0
VYDANÝ S RADOSŤOU
Magazín
pre každého
slovenského
lekárnika
GENERICKÁ SUBSTITÚCIA
Pohľad z viacerých strán
SIMONA SIMANOVÁ
rozhovor
Výsledky,
ktoré sú sexi
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
2012
Obsah
27
Zvýšený
cholesterol
30
Horúčka
u najmenších
34
Homeopatia
6
Predstavujeme vám redakčnú radu
8
Farmácia pod lupou
10
Viete, že...?
12
Novinky v sortimente
14
Generická substitúcia
20
Výsledky, ktoré sú sexi
24
Tridsať rokov boja s infekciou HIV/AIDS
26
Kto bol Antonín Holý?
27
Zvýšený cholesterol
30
Horúčka u najmenších
34
Homeopatia
36
Nanofarmakológia
38
Blahoželáme
40
Keď nedodržujete pravidlá, môžete zomrieť
43
Bonbón – hotel ako cukrík
44
Bolesť
46
Krása z apatieky
48
Liečivé Slovensko
50
Bez lepku
54
Hemoroidy
56
Módne hriechy
58
Poľovníčka bez flinty
60
Čitateľská fotosúťaž
62
Na vtipnú nôtu
64
Komu sa nezdá naše zdravotníctvo?
50
Bez
lepku
48
Liečivé
Slovensko
Na obálke
Simona Simanová,
mladá farmaceutka
s mikrofónom v ruke.
Rozhovor
na strane 40
58
Poľovníčka
bez flinty
Foto
Renata Janásová
www.phoenix.sk
•
3
Spolu liečime Vašich pacientov
WÖRWAG PHARMA
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, P. O. BOX 194, 830 00 Bratislava 3, tel. 02/44 88 99 20, [email protected], www.woerwagpharma.sk
WPLEK1012
RECEPT – magazín pre každého
slovenského lekárnika
Číslo/rok: 0/2012
Vydáva:
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
Adresa redakcie:
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
tel.: 02/49 999 190, fax: 02/49 999 193
[email protected], www. phoenix.sk
Editor:
PhDr. Daniela Topoľská, tel.: 02/49 999 190,
e-mail: [email protected]
Šéfredaktor:
Ing. Ján Nemec, tel.: 0903 719 244,
e-mail: [email protected]
REDAKČNÁ RADA
Predseda redakčnej rady:
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Martin Bugan
PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z., Bratislava
Dr. h. c., prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
RNDr. Allan Dudinský
Lekáreň U hada, Levoča
Marcus Freitag
predseda predstavenstva
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
Mgr. Vladimíra Gromová, MBA
Lekáreň Centrum, Stupava
Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta
Banská Bystrica
prof. Jaroslav Legáth, D.V.M.,PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach, Košice
doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD.
Klinika pracovného lekárstva a klinickej
toxikológie UPJŠ, Košice
MUDr. Mario Mikloši, PhD.
Ministerstvo zdravotníctva SR, Sekcia zdravia
Bratislava
Mgr. Igor Minarovič
Lekáreň Paracelsus, Turzovka
PharmDr. Peter Muška
BOOTS, vedúci lekárnik, Backhanam – Londýn
MUDr. Igor Novák
Novartis Slovakia s.r.o., Bratislava
doc. Ing. PhDr. Július Ondrej, CSc.
Asociácia lekárnikov Slovenska, Martin
doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, PhD.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
Ústav technologie léků, Brno
Nakladateľ, koncepcia,
design a technická realizácia:
GRIFART, spol. s r. o., Haasova 37a,
Brno, Česká republika
Art Director: Lenka Kuchařová
tel.: +420 541 247 334,
e-mail: [email protected]
Objednávky inzercie:
PhDr. Daniela Topoľská
tel.: 02/49 999 190
e-mail: [email protected]
Príjem tlačových podkladov:
tel.: +420 541 247 334
e-mail: [email protected]
Distribúciu zabezpečuje vydavateľ.
Nepredajné. Dvojmesačník.
Za obsah inzerátov zodpovedajú inzerenti.
ISSN 1338-8665
EV 4705/12
Milí čitatelia, vážení zákazníci,
obchodní partneri, priatelia,
je mi cťou osloviť Vás s nástupom do mojej
novej funkcie výkonného riaditeľa slovenskej spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke
zásobovanie, a.s., na stránkach nášho, ale
predovšetkým Vášho nového časopisu. Hneď
v úvode chcem vysloviť presvedčenie, že príchod nového šéfa s novým časopisom môže
symbolizovať otvorenie ešte väčšieho priestoru pre našu vzájomnú komunikáciu a spoluprácu a spätne pre Vaše podnety smerom
k nám. Spoločný RECEPT bude naším priestorom na vzájomné recepty ako ešte viac
zlepšiť spoluprácu s naším konečným zákazníkom, pacientom tak, aby dostával z nášho
reťazca obchodných vzťahov čoraz kvalitnejšie produkty a služby a aby sa táto snaha
a spolupráca prejavili aj v zlepšujúcich sa vzájomných ekonomických výsledkoch.
Mojím cieľom, s ktorým prichádzam do novej
funkcie na Slovensko, je prispieť k zefektívneniu činnosti spoločnosti PHOENIX na slovenskom trhu tak, aby bola aj naďalej lídrom
na distribučnom trhu. Na Slovensku, ako aj v mnohých iných európskych krajinách sa čoraz
viac lekární združuje v sieťach a pre samostatné lekárne je čoraz ťažšie presadiť sa. Svoju
úlohu teda vidím aj v tom, vytvoriť pre našich zákazníkov, ktorí i v budúcnosti chcú ostať
samostatní, strechu, pod ktorou budú môcť úspešne pracovať a súčasne zostať nezávislí.
Zároveň mi dovoľte, v tomto už predvianočnom období, poďakovať Vám za doterajšiu
spoluprácu v roku 2012. Som presvedčený, že počas sviatkov pokoja si oddýchnete v kruhu
svojich najbližších a naberiete energiu do ďalšej spolupráce v roku 2013. K tomu Vám
želám veľa zdravia, pohody a osobnej harmónie.
Nášmu spoločnému časopisu RECEPT želám veľa stránok tých najlepších receptov na
zlepšovanie našich pracovných, tvorivých, organizačných i ekonomických výsledkov.
Súčasne Vás úprimne vyzývam na stránkach časopisu k otvorenému dialógu k všetkým
témam, ktoré môžu pomôcť dosiahnuť náš spoločný cieľ, aj k problémom a úskaliam, ktoré
by mohli byť pri dosiahnutí týchto výsledkov prekážkou.
Nezabudnite pri tom aj na Vaše osobné zdravie a plnohodnotný životný štýl, pre ktorý bude
v časopise dostatok RECEPTov a vzorov.
Marcus Freitag
predseda predstavenstva
Marcus Freitag
Predstavujeme vám
Po maturite a vysokoškolskom štúdiu podnikového hospodárstva ako promovaný ekonóm v roku 1997 odštartoval svoju profesionálnu kariéru v Celesio AG (vtedy GEHE
AG). Vystriedal niekoľko pozícií. Začínal zaškolením v rámci tréningového programu,
potom prešiel k veľkoobchodnému predaju ako regionálny obchodný reprezentant. Stal sa
vedúcim predaja a o dva roky neskôr prevzal celkovú zodpovednosť ako regionálny manažér pre západ. V spoločnosti strávil desať rokov.
V roku 2007 nastúpil do spoločnosti PHOENIX, v ktorej prevzal zodpovednosť
v oblasti predaja ako obchodný riaditeľ pre západ. V roku 2008 navyše prevzal pozíciu
predsedu predstavenstva v Chorvátsku. Z tejto funkcie odstúpil v októbri tohto roka,
aby mohol reprezentovať aktivity firmy na Slovensku.
www.phoenix.sk
•
5
Predstavujeme vám
redakčnú radu
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. | Je dekanom Farmaceutickej fakulty UK, ktorú absolvoval v roku 1987. Od roku 2009 je riadnym profesorom v odbore „Farmakológia“, garantom magisterského študijného programu Farmácia, doktorandského štúdia v odbore Farmakológia. Je prednášateľom a examinátorom viacerých medicínskych predmetov na Farmaceutickej fakulte, ale aj Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je vedúcim Farmakologického laboratória Medzinárodného laserového centra
v Bratislave, posudzovateľom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv pre EMEA, Bratislava, hodnotiteľom Ministerstva školstva SR pre
Operačný program Vzdelanie ESF. Je členom viacerých univerzitných vedeckých rád v Čechách i na Slovensku, Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR, členom Rady APVV pre lekárske vedy. Je autorom a spoluautorom vyše 400 publikačných výstupov.
Bol riešiteľom mnohých národných a medzinárodných grantových úloh a EU projektov v celkovej sume presahujúcej 1,8 milióna eur.
Mgr. Martin Bugan | V spoločnosti Pfizer na Slovensku pôsobí od roku 2009 ako finančný riaditeľ a v rámci svojich kompetencií zod-
povedá za distribúciu, logistiku a kontakt s kľúčovými obchodnými partnermi vo veľkodistribúcii liekov. Vysokoškolské štúdium so zameraním na obchodné vedy absolvoval na Wirtschaftsuniversität vo Viedni. Pred príchodom na Slovensko v roku 2009 pôsobil v riadiacich
pozíciách medzinárodných firiem pôsobiacich v Rakúsku, naposledy ako finančný riaditeľ v spoločnosti Agip Austria, popritom sa v roku
2007 aktívne podieľal na procese akvizície a začlenení spoločností Esso vo východnej Európe a na Slovensku do koncernu ENI. Od roku
2011 je aj obchodným riaditeľom spoločnosti Pfizer na Slovensku, kde zodpovedá za komerčné aktivity v rámci nemocničného
a lekárenského trhu.
Dr. h. c., prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. | Od roku 1967 až doteraz pôsobí na Katedre farmaceutickej chémie FaF UK v Bratislave.
Bol I. prodekanom FaF UK a neskôr prorektorom Univerzity Komenského v Bratislave pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. V pedagogickej
oblasti pôsobí ako prednášateľ a examinátor profilovej disciplíny farmaceutického štúdia farmaceutickej chémie. Vo vedeckovýskumnej
činnosti sa venuje štúdiu derivátov a analógov substituovanej kyseliny fenylkarbámovej ako potenciálnych liečiv a výskumu chémie
a technológie včelích produktov. Má za sebou veľmi bohatú odbornú a vedeckú publikačnú činnosť. Pracuje aj v Slovenskej farmaceutickej spoločnosti a v súčasnosti je jej prezidentom. Jeho ušľachtilým koníčkom je apidológia (náuka o včelách). Bol predsedom
Slovenského zväzu včelárov a aj prezidentom Apislávie – Federácie stredoeurópských včelárskych organizácii. V časopise RECEPT sa
chce podieľať na publikovaní pokrokov vo farmaceutickej chémii prácami z oblasti dejín farmácie a chémie, najmä z oblasti výskumu
a vývoja nových liečiv a liekov, ale i pokrokov z oblasti apidológie, ktoré súvisia s farmáciou.
RNDr. Allan Dudinský | Chémia – farmácia – zdravý životný štýl sú oblasti, ktoré ho sprevádzajú celý život. Pochádza z lekárnickej
rodiny a svoj vzťah k lekárenstvu prehĺbil štúdiom na Farmaceutickej fakulte, ktoré zavŕšil doktorátom z prírodných vied. Denný kontakt
s pacientom, roky praxe za tarou, práca v rôznych profesijných a spoločenských organizáciách prehlbovali jeho službu pacientom
a spoločnosti. Prichádzalo poznanie princípov zdravého životného štýlu. Získal poznanie ako možno stravu využiť ako liek, ako ovplyvniť
zdravie správnym dychom, ako ovplyvniť zdravie vedomým pohybom, ako pracovať so stresom. A s týmito poznatkami a skúsenosťami by
sa rád podelil aj s čitateľmi nášho časopisu. RNDr. Allan Dudinský je v súčasnosti prezidentom Asociácie lekárnikov Slovenska,
majiteľom Lekárne u hada, prezidentom jogovej spoločnosti JvDŽ, majiteľom vegetariánskej reštaurácie. Je šťastne ženatý a spokojný
so životom.
Mgr. Vladimíra Gromová, MBA | Farmaceutickú fakultu UK ukončila v roku 1996. Neskôr atestovala v odbore lekárenstvo. Študovala
aj na Brno International Business School v spolupráci s The Notthingham Trent University. Súčasťou vzdelávania bola nadstavbová
špecializácia Strategické riadenie v oblasti zdravotnictva a získala titul Master of Business Administration. Od roku 1996 vykonáva
povolanie lekárnik a má vlastnú lekáreň Centrum v Stupave. Absolvovala Homeopatický kurz francúzskej homeopatickej školy a Kurz
naturálnej medicíny Ministerstva zdravotníctva Českej republiky. Je členkou Rady Regionálnej lekárnickej komory v Bratislave. Bola pri
začiatkoch organizácie celoslovenských kampaní „Pýtajte sa svojho lekárnika“ a „Týždeň srdca v lekárňach“. Svoje znalosti z oblasti
prírodných liečiv využila pri uvádzaní značky Himalaya na slovenský trh. O indických liečivých rastlinách publikovala odborné články
a prednášala. V redakčnej rade chce uplatniť svoje vedomosti z marketingu, skúsenosti s prácou lekárnika a možno aj netradičné
pohľady na tradičné veci.
Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. | Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, manažér, pedagóg. Vyučuje
predmety Podnikové financie, Finančno-ekonomická analýza podniku, Finančná analýza a finančné plánovanie, Analýza trhu. Publikačne
sa venuje problematike finančno-ekonomickej analýzy podnikateľských subjektov, je autorom vedeckých článkov a spoluriešiteľ viacerých výskumných úloh. Absolvoval študijné pobyty vo Fínsku (Turku), University of the Balearic Islands (Španielsko) Universität Wien,
International Diversity Summer School (Rakúsko). Je zakladateľom a riaditeľom neziskovej organizácie SEINA so zameraním na výskum,
vývoj, vzdelávanie, podporu regionálneho rozvoja a športu. Časopis RECEPT chce obohatiť o ekonomicko-finančné súvislosti riadenia
lekárne, ako aj o manažérske poradenstvo pre lekárnikov.
6
•
www.phoenix.sk
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc. | V roku 1982 promovaný za veterinárneho lekára na Vysokej škole veterinárskej (VŠV) v Koši-
ciach. Obhájil kandidátsku dizertačnú prácu z vedného odboru patologická fyziológia a morfológia. Neskôr bol habilitovaný za docenta
a inaugurovaný za profesora. V súčasnosti je prorektorom UVLF v Košiciach pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné styky. Má za
sebou bohatú publikačnú činnosť. Je členom Odbornej komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre posudzovanie
prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ich ochranu. Pracuje ako expert pre MPaRV SR pri riešení fytosanitárnych opatrení pri kalamitnom výskyte škodlivých organizmov. Vykonáva funkciu vedúceho Národného referenčného laboratória pre
pesticídy Univerzity veterinárskeho lekárstva. Aktívne sa podieľal na tvorbe legislatívy registrácie pesticídnych prípravkov v SR a EÚ. Je
garantom študijného programu Toxikológia a Farmakológia v treťom stupni vzdelávania a garantom nového magisterského študijného
programu „Farmácia“ v prvom a druhom stupni vzdelávania. Je zapojený do medzinárodných a domácich grantov. Ako autorita registračného procesu na pozvanie navštívil najstaršie toxikologické centrum vo svete – Haskell Laboratory for Toxicology and Industrial Medicine
in Wilmington v USA, ale aj ďalšie toxikologické laboratóriá vo svete. O skúsenostiach, ktoré takto získal sa podelí s čitateľmi RECEPTu.
doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD. | Je prednostom Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie Lekárskej Fakulty Univerzity
P. J. Šafárika a FNLP. Absolvoval sociálny a psychologický výcvik v rámci Kurzu vysokoškolskej pedagogiky Ústavu rozvoja vysokých
škôl ČR, absolvent Harvard Institute for International Development. Je hlavný odborník MZ SR pre klinické pracovné lekárstvo a klinickú
toxikológiu, členom poradného zboru hlavného hygienika MZ SR, delegátom MZ SR Slovensko-Poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu pre ochranu zdravia, členom Work and Environmental Initiative a členom New York Academy of Sciences. Vykonáva
špecializované funkčne diagnostické pracovnolekárske a toxikologické výkony – nešpecifické bronchokonštrikčné testy, bodypletyzmografiu, spirometriu, rinomanometriu, fotopletyzmografiu, meranie aktuálnej depozičnej pohotovosti, biologické expozičné testy.
