácii
pravého srdca. Tento syndróm znamená
pre chorého vždy podstatne kratší a menej kvalitný život. V poslednej dekáde sa
vďaka rozmachu vedomostí v patogenéze,
molekulovej biológii a genetike manažment
choroby zásadne zmenil. Klinickej medicíne sa otvorili nové horizonty terapeutického
ovplyvnenia v podobe špecifickej medikamentóznej liečby, ktorá umožňuje kontrolovať patogenetické cesty chorobného procesu. Takýto prelomový moment dokázal
podstatne zlepšiť kvalitu života pacientov,
oddialiť klinické zhoršenie a predĺžiť život.
Veľkou výzvou pre odbornú verejnosť ostáva včasný záchyt chorých, vrátane skríningu rizikových skupín, najmä echokardiograficky. Významnou cieľovou skupinou
sú pacienti po prekonanej pľúcnej embólii.
Zásadným predpokladom je dobrá teoretická pripravenosť lekárov, na ktorej systematicky pracujeme. Komplexný diagnostický
a finančne náročný liečebný manažment sa
viaže na expertné centrá v rámci kardiocentier.
R ecept
Zdravie
Suchý kašeľ
je nepríjemný,
pretože veľmi
vyčerpáva
organizmus.
NAJMENŠÍ PACIENTI V LEKÁRNI
KAŠEĽ
Kašeľ je obranný reflex, ktorý slúži na odstránenie cudzorodého materiálu alebo nadbytku hlienu z dýchacích
ciest. Kašeľ sa spúšťa na základe reflexného oblúka. Receptory v dýchacích cestách sa podráždia mechanickými alebo chemickými podnetmi, ktoré sa nervovými dráhami prenášajú do predĺženej miechy, do centra pre
kašeľ. Po spracovaní podnetu sa vysiela signál k dýchacím svalom a prudkým výdychom sa vytvorí kašeľ.
s vykašľaním hlienu.
Pripravila MUDr. EVA BEŇOVÁ
26
•
www.phoenix.sk
Foto ISIFA
Klinicky sa prejavuje ako suchý, dráždivý, neproduktívny kašeľ alebo ako vlhký, produktívny kašeľ
R ecept
Suchý kašeľ
Suchý kašeľ je nepríjemný, pretože veľmi
vyčerpáva organizmus. Sliznice dýchacích
ciest sú vysušené, cudzorodá látka je akoby prilepená na sliznicu. Na jednej strane
je sliznica suchá, podráždená, prekrvená
až praská, vyčerpaním sa zúži lúmen dýchacích ciest a stav sa klinicky zhoršuje.
Na druhej strane sliznica po podráždení
opuchne a znovu akoby praská od napätia,
súčasne sa tiež zúži lúmen dýchacích ciest.
Pri suchom kašli sa stav komplikuje sekundárnou vírusovou infekciou.
Ako postupovať
pri suchom kašli?
Dojčatá. Veľmi dôležitý je dostatok tekutín,
nápoje treba ponúkať každých desať minút.
Strava dojčiacej matky by mala byť ľahká.
Nedojčenému dieťaťu podávame ryžový
odvar alebo mlieko zarobíme do ryžového
odvaru. Pri zápche podávame harmančekový čaj a kvapky Espumisan, aby žalúdok netlačil na bránicu a dávku probiotík zvýšime
na liečebnú dávku. Súčasne dieťa polohujeme. Pravidelne meriame teplotu a jej výške
prispôsobíme ďalší postup. Z liekov môžeme použiť Tussin, od hmotnosti 7 kg dieťaťa
i Ditustat, ale len na krátky čas, kým vyhľadáme pomoc lekára. Tento stav si často vyžiada hospitalizáciu, pri ktorej sa monitoruje
gastroezofageálny reflux, ktorý sa upraví
zahustenou stravou, mliekom AR radu alebo
úpravou režimu dojčiacej matky. Vyšetrenie
môže naordinovať aj všeobecný lekár pre
deti a dorast.
Batoľatá. Základný postup je ako u dojčiat. V tomto období sa už objavuje kašeľ
z opuchu hlasiviek, známy ako laryngitída.
Prichádza náhle, v noci, alebo nad ránom.
Rodičov tento kašeľ, ako keď „pes breše“,
často vydesí. Ako prvú pomoc podávame Dithiaden alebo Fenistil, Calcium chloratum,
Nasivin, pomôže odsatie hlienov, inhalácie,
olejový obklad na hrdlo. U detí, ktoré už boli
z tohto dôvodu hospitalizované, sa odporúča
mať doma „pre každý prípad“ čapík Rectodelt. Druhou skupinou je kašeľ z dolných
dýchacích ciest, pri ktorom opuchne sliznica
a zúži sa lúmen dýchacích ciest. Kašeľ môžeme prirovnať k piskotu gumovej bábiky.
V takomto prípade treba vždy navštíviť lekára,
ktorý predpíše lieky na rozšírenie priedušiek
v sirupovej forme. Pri opakovaných stavoch
sa podávajú lieky Ventolin alebo kortikoidový sprej. Deťom do štyroch rokov sa sprej
podáva pomocou náustkov, lekár rodičom
aplikáciu vysvetlí.
Deti predškolského veku. V období, keď
už dieťa navštevuje materskú škôlku, býva
výskyt kašľa častejší. Rodičia môžu dieťaťu pomôcť liekmi na suchý dráždivý kašeľ
Tussin, Ditustat, Robitusin, Stoptusin,
Sinecod... Odporúčam podobný režim, ako
u dojčiat.
Ako postupovať
pri vlhkom kašli?
Dojčatá. Základný postup je ako pri suchom kašli. V tomto prípade musia mať
rodičia doma dobrú odsávačku, pretože dojča len leží a má sťažené dýchanie spôsobené hlienmi. V praxi sa veľmi
dobre osvedčila odsávačka na vysávač.
Aj pri vlhkom kašli treba navštíviť lekára.
Batoľatá. Postupujeme ako u dojčiat. Rodičia si môžu zvoliť lieky na vykašliavanie
a riedenie hlienov. Pre deti do jedného roka
je vhodný ambroxolový rad: Ambrobene,
Mucosolvan, Solvolan, L-acetylcystein je
Solmucol, alebo bylinkové sirupy: Hedelix,
Prospan, Sinupret.
Deti predškolského veku. Ak sa u detí
v tomto veku objavuje kašeľ opakovane,
často si už rodičia nevedia rady, ktorý sirup proti kašľu zvoliť. Prvú pomoc potom
často hľadajú práve v lekárni. Rodičia by
mali lekárnika informovať o tom, aké sirupy dieťa dosiaľ užívalo, aby sa nestalo,
že dieťa opäť dostane rovnaký sirup, napr.
z radu Ambroxol. Prehľad rodičov o užívaní voľne predajných liekov je veľmi
dôležitý, preto ich na túto skutočnosť vždy
upozorňujem. V súčasnosti často pri voľbe
lieku rozhoduje i jeho cena.
Treba dodržiavať nejaké režimové opatrenia alebo diétu?
Dojčatá. V praxi hľadáme príčinu vždy
spolu s rodičmi. Pre malý organizmus,
ako je u dojčiat, býva príčinou kašľa
hlavne podchladenie. Vždy, keď som
videla matku s kočíkom, ako išla autobusom do mesta v mrazivom počasí, na
druhý deň som ju mala v ambulancii. Najčastejšie sa u dieťaťa objavil suchý kašeľ
„ako keď píska bábika“. Liečba takéhoto
kašľa sa neobíde bez antibiotík, trvá najmenej 10 dní alebo dokonca je nutná i hospitalizácia. Najdôležitejším režimovým opatrením je chrániť dieťa pred podchladením,
prehrievaním a vysušením. Odporúčam vyhýbať sa cestovaniu hromadnou dopravou
a vôbec, zbytočnému cestovaniu. Malé
dojča má poznať hlavne náruč matky.
Ideálne by bolo, aby aj matka bola vďaka
Zdravie
pozornosti a pomoci okolia vyrovnaná,
a aby svoj nepokoj neprenášala na dieťa.
Ďalším režimovým opatrením je úprava
stravy. Pri dojčení odporúčam matkám,
hlavne v šestonedelí, aby neprijímali hlienotvorné látky ako je sladké mlieko,
biela múka, biely cukor. Odporúčam ľahké zeleninové polievky, kvalitné vývary
z mäsa, mandle, postupne tvaroh. O stave
dieťaťa matkám veľa napovedia odsávané
soplíky a u dojčiat hlavne hlienové stolice.
Aj ja sa v ambulancii vždy zaujímam o stolicu dieťaťa a rodičov prosím o prinesenie
vzorky. Keď sú sliznice dýchacích ciest
a tráviaceho traktu vždy rovnako zahlienené, používam liečebné dávky probiotík.
Na prečistenie čriev je veľkým pomocníkom
Carbotox rozpustený vo vode a Espumisan
kvapky na uvoľnenie plynatosti bruška,
aby bránica netlačila na priedušky a pľúca.
Ak je dieťa na umelom mlieku, znižujem
dávky mlieka. Pri hlienoch a hnačkách
v stolici ordinujem ryžový odvar a glukopur na doplnenie energie. Ak má dieťa
zastavenú stolicu, odporúčam harmančekový čaj. Pri suchom aj vlhkom kašli je vhodné doplniť minerály pomocou rehydratačných roztokov.
Batoľatá. Batoľa už samo reaguje na tieseň pri kašli. Odmieta jesť, ukladá sa do
kútika. Najhoršie je, keď prestáva piť. Aj
v tomto prípade postupujeme ako u dojčiat. Od 4. mesiaca až do 20. mesiaca sa
tvoria zúbky. Dieťa má bolesti, spomalené
trávenie, veľa sliní, je veľmi zahlienené,
až kašle. V tomto období už má dieťa príkrmy, hlavne zo zeleniny. Tieto obsahujú
biominerály, pomáhajú udržať vodu v tele
a regenerovať sliznice. V praxi sa mi veľmi osvedčili vývary z petržlenu – hlavne
v zime, v lete z akejkoľvek tekvice alebo
cukety. Je dôležité sledovať termoreguláciu, či dieťa nemá prehriatu hlavičku a studené nožičky, ktoré následne masírujeme
a ohrievame. Hovorí sa – studené nohy,
sopľavý nos. Priebežne meriame teplotu,
Kedy neodkladne
navštíviť lekára
• U dojčaťa vždy, aj lekársku
službu prvej pomoci.
• Vyčerpanie z kašľa, dostupné lieky
nepomáhajú.
• Vysoké teploty, zvracanie, hnačky.
• Ak sa vám „dieťa nepáči...“
• Pri stavoch dýchavičnosti volať
rýchlu pomoc.
www.phoenix.sk
•
27
R ecept
Zdravie
odsávame hlieny a ich odchodu napomáhame i polohovaním dieťaťa.
Deti predškolského veku. V tomto období
už všetky prejavy dieťaťa poznáme lepšie,
robíme presne to, čo sme robili doteraz.
Vysadíme mu hlienotvorné látky z jedálneho lístka. Učíme ho siakať samostatne,
po každom zakašľaní a fúkaní nošteka mu
dáme napiť. Večer mu dáme nožičky do
lavóra s teplou vodou. Keď nemá teplotu,
nahrievame aj hrudník. Dieťa v materskej
škôlke je vystavené okoliu, samo nevie,
kedy mu je teplo alebo zima. Termoregulácia u dieťaťa vyzrieva až v 4. roku života. Odporúčam obliekať deťom vestičky,
aby sa neprehriali a súčasne ich „neofúklo“,
keď sa povyzliekajú.
Aké nápoje je vhodné
podávať?
Dojčatá. U dojčiat je prioritou materské
mlieko so zreteľom na jedálny lístok matky.
Odľahčené mlieko som si pracovne nazvala „infúzia pre dieťa“. Vhodný je aj ryžový
odvar alebo harmančekový čaj, z lekárne
rehydratačný roztok.
Batoľatá. Postupujeme ako u dojčiat.
Pridávame vývary zo zeleniny, dusené
ovocie, ovocné šťavy v malom množstve,
riedené čistou vlažnou vodou. Najlepšia
je neperlivá pramenitá voda.
Deti predškolského veku. V tomto období rodičia skúšajú často i babské recepty.
Pomôcť môžu vývary z cibuľových hnedých šupiek, vývary z orechový šupiek
alebo bylinkové vývary. V lekárni je veľká
ponuka sypaných čajov. Čaj však považujem za liek, preto odporúčam len malú šálku čaju, ale veľké množstvo čistej vlažnej
vody. Vodu môžeme osviežiť dvomi alebo
tromi kvapkami citróna alebo iného sezónneho ovocia. Pitie považujem za veľmi dôležité – aby sa voda dostala do každej bunky tela, vyplavila všetky nečistoty
a riedila husté hlieny. Dojča musí mať
ťažké plienky a malé dieťa musí často
chodiť na záchod. Znakom dobre zavodneného organizmu sú číre sliny a jazyk bez
povlaku.
Môžu pomôcť mastné
obklady?
Áno. Používala som mastné obklady u vlastných detí a vyskúšali ich aj mnohí rodičia. Najlepšia a najdostupnejšia je bravčová
masť. Masť sa nanesie na mastný papier
a priloží na hrudník. Tam, kde je citlivá
pokožka, dávam masť na mastnom papieri medzi nahriatu plienku a až potom na hrudník. Rodičia používajú aj
jazvečiu alebo kačaciu masť, alebo iné
dostupné masti. Dieťa nesmie mať horúčku
a zvýšenú teplotu.
Dávivý kašeľ
Objavuje sa naozaj opäť
dávivý kašeľ?
Na začiatku pripomeniem, čo je dávivý kašeľ. Infekcia sa šíri kvapôčkovou
nákazou. Inkubačná doba je obvykle
od 5 do 21 dní, môže byť až 3 mesiace.
Ochorenie vyvoláva gramnegatívna baktéria Bordetella pertusis. Prvé štádium je
katarálne, ktoré je všeobecné pre akýkoľvek infekt horných dýchacích ciest. Teploty nie sú vysoké, pristupuje kašeľ a celé
toto obdobie trvá 10 dní. Druhé štádium
je paroxyzmálne, od 2 až do 5 týždňov.
Je to séria nočných kašľov „až do omodrenia“, rodičia farbu pokožky opisujú až
ako atramentovú. Kašeľ pripomína hlas
kohúta. Pri kašli sa vytláča jazyk von a nasleduje zvracanie. Tretie štádium je toxická
fáza, ktorá sa prejavuje krvácaním kdekoľvek v organizme, absces pľúc, pneumothorax hrudníka. Hlavne sú postihnuté malé
brocnhioly. V súčasnosti sa už lekári u nás
s takýmito prejavmi stretávajú výnimočne.
Ohrozuje aj očkované deti?
Ohrozené je dieťa do 3 mesiacov. Očkuje
sa od roku 1957 troma dávkami do jedné-
28
•
www.phoenix.sk
ho roka. V súčasnosti je to acelulárna forma, takzvaná nebolestivá, a je súčasťou
šesťvakcíny Infanrix HEXA. Preočkovanie
je v 5. roku života, v 13. roku a následne
každých 15 rokov aj v dospelej populácii. U nás je zaočkovanosť stále vysoká,
odhadujem 95 % populácie.
Ako dávivý kašeľ spoznáme?
