Slovenská transplantologická spoločnosť SLS
Česká transplantační společnost
Fakultná nemocnica F.D. Roosevelta Banská Bystrica
organizujú
4. československý
transplantačný
kongres
PROGRAM
13. - 15.9.2012
RESIDENCE HOTEL DDONOVALY
ONOVALYY
TRANSPLANTACIE program A5.indd 1
4. 9. 2012 15:52:53
4. československý transplantačný kongres
MAPA
OBSAH
Vedecký a programový výbor, sekretariát kongresu
Donovaly - rekreačná oblasť
Všeobecné informácie
Sponzori
Prehľad prednášok
E77
Ružomberok
Liptovský Mikuláš
4
5-6
7
8-9
Hotel Šport***
Hotel Residence****
Podrobný program, hlavná sekcia v Residence Hotel Donovaly
10 - 23
Štvrtok 13.9.2012
10 - 14
Piatok 14.9.2012
15 - 19
Sobota 15.9.2012
20 - 23
Podrobný program, paralelné sekcie v Sport Hotel Donovaly
24 - 29
Piatok 14.9.2012, sesterská sekcia
24 - 26
Piatok 14.9.2012, Darcovstvo a transplantácie tkanív a buniek
27 - 28
Hotel Galileo Donovaly****
E77
Banská Bystrica
Sobota 15.9.2012, Transplantácia srdca a pľúc – kazuistiky
TRANSPLANTACIE program A5.indd 2-3
29
Postery – lekárska sekcia
30 - 33
Postery – sesterská sekcia
34 - 35
Index autorov
36 - 37
4. 9. 2012 15:52:55
4. československý transplantačný kongres
VEDECKÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR, SEKRETARIÁT KONGRESU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Vedecký a programový výbor
sekcie lekárov
MUDr. Eva Lacková, PhD (prezident STS)
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD
Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
Doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC
Doc. MUDr. Barbara Grandtnerová, PhD
Doc. MUDr. Ján Koller, PhD
MUDr. Daniel Kuba, PhD
Prof. MUDr. Ľudovít Laca, CSc.
MUDr. Robert Roland
MUDr. Jozef Valky, PhD
MUDr. Zuzana Žilinská, PhD
Dátum
13. – 15.9.2012
MUDr. Eva Pokorná, PhD (predseda ČTS)
Doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc
Doc. MUDr. Petr Němec, CSc.
MUDr. Pavel Navrátil, CSc.
Prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc.
Doc. MUDr. Robert Lischke, PhD
MUDr. Jiří Samlík
MUDr. Jaroslav Špatenka , CSc.
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
MUDr. Tomáš Reischig, PhD
Vedecký a programový výbor
sekcie sestier
Malgorzata Grofová
Mgr. Eva Jurčáková
Mgr. Marie Kolařová
Mgr. Marek Popovič
Mgr. Vlasta Sojková
PhDr. Dana Talagová
4
TRANSPLANTACIE program A5.indd 4-5
Lokálny organizačný výbor
MUDr. Eva Lacková, PhD
MUDr. Vladimír Baláž, PhD
MUDr. Stanislav Čársky
MUDr. Marcel Čellár
MUDr. Erik Flaška
MUDr. František Hampl
MUDr. Július Janek
MUDr. Radoslav Kminiak
Prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD
MUDr. Jana Mačičáková
MUDr. Alena Mazúchová
Doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD
MUDr. Tomáš Sýkora
MUDr. Ladislav Šinkovič, PhD
MUDr. Jozef Valky, PhD
Sekretariát kongresu
FARMI-PROFI, s.r.o.
Stredná 80, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 6446 1555,
Fax: +421 2 6446 1487
Mobil: +421 918 502 341
Email: [email protected]
Zastúpenie SLS
registračné poplatky
Ing. Ingrid Bieliková
Slovenská lekárska spoločnosť
Kongresové oddelenie
Cukrová 3
813 22 Bratislava
Tel.: +421 2 5292 2020, +421 2 5292 2019
Fax.: +421 2 5263 5611
Mobil: +421 905 530 371
Email: [email protected]
Miesto konania
Residence Hotel Donovaly
Sport Hotel Donovaly
Rokovací jazyk
Slovenčina, čeština, angličtina (bez tlmočenia)
Registrácia lekárov a sestier
Residence Hotel Donovaly
Štvrtok 13.9.2012 7:30 – 16:00 hod.
Piatok 14.9.2012 7:30 – 16:30 hod.
Sobota 15.9.2012 7:30 – 9:00 hod.
Menovky
Každý účastník kongresu dostane pri registrácii menovku, ktorá ho oprávňuje
zúčastňovať sa odborných aktivít počas kongresu. Účastníci a vystavovatelia sú
povinní nosiť menovku na viditeľnom mieste počas celého trvania kongresu.
Pokyny pre prednášateľov
Každý prednášateľ je povinný dodržať maximálny časový rozsah prednášky,
a to nasledovne: 10 min. trvanie prednášky + 2 min. diskusia.
Výnimkou sú prednášky označené odlišným časovým rozsahom priamo
v programovej brožúre.
Postery
Rozmery posterov 150 x 90 cm (výška x šírka)
5
4. 9. 2012 15:52:55
4. československý transplantačný kongres
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
SPONZORI
Upozornenie
Akékoľvek záznamy prednášok (fotografovanie alebo audiovizuálne nahrávanie)
sú počas odborného programu zakázané.
Platinový sponzor
Spoločenský program
Štvrtok 13.9.2012 Úvodný diskusno-spoločenský večer, reštaurácia hotela Residence
Piatok 14.9.2012 Hlavný diskusno-spoločenský večer, hlavná sála hotela Residence
Poplatok za diskusné večery 1,- Eur/os.
Potvrdenia o účasti
Lekári
Pasívna účasť
Štvrtok 13.9.2012
Piatok 14.9.2012
Sobota 15.9.2012
Sponzori
7 kreditov
8 kreditov
5 kreditov
Aktívna účasť
Autor prednášok
(spoluautor)
10 kreditov
5 kreditov
Sestry
Pasívna účasť
Štvrtok 13.9.2012
Piatok 14.9.2012
Sobota 15.9.2012
7 kreditov
8 kreditov
4 kredity
Kredity možno priznať najviac dvom spoluautorom. Kredity za aktívnu účasť
sa autorom a spoluautorom priznávajú len jedenkrát bez ohľadu na počet
prezentovaných prednášok, resp. posterov.
Aktívna účasť
Autor prednášok
(spoluautor)
6
TRANSPLANTACIE program A5.indd 6-7
Zlatý sponzor
Mediálny partner
10 kreditov
5 kreditov
7
4. 9. 2012 15:52:56
4. československý transplantačný kongres
PREHĽADNÝ PROGRAM
štvrtok 13.9.2012
Hlavná sála hotela Residence
10:00 – 11:20
Darcovstvo orgánov - postgraduálny kurz
11:20 – 11:30
Prestávka
11:30 – 13:30
Transplantácie pečene - postgraduálny kurz
14:00 – 14:30
Otvorenie kongresu
14:30 – 14:55
Štatistika odberov a transplantácií v ČR a SR
15:00 – 17:00
Transplantácia obličky
17:00 – 17:15
Prestávka
17:15 – 19:00
Transplantácia obličky - chirurgicko-urologické aspekty
Kongresová sála SPORT Hotela Donovaly
Posterový salónik hotela Residence
19:30
piatok 14.9.2012
8:00 – 9:50
Uvítací diskusno-spoločenský večer
Hlavná sála hotela Residence
9:50 – 10:00
Posterový salónik hotela Residence
Prestávka
Sympózium spoločnosti Astellas - Současný stav klinické imunosuprese
Prestávka
11:15 – 13:00
Transplantácia srdca a pľúc
11:30 – 13:00
Sesterská sekcia, blok II
Obedňajšia prestávka
Darcovstvo a transplantácie tkanív a buniek I.
14:00 – 15:20
14:00 – 15:50
Transplantácia pečene z pohľadu chirurga
15:50 – 16:00
Prestávka
16:00 – 16:45
Sympózium spoločnosti Novartis - mTOR inhibítory
16:50 – 18:00
Darcovstvo a transplantácie tkanív a buniek II.