Mgr. Igor Minarovič, PhD. | Lekárnik, majiteľ lekární Paracelsus v Turzovke. Tam, či v pobočke lekárne v obci Klokočov, pomáha našim
pacientom na ceste k zdraviu. Stal sa jedným z prvých „pionierov“ pacientsky orientovaných lekárnických projektov na Slovensku - Pýtajte
sa svojho lekárnika a Vaše srdce. Hovorí, že ako lekárnik – majiteľ lekárne trpí značnou schizofréniou, pretože pozerá na lekáreň ako na
zdravotnícke pracovisko i ako na malú firmu. Po stránke ekonomickej teda pozná mnohé otázky, ale iba niektoré odpovede. Stal sa zakladajúcim členom Družstva lekární, prvého a stále jediného nezávislého ekonomického združenia slovenských lekárnikov, prevádzkujúcich
vlastné verejné lekárne a je predsedom predstavenstva. Venuje sa aj „vedeckej“ činnosti. Farmakológiu a biofyziku z čias postgraduálneho
a doktorandského štúdia na Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky SAV vymenil za rigorózne štúdium, zamerané na demografické
a ekonomické aspekty lekárenstva (nielen) na Slovensku. Svoje skúsenosti získané za takmer 20 rokov odbornej praxe chce preniesť
aj do svojho pôsobenia v časopise RECEPT. Verí, že sa mu podarí skĺbiť pohľad ekonóma i lekárnika a chce ho podávať tak, aby bol pre
čitateľov zaujímavý a inšpirujúci.
PharmDr. Peter Muška | Pôvodom z Bratislavy, od roku 2006 žije v Londýne. Pracuje tam ako manažér lekárne pre najväčšiu lekársku spoločnosť BOOTS The Chemist. Farmaceutickú fakultu v Bratislave absolvoval v roku 1999 a následne pracoval ako farmaceut
v Lekárni sv. kríža v Bratislave. V júni 2004 vykonal atestačnú skúšku v odbore lekárenstvo.
MUDr. Igor Novák, MPH | Vyštudoval Lekársku fakultu UK v Bratislave v roku 1990. Pracoval ako detský anestéziológ a lekár na
jednotke intenzívnej starostlivosti pre deti. V súčasnosti je zamestnaný v spoločnosti Novartis, kde pracuje ako vedúci oddelenia pre
vonkajšie vzťahy a má na starosti aj cenotvorbu. Tiež je zodpovedný za vstup liekov spoločnosti na slovenský trh. Popri tom je od roku
2009 aj prezidentom Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok, ktorej hlavným cieľom je transparentný a predvídateľný
zdravotný systém s dôrazom na liekovú politiku. Hlavnou úlohou je napomôcť zmenám v liekovej politike v prospech slovenského
pacienta tak, aby sa k nám dostávali lieky včas a aby bol adekvátne ohodnotený ich prínos, čo umožní, aby boli aj cenovo dostupné.
Ako člen redakčnej rady by rád prispel znalosťami a skúsenosťami, ktoré nazbieral počas viac ako 12 rokov práce v prostredí farmaceutických spoločností. Taktiež smerovanie zdravotníctva, najmä v oblasti liekovej politiky, z pohľadu farmaceutického priemyslu môže
obohatiť obsah magazínu.
doc. Ing. PhDr. Július Ondrej, CSc. | Generálny riaditeľ Asociácie lekárnikov Slovenska, manažér, pedagóg, šéfredaktor časopisu
Poradca lekárnika, aforista, básnik, esejista, novinár. Je aktívnym členom Výboru pre zdravotníctvo NR SR. Je autorom odborných textov
a článkov so zameraním na kvalitu manažovania firiem, direct marketing, psychológiu komunikácie a riešenia konfliktov medzi ľuďmi,
psychológiu manažovania lekární, analýzu asertivity a transferu kreativity u manažérov. Okrem iného je autorom kníh aforizmov. Je tiež
spolutvorcom a aktívnym garantom internetového portálu PARTNER pre vaše zdravie. Absolvoval štúdium na Univerzite P. J. Šafárika
v Prešove, na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na ESF v Brne. Časopis RECEPT chce obohatiť aforizmami, aktuálnymi poznatkami
z oblasti farmácie a manažérskym poradenstvom pre lekárnikov.
doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. | Na Přírodovědeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne vyštudoval odbor organická chémia
v roku 1995. Potom na Farmaceutickej fakulte Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne získal titul magister farmácie. V roku 2009
sa habilitoval v odbore technológie liekov – galenická farmácia. V súčasnosti pôsobí ako prednosta Ústavu technologie léků Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne, kde je garantom predmetu Teória liekových foriem, Priemyselná farmácia, Metódy hodnotenia
a formulačné dokumentácie liekov. Vo výskume sa zameriava na vývoj a hodnotenie pevných perorálnych a perorálnych liekových
foriem, ktoré riadia uvoľňovanie liekov do biosystému. Chcel by v redakčnej rade časopisu RECEPT prispieť ako recenzent, autor aj
navrhovateľ príspevkov týkajúcich sa problematiky farmaceutickej technológie, metód hodnotenia liekových foriem a formulačnej dokumentácie a generickej substitúcie.
www.phoenix.sk
•
7
R ecept
Aktuálne
Farmácia
pod lupou
Pripravila Ing. Zuzana Rišianová
Americkí lekári operovali
naživo cez Twitter
Zdroj: WHO
8
•
www.phoenix.sk
Podľa prvých
informácií operácia
dopadla úspešne.
Foto ISIFA
Lekári z nemocnice v texaskom Houstone vykonali v nedávnych dňoch operáciu mozgu,
ktorej priebeh popisovali prostredníctvom online vstupov na sociálnej sieti Twitter.
Prípadných zvedavcov vopred varovalo upozornenie, že popis zákroku nebude vhodný pre
slabšie povahy. Počas vyše trojhodinovej operácie lekári pod vedením renomovaného neurochirurga Donga Kima odstránili 21-ročnej pacientke z mozgu nádor.
„Doktor Kim vŕta do lebky perforátorom, pričom urobil niekoľko malých dier... Teraz dvíha časť lebky, pričom odkrýva pod ňou ležiacu membránu... Kosť odovzdáva zdravotnej
sestre, aby sa zaistila jej sterilita v priebehu zákroku,“ zneli podľa Yahoo! News niektoré
z tweetov na účte nemocnice Memorial Hermann Hospital, ktoré dopĺňal bohatý obrazový materiál. Podľa prvých informácií operácia dopadla úspešne. Pacientka sa prebrala do
15 minút po jej skončení a je v dobrej zdravotnej kondícii, čo dáva záruky na podobné
operácie aj u ďalších pacientov, a to s možnosťami online transferov pre laickú verejnosť.
Spotreba liekov
v roku 2011
Vo verejných a nemocničných lekárňach
na Slovensku sa v roku 2011 spotrebovalo
153,3 mil. balení liekov v hodnote 1,129
mld. €, čo bolo cca 7,33 € na jedno balenie liekov. Podľa analýzy MZ SR a ŠÚKL
v spotrebe liekov z ekonomického hľadiska dominujú onkologické lieky, ktoré sú
najdrahšie a ich ročný nárast sa pohybuje
v škále 10 – 15 %. Z pohľadu celkovej
spotreby liekov u pacientov dominujú generické lieky, a táto spotreba sa pohybuje
v rozmedzí 60 – 70 % z celkovej spotreby
liekov za rok 2011.
Zdroj: ŠÚKL
Spotreba liekov
Rok
Počet kusov
2007
91 879 760,12
2008
93 755 741,51
2009
95 768 034,63
2010
94 436 512,47
2011
90 631 741,01
Ceny receptových liekov
v Írsku klesajú
Írske ministerstvo zdravotníctva rokovalo s farmaceutickým priemyslom a oznámilo, že od
novembra 2012 ceny receptových liekov v Írsku klesnú v priemere o viac ako 10 percent.
Výrobcovia liekov však varujú, že znížené ceny môžu mať významný dopad na nedostatok
niektorých liekov na trhu. Už v súčasnosti na írskom trhu chýbajú lieky ako sú antidepresíva, antipsychotiká alebo lieky na liečenie erektílnej dysfunkcie. Nízka cena liekov na trhu
znižuje atraktivitu nových výrobcov pre ich vstup.
Daná skutočnosť sa môže prejaviť negatívne aj v tom, že v Írsku budú pre pacientov chýbať
nové molekuly účinných látok a zníži sa účinnosť, komfort a aj dostupnosť účinnej liekovej
terapie.
Zdroj: WHO
Dánsko a generická
substitúcia
Dánska lekárnická komora vykonala analýzu preskripcie a expedície liekov a zistila,
že generickou substitúciou sa ročne ušetrí približne 2,1 mld. DKK. Ak existuje u predpísaného lieku jeho lacnejšie generikum, podľa dánskych zákonov ho musia lekárnici vydať.
Ceny liekov sa stanovujú na základe súťaže medzi farmaceutickými výrobcami. Dodávateľ, ktorý ponúkne najnižšiu cenu, ovládne na 14 dní celý dánsky liekový trh a lekárnici
musia ponúknuť pacientom prednostne túto najlacnejšiu alternatívu.
Platby podnikateľov
a firiem prevyšujúce
päťtisíc eur by sa už
od budúceho roka mali
vykonávať len
bezhotovostne.
Na základe zákona by mali
mať fyzické osoby - nepodnikatelia zakázané s účinnosťou od 1. januára 2013
prijať alebo odovzdať platbu
v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 tisíc €.
Takýto spôsob vytvára tvrdé konkurenčné prostredie medzi výrobcami a dodávateľmi,
ale hlavne šetrí finančné prostriedky štátu i pacientom.
Zdroj: MZ SR
www.phoenix.sk
•
9
R ecept
Koktail
Viete, že...?
• zo štúdie protipirátskej organizácie Business Software Alliance (BSA),
ktorá uskutočnila prieskum na vzorke 6 622 podnikov vyplýva, že legálnosť
používaného softvéru nevie deklarovať až 78 % malých firiem?
• NBS vidí záchranu slovenských verejných financií v konsolidačnom
balíku vo výške 2,3 mld. €, ktoré musí Slovensko do roku 2014 ušetriť?
• Slovensko požičalo MMF za posledný rok až 440 mil. €?
• lídri G20 poskytnú MMF pôžičky vo výške 456 mld. USD
do konca roku 2012?
• daňový bonus si na Slovensku v roku 2011 uplatnilo až 198 940 ľudí?
• dávku v hmotnej núdzi na Slovensku v roku 2011 poberalo 187 189 ľudí?
• prídavky na deti v roku 2011 na Slovensku poberalo až 697 651 ľudí?
• rodičovský príspevok na Slovensku v roku 2011 poberalo 142 540 ľudí?
• sociálnej poisťovni dlhujú nemocnice na Slovensku až 40 mil. €?
• lekári na Slovensku podľa SLK a ASL SR žiadajú od zdravotných
poisťovní zvýšenie mesačných platieb o 20 %,
aby mohli zabezpečovať ošetrovanie pacientov?
• hranica chudoby v Nemecku na rok 2012 bola vypočítaná
pre jednočlennú domácnosť vo výške 787 € mesačne?
• americká banka CITIGROUP za klamanie klientov zaplatila pokutu
590 mil. USD a banka BANK OF AMERICA až 601,5 mil. USD?
• potraviny na Slovensku podľa MF SR v poslednom
kvartáli 2012 môžu zdražieť až o 5 – 20 %?
Milionársku daň
• aktivačný príspevok na Slovensku čerpá v tomto roku až 69 tisíc ľudí?
by v budúcom roku mali
• na Slovensku si šetrí 1,4 mil. ľudí v II. dôchodkovom pilieri?
platiť zamestnanci s hrubým mesačným príjmom
• na Slovensku k 31. 8. 2012 v dlhopisových fondoch bolo
3,2 mld. €, v zmiešaných 701 mil. €, v indexových 3,15
mld. € a v akciových fondoch to bolo 1,41 mld. €?
prevyšujúcim zhruba
1 872 €.
• Volkswagen Slovakia za prvý polrok 2012 poskytol
svojim zamestnancom pôžičky vo výške 743 000 €?
• francúzsky obchodný reťazec CARREFOUR za prvý polrok 2012 skončil
v strate 31 mil. €?
• až 183 mil. € pridajú do príjmov ŠR na Slovensku lepšie zarábajúci občania?
vo výške 3 311 € bude
nezdaniteľná časť
základu dane podľa
ministerstva financií
nulová.
• národný futbalový štadión postaví slovenská vláda za cca 56 mil. €,
a to aj napriek nevyhnutnosti šetriť a konsolidovať verejné výdavky?
• podľa odhadov EÚ sa podvody s DPH na Slovensku
pohybujú na úrovni 30 %, kým v Holandsku sú to iba 3 %?
• na základe zákona by mali mať fyzické osoby – nepodnikatelia
zakázané s účinnosťou od 1. januára 2013 prijať alebo odovzdať
platbu v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 tisíc €?
• Ministerstvo spravodlivosti SR chce stanoviť maximálnu lehotu splatnosti
faktúr na 60 dní, pričom pre subjekty verejného práva, ako sú napríklad
VÚC, obce či štátne orgány by mala platiť 30 dňová lehota splatnosti?
• platby za poistencov štátu, a teda za dôchodcov, deti a nezamestnaných,
by podľa návrhu štátneho rozpočtu mali v budúcom roku
klesnúť z aktuálnych 4,32 % na 4,25 %?
10
•
www.phoenix.sk
Foto ISIFA
Od mzdy približne
Phoenix
PARTNER Plus
VYŽREBOVALI SME VÝHERCOV SÚŤAŽE
Vyhrajte s PARTNERom pre vaše zdravie
Vo všetkých lekárňach označených logom
PARTNER pre vaše zdravie prebiehala aj
počas tohto leta v termíne od 9. 7. do 14. 9.
2012 súťaž o vecné ceny v hodnote viac než
6 000 eur. Tentokrát sa konala pod záštitou
Asociácie lekárnikov Slovenska v spolupráci s distribútorom PHOENIX Zdravotnícke
zásobovanie, a.s. Súťaž sa stretla v lekárňach s pozitívnou odozvou, o čom svedčí aj
počet vrátených zlosovacích kupónov v celkovom počte 25428! Je zrejmé, že si takáto
prezentačná aktivita nachádza z roka na rok
čoraz širší priestor medzi zákazníkmi lekární
PARTNER pre vaše zdravie.
Súťaž by samozrejme nemohla byť ukončená bez riadneho vyžrebovania výhercov.
Práve tento akt žrebovania sa uskutočnil
dňa 26. 10. 2012 v Bratislave, za prítomnosti pani notárky JUDr. Babety Babíkovej.
Šťastná ruka patrila prezidentovi Asociácie
lekárnikov Slovenska pánovi RNDr. Allano-
vi Dudinskému, ktorý s vážnosťou a odhodlaním ostrieľaného lekárnika zodpovedne
„ťahal“ z hromady zlosovacích kupónov
jedného výhercu za druhým. Vylosovať
48 výhercov a 10 náhradníkov bola celkom
náročná úloha. Ale podarilo sa!
Výhercom srdečne gratulujú všetci účastníci žrebovania: pán Dudinský za ALS, pani
Topoľská a pán Greššo za realizačný tím
PARTNERa a samozrejme pani Dr. Babíková, ktorá osvedčila priebeh zlosovania cien
a súťaž právoplatne ukončila. Už ostáva len
výhercom oznámiť radostnú správu o výhre
a doručiť ceny. Zoznam výhercov nájdete
na webe programu PARTNER pre vaše zdravie. Svoju gratuláciu pripájam aj ja a verím,
že si súťaž opäť o rok zopakujeme.