Každý bolestivý kašeľ, ktorý vyčerpáva
organizmus, by mal byť pod kontrolou lekára. Vždy sa odoberie krv na kontrolu zápalových parametrov. Pri vysokom výskyte
bielych krviniek /leukocytóza až leukemoidná/ sa testuje krv na serologické protilátky Bordetella pertussis a parapertusis.
Len štvornásobný vzostup protilátok určuje
diagnózu. V súčasnosti, pri vysokej zaočkovanosti populácie, sú pozitívne len chronické IgG protilátky, to znamená, že nejde
o akútnu infekciu. Vždy je nutné popísať
klinický stav.
Môže byť kašeľ nebezpečný?
Vysoká zaočkovanosť, makrolidové antibiotiká až kortikoidná terapia, nedovolia
oslabiť organizmus do toxického, tretieho
štádia ochorenia na dávivý kašeľ. Myslím,
že omodrenie tváre by už dnes mladých
lekárov na Slovensku dosť zaskočilo.
Ako postupovať pri podozrení
na čierny kašeľ?
V prvom štádiu sa ochorenie podobá na
akékoľvek iné. Skôr pomáhajú lieky na
tíšenie kašľa, čerstvý, chladný vzduch.
Ak nezaberú tieto podporné lieky a kašeľ sa naopak ešte stupňuje, je nevyhnutné navštíviť lekára, ktorý rozhodne
o laboratórnej diagnostike. Na základe
výsledkov potom lekár predpíše makrolidové antibiotikum na 14 dní, sedatíva,
kyslík, pri nezlepšení stavu i kortikoidy,
na doliečenie kotrimoxazol. Liečbe napomáha i čerstvý vzduch. Za veľkú chybu považujem pri liečbe nerešpektovanie
základných hygienických opatrení, ako je
izolácia chorého a pobyt na lôžku. Rodičia
sa vyhovárajú na uponáhľanú dobu a dobre mienené rady ignorujú, prípadné obavy
zaháňajú faktom, že je dieťa zaočkované.
Deti tento model preberajú a, organizmus,
tráp sa! Je potom len otázkou času a náhody, akými komplikáciami sa môže takého
zahrávanie s vlastným zdravím vypomstiť.
Aké komplikácie môžu kašeľ
u detí sprevádzať?
• Pri kašli je to najmä zvracanie. Vtedy odporúčam
homeopatikum Cocculine a hlavne dostatočné
prijímanie tekutín.
• Zatekanie hlienov do stredného ucha a následný hnisavý zápal ucha. V tomto prípade sú nutné
odborné vyšetrenia v ORL ambulancii.
• Zatekanie hlienov z nosohltanu do dutín a do
priedušiek. Tento stav sa volá sinobronchiálny syndróm a je takisto v kompetencii ORL
ambulancie.
• Opakovaný, vyčerpávajúci kašeľ, na ktorý
nezaberajú ani antibiotiká. Lekár robí laboratórne testy, snímku pľúc a môže kontaktovať pľúcnu
ambulanciu pre dlhodobé sledovanie a špeciálnu
liečbu.
• Pri stavoch dýchavičnosti v horných dýchacích
cestách ako sú laryngitídy je často nevyhnutná
hospitalizácia. V roku 2000 sme začali očkovať
podľa zákona, vakcínou Haemophilus influenzae
typ B. Úplne sa vytratili epiglotitídy, ktoré
v krátkom čase uzatvorili horné dýchacie cesty.
Tento stav, ak ho pacient prežil, sa liečil na intenzívnom lôžku OAIM.
• Stavy dušnosti v dolných dýchacích cestách
sa liečia v nemocnici a následne doliečujú
v imunoalergologickej ambulancii.
• Vysoké teploty, následná strata tekutín a kašeľ,
ktorý ostáva v neproduktívnej fáze – aj pri tomto
stave je nutné dieťa hospitalizovať.
• Nočné kašle, hlavne nad ránom, sú niekedy znakom prítomnosti parazitov. U detí od 2 rokov podávam Vermox v dvoch kúrach.
Foto ISIFA
Ako sa starať o dieťa s kašľom?
• Upraviť termoreguláciu, zavodniť, premerať teplotu, odsať hlieny, podať lieky podľa typu kašľa
a veku dieťaťa.
• Vždy si dôkladne prečítať na príbalovom letáčiku
na aký kašeľ je liek určený, dávkovanie, vek podania lieku, vedľajšie účinky a možné komplikácie.
• Dieťa uložíme do zvýšenej polohy, „chránime ho
vlastným telom“ a sami zároveň s ním dýchame
zhlboka, aby sme mu pomohli uvoľniť sa. Často,
psychosomaticky, sú sami rodičia v tiesni, akoby ani oni odrazu nevedeli dýchať z plných pľúc.
Z praxe to poznám už aj na hlase rodičov.
• S chladnou hlavou si treba overiť ordinačné hodiny
lekára, prípadne zariadiť odvoz na lekársku pohotovosť.
www.phoenix.sk
•
29
R ecept
Bez receptu
SVET HOMEOPATÍK
Homeopatia
v zimnom období
Infekčné ochorenia dýchacích ciest
Pripravil MUDr. Ladislav Fildán
Najväčší prínos do našej praxe zaznamenala homeopatia v liečbe infekčných ochorení. Nie je to nič
nové. Máme napríklad veľmi dobre zdokumentovanú epidémiu cholery v 19. storočí v meste Tišnov
(25 km severne od Brna), kedy bola časť chorých liečená vtedajšou klasickou medicínou a časť homeopatikami. V skupine liečených homeopatikami bolo podstatne menej zomretých. Cholera nám už nehrozí, ale zimné obdobie je pre naše podnebné pásmo charakteristické početnými infektami dýchacích ciest,
sprevádzaných zvýšenou teplotou alebo horúčkou, kašľom, nádchou, chrapotom, zápalmi vedľajších
nosných dutín, stredného ucha, hrtana, priedušnice a priedušiek až zápalom pľúc.
OSCILLOCOCCINUM – rutinne podávam pri všetkých začínajúcich infektoch
(okrem niektorých jasných stavov ako napríklad streptokoková angína) v dávke 3 ×
½ – 1 tubičku po 6 hodinách prvý deň, ďalšie 3 dni 2 × denne. Malé deti – stačí nasypať granulky do viečka tubičky lieku alebo
odhadom podáme do úst asi 1/3 tubičky.
Oscillococcinum kombinujem s nasledujúcimi liekmi podľa príznakov ochorenia.
Zvýšená teplota do 38,5 °C
(subfebrília):
FERRUM PHOSPHORICUM 30 (alebo 15) CH – suverénny liek nižších teplôt,
dráždivý priedušnicový kašeľ bez vykašliavania a bolesť či zaľahnutie v ušiach.
Je schopný zabrániť rozvoju zápalu stredného ucha. Tento liek podávam najčastejšie
a s úspechom mnoho rokov.
30
•
www.phoenix.sk
Dávka 2 × 5 granúl denne. Pozor – musí
byť vo vysokej potencii 30 alebo 15 CH!!
Inak by naopak mohol podporiť vznik
zápalu stredného ucha.
Horúčka nad 38,5 °C
s prudkým začiatkom
ACONITUM NAPELLUS 5 – 30 CH –
prudká horúčka najmä po prechladnutí, so
zimnicou, dôležitým príznakom je, že sa
pacient nepotí. Intenzívny smäd, niekedy
nepokoj až úzkosť. Dávka 5 granúl po 30
minútach do zlepšovania, potom sa frekvencia zníži.
BELLADONNA 5 – 30 CH – prudká horúčka, na rozdiel od Aconitum sa pacient
potí, červená tvár, výsyp. Typicky sa podáva aj u streptokokových angín ako pomocný liek k antibiotikám. U detí, ktoré mali
v minulosti febrilné kŕče. Na vznikajúci
absces v kožnej alebo slizničnej lokalizácii.
APIS MELLIFICA – pozor, podávame
len vyššie potencie od 9 CH. Hlavne pri
kožných alergických zápaloch alebo po
uštipnutí hmyzom. Vhodný doplnkový liek
klasickej liečby pri zápale pohrudnice,
osrdcovníka (perikardu), zápalu mozgových blán bez smädu. Dávka od 5 granúl po
30 minútach, po zlepšení intervaly predlžujeme.
Pre zjednodušenie
predpisu homeopatík
sa vyrábajú prípravky
zložené z jednotlivých
homeopatík.
Horúčka nad 38,5 °C
s pozvoľným nástupom
BRYONIA 5 – 30 CH – veľká suchosť
slizníc s veľkým smädom, zhoršenie bolestí
aj pri malom pohybe, bolestivý kašeľ zhoršujúci sa pri pohybe, bolesť hlavy. Zápal
kĺbov, sprievodný liek pri zápale pohrudnice. Dávka 4 × 5 granúl.
GELSEMIUN SEMPERVIRENS 15 –
30 CH – jasnočervená tvár, únava celého
tela, ťažké končatiny, mrazenie v chrbte,
intenzívna bolesť hlavy s úľavou v sede.
Dávka 5 granúl 4 × denne.
Foto ISIFA
V tomto seriáli nebudem zďaleka uvádzať
všetky homeopatiká, ale len tie, ktoré roky
používam a ktorých účinok mám overený
praxou. Dávkovanie uvádzam po 5 granulách, ale malým deťom podávam len 1 –
3 granuly miesto 5 granúl. Dojčatám možno rozpustiť granuly na plastovej lyžičke
v materskom mlieku alebo dojčenskej
vode.
R ecept
Nádcha
Nádcha v začiatočnej fáze, bez teplôt,
s kýchaním – NUX VOMICA 5 CH 5 granúl každých 30 – 60 minút s postupným
predlžovaním intervalu podávania.
STICTA PULMONARIA 5 CH – tlak
v oblasti koreňa nosa, suchý upchatý nos.
Vodnatá nádcha – KALIUM JODATUM
5 – 9 CH 5 granúl každých 30 – 60 minút
s postupným predlžovaním intervalov.
Hlienovitá nádcha – KALIUM MURIATICUM 5 – 9 CH – rovnaké dávkovanie
Žltá nádcha – HYDRASTIS CANADENSIS 5 – 9 CH – dávka 4 x 5 granúl denne
Zelená nádcha – KALIUM BICHROMICUM 5 – 9 CH – dávka 3 × 5 granúl denne
– k hnisavej nádche možno pridať HEPAR
SULFUR 30 CH 2 × 5 granúl denne
Tzv. „zarazená nádcha“ – 2 – 3 dni
trvá pocit upchatia nosa, tlak v dutinách
a nemožnosť vysmrkať sa alebo spočiatku
vodnatá nádcha sa zmení na nádchu s pocitom upchatého nosa – LACHESIS MUTUS
9 CH – 10 granúl 2 × denne 2 dni do uvoľnenie sekrécie z nosa, potom sa vysadzuje.
Nádcha novorodencov a dojčiat, pri ktorej
sa tvoria až bubliny pri nose – Sambuccus
nigra 5 CH 1 – 2 granule 3 – 6 × denne.
Akútny zápal vedľajších
nosných dutín
Pri začínajúcom zápale pôsobí veľmi dobre liek CINNABARIS 9 CH 4 × 5 granúl
denne. Môžeme kombinovať s ostatnými
vyššie uvedenými prípravkami na horúčku
a nádchu, napríklad so STICTA PULMONARIA 5 – 9 CH – tlak v koreni nosa –
5 granúl každých 30 – 60 minút.
Akútny zápal čelových dutín KALIUM JODATUM 5 – 9 CH + BELLADONNA 9 –
15 CH po 5 granulách hodinu 4 × denne.
Kašeľ
Nie je rozhodujúce, či je kašeľ spôsobený
zápalom hrtana, priedušnice alebo priedušiek, lieky podávame podľa jeho charakteristiky. Opäť uvádzam lieky, ktoré používam najviac a ktoré považujem za účinné.
IPECACUANHA
Dráždivý, dávivý kašeľ až so zvracaním hlienov – 5 – 9 CH 5 granúl každých
30 – 60 minút s postupným predlžovaním
intervalu.
DROSERA ROTUNDIFOLIA
Dráždivý záchvatovitý kašeľ, najmä v noci.
Podávam v prvých dňoch ochorenia pri
riedení 15 – 30 CH 5 granúl pred spaním.
Ak kašeľ v noci napriek tomu vznikne,
podávame 5 granúl každých 15 – 60 minút
s predlžovaním intervalu pri zlepšení.
KALIUM CARBONICUM – nočný kašeľ až astmatického charakteru, spastický
okolo 2. – 4. hodiny ráno, vykašliavanie
malého množstva hlienu – 9 – 15 CH 5
granúl pred spaním, ak kašeľ napriek tomu
vznikne podáme 1 – 2 dávky aj v noci alebo
kombinujeme s Droserou, Ipecacuanhou.
RUMEX CRISPUS – dráždivé šteklenie
v dolnej časti krku (v jamke medzi kľúčnymi kosťami – jugulu).
COCCUS CACTI – šteklenie v hrtane
vyvoláva záchvatovitý kašeľ – 5 CH 5 granúl každých 60 minút s predlžovaním intervalu do zlepšenia.
SPONGIA TOSTA – u laryngitíd s pocitom
dusenia, intenzívny hrtanový kašeľ ako pri
rezaní pílou, suchosť slizníc, silný smäd.
SAMBUCCUS NIGRA – zápal hrtana
s opuchom hlasivkového priestoru vyvolávajúcim dusenie. Oba lieky 5 CH 5 granúl
každých 5 – 10 minút do zlepšenia.
BRYONIA – postupne nastupujúca horúčka, veľký smäd, suchý kašeľ vyvolaný
alebo zhoršený aj minimálnym pohybom,
hovorom, chorý si stláča prsnú kosť alebo
hrudník rukami. 5 – 9 CH 5 granúl každú
1 – 2 hodiny alebo pri záchvatoch kašľa,
interval predlžujeme pri ústupe príznakov.
Angína, faryngitída (zápal hltana)
BELLADONNA 5 – 30 CH – vynikajúci
liek na angínu alebo faryngitídu, a to dokonca aj streptokokovú, keď sa podáva ako
pomocný liek spoločne s antibiotikami.
Lepšie pôsobí, ak sa príznaky blížia obrazu
Belladonny – najmä u horúčkovitých stavov s potením a červenou tvárou. Dávkovanie 5 granúl každých 30 minút s postupným
predlžovaním intervalov pri zlepšení.
PHYTOLACCA DECANDRA 5 CH – bolesť v krku pri prehĺtaní, tmavočervený krk
Bez receptu
APIS MELLIFICA – silne zdurené ružovočervené mandle, opuchnutý čapík, bodavé,
pálčivé bolesti. 9 CH každú hodinu s predlžovaním intervalov.
MERCURIUS SOLUBILIS – povlaky na
mandliach, žltý povlak jazyka, zdurené
krčné uzliny, silný smäd 9 – 15 CH 5 granúl
každé 2 – 3 hodiny.
MERCURIUS COROROSIVUS 9 – 15 CH
– aftózne angíny a faryngitídy.
Polykompozitné
homeopatické prípravky
Pre zjednodušenie predpisu homeopatík sa
vyrábajú prípravky zložené z jednotlivých
homeopatík. Nie je potom nutné študovať
homeopatiu a lieky sa nasadzujú tzv. indikatívne, teda podľa stanovej lekárskej diagnózy.