Postery - sesterská sekcia
Postery – lekárska sekcia
18:00 – 19:00
20:00
sobota 15.9.2012
8:00 – 8:50
Valné zhromaždenie ČTS a STS
Hlavný diskusno-spoločenský večer
Hlavná sála hotela Residence
9:00 – 11:00
11:00 – 11:15
Transplantačná nefrológia - postgraduálny kurz
Prestávka
Transplantácie obličiek
Prestávka
12:45 – 14:10
Transplantácie u detí
TRANSPLANTACIE program A5.indd 8-9
Reštaurácia hotela Residence
Transplantácia srdca a pľúc - kazuistiky
12:30 – 12:45
8
Posterový salónik hotela Residence
Prestávka
11:15 – 12:30
14:10
Kongresová sála SPORT Hotela Donovaly
Transplantácie pankreasu a Langerhansových ostrovčekov
8:00 – 9:15
8:50 – 9:00
Reštaurácia hotela Residence
Sesterská sekcia, blok I
11:00 – 11:15
13:00 – 14:00
Kongresová sála SPORT Hotela Donovaly
Transplantácia pečene z pohľadu hepatológa
8:00 – 10:00
10:00 – 11:00
Reštaurácia hotela Residence
Záver kongresu
9
4. 9. 2012 15:52:57
4. československý transplantačný kongres
PROGRAM / ŠTVRTOK 13.9.2012
10:00 – 11:20 Darcovstvo orgánov - postgraduálny kurz
Koordinátor: Beňa Ľ., Pokorná E.
Hlavná sála hotela Residence
Trvanie prednášok á 15 min, spoločná diskusia po skončení 30 min.
Príčiny stagnácie programu odberov orgánov seu kde sú naše limity?
Pokorná E.
IKEM, Praha
Kritériá viability obličky na transplantáciu
Beňa Ľ.
Transplantačné centrum, I. Chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
Ovlivění počtu odebraných orgánů péčí o zemřelého dárce
Ročeň M.
KARIP IKEM, Praha
Infekcie prenesené darcovským orgánom
Chrastina M.
Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek, Bratislava
PROGRAM / ŠTVRTOK 13.9.2012
Liečba vírusových hepatitíd u pacientov po transplantácii pečene
Skladaný Ľ., Adamcová-Selčanová S., Baláž J.
FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
Nádorové ochorenia a transplantácia pečene
Hrušovský Š.
Nemocnica Akademika L. Dérera, Bratislava
14:00 – 14:30 Otvorenie kongresu
Hlavná sála hotela Residence
14:30 – 14:55 Štatistika odberov a transplantácií v ČR a SR
Hlavná sála hotela Residence
Odberová a transplantačná aktivita v ČR
Pokorná E.
IKEM, Praha
Odberová a transplantačná aktivita v SR
Kuba D., Krátka M.
SCOT SZU, Bratislava
11:20 – 11:30 Prestávka
11:30 – 13:30 Transplantácie pečene - postgraduálny kurz
Koordinátor: Skladaný Ľ., Hrušovský Š., Trunečka P.
Hlavná sála hotela Residence
Posuzování pokročilosti jaterních chorob a indikace transplantace jater
Trunečka P.
TC IKEM, Praha
Transplantace jater u dětí – současný stav
Janoušek L.
KTCH IKEM, Praha
10
TRANSPLANTACIE program A5.indd 10-11
Léčba akutního selhání jater transplantací
Ročeň M.
KARIP IKEM, Praha
15:00 – 17:00 Transplantácia obličky
Predsedníctvo: Lacková E., Viklický O.
Hlavná sála hotela Residence
Jedinci se smrtí mozku vhodní k odběru orgánů. Výsledky projektu D.A.R.
Pokorná E.¹, Kavková E.², Kadlecová Z.² , Kusová D.², Krejčí V.², Šťastný P.³, Kupková Z.4,
Švancar P.5, Špatenková V.6, Procházka J.6, Kokoška V.6
¹IKEM, Praha, ²VFN Praha, ³FTN Praha, 4Nemocnice Bulovka Praha,
5Nemocnice Liberec, 6Nemocnice Ústí nad Labem
Antibody-mediated rejection in kidney retransplantation
and restricted antigens (pilot study)
Verflova A.1, Viklický O.1, Slimáčková E.2
1
Klinika Nefrologie, 2Oddělení Imunogenetiky PLM, IKEM, Praha
11
4. 9. 2012 15:52:57
4. československý transplantačný kongres
PROGRAM / ŠTVRTOK 13.9.2012
PROGRAM / ŠTVRTOK 13.9.2012
Protilátky proti MICA antigénom a ich vzťah k akútnej rejekcii
Žilinská Z.1, Chreňová Z.2, Sapák M.3, Breza J. jr.1, Kuba D.2
1
Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek, UN, Bratislava,
2
SZU Bratislava, 3LFUK, Bratislava
Seniori a transplantácie obličiek
Lacková E., Čellár M., Konkoľová M., Mazúchová A., Šváč J.
Nefrologicko-transplantačné oddelenie, II. Interná klinika SZU, FNsP F.D. Roosevelta,
Banská Bystrica
Imunoadsorpce v transplantační medicíně
Pagáčová L.¹, Hošková L.2, Kubánek M.2, Dorazilová Z.2, Málek I.2, Slavčev A.3,
Slatinská J.4, Viklický O.4, Paříková A.4, Kryštůfková E.¹
¹Autotransfuzní jednotka Pracoviště laboratorních metod, 2Klinika kardiologie,
3
Oddělení imunogenetiky Pracoviště laboratorních metod, 4Klinika nefrologie, IKEM,
Praha
Pacienti po transplantácii obličky s polycystickým ochorením obličiek
– naše skúsenosti
Čellár M., Lacková E., Šváč J., Mazúchová A., Konkoľová M.
Nefrologicko-transplantačné oddelenie, II. Interná klinika SZU, FNsP F.D. Roosevelta,
Banská Bystrica
17:00 – 17:15 Prestávka
Nové možnosti léčby akutní protilátkami zprostředkované rejekce
Slatinská J.1, Hanzal V.1, Honsová E.2, Slimáčková E.3, Viklický O.1
1
Klinika nefrologie TC, IKEM, Praha, 2Pracoviště klinické a transplantační patologie,
IKEM, Praha, 3Oddělení imunogenetiky, IKEM, Praha
Protokolární biopsie transplantované ledviny jako prostředek kontroly
adekvátnosti imunosupresivní terapie
Krejčí K.1, Tichý T.2, Hrubý M.1, Orság J.1, Žamboch K.1, Bachleda P.3, Zadražil J.1
1
III. interní klinika-nefrologická, revmatologická a endokrinologická, FN, Olomouc,
2
Ústav klinické a molekulární patologie, FN, Olomouc, 3II. chirurgická klinika
a Transplantační centrum, FN, Olomouc
Porovnání působení takrolimu a cyklosporinu na glukózový metabolizmus
po kombinované transplantaci ledviny a pankreatu v pozdním
potransplantačním období
Havrdová T.1, Saudek F.1, Jedináková T.1, Lipár K.2, Skibová J.3
¹Centrum diabetologie, ²Transplantcentrum, ³Statistické oddělení, IKEM, Praha
Duální blokáda renin-angiotenzinového systému snižuje nefrotoxicitu
indukovanou takrolimem v experimentálním modelu normotenzních
a hypertenzních potkanů
Hošková L.¹, Kopkan L.², Málek I.¹, Honsová E.³, Pirk J.¹, Kautzner J.¹, Červenka L.²
¹Kardiocentrum IKEM, ²Pracoviště experimentální medicíny IKEM,
³Pracoviště klinické a transplantační patologie IKEM, Praha
12
TRANSPLANTACIE program A5.indd 12-13
17:15 – 19:00 Transplantácia obličky – chirurgicko-urologické aspekty
Predsedníctvo: Breza J., Třeška V.
Hlavná sála hotela Residence
Duální transplantace ledvin – dlouhodobé výsledky IKEM
Baláž P.1, Rokošný S.1, Adamec M.1, Janoušek L.1, Froněk J.1, Pokorná E.2,
Wohlfahrt P.3, Viklický O.4
1
Klinika transplantační chirurgie, 2Oddělení odběru orgánů a transplantačních
databází, 3Klinika kardiologie, 4Klinika nefrologie, IKEM, Praha
Laparoskopická nefrektómia od žijúceho darcu – prvé skúsenosti
Babeľa J.
Urologická klinika FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
Endoskopická submukózní injekce kopolymeru dextranomeru
a kyseliny hyaluronové u nemocných s VUR a močovou infekcí
po transplantaci ledviny
Novák I., Navrátil P., Romžová M., Pacovský J.
Urologická klinika, FN a LFUK, Hradec Králové
Jaká je skutečná příčina lymfokély u nemocných s adultní polycystózou?
Pacovský J.1, Navrátil P.1, Hyšpler R.2, Fixa P.2, Novák I.1, Holub L.1
1
Urologická klinika, 2Klinika gerontologická a metabolická, FN a LF UK,
Hradec Králové
13
4. 9. 2012 15:52:58
4. československý transplantačný kongres
PROGRAM / ŠTVRTOK 13.9.2012
Akutní cholecystitida u pacientů po transplantaci ledviny
Varga M., Kudla M., Froněk J.