Mgr. Marek Kuzma
manažér programu
PARTNER pre vaše zdravie
KLASICKÁ RECEPTÚRA OPAT V LEKÁRNI
UŠNÉ KVAPKY BUROW
100
95
75
Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica
25
www.galvex.sk
5
0
www.phoenix.sk
GALVEX magazin Recept
25� ��t�
��a 2012 9�2��52
•
11
Phoenix
Novinky v sortimente
ADVIL RAPID 400 mg CPS MOL 8
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Pfizer Corporation Austria GmbH, Rakúsko. Zloženie
lieku: Každá kapsula obsahuje liečivo ibuprofén. Farmakoterapeutická skupina: Nesteroidné antiflogistikum. Mechanizmus účinku: Ibuprofén je derivát kyseliny propionovej
s analgetickým, protizápalovým a antipyretickým pôsobením. Najpravdepodobnejšie
farmakologické pôsobenie ibuprofénu závisí od jeho schopností inhibície syntézy
prostaglandínov. Terapeutické indikácie: Na zmiernenie reumatických bolestí a bolesti svalov, bolesti chrbta, bolesti hlavy (vrátane migrény), bolesti zubov, menštruačnej
bolesti, horúčky, pri osteoartritíde a na zmiernenie príznakov prechladnutia a chrípky.
AMIRAP 10 MG/10 mg CPS DUR 3 × 10 (30)
AMIRAP 10 MG/5 mg CPS DUR 3 × 10 (30)
AMIRAP 5 MG/10 mg CPS DUR 30
AMIRAP 5 MG/5 mg CPS DUR 3 × 10 (30)
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Sandoz Pharmaceuticals d.d. Slovinsko. Zloženie lieku: Liečivo je ramipril a amplodipín. Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibítory a blokátory kalciového kanála. Mechanizmus účinku: Užívanie ramiprilu spôsobuje výraznú
redukciu periférnej artériovej rezistencie. Podanie ramiprilu pacientom s hypertenziou
vedie k zníženiu krvného tlaku v ležiacej polohe a v stoji bez kompenzačného zvýšenia
srdcovej frekvencie. Amlodipín inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do
hladkého svalstva srdca a ciev (blokátor pomalého kanála alebo antagonista kalciového iónu. Mechanizmus jeho antihypertenzného účinku je výsledkom priameho relaxačného účinku na hladké svalstvo ciev, čo vedie k zníženiu periférnej cievnej rezistencie.
Terapeutické indikácie: Amirap je indikovaný na liečbu hypertenzie ako substitučná
terapia u pacientov, ktorí sú dostatočne kontrolovaní jednotlivými liekmi podávanými
súbežne v rovnakých dávkach ako v kombinácii, ale v samostatných tabletách.
12
•
www.phoenix.sk
ALTZER 10 mg TBL FLM 28
ALTZER 5 mg TBL FLM 28
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A., Portugalsko.
Zloženie lieku: Každá tableta obsahuje liečivo donepezil hydrochlorid. Farmakoterapeutická skupina: Liečivá proti demencii, anticholínesterázy. Mechanizmus účinku:
Donepezil hydrochlorid je špecifický a reverzibilný inhibítor acetylcholínesterázy, dominantnej cholínesterázy v mozgu. Terapeutické indikácie: Tablety Altzer sú indikované
na symptomatickú liečbu miernej až stredne ťažkej demencie Alzheimerovho typu.
JOVESTO 0,5 mg/ml SOL 75 MG 150 ML+L
JOVESTO 5 mg TBL FLM 3 × 10 (30)
JOVESTO 5 mg TBL FLM 9 × 10 (90)
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Sandoz Pharmaceuticals d.d. Slovinsko. Zloženie lieku: Každý ml perorálneho roztoku obsahuje liečivo desloratadín. Farmakoterapeutická
skupina: Iné antihistaminiká na systémové použitie. Mechanizmus účinku: Desloratadín
je nesedatívny, dlho pôsobiaci antagonista histamínu so selektívnou periférnou antagonistickou aktivitou na H1-receptor. Po perorálnom podaní desloratadín selektívne
blokuje periférne histamínové H1-receptory, pretože nevstupuje do centrálneho nervového systému. Terapeutické indikácie: Jovesto je určené na zmiernenie príznakov
spojených s:
– alergickou rinitídou,
– urtikáriou.
PIOGLITAZONE ACTAVIS 30 mg TBL 28
PIOGLITAZONE ACTAVIS 45 mg TBL 28
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Actavis Group Island. Zloženie lieku: Jedna tableta obsahuje liečivo pioglitazón (vo forme hydrochloridu). Farmakoterapeutická
skupina: Lieky na liečbu diabetes mellitus, antidiabetikum. Mechanizmus účinku: Účinky pioglitazónu sú pravdepodobne sprostredkované znížením inzulínovej
rezistencie. Zdá sa, že pioglitazón účinkuje prostredníctvom aktivácie špecifických jadrových receptorov, ktorá vedie k zvýšeniu citlivosti na inzulín v bunkách
pečene, tukového tkaniva a kostrového svalstva u zvierat. Terapeutické indikácie:
Pioglitazón je indikovaný na druhú a tretiu líniu liečby diabetes mellitus 2. typu ako
monoterapia u dospelých pacientov (hlavne u pacientov s nadváhou) nedostatočne
kompenzovaných diétou a fyzickou aktivitou, pre ktorých nie je metformín vhodný
z dôvodu kontraindikácie alebo intolerancie.
TROZEL 2,5 mg TBL FLM 30
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Česká republika. Zloženie lieku: Každá filmom obalená tableta obsahuje liečivo letrozol.
Farmakoterapeutická skupina: Antagonisty hormónov a príbuzné liečivá. Inhibítory enzýmov. Mechanizmus účinku: Letrozol je nesteroidný inhibítor aromatázy.
Odstránenie estrogénom sprostredkovaných, stimulačných účinkov na rast je
predpokladom pre odpoveď nádoru na liečbu v prípade, keď rast nádorového
tkaniva závisí od prítomnosti estrogénov a keď sa používa endokrinná liečba.
Terapeutické indikácie: Adjuvantná liečba včasného štádia karcinómu prsníka
u postmenopauzálnych žien s pozitívnymi hormonálnymi receptormi.
TARGRETIN 75 mg CPS MOL 100
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Eisai Ltd. Veľká Británia. Zloženie lieku: Každá
kapsula obsahuje liečivo bexarotén. Farmakoterapeutická skupina: Ostatné protinádorové lieky. Mechanizmus účinku: Bexarotén je syntetická zlúčenina, ktorej
biologické účinky sú sprostredkované selektívnou väzbou na α, β a γ receptory
RXR a ich aktiváciou. Terapeutické indikácie: Kapsuly Targretin sú indikované
na liečbu kožných prejavov u pacientov s pokročilým štádiom lymfómu T-buniek
(CTCL), rezistentného proti najmenej jednej systémovej liečbe.
XELACEF 250 mg TBL FLM 10 KS
XELACEF 500 mg TBL FLM 10 KS
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Actavis Group, Island. Zloženie lieku: Jedna
tableta obsahuje liečivo cefuroxím vo forme cefuroximiumaxetilu. Farmakoterapeutická skupina: Druhá generácia cefalosporínov. Mechanizmus účinku: Za in vivo
baktericídnu aktivitu cefuroxím axetilu je zodpovedná materská zlúčenina cefuroxím. Všetky cefalosporíny (beta-laktámové antibiotiká) inhibujú tvorbu bunkovej
steny a sú selektívnymi inhibítormi syntézy peptidoglykánov. Primárny krok účinku
liečiva spočíva v jeho väzbe na bunkové receptory nazývané proteíny viažúce penicilín. Po väzbe beta-laktámového antibiotika na uvedené receptory dochádza
k inhibícii transpeptidácie a k blokáde syntézy peptidoglykánov. Konečný dôsledok je lýza bakteriálnej bunky. Terapeutické indikácie: Xelacef je indikovaný
na liečbu miernych až stredne závažných infekcií vyvolaných mikroorganizmami citlivými na cefuroxím.
www.phoenix.sk
•
13
R ecept
Farmácia
GENERICKÁ
SUBSTITÚCIA
Spoza katedry
Generická substitúcia z pohľadu
dekana Farmaceutickej Fakulty UK v Bratislave
prof. PharmDr. JÁN KYSELOVIČ, CSc.
Presne na tejto premise je vybudovaná legislatíva veľmi zjednodušeného registrovania generík vo všetkých civilizovaných
krajinách. Pre nás záväzná a platná smernica EMA (European Medicine Agency)
CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1/ Corr:
Guidline on the investigation of bioequivalence, platná od 1. augusta 2010, jed-
14
•
www.phoenix.sk
noznačne stanovuje, že dve substancie
sú bioekvivalentné, keď po rovnakej dávke majú hodnoty farmakokinetiky liečiva
v krvi (AUC, Cmax a Tmax) v stanovených
limitoch 80 – 125 % originálneho lieku.
Preto treba postupovať veľmi
racionálne a určite
sa neodporúča automatická
zámena pri liečivých látkach
s úzkym terapeutickým
rozpätím, nízkou
rozpustnosťou a vysokou
variabilitou kinetiky.
Hoci táto smernica patrí medzi najútlejšie
svojím rozsahom, jej schválenie bolo spojené s dlhým a často dramatickým a zdĺhavým
diskutovaním celého spektra medicínskych
a farmaceutických expertov z celej Európskej únie, za veľmi významného lobingu,
či už inovátorských alebo generických firiem. Osemročný proces (prvá verzia od
decembra 1997 do januára 2002 a revízia
od mája 2007, schválenie v januári 2010)
dal dosť priestoru tento problém rozobrať
z každej strany a rozdiskutovať všetky možné otázky a skutočnosti. Nemusím zdôrazňovať, že všetky akceptované argumenty
sa museli zakladať na princípoch a na dôkazoch založenej medicíny a ich vyvrátenie musí byť podložené reprezentatívnymi
klinickými štúdiami.
naká lieková forma (typ) má však možnosť použitia odlišnej technológie výroby
a pomocných látok. Pre registráciu musí
byť účinnosť a bezpečnosť preukázaná
bioekvivalenciou s už zavedeným referenčným (väčšinou originálnym) liečivým prípravkom na základe tzv. bioekvivalenčnej
štúdie s minimálne dvanástimi zdravými
dobrovoľníkmi. Súčasťou registrácie je
odkaz na dáta o bezpečnosti a účinnosti
originálneho prípravku.
Takže musím akceptovať, že generický liek
je prípravok s rovnakou účinnou látkou,
v rovnakej sile a rovnakej liekovej forme.
Ale rovnaká účinná látka môže byť ako iná
soľ, ester, éter, izomér či komplex. Rov-
Treba si uvedomiť, že jednoduché spochybňovanie je úplne diletantské a určite podmienené ekonomickým záujmom.
História generík nie je história posledných
rokov, ale celého polstoročia. Nie je to
Foto ISIFA
Paracelsusovo konštatovanie v jeho spise
z roku 1589 „Omnia sunt vebebam nihil
est sine veneno. Dosis sole facit vevenum“,
geniálne vystihlo 5 000 rokov písomne
dokumentované skúsenosti z používania
liečiv. Každá substancia je jedom, neexistuje žiadna látka, ktorá by nebola jedom,
a len dávka určuje, či je jedom alebo nie.
Toto konštatovanie sa stalo elementárnym
a najzákladnejším východiskom farmakológie. Už pravdepodobne prvý farmakologický spis z roku 1693 Samuela Dala
„Pharmacologia sen Manuducto and Materiam Medicum” transformoval túto myšlienku do dogmy farmakológie: „dávka
určuje účinok liečiva“. Aj najmodernejšie
farmakológie definujú účinok liečiva priamoúmerne jeho koncentrácii v krvi. Tento
princíp sa nedá spochybniť a je východiskom každého hodnotenia účinku liečiva
na organizmus.
R ecept
chaotické dianie s krutými ekonomickými pravidlami a s nekontrolovaným efektom na pacienta. Musíme si uvedomiť,
že na všetky klinicky používané lieky
platia rovnaké pravidlá a kontrolné systémy. Na všetky procesy výroby, transportu,
uchovávania, expedície, podávania, inštitucionálneho auditu a kontroly, hlásenia nežiaducich a mimoriadných účinkov
a v konečnom dôsledku aj likvidácie. Tak
sa nikto v praxi nestretne s odlíšením generika od originálu. Pre všetky lieky a všade platia veľmi prísne a dobre definované
zákony a predpisy, ktorých výsledkom je
vysoká bezpečnosť a minimum problémov
registrovaných liekov. Preto sa nedajú spochybňovať ani miesta výroby generík, bezpečnosti pomocných látok, technologické
postupy, či terapeutická účinnosť generickej molekuly.
Už v roku 1962 FDA stanovila požiadavku bioekvivalencie zahrňujúcu AUC
a Cmax, ktoré museli byť v rozsahu +/-20 %
u väčšiny subjektov. Definovala sa podmienka, že nie je nutné robiť náročné zvieracie
a klinické štúdie na potvrdenie bezpečnosti
a účinnosti. Ďalším dôležitým medzníkom
pre inovátorské a generické firmy bol rok
1984, kedy „The Drug Price Competition
and Patent Term Restoration Act of 1984
(Hatch-Waxman Act)” umožnil generikám
väčší prístup na preskripčný trh, ale dal
súčasne aj jednoznačné patentové krytie
pre originálne lieky.
Určite každý profesionálne uvažujúci medicínsky pracovník musí skonštatovať,
že polstoročie je dosť dlhá doba, aby sa
všetky pochybnosti buď potvrdili alebo vyvrátili. Taktiež nemôže a nedokáže vyvrátiť
a spochybniť platnú legislatívu a kontrolný
systém pre všetky liečivá. A určite si uvedomí, že tieto problémy sa stále analyzujú
od úrovne genomiky, proteomiky, metabolomiky až po veľmi veľké multicentrické
klinické štúdie.
Na druhej strane nikto nesmie bagatelizovať
a paušalizovať zámenu lieku, či už originálu za generikum, generika za iné generikum
alebo generika za originál. Vždy to bude
zásah do farmakoterapie. Už len zmena názvu lieku, či vizuálna zmena liekovej formy
vie veľmi ovplyvniť compliance pacienta.
Taktiež u pacientov, u ktorých sa dlhodobo
(aj niekoľko týždňov, mesiacov či dokonca
rokov) precízne titruje dávková schéma, či
Farmácia
kombinácia liekov, môže nepremyslená zámena (akákoľvek) zmariť dlhodobo dosahovaný liečebný cieľ či výskyt neželaných
vedľajších či nežiaducich účinkov.
Preto treba postupovať veľmi racionálne
a určite sa neodporúča automatická zámena pri liečivých látkach s úzkym terapeutickým rozpätím, nízkou rozpustnosťou
a vysokou variabilitou kinetiky. Z hľadiska liekových foriem sú to roztoky alebo
prášky pre dávkovacie inhalátory, topické
formy s vysoko účinnými liečivami ako
aj prípravky s riadeným uvoľňovaním
(vrátane transdermálnych systémov). Určite je nutná obozretnosť u starších polymorbídnych a psychiatrických pacientov, najmä
z dôvodu compliance, ale aj dávkovo zložitých terapií pre epileptikov, parkinsonikov,
pacientov s alergiou, astmou, so sepsou či
po transplantácii. To je ale už problém
personalizovaného prístupu v terapii
a veľmi veľkého problému genomickej
variability v ľudskej populácii. A to sú
najmodernejšie farmakologické prístupy
a ich plná aplikácia od kliniky len začína.
Generická substitúcia v ČR
Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, VFU Brno
doc. PharmDr. et Mgr. David Vetchý, Ph.D.