V lekárňach sa stretávame s tromi výrobcami týchto prípravkov. Francúzkou firmou
Boiron, nemeckou firmou Heel, najnovšie
aj s talianskou firmou Guna, sporadickejšie
s výrobkami nemeckej firmy Weleda.
Firma Boiron dodáva tieto prípravky:
OSCILLOCOCCINUM – použitie bolo už
opísané.
PARAGRIPPE – vírusové – chrípkové –
stavy, príznaky ORL oblasti, celkové príznaky – únava, bolesti svalov, kĺbov, hlavy.
HOMEOGENNE 9 – dominujú bolesti
v krku, angíny, faryngitídy.
DROSETUX – počiatočné prejavy kašľa,
najmä nočný kašeľ, dráždivý, s malým alebo žiadnym vykašliavaním.
STODAL – všetky druhy kašľa.
HOMEOVOX – presilenie a zápal hlasiviek.
CORYZALIA – nádcha.
Dávkovanie je pri všetkých prípravkoch
rovnaké – 1 tableta (alebo lyžička) 3 – 6 ×
denne s postupným znižovaním frekvencie
podávania
Firma Heel vyrába:
ANGIN-HEEL – angíny, faryngitídy (okrem streptokokových – to platí aj u iných
homeopatík, keď je nutné podať antibiotiká).
GRIPP-HEEL – vírusové infekty, chrípka.
ENGYSTOL – vírusové infekty.
Odporúča sa inicializačné dávkovanie
hneď na začiatku ťažkostí 1 tableta po
15 minútach počas 2 hodín, potom sa pokračuje podávaním 4 × 1 tableta denne do
ustúpenia príznakov.
Pokračovanie v ďalšom čísle.
www.phoenix.sk
•
31
R ecept
R ozhovor
Tenista Martin Kližan,
Nováčik roka 2012
Neriadená
strela
Asociácia tenisových profesionálov (ATP) udelila titul Nováčik roka 2012
slovenskému tenistovi Martinovi Kližanovi, ktorý svojimi výsledkami
v minulom roku „skočil“ zo 117. miesta rebríčka svetových tenistov na
30. priečku! Zverenec trénera Karola Kučeru zvíťazil napríklad na turnaji ATP v Petrohrade a úspešne sa prebojoval do osemfinále newyorského
grandslamu US Open. Náš rozhovor sa uskutočnil ešte pred začiatkom
novej sezóny, pretože v januári sa presúvajú tenisti do „teplých krajín“,
a mňa okrem iného zaujímalo, na aký výsledok si trúfa na Australian Open.
Pripravil JÁN NEMEC
Foto RENATA JANÁSOVÁ
„Budem prvý! (smiech). Prvýkrát na grandslamovom turnaji budem ako nasadený, tak
dúfam, že urobím nejaké body...“
Kondičným trénerom Martina Kližana je
už dlhé roky Juraj Dulík. Najskôr ho viedol ako žiaka a pred štyrmi rokmi si ho
Martin opäť prizval do tímu. Tréner, ale
aj priateľ. Spoločne trávia väčšinu času.
Mama na Juraja nedá dopustiť, ako povedala, je to fantastický chlap, úžasný človek, pozná Martina od detstva.
„Martin má výbornú schopnosť rýchlo
sa učiť a vnímať to, čo sa má naučiť, ale
je veľmi tvrdohlavý, často sa na tréningu
aj pohádame, má problém si priznať, keď
nemá pravdu...“
Martin je synom dlhoročnej odbornej
asistentky na Katedre jazykov Farmaceutickej fakulty UK PhDr. Dariny
Kližanovej, má teda k jazykom veľmi
blízko.
„Najskôr tvrdil, že po anglicky vie. Potom,
že vie lepšie ako učiteľ. Teraz tvrdí, že vie
lepšie ako ja. Nikdy sa nechcel učiť, pritom
rýchlo chápal, ale nechcel sa dať viesť...“
32
•
www.phoenix.sk
Veci riešim
s horúcou
hlavou ...
www.phoenix.sk
•
33
R ecept
R ozhovor
S Martinom, kondičným trénerom a jeho
mamou sme sa rozprávali osobitne. PhDr.
Kližanovej určovali termín pedagogické
povinnosti, Martinovi zas tréningový rytmus. Kedy začínal s tenisom ešte ani nie
dvadsaťštyriročný Nováčik roka 2012?
Martin – S otcom som chodil na stenu, už
keď som mal tri roky, ledva som držal raketu, ale chcel som pinkať.
Mama – Možno vám povedal, že tri, každému to hovorí, ale pinkať začal už keď
mal dva roky, nedočiahol vtedy ešte ani na
kľučku dverí. Ráno vstal, prišiel za nami do
spálne, aby sme mu zavreli dvere, lebo sám
to ešte nedokázal. Mal takú umelohmotnú raketu a do zblbnutia búchal, búchal,
búchal loptičku o tie dvere.
Tréner – Začínal som s ním tiež ako mladučký tréner, Maťo mal osem rokov. Už vtedy
bol tvrdohlavý, kondičné cvičenia mal rád.
Tvrdohlavosť v tenise je asi
dobrá vlastnosť, nie?
Mama – Dobrá, ale v živote je to veľmi
zlé, my sme si teda s ním dosť užili, proste
on je tvrdohlavý... (úprimný smiech). Bol
malinký, povedala som mu, choď rovno, išiel dozadu, povedala som mu, choď
doprava, išiel doľava.
Kedy prišlo uspokojenie z toho, čo ste pre
syna urobili?
Mama – To nikdy neprišlo. Sme radi, že mal
úspešný rok, ale vieme, čo všetko je za tým.
My to tak nepociťujeme ako ľudia z okolia,
ktorí nám gratulujú. Pre nás je to syn, ktorému sme obetovali veľmi veľa času a námahy. Je to pre nás samozrejmé. Najšťastnejšia som bola, keď vyhral svoj prvý zápas
v ôsmich rokoch, a potom, keď ako junior
vyhral Roland Garros. Vtedy nám tréner,
pán Bulko, povedal: „Pani Kližanová, teraz
ste tak v desatine cesty“. A ja som si myslela, že je to nezmysel, že už je hádam aj majstrom sveta, keď vyhral taký významný turnaj. Keby som ho teraz stretla, tak by som
mu povedala, kdeže desatina, to bola ešte
len stotina cesty...
Prečo práve tenis?
Martin – Nepamätám si, neviem, jednoducho som zobral raketu a hral som tenis...
Mama – Chodila som s ním, keď bol ešte
v kočíku, na tenis s dcérou, ktorá mala
o šesť rokov viac. Možno vtedy už niečo
pochytil, možno jej závidel, takže len čo
začal chodiť, siahol po rakete. Jeho prvé
slová boli síce „mama, tata“, ale tretie bolo
„tenis“!
Nikdy ste nechceli skončiť s tenisom?
Martin – Samozrejme, že také chvíle prišli, vtedy ma podržali rodičia. Niekedy
chceli rodičia, aby som prestal, ja som zas
nechcel, lebo som lámal, lámal rakety...
Už to bolo veľa peňazí a nemal som pomaly
s čím hrať.
Mama – Bol veľmi nervózny na zápasoch,
stále chcel vyhrávať, zúril, hádzal rakety,
lámal ich jednu za druhou. Potom už mal
aj sponzora na rakety, ale stále ich bolo
málo. Turnaj chlapcov Roland Garros
v Paríži v roku 2006 už dohrával s jednou
raketou a tŕpli sme, že ak mu aj tá praskne, tak je koniec. Napokon sa stal víťazom
celého turnaja. Vtedy sa umiestnil v rebríčku juniorov na 1. mieste na svete...
On je taký guľový blesk, neriadená strela,
vždy bol taký od malička. Mal asi deväť
rokov, keď prišlo krátke obdobie, že nechcel hrať tenis, ale futbal. Musel totiž už
poctivo trénovať, čo ho veľmi nebavilo,
lebo chcel všetko robiť podľa seba. Celý
život si všetko robí podľa seba. Iní trénovali dvakrát denne, on len raz, nezvládol by
to – psychicky. Už by sa musel sústrediť
dvakrát, to nechcel, kondičku áno, tá ho
bavila stále, lebo bola rôznorodá.
34
•
www.phoenix.sk
Niekedy pociťujú rodičia ako bremeno,
že musia s dieťaťom chodiť na tenis.
Ako ste to vnímali vy?
Mama – Videli sme jeho talent, tak sme sa
úplne prirodzene obetovali. Auto bola naša
druhá obývačka. Tam sme jedli, obedovali,
učili sa, hovorili si veci, ktoré sme nestihli
doma.
Ako ste to riešili?
Mama – (vzdych) No, museli sme sa mu prispôsobovať. Čo sme mali robiť? Ťažko sa mi
s ním chodilo medzi ľudí, bol hlučný, robil
si všetko podľa seba, tak do desiatich rokov.
Tréner – Ešte pred štyrmi rokmi to bolo
oveľa horšie, z hľadiska správania a prístupu k tréningu. Taká mladícka nerozvážnosť. Možno ešte nevedel, čo chce, ale teraz
je to oveľa lepšie. Pochopil, že ak chce byť
dobrý, musí sa tenisu na sto percent venovať. Zlepšil sa v disciplíne, kondičke aj
herne. Jednoducho dospel a vidno to i na
tom, že sa venuje už aj charite. Má „svoju hlavu“, viac koná intuitívne a zatiaľ
to vychádza.
Martin – Veci riešim naozaj s horúcou hlavou a hneď... Robím to teraz tak, ako niekto chodí do roboty, pracuje od ôsmej do
ôsmej, ja som na kurte od ôsmej do ôsmej,
aby som sa uživil tenisom, ktorému sa
venujem už každý deň.
Pred tromi rokmi sa nepísanou členkou
tímu Kližanovcov stala Martinova priateľka Karolína Pondušová, devätnásťročná druháčka na Ekonomickej univerzite
v Bratislave. Uľavilo sa vám odvtedy?
Mama – Myslím si, že úspechy prišli s tým,
že Maťo zmužnel nielen fyzicky, ale hlavne
mentálne. Karolína je veľmi pokojná, opak
Martina. Voľakedy som ho na turnaje balila, čo mi jeden jeho tréner vždy veľmi vyčítal. Mám rada poriadok, on zase nie. Keď
som si predstavila, že mnou ožehlené veci
si nahádže len tak do tašky, tak som ho radšej zbalila sama. Teraz jeho priateľka robí
to isté. Napísala som im zoznam a podľa
toho ho pobalí. Neviem, či je to dobré. Karolína je super dievča, milá, inteligentná,
mám ju ako dcéru. Takúto ženu si matka
predstavuje pri svojom synovi.
Martin – Karolína mi veľmi pomáha. Pomáha mi upratovať, niekedy mi navarí,
balí ma na turnaje, vybavuje víza, letenky,
rezervuje hotely, odvozy, transporty. Skutočne je členkou širšieho tímu a verím, že
dlho bude (úsmev).
Budem
prvý!
www.phoenix.sk
•
35
Naše psychické
ladenie sa odráža
na celkovom stave
organizmu aj
na držaní tela.
Človek a pohyb
Hodnotenie
pohybovej sústavy
Na to, aby sme poznali príčiny bolesti, musíme vykonať komplexné
hodnotenie pohybovej sústavy u každého jedinca, a to hodnotenie statické
aj dynamické.
Pripravila prof. YVONA ŠULCOVÁ
Jedným z charakteristických znakov človeka je vzpriamené držanie tela. Ovplyvňujú
ho vnútorné i vonkajšie faktory ako sú napr.
úrazy, ochorenia pohybového aparátu, svalová slabosť, poruchy zmyslových orgánov,
duševné choroby a podobne.
Celkové držanie tela je výrazne ovplyvnené
psychickým ladením každého jedinca.
Stoj je aktívne udržiavaná poloha tela.
Ide o dynamickú rovnováhu korelujúcu
s ťažiskom tela. Každý človek má svoj charakteristický postoj, ktorý je bez dlhodobého pohybu značne náročný (čestná stráž
a podobne). Hodnotenie postavy pozostáva
z vyšetrenia pohľadom (aspekcia), zhodnotenia svalového tonusu (palpácia), svalovej
kvality (palpácia aj aspekcia) a z hodnotenia symetrie a vzájomného postavenia jednotlivých segmentov tela (konfigurácia).
36
•
www.phoenix.sk
Vyšetrenie postavy začíname od panvy,
kde sa stretávajú odchýlky trupu a dolných
končatín. Sú to napríklad osové odchýlky
chrbtice, postavenie pliec a horných končatín, odchýlky v osi dolných končatín, diferencia ich dĺžky a celkové plochonožie.
Podrobným a celkovým vyšetrením často
zistíme, že príčina ťažkostí nie je v chrbtici
samotnej, ale vo vyššie uvedených zmenách a odchýlkach a v svalovej nerovnováhe (disbalancia).
Svalová disbalancia je nerovnováha medzi skupinami hlavných svalov (agonistov)
a skupinami svalov s opačnou funkciou
(antagonistov). Hovoríme o tzv. skrížených
syndrómoch alebo o vrstvových syndrómoch. Príkladom sú oslabené medzilopatkové svaly a skrátené prsné svaly, alebo
oslabené dolné svaly (fixátory) lopatiek
a skrátené horné svaly (trapézové). Podobný
stav je aj pri dolnom skríženom syndróme
(oslabené brušné svaly a skrátené napriamovače trupu). Pri vrstvovom syndróme sa
tieto disbalancie pravidelne striedajú.
Rozsah pohybu jednotlivých segmentov
tela je daný stavom kĺbov a svalov. Zdravý
jedinec by mal mať tzv. normálny rozsah
pohybu, teda by nemal pociťovať žiadne
pohybové obmedzenia. Negatívne môže
ovplyvniť rozsah pohybu svalová nadmernosť (hypertrofia), obezita, kĺbové poruchy,
deformity a pod. Opakom obmedzenia pohybu je hypermobilita – nadmerná kĺbová
voľnosť, prejavujúca sa zvýšenou pohyblivosťou. Hodnotenie rozsahu pohybu sa
vykonáva špeciálnym uhlomerom – goniometrom.
Svalovú silu zisťujeme metódou nazývanou svalový test. Toto špeciálne vyšetrenie
bez použitia akýchkoľvek prístrojov nás informuje, akú silu je sval schopný vyvinúť.
Držanie tela sa netýka iba stoja, ale aj sedu.
Foto ISIFA
Statické hodnotenie
R ecept
Sedenie sa v súčasnosti dostáva do popredia, a tak môžeme hovoriť o tzv. sedavom
spôsobe života. Výsledkom dlhotrvajúceho
sedenia je značné zaťaženie bedrovej chrbtice a následné ťažkosti v tejto oblasti.
Sedenie výrazne ovplyvňujú aj vonkajšie
faktory, ako je miesto, na ktorom sedíme,
čas aj činnosti, ktoré práve vykonávame.
Pri hodnotení sa zameriavame na držanie
hlavy, sklon panvy, polohu dolných končatín, chodidiel a na symetrické zaťaženie
sedacích svalov.
Dynamické hodnotenie
Najčastejším prejavom pohybu u človeka
je chôdza. Chôdza je striedavý rytmický
pohyb dolných končatín so súčasným súhybom celého tela a horných končatín. Stereotyp chôdze je individuálny pre každého jedinca a je pre neho veľmi charakteristický.