Oddelenie transplantačnej chirurgie, IKEM, Praha
PROGRAM / PIATOK 14.9.2012
8:00 – 9:50
Urologický management pacientov pred a po transplantácii obličky
Breza J. ml., Žilinská Z., Chrastina M., Kizeková Z., Breza J. st.
Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek, Bratislava
MARS on ALF and AoCLF as a bridge to liver transplantation
(pozvaný autor, trvanie prednášky s diskusiou 20 min.)
Saliba F., Villejuif, Francúzsko
Erektilní dysfunkce u mužů do 50 let léčených pro chronické renální selhání
hemodialýzou, zařazených na waiting list k transplantaci ledviny
Jarabak J.1, Zachoval R.1, Burgelová M.2, Slatinská J.2
1
Urologické oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice 2Klinika nefrologie
a transplantologie, IKEM, Praha
Transplantácie pečene v TC Banská Bystrica 2008 – 2012
z pohľadu hepatológie
Skladaný Ľ., Adamcová-Selčanová S., Baláž J., Dropčová A., Badinková J., Peťková Z.,
Brunčák M. HEGITO – Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie
II. Internej kliniky SZU, FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
Hepatocelulární karcinom jako indikace k ortotopické transplantaci jater
Bartáková R., Fraňková S., Oliverius M., Šperl J., Kostolná E., Honsová E., Kautznerová
D., Lánská V., Trunečka P., Špičák J.
Transplantcentrum, IKEM, Praha
Parametry spermiogeneze a jejich vývoj u hemodialyzovaných pacientů
do 49 let zařazených na čekací listinu k transplantaci ledviny
Zachoval R.1, Jarabák J.1, Slatinská J.2, Bűrgelová M.2, Sobotka V.3, Vránová J.4
¹Urologické oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, ²Klinika nefrologie,
IKEM, Praha, ³Sanatorium Pronatal, Praha, 4Ústav lékařské biofyziky
a lékařské informatiky, 3. lékařská fakulta UK, Praha
19:30
Transplantácia pečene z pohľadu hepatológa
Predsedníctvo: Skladaný Ľ., Trunečka P.
Hlavná sála hotela Residence
Vliv předoperační lokoregionální terapie na výsledky transplantací jater pro HCC
- třináctileté zkušenosti v IKEM
Kočík M.¹, Adamec M.¹, Janoušek L.¹, Kučera M.¹, Trunečka P.², Oliverius M.¹
¹Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha, ²Klinika hepatogastroenterologie IKEM,
Praha
Uvítací diskusno-spoločenský večer
reštaurácia hotela Residence
Peroperačná racionalizácia transfúznej a hemostatickej liečby
pri trasplantácii heparu pomocou trombelastografie
Kvasníková Z., Valky J.
OAIM Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
Ako sa darí našim deťom po transplantácii pečene?
Kosnáčová J., Hornová J.
1.detská klinika DFNsP a LF UK Bratislava
Akú úlohu má kardiológ v manažmente OLTx?
Hochmuthová I., Skladaný Ľ.
II. Interná klinika SZU, FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
14
TRANSPLANTACIE program A5.indd 14-15
9:50 -10:00
Prestávka
15
4. 9. 2012 15:52:58
4. československý transplantačný kongres
PROGRAM / PIATOK 14.9.2012
10:00 – 11:00 Sympózium spoločnosti Astellas - Současný stav klinické imunosuprese
Hlavná sála hotela Residence
Úvodné slovo – prínos takrolimu v súčasnej imunosupresii
Lacková E.
TC Banská Bystrica
Minimalizace imunosuprese po transplantaci ledviny
– postavení takrolimu
Viklický O.
IKEM, Praha
Imunosuprese pro pacienty po transplantaci jater – současný stav
Trunečka P.
IKEM, Praha
11:00 - 11:15 Prestávka
11:15 – 13:00 Transplantácia srdca a pľúc
Predsedníctvo: Málek I., Lischke R.
Hlavná sála hotela Residence
Vývoj pohledu na rejekci štěpu po transplantaci srdce
Málek I.1, Voska L.2, Gazdič T.3, Hegarová M.1, Hošková L.1, Podzimková M.1, Pirk J.3
1
Klinika kardiologie, IKEM Praha, 2Pracoviště klinické a transplantační patologie,
IKEM Praha, 3Klinika kardiovaskulární chirurgie, IKEM Praha
Lymfoproliferativní onemocnění po transplantaci srdce v dětském věku
Ošmerová M., Němec P., Freiberger T., Burešová M.
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno
Je současný léčebný režim po transplantaci srdce více myelotoxický?
Pazderník M., Málek I., Koudelková E., Šochman J., Kautzner J.,
IKEM, Praha
PROGRAM / PIATOK 14.9.2012
Nejčastější příčiny srdečního selhání u dětí, které mohou vést
k transplantaci srdce
Burešová M.1,2, Ošmerová M.1
1
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, 2Dětská kardiologie,
Pediatrická klinika, FN, Brno
Výsledky nemocných na čekací listině transplantace plic:
chronická obstrukční plicní nemoc vs. idiopatická plicní fibróza
Fila L., Valentová Bartáková L., Pozniak J., Šimonek J., Lischke R.
Transplantační centrum FN Motol, Praha
Vztah kardiorenálních biomarkerů k predikci renální dysfunkce
u pacientů po transplantaci srdce
Hošková L.1, Franeková J.2, Málek I.1, Sečník P. Jr.2, Pirk J.1, Kautzner J.2,
Szárszoi O.3, Jabor A.2
¹Klinika kardiologie IKEM, ²Pracoviště laboratorních metod IKEM,³
Klinika kardiovaskulární chirurgie IKEM, Praha
Počáteční zkušenosti s užitím bronchiálních biodegradabilních stentů
u pacientů s komplikacemi v dýchacích cestách po transplantaci plic
Šimonek J., Teršíp T., Pozniak J., Tvrdoň J., Kolařík J., Lischke R.
Transplantační centrum FN Motol, Praha
Výsledky transplantací srdce u pacientů po předchozí implantaci
mechanické srdeční podpory Heart Mate II v IKEM Praha
Urban M.¹, Netuka I.¹, Szárszoi O.¹, Malý J.¹, Říha H²., Pirk J.¹
¹Oddělení Kardiovaskulární Chirurgie, IKEM, Praha, ²Oddělení Anestezie
a Intenzivní Péče, IKEM, Praha
13:00 – 14:00 Obedňajšia prestávka
14:00 – 15:50 Transplantácia pečene z pohľadu chirurga
Predsedníctvo: Hampl F., Němec P.
Hlavná sála hotela Residence
Extracorporal liver support
(pozvaný autor, trvanie prednášky s diskusiou 20 min.)
Faybik P., AKH Viedeň, Rakúsko
16
TRANSPLANTACIE program A5.indd 16-17
17
4. 9. 2012 15:52:58
4. československý transplantačný kongres
PROGRAM / PIATOK 14.9.2012
Chirurgické komplikácie v súbore 61 pacientov
po Ortotopickej transplantácii pečene v TC Banská Bystrica
Hampl F., Slobodník I., Janek J., Kminiak R., Kothaj P.
FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
PROGRAM / PIATOK 14.9.2012
15:50 – 16:00 Prestávka
16:00 – 16:45 Sympózium spoločnosti Novartis - mTOR inhibítory
Predsedníctvo: Viklický O., Lacková E.
Hlavná sála hotela Residence
Retransplantace jater
Adamec M., Janoušek L., Oliverius M., Trunečka P., Froněk J.
TC, IKEM, Praha
Jednoduché redukcie veľkosti pečene pred vlastnou transplantáciou
Janek J.1, Kminiak R.1, Hampl F.2, Kothaj P.2, Valky J.3, Skladaný L.4, Čellárová E.5,
Okapec S.6, Baláž V.7
1
Oddelenie cievnej chirurgie, 2Chirurgická klinika II., 3Oddelenie anesteziológie
a intenzívnej medicíny, 4Interná klinika, 5 Hematologické oddelenie,
6
Rádiologické oddelenie, 7Urologická klinika, FNsP F.D. Roosevelta, SZU,
Banská Bystrica
Modifikované arteriálne revaskularizácie pri transplantácii pečene
Kminiak R.¹, Janek J.¹, Hampl F.², Kothaj P.², Skladaný Ľ.³, Okapec S.4,Kováč O.¹
¹Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP F.D. Rosevelta, Banská Bystrica, ²II. Chirurgická
klinika SZU, FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica, ³II. Interná klinika SZU, FNsP F.D.