Od roku 2008 je možné aj v českých
lekárňach vykonávať generickú substitúciu, teda zamieňať predpísaný liek za
iný liek, ktorý je zhodný z hľadiska jeho
účinnosti a bezpečnosti, obsahuje rovnako
účinnú látku s rovnakou cestou podania
a rovnakou liekovou formou. Z pohľadu
generickej substitúcie sa považujú za rovnakú liekovú formu všetky perorálne liekové formy s bežným (neriadeným) uvoľňovaním liečiva, preto sa môže zamieňať
napr. perorálny roztok s perorálnymi tobolkami alebo tabletami s bežným uvoľňovaním. Generická substitúcia odráža
princíp registrácie generických prípravkov,
u ktorých sa účinnosť a bezpečnosť nepreukázala klinickými štúdiami, ale bioekvivalenciou s už používaným referenčným
(väčšinou originálnym) liekom na základe
bioekvivalenčnej štúdie a následným odkazom na údaje o bezpečnosti a účinnosti
originálneho prípravku. Úlohou bioekvivalenčných štúdií je porovnať uvoľňovanie
liečivej látky z novej a referenčnej liekovej
formy. Mieru zhodnosti vzájomne generických prípravkov tak určujú pravidlá pre vykonávanie bioekvivalenčných štúdií a pre
ich následné vyhodnotenie.
Liečivé prípravky, u ktorých je možné stanovovať in vivo kinetický profil liečiva,
sa porovnávajú farmakokinetickou bioekvivalenčnou štúdiou. Táto štúdia sa vykonáva
minimálne na 12 zdravých dobrovoľníkoch
(zvyčajne sa počet pohybuje okolo 30),
výnimočne na pacientoch. Osoby zaradené
do štúdie by mali vykazovať čo najmenšiu
interindividuálnu variabilitu, aby hodnotenie in vivo uvoľňovania liečiva z liekovej
formy táto variabilita čo najmenej ovplyvnila. Na zníženie nežiaducej variability
prispieva aj veľmi častá voľba skríženého
usporiadania štúdie, v ktorej sa každému
jedincovi podávajú oba prípravky. Zvyčajne sa testuje len jedna dávka s najvyššou
silou plánovaná pre trh, prípadné nižšie sily
sa hodnotia in vitro disolučnou skúškou.
Prípravky sa podávajú bez inej medikácie
a najčastejšie nalačno. Primárne sa sleduje plocha pod krivkou plazmatických hla-
Od roku 2008,
keď sa v ČR zaviedla
generická substitúcia,
však nenastali pri jej
realizovaní v ČR
významnejšie
problémy.
www.phoenix.sk
•
15
R ecept
Farmácia
dín liečiva (AUC), respektíve kumulatívna
renálna exkrécia alebo koncentrácia liečivej látky pri štúdiách v ustálenom stave
a pri maximálnej dosiahnutej koncentrácii liečiva v krvi (Cmax), teda parametre so
vzťahom k účinnosti a bezpečnosti liečivého prípravku. V prípade, že kinetický profil
nemožno sledovať (liečivo nevytvára merateľné koncentrácie v krvi, moči a pod.),
sa vykonáva farmakodynamická bioekvivalenčná štúdia. Pri farmakodynamických
štúdiách dochádza pri meraniach v porovnaní s farmakokinetickými štúdiami k väčšej variabilite a často sa pri nich uplatňuje
výrazný placebo efekt, ktorý takisto prispieva k variabilite a komplikuje vytvorenie
vhodného usporiadania štúdie. Aby boli
výsledky relevantné, je potom do štúdie
zvyčajne potrebné zaradiť veľké množstvo
pacientov. Tieto štúdie sú vhodné pre lokálne a inhalačné liekové formy. Ak neexistuje
iná možnosť, môžu sa správne vedené klinické testy na ľuďoch použiť ako podporné
prostriedky na preukázanie biodostupnosti
a bioekvivalencie dvoch liečivých prípravkov. Tento prístup sa však všeobecne neodporúča, pretože sa považuje za málo citlivý.
Porovnávacie klinické testy sa môžu použiť pri prípravkoch určených na aplikáciu
na kožu alebo sliznicu, perorálne liekové
formy, ktoré sa nevstrebávajú do systémového obehu (antacidá, aktívne uhlie a pod.)
a bronchodilatanciá podávané inhalačne.
Od roku 2010 môže byť aj v Európskej
únii žiadosť o registráciu generického lieku schválená na základe iného preukazu
bioekvivalencie, než akým je test in vivo.
In vitro bioekvivalenčné štúdie (disolučné
testy) možno vykonávať len u perorálnych
pevných liekových foriem s okamžitým
uvoľňovaním a s liečivou látkou, ktorá je
vysoko rozpustná, má známu absorpciu
a nemá úzky terapeutický index.
Bioekvivalenčná štúdia sa vykonáva na
malom počte subjektov, rádovo desiatkach,
a preto sa štatisticky vyhodnocujú. Štatistika potom umožní s určitou pravdepodobnosťou povedať, aké hodnoty v rámci celej
populácie dané parametre skutočne nadobudnú. Pre bioekvivalentné liečivé prípravky platí, že 90% interval spoľahlivosti pomeru priemerných hodnôt sledovaných parametrov (väčšinou AUC
a Cmax) v testovanej a referenčnej populácii je v intervale 0,80 – 1,25. Tento,
pre mnohých všeobecne široký, interval
spôsobil, že mnoho odborníkov sa pozeralo na generickú substitúciu pri jej
zavedení trochu skepticky. Český Stát-
16
•
www.phoenix.sk
ní ústav pro kontrolu léčiv v roku 2008,
v druhom čísle svojho periodika Farmakoterapeutická informace, vydal odporúčanie, kedy je pri generickej substitúcii
potrebná určitá opatrnosť vzhľadom
na typ liečivej látky, typ liekovej formy
a stav pacienta v súvislosti s danou šírkou akceptovaného intervalu pre AUC
a Cmax.
Z hľadiska typu liečivej látky je potrebné opatrne pristupovať k liečivým látkam
s úzkym terapeutickým rozpätím, nízkou
rozpustnosťou alebo s nelineárnou kinetikou. Medzi takéto typy liekov sa zaraďujú
napr. perorálne antikoagulanciá (warfarín),
antikonvulzíva (najmä fenytoín), diuretiká,
digoxín, theofylín a jeho deriváty alebo
chinidín. V súvislosti s možnými klinickými
následkomi sa vo vedeckej literatúre odporúča určitá opatrnosť pri generickej substitúcii v prípadoch liečby ťažkých foriem
schizofrénie a depresie. K zástupcom liečiv
určených na liečbu týchto ochorení patrí
napr. klozapín alebo paroxetín. Podobne,
v súvislosti s možnými klinickými následkami, sa odporúča určitá opatrnosť pri zámene antiarytmík. Aj v prípade existencie
špecifických obmedzujúcich vlastností alebo požiadaviek na spôsob použitia určitého
lieku by sa mohli prejaviť prípadné väčšie
rozdiely medzi prípravkami. Príkladom
môžu byť prípravky s alendronátom, ktoré sa musia užiť nalačno, vo vzpriamenej
polohe a 30 minút si nemožno ľahnúť ani
jesť. Iným príkladom sú kontraceptíva s
nízkou dávkou estrogénovej zložky (20 µg
ethinyl estradiolu a menej), pri ktorých je
dávka liečiva cielene znížená na minimálnu
hranicu účinnosti.
Z hľadiska typu liekovej formy sa žiada určitá opatrnosť pri roztokoch alebo prípravkoch pre dávkovacie inhalátory. Príčinou
sú rozdielne typy inhalátorov a možná následná neoptimálna aplikácia liečiva iným
typom inhalátora, než na aký je pacient
zvyknutý, a ktorá by mohla viesť k rozdielu
v biodostupnosti a účinku lieku. Platí to aj
pri topických liekových formách s vysoko
účinnými liečivami pre možnú variabilitu medzi pacientmi v biodostupnosti a pri
sofistikovaných prípravkoch s riadeným
uvoľňovaním vrátane transdermálnych
systémov, u ktorých sú pri výbere optimálnej generickej náhrady potrebné aktuálne
vedomosti.
Z hľadiska stavu pacienta je potrebná určitá opatrnosť u pacientov so zvýšeným
rizikom pri zmene lieku. Medzi takýchto
pacientov patria epileptici, staré osoby
a polymorbidní pacienti, diabetici, astmatici, alergici a pacienti v kritických stavoch. Antiepileptiká majú všeobecne úzke
terapeutické rozpätie. Na druhej strane sú
to často drahé a doplatkové lieky, a preto
zámena za lacnejší variant môže byť pre
pacienta dôležitá. Staré osoby a polymorbidní pacienti môžu mať odlišný metabolizmus ako zdraví dobrovoľníci, na ktorých
sa bioekvivalenčné hodnotenia vykonávajú
a môže sa preto vyskytnúť horšia znášanlivosť generickej substitúcie. V rámci bioekvivalenčných štúdií môže dochádzať aj
k nevyskúšaným interakciám so súčasne
podávanými liekmi. U diabetikov je potrebné udržiavať optimálnu kompenzáciu pacienta so zreteľom na možné vážne následky. Väčšina astmatikov používa roztoky
alebo prášky pre dávkovacie inhalátory
a nie je príliš vhodné ich z vyššie uvedených dôvodov zamieňať, navyše deriváty
theofylínu majú úzke terapeutické rozpätie.
U alergikov môžu nastať alergické reakcie
na rozdielne pomocné látky v prípravkoch.
Dôvodom na opatrnosť pri generickej zámene
u pacientov v kritických stavoch (napr.
sepsa) je hlavne to, že preukaz bioekvivalencie vzájomne generických prípravkov
je potvrdený na zdravých dobrovoľníkoch
a nie na pacientoch v kritických stavoch,
napr. tých, u ktorých sa zmenili hemodynamické parametre. Rozdielna kapilárna
permeabilita, ktorá je dôsledkom uvoľnenia cytokínov a ďalších chemických mediátorov počas reakcie na prebiehajúci zápal,
iná acidobázická rovnováha alebo zhoršená
funkcia orgánov môžu znížiť plazmatickú
koncentráciu hydrofilných liečiv v dôsledku zvýšeného distribučného objemu, alebo
aj zvýšiť koncentráciu liečiv v dôsledku
zníženia ich eliminácie.
Od roku 2008, keď sa v ČR zaviedla generická substitúcia, však nenastali pri
jej realizovaní v ČR významnejšie problémy. Preto možno na záver konštatovať, že aj keď je v niektorých prípadoch
pri zámene generických liekov potrebná
určitá opatrnosť, možno na základe
skúseností z generickej substitúcie od
roku 2008 podobne ako inde vo svete
konštatovať, že sa osvedčila aj v ČR.
PARTNER Plus
GENERICKÁ
PRESKRIPCIA
Spoza tary
Mgr. Vladimíra Gromová, MBA
Lekáreň Centrum, Stupava
Koľko článkov o generickej preskripcii ste už čítali? Predpokladám, že počet článkov bol menší ako počet receptov, kde ste v rámci generickej preskripcie liek zamenili. Či nie? Patríte k tým, čo radšej vydajú liek uvedený
v zátvorke akoby mali pacientovi ponúknuť čosi iné? Poďme sa spolu zamyslieť nad situáciou v generickej
preskripcii v dnešnej slovenskej lekárni.
uvedomovať, aké prípadné výhody im generická preskripcia môže priniesť.
Bezhlavé
zamieňanie liekov...
... degraduje lekárnika
na predavača.
Prvou možnosťou ako vydať niečo iné ako
konkrétny liek napísaný na recepte bola generická substitúcia. Využívala sa najmä pri
antibiotikách a liekoch, ktoré neboli na Slovensku dostupné, prípadne ich lekáreň aktuálne nemala na sklade. Samotná generická
preskricia a najmä povinnosť predpisovať
vybrané lieky účinnou látkou prišla do lekární s účinnosťou zákona 362/2011 od
1. 12. 2011. A tento príchod bol dosť hlučný. Ozývali sa lekári, ozývali sa lekárnici,
pacienti boli zdesení, ozývali sa výrobcovia, médiá mali o čom písať. Po roku sa
situácia upokojila, veď v zákone ostala
lekárom možnosť uviesť konkrétny komerčný názov lieku do zátvorky a aj vývojári
softvéru podali lekárom pomocnú ruku
(vybrať konkrétny liek a softvér automaticky vytlačí na recept účinnú látku). Výrobcovia liekov sa zasa sústredili na iné
problémy (klastrovanie a referencovanie),
a médiá majú o zábavu postarané neustále – doplatky stúpajú, je o čom písať.
No a lekárnici? Tí si postupne začínajú
Má zátvorka výhody?
Niekoľko určite áno.
Dôvera v liečbu stanovenú lekárom.
Nezriedka sa stáva, že hoci je na trhu 5 – 6
liekov s rovnakou účinnou látkou, iba jeden
jediný konkrétny robí pacientovi „dobre“.
Po iných mu opúchajú nohy, svrbí ho koža,
má bolesti hlavy a podobne. Odhliadnuc
od objektivity, či v tomto prípade skôr
subjektivity, posudzovaných nežiaducich
účinkov, je zrejmé, že kompliancia pacienta bude lepšia pri lieku, ku ktorému má
dôveru. Preto si pacienti radšej zvolia liek
s vyšším doplatkom, ale overený vlastnými
skúsenosťami, či odporučený lekárom.
Jednoduchosť pri výdaji.
Každý sa ponáhľa, a kým v čakárni si pacient nedovolí frfľať sestričke, že čaká
dlho, tak v lekárni si to vynahrádza. Stačí dlhšie poradenstvo pri tare a už počuť
z radu šomranie, že čo tam henten toľko
robí a prečo tá „predavačka“ toľko rozpráva. Najlepšou skúškou trpezlivosti je potomok staršieho chronicky chorého rodiča,
ktorý príde do lekárne s priehrštím receptov
a na otázku „čo pán/pani užíva“ odpovedá:
„A to tam nie je napísané?“ Nuž, potom nasleduje výpočet generík, zodpovedajúcich
predpísanej účinnej látke, doplnený vizuálnymi pomôckami – ukážkami krabičiek.
Preto celkom príde vhod, ak je na recepte
zátvorka – postačí spýtať sa, či si pacient
želá liek s nižším doplatkom alebo to čo má
v zátvorke od lekára.
Prevencia konfliktu.
Kým časť lekárov akceptuje znenie zákona,
existuje aj skupinka lekárov, ktorí z nejakého dôvodu vyžadujú, aby lekárnik vydal iba
konkrétny v zátvorke uvedený liek. Pokiaľ
sa tak nestane, najskôr si to „zlízne“ pacient
a ak je stupeň rozčúlenia lekára vyšší, tak
aj lekárnik.
Aké to môžu byť dôvody? Verím, že každý lekár chce pre svojich pacientov iba to
najlepšie, a to nezištne. Takže domienky
typu „nastavte pacienta na liek XY a my
vám dáme zato ... eur“ ponechám bokom
a sústredím sa na iné. Napríklad, že lekár
vo svojej dlhoročnej praxi má reálne lepšie
skúsenosti s konkrétnym liekom ako s jeho
ostatnými generickými náhradami.
Napríklad, že konkrétny pacient roky užíva
žltú tabletku ráno a modrú večer a zmena
farby tablety spôsobí zmätok v dávkovaní, najmä ak sú všetky tablety podlhovasté
a biele a pacient si ich chystá nie do dávkovača liekov, ale na kôpku na tanierik.
Napríklad, že lekár si detailne vedie chorobopis vrátene farmakoterapie a má rád
pod kontrolou liečbu pacienta, za ktorú je
zodpovedný.
Ani jeden z týchto príkladov sa nedá uviesť
na zadnú stranu receptu pre prípad vylúčenia generickej preskripcie ako káže zákon,
ale má svoje dôvody, prečo zátvorku akceptovať.
Má generická preskripcia zmysel?