Pri hodnotení chôdze sledujeme rýchlosť,
rytmus, dĺžku kroku, súhyb horných končatín a odvíjanie chodidla od zeme. Z chodidla dostávame informácie do centrálnej
nervovej sústavy, a tak bez toho, aby sme
si to uvedomovali, zvládame všetky nerovnosti, s ktorými pri chôdzi príde chodidlo
do kontaktu. Získaný stereotyp chôdze je
nemenný a jeho charakteristické prejavy sú
viditeľné aj za patologických podmienok.
Existuje niekoľko typov chôdze, ale každého jedinca nemožno striktne k niektorému
z nich zaradiť. Je možné iba zistiť, ku ktorému typu chôdze inklinuje. To isté možno
povedať aj o niekoľkých typoch súhybu
horných končatín. Najúspornejšia chôdza
je pre každého jedinca úplne individuálna
a závislá od rýchlosti, kladenia chodidiel
a dĺžky končatín. Príliš rýchla alebo pomalá
chôdza je naopak náročnejšia. Vhodný nie
je ani príliš dlhý alebo príliš krátky krok.
Stoj i chôdza sú priamym odrazom psychického a fyzického stavu každého jedinca.
Horné končatiny sú súčasťou stoja i chôdze. Umožňujú chôdzu s oporou (barly, palica). Zraková kontrola je s pribúdajúcim
vekom pri chôdzi stále dôležitejšia. Z plochy chodidla prichádza menej informácií
a je zhoršená aj pohybová koordinácia.
Negatívne vplyvy
Obuv je módny problém. Ak chodíte celý
deň na vysokom podpätku, nemôžete sa
čudovať, že sa citeľne ozve vaša bedrová chrbtica. Ak k tomu pridáte chôdzu po
mestskej dlažbe, nebude sa to páčiť ani
členkom a nožnej klenbe. Dôsledkom sú
potom otlaky v oblasti priečnej nožnej
klenby. Ak pridáme úzky tvar obuvi, negatívne ovplyvníme os palca (vborený palec, deformity prstov a pod.). Dôležitá je aj
kvalita podrážky topánky. Tá by mala chôdzu odľahčiť a zabrániť tvrdému došľapu.
Obuv, ktorá je „dobre rozchodená“ najmä
do šírky a je úplne bez podpätku, spôsobuje
rozšírenie chodidla a podporuje vznik plochej nohy. Obuv je nutné striedať a voliť
podľa príležitostí, na ktoré je určená. Obuv
má byť pevná, pružná, vzdušná a dobre hygienicky udržiavaná.
Nedostatok priestoru pre našich najmenších. Mizne priestorová voľnosť tzv. hlbokých kočíkov. Priestor je minimalizovaný
a dieťaťu chýba možnosť prirodzeného pohybu. Náhrada bývalých tzv. športových
kočíkov je nedostatočná tvarovo i priestorovo. Je určená len na sedenie alebo polosed. V tejto nevhodnej polohe deti veľmi
často aj spia. Rovnaké je to aj so sedačkami
do áut. Typ tzv. golfových kočíkov by mal
slúžiť len chodiacim deťom na nutný odpočinok.
Stres a stresové situácie, ktoré na nás z vonkajšieho sveta neustále útočia, si často spôsobujeme pobytom v nadmerne hlučnom
a hlukovom prostredí (útoky decibelov).
Dostatočne nám stačia situácie a starosti,
ktoré nemáme možnosť ovplyvniť. U rodičov starosť o bezpečnosť detí, u seniorov
množstvo často aj protichodných informácií, ktoré nie sme schopní vstrebať a pod.
Vonkajšie faktory negatívne ovplyvňujúce
človeka sa neustále menia, s faktorom času
narastajú a napomáhajú, alebo sú aj priamou príčinou, vzniku mnohých civilizačných chorôb.
Zdravo za tarou
na už v detskom veku. Deti si pohyb veľmi rýchlo obľúbia (lezenie, prvé kroky).
Bohužiaľ s postupom rokov klesá záujem
o pohybovú aktivitu a strácajú sa zdravé
životné návyky. Potom stúpa detská obezita, s ktorou dnes bojuje celý civilizovaný
svet. V krajinách, kde je prirodzený pohyb doteraz nevyhnutnou súčasťou života
(krajiny Afriky, Ázie, a pod.) tento problém
nemajú a nepoznajú.
Je pochopiteľné, že u každého jedinca
dochádza so stúpajúcim vekom a radom
ochorení, ktoré vyšší vek sprevádzajú,
k negatívnym telesným zmenám. Mnohé
z nich možno ovplyvniť práve pohybom.
Sú to napríklad degeneratívne ochorenia
kĺbov (artrózy) alebo rednutie kostí (osteoporózy). Pravidelné prechádzky, správna
výživa a pohyb v prírode sa veľkou mierou
podieľajú na kvalite života aj v starobe.
Nie každému je umožnená pohybová aktivita z dôvodov závažných ochorení, a preto
každý, kto len trochu môže, by sa pohybu
nemal vyhýbať. Pohyb prináša nielen telesnú, ale aj duševnú radosť.
Psychika – naše psychické ladenie sa odráža na celkovom stave organizmu aj na
držaní tela. Pozitívny stav je viditeľný na
tvári, uvoľnenom postoji aj radostnej chôdzi. Negativita a stres spôsobujú zvýšené
napätie svalov a celý náš výzor vyžaruje
viditeľnú krízu. Pokiaľ sme vystavení takémuto napätiu dlhší čas, „usadia“ sa natrvalo
tam, kde im to vyhovuje. Ťažkosti, ktoré sú
s takýmito situáciami spojené, sa prejavia
v oblasti šijových a krčných svalov a výrazne ovplyvnia dýchanie.
Pri vhodnej pohybovej aktivite musí byť
nárast záťaže postupný a musí spĺňať všetky atribúty fyzickej a duševnej súhry.
Výber pohybových aktivít by mal byť volený ako kompenzácia dennej pracovnej
činnosti. Mnohí z nás nerobia nič, iní zase
volia svoje aktivity nárazovo. Práve tento
„hurá“ štýl môže prinášať negatívny výsledok. Je to napr. víkendová fyzická záťaž
(najviac úrazov), alebo nezodpovedajúce
športové aktivity, na ktoré organizmus nie
je zvyknutý (úrazy pri rekreačnom futbale, volejbale a pod.). Športová záujmová
i rekreačná činnosť by mala byť všestranná.
O jej jednostrannom zameraní veľmi dobre
vedia vrcholoví športovci, a preto na regeneráciu cielene využívajú tzv. doplnkové
športy.
Vek je pre pohyb väčšinou limitujúcim faktorom. S pribúdajúcim vekom pohybová
zdatnosť klesá.
Rozšírenie sedavého spôsobu života začí-
www.phoenix.sk
•
37
38
•
www.phoenix.sk
www.phoenix.sk
•
39
R ecept
Cesty za zdravím
LIEČIVÉ SLOVENSKO
Potenciál slovenského
kúpeľníctva
Ak sa zhovárate s naslovovzatým odborníkom vo svojej profesii, máte pocit, že „ohúriť“ ho môže už len vaša
praktická skúsenosť. O to viac ak ide o dámu, ktorá sa už
30 rokov venuje kúpeľníctvu. MUDr. Janka Zálešáková,
prezidentka Asociácie slovenských kúpeľov a viceprezidentka Európskeho zväzu kúpeľov nám v predchádzajúcom RECEPTE vyargumentovala význam kúpeľníctva
medzi iným aj v primárnej prevencii, zameranej na zdravých ľudí. Keďže milujem relaxačné pobyty v termálnych prameňoch, prišla moja chvíľa. S oduševnením som
jej začal rozprávať, ktoré „kúpele“ som ponavštevoval
a zaklincoval som to vyznaním, že najväčší príliv energie som pociťoval po pobyte vo Vyhniach a Podhájskej...
Pripravil Ján Nemec
Takže nie sú kúpele ako Kúpele?
Naša legislatíva vyžaduje v záujme
ochrany pacientov, klientov, aby kúpeľná
starostlivosť bola poskytovaná len tam,
kde je prírodný zdroj vody uznaný za liečivý,
alebo kde sú uznané klimatické podmienky.
Uznaniu prírodného zdroja vody za liečivý
predchádza dlhodobé sledovanie zdroja,
hydrogeologický prieskum, chemicko-fyzikálne analýzy, odborné posúdenie možných
liečivých účinkov, balneologický posudok, ktorý vyšpecifikuje vhodné indikácie
a kontraindikácie a možnosti konkrétneho
využitia. V lokalitách, ktoré ste spomenuli,
a takých je na Slovensku veľmi veľa, sa vyskytujú termálne vody niekedy i s určitým
obsahom minerálov, ale nie sú uznané ako
liečivé zdroje, a teda ani nemajú overené
liečivé účinky. Možno majiteľ vrtu alebo
obec ani nemajú záujem, aby na ich území
boli kúpele. Obec na území ktorej sa nachádzajú kúpele má totiž aj štatút kúpeľného
miesta, v ktorom sa vyšpecifikuje ochra-
40
•
www.phoenix.sk
Kúpeľná starostlivosť
je súčasťou zdravotnej
starostlivosti a je hradená
čiastočne zdravotnými
poisťovňami
a tiež z príspevkov
pacientov.
na prírodných liečivých zdrojov, vymedzí
sa kúpeľné územie, v ktorom platia špecifické pravidlá – zeleň, relaxačné zóny,
ekologické prevádzky, spôsob údržby
ciest, zakázané činnosti, regulácia poľnohospodárskej výroby v okolí a iné.
Kritériá na štatút kúpeľného miesta
sú teda prísne. Asociácia slovenských
kúpeľov zastrešuje 26 kúpeľných podnikov v 21 kúpeľných miestach. Všetky
spĺňajú tento štatút?
Všetky obce, v ktorých sú uznané kúpele tento štatút majú. Okrem toho kúpeľné
podniky, majú licenciu od Ministerstva
zdravotníctva, na poskytovanie kúpeľnej
starostlivosti. Žiadateľ o udelenie takejto
licencie musí dokladovať splnenie minimálneho materiálno-technického vybavenia a personálne zabezpečenie. Napríklad
kúpele, ktoré sa zameriavajú na liečbu pohybového aparátu a neurologických chorôb
musia zamestnávať na každých 100 lôžok
presne stanovený počet lekárov s požadovanou špecializáciou, fyzioterapeutov,
masérov, ošetrovateľov, asistentov výživy
a ďalších odborných pracovníkov. Okrem
toho im Vyhláška MZ SR ukladá aj povinné
materiálno-technické vybavenie. V takomto kúpeľnom zariadení má klient garanciu
kvalitnej zdravotnej starostlivosti a vie že
prírodný zdroj je naozaj liečivý aj priamo
vo vani, alebo v bazéne (nielen na prameni,
či vrte) a využíva sa vhodným spôsobom.
Nie je 26 kúpeľov pre prírodný potenciál
Slovenska málo? Odrádzajú záujemcov
o nové kúpele prísne kritéria?
Foto ISIFA
Spomenuli ste dve lokality a zaujímavé na
tom je, že tam nie sú kúpele!
R ecept
Je to relatívne. Nevyužívaných prírodných
zdrojov, ktoré by mohli mať „kúpeľnícky“
potenciál je naozaj veľa. Nie vždy však
lokalita vyhovuje požiadavkám na kúpeľné miesto. Slovenskou špecialitou je, že
potenciálni podnikatelia sa snažia vstúpiť
už len do dobre zabehnutých kúpeľných
miest, ktoré už svojou činnosťou zabezpečili marketing a image kúpeľného miesta.
„Na zelenej lúke“ nikto nechce začať podnikať, pritom napríklad v rakúskom Burgerlande vzniklo za posledných 20 rokov
takto niekoľko nových kúpeľov (napr. Bad
Blumau), podobne v Nemecku a v Čechách
(Klimkovice).
O komerčnejšie pojaté aquaparky na Slovensku nie je núdza. Slovenskí investori
akoby sa báli vstúpiť do zdravotníckeho
sektora?!
Treba predovšetkým povedať, že aquaparky a termálne kúpaliská vôbec nemožno porovnávať s liečebnými kúpeľmi, ich
aktivity sú iné. Ja osobne nevidím žiadne
styčné body. Deklarovanie liečivosti neuznaných termálnych vôd je klamanie klientov a odporuje to aj platnej legislatíve. Voda
v týchto bazénoch po chemickej úprave
a zriedkavej výmene určite nie je liečivá,
je to jednoducho teplá chlórovaná voda!
V minulom roku však boli uznané dva nové
prírodné liečivé zdroje. V Červenom Kláštore, kde ešte pred rokom 1948 fungovali
malé kúpele a na Orave v Slanej vode pod
Babou horou. V Červenom Kláštore už vybudovali aj kúpeľné zariadenie, získali aj
licenciu na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti. Na Orave, kde tiež pred rokom 1948
existovali kúpele, sa čaká na vybudovanie
nového zariadenia na „zelenej lúke“.
Termálnych prameňov, ktoré majú potenciál byť vyhlásené za prírodné liečivé
zdroje má pravdepodobne Slovensko dostatok. Čo potom bráni väčšiemu rozšíreniu kúpeľníctva? Aké sú skúsenosti vašich 26 členských podnikov? Je pre nich
kúpeľníctvo vôbec rentabilné?
Posledných 20 rokov sa tak často mení legislatíva, že kúpeľné podniky sa cítia byť
neustále ohrozené pri svojom podnikaní.
Kúpeľná starostlivosť je súčasťou zdravotnej starostlivosti a je hradená čiastočne
zdravotnými poisťovňami a tiež z príspevkov pacientov. Podiel financií z poisťovní
z roka na rok klesá, ich platby za ošetrovací
deň sa už roky nezmenili, napriek zvýšeným nákladom kúpeľných podnikov. Takáto skutočnosť určite nemotivuje nových
potenciálnych investorov. Šťastím je však
to, že atraktívne produkty kúpeľných podnikov si kupujú zahraniční klienti, ktorí predstavujú na Slovensku až 30 % návštevnosti
a v niektorých kúpeľoch je to podstatne viac.
Aká je teda perspektíva? Zachránia rentabilitu slovenského kúpeľníctva zahraniční
pacienti?
V rámci Európskej únie sa začína uplatňovať smernica o voľnom prístupe občanov
EU k zahraničnej zdravotnej starostlivosti.
To znamená, že ak je u nás zdravotná starostlivosť (teda aj kúpeľná starostlivosť)
hradená zdravotnou poisťovňou a tiež aj
napríklad v Nemecku, potom to svojim
klientom nemecká poisťovňa preplatí aj na
Slovensku. Voľný pohyb pacientov za zdravotnou starostlivosťou podľa tejto smernice
Európskeho parlamentu je veľkou šancou
pre naše kúpeľníctvo.
Už je smernica v platnosti?
Áno, zdravotnícke služby, presne tak ako
aj iné služby v EU, sú dostupné aj cezhranične. Členské krajiny musia do októbra
2013 implementovať túto smernicu EP
do svojich legislatívnych predpisov.
V každej krajine vznikne aj informačné centrum pre pacientov, v ktorom každému pacientovi musia dať presné informácie, kde môže
v rámci EU absolvovať konkrétnu zdravotnú, kúpeľnú starostlivosť a za akých podmienok. Pre slovenské kúpele je tu veľká
šanca uplatniť sa v krajinách, kde kúpeľná
starostlivosť je tiež súčasťou zdravotnej
starostlivosti, aby bol podiel zahraničných
klientov v našich kúpeľoch ešte vyšší.