Roosevelta, Banská Bystrica,4 Oddelenie rádiológie
Everolimus v liečbe pokročilého karcinómu obličky po zlyhaní anti VEGF liečby
Mardiak J.
Onkologická klinika LFUK a NOÚ, Bratislava
Imunosuprese mTOR inhibitory po transplantaci ledviny u nemocných
s maligními onemocněními: současný stav
Vítko Š.
IKEM, Praha
16:50 – 18:00 Prezentácia pri posteroch
Predsedníctvo: Beňa Ľ., Reischig T., Samlík J.
Posterový salónik hotela Residence
18:00 – 19:00 Valné zhromaždenie ČTS a STS
Reštaurácie hotela Residence
20:00
Domino transplantácia v transplantačnom centre Banská Bystrica
Slobodník I.1, Hampl F.1, Janek J.2, Kminiak R.2, Kothaj P.1
1
II.Chirurgická klinika SZU FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica,
2
Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
Hlavný diskusno-spoločenský večer
Hlavná sála hotela Residence
Naše štvorročné skúsenosti s transplantáciou pečene.
Perioperačné a pooperačné komplikácie
Uhliar M., Okáľ M., Valky J., Fillová Ľ.
OAIM, FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
18
TRANSPLANTACIE program A5.indd 18-19
Perforácia tenkého čreva ako komplikácia liečby akútnej rejekcie
u pacienta po tranplantácii pečene pre PSC, kazuistika
Petrašovič M.1, Žigrai M.2, Danninger F.1, Hrušovský Š.2, Tibenský I.1, Stráňava I.1,
Bystrian R.1, Piják M-R.2, Gregušová A.2, Štugelová M.2,
1
I.Chirurgická klinika, 2I.Interná klinika, Dérerova nemocnica, Bratislava
19
4. 9. 2012 15:52:58
4. československý transplantačný kongres
PROGRAM / SOBOTA 15.9.2012
8:00 – 8:50
Transplantácie pankreasu a Langerhansových ostrovčekov
Predsedníctvo: Saudek F., Adamec M.
Hlavná sála hotela Residence
Transplantace pankreatu a Langerhansových ostrůvků provedených
v IKEM v letech 2000 – 2012
Saudek F.1, Girman P.1, Lipár K.2, Kočík M.2
1
Centrum diabetologie, IKEM, Praha, 2Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha
Transplantace Langerhansových ostrůvků v IKEM 2005-2011
Dovolilová E., Girman P., Kříž J., Berková Z., Zacharovová K., Koblas T., Pektorová L.,
Mindlová M., Vávrová E., Leontovyč I., Habart D., Vodrášková E., Číhalová E., Saudek F.
IKEM, Praha
Výsledky kombinované transplantace pankreatu a ledviny
u pacientů starších 60 let
Girman P.¹, Saudek F.¹, Lipár K.², Kočík M.²
¹Centrum diabetologie, IKEM, Praha,²Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha
Interpersonální variabilita při hodnocení zisku Langerhansových ostrůvků
pomocí digitální analýzy obrazu
Habart D., Girman P., Zacharovová K., Berková Z., Kříž J., Saudek F.
IKEM, Praha
8:50 – 9:00
Prestávka
9:00 – 11:00
Transplantačná nefrológia - postgraduálny kurz
Predsedajúci: Vítko Š., Lacková E.
Hlavná sála hotela Residence
Indikace nemocných k transplantací ledviny s potenciálně rekurujícím
základním onemocněním
Vítko Š.
IKEM, Praha
20
TRANSPLANTACIE program A5.indd 20-21
Současný pohled na prevenci CMV po transplantaci ledviny
Reischig T.
FN Plzeň
PROGRAM / SOBOTA 15.9.2012
Laboratorní metody diagnostiky „humorální“ rejekce
a (limity) jejich interpretace
Slavčev A.
IKEM Praha
Koincidence BKV nefropatie s akutní „humorální rejekcí“
- možnosti therapeutického postupu (klinicko/patologická kazuistika)
Slatinská J., Malušková
IKEM, Praha
Transplantácie obličiek pacientom starším ako 65 rokov
Lacková E.
TC Banská Bystrica
Transplantácie od žijúceho darcu
Breza J. st.
Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek, UN Bratislava
11:00 - 11:15 Prestávka
11:15 – 12:30 Transplantácie obličiek
Predsedníctvo: Žilinská Z., Bachleda P.
Hlavná sála hotela Residence
Molecular phenotypes of borderline changes in kidney grafts:
genome-wide association study
Hrubá P.1, Brabcová I.1, Krejčík Z.2, Stránecký V.3, Honsová E.4, Viklický O.1,5
1
Transplantační laboratoř, IKEM, Praha, 2Ústav hematologie a krevní transfuse, Praha,
3
Ústav dědičných metabolických poruch, Praha, 4Pracoviště klinické a transplantační
patologie, IKEM, Praha, 5Klinika nefrologie, IKEM, Praha
Definování zakázaných antigenů u pacientů čekajících na retransplantaci
Slimáčková E., Janatová K., Verflová A., Pokorná E., Slavčev A., Viklický O.
IKEM, Praha
21
4. 9. 2012 15:52:58
4. československý transplantačný kongres
PROGRAM / SOBOTA 15.9.2012
PROGRAM / SOBOTA 15.9.2012
Tolerance markers in kidney transplantation: prospective study
Kryštůfková E.¹, Brabcová I.¹, Hřibová P.¹, Wohlfahrt P.2, Wohlfahrtová M.¹,3,
Slatinská J.3, Sawitzki B.4,5, Hans-Dieter Volk H-D4,5, Reinke P.5,6, Viklický O.1,3
¹Transplant Laboratory, Institute for Clinical and Experimental Medicine,
2
Department of Preventive Cardiology, Institute for Clinical and Experimental
Medicine, 3Department of Nephrology, Institute for Clinical and Experimental
Medicine, Praque, 4Charité University Medicine, Institute of Medical Immunology,
5
Charité University Medicine, Berlin-Brandenburg Center for Regenerative Therapies
(BCRT), 6Charité University Medicine, Department of Nephrology
and Internal Intensive Care, Berlin
30 let transplantací ledvin u dětí ve Fakultní nemocnici Motol
Špatenka J.1, Janda J.2, Krolupper M.3, Feber J.2, Dušek J.2, Vondrák K.2, Burkert J.1,
Šimánková N.2, Zieg J.2, Zeman L.3, Kříž J.3, Morávek J.3, Fiala R.1, Cvachovec K.4,
Seeman T.1
1
Transplantační centrum a Kardiochirurgická klinika, FN Motol, 2Pediatrická klinika,
FN Motol, 3Klinika dětské chirurgie, FN Motol, 4Klinika anesteziologie a resuscitace,
FN Motol, Praha
Výsledky transplantácií obličiek u detí na Slovensku v rokoch 2003-2011
Podracká Ľ.1, Koľvek G.1, Kizeková Z.2, Dluholucký M.3, Antonyová M.4
1
I. Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN, Košice, 2I. Detská klinika UK a DFN, Bratislava,
3
Detská klinika DFN Banská Bystrica, 4Detská klinika JLF, Martin
Stanovenie vybratých biomarkerov (granzýmu A a B, FOXP3 a OX40)
v biopsii obličiek u pacientov po transplantácii obličky
Žilinská Z.1, Kuba D.2, Bandžuchová H.2, Handzušová M.2, Trebatický B.1,
Chrastina M.1, Breza J.st.1
1
Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek, UN, 2SCOT SZU, Bratislava
Chirurgické aspekty transplantace ledvin u dětí
Burkert J.1, Zeman L.2, Kříž J.2, Morávek J.2, Mixa V.3, Seeman T.4, Jonáš D.5,
Fiala R.1, Špatenka J.1
1
FN Motol - Kardiochirurgická klinika a Transplantační centrum, Praha,
2
FN Motol - Klinika dětské chirurgie, Praha, 3FN Motol - KAR, Praha,
4
Pediatrická klinika a Transplantační centrum, Praha, 5FN Motol - Transplantační
centrum, Praha
Donor-specifické interferon-gama produkující buňky a predikce rejekce
transplantované ledviny
Slavčev A.¹, Slimáčková E.¹, Ziková K.¹ , Slatinská J.², Stříž I.³ Viklický O.4
¹Oddělení imunogenetiky,IKEM, ²Klinika nefrologie,IKEM, ³Pracoviště klinické
a transplantační imunologie, IKEM, 4Klinika nefrologie, IKEM, Praha
Transkriptom u ischemicko/reperfuzního poškození. Role tubulárního
postižení u štěpů ledvin s opožděným rozvojem funkce
Wohlfahrtová M.¹,2, Brabcová I.², Železný F.³, Baláž P.4, Janoušek L.4, Honsová E.5,
Lodererová A.5, Wohlfahrt P.¹, Viklický O.¹,2
¹Klinika nefrologie TC IKEM, ²Transplantační laboratoř Praha, ³Katedra kybernetiky
FEL ČVUT, Praha, 4Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha, 5Pracoviště klinické
a transplantační patologie, IKEM, Praha
12:30 -12:45
TRANSPLANTACIE program A5.indd 22-23
Eculizumab v léčbě rekurence aHUS u dítěte
po transplantaci kadaverózní ledviny
Vondrák K., Dušek J., Seeman T., Šimánková N., Zieg J.