Hlúposti typu „ušetrenie zdrojov zdravotných poisťovní“ ponechám na dôvodové
správy v rámci legislatívneho schvaľovania
a zameriam sa na prínosy pre lekárnika.
www.phoenix.sk
•
17
R ecept
Farmácia
ká preskripcia umožňuje lekárnikovi vydať
pacientovi liek podľa účinnej látky, teda pacient nemusí čakať, až sa konkrétny liek objedná (ak ho lekáreň nemá), ale dostáva ho
hneď hoci pod iným názvom (zvyčajne sa
niečo v lekárni nájde☺). Niet nad rýchlu
pomoc. Príklad z nedávna – pacientka „Júj,
bolí ma brucho. Ten pantoprazol p.o. mi nedávajte, iba tú Nolpazu.“
Presviedčanie
Mladší aj starší si určite pamätajú na svoje
prvé pôsobenie v lekárni. Kým na „lógii“ sa
učili účinné látky a aj o polnoci by vedeli,
či je to betablokátor alebo blokátor kalciového vstupu a podobne, tak pri tare na nich
z receptu poškuľovalo zopár klikihákov,
ktoré im skúsenejší kolegovia pomohli prečítať (lebo už vedeli, aký komerčný názov
v nich hľadať). Nie že by to pomohlo...
málokedy sa stávalo, že komerčný názov
kopíroval názov účinnej látky. Mimochodom, dnešní nováčikovia to majú trochu
ľahšie – recepty sú tlačené, firmy pri názvoch akoby stratili fantáziu a nanajvýš
si pridajú k názvu účinnej látky svoj
„brand“.
Pri generickej preskripcii preto môže lekárnik predviesť všetky svoje schopnosti
a znalosti – podľa predpísanej účinnej látky mu v hlave rýchlejšie naskočia možné interakcie, kontraindikácie a výživové
odporučenia. Niežeby to pri komerčných
názvoch nevedel, ale (napriek vyššie uvedenému) majú niekedy firmy fantázie až príliš
a lekárnik najskôr musí vyhľadať, aká účinná látka sa pod názvom skrýva.
Ďalšou podstatnou výhodou generickej preskripcie, ktorá sa jemne uviedla do praxe
spolu s možnosťou generickej substitúcie
v predchádzajúcom znení zákona, je optimalizácia skladových zásob. Odhadujem,
že len taký amplodipín a simvastatín by pri
naskladnení všetkých registrovaných balení zabrali 1 – 2 šuflíky. A načo mať všetky?
Najmä ak každého prvého v mesiaci šuflík
otvoríte a na polovici krabičiek prepíšete
cenu. A niekedy prepísané ceny tvoria
väčšinu plochy krabičky...
Lepšie je držať iba zopár generík z danej účinnej látky, ku ktorým majú dôveru
predpisujúci lekári z okolia, alebo pacienti,
alebo sú aktuálne s najnižším doplatkom.
Všimnite si poradie, nie je náhodné.
Netreba zabudnúť ani na ďalší dôležitý fakt,
týkajúci sa liekov na akútne stavy. Generic-
18
•
www.phoenix.sk
Zákon nám dal možnosť. Na nás je, ako ju
využijeme. Vezmúc do úvahy všetky pre
a proti spomenuté v texte, dostávame sa ku
kľúčovému okamihu. Ako pacienta presvedčiť, aby si zvolil liek iný ako má v zátvorke.
Zákon prikazuje ísť na pacienta ekonomicky – s vyčíslením doplatkov = ponúknuť mu
liek s najnižším doplatkom. Kým žltočervená ceduľka na mrkve oznamujúca zníženie
ceny o 10 centov za kilogram spôsobí, že
zákazník si kúpi o pár kilogramov tejto
zdraviu prospešnej zeleniny viac, u liekov
má takáto stratégia nie vždy úspech.
Je to lacné, teda je to nekvalitné.
Chce sa mi ušetriť pár centov, ak neviem,
čo za liek dostanem? Radšej zoberiem to,
čo mám odskúšané.
Hm, lekárnik mi tu tlačí do hlavy nejaké
kaleráby, chce sa toho zbaviť, preto to dáva
tak lacno.
Alebo: Ten lekárnik sa určite dohodol
s tou firmou, a ja mu mám robiť pokusného
králika.
Pozastavme sa pri poslednej vete. Akoby
to dnes bolo, pamätám si na návštevu zástupcu jednej generickej firmy v čase, kedy
vestník s novým zákonom ešte voňal tlačiarenskou čerňou. Bez rozpakov ponúkol, že
ak zameníme konkurečné lieky za ich liek
s rovnakou účinnou látkou, tak za každú
zámenu dostanem zopár centov. Zalapala
som po dychu a takisto bez rozpakov som
mu odpovedala, že prenáša korupciu z ambulancií do lekární. Odvtedy u nás nebol....
Lekárne sú podniky, musia si zarobiť
na svoju prevádzku, preto je jasné, že
v čase znižujúcich sa cien a marží, hľadajú
spôsoby ako si prilepšiť. To čo ma vtedy
rozhodilo a považovala som za neprijateľné, sa stáva dnes bežným marketingovým
nástrojom. Napokon, pacient nejaký liek
dostať musí a ako všetci vieme, generiká
sú bioekvivalentné a ich zámena je legislatívne odobrená. Na podobnom princípe sa
zakladá projekt Category management,
keď sa v rámci výdaja účinnej látky pre-
ferujú s výrobcom a dodávateľom vopred
dohodnuté lieky. Lekáreň za zvýšenie lokálneho trhového podielu lieku získava finančný bonus od výrobcu. Projekt sa rozbieha
a postupne sa riešia aj problémy – najskôr
mala totiž lekáreň k dispozícii papierový
zoznam preferovaných liekov, ktorý nebol
zakomponovaný do softvéru, či už pri výdaji alebo pri objednávkach. V súčasnosti už lekárnik pri výdaji vidí preferenčné
nastavenie lieku, ostáva doriešiť objednávaciu časť.
Nakoľko lekáreň poverí pri tomto projekte dodávateľa vyjednávaním podmienok
s výrobcami a konečným výberom liekov,
nie vždy je zoznam vyhovujúci – najmä
v súvislosti so zmenami cien každý mesiac
(výber je spracovaný na štvrťrok) a lokálnou preskripciou. Je však dostatočne široký,
aby bolo možné uplatniť preferečný výber
lieku aspoň u niektorých účinných látok.
Teda projekt dáva voľnosť lekárnikovi zvoliť si účinné látky, kde bude uprednosťňovať konkrétneho výrobcu.
Vo väčšine prípadov sú preferenčné lieky
súčasne liekmi s najnižšími resp. nižšími
doplatkami v rámci ATC skupiny, preto je
argumentácia v ich prospech jednoduchšia
– pacientovi ponúkneme ušetrenie na doplatkoch.
V rámci zámeny liekov tvorí výška doplatku iba časť dôvodov prečo áno a prečo nie.
Napriek vedeckým štúdiám o rovnocennosti účinných látok a liekov, je tu lekárnik –
osoba, ktorá ktovie prečo má sympatie k tomuto výrobcovi, henten jej nevadí, a lieky
od tamtoho zamení s radosťou (lebo jej potomok sa z nich vyhádzal, kým konkurečný
liek znáša v pohode). Osobná skúsenosť,
povesť výrobnej firmy, jej etické správanie,
ekologický prístup, vo veľkej miere prístup
reprezentantov, spôsob ako rieši prípadné
zistené nedostatky, toto všetko ovplyvňuje
rozhodovací proces pri výdaji lieku.
Bezhlavé zamieňanie liekov iba preto,
že šéf alebo majiteľ to prikázal, a bez ohľadu na okolnosti – skúsenosti lekára, voľba
pacienta, vlastné presvedčenie – degraduje
lekárnika na predavača. Naopak, pokiaľ
lekárnik citlivo vezme do úvahy všetky
okolnosti, a vyberie pre pacienta správny
liek, môže profitovať nielen ekonomicky,
ale aj profesne a ľudsky.
R ecept
Farmácia
Pohľad
z konzervatívnej
Británie
PharmDr. PETER MUŠKA
vedúci lekárnik lekárenskej spoločnosti
BOOTS The Chemist, Londýn
Foto ISIFA
Vo Veľkej Británii má generická substitúcia dlhodobo pevné miesto a pravidlá. Na recept doktor napíše účinnú látku
a ak originálny liek nie je viazaný patentom, lekárnik by
mal vydať generický liek. Následne poisťovňa preplatí iba
sumu generického prípravku, ktorá je oficiálne zverejnená. Ak by aj lekárnik vydal drahšie originálne balenie a aj
označil na ľavej strane receptu, stále dostane zaplatené ako
keby vydal generický prípravok.
Ak pacient trvá na tom, že potrebuje iba originálny liek,
môže doktor na recept namiesto účinnej látky napísať už
konkrétny originálny prípravok. V tom prípade je lekárnik
povinný vydať originál a aj ho dostane preplatený. To sa ale
veľmi často nestáva, iba ak pacient má nežiaduce vedľajšie
účinky na lacnejší generický liek alebo nedosahuje očakávaný efekt.
www.phoenix.sk
•
19
R ecept
R ozhovor
OSOBNOSTI MEDZI NAMI
Výsledky,
ktoré sú sexi
Slovák, vedec, profesor, jadrový fyzik, dekan – prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., usmiaty
päťdesiatnik, ktorého vedecké výsledky využívajú pri kozmickom výskume v NASA a pracuje
na misii, ktorá môže potvrdiť predpoklad, že na Jupiteri existuje život.
Pripravil JÁN NEMEC
Foto RENATA JANÁSOVÁ
K jadru veci
Keď sa otvorili dvere kancelárie dekana
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, očakával som pracovňu s hŕbou kníh,
časopisov, pracovného neporiadku. Na môj
údiv mi odpovedal s úsmevom: „Kto nemá
poriadok na stole, nemá ho ani v hlave!“
Vtedy som si uvedomil, že slovník cudzích
slov som si na rozhovor so špičkovým slovenským vedcom priniesol zbytočne.
Hovorí sa, že ste dlhé roky spávali spolu
s dekanom bratislavskej Farmaceutickej
fakulty?
(široký úsmev) To tam nenapíšte, voľakedy
sme spolu na internáte bývali a on vravieva,
že som ho niekedy aj z postele vyhnal...
Dodnes ste nielen rodinní priatelia, ale spája vás aj práca. Ako súvisí jadrová fyzika
s farmáciou?
Vo všeobecnosti platí, že ak chcete niečo
pochopiť, musíte ísť k jadru veci. To znamená, že ak chce človek pochopiť prírodu,
musí ísť k jadru. Jadrová fyzika je všade,
pretože svet pozostáva z elementárnych častíc, atómových jadier. Nie je to len na Zemi.
Procesy, ktoré prebiehajú vo hviezdach,
to sú procesy termonukleárnej syntézy
a v kozmickom výskume ide o študovanie
jadrových reakcií vo vesmíre.
20
•
www.phoenix.sk
Ako sa dostala voda na Mars?
Vraj z varenia nejakého guláša.
Foto ISIFA
Je voda na Marse alebo
korčuľami na Mars?
Zúčastnili ste sa na letoch k Marsu. Nie
však v kabíne kozmickej lode, ale ako
súčasť tímu, ktorý mal skúmať zloženie
povrchu Marsu a zisťovať, či tam je voda.
Misia Mars Odysey zistila, že voda na povrchu a pod povrchom Marsu je vo forme
ľadu. Je to výsledok práce veľkého tímu.
Ja som robil počítačové programy, ktoré
simulovali podmienky na Marse, interakcie
kozmického žiarenia s povrchom Marsu,
vyvolávanie jadrových reakcií, spomaľovanie neutrónov...
Keď vznikali planéty, bol to naozaj „guláš“,
odborne ho nazývame nebulárna hmlovina,
ktorá vznikla ako pozostatok nejakej veľmi veľkej hviezdy. Tá nakoniec vybuchla
ako supernova a rozmetala hmotu do svojho okolia a z časti nebulárnej hmloviny
vznikala slnečná sústava, Slnko a postupne ďalšie planéty. Už pri vzniku časť vody
bola zachytená do vnútra Zeme a takisto do
vnútra Marsu, lebo Zem a Mars boli na počiatku veľmi podobné. Vulkanickou činnosťou sa dostala časť vody na povrch. Zem,
na rozdiel od Marsu, si dokázala vodu na
povrchu udržať. Ďalším zdrojom vody boli
kométy, ktoré bombardovali Zem aj Mars.
Kométy nie sú nič iné ako špinavé ľadové
gule.
Kedy sa dozvieme niečo
o živote na Marse? Bol tam život,
je tam život? Marťankovia?
Keby sme to vedeli, tak tam nemusíme
posielať toľko prístrojov. To nevieme jednoznačne povedať. Sú však výskumy,
ktoré hovoria, že by tam mohol byť život.
V atmosfére Marsu, najmä nad rovníkom,
sa vyskytuje metán, ktorý môže pochádzať
z vulkanickej činnosti alebo z metabolizmu
R ecept
Bez receptu
Jednoducho
som mal šťastie...
VIZITKA
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Svojou prácou
• prispel k objaveniu vody na Marse
• pomohol určiť vek Zeme s presnosťou na jedno promile
• podporil predpoveď katastrofických udalostí na našej planéte
www.phoenix.sk
•
21
živých organizmov. Vulkanická činnosť na
Marse je už dávnou minulosťou, preto ak sa
tam objavuje metán dnes, jedna z hypotéz
je, že to môže byť z mikroorganizmov, ktoré žijú hlbšie pod povrchom, kde je teplejšie, kde je voda v tekutom stave. Pri malých
otrasoch, minizemetraseniach, sa môže
dostať metán cez trhliny do atmosféry,
a to je náznak života pod povrchom Marsu.
V poslednom období experimenty a simulácie horenia uhlíkových meteoritov
v atmosfére Marsu poukazujú na možnosť
pôvodu metánu z nich.
Môžeme sa teda dočkať pri terajšej misii robotickej sondy Curiosity, že objaví život na Marse?
Podľa môjho názoru nemá veľkú šancu,
že tam nájde život, lebo ho hľadá len na
povrchu. Sú však plánované ďalšie misie
v roku 2016 a 2018, ktoré budú vŕtať pod
povrchom a tam bude väčšia šanca, že objavia život. V súčasnosti veríme, že tam
22
•
www.phoenix.sk
Slušnosť, pracovitosť
a odmietanie
takých pokušení
ako je pýcha a lenivosť.
život bol, alebo tam ešte je, ale nemáme na
to dôkazy.
Curiosity konštruovali
aj v americkom Národnom
laboratóriu v Los Alamos,
kde ste ako jediný Slovák
pôsobili pri rôznych misiách
práve na Mars. Je to Vaša
obľúbená planéta?
Tým, že som na rôznych „marsovských“
misiách robil, stal sa Mars mojou hlavnou pracovnou náplňou, mojím favoritom.
Ale bol som aj na misii, ktorá letela
k asteroidu 433 Eros a v súčasnosti pracujeme na lete ku kométe a k Merkúru. Už
teraz sa teším, keď pôjde sonda k mesiacu
Jupitera Európa, pretože je považovaný za
miesto, kde je najväčšia šanca nájsť v rámci
slnečnej sústavy život. Na tomto som robil,
pripravuje sa to. Výsledky môžu byť veľmi
zaujímavé, lebo vieme, že tam po povrchu
tečie voda, je v nej veľké množstvo soli
a sú tam zlúčeniny, ktoré sú potrebné, aby
vznikol život. Očakáva sa, že by tam mohol
existovať život.
Kedy sa dozvieme tu na Zemi,
že na mesiaci Jupitera je život?
Predpokladám, že pokiaľ to nepotvrdia družice, ktoré sú už na ceste, tak to môže byť
v rokoch 2020 až 2025.
5. októbra na Medzinárodný
deň učiteľov ste oslávili 53 rokov.
R ecept
Nie je to málo rokov na také
významné vedecké úspechy?
Moje programy, ktoré som vyvinul na
simulovanie interakcií častíc kozmického žiarenia sa dajú zovšeobecniť na interakciu akýchkoľvek častíc nejakým
látkovým prostredím. Stačí len definovať, aké máte častice, napríklad pri rádiofarmaceutiku sa uvoľňujú elektróny
alebo neutróny a potrebujete skúmať,
zistiť ako to s okolitým tkanivom reaguje,
či tam zabíjajú nejaké bunky a ako ďaleko sa to dostane. Toto všetko sa dá simulovať našimi programami. S profesorom
Kyselovičom sme mali aj takýto spoločný
projekt, kde sme problémy riešili spoločne.