Kapacity máme, ale stačí na to, aby sa
klient rozhodol práve pre Slovensko, len
smernica? Máme aj marketingové argumenty?
Cesty za zdravím
Jedným rozhodujúcim marketingovým
nástrojom je, že za zaujímavú cenu dostávajú zahraniční klienti na Slovensku
veľmi kvalitné služby! Dokázali to aj doterajšie prieskumy, ktoré ukázali, že zahraničný pacient k nám prichádza najmä
pre vysokú úroveň zdravotnej starostlivosti
v kúpeľoch a individuálny prístup odborných pracovníkov. Keď si porovnáme,
že u nás je 24 hodinová lekárska služba
v kúpeľnom zariadení povinnosť a zahraničný klient môže svojho ošetrujúceho
lekára navštíviť napríklad každý deň,
v iných krajinách to neplatí. Napríklad
v Nemecku nemajú v každom kúpeľnom
zariadení 24 hodinovú službu a svojho lekára môže pacient počas pobytu navštíviť
trikrát, keď chce viackrát, musí si doplatiť.
Naše služby vnímajú aj preto zahraniční
klienti veľmi pozitívne. Podotýkam, že
rovnakú kvalitu zdravotnej starostlivosti
majú v slovenských kúpeľoch aj domáci
klienti.
Vy nás reprezentujete aj v zahraničí,
ste viceprezidentkou Európskeho zväzu
kúpeľov. To je vysoká funkcia!?
V jedno volebné obdobie, od roku 2004
do 2008, som bola aj prezidentkou ESPA,
a nie je to viazané iba na moju osobu.
Je to dôkaz toho, že slovenské kúpeľníctvo v Európe niečo znamená! Často sa
ma najmä mladí novinári pýtajú, kedy sa
dostane slovenské kúpeľníctvo na európsku
špičku... Akoby stále mali komplex z toho,
že všetko na Slovensku musí za Európou
zaostávať. Práve slovenské kúpeľníctvo
patrí medzi najvyspelejšie v Európe už
dlhé roky, nemáme čo doháňať, my sa
jednoducho na špičke musíme udržať,
zachytiť nové trendy, aby sme vo veľmi
silnej konkurencii nezačali zaostávať!
Výživa ako zbraň proti rakovine
Autori: Richard Béliveau, Ph.D.; Denis Gingras, Ph.D.
Slovenský preklad: MUDr. Janka Zálešáková; Prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc.
Počet strán: 218
Kniha prvýkrát vyšla na jeseň v roku 2005 v Kanade vo francúzskom jazyku. Dodnes bola preložená
do 12 jazykov, v niektorých vyšla už v treťom vydaní. Autori – Richard Béliveau a Denis Gingras – sú
poprední vedeckí pracovníci v oblasti onkológie na Quebeckej Univerzite v Montreale, výskumne sa
zaoberajú vplyvom potravín a stravovania na vznik a vývoj nádorov. Výsledky dlhoročného výskumu sa
touto knihou snažili priblížiť všetkým, ktorí si uvedomujú riziko a závažnosť rakoviny – zdravým, chorým
a vyliečeným. Jazyk knihy je zrozumiteľný i neodborníkom, text je funkčne doplnený tabuľkami, grafmi
a obrázkami. Čitateľ získa exaktne overené poznatky o chorobe a možnostiach jej liečby, čo ho určite
bude motivovať k zmene stravovacích návykov. Po prečítaní knihy bude vedieť ako, ale najmä prečo
tak má urobiť.
www.phoenix.sk
•
41
ZDRAVIU PROSPEŠNÉ POTRAVINY
OBILNINY BEZ LEPKU
Dnes už ľudia s neznášanlivosťou lepku alebo s celiakiou môžu vyberať
zo značného množstva rozmanitých bezlepkových potravín. Bezlepkové
pokrmy môžu byť teda veľmi chutné, pestré a zdraviu prospešné. Jednou
zo základných surovín bezlepkovej stravy sú prirodzene bezlepkové obilniny
a tzv. pseudoobilniny. Našu pozornosť si zaslúžia hlavne pšeno a pohánka, tie
sa na našom území v minulosti hojne pestovali, a tiež quinoa, amarant a ryža.
Pohánka nie je klasickou obilninou, aj keď
má podobné múčne zrná ako obilie. Má vysoký obsah ľahko stráviteľných, plnohodnotných
bielkovín a priaznivé zloženie veľmi kvalitných
tukov. Jedna z najprospešnejších látok, ktoré
pohánka obsahuje, je rutín (vitamín P), ktorý
podporuje vstrebávanie vitamínu C a priaznivo ovplyvňuje naše cievy, stav krvných tepien
a vôbec celý cievny systém. Pohánku je možné
zakúpiť v rôznych formách – lúpanú, ako pohánkové krúpy, pohánkovú lámanku, pohánkovú
krupicu, pohánkovú múku, pohánkové cestoviny, vločky alebo pukance. Skúste pridať uvarenú
pohánku do roztlačených zemiakov s opraženou
cibuľkou a strúčikom rozotreného cesnaku. Pripravíte vynikajúcu nastavovanú kašu, ktorá sa
hodí ako príloha k mäsu, ale aj ako jednoduchý
samostatný pokrm.
PRÍPRAVA: Lúpanú pohánku prepláchneme
a zalejeme vriacou vodou – ak ju pripravujeme ako prílohu, tak v pomere 1 diel pohánky a 2 diely vody. Necháme ju pod pokrievkou cca 30 minút napučať. Potom ešte cca
10 minút povaríme. Na prípravu kaše zvolíme
pomer 1 : 3 – 4 a pomaly varíme cca 30 minút.
Pšeno je vlastne proso zbavené šupky. Má
vysoký obsah fosforu, horčíka, medi, vápnika
a vitamínov skupiny B. Jeho konzumácia priaznivo pôsobí proti únave a depresiám. Pokrmy
z pšena sú veľmi výživné, sýte a veľmi dobre
stráviteľné. V kuchyni sa uplatní všade tam,
kde by sme použili ryžu. Skúste ho na sladko
pripraviť zapečené s jablkami a škoricou alebo
ho vyskúšajte na prípravu rizota. Pretože pšeno
má vysoký obsah tukov, je náchylné na žltnutie, ktoré potom spôsobuje jeho horkastú chuť.
Je teda dôležité správne ho skladovať, a to na
chladnejšom suchom mieste bez prístupu slnka
a v uzavretej nádobe. Pšeno je možné kúpiť ako
obilninu, pšenové vločky, pšenovú múku alebo
ako pšenovú kašu.
PRÍPRAVA: Pšeno dôkladne premyjeme a zalejeme vriacou vodou. Ak ho pripravujeme
ako prílohu, zalejeme ho vodou v pomere 1 : 2
42
•
www.phoenix.sk
Foto Vratislav hnátek
(pšeno : voda), na prípravu kaše 1 : 3 – 4
a pomaly varíme 15 – 20 minút. Potom ju necháme pod pokrievkou cca 15 minút napučať.
Kvinoa je tradičná juhoamerická plodina, ktorá
sa v súčasnosti stáva stále populárnejšia u nás
i vo svete. Drobné guľovité zrná, ktoré pripomínajú pšeno alebo kuskus, sú semenami mrlíka
čílskeho. Táto pseudoobilnina sa môže pochváliť vysokým obsahom bielkovín, vitamínov
i minerálov. Obsahuje beta-karotén, vitamín C,
kyselinu listovú, tiamín, riboflavín, vápnik, železo, draslík, zinok a horčík. Vďaka vláknine je
ľahko stráviteľná. Kvinoa sa používa na prípravu nátierok, ako príloha, a v závarke do polievok
podobne ako krupica.
PRÍPRAVA: Kvinoa uvaríme v malom množstve vody v pomere cca 1 : 1,5 (kvinoa : voda),
a potom ju necháme pod pokrievkou cca 15
minút napučať.
Amarant – bol základnou potravinou Inkov
a Aztékov a dnes je považovaný za plodinu budúcnosti. Semienka amarantu sú nutrične veľmi
cenné najmä pre svoj obsah bielkovín. Amarant
poskytuje telu všetky esenciálne aminokyseliny.
Je vynikajúcim zdrojom vlákniny a železa, obsahuje tiež vápnik, horčík, fosfor, mangán a meď.
Vďaka svojej jemnej, akoby orieškovej chuti
má široké využitie v kuchyni, možno ho použiť
všade tam, kde by sme použili ryžu, kuskus či
quinou. Hodí sa ako príloha alebo závarka do
polievok. Ak použijeme pri varení amarantu
viac vody, môžeme z neho pripraviť kašu. Amarantové semienka možno zomlieť aj na múku,
z ktorej pripravujeme bezlepkové palacinky,
kaše, chlieb a pečivo. Amarant uchovávame
v chlade a suchu v uzavretej nádobe. Vzduch,
vlhkosť a slnečné svetlo by totiž mohli spôsobiť,
že olej obsiahnutý v semenách zhorkne.
PRÍPRAVA: Amarant prepláchneme v studenej
vode a potom ho varíme 20 minút. Na 1 diel
amarantu použijeme cca 2 diely vody a potom ho necháme dôjsť pod pokrievkou cca 15
minút.
Foto ISIFA
Pripravila Mgr. Karla Večeřová
R ecept
Jedlo ako liek
5 PORCIÍ
POLIEVKA Z TEKVICE
A KVINOY
1 cibuľa, 2 polievkové lyžice slnečnicového oleja, 500 g tekvice hokkaido,
1 hrsť pšena, 1 hrsť kvinoy, 1 stredný zemiak, 1 strúčik cesnaku,
1 polievková lyžica umeoctu, 3 čajové lyžičky kukuričného škrobu (alebo
škrob kuzu), 1 kocka bujónu, 2 polievkové lyžice sójovej omáčky (tamari),
1 hrsť mrazeného hrášku, pažítka
Cibuľu nakrájame najemno, speníme na oleji, pridáme pšeno a kvinou, na kocky
nakrájanú olúpanú tekvicu hokkaido a prelisovaný cesnak. Všetko mierne orestujeme, zalejeme 1,5 l vody, pridáme bujón, hrášok, a na malé kocky nakrájaný
zemiak. Všetko varíme za občasného premiešania asi 30 minút. Potom odstavíme z plameňa, pridáme sójovú omáčku, umeocot, škrob a necháme prikryté
pokrievkou ďalších 15 minút dôjsť. Podávame posypané pažítkou.
610 kJ (145 kcal)
1 PORCIA OBSAHUJE:
bielkoviny 3,0 g; sacharidy 25,8 g; tuky 3,6 g; cholesterol 0,0 mg
POHÁNKOVÉ RIZOTO
3 PORCIE
120 g lúpanej pohánky – krúpy, 3 strúčiky cesnaku, 200 g šampiňónov
alebo sezónnych húb, 1 veľká cibuľa, 2 jarné cibuľky, 3 polievkové lyžice
slnečnicového oleja, kocka bujónu, 1 polievková lyžica sójovej omáčky
(tamari)
Pohánku nasucho opražíme, zalejeme vriacou vodou (v pomere 1 : 2 – pohánka a voda), pridáme bujón, zakryjeme pokrievkou a necháme napučať cca
30 minút. Potom pohánku ešte pomaly varíme ďalších 15 minút na miernom
plameni. Na oleji si speníme najemno pokrájanú cibuľu, pridáme pokrájané
šampiňóny alebo huby a podusíme. Potom pridáme najemno pokrájaný cesnak,
jarnú cibuľku a chvíľu podusíme. Nakoniec vmiešame pripravenú pohánku,
všetko premiešame a dochutíme sójovou omáčkou. Podávame s naloženou
cviklou alebo so zeleninovým šalátom.
1241 kJ (295 kcal)
1 PORCIA OBSAHUJE:
bielkoviny 5,9 g; sacharidy 35,0 g; tuky 14,7 g; cholesterol 0,0 mg
20 KUSOV
GRÓFKINE REZY
300 g pohánkovej krupice, 150 g pšenovej múky, 100 g trstinového cukru,
1 kocka kvalitného masla, 4 žĺtky, asi 8 veľkých jabĺk, 1 hrsť hrozienok,
1 hrsť orechov, 1 polievková lyžica mletej škorice, 4 bielky a 150 g práškového cukru – ušľaháme na tuhý sneh, 1 vanilkový pudingový prášok
Z múky, zmäknutého masla, žĺtkov a cukru vypracujeme cesto. 1/3 dáme stuhnúť
do mrazničky a 2/3 uložíme do chladničky. Nastrúhame jablká a vytlačíme z nich
prebytočnú šťavu. Jablká zmiešame s hrsťou hrozienok, škoricou a nasekanými
orechmi a zaprášime vanilkovým pudingovým práškom, dobre premiešame. Pripravíme si tuhý sneh z bielkov a cukru. Potom si rozvaľkáme cesto z chladničky,
vložíme ho na plech vyložený papierom na pečenie. Na plát cesta navŕšime zmes
jabĺk, na jablká rozotrieme vrstvu bielkového snehu a na sneh nastrúhame cesto,
ktoré sme mali v mrazničke. Pečieme vo vyhriatej rúre pri 180 °C dozlatista asi
40 minút, potom stiahneme teplotu na 150 °C a dopekáme ešte asi 15 minút.
1164 kJ (277 kcal)
1 PORCIA OBSAHUJE:
bielkoviny 3,4 g; sacharidy 37,2 g; tuky 13,5 g; cholesterol 67,8 mg
Pýtajte sa poradkyňa na výživu prostredníctvom e-mailu: [email protected] w w w . p h o e n i x . s k
•
43
R ecept
Sólo pre šéfkuc hára
ÁNO, ŠÉFE!
Martin KORBELIČ je šéfkuchár reštaurácie LAMONDE v Bratislave, má 38 rokov. Po strednej škole, namiesto
prázdnin, išiel pracovať do v tom čase vychýrenej reštaurácie Casablanca, kde sa presvedčil ako mladý chalan, že
chce robiť „kulinárčinu na úrovni“. Bohaté skúsenosti zozbieral zo zahraničných stáží, bol šéfkuchárom v bratislavskom hoteli Apollo, neskôr po boku Taliana Antonia Lacovelliho rozbiehal reštauráciu UFO, potom u Jaroslava
Žideka pôsobil ako šéfkuchár reštaurácie Camouflage. V roku 2010 bol víťazom slovenského kola najprestížnejšej
kuchárskej súťaže na svete Bocuse d'Or a postúpil do európskeho kola. Jeho kuchárske umenie a skúsenosti ho
predurčili, aby sa stal porotcom televíznej kuchárskej show svetového formátu MasterChef. Pre tých divákov, ktorí
to sledovali, stačí k jeho charakteristike dopísať, že to bol ten sympatický, usmiaty, ale prísny Slovák...
Pripravil JÁN NEMEC
Foto PAVOL BIGOŠ
„Má dar spájať chute,
ktoré sa k sebe hodia,
a ten výsledný efekt
je výborný“
(Juraj Pisarčík,
manažér reštaurácie
LAMONDE)
„Radšej vrabec v hrsti, ako holub na streche“, hovorí Maťo, ako ho všetci volajú,
o svojom rozhodnutí venovať sa remeslu,
a nie hocijakému. Vyznáva modernú sofistikovanú gastronómiu, založenú na tradičných jedlách. Veľmi veľa mu dali stáže
v zahraničí, najmä vo Francúzsku, kde
zbieral cenné skúsenosti v reštauráciách
ocenených Michelinovými hviezdičkami.