FN Motol, Praha
Prestávka
12:45 – 14:10 Transplantácie u detí
Predsedníctvo: Podracká Ľ., Navrátil P.
Hlavná sála hotela Residence
22
Tubulointersticiální změny dárcovské ledviny nepříznivě
ovlivňují funkci štěpu po transplantaci ledviny u dětí
Jonáš D., Háček J., Špatenka J., Chadimová M., Matoušovic K., Burkert J., Seeman T.
FN Motol, Praha
Rizika přechodu (tranzice) pacientů po transplantaci ledviny
z pediatrického pracoviště na dospělé
Seeman T.1, Rajnochová Bloudíčková S.2, Čierná O.1, Neugeborenová J.1, Viklický O.2
1
Pediatrická klinika FN Motol a 2.LF UK, Praha, 2Klinika nefrologie, TC, IKEM, Praha
14:10
Záver kongresu
Hlavná sála hotela Residence
23
4. 9. 2012 15:52:58
4. československý transplantačný kongres
PROGRAM PARALELNÝCH SEKCIÍ /PIATOK 14.9.2012
8:00 -10:00
Sesterská sekcia, blok I
Predsedníctvo: Talagová D., Grofová M.
Trvanie prednášok á 10 min + 2 min diskusia.
Kongresová sála SPORT Hotela Donovaly
Specifika ošetřovatelské péče o děti po transplantaci ledviny
Hamerníková P., Pecáková J.
JIP, FN Motol PK, Praha
Problematika příbuzenských Tx ledvin z pohledu sestry
Říhová M.
KTCH, TCHIP, IKEM, Praha
Projekt “Ambasador transplantace”
Homolková V., Kolářová M.
Klinika nefrologie, IKEM,Praha
11:30 - 13:00 Sesterská sekcia, blok II
Predsedníctvo: Jurčáková E., Kolařová M.
Kongresová sála SPORT Hotela Donovaly
Pacient na čekací listině transplantací srdce
Štěpánková J., Mešťanová Z.
IKEM, Praha
Pacient po transplantaci ledviny s peritoneální dialýzou
Řezáčová D., Kaufnerová M.,Čechová M.,Čagánková E., Reischig T.
I. interní klinika FN, Plzeň
Aspekty ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov po explantácii
ľavokomorovej mechanickej podpory srdca a následnej transplantácii srdca
Macková J., Dobošová J., Šuttová G.,Goncalvesová E.
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca, NÚSCH a.s., Bratislava
AB0 inkompatibilní transplantace ledviny
Slavíčková H., Bružková I.
IKEM,Praha
Alergická reakcia po plazmaferéze u pacientky s transplantáciou obličky
od žijúceho darcu
Piterková G., Okoličányová A.
FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
TRANSPLANTACIE program A5.indd 24-25
Kvalita života po transplantácii obličky z pohľadu pacienta
Jurčáková E., Knappová A.
Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie, Univerzitná nemocnica, Martin
Prežívanie štepu u retransplantovaných pacientov
Kazárová S., Dejlová J., Kotianová J.
Nefrologicko-transplantačné oddelenie,FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
Výskyt kožných nádorov u pacientov po transplantácii obličky.
Edukácia pacienta so zameraním na fotoprotekciu ako účinný prostriedok
na zníženie ich výskytu
Talagová D., Krajčovičová G.
TC, Banská Bystrica
24
PROGRAM PARALELNÝCH SEKCIÍ /PIATOK 14.9.2012
Využití imunoadsorpce při transplantaci ledviny od žijícího dárce
s AB0 inkompatibilitou
Eretová Z., Šemberová J.
IKEM, Praha
Transplantácia pečene vo FNsP F.D.Roosevelta od počiatku po dnešok
Vašinová B.1, Vnenčáková J.2, Rafanidesová I.1
1
COS-Centrálne operačné sály, FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica,
2
HEGO-Hepatologicko-gastroenterologické oddelenie, FNsP F.D. Roosevelta,
Banská Bystrica
Spokojenost jako indikátor kvality u pacientů po transplantaci plic
Otipková M., Šinknerová K., Přibylová P., Dusilová M., Danč L., Beranová P.
FN Motol, Praha
Individualizovaná péče o pacienty zařazené v klinické studii
Kolářová M.
Klinika Nefrologie, IKEM, Praha
Zdravotná sestra - transplantačný koordinátor
Sendrey A., Miklušica J.
TC Martin
25
4. 9. 2012 15:52:59
4. československý transplantačný kongres
PROGRAM PARALELNÝCH SEKCIÍ/PIATOK 14.9.2012
16:50 - 18:00 Prezentácia pri posteroch
Predsedníctvo: Popovič M., Sojková V.
Kongresová sála SPORT Hotela Donovaly
PROGRAM PARALELNÝCH SEKCIÍ /PIATOK 14.9.2012
14:00 – 15:20 Darcovstvo a transplantácie tkanív a buniek I.
Predsedníctvo: Špatenka J., Dagúňová J.
Kongresová sála SPORT Hotela Donovaly
Zajištění kvality a bezpečnosti při odběru a konzervaci buněk a tkání
lidského původu určených k použití u člověka – přehled vlastních zkušeností
Měřička P.1, Straková H.1, Štěrba L.1, Navrátil P.2, Grófová M.2, Hradecký Z.1,
Jirušková J.1, Horynová A.1
1
Tkáňová ústředna, 2Transplantační centrum při urologické klinice,
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Zahájení provozu národního tkáňového centra
Kubešová B., Karkoška J.
NTC a.s., Brno
Manažment odberu tkanív od kadaveróznych darcov v CTB
Sekaninová J., Cucorová V., Koller J.
Centrálna tkanivová banka, UNB, Bratislava
Odběr srdce na chlopenní štěpy ve světle nové legislativy
Krejčová J.1, Habrmanová A.1, Jan Burkert J.1,2, Fiala R.1,2, Špatenka J.1,2
1
FN Motol - Transplantační centrum, Praha, 2FN Motol – Kardiochirurgická klinika,
Praha,
Aseptický způsob zpracování muskuloskeletální tkáně
Karkoška J.1, Kubešová B.1, Valek S.2, Pánek L.2, Zeman J.2, Sekora J.3, Provazník I.3,
Pavlovský Z.4
1
Národní Tkáňové Centrum, a.s., 2Block, a.s., 3Ústav biomedicínského inženýrství,
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 4Ústav patologie,
Fakultní nemocnice Brno
10 rokov práce s kostnými tkanivami v centrálnej tkanivovej banke
Kollerová D., Cucorová V., Koller J.
Centrálna tkanivová banka, UNB, Bratislava
Vplyv radiačného žiarenia na tkanivá určené na transplantáciu
Mrázová H.1, Koller J.2, Fujeríková G.1, Babál P.1
1
Ústav patologickej anatómie, LFUK, 2Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie,
LFUK a UN v Bratislave
26
TRANSPLANTACIE program A5.indd 26-27
15:20 – 15:40 Prestávka
27
4. 9. 2012 15:52:59
4. československý transplantačný kongres
PROGRAM PARALELNÝCH SEKCIÍ /PIATOK 14.9.2012
15:40 – 17:00 Darcovstvo a transplantácie tkanív a buniek II.
Predsedníctvo: Koller J., Měřička P.
Kongresová sála SPORT Hotela Donovaly
Odběr a zpracování sterna
Špirka D., Skokanová M., Karkoška J., Kubešová B.
NTC a.s., Brno
Klinické využití čerstvých cévních allograftů
Štádler P.1, Zdráhal P. 1, Czinner P. 1, Šedivý P. 1, Vitásek P. 1, Špaček M.2
1
Oddělení cévní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha, VFN,
2
II. Chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, Praha
Transplantácia srdca a pľúc – kazuistiky
Predsedníctvo: Gonçalvesová E., Bedáňová H.