Teraz budujeme na našej fakulte zo štrukturálnych fondov laboratórium urýchľovacej
hmotnostnej spektometrie, čo znie veľmi
nezrozumiteľne, ale zjednodušene povedané, budeme mať zariadenie, ktoré je supersenzitívne. Dokáže nájsť napríklad jeden
atóm medzi desať na osemnástu atómami,
čo v prípade farmaceutického priemyslu
znamená zvyšovanie čistoty liekov. Ukazuje sa, že žiadna prírodná vedecká disciplína
sa nevyhne tomu, aby nakoniec neskončila
v zdravotných aplikáciách. Zdravie populácie je jedna z priorít. Preto aj my budeme
rozvíjať tento smer aj na našej fakulte. Urobili sme študijný program Biomedicínska
fyzika, ktorý je zameraný na takéto aplikácie.
Mal som v profesionálnej kariére jednoducho šťastie. Už od základnej školy som
mal vynikajúcich učiteľov, aj pri štúdiu na
Katedre jadrovej fyziky nám starší kolegovia vytvárali podmienky na rýchly rast.
V tridsiatke som odišiel do Los Alamos na
tri roky na „postdoktorský“ pobyt a vtedy
som nemal inú povinnosť ako robiť dobrú
vedu a publikovať. Následne Inštitút Maxa
Plancka v nemeckom Mainzi, švajčiarsky
Federálny ústav pre životné prostredie
v Duebendorfe a univerzita v Berkeley
v Kalifornii. Všade boli vynikajúce podmienky bez starostí o materiálne zabezpečenie, zháňanie literatúry a iné veci potrebné
pre kvalitnú vedeckú prácu. Bol som limitovaný len svojimi schopnosťami.
Ako však ukázať svoje
schopnosti iným, aby Vás
posunuli ďalej? Z krajiny
do krajiny, z vedeckého
laboratória do ďalšieho?
Najskôr to bol sen, túžba a z nej cieľ. Bol
som ešte len štvrtákom na základnej škole
a už ma fascinoval vesmír, veľmi skoro som
sa rozhodol, že chcem robiť v kozmickom
výskume. Vo vede je to tak, že človek musí
byť zodpovedný, skromný, tvrdo pracovať
a hlavne byť trpezlivý. Deväťdesiat percent
nápadov nevedie k dobrým výsledkom, ale
desať percent stojí za to. Ešte aj v tom, čo je
mojím úspechom, som mal šťastie. Pracoval som na tom, čo sa dá verejnosti aj „predať“ – je to zrozumiteľné. Predstavte si,
keby som objavil ako elektrón z 365. obežnej dráhy prechádza na 364. v atóme lantánu, tak by tomu nikto nerozumel, nikoho by
to nezaujímalo. Ale výskum Marsu a hľadanie života vo vesmíre je vec, ktorá ľudí
zaujíma, vedia o čom to je. Čiže často vedci
objavia mnohé dôležité fakty, ktoré sú aj
z hľadiska vedy komplikované, aj z hľadiska spoločnosti užitočné, ale nie sú také
príťažlivé, nie sú také „sexi“.
S čím ste odišli do Národného
laboratória v Los Alamos
a čo ste si odtiaľ priniesli?
Keď to mám vyjadriť tak materiálne, išiel
som tam sám s jedným kufrom, kde som
mal ešte maturitnú košeľu a vracal som sa
s manželkou a so synom (smiech). Priniesol som tam moje skúsenosti a vedomosti
o jadrových reakciách v oblasti kozmického
R ozhovor
Možno to pochopiť aj tak,
že výsledky Vašich jadrovofyzikálnych výskumov sú aj v lekárňach za tarou?
Lieky, ktoré predávajú, majú stále menej
a menej vedľajších negatívnych účinkov.
Bežný človek si ani neuvedomí ako rýchlo
ide vývoj, výskum a jeho aplikácie v oblasti
dosahovania čistoty liekov.
žiarenia, vrátil som sa s prístupom k novým
zdrojom informácií, naučil som sa pracovať
vo veľkom a špičkovom tíme a odniesol som
si iný prístup k vedeckej robote, jednoznačný ťah na cieľ, schopnosť prezentácie navonok, pretože „čo neopublikuješ, to ako keby
si ani neurobil“.
Vráťme sa k Vášmu vzťahu
k farmácii. Spája Vás, okrem
rodinného priateľstva s profesorom Jánom Kyselovičom, dekanom Farmaceutickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave, ešte niečo s farmáciou?
Aké ingrediencie by mal mať
recept na životný úspech?
Slušnosť, pracovitosť, poctivosť a odmietanie takých pokušení ako je pýcha a lenivosť. Snažiť sa neustále komunikovať
s ľuďmi, a to nielen rozprávať, ale ľudí aj
počúvať. Veľkým problémom tejto spoločnosti je, že každý veľa hovorí, ale nikto nedokáže počúvať. To znamená už od malička
počúvať rodičov, učiteľov a priateľov.
www.phoenix.sk
•
23
1. december
Svetový deň boja
proti AIDS
Vyhlásený Svetovou
zdravotníckou organizáciou
na podnet medzinárodnej
konferencie o AIDS, ktorá
sa konala v januári 1988
v Londýne. Oslavuje sa
od roku 1988. Symbol
solidarity s ľuďmi
postihnutými touto
chorobou predstavuje
Červená stužka
(Red ribbon).
Tridsať rokov boja
s infekciou HIV/AIDS
doc. RNDr. DANICA STANEKOVÁ, CSc.
Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Prvýkrát sa červené stužky
objavili pri založení
organizácie Red Ribbon
24
•
www.phoenix.sk
International na koncerte, ktorý
usporiadal Freddie Mercury
na Veľkonočný pondelok
v roku 1992 na londýnskom
štadióne vo Wembley.
Foto ISIFA
Začiatkom 80. rokov boli v San Franciscu opísané prvé smrteľné prípady pneumocystovej pneumónie u jedincov homosexuálnej orientácie.
Aj vďaka tejto menšine sa zistilo, že je ľudstvo ohrozené novou záhadnou
nebezpečnou chorobou. Začali sa písať dejiny infekcie HIV/AIDS a píšu
sa dodnes... Čo sa za tých vyše 30 rokov v boji s infekciou HIV/AIDS
zmenilo?
R ecept
Podľa údajov WHO/UNAIDS sa od začiatku epidémie vo svete infikovalo vírusom
HIV približne 60 mil. ľudí. Predpokladá sa,
že v r. 2010 žilo s infekciou HIV vo svete
33,4 mil. ľudí, z toho 2/3 v subsaharskej
Afrike. Vďaka zintezívneniu programov
prevencie incidencia infekcie HIV poklesla
globálne vo svete od roku 1999, kedy dosiahla svoj vrchol, do roku 2010 o 19 %.
Výnimku predstavujú krajiny východnej
Európy a centrálnej Ázie, kde došlo naopak
k nárastu nových prípadov o 25 %. Vzrastajúci trend šírenia infekcie HIV v týchto
oblastiach je podmienený medzi iným aj
nepriaznivou socioekonomickou situáciou
a s ňou spätými javmi akými sú sex biznis,
užívanie drog, obchod s ľuďmi, migrácia
a pod. Nie nadarmo sa preto infekcia HIV
spolu s TBC a maláriou nazývajú choroby chudobných a boj s nimi je jednou
z hlavných úloh rozvojových cieľov tisícročia (MDG).
Potešiteľné je, že z pôvodne smrteľnej
infekcie sa stala infekcia HIV liečiteľná,
hoci stále nevyliečiteľná. V súčasnosti
je k dispozícii 6 tried liekov, ktoré brzdia
množenie vírusu na rôznych stupňoch jeho
replikácie a tým dávajú šancu imunitnému
systému regenerovať sa. V súčasnosti asi
5,2 mil. ľudí užíva antiretrovírusovú terapiu /ART/ už aj v rozvojových krajinách,
čo predstavuje viac než 13-násobný nárast
od roku 2004. Ide však stále iba o 1/3 z 15
miliónov pacientov, ktorí by túto liečbu potrebovali. Kombinovaná ART nielen výrazne skvalitnila a predĺžila život pacientov,
ale aj znížila úmrtnosť na infekciu HIV
o 19 % v rozpätí rokov 2004 – 2009. Navyše
potlačením virémie u liečených pacientov
prispela tiež k zníženiu pravdepodobnosti
ďalšieho šírenia infekcie HIV napríklad pri
sexuálnom styku. Kombinovaná ART zohrala dôležitú úlohu aj v prevencii prenosu
infekcie HIV z matky na dieťa. Kým u neliečených HIV-pozitívnych tehotných žien
predstavovalo kedysi riziko prenosu infekcie na dieťa až 30 %, cielená profylaxia
vertikálneho prenosu znížila toto riziko na
3 – 4 %. Nepriaznivým javom sprevádzajúcim ART je však možný vznik rezistencie
HIV, a to najmä u dlhodobo liečených pacientov či u pacientov s nízkou adherenciou
k liečbe. Vírus HIV totiž mutuje v génoch
kódujúcich enzýmy vírusu, voči ktorým je
ART namierená, čím sa znižuje jej účinnosť
a vyvstáva nutnosť neustálej zmeny kombinácie liekov. Šírenie rezistentných kmeňov
HIV sa v súčasnosti pozoruje vo svete už
aj u novo diagnostikovaných HIV-pozitív-
Zdravie
nych pacientov. Vývoj nových liekov proti
HIV zostáva preto neustále výzvou pre vedcov a farmaceutické spoločnosti.
Nemalý pokrok sa uskutočnil tiež v oblasti
diagnostiky infekcie HIV. Pôvodne zavedené testy ELISA namierené voči typu HIV
1 sa rozšírili na vysoko citlivé a špecifické
testovacie súpravy určené na diagnostiku
infekcie HIV 1, 2 a O, ktoré sú schopné
zachytiť infekciu všetkými kolujúcimi subtypmi HIV 1 a 2 alebo ich rekombinantnými
cirkulujúcimi formami (CRF). Na skrátenie
imunologického okna sa v súčasnosti používajú testy ELISA štvrtej generácie, ktoré
vyspelých krajinách však nie je odporúčané, keďže pri nich absentuje poradenstvo
upozorňujúce na možnosti imunologického
okna a vysvetľujúce reaktívny výsledok.
Z dôvodu odbúrania strachu klienta z návštevy ambulancie sa pristúpilo aj u nás
k možnosti anonymného a bezplatného
testovania ako dôležitej súčasti národného
programu prevencie.
umožňujú súčasnú diagnostiku protilátok
aj antigénu, na konfirmáciu reaktívnych
výsledkov pribudli testy western blot
a PCR. Progresiu infekcie HIV možno
u pacientov pravidelne sledovať pomocou
laboratórnych markerov, akými sú vírusová
záťaž, počty CD4/CD8 lymfocytov, rezistencia, tropizmus HIV či polymorfizmus
koreceptora CCR5. Odporúčania na monitorovanie liečby infekcie HIV sú neustále
inovované na základe výsledkov klinických štúdii a pre potreby EU dostupné na
webovej stránke European AIDS Clinical
Society. Nie všade vo svete však možno
spomínané metódy využívať. Existujú stále
ešte oblasti v rozvojových krajinách, kde
sa výsledok jedného rýchlotestu potvrdzuje
druhým, prípadne sa diagnóza uzatvára na
základe klinických príznakov AIDS. Používanie rýchlotestov pre domáce potreby vo
Slovenská republika patrí ku krajinám EU
s najnižšou prevalenciou infekcie HIV.
Prvý prípad infekcie HIV bol na Slovensku diagnostikovaný v roku 1985. Následne na to sa v roku 1996 zaviedlo povinné
testovanie darcov krvi, neskôr aj tkanív,
orgánov, spermy a mlieka. K 31. 12. 2011
bolo v SR evidovaných 389 HIV-pozitívnych občanov SR a 117 cudzincov. Spomedzi občanov SR choroba AIDS prepukla
u 61 osôb, 38 pacientov na AIDS zomrelo. U nás, podobne ako vo väčšine štátov
západnej Európy, stále prevláda prenos
infekcie sexuálnym stykom muža s mužom (64,5 %), menej heterosexuálnym nechránených sexuálnym stykom (23,1 %),
pričom dominujú ženy nad mužmi. Ženy
nielen u nás, ale aj vo svete predstavujú
zraniteľnú časť populácie, keďže sú vystavené väčšiemu riziku prenosu infekcie pri
sexuálnom styku než muži a mladý ženský
organizmus je citlivejší voči nákaze než
po menopauze. Nezanedbateľnými rizikovými faktormi prenosu infekcie HIV u žien
je tiež domáce násilie, obchod s bielym
mäsom či sexbiznis. Prevencia infekcie
HIV u žien je zvlášť dôležitá, keďže ženy
sú nositeľkami života. Aj u nás už priviedlo
na svet deti 19 HIV-infikovaných tehotných
žien, avšak vďaka úspešnej profylaxii prenos infekcie HIV z matky na dieťa nebol
zatiaľ potvrdený. Podobne prenos infekcie
HIV transfúziou krvi nebol doteraz v SR
zaznamenaný, hoci jeden slovenský občan
www.phoenix.sk
•
25
R ecept
Zdravie
sa týmto spôsobom nakazil v zahraničí.
Napriek tomu, že vnútrožiloví užívatelia
drog predstavujú vysoko zraniteľnú skupinu ľudí vo vzťahu ku krvou prenosným
infekciám, prenos infekcie HIV použitými
ihlami a striekačkami v SR bol doteraz evidovaný iba u 11 osôb. Za priaznivú situáciu
v šírení infekcie HIV v marginalizovanej
časti populácie, akou sú pracovníci v sex
biznise, bezdomovci, deti ulice, utečenci
a migranti, vďačíme obetavej práci mimovládnych organizácii, ktoré sa prostredníctvom programov „harm reduction“ snažia
zmierniť následky infekcie HIV na spoločnosť. Rozdávanie čistých ihiel, striekačiek, kondómov a edukačných materiálov
priamo v uliciach umožňuje nielen znížiť
pravdepodobnosť prenosu aj iných krvou
prenosných infekcií v tejto populácii, ale
pomocou sociálnej asistencie aj uľahčuje
začleniť sa týmto ľuďom späť do spoločnosti. Navyše zber použitých ihiel a striekačiek priamo užívateľmi ich motivuje k zodpovednejšiemu správaniu a tým aj ochrane
okolia.
Za 30 rokov boja s infekciou HIV sa teda
veľa urobilo na poli prevencie, diagnostiky
či terapie. Stále však zostalo jedno boľavé miesto a ňou je samotný pacient – nie
jeho telo, ale duša! Infekcia HIV je dodnes
opradená množstvami mýtov či predsudkov, ktoré sú príčinou strachu a skrytej
diskriminácie pacientov, a to nielen laikmi, ale neraz aj odborníkmi. Pritom vírusom HIV sa dnes môže infikovať každý,
hlavne mladý človek hľadajúci si partnera
v spleti vzťahov, na konci ktorých môže stáť
nič netušiaci zdravo vyzerajúci pacient. Pacienti sa boja nás a my sa bojíme ich – tento bludný kruh by bolo potrebné pretrhnúť,
inak preventívne aktivity nikdy nebudú
efektívne.
Úskalím vyliečenia infekcie HIV zostáva
skutočnosť, že sa doteraz nepodarilo vyrobiť liek, ktorý by dokázal provírus spoľahlivo vyštiepiť z jadra bunky, hoci prvé lastovičky na tomto poli už boli zaznamenané.
Rovnako nemáme vakcínu, ktorá by bola
schopná chrániť voči všetkým subtypom
kolujúcim vo svete. Vyrobenie „zázračného“ lieku či vakcíny zostáva preto naďalej
veľkou výzvou. Kým sa naplní, pokúsme
sa však o niečo jednoduchšie – prijať našich pacientov bez strachu, zábran či predsudkov. Pacienti žijú medzi nami, potrebujú
našu pomoc, aspoň morálnu, a my o nich
nevieme. Ktovie – možno je medzi nimi aj
niekto z našich blízkych...
26
•
www.phoenix.sk
Kto bol
Antonín Holý?
Pripravila VERONIKA KUREČKOVÁ
Keď slovenskí pacienti s AIDS, hepatitídou alebo herpesom siahajú po svojich liekoch,
možno ani netušia, že pri ich zrode stál český vedec.