„Keď sa tam človek dostane, pochytí neskutočné množstvo nápadov, a to ho smeruje do
ďalšej kariéry. Veľmi zásadný a rozhodujúci
je prístup k práci, zodpovednosť, disciplína.
Každý mladý človek, ktorý chce niečo dosiahnuť, mal by vycestovať von. Skutočne
platí – radšej raz vidieť, ako stokrát počuť.
U nás chýba mentálna pripravenosť. Tam
je šéfkuchár NIEKTO, nikto si nedovolí
povedať krivé slovo, len ´áno šéfe, dobre
šéfe´. Určite k tomu prispieva aj to, že šéfkuchár je aj majiteľom reštaurácie. U nás
majiteľa vo väčšine reštaurácií ani necítiť.“
Má aj Maťo ambíciu otvoriť si vlastnú
reštauráciu?
44
•
www.phoenix.sk
„Ono by to bolo krásne, ale ešte stále necítim, že nastal ten pravý čas. Je to veľké
riziko zobrať si úvery, obrazne povedané,
hodiť si slučku na krk.“ – Pri rozhovore
s Maťom cítite, ako z neho vyžaruje skromnosť, sebaúcta, ale aj úcta ku skúsenosti
iných, zodpovednosť. – „Čím je človek
starší, tak si uvedomuje, že robotu za ním
vidieť, a keď chce napredovať, musí sa prezentovať v tom najlepšom svetle. Vychádza to aj z disciplíny, že keď odovzdá prácu
stopercentnú, tak môže niekam rásť, môže
napredovať. Je geniálne ísť von a vidieť,
ako to funguje.“
Súčasná moderná výroba liekov, liečiv vo
farmasektore mala na svojom prapočiatku aj alchýmiu. Ako je to v gastronómii?
Možno o kvalitnom varení povedať, že je
výsledkom akejsi alchýmie? – „Určite je
v kulinárčine obrovská dávka alchýmie,
skúšanie, nachádzajú sa nové postupy,
techniky, ktoré zatraktívnia jedlo. Pokus
– omyl, to je veľmi častá cesta k famóznym receptom jedál. Základom však je,
že poznáte určité princípy chutí, máte ich
v pamäti a dokážete si vytvoriť ich
kombinácie. Najdôležitejšie sú techniky.
Z obyčajného jedla si dokážete urobiť niečo veľmi zaujímavé. Napríklad slovenská
kuchyňa sa dá pripraviť moderne a atraktívne, len treba zmeniť postup, štruktúru,
a zostane tá typická chuť, ale v úplne
inom prevedení. Čiže alchýmia bola, je
a bude v kuchyni!“ – Umenie šéfkuchára.
V čom spočíva spokojnosť s jeho výtvorom?
– „Jednoducho to musí kuchára predovšetkým baviť. Veľa chalanov robí kuchárov, pretože musia, a nie preto, že chcú.
Chcú akurát nejako zarábať peniaze, ale
to je tak všetko, čo do toho dajú, a to na
jedle cítiť!
Čiže byť dobrým kuchárom znamená
chcieť variť a vzdelávať sa, vedieť viac,
pýtať sa, zisťovať, pátrať. Pre mňa je
okrem stáží základným zdrojom informácií
internet, knihy, sledovať, pozerať a snažiť
sa nejako napredovať. Profesia kuchára
je o odriekaní, robí sa dvanásť, štrnásť
hodín denne.“
Každá lekárnička, ktorú som mal doteraz možnosť vyspovedať,
má časový problém so stravovaním. Preto som využil príležitosť na rozhovor s „pánom“ šéfkuchárom a Maťa som sa opýtal na RECEPT na jedlo, ktoré si možno pripraviť aj neskoro
večer, rýchlo a zdravo. – „Základom by mal byť ľahký šalát so syrom. Napríklad mozzarella s paradajkou, rukola, balsamico, soľ, korenie, na to všetko posypať parmezán. Alebo
jednoduché čerstvé pesto, ktoré si pripravíme z bazalky alebo rukoly, pridáme píniové oriešky, cesnak, parmezán, soľ,
korenie, olivový olej a celé to rozmixujeme. Vznikne nátierka, ktorú si dáme na spomínanú mozzarellu alebo na chlebík.
Celé to môžeme zapiecť v rúre pri 180 °C na 3 – 4 minúty
a máme výborné chrumkavé toasty. Je to ľahší variant večere,
človeka to zasýti, ale ´nezabije´!“
Srnčí chrbát
Foto archiv Lamonde
s paštrnákovým pyré, marhuľovou penou
a gaštanovo-žemľovými knedľami
600 g srnčieho chrbta, 6 cl oleja, tymian, rozmarín, borievky, soľ, korenie
Paštrnákové pyré: 700 g paštrnáka, 200 ml mlieka, 100 g šľahačky,
80 g masla, 30g creme fraiche, ½ strúčika cesnaku, soľ, biele korenie
Marhuľová pena: 250 g sušených marhúľ, 6 dcl hydinového vývaru,
15 g cukru, soľ, korenie, 4 PL želatíny
Gaštanovo-žemľová knedľa: 200 g starých rohlíkov (žemle), 180 g
gaštanov (ošúpané uvarené), 50 g masla, 2 vajcia, 80 g šalotky,
150 ml mlieka, pažítka, 1 (12 g) prášok do pečiva, 30 g masti
(bravčová, kačacia, husacia)
Postup: Očistiť a odblaniť srnčí chrbát, nakrájať na porcie, vložiť do
oleja s bylinkami a nechať marinovať aspoň 24 hodín. Potom ogrilujeme prudko z každej strany, aby sme uzavreli všetky póry. Dáme
do rúry a pečieme pri teplote 120 °C cca. 10 – 12 minút. Očistený
umytý paštrnák uvaríme do mäkka vo vode s mliekom, rozmixujeme,
prepasírujeme, pridáme šľahačku, povaríme, ochutíme soľou, korením
a na konci vmiešame creme fraiche alebo nahradíme kyslou smotanou. Uvaríme si marhule vo vývare do mäkka, osolíme, okoreníme
a pridáme cukor, rozmixujeme, rozpustíme si želatínu, pridáme k pyré
a vložíme do sifónovej fľaše.
Knedľa: nakrájame si žemle na kocky, namočíme do mlieka, orestujeme šalotku na masti, oddelíme vajcia od bielkov, vyšľaháme sneh,
žĺtky pridáme spolu s ostatnými ingredienciami k žemliam a zmiešame,
vytvarujeme si knedľu, zabalíme do čistej utierky, ktorú sme si predtým
potreli troškou oleja, zaviažeme a varíme vo vriacej vode cca 20 minút.
R ecept
Minikurz
AKO KOMUNIKOVAŤ NA CITLIVÉ TÉMY
DEPRESIA
Depresia je veľmi vážnou diagnózou, ktorá výrazne narušuje kvalitu života pacientom aj ich okoliu. Až 15 % ľudí
trpiacich depresiou ukončuje svoj život samovraždou a plné dve tretiny depresívnych pacientov o samovražde
uvažujú. V západných krajinách predstavujú depresie najčastejšiu príčinou pracovnej neschopnosti. Podľa odhadov trpí depresiou asi 10 % populácie, až 20 % ľudí niekedy v živote zažije depresívne príznaky. Ženy postihuje
depresia dvakrát častejšie ako mužov. Až päťkrát vyšší výskyt depresie môžeme pozorovať u diabetikov. Depresie
sa najčastejšie objavujú vo veku okolo 30 rokov. U žien sú najrizikovejšie obdobia po pôrode a klimaktérium.
Depresiou môžu trpieť aj seniori, u ktorých sa však horšie rozpoznáva a možno ju zameniť napríklad s demenciou.
Príznaky depresie sa však môžu objaviť kedykoľvek v priebehu života a boli opísané dokonca aj u dojčiat.
Pripravila VERONIKA KUREČKOVÁ
Ako depresiu spoznáme?
Príčiny depresie
Depresia môže mať niekoľko príčin a často
sa ich nepodarí odhaliť. Príčiny endogénnej
depresie môžeme hľadať v ľudskom mozgu
a súvisia s hladinou serotonínu, dopamínu
alebo noradrenalínu.
46
•
www.phoenix.sk
Každý v živote občas
zažíva obdobie smútku
alebo zlej nálady.
Depresia je však niečo
úplne iné. Ide o chorobný
smútok, ktorý nemožno
prekonať vôľou a ktorý
vyžaduje odbornú liečbu.
Asi 40 % depresívnych porúch vzniká na
základe dedičnej záťaže.
Zvýšené riziko depresie sa prejavuje u ludí, ktorým v ranom veku chýbala starostlivosť blízkej osoby, boli týraní či zneužívaní, prípadne sú to ľudia, ktorých výchova bola
až príliš zameraná na výkon a úspech.
K spúšťačom depresie môžu patriť aj telesné
choroby, okrem cukrovky je to hlavne infarkt
myokardu či iné choroby srdca, cievna mozgová príhoda, epilepsia, Parkinsonova choroba, roztrúsená skleróza alebo porucha štítnej žľazy. Depresia je častejšia aj u chorých
s rakovinou alebo po vážnych úrazoch.
Rozvoj depresie môže súvisieť aj s niektorými liekmi, napríklad kortikoidmi.
Rolu hrá aj alkohol a drogy a samozrejme
aj rôzne stresujúce životné udalosti a situácie.
U niektorých ľudí súvisí depresia aj s nedostatkom svetla a ročným obdobím.
Na liečbu ťažších depresívnych príznakov
sa používajú rôzne druhy antidepresív, najčastejšie inhibítory monoaminooxidázy.
Liečba antidepresívami je spravidla dlhodobá
a môže mať aj mnoho vedľajších príznakov,
napriek tomu je u najťažších stavov väčšinou
nenahraditeľná.
Pri liečbe depresie je možné využiť aj iné
metódy, napríklad elektrošoky, magnetickú stimuláciu či liečbu svetlom. Významnú
úlohu pri liečbe depresie hrá samozrejme aj
individuálna či skupinová psychoterapia.
Liečebné metódy sa môžu kombinovať a je
vždy dôležité prispôsobiť ich špecifickým
potrebám pacienta.
Prechodné depresívne stavy po rôznych
smutných a traumatizujúcich udalostiach sú
bežným javom a zvyčajne sa najneskôr po
niekoľkých týždňoch začínajú sami zlepšovať. Ak sa vám zdá, že máte vy alebo niekto
z vašich blízkych príznaky depresie, nespoliehajte sa na babské rady a vyhľadajte odborníka. Môže to byť psychológ alebo psychiater,
ale pomoc určite nájdete aj u každého dobrého praktického lekára. Počítajte s tým, že
depresia je vážne ochorenie, ktorého liečba
vyžaduje trpezlivosť. Vďaka liekom i rôznym
druhom terapie však dnes proti depresii môžeme účinne zasiahnuť.
Foto ISIFA
Príznaky depresie môžu kolísať od miernych
až po veľmi ťažké.
Typicky sa depresia prejavuje ako dlhodobo skleslá nálada, strata záujmu a radosti
a zvýšená únavnosť aj po nepatrnej námahe.
Okrem týchto príznakov sa môžu objaviť aj
ďalšie, napríklad zhoršené sústredenie a pozornosť, znížené sebavedomie a sebadôvera,
pocity viny a bezcennosti, smutný a pesimistický pohľad do budúcnosti, myšlienky na sebapoškodenie a samovraždu, poruchy spánku,
znížená chuť do jedla, strata libida a podobne.
U niektorých pacientov sa obdobia depresie
môžu striedať s obdobiami eufórie, u iných sa
objavujú len depresívne epizódy.
Depresiu často sprevádzajú rôzne telesné ťažkosti, napríklad únava, bolesti hlavy, krku,
chrbta či brucha, poruchy videnia, nevoľnosti
alebo hnačka. Niekedy môžu byť tieto problémy také vážne, že psychické depresívne
príznaky úplne zakryjú a depresia nemusí byť
odhalená. Pacienti trpiaci depresiou sa tak neobjavujú v ordinácii psychiatra či psychológa,
ale skôr v ordinácii praktického lekára, neurológa alebo gastroenterológa.
Liečba depresie
R ecept
Minikurz
Skúsenosti pacientov
Prístup lekárnika k pacientovi s depresiou
Helena (37 rokov)
Pripravil PhDr. MUDr. MIROSLAV KREJČÍŘ
Vždy som bola zvyknutá fungovať naplno a všetko
zvládnuť. Nerobilo mi problém sedieť v práci dlho
do noci a ešte k tomu zvládnuť domácnosť aj
výchovu syna.
Spočiatku som si ani nevšimla, že sa niečo deje.
Len som začala byť častejšie chorá. Raz som dostala veľmi nepríjemnú virózu. Aj keď som už nemala
teplotu, stále ma bolela hlava a mala som problém
vyliezť z postele. Obvodná lekárka mi urobila veľa
vyšetrení, bola som dokonca aj na neurológii, ale
nič zvláštne sa nenašlo. Pocit únavy bol niekedy
úplne strašný. Doteraz som bola zvyknutá všetko
zvládať, ale zrazu som nebola schopná postarať
sa ani sama o seba. Manžel mi začal vyčítať, že
stále len ležím a flákam sa a dookola mi opakoval,
aby som sa spamätala. Nemala som silu sa s ním
hádať a už sa mi nechcelo ani žiť.
Nakoniec mojej lekárke došlo, čo sa asi deje.
Skončila som v ambulancii psychiatra. Užívam
lieky, chodím na terapiu a cítim sa oveľa lepšie
ako pred liečbou. Dúfam, že nakoniec bude všetko
tak ako predtým.
Pacienti trpiaci depresiami sú v oveľa ťažšej a nepríjemnejšej situácii ako iní chorí.
Na rozdiel od zdravotných problémov, ktoré sú zreteľne vidieť, napr. zlomenina so
sadrou na nohe a barlami, je depresia pre pacientove okolie úplne neviditeľná a preto
aj ťažko uveriteľná či slovami vyjadriteľná. Pacienti tak majú problém nielen so svojou chorobou, ale sú často i spoločensky izolovaní. Len zriedka s nimi niekto skutočne
prežíva ich ťažkosti, najmä ak nič podobné sám alebo vo svojom okolí nezažil.
To je dôvod, prečo by mal lekárnik prejaviť v prvom rade pochopenie s naozajstným
hlbokým súcitením s ťažkosťami pacienta. Povedať mu, že vážnosť problematiky
pozná (či už z vlastnej skúsenosti alebo z rozprávania pacientov či niekoho známeho)
a rozumie situácii pacienta.
Lekárnik by mal postupovať tak, aby pacient nemal pocit, že mu odporúča nejaký liek
preto, že chce predať zásoby, ktoré má na sklade, ale že mu v tomto prípade farmakológia môže NAOZAJ výrazne pomôcť. Mal by pacientovi povedať, že na rozdiel
od niektorých iných chorôb sú pri tomto nepríjemnom ochorení lieky skutočne veľmi
účinné.