Kongresová sála SPORT Hotela Donovaly
Řízený (neléčený) průběh CMV infekce u pacienta po transplantaci srdce
Bedáňová H.1, Štouračová M.2, Orban M.1, Freiberger T.1, Ondrášek J.1, Němec P.1
1
CKTCH, Brno, 2Ústav klinické imunologie a alergologie FNUSA, Brno
Steroidorezistentná rejekcia s ťažkou dysfunkciou štepu
po transplantácii srdca
Šoóšová I., Varga I., Gonçalvesová E.
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca, NÚSCH a.s., Bratislava
Sériové kompresívne fraktúry stavcov ako negácia transplantácie srdca
Solík P., Varga I., Lesný P., Luknár M., Gonçalvesová E.
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca, NÚSCH a.s., Bratislava
Allotransplantace cévních štěpů ve VFN – dvouleté zkušenosti
Špaček M., Mitáš P., Hrubý J., Klika T., Špunda R., Brlicová L., Lindner J.
II.chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN, Praha
ECMO “bridge to transplant” u pacienta s dilatačnou kardiomyopatiou
Kolevová K., Lajchová M., Sklanárová R., Šagát M., Nosáľ M.
NUSCH, a.s. Detské kardiocentrum , Bratislava
Kultivácia chondrocytov pomocou explantátovej kultúry
Dragúňová J.1, Božiková M.1, Koller J.1, Boháč P.2
1
Centrálna tkanivová banka pri Klinike popálenín Lekárskej fakulty UK, Bratislava
2
Ústav histológie a embryológie Lekárskej fakulty UK, Bratislava
Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek v SR
Mistrík M., Kušíková M., Stemnická D., Skraková M.
Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UN Bratislava
Analýza počtu jaderných buněk z pupečníkové krve impedanční
nebo optickou metodou?
Karkošková L., Matějková E.,
NTC a.s. Brno
TRANSPLANTACIE program A5.indd 28-29
8:00 – 9:15
Naše zkušenosti s použitím “čerstvých” alogenních cévních štěpů
Fiala R.1,2, Novotný K.1, Burkert J.1,2, Šetina M.1, Špatenka J.1,2
1
FN Motol - Kardiochirurgická klinika, Praha, 2FN Motol - Transplantační centrum,
Praha
Transplantácia rohovky v Slovenskej republike
Závodská O., Černák A.
Očná klinika SZÚ a UN, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
28
PROGRAM PARALELNÝCH SEKCIÍ /SOBOTA 15.9.2012
Stabilizácia vaskulopatie štepu po zmene imunosupresívnej liečby?
Varga I., Solík P., Lesný P., Luknár M., Gonçalvesová E.
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca, NÚSCH a.s., Bratislava
Retransplantácia pľúc - kazuistika
Šenková A.1, Hájková M.1, Jaksch P.2, Klepetko W2.
1
Klinika pneumológie a ftizeológie I. Univerzitná nemocnica Bratislava,
2
Herz-Thorax-chirurgische Klinik, Allgemeines Krankenhaus Wien
Jak málo stačí k životu? Kazuistika
Pozniak J., Šimonek J., Schützner J., Pafko P., Lischke R.
III. chirurgická klinika 1. LFUK a FNM, Praha
29
4. 9. 2012 15:52:59
4. československý transplantačný kongres
PREZENTÁCIA PRI POSTEROCH / PIATOK 14.9.2012
16:50 – 18:00
Postery – lekárska sekcia
Posterový salónik hotela Residence
L.9 Pulzatilní perfuze a transplantace ledvin – LifePort systém
Rokošný S., Baláž P., Froněk J., Janoušek L.
Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha
L.1 Spolupráce TC IKEM s lékaři a ostatními zdravotníky dárcovských nemocnic
Bassettová M., Brůžková I., Daňková V., Kostková D., Horáčková M., Pokorná E.
Transplantcentrum IKEM
L.10 Komplikácie po biopsii transplantovaných obličiek – naše skúsenosti
Trebatický B., Žilinská Z., Chrastina M., Breza J.
Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek LFUK, Bratislava
L.2 Dárce orgánů - rozdělení podle nového názvosloví, statistické zpracování nabídek jednotlivých orgánů v ČR, počty akceptací a kontraindikací za rok 2011, mezinárodní výměna
orgánů
Březovský P., Baudyšová L., Zappová D.
Koordinační středisko transplantací, Praha
L.11 AV fistula po biopsii transplantovanej obličky
Dedinská, I.¹, Zeleňák, K.², Miklušica, J.¹, Palkoci, B.¹, Laca, Ľ.¹
¹Klinika transplantačnej, viscerálnej a cievnej chirurgie, Univerzitná nemocnica Martin, ²Rádiologická
klinka – angiografické pracovisko, Univerzitná nemocnica Martin
L.3 Beznádej a bezmocnosť u pacientov u pacientov pred transplantáciou obličiek
Gulášová I.
VŠZ a SP Sv. Alžbety, n.o., Bratislava
L.4 Anti-tissue transglutaminase antibodies (tTGAs) in patients after liver transplantation
Drastich P., Hucl T., Jarešová M., Špičák J.
IKEM, Praha
L.5 Časné urologické komplikace po transplantacích ledvin
Pernička J., Grepl M.
Urologická klinika, Fakultní nemocnice, Olomouc
L.6 Post transplantačné protilátky-riziko pre prežívanie obličkového štepu
Hovoričová B.¹, Olvecká S.¹ , Chreňová S.²
¹FNsP Banská Bystrica, ²SZU, SCOT Bratislava
L.7 Význam systolického tlaku při reperfuzi štěpu a v časném poreperfuzním období na
rozvoj funkce štěpu ledviny
Vychodil P., Viklický O., Kieslichová E.
IKEM, Praha
30
PREZENTÁCIA PRI POSTEROCH / PIATOK 14.9.2012
L.8 Klinické využití skórovacích systémů k predikci funkce transplantované ledviny
Rokošný S.1, Baláž P.1, Wohlfahrt P.2, Wohlfahrtová M.3
1
Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha, 2Pracoviště preventivní kardiologie, IKEM, Praha,
3
Klinika nefrologie, IKEM, Praha
TRANSPLANTACIE program A5.indd 30-31
L.12 Úspešná transplantácia obličiek en bloc od mŕtveho darcu – novorodenca /kazuistika/
Tóth E., Hulík Š., Beňa Ľ., Baltésová T., Radoňak J.
Transplantačné centrum, I. Chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
L.13 Fokálne segmentálna glomeruloskleróza u pacientov po transplantácii obličky
A. Mazúchová, M. Konkoľová, E. Lacková, J. Šváč, M. Čellár
Nefrologicko-transplantačné oddelenie, II.Interná klinika SZU, FNsP FDR Banská Bystrica
L.14 Syndróm nepokojných nôh po transplantácii obličky
Chrastina M.¹, Minár M.², Martinková J.², Žilinská Z.¹, Breza J.¹
¹Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek, Bratislava ,²ll. Neurologická klinika LFUK,
Bratislava
L.15 Výsledek transplantace ledviny a možnosti ovlivnění nutriční podporou – pilotní studie
Kubišová M.¹, Víšek J.¹, Navrátil P.², Merta M.¹, Solichová D.¹, Krčmová L.¹, Sobotka L.¹, Bláha V.¹
¹Klinika gerontologická a metabolická, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Hradec Králové, UK
Praha, ²Urologická klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Hradec Králové, UK Praha
L.16 Kalcifylaxia u pacientky po transplantácii obličky – kazuistika
Miklušica J., Laca Ľ., Dedinská I., Fani M., Palkóci B.
Transplantačné centrum, Martin
L.17 Zařazování na čekatelskou listinu na transplantaci ledvin
Štěpánková S., Kuman M., Mejzlík V., Husová L., Němec P.
CKTCH, Brno
31
4. 9. 2012 15:52:59
4. československý transplantačný kongres
PREZENTÁCIA PRI POSTEROCH / PIATOK 14.9.2012
L.18 Význam hodnocení znaků Banffské klasifikace v předimplantační biopsii pro predikci
opožděné funkce transplantované ledviny
Baláž P., Rokošný S., Wohlfahrt P., Bartoňová A., Wohlfahrtová M., Honsová E., Viklický O.
IKEM Praha
L.19 Vliv mesenchymálních kmenových buněk na prokrvení místa pro transplantaci
pankreatických ostrůvků
Kříž J., Vodrášková E., Jirák D., Koblas T., Zacharovová K., Dovolilová E., Hájek M., Saudek F.
IKEM, Praha
L.20 Transdiferenciace lidských neendokrinních pankreatických buněk na inzulín produkující β-buňky po podání genů pro pankreatické transkripční faktory
Leontovyč I., Koblas T., Saudek F.