Antonín Holý sa narodil 1. septembra 1936 v Prahe. Vyštudoval organickú chémiu na
Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity. Potom nastúpil do Ústavu organickej chémie a biochémie v Prahe, kde pôsobil celý život.
Kariéru profesora Holého predznamenali nielen mimoriadny talent, usilovnosť a húževnatosť, ale aj nevyhnutná dávka šťastia. V roku 1976 sa náhodou stretol s belgickým
virológom Erikom De Clercqom, a toto stretnutie mu prinieslo možnosť spolupráce pri
testovaní všetkých nových látok.
Holému sa nakoniec podarilo nájsť i partnera pre klinický vývoj a následnú výrobu látok, ktoré skúmal. Americkí vedci John Martin a Bill Lee prezieravo rozpoznali potenciál, ktorý látky ukrývajú, a stavili na ne všetko. V roku 1990 prevzali malú spoločnosť
Gilead Sciences a odkúpili patenty na Holého látky.
Spolupráca priniesla prvé výsledky po šiestich rokoch. V roku 1996 bol v USA a EÚ
schválený liek Vistide, ktorý sa používa na liečenie vírusového zápalu očnej sliznice,
pôsobí aj proti vírusu pásového herpesu a vírusu pravých kiahní. V roku 2001 bol na
liečbu AIDS schválený aj liek Viread. V roku 2002 schválili liek Hepsera proti hepatitíde typu B. Od roku 2004 sa na liečbu AIDS používa liek Truvada, od roku 2006 Atripla,
a od roku 2011 Complera a Eviplera.
Holý dostal mnoho vedeckých ocenení, vrátane Štátnej ceny za chémiu v roku 1984.
Získal niekoľko čestných doktorátov. Od roku 2006 bol členom Európskej akadémie
vied a umení. Jeho výskum bol však na hrane medzi základným a aplikovaným, a tak
sa nikdy nedočkal Nobelovej ceny.
Ale Antonín Holý nebol len mimoriadne úspešným vedcom. Na svojom pracovisku
vychoval aj veľa špičkových odborníkov, ktorí dnes v jeho práci pokračujú.
Profesor Holý zomrel po dlhej chorobe 18. júla 2012. Zhodou okolností práve
v tento deň dostal jeho liek Truvada v USA povolenie na použitie ako prevencia
pred nakazením vírusom HIV.
Lieky, na vývoji ktorých sa prof. Antonín Holý podieľal:
• Duviragel
(účinná látka dihydroxypropyladeninum, užíva sa pri liečbe herpesu)
• Vistide
(cidofovir, lieči zápal očnej sliznice, pásový herpes a pravé kiahne)
• Viread
(tenofovir disoproxil, lieči AIDS a hepatitídu typu B)
• Hepsera
(adefovir, lieči žltačku B)
• Truvada
(tenofovir, emtricitabin, lieči AIDS, pôsobí ako prevencia HIV)
• Atripla
(tenofovir, emtricitabin, efavirenz, užíva sa pri liečbe AIDS)
• Complera, Eviplera
(tenofovir, emtricitabin a rilpivirin, užíva sa pri liečbe AIDS)
DIAGNÓZA
Zvýšený
cholesterol
... a ostatné rizikové
faktory chorôb srdca a ciev
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti
Srdcovocievne ochorenia stále vedú v rebríčkoch hlavnej
príčiny úmrtnosti celosvetovo aj na Slovensku. K rizikovým
faktorom patria tie, ktoré môžeme ovplyvniť – stravovanie,
životný štýl, fajčenie, ako aj tie, ktoré sa ovplyvniť nedajú
– vek, pohlavie, cukrovka, dedičné predispozície – t. j. skutočnosť, či už v našej rodine takýmito chorobami niekto trpel.
Foto ISIFA
Čo je cholesterol?
Cholesterol je tuková látka, ktorá je základným stavebným kameňom stien buniek, ale
taktiež východiskom pre tvorbu nevyhnutne potrebných látok, napríklad pohlavných
hormónov a žlčových kyselín. Cholesterol
sa z 1/3 dostáva do organizmu potravou
a zvyšné 2/3 si tvorí organizmus sám v pečeni a tráviacom ústrojenstve. V krvi obsiahnuté tuky – triglyceridy a cholesterol sú
spojené s bielkovinami v podobe tzv. lipoproteínov. Toto spojenie je pre tukové látky
nevyhnutné. Príliš veľa tukov vedie k vzniku srdcovocievnych chorôb.
Tuky, a tým aj cholesterol, sú ťažko rozpustné vo vode a nemôžu preto len tak
jednoducho prechádzať krvou. Vaše telo si
pomáha obalom s bielkovinami (proteínmi), tzv. apoproteínmi. Túto kombináciu
z tukov a bielkovín nazývame lipoproteín.
HDL (high density lipoprotein), „dobrý“
cholesterol obsahuje málo tukov a veľa
bielkovín. Pri LDL „zlom“ cholesteríne
(low density lipoproteín) je to naopak, obsahuje veľa tukov a málo bielkovín. „Dobrý“ cholesterol má tú vlastnosť, že odstraňuje nadbytočný cholesterol v krvi, oproti
tomu „zlý“ cholesterol sa usadzuje hlavne
v cievach. Čím sú vyššie HDL hodnoty
Prijateľná hodnota
hladiny cholesterolu
je zvyčajne menej
než 5 mmol/l.
v krvi, o to je to lepšie, lebo pomocou neho
sa dá nadbytočný cholesterol mobilizovať
a odstrániť. Aby sme vedeli posúdiť riziko
arteriosklerózy (vápenatenie ciev), je teda
dôležité, aby sme pri celkovom zvýšení
cholesterolu poznali podiel LDL-cholesterolu ako aj HDL-cholesterolu v našom tele.
Pritom pôsobí čo najnižšia LDL a najvyššia
HDL – hodnota pozitívne na riziko predčasnej aterosklerózy.
Celková hladina cholesterolu
Prijateľná hodnota hladiny cholesterolu je
zvyčajne menej než 5 mmol/l. Rozhodnutie
o liečbe je väčšinou podľa výšky hladiny
zlého (LDL) a dobrého (HDL) cholesterolu
a nie jeho celkovej hladiny. LDL-cholesterol, nízka hustota lipoproteínového cholesterolu je presnejším indikátorom ochorenia vencovitých tepien ako celková hladina
cholesterolu. Veľký počet štúdií potvrdzuje, že zvýšená hladina LDL-cholesterolu je
spojená so zvýšeným výskytom ochorenia
vencovitých tepien.
Ako si možno znížiť
cholesterol v krvi?
Okrem nenasýtených mastných kyselín
majú priaznivý účinok na tukové látky
v krvi aj iné látky, napríklad vláknina –
nachádza sa v ovocí, zelenine, strukovinách, celozrnných výrobkoch, hubách atď.
a rastlinné steroly a stanoly. Ide o látky vyskytujúce sa v rastlinách a majú štruktúru
molekuly podobnú ako cholesterol. Tieto
látky pôsobia v tráviacom trakte, kde znižujú vstrebávanie cholesterolu z potravy.
Zistilo sa, že konzumácia 2 – 2,5 gramu
rastlinných sterolov pri pravidelnej každodennej konzumácii počas troch týždňov s dodržiavaním zdravého životného
štýlu, znižuje hladinu LDL-cholesterolu
o 10 – 15 percent. Na zvýšenie ich príjmu
sa rastlinné steroly pridávajú do niektorých
www.phoenix.sk
•
27
Zdravie
rastlinných nátierok, pretože sa hojne konzumujú a ľahko sa začlenia do zvyčajných
stravovacích zvyklostí.
Postup v liečbe vysokého
cholesterolu
Základný postup v liečbe vysokého cholesterolu, alebo odborne dyslipidémie, by sa
mal sústrediť na zmenu životného štýlu,
a to konkrétne na dodržiavanie diéty, zvýšenie fyzickej aktivity a zákaz fajčenia.
V prípade farmakologickej liečby lekár vyberie ten najvhodnejší liek a pomocou tohto lieku sa bude snažiť dostať pod kontrolu
cholesterol pacienta. Väčšinou je to vtedy,
keď si organizmus sám nedokáže správne
regulovať cholesterol a úprava životného
štýlu nestačí. Človek si môže sám napomôcť úspešnému zvládnutiu ochorenia,
a to dodržiavaním zásad liečby, pravidelnými kontrolami u svojho lekára, ako aj
ovplyvnením už spomínaných rizikových
faktorov. Nový spôsob života a predpísaný
liek pomôžu dostať cholesterol pod kontrolu a žiť plnohodnotný život zdravého
človeka. Iba 10% redukcia celkovej hladiny cholesterolu znamená až o 15 % nižšiu
úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia!
Najúčinnejšie lieky na znižovanie hladín
cholesterolu sú statíny. Statíny znižujú hladiny celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu tak, že blokujú jeho tvorbu v pečeni.
Najúčinnejšie statíny zároveň redukujú aj
koncentráciu triacylglycerolov v krvi. Statíny účinným znížením hladín cholesterolu
a čiastočne aj triacylglycerolov redukujú
srdcovocievne riziko pacienta, čím znižujú
úmrtnosť a chorobnosť na ochorenia srdca
a ciev. Statíny lekár predpíše vtedy, ak po
úprave životného štýlu a stravovania po
3 mesiacoch nedôjde k dostatočnému zníženiu hladiny cholesterolu v krvi.
Ak má pacient hladiny cholesterolu len
mierne zvýšené, ale má prítomné veľmi
vysoké hladiny triacylglycerolov, uprednostňujú sa lieky nazývané fibráty. U pacientov, ktorí majú vysoké hladiny cholesterolu a zároveň niekoľkonásobne zvýšenú
hladinu triacylglycerolov sa fibráty používajú v kombinovanej liečbe spolu so statínmi. V prípade, že pacient nemôže užívať
statíny, alebo je ich účinok nedostatočný
aj po zvýšení dávky, pridáva lekár k statínovej liečbe liek ezetimib.
Čo je to ateroskleróza?
Ateroskleróza je dlhodobý chorobný proces, postihujúci stenu tepien. Vedie k postupnému zužovaniu priesvitu tepny, ktorá
sa môže tiež úplne uzatvoriť. To potom ve-
28
•
www.phoenix.sk
die k poruchám tkanív a orgánov, ktoré tepna vyživuje. Ak dôjde k úplnému uzáveru
tepny, a tým i k úplnému prerušeniu prístupu živín, predovšetkým kyslíka, postihnuté
tkanivá väčšinou odumierajú.
Prejavy úplného uzáveru tepny
Konkrétne dôsledky uzáverov tepny sú závislé od mnohých okolností, predovšetkým
na tom, či postihnutý orgán má možnosť
získavať výživu ešte inou, náhradnou cestou. Tou sú predovšetkým tepnové spojky,
napojené na iné a ďalšie časti tepnového
riečišťa, ktoré väčšinou zostáva uzatvorené
a otvárajú sa až pri uzávere hlavnej prívodnej tepny. Klinické prejavy aterosklerózy sú
mnohotvárne a závisia na tom, ktorý orgán
angina pectoris, prejavujúca sa pri fyzickej
záťaži bolesťou na hrudi. Pri postihnutí tepien dolných končatín a panvy sa prejavuje
bolesť pri chôdzi v dolných končatinách,
predovšetkým v lýtkach. Sú i ďalšie postihnutia a z nich plynúce ťažkosti.
Prevencia vzniku
srdcovocievnych ťažkostí
Prevencia všetkými dostupnými prostriedkami a obmedzovanie škodlivých vplyvov
má celkom zásadný význam predovšetkým
pre osoby, ktoré sú ohrozené inými rizikami
jej vzniku, napríklad dedičnými vplyvmi.
Prevencia by sa mala týkať i jedincov, ktorí
týmito vplyvmi nie sú zaťažení, lebo je všeobecne známe, že liečba plne rozvinutých
prejavov je náročná a často už neúspešná.
Stavy, u ktorých sa podarí docieliť ústup
aterosklerotických zmien, sú výnimočné.
Možnosti súčasnej medicíny umožňujú liečiť jej dôsledky, napríklad cestou chirurgickou (predovšetkým tepnové bypassy), alebo katétrom (pomocou špeciálnych cievok
a iných nástrojov, ktoré umožňujú zúženie
cievneho priesvitu v určitých tepnových
lokalitách zmenšiť alebo úplne odstrániť).
V mnohých prípadoch však ani túto liečbu
dôsledkov aterosklerózy nie je možné použiť, sa už nedá použiť. Je to o to smutnejšie, že u nemalého percenta takto predčasne
chorých (prípadne i zomretých) sa dalo
rozvoju pokročilých zmien zabrániť, alebo
aspoň podstatne obmedziť ich rozsah.
Ktoré škodlivé návyky majú
najväčší vplyv na vznik
srdcovocievneho ochorenia?
je postihnutou tepnou zásobovaný. Krajným prípadom uzáveru tepny, zásobujúceho srdcový sval (myokard), je známy
infarkt myokardu. Pokiaľ k podobnému
uzáveru dôjde na niektorej z tepien, vyživujúcej mozgové tkanivo, vzniká mozgová
mŕtvica, prípadne niektorá z jej priaznivejších variant. Poruchy cievneho zásobovania
na podklade aterosklerózy sa však môžu
týkať i ďalších orgánov a častí tela – od očí
cez najrôznejšie brušné orgány až po horné
a dolné končatiny. V prípadoch, keď je takáto tepna iba zúžená, nie však uzatvorená,
dochádza k výraznému zníženiu funkcie
nedostatočne vyživovaného orgánu, predovšetkým pri zvýšených nárokoch na prísun
živín, napr. pri fyzickej záťaži. Zúžením
tepien, vyživujúcich srdcový sval, vzniká
Na prvom mieste je to nepochybne fajčenie. Ide o faktor, ktorý má v našej populácii
snáď najväčší vplyv pri vzniku aterosklerózy a jej komplikácií. Podiel fajčiarov na
celkovom počte obyvateľov je u nás v porovnaní s vyspelými krajinami stále veľmi
vysoký. U mužov tvorí tento podiel polovicu, u žien zhruba tretinu, čím sa radíme na
3. miesto medzi 87 sledovanými krajinami.
Na následky fajčenia umiera približne polovica fajčiarov (ročne okolo 22 000 osôb).
Na ďalšom mieste sú zlé výživové návyky.
Slovenská kuchyňa je nezdravá, lebo obsahuje veľké množstvo tučných jedál. Za rok
spotrebujeme približne 50 kg tukov (optimálne by bolo asi 25 kg). Jeme málo zeleniny a rýb. Pokiaľ sa k tomu pridá nedostatok
pohybu a prejedanie, nie je sa čo diviť vysokému výskytu obéznych jedincov v našej
populácií. Obezita potom sama o sebe predstavuje významný rizikový faktor.
Foto ISIFA
R ecept
R ecept
Zdravie
Čo zahŕňa pojem
zdravá životospráva?
Čo by mala obsahovať diéta
na zníženie cholesterolu?
• zdravo sa stravujte
• keďže nadbytočné kilá zaťažujú organizmus, odporúča sa
zbaviť sa ich, či už úpravou stravovacieho režimu, pohybom alebo diétou
• obmedzte fajčenie, najlepšie je však prestať fajčiť, pozor
na pasívne fajčenie
• pravidelne sa venujte nejakej pohybovej aktivite najmenej
30 minút aspoň 3-krát do týždňa, veľmi pomôžu obyčajné
prechádzky, najlepšie v parku alebo v lese
• alkohol konzumujte s mierou
• sledujte si svoj krvný tlak
• zbytočne sa nestresujte, stresovým situáciám sa vyhýbajte,
stres môžete odbúrať návštevou prírody, pohybom, venovaním sa svojim koníčkom alebo tvorivej činnosti
• cukrovka výrazne zvyšuje riziko, treba ju mať pod kontrolou
• stravovanie má výrazný vplyv na hladinu nášho cholesterolu
a zároveň je najjednoduchším spôsobom, ako hladinu cholesterolu ovplyvniť
• tmavé celozrnné pečivo alebo chlieb (zdroj vlákniny)
• kvalitné rastlinné nátierky – so zvýšeným obsahom nenasýtených mastných kyselín, vitamínov, rastlinných sterolov
a pod.