Môže pomôcť aj informácia, že pred takými dvadsiatimi rokmi by ako lekárnik nemohol tak presvedčivo hovoriť, pretože lieky na túto diagnózu mali skôr veľké množstvo
Alan (51 rokov)
Po rozvode som začal byť z ničoho nič úplne
bez nálady. Netešilo ma vôbec nič. Nechcelo sa mi
zariaďovať nový byt ani zháňať zákazky pre firmu.
Našiel som síce silu ísť každé ráno do kancelárie,
ale pokojne som vydržal celý deň sedieť na jednom
mieste a zízať na stenu. Takto to trvalo dosť dlho.
Postupne som prestal platiť zloženky a účty, nemal som hotové daňové priznanie, aj keď bolo po
termíne. Všetko mi bolo jedno. Nakoniec ma bývalá manželka s dcérou a aj moja účtovníčka donútili
aspoň trochu fungovať. Dal som si do poriadku
najnutnejšie veci a začal sa správať normálne,
aspoň v práci. Dokonca som si časom našiel novú
priateľku. Občas sa mi zdá, že sa to zlepšuje, ale
stále nie som schopný vôbec nič prežívať. Mám
trvale zlú náladu a nemám z ničoho radosť, ani
z priateľky. Navonok fungujem akoby sa nič nedialo a dúfam, že na mne nikto nevidí, ako sa cítim
vo vnútri. Začínam uvažovať o návšteve psychológa alebo psychiatra, ešte než mi dôjdu sily úplne.
Bol by som najradšej, keby sa na to dali kúpiť lieky
bez predpisu.
Mená pacientov redakcia zmenila.
vedľajších príznakov. V poslednom čase sa však vývoj antidepresív výrazne posunul.
On sám, keby bol v situácii pacienta, tak by tiež nebol nadšený, ale v každom prípade
by lieky pravidelne užíval a starostlivo dodržiaval predpísaný liečebný režim.
Jeden problém však aj u týchto moderných preparátov zostáva. Musí sa nejaký čas
počkať, ako sa na pacientovi prejaví nástup ich účinku. Preto by mal lekárnik na toto
úskalie upozorniť a odporučiť pacientovi trpezlivosť, ktorá sa mu vyplatí.
A na záver by mal lekárnik podporiť autoritu lekára, psychiatra tým, že pacienta
upozorní, že nie je vždy ľahké vybrať účinný preparát na prvý raz . Keď sa to nepodarí hneď na prvý pokus, tak to nie je preto, že je lekár neschopný alebo preparát
neúčinný, ale preto, že je pri týchto preparátoch dôležité, aby liek pacientovi „sadol“. V podobnej situácii sme i vtedy, keď si ideme kupovať topánky. Nie v každých, ktoré sa nám páčili vo výklade,
sa pri skúšaní v predajni cítime komfortne. Často musíme vyskúšať viac
rôznych topánok, kým nájdeme tie
pravé, ktoré nás netlačia a sú pohodlné. Vtedy sa nám precízne vyberanie a
V prvom rade
opakované skúšanie topánok zdá úpl-
prejavte pochopenie
ne normálne a nikto sa nad tým nepo-
a naozajstný súcit.
horšuje ani nepozastavuje. Pri výbere
antidepresív je to v podstate podobné.
Trpezlivý pacient však určite nájde
preparát, ktorý mu naozaj „sadne“
a pomôže vrátiť chuť do života.
www.phoenix.sk
•
47
ZVÝŠTE SI SEBAVEDOMIE
Módne
hriechy
Hrešia muži, ženy, aj lyžiari
Pripravila VERONIKA SKÁLOVÁ
Minulé zamyslenie nad módnymi prehreškami sme zakončili poznatkami o spodnej bielizni – konkrétne
sme sa venovali vytŕčajúcim nohavičkám a ich blízkym príbuzným, veľrybím chvostom a pokladničkám. Hriechy týkajúce sa najintímnejších častí odevov tým však zďaleka nie sú vyčerpané.
Rýdzo dámskym hriechom je, úplne logicky, nepadnúca podprsenka. Je až prekvapujúce, ako málo žien si v krajine preslávenej ženskými krivkami nevie vybrať
podprsenku. Ak si nie ste isté, či je to aj
váš prípad, stačí si do vyhľadávača zadať
absolútne neobjavne formulovanú otázku
„ako vybrať podprsenku“. Na stream.cz
alebo youtube.com nájdete aj videá, kde
expertka na výber tejto spodnej bielizne
Helena Konarovská predvádza, na čo si dať
pozor.
My však nemáme v úmysle sa tomu venovať. Nás zaujímajú vedľajšie efekty nevhodne vybranej bielizne. Tým prvým je bližšie
48
•
www.phoenix.sk
neurčený zvýšený počet pŕs na nečakaných miestach. Úplnou tradíciou sú „prsia
na chrbte“, ktoré si ženy vytvárajú kombináciou príliš veľkého obvodu okolo hrudníka
a príliš skrátených ramienok (zrejme
v snahe ten privoľný obvod vynahradiť).
Pás podprsenky na chrbte potom zamieri
do nebeských výšin kamsi medzi lopatky,
kde najmä u korpulentnejších dám vytvára
ďalší pár vnád.
Ale chrbát nie je jediným miestom, kde
naše dámy nosia prsia. Obľúbeným miestom je aj podpazušie. Tam vznikajú vtedy, ak pre nevhodný výber podprsenky
kostica nesmeruje k ramennému kĺbu,
ako by mala, ale je umiestnená o niekoľko centimetrov bližšie k stredu hrudníka.
Telo má nejaký tvar,
preto by ho malo mať
aj oblečenie
a spolu by mali
ako-tak ladiť.
Kostica sa potom veľmi esteticky zabodne do vrstvy podkožného tuku a nahrnie
ďalší prsník, dobre viditeľný najmä
Foto ISIFA
Koľko je tých pŕs?
R ecept
v teplých mesiacoch a v tielku. Ďalší pár pŕs často vzniká aj na hrudníku
odetom do príliš tesných či uzavretých
košíčkov. Vznikne preškrtením pôvodného páru na dve polovice, čo si mnoho
žien a dievčat zamieňa s push-up efektom.
No vytvorenie nevzhľadných záhybov
na tele nie je jediným hriechom súvisiacim
s podprsenkami.
Čo všetko má byť vidno?
Hoci ešte neopustíme rýdzo ženský kus
spodnej bielizne, venovať sa budeme ďalšiemu hriechu, o ktorom sa hojne diskutuje
– sú ním vytŕčajúce ramienka, teda nešvár
objavujúci sa (či skôr viditeľný) zhusta
najmä v letných mesiacoch (k typickému zimnému hriechu ešte dôjdeme, len sa
nebojte).
Časť žien, najmä tých, ktorých vek začína
jednotkou, maximálne dvojkou, sa domnieva, že ramienko od podprsenky vykukujúce pod vrchným odevom je výrazným
sexuálne dráždivým prvkom odevu. Ženy
ostrieľanejšie a skutočne elegantné sa zas
domnievajú, že spodná bielizeň má svoje
prídavné meno podľa toho, že sa nosí naspodku a ako taká by mala zostať očiam
skrytá. U mladších ročníkov taký názor
zvyčajne vyvoláva posmešky ohľadom
konzervatívnosti, závisti a zatrpknutosti
všeobecne. Vzhľadom na to, že objektívnu módnu direktívu zatiaľ nikto nestvoril,
možno tento spor rozsúdiť napríklad pohľadom na módne móla – kedy ste naposledy
videli modelku oblečenú tak, že jej spod
trička, topu alebo košele liezlo ramienko od
podprsenky?
Takže podľa nás jednoznačne ÁNO –
vykukujúce ramienko je módnym hriechom. Udeliť môžeme iba jedinú výnimku,
a tou sú letné tielka so špagetovými ramienkami – pri nich ale musí byť spodná
bielizeň odtieňovo vyladená a ramienko by
malo byť hladké – určite nie čipkové.
Ku kožuchu tielko nepatrí
Aby sme nekrivdili druhej polovici populácie, aj páni majú svoj typicky letný hriech
– tielka. Áno, je nespravodlivé, že niektorí
z mužov sú od prírody zarastení viac, dalo
by sa povedať až huňato, kým iní sú ako holíčatá aj bez epilácie. Hlas estetiky je však
nekompromisný – ak patríte k tým viac zarasteným, na tielka akéhokoľvek druhu na
verejnosti zabudnite – áno, aj na tie, kto-
ré sú v podstate len tričkom bez rukávov.
No spravodlivo musíme konštatovať, že
u mužov je len veľmi málo typov tričiek,
ktoré by prešli ako odev na verejnosť a nie
na športoviská.
Zároveň však treba upozorniť, že ani vtedy, ak je vaša hruď holá ako detské pozadie
a má muskulatúru hodnú Adonisa, bez
ohľadu na teplotu vzduchu je úplne neprípustné chodiť na verejnosti hore bez.
Neodetá hruď akéhokoľvek tvaru je prejavom sedliactva najhrubšieho kalibru.
Tvar budiš pochválen
Ako často konštatuje pani Ada, guru webu
Módnipeklo.cz, telo má nejaký tvar, preto
by ho malo mať aj oblečenie a spolu by
mali ako-tak ladiť. Neplatí to len u jedincov patriacich do kategórie mušej váhy, ale
najmä pre tých v ťažších váhových kategóriách. V našej spoločnosti panuje medzi
korpulentnejšími dámami predstava, že ak
svoju nadváhu schovám pod odev v tvare
a s rozmerom stanu, budem vyzerať štíhlejšie. A ak má ten stan ešte rôzne dlhé cípy
alebo je v páse stiahnutý tenkým opaskom,
ešte lepšie.
Ale slon schovaný pod plachtou je stále
slon. Ba čo, ukrytý pod plachtou vyzerá
ešte väčší, ako v skutočnosti je. Nie je tomu
inak ani s korpulentným telom. Ak nejde
rovno o obezitu morbídnu, teda všeobecne
sa prelievajúcu a beztvarú, je často lepšie
priznať, že som žena obdarená nejakými
prsiami a nejakým pozadím, zvoliť padnúce oblečenie priznávajúce postave tvar
alebo ho v príslušných partiách vylepšujúce.
Svoju úlohu hrá v týchto prípadoch
možno aj presvedčenie, že „to si v mojom
veku nemôžem dovoliť“. Konzervatívne
Minikurz
je tak často zamieňané za hnusné a beztvaré. Firmy špecializujúce sa na konfekciu vo väčších veľkostiach dámy bohužiaľ
v tomto presvedčení svojimi výrobkami podporujú. Za tento hriech by mali tí,
ktorí stany pre ženy navrhujú, pykať
na kríži.
Zjazdovka na námestí
Po letných, či v lete pozorovateľných hriechoch, sme sľubovali tiež jeden zimný.
Ten je pozorovateľný často už s príchodom
jesene. Keď teplota cez deň klesne k nule,
stáva sa z neho hriech masový. Ide o zlo
nazvané: hlavne, že je teplo.
Človek prechádzajúci po našich uliciach
by ľahko nadobudol presvedčenie, že sa
ocitol v mestečku pod Alpami, kde sa
prechádzajú odpočívajúci lyžiari. Platí to najmä o zvrchníkoch a o topánkach.
Rovnako ako sme v súvislosti s letom
zmieňovali zákaz trekkingových sandálov, v zime platí zákaz vibramiek. To isté
potom s veľkým výkričníkom platí o zimných bundách – najmä u tých s rozličnými
outdoorovými vychytávkami.
Áno, toto oblečenie je vyvinuté do extrémnych podmienok. Definíciu extrémnych
podmienok ale nespĺňa desať centimetrov
snehu v uliciach mesta, ani keď sú sprevádzané hustým snežením. Aj na tieto podmienky je možné zakúpiť pekné mestské
topánky a kabát či bundu mestského strihu,
ktoré vás udržia v teple a suchu cestou na
mestskú dopravu alebo od auta do kancelárie.
www.phoenix.sk
•
49
R ecept
Zaujímavosti
ZVIERACÍ MILÁČIKOVIA
Deň má 24 hodín
Lekárnička so vzťahom k marketingu, obchodu, riadeniu, so zmyslom pre kreativitu, ktorá uprednostní šesť zamestnankýň pred garážou plnou áut. Okrem samozrejmého ovládania angličtiny sa púšťa do štúdia švédskeho
jazyka, chová činčilu, akvarijné rybičky, maľuje a je zanietená psíčkarka. Popritom aj osobný život...?! „Veď
deň má 24 hodín, a keď si to dobre zorganizujete, tak máte čas! Treba si určiť priority a robiť to, čo vás baví,“
odpovedá na môj údiv jedným dychom Mgr. Vladimíra Gromová, MBA, majiteľka lekárne Centrum v Stupave.
Pripravil JÁN NEMEC
Toto „jednoduché“ vysvetlenie som si vypočul na záver nášho krátkeho, ale dynamického stretnutia, keď som chcel spoznať jeden z názorov z praxe na novelu
zákona o liekoch. Aktívna v rôznych lekárnických oblastiach a organizáciách, rada
spolupracuje s ľuďmi, ktorí majú otvorenú myseľ, vidia súvislosti a sú pragmatickí. Sympatické sú jej názory Asociácie
lekárnikov Slovenska, ktorej je členkou.
Verím, že mi to pani magistra prepáči, ale
pri rozhovore s ňou máte pocit akoby z nej
šľahal plameň nápadov, podnetov, názorov a riešení. „Rada mám všetko pod kontrolou, som taký generál, chcem organizovať
chod domácnosti, chod v práci, ja sa v tom
vyžívam.“ Preto bola nešťastná z toho,
že sa nevedia samotní lekárnici zomknúť
a dať k dispozícii informácie na získanie
spoločných argumentov. „Na jednej strane
sa všetci bojíme, čo bude s lekárňami, všetci
hovoria, že lekárnici musia držať spolu, ale
keď majú dať podklady z vlastných lekární,
tak ich nechcú poskytnúť. A to mi stačí prísť
do lekárne, pozrieť na regály a hneď vidím,
ako sa má majiteľ.“
50
•
www.phoenix.sk
archív Mgr. VLADIMÍRA GROMOVÁ, MBA
Nedá mi, aby som sa s našimi čitateľmi
nepodelil o pohľad „generála v bielom
plášti za tarou“ na 24-hodinový deň. Ako
zmeniť pozíciu zamestnankyne na majiteľku? „To sa vám nikdy nepodarí, neprestanete byť nikdy zamestnankyňou,
ale pribudne vám ešte jedna rola, úspešne
riadiť ľudí a lekáreň. Ako čerstvá absolventka školy som mala šťastie na vynikajúcu šéfku lekárne doktorku Jakešovú.
Neskôr som pracovala v inej lekárni, tam
som videla opačný prístup. Vtedy som prvýkrát začala uvažovať o vlastnej lekárni,
kde si veci budem robiť po svojom.“. Odvtedy uplynulo 12 rokov. „Začiatky boli
samozrejme náročné. Úver z banky som
splácala sedem rokov, bola som sama, slúžila aj každú sobotu. Našťastie som si vybrala túto lokalitu v Stupave – nefungovala
tu vtedy žiadna iná lekáreň, bolo tu nízke
nájomné. Po splatení úveru som už mohla mať aj zamestnankyne, aj keď ani teraz
samozrejme nesedím len za počítačom
v kancelárii, ale slúžim aj s dievčatami.