IKEM, Praha
L.21 Snížení exprese tkáňového faktoru: Porovnání metod transfekce siRNA do buněk
izolovaných Langerhansových ostrůvků
Vodrášková E., Kříž J., Zacharovová K., Koblas T., Brabcová I., Saudek F.
IKEM, Praha
L.22 Perkutánna biopsia transplantovaného pankreasu vykonaná pod sonografickou
kontrolou a jej úloha v potransplantačnom managemente
Ablorsu E.
Transplantačné Centrum, Univerzitná Nemocnica Cardiff, UK
L.23 Sledování částic superparamagenetické kontrastní látky po transplantaci značených
potkaních pankreatických ostrůvků
Zacharovová K.¹, Berková Z.¹, Jirák D.¹, Herynek V.¹, Vancová M.², Dovolilová E.1, Saudek F.¹
¹IKEM Praha, ² Biologické centrum AVČR, České Budějovice
L.24 Vysazení prednisonu po srdeční transplantaci; naše zkušenosti u 60 pacientů
Podzimková M., Málek I., Hošková L., Hegarová M.
Klinika Kardiologie IKEM, Praha
PREZENTÁCIA PRI POSTEROCH / PIATOK 14.9.2012
L.26 Lze po transplantaci srdce lépe stratifikovat rizikové pacienty pro výskyt CMV infekce?
Vymětalová J., Kubánek M., Málek I., Kautzner J.
Klinika Kardiologie, IKEM, Praha
L.27 Zvládání zátěže u rodičů dětí po transplantaci ledviny
Lukacková L.1, Kocábová Z.1, Bronský J.2, Špatenka J.3, Seeman T.4
1
FN Motol - Oddělení klinické psychologie, Praha, 2FN Motol - Pediatrická klinika, Praha,
3
FN Motol - Transplantační centrum a Kardiochirurgická klinika, Praha, 4FN Motol - Pediatrická klinika
a Transplantační centrum, Praha
L.28 Stanovení ANTI-HLA protilátek v předtransplantačním období predikuje protilátkami
zprostředkovanou rejekci u pacientu po transplantaci srdce
Gazdič T.¹, Slimáčková E.², Málek I.³, Slavčev A.², Kubánek M.³, Pirk J.¹
¹Klinika kardiovaskularní chirurgie IKEM, Praha, ²Oddělení imunogenetiky, IKEM, Praha,
³Klinika Kardiologie IKEM, Praha
L.29 Bimodální kontrastní látky určené pro sledování Langerhansových ostrůvků
pomocí magnetické rezonance a fluorescenční mikroskopie
Berková Z.1, Jirák D.2, Zacharovová K.1, Lukeš I.3, Hájek M.2, Saudek F.1
1
Laboratoř Langerhansových ostrůvků, IKEM, Praha, 2Oddělení Diagnostické a Intervenční Radiologie,
IKEM, Praha, 3Oddělení Anorganické Chémie, Karlova Univerzita, Praha
L.30 Rekonstrukce dárce po multitkáňovém odběru
Skokanová M., Špirka D., Jelínková E., Čáp F., Karkoška J.
Národní Tkáňové Centrum a.s., Brno
L.31 Funkční adaptace ledviny transplantované dětem
Špatenka J.1,2, Matoušovič K.1,3, Foltynová E.1, Dušek J.4, Vondrák K.4, JANDA J.4,
Burkert J.1,2, Štekláčová H.1, Lánská V.5, Seeman T.1,4
1
Transplantační centrum, FN Motol, 2Kardiochirurgická klinika, FN Motol,
3
Interní klinika, FN Motol, 4Pediatrická klinika, FN Motol, Praha, 5IKEM, Praha
L.25 První úspěšná gravidita nemocné po transplantaci srdce v České Republice
Hegarová M.¹, Podzimková M.¹, Pirk J.², Pařízek A.³, Málek I.¹
¹Klinika Kardiologie IKEM, Praha, ²Klinika KV chirurgie IKEM, Praha, ³1.gynekologicko porodnická
klinika 1.LFUK, Praha
32
TRANSPLANTACIE program A5.indd 32-33
33
4. 9. 2012 15:53:00
4. československý transplantačný kongres
PREZENTÁCIA PRI POSTEROCH / PIATOK 14.9.2012
16:50 – 18:00
Postery - sesterská sekcia
Predsedníctvo: Popovič M., Sojková V.
Kongresová sála SPORT Hotela Donovaly
S1. Přehled dárcovského programu v ČR
Trnková M., Zappová D., Baudyšová L.
KST, Praha
S2. Odběr ledviny od žijícího dárce z pohledu instrumentářky
Vichtová L., Holušová M.
Transplantační chirurgie, IKEM, Praha
S3. Prieskum uplatňovania práv pacientov
Gulášová I.
VŠZ a SP Sv. Alžbety, n.o., Bratislava
S4. Komplikácie po transplantácii obličky u pacienta
s chronickou renálnou insuficienciou - kazuistika
Ťavodová K., Chamková M.
DFNsP, Banská Bystrica
S5. Perkutánna biopsia obličiek pod ultrazvukovou kontrolou
Turošíková E., Gundová E.
DFNsP Banská Bystrica
PREZENTÁCIA PRI POSTEROCH / PIATOK 14.9.2012
S9. Chirurgické komplikace po transplantaci ledvin
Mordinská M., Němečková I.
Transplantační jednotka intenzivní péče, FN, Ostrava
S10. Transplantace plic - 15 let zkušeností z pohledu sálové sestry
Chuchválková G., Lukášová J.,Volánková M.,Krejčová J.,Habrmanová A.
FN Motol, Praha
S11. Vývoj transplantací jater z pohledu instrumentářky
Babišová E., Kubalíková V.
Transplantační chirurgie, IKEM, Praha
S12. Role sestry v prevenci, diagnostice a léčbě hepatocelulárního karcinomu
Chúpková L., Počiatková V.
Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha
S13. Specifika ambulantní péče u pacientů po transplantaci srdce
Škvárová H., Schneiderová P., Mešťanová Z., Štěpánková J., Hošková L., Málek I.
Klinika kardiologie IKEM, Praha
S14. Tako-Tsubo kardiomyopatie u pacientky po transplantaci jater
Wagnerová E., Rutarová J.
Transplantační oddelení, CKTCH, Brno
S6. Péče o dárce ledviny z pohledu sestry – kazuistika
Hálová J.
KTCH JIP, IKEM, Praha
S7. Etika v transplantologii z pohledu sestry
Kubecová K.
KTCH - JIP, IKEM, Praha
S8. Ošetřovatelská péče o pacienta s akutní humorální rejekcí po transplantaci ledviny
Eignerová A., Křenková E.