Našťastie sa mi podarilo vybrať si skvelé
kolegyne, na ktoré sa môžem spoľahnúť
a ktoré majú podobné zmýšľanie ako ja.“
Úsmevy na tvárach lekárničiek, príjemné prihováranie sa k zákazníkom,
pacientom, ma presvedčili o tom, že
v lekárni Centrum vládne pokoj, nasiaknutí atmosférou pohody odchádzali
aj klienti. Magistra Gromová „dáva“
prácu až šiestim vysoko kvalifikovaným
pracovníčkam. „Mám radšej komfort
a pohodu v práci. Nech aj kočky majú šancu sadnúť si za počítač a nájsť si nejaké
nové informácie, ísť na nejaké školenia
alebo si dopĺňať vedomosti. To sa mne, aj
našim zákazníkom, vždy vráti. Radšej investujem peniaze do ľudí ako by som mala
mať päť áut, jedno mi stačí!“
Parson Russell Terrier je rasa psíčkov,
ktoré začali vypĺňať vákuum v „generátore generálky“. Lekáreň funguje, treba
sa obzrieť za záľubou z mladosti. Vtedy jej zomrel psík, šestnásťročný kríženec pudlíka s teriérom. Začala hľadať
na internete podobný drzo milý pohľad.
Len tak pre potešenie, chodiť po vonku.
Nakoniec bol z toho čistokrvný Parson
Russell Terrier, s výborným rodokmeňom
po rodičoch a menom Denzel. Avšak prišla osudová chvíľa, keď sa z lekárničky
stala aj vášnivá psíčkarka-vystavovateľka: „V Bratislave bola klubová výstava
teriérov, prišli tam majiteľky Denzelových
rodičov, tak sme ich išli pozrieť. Keď ho
ako polročného zbadali, tak sa nadchli
a čudovali, vraj prečo s ním nechodím
na výstavy, keď je taký krásny?! Tak sme šli.
To sme si veru vypočuli: zlá vôdzka, pes
nie je upravený... Keď mu chceli pozrieť
do papule, museli ho štyria držať, aby nezdrhol... Posudok môjho psíka „na prechádzky“ bol strohý: Veľmi pekný pes, len ho
neviem predviesť. A to bol začiatok nášho
putovania po výstavách a vyhrávania najvyšších ocenení. Samozrejme sme museli
prejsť náročným výcvikom. Dnes je Denzel
R ecept
šampión siedmich krajín a interšampión,
pracovný aj výstavný. Začali sme sa venovať psím športom – agility, čo je behanie so
psom cez prekážky a coursingu, pri ktorých
ide o imitáciu lovu – pes chytá návnadu,
ktorá je ťahaná pred ním systémom kladiek. Druhého psíka som si kupovala najmä
na agility, ale vydaril sa aj exteriérovo, takže mám doma už dvoch multišampiónov
a interšampiónov. Tretieho psíka – sučku –
som si doviezla zo Švédska pred pol rokom.
Zaujíma ma, či starosť navyše nebráni chodu lekárne. „Za tých päť rokov,
odkedy mám prvého, mi moje psy skôr
pomohli. Dali mi určite pohodu. Pes
vycíti, keď ste nervózny, vyžaduje pozornosť a rovnako vám vracia tú lásku.
Prechádzky lesom vyčistia hlavu, pomôžu pri riešení nie vždy príjemných
životných či pracovných situácií.
Nasávanie energie pri starostlivosti o troch
psíkov jej cez deň zaberie v priemere
tri hodiny – chodenie von, tréningy agility niekoľkokrát týždenne, sem-tam v lete
coursing alebo tréning norovania na líšku, pravidelný výcvik. „Sú to teriéry, a tie
budú neustále skúšať, pokiaľ im dovolíte,
preto ich treba zamestnať a určiť hranice“.
Zostáva ďalších 21 hodín. Tam sa má
vmestiť prevádzka lekárne so všetkým,
čo s tým súvisí. Už len vymenovať všetky
činnosti lekárnika by stačilo na samostatný článok! A predstavte si, že magistra
Gromová má ešte energiu na maľovanie,
akvaristiku, dokonca sa postará aj o činčilu a začala sa učiť po švédsky. „Keď už
viem po anglicky, tak si môžem dovoliť ten
rozmar, učiť sa nejakú reč, ktorou sa dohovorím len v tej konkrétnej krajine. Mám zo
Švédska psa, precestovali sme aj Nórsko
Zaujímavosti
a Dánsko, mám tam veľa priateľov. Milujem Škandináviu. Je tam krásna príroda a aj
ľudia sú menej stresovaní a viac si vážia to,
čo majú, rešpektujú jeden druhého a viac
robia pre spoločnosť. To sa mi veľmi páči,
na Slovensku mi to chýba.
Zaujímalo ma to, čo teraz určite každého z vás, či robí aj to, čo ju nebaví...
„Samozrejme, že musím, napríklad papierové byrokratické roboty, ale keď viem,
že ten výsledok potom príde, tak je dobre!
www.phoenix.sk
•
51
R ecept
Bavte sa
Čitateľská fotosúťaž
Ďakujeme všetkým, ktorí poslali svoje fotografie do prvého kola fotosúťaže, ktorú sme vyhlásili na tému Zimné
radovánky. Z množstva zaslaných fotografií porota vybrala šesť najlepších snímok a z nich vyhodnotila tri najlepšie, ktoré okomentoval profesionálny slovenský fotograf Ivan Čaniga. Veríme, že odvahu zapojiť sa do ďalšieho
kola súťaže bude mať ešte viac čitateľov. Gratulujeme výhercovi prvého kola – PharmDr. Ľubomírovi Kamasovi,
ktorého fotografie porotu zaujali najviac.
1. miesto
PharmDr. Ľubomír Kamas
IČ: Na čiernobielej fotografii by som vyzdvihol odvahu fotografa fotografovať aj ked' nesvieti slnko. Čiernobiela fotografia krajiny je náročný
žáner. Fotograf je ochudobnený o jeden z výrazových fotografických prostriedkov, ktorým je farba. Fotograf vystihol náladu zimnej krajiny,
je to dobrá kompozícia. Priestor a hĺbku na fotografii umocnil panoramatickým výrezom.
2. miesto
PharmDr. Ľubomír Kamas
IČ: Na tejto fotografii je dobre zachytená atmosféra. Kompozícia je
tiež zvládnutá na výbornú.
52
•
www.phoenix.sk
R ecept
Bavte sa
3. miesto
PharmDr. Ľubomír Kamas
IČ: Forografia s nasvietenou kalváriou má zaujímavú atmosféru, kompozične na výbornú, dobré podanie
farieb.
Ostatné fotografie: majú trocha pohľadnicový, nádych. Autori by mali hľadať netradičné zábery a kompozície.
4. a 5. miesto | PharmDr. Ľubomír Kamas
Oslava nového života
Vyhlásenie súťažnej témy do budúceho čísla –
Oslava nového života
Možno ani niet takej významnej udalosti v živote človeka, akou
je jeho narodenie. Zachytiť a zvečniť prvé minúty, hodiny a dni
svojho potomka je takou samozrejmosťou, akou je jeho prvý
plač pri príchode na svet. Matka a dieťa, úsmev i plač, slzy
dojatia a šťastia, prvé dojčenie, pritúlenie, pohladenie, ale i plienkové súženie, radostné kúpanie, púdrovanie, hebký spánok.
Prvé dotyky, hračky, hrkálky, pištiaci macík. Svet postieľky,
kolísky, kočíka... Sú zachytené objektívmi fotoaparátov, ukazujú
sa rodine, priateľom, kolegom, známym. My vám dávame možnosť ukázať tieto okamihy aj neznámym, našim čitateľom...
6. miesto | Štefan Ignáth
Tešíme sa na vaše fotografie, ktoré prosíme
zasielať na mailovú adresu:
[email protected] do 9. 3. 2013.
www.phoenix.sk
•
53
R ecept
Bavte sa
Na vtipnú nôtu
Aforizmy
Julo Ondrej
Milan Stano
i tá dlhá
Pomohla manželov
etoználiečebná kúra v sv
rástlo
mych kúpeľoch? Na
mu zopár vlasov?
ľko, aby
Ale áno, aspoň to
tom
si ich mohol nad úč
.
z kúpeľov vytrhať
Peniaze už pokazili
nejeden charakter,
ale jeho dva ešte nie...
Bral peniaze
ako skúsenosť...
Zapadol jej jazyk
do kolektívu...
cient
V čakárni hovorí pa
pacientovi:
že kašlete!
– Pane, buďte rád,
Najväčší dopyt bol
po ponuke...
– Prečo?
e na všetko
– Aspoň sa môžet
vykašľať.
Najväčšia chudoba
politikov je v tom,
že myslia na to,
ako zbohatnúť
na chudobných...
Na ARO príde elektrikár
a zavelí:
Tak, všetci sa nadýchnuť
a poriadne! Vymieňam
poistky!
Zohnala som liek, teraz už môžem ochorieť.
Politika je to, čo
vzbudzuje iba pozornosť
bez hodnoty...
Pád je iba pohyb
bez korekcie...
Za mnohými úspechmi
je iba rukopis
bielych koní...
Pán doktor, vzrušuje ma
voda tečúca z kohútika.
Je to nejaká úchylka?
Lubomír Vaněk
Iste. Evidentne
ste chlorofil.
Teraz vám už môžem povedať pravdu, fandím súperom...
54
•
www.phoenix.sk
Kríza je iba
chyba
v demokracii...
R ecept
Aký je význam slov
bezplatné zdravotníctvo?
Bavte sa
Jeden sa sťažuje dr
uhému:
– Doktor mi zistil
cukrovku, sklerózu,
vysoký krvný tlak,
hemeroidy…
– Prosím ťa, radše
j mi povedz, čo ne
máš!
1. hospodár
2. čaro, právny prípad
3. druh veľkej slivky, prelud
4. komôrka, druh hlodavca
5. prudký cval, zvieracia noha
6. austrálsky bezchvostý medvedík, opis
7. vulkán, múr
8. otvor, austrálsky divý pes
9. stud, nosový výtok
10. chuť na niečo, poplach
11. cirkusant, vetroň
12. kožná choroba, účinok
13. klenot
Výsledok aspoň jednej tajničky zašlite prostredníctvom e-mailu [email protected] Prvých desať úspešných riešiteľov odmeníme.
www.phoenix.sk
•
55
R ecept
Príbeh
PRÍBEH OSTROVANKY
Na korfskej
pohotovosti
Text / Foto PAVLA SMETANOVÁ
Keď som v piatok večer našla Adonisa
vzdychajúceho a úplne vysileného na podlahe v spálni, pomyslela som si, že je zle.
Opatrne som mu pomohla vstať a spýtala
sa, či ho mám odviezť do nemocnice.
Keď prikývol, úprimne som sa vydesila.
Ako doktor nechce mať s doktormi a nemocnicou nič spoločné, musí mu byť teda
naozaj zle.
zmestí. Adonisovi sa evidentne uľavilo,
že zrejme ide o nejaký vírus a začal lekárovi podrobne rozprávať o svojich črevných
symptómoch, vrátane farby a zápachu.
nie: „Mami, okamžite sem poď!“ a „Tati,
zavolaj doktora a nesadaj si na moju posteľ!“ a „Umieram a strašne ma všetko
bolí...“ jej na šarme tiež veľmi nepridávalo.
Doktor opäť pokýval hlavou a odporučil
mu, nech si ide ľahnúť do vedľajšej miestnosti a nechá si dať infúziu, aby sa zavodnil.
Jej rodičia boli Adonisovi známi a tak si
navzájom vymenili poznatky o svojich
diagnózach. Adonis sa s radosťou opäť
vyrozprával o svojich črevných útrapách
a svoje rozprávanie každú chvíľku podfarbil hlasnými gastrozvukmi, pri ktorých
sa na všetkých okolo vždy víťazoslávne
pozrel a oznámil: „Oh, aká úľava.“ Akoby
to niekoho zaujímalo!
Tri hodiny som z nudy pozorovala nemocničnú žiarivku plnú mŕtvych múch, stenu
postriekanú krvou a špinavú od neumytých
rúk. Plesnivá plenta zakrývala Elizavet
staršiu, ktorá ticho ležala.
Zavolala som nášmu známemu, či by prišiel postrážiť deti, kým budeme preč, a posadila Adonisa do auta. Dokonca ma nechal
aj šoférovať.
V nemocnici na pohotovosti sedelo v čakárni množstvo vzdychajúcich pacientov.
Adonis šiel dopredu, bez zaklopania vošiel do ordinácie, kde ležala na nemocničnej posteli starena (spoznala som v nej
bývalú gazdinú Adonisových rodičov)
a hlasno nariekala: ”Aaaach, ou, auauau,
háááááááááááááááách!”
Pred ošetrujúcim lekárom sa tiesnilo a strkalo niekoľko ľudí, ktorí sa dožadovali
okamžitého ošetrenia.
Adonis išiel úplne nezaujato za doktorom
a s predstieranou suverenitou sa ho opýtal,
či v súčasnosti vyčíňa nejaká črevná chrípka. Doktor, bez toho, aby zdvihol hlavu,
pokýval, že áno a ticho nadškrtol, že hore
na oddelení je plno a už sa tam nikto ne-
56
•
www.phoenix.sk
V miestnosti bežala klimatizácia s teplým
vzduchom na plné obrátky, takže tam bolo
takmer nedýchateľne. Na jednej z postelí
ležala stará pani s kyslíkovou maskou na
tvári, za ruku ju držala mladá slečna. Spoznali sme v nich dve Elizavety, babičku
s vnučkou, majiteľky známej taverničky
v Dukades.
Sestrička natiahla na posteľ papierové
prestieradlo, nechutný hnedý vankúš s pestrofarebnými škvrnami neurčitého pôvodu
obliekla do papierovej obliečky a vpichla Adonisovi ihlu do žily. Adonis jej ešte
otráveným hlasom prikázal, aby vypla klimatizáciu, inak sa tam uvaríme. Sestra sa
na neho prekvapene pozrela a hneď
počúvla.
Na tretiu posteľ o chvíľku uložili mladú
dievčinu. Chuderka, nachádzala sa práve v najhoršom štádiu puberty. Poďobaná
tvár, hrubé okuliare, mastné vlasy a strojček na zuby. Jej hysterické pokrikova-
Každú chvíľu sa z vedľajšej ordinácie
ozývalo nadávanie pacientov, ktorí sa
nemohli dočkať, až budú na rade. Mladý doktor v zelenom oblečení nepohol
ani brvou. Len sa tichým hlasom pýtal, čo komu chýba a predpisoval lieky.
Keď Adonisovi dokvapkala druhá infúzia,
šiel sa kolegu opýtať, či tu má zostať cez
noc. Zjavne mu nebolo ešte úplne najlepšie.
Doktor sa nad neho naklonil a pošepkal:
„Radšej choď domov, aby si tu niečo
nechytil.“
Keď sme odchádzali z nemocnice, spýtal
sa Adonis mladej Elizavety, či môže zmraziť namočenú solenú rybu, ktorú plánoval
urobiť na druhý deň na obed, ale z jeho
plánov muselo zísť. Tá len ticho prikývla,
a tak sme sa rozlúčili a vydali sa na cestu domov. Tam som ho uložila do postele
a ďakovala Bohu, že sa nedeje nič horšie.
Pýtajte sa ostrovanky
prostredníctvom e-mailu
[email protected]
Download

VYDANÝ S RADOSŤOU Magazín pre každého slovenského lekárnika