IKEM, Praha
34
TRANSPLANTACIE program A5.indd 34-35
35
4. 9. 2012 15:53:00
4. československý transplantačný kongres
INDEX AUTOROV
Ablorsu E. str. 32
Adamec M. str. 18
Babeľa J. str. 13
Babišová E. str. 35
Baláž P. str. 13, 32
Bartáková R. str. 15
Bassettová M. str. 30
Bedáňová H. str. 29
Beňa Ľ. str. 10
Berková Z. str. 33
Breza J. ml. str. 14
Breza J. st. str. 21
Březovský P. str. 30
Burešová M. str. 17
Burkert J. str. 23
Čellár M. str. 13
Chrastina M. str. 10, 31
Chuchválková G. str. 35
Chúpková L. str. 35
Dedinská I. str. 31
Dovolilová E. str. 20
Dragúňová J. str. 28
Drastich P. str. 30
Eignerová A. str. 34
Eretová Z. str. 24
Faybik P. str. 17
Fiala R. str. 28
Fila L. str. 17
Gazdič T. str. 33
Girman P. str. 20
Gulášová I. str. 30, 34
Habart D. str. 20
Hálová J. str. 34
Hamerníková P. str. 24
Hampl F. str. 18
Havrdová T. str. 12
Hegarová M. str. 32
36
TRANSPLANTACIE program A5.indd 36-37
Hochmuthová I. str. 15
Homolková V. str. 25
Hošková L. str. 12, 17
Hovoričová B. str. 30
Hrubá P. str. 21
Hrušovský Š. str. 11
Janek J. str. 18
Janoušek L. str. 10
Jarabak J. str. 14
Jonáš D. str. 23
Jurčáková E. str. 25
Karkoška J. str. 27
Karkošková L. str. 28
Kazárová S. str. 24
Kminiak R. str. 18
Kočík M. str. 15
Kolářová M. str. 25
Kolevová K. str. 29
Kollerová D. str. 27
Kosnáčová J. str. 15
Krejčí K. str. 12
Krejčová J. str. 27
Kříž J. str. 32
Kryštůfková E. str. 22
Kuba D. str. 11
Kubecová K. str. 34
Kubešová B. str. 27
Kubišová M. str. 31
Kvasníková Z. str. 15
Lacková E. str. 13, 16, 21
Leontovyč I. str. 32
Lukacková L. str. 33
Macková J. str. 25
Málek I. str. 16
Mardiak J. str. 19
Mazúchová A. str. 31
Měřička P. str. 27
Miklušica J. str. 31
Mistrík M. str. 28
Mordinská M. str. 35
Mrázová H. str. 27
Novák I. str. 13
Ošmerová M. str. 16
Otipková M. str. 25
Pacovský J. str. 13
Pagáčová L. str. 12
Pazderník M. str. 16
Pernička J. str. 30
Petrašovič M. str. 18
Piterková G. str. 24
Podracká Ľ. str. 23
Podzimková M. str. 32
Pokorná E. str. 10, 11
Pozniak J. str. 29
Reischig T. str. 20
Řezáčová D. str. 24
Říhová M. str. 24
Ročeň M. str. 10
Rokošný S. str. 30, 31
Saliba F. str. 15
Saudek F. str. 20
Seeman T. str. 22
Sekaninová J. str. 27
Sendrey A. str. 25
Šenková A. str. 29
Šimonek J. str. 17
Skladaný Ľ. str. 11, 15
Skokanová M. str. 33
Škvárová H. str. 35
Slatinská J. str. 12, 21
Slavčev A. str. 21, 22
Slavíčková H. str. 24
Slimáčková E. str. 21
Slobodník I. str. 18
Solík P. str. 29
Šoóšová I. str. 29
Špaček M. str. 28
Špatenka J. str. 23, 33
Špirka D. str. 28
Štádler P. str. 28
Štěpánková J. str. 25
Štěpánková S. str. 31
Talagová D. str. 24
Ťavodová K. str. 34
Tóth E. str. 31
Trebatický B. str. 31
Trnková M. str. 34
Trunečka P. str. 10, 16
Turošíková E. str. 34
Uhliar M. str. 18
Urban M. str. 17
Varga I. str. 29
Varga M. str. 14
Vašinová B. str. 25
Verflova A. str. 11
Vichtová L. str. 34
Viklický O. str. 16
Vítko Š. str. 19, 20
Vodrášková E. str. 32
Vondrák K. str. 23
Vychodil P. str. 30
Vymětalová J. str. 33
Wagnerová E. str. 35
Wohlfahrtová M. str. 22
Zacharovová K. str. 32
Zachoval R. str. 14
Závodská O. str. 28
Žilinská Z. str. 12, 22
37
4. 9. 2012 15:53:00
4. československý transplantačný kongres
POZNÁMKY
38
TRANSPLANTACIE program A5.indd 38-39
39
4. 9. 2012 15:53:00
Skrátená informácia o lieku:
Advagraf 0,5 mg obsahuje 0,5 mg tacrolimusum, Advagraf 1 mg obsahuje 1 mg tacrolimusum,
Advagraf 3 mg obsahuje 3 mg tacrolimusum, Advagraf 5 mg obsahuje 5 mg tacrolimusum.
Indikácie: Profylaxia rejekcie transplantátu u dospelých príjemcov obličkového alebo
pečeňového alotransplantátu. Liečba v prípade odlučovania aloimplantátu nereagujúceho
na liečbu inými imunosupresívnymi liekmi u dospelých pacientov. Kontraindikácie:
Hypersenzitivita na takrolimus alebo iné makrolidy alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku
tohto lieku. Dávkovanie a spôsob podávania: Advagraf je forma takrolimu, ktorá sa
užíva perorálne raz denne. Užíva sa nalačno, aby sa dosiahla maximálna absorpcia.
Odporúčané dávky – profylaxia rejekcie transplantátu: Transplantácia obličiek: liečba
by sa mala začať dávkou 0,20 – 0,30 mg/kg/deň. Transplantácia pečene: liečba sa má
začať dávkou 0,10 – 0,20 mg/kg/deň. Úprava dávky v potransplantačnom období:
V období po transplantácii obličiek alebo pečene sa dávky lieku Advagraf zvyčajne
znižujú. V niektorých prípadoch je možné prestať užívať súbežnú imunosupresívnu liečbu
a prejsť na monoterapiu liekom Advagraf. Odporúčané dávky – konverzia pacientov
liečených liekom Prograf na Advagraf: U pacientov – príjemcov alotransplantátu, ktorí sú
na udržiavacej terapii liekom Prograf kapsuly podávaným dvakrát denne a vyžadujú prevod
na Advagraf jedenkrát denne, sa má tento prevod uskutočniť v pomere 1 : 1 (mg : mg)
celkovej dennej dávky. Odporúčané dávky – liečba rejekcie: Transplantácia obličiek
a pečene: konverzia na Advagraf sa má začať počiatočnou dávkou odporúčanou pri
transplantácii obličiek, resp. pečene pre profylaxiu rejekcie transplantátu. Transplantácia
srdca: Dospelým pacientom sa má podávať počiatočná perorálna dávka 0,15 mg/
kg/deň. Iné typy alotransplantácie: Hoci nie sú s liekom Advagraf žiadne klinické
skúsenosti u pacientov po transplantácii pľúc, pankreasu a čreva, Prograf sa u pacientov
po transplantácii pľúc používal v počiatočnej perorálnej dávke 0,10 – 0,15 mg/kg/deň,
u pacientov po transplantácii pankreasu v počiatočnej perorálnej dávke 0,2 mg/kg/deň
a u pacientov po transplantácii čreva v počiatočnej perorálnej dávke 0,3 mg/kg/deň.
Liekové a iné interakcie: Súbežné užívanie liekov, o ktorých je známe, že inhibujú
TRANSPLANTACIE program A5.indd 40
alebo indukujú CYP3A4, môže ovplyvniť metabolizmus takrolimu a tým zvýšiť alebo
znížiť hladinu takrolimu v krvi. Tehotenstvo a dojčenie: Takrolimus môže byť podaný
gravidnej žene, ak neexistuje žiadna bezpečnejšia alternatíva, a ak očakávaný prospech
vyváži potenciálne riziko pre plod. V čase užívania lieku Advagraf ženy nemajú dojčiť.
Nežiaduce účinky: Poruchy srdca: ischemická choroba srdca, tachykardia. Poruchy krvi
a lymfatického systému: anémia, leukopénia, trombocytopénia, leukocytóza, abnormálne
výsledky analýzy erytrocytov. Poruchy nervového systému: tremor, bolesť hlavy. Poruchy
ucha a labyrintu: tinitus. Poruchy oka: rozmazané videnie, fotofóbia. Poruchy dýchacej
sústavy, hrudníka a mediastína: dušnosť, choroby pľúcneho parenchýmu, pleurálny výpotok,
faryngitis, kašeľ, nosná kongescia. Gastrointestinálne poruchy: hnačka, nauzea. Poruchy
obličiek a močových ciest: poškodenie obličiek. Poruchy kože a podkožia: pruritus, vyrážka,
alopécia, akné, zvýšené potenie. Poruchy pohybového systému a spojivového tkaniva:
bolesti kĺbov, svalové kŕče, bolesti v končatinách, bolesti chrbta. Poruchy metabolizmu
a výživy: hyperglykemické stavy, diabetes mellitus, hyperkaliémia. Novotvary benígne,
malígne a nešpecifikované: u pacientov liečených imunosupresívami je zvýšené riziko
vzniku malignít vrátane lymfoproliferatívnych porúch spojených s EBV a malignít kože.
Cievne poruchy: hypertenzia. Poruchy imunitného systému: u pacientov, ktorí užívajú
takrolimus, boli pozorované alergické a anafylaktoidné reakcie. Poruchy pečene
a žlčových ciest: abnormálne výsledky testov pečeňových funkcií, cholestáza a žltačka,
hepatocelulárne poškodenie a hepatitis, cholangitis. Psychiatrické poruchy: insomnia.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Astellas Pharma Europe B.V., Elisabethhof 19, 2353
Leiderdorp Holandsko. Registračné číslo: Advagraf 0,5 mg, Advagraf 1 mg, Advagraf
3 mg, Advagraf 5 mg, EU/1/07/387/001 – EU/1/07/387/0026. Uchovávanie: v pôvodnom
obale na ochranu pred vlhkosťou. Čas použiteľnosti: 3 roky. Po otvorení hliníkového
vrecka: 1 rok. Dátum poslednej revízie: 04/2012. Liek je hradený z prostriedkov verejného
zdravotného poistenia. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku
si, prosím, prečítajte súhrn charakteristických vlastností.
4. 9. 2012 15:53:01
Download

4. československý transplantačný kongres - Farmi