• rastlinné oleje – repkový, slnečnicový, olivový; hlavne
v studenej kuchyni (zdroj všetkých druhov nenasýtených
mastných kyselín, vitamínu E)
• mlieko a mliečne výrobky so zníženým obsahom tuku,
kyslomliečne výrobky (dôležitý zdroj vápnika a plnohodnotných bielkovín)
• netučné mäso (prevažne z mladých zvierat) – zdroj plnohodnotných bielkovín
• ryby (zdroj omega-3 mastných kyselín)
• strukoviny, cestoviny, ryža, zemiak (zdroje komplexných
sacharidov, vlákniny, rastlinných bielkovín)
• ovocie, zelenina, najlepšie v surovom stave 5 – 6-krát denne
(zdroj vlákniny, vitamínov, antioxidantov, minerálnych
látok)
• orechy (zdroj polynenasýtených mastných kyselín)
HYPERCHOLESTEROLÉMIA
Dispenzačné minimum do vrecka
Radí doc. MUDr. GABRIEL KAMENSKÝ, CSc.
hlavný odborník MZ SR pre odbor kardiológia
Základná chyba – vysadiť statín!
Ak lekár odporúča liek statín, ktorý je najčastejšie predpisovaný na liečbu hypercholesterolémie, treba si uvedomiť najmä to,
že liečenie „vysokej hladiny cholesterolu“
je väčšinou celoživotnou liečbou a nemalo by
sa jeho užívanie vynechávať! Pred vznikom
prípadných nežiaducich účinkov, ako je napríklad bolesť svalov alebo kĺbov, je vhodnou
prevenciou známy výživový doplnok stravy
koenzým Q10, ktorý sa pri užívaní statínov
v tele stráca a jeho doplnením sa energia do
svalov vracia. Pri vzniku nežiaducich účinkov,
podobne ako pri užívaní iných liekov, vždy
treba kontaktovať svojho lekára, ktorý môže
vymeniť druh statínu, upraviť jeho dávku,
celkom ho vysadiť, prípadne nahradiť iným
nestatínovým liekom na zníženie hladiny cholesterolu.
Prečo by sa statíny nemali bezdôvodne vysadzovať? Viaceré klinické štúdie preukázali,
že u pacientov, ktorí prerušili liečbu statínmi
a dostali infarkt, bol podstatne rozsiahlejší ako
u tých, ktorí statíny užívali (tu bol s podstatne
ľahším priebehom) alebo u tých, ktorí nikdy
predtým statíny neužívali. Dôležité je tiež si
uvedomiť, že aj keď statíny neprinášajú subjektívny pocit zlepšenia kvality života, významným spôsobom znižujú ako úmrtnosť, tak
aj chorobnosť na kardiovaskulárne ochorenia.
Máme pacientov po infarkte, ktorí majú hodnotu celkového cholesterolu vrátane LDL-cholesterolu (zlý cholesterol) iba mierne zvýšenú
alebo dokonca normálnu (hodnoty pre zdravú
populáciu). Napriek tomu im predpisujeme
statíny, pretože sa preukázalo, že majú tzv.
pleiotropné účinky, čo znamená, že majú mimoriadne priaznivé účinky na cievnu stenu
nad rámec redukcie hladiny lipidov. Statíny
opakujme
si
stabilizujú tzv. nestabilný koronárny plát, ktorý hrozí úplným uzavretím cievy a vznikom
ťažkého infarktu. Práve z týchto dôvodov je
žiaduce, aby pacienti po srdcovom infarkte,
aj keď už majú adekvátne hodnoty cholesterolu, statíny nevysadzovali, naopak je potrebné
ich užívať dlhodobo. Samozrejme, v prípade
nízkych hodnôt hladín lipidov, možno ich dávku postupne znižovať.
Výsledky mnohých štúdií ukazujú, že viac ako
50 % pacientov statíny predčasne vysadzuje
alebo výrazne redukuje ich dávku po dosiahnutí cieľovej hodnoty hladiny cholesterolu.
To je zásadná chyba! Pacienta treba presvedčiť
a lekárnici tomu môžu tiež napomôcť, že liečba
vysokej hladiny cholesterolu je väčšinou celoživotná, a to tým, že keď beriem liek, prospech
z neho pretrváva, ale keď ho vysadím, tak významne strácam oproti stavu predtým. Prerušenie je často horšie, ako keby sme liek neužívali!
www.phoenix.sk
•
29
R ecept
Zdravie
NAJMENŠÍ PACIENTI V LEKÁRNI
Horúčka
u najmenších
Horúčka je obranný systém organizmu, ktorým sa telo zbavuje škodlivých
látok. Horúčka je častým príznakom pri vírusových bakteriálnych ochoreniach, pri úpale, po psychickej a fyzickej záťaži a existuje aj cestovná horúčka. Teplota sa často zvýši po podaní očkovacích látok a zvýšenie teploty
nastáva aj pri prerezávaní zúbkov. Horúčka – ako nazývame teplotu nad
Pripravila MUDr. EVA BEŇOVÁ
30
•
www.phoenix.sk
Foto ISIFA
38 °C – nie je choroba, ale príznak.
R ecept
obranný systém
organizmu,
ktorým sa telo
zbavuje škodlivých
látok.
Ako a čím merať teplotu?
V praxi mám overený klasický lekársky
teplomer, dnes už vyrábaný bez ortuti.
Dojčatám a batoľatám meriame teplotu
v konečníku. Pred zavedením teplomera je
dobré jeho špičku natrieť vazelínou alebo
mastičkou na zadoček, ale nie je to nutné.
Pozor na boľavý zadoček – vtedy teplotu
meriame na inom mieste. Malým deťom
meriame teplotu v podpazuší. Teplomer
z podpazušia vyberieme, až keď sa nameraná hodnota zastaví a už ďalej nestúpa.
Trvá to približne jednu minútu. V noci je
dobrou pomôckou dotykový teplomer na
filmovej fólii, ktorým jednoducho zistíme,
či má dieťa teplotu do 37 °C alebo vyššiu.
Pri teplote vyššej ako 39 °C musíme dieťa
zobudiť a teplotu aktívne znižovať. Predávajú sa aj cumlíky s teplomerom alebo
dotykové infračervené teplomery.
Kedy sa snažiť teplotu
ovplyvniť?
Pri každej teplote, a hlavne horúčke, podávame pomaly, ale neustále, veľké množstvo tekutín. Dieťa položíme do postieľky,
vyvetráme miestnosť a ostávame v jeho
blízkosti.
Ako ovplyvniť teplotu
pomocou liekov?
Lieky na zrážanie teploty používame len pri
teplote nad 38,5 °C. Ak dieťa zvracia alebo má veľmi boľavé hrdlo, podávame čapíky. Naopak, ak má hnačky alebo boľavé
bruško, používame sirupy alebo tabletky.
Do jednej skupiny patria paracetamolové
lieky (Paralen, Panadol, Calpol), ktoré podávame po šiestich hodinách a účinkujú aj
proti bolesti.
V druhej skupine sú lieky ako Nurofen,
Brufen, Ibalgin, MIG Junior, ktoré tiež podávame po šiestich hodinách a sú účinné
proti bolesti aj proti zápalu. Preto mnohí
Batoľatám sa odporúča pripraviť vývar
z ryže alebo mrky. Najlepšie sa mi osvedčil
vývar z tekvice (na druhu nezáleží), cukety alebo z petržlenu. Vhodné je podávať
vlažnú čistú vodu, čaj, ovocné šťavy alebo
nápoje s hroznovým cukrom.
Ak dieťa odmieta piť, podávame tekutiny lyžičkou, slamkou alebo striekačkou
aspoň po kvapkách, aby sme navodili pocit
smädu. Sledujeme počet plienok alebo
frekvenciu použitia nočníka.
Foto archív autora
Horúčka je
rodičia uprednostňujú práve tieto lieky.
Často nastupuje zimnica, predráždenosť až
kŕčový stav, alebo na druhej strane, apatia.
Jednoducho môžeme povedať, že dieťa sa
nám nepáči. Títo rodičia majú na odporúčanie detského neurologického lekára doma
vždy Diazepam v tabletkách alebo Diazepam v trubičkách do konečníka.
V praxi sa mi osvedčilo podávať v priebehu
horúčky, ak sa dieťaťu nedarí potiť, Carbo
Medicinale, alebo ešte lepšie Carbotox,
na uvoľnenie toxických látok pomocou stolice. Doplnkom sú aj probiotiká.
Na doplnenie energie a výživu mozgu sa
mi osvedčilo podávanie Glukopuru, teda
hroznového cukru. Podávam jednu čajovú
lyžičku na 100 mililitrov/gramov vody alebo čaju.
Množstvo podaného Glukopuru regulujem
po zdravé odgrgnutie. Doplnkom je vitamín C a môže sa pridať aj prípravok s obsahom zinku.
Acyplyrín sa deťom do 12 rokov nepodáva.
Mnohí rodičia siahajú po homeopatických
liekoch ako napr. Viburcol, (dávkovanie
podľa návodu), alebo Belladona (riedenie
do 30 CH). Belladona sa podáva často,
každých 20 minút jedna guľôčka pod jazyk.
Zdravie
Ako znížiť telesnú teplotu
bez liekov?
Ak sa chceme vyhnúť liekom, používame
zábaly na hrudník, masážne sprchy s príjemne vlažnou vodou a mydlom, ovlažujeme celé telo na lôžku vlhkými obkladmi
alebo robíme celkový zábal do plachty.
Pri studených zábaloch sa používa studená
tečúca voda z vodovodu. Namočenú plienku vyžmýkame, obalíme okolo hrudníka
a ponecháme asi 10 minút. Takýto zábal
opakujeme aspoň trikrát, kým teplota neklesne na hodnotu 38,5 °C. Masírujeme
nohy a ruky. Keď sú studené, použijeme
termofor alebo teplé ponožky s octovým
obkladom, ktorý môže byť nariedený, alebo
dáme nohy do lavóra s teplou vodou.
Aké nápoje podávať deťom
počas horúčky?
Dojčatá treba často prikladať k prsníku.
Súčasne by matka mala piť veľké množstvo tekutín obsahujúcich glukózu a jesť
odľahčenú stravu (najlepšie bez mäsa
a bez mlieka). Treba sledovať počet mokrých
plienok, vlhkosť úst a lupienok (fontanelu)
na hlavičke. Lupienok nesmie byť veľmi vyklenutý alebo naopak, vpadnutý do
jamky.
MUDr. EVA BEŇOVÁ
Narodila som sa v Bratislave. Vyštudovala som
Lekársku fakultu Univerzity Komenského, odbor pediatria. V deň promócie som sa vydala
a odišla pracovať do Zvolena na detské oddelenie, kde som získavala prvú prax.
Po atestácii som nastúpila na detský obvod ako
samostane pracujúci detský lekár. Denne sme
mávali od 50 do 70 detských pacientov a popoludní dve poradne a často i prácu v teréne. Toto
obdobie som pomenovala lekár-robotník. Pred
16 rokmi som prešla transformáciou na súkromnú prax, ktorá priniesla nové povinnosti.
Lekár je zodpovedný nielen za liečenie, ale aj
ekonomiku, techniku, revízne správy, upratovanie, odpady... Moja práca je veľmi tvorivá, lebo
som sa stále pýtala sama seba, či sa mi darilo
alebo nie, „prečo je to tak?“. Otázky aj na to nepríjemné ma priviedli k homeopatii. Štyri roky
som študovala Českú školu klasickej homeopatie a prvý rok som registrovaný homeopat.
Teším sa na nové možnosti pomoci mojim
malým pacientom.
www.phoenix.sk
•
31
Aká strava je vhodná pre deti
počas horúčky?
Počas prvých dvoch dní horúčky podávame
rovnakú stravu, ktorú som už odporúčala
pri pitnom režime.
V nasledujúcich dvoch dňoch je vhodná
ľahká varená strava z ryže alebo cestovín.
Dva dni po znížení teploty, keď už dieťa
chce vstať z postieľky, podávame vývary
z mäsa. Postupne do jedálneho lístka zaraďujeme mäso, vrátane rybieho, a tvaroh.
Tento režim by mala dodržiavať aj dojčiaca
matka.
S akými komplikáciami sa
možno stretnúť pri horúčke
detí?
Komplikácie nastanú, keď dieťa nepije alebo neleží. Dieťa potrebuje milujúceho, ale
zároveň aj prísneho rodiča, ktorý vie, čo
jeho dieťa potrebuje.
Z praxe viem, že sa kŕče pri teplote
(tzv. febrilné kŕče) vyskytujú u detí po
32
•
www.phoenix.sk
dlhšom spánku, najmä keď pili málo alebo
vôbec, a teplota stúpala. Počas tohto stavu
nastáva zrýchlené dýchanie a zášklby celého tela. Jeden z rodičov, ktorý zažil tento
stav, povedal: „Nikdy viac!“ Tento stav
vyžaduje neodkladnú hospitalizáciu a následné neurologické sledovanie.
Rodičia detí, ktoré prekonali febrilné
kŕče, by mali mať doma Diazepam tabl.
alebo Diazepam Desitin, Rectal Tube
(spomínanú trubičku do konečníka), a mali
by byť dôkladne poučení lekárom o tom,
ako v prípade horúčky u dieťaťa postupovať.
Druhou komplikáciou je stav, keď dieťa nechce piť a následný strach rodiča, že dieťa
skončí v nemocnici. V týchto situáciách je
vždy ohrozená oblička a skutočne sa stáva,
že dieťa musí byť hospitalizované. Nasleduje liečba infúziou a kompletné vyšetrenie
dieťaťa so zameraním na obličky.
Kedy je nevyhnutné navštíviť
lekára?
Vždy, ak je dieťa mladšie ako 4 mesiace.
Vždy, ak sa rodič bojí a popísané rady nezaberajú. Nikdy nemožno čakať dlhšie ako
dva dni. Vždy, keď dieťa nepije, nemočí,
z jeho dychu cítiť acetón alebo je nutné
stanoviť diagnózu. Mnohokrát horúčku
sprevádzajú ďalšie rizikové faktory, ako je
zvracanie, hnačky a bolesti bruška. Mnohí rodičia chodia radšej preventívne, lebo
strach je veľký nepriateľ.
Ako sa teda starať
o dieťa s horúčkou?
• Objektívne zmerať teplotu, dieťa
uložiť do postieľky, vyvetrať.
• Podať lieky pri teplote nad 38,5 °C.
Opakovať po 6 hodinách. Urobiť
zmenu v liečbe, ak neklesá teplota
po paracetamoloch, prejsť na nurofe nové lieky, alebo naopak.
• Teplotu do 38 °C nezrážame liekmi,
ale pomaly a často podávame tekuti ny, striedame s Glukopurom, po dávame Carbo Medicinale (aj každú
hodinu), probiotiká (Enterina, Linex,
Hylak).
• Ak má dieťa zimnicu, studené kon čatiny alebo chceme použiť zábal
či sprchu a teplota neklesá, podáva me Diazepam.
• V predstihu si treba overiť dostup nosť lekára podľa ordinačných ho dín alebo odvoz na lekársku pohoto vosť.
• U detí, ktoré prekonali febrilné kŕče,
mať doma vždy Diazepam a všetky
odporúčané lieky. U detí, ktoré pre konali močový infekt, treba mať
v rezerve sterilnú skúmavku na
vyšetrenie moču.
Foto ISIFA
Dieťaťu v predškolskom veku okrem vody,
čaju a glukózy podávame i šťavnaté ovocie
alebo varenú zeleninu.
V prípade, že je dieťa mladšie ako 4 mesiace a má suché plienky alebo ak u starších
detí v moči alebo v dychu cítime acetón,
treba okamžite vyhľadať lekára. V týchto
prípadoch je väčšinou nutná hospitalizácia,
počas ktorej dieťa dostane infúzie.
®
20 mg / ml perorálna suspenzia ibuprofénu
inzercia
Rýchly proti horúčke
a sstredne silnej
nej a slabej bolesti
175 x 155 mm
pre deti
do 29kg (9 rokov)
hu
ť
od 5kg (6 mesiacov)
p
íc
ríj
pr
em
á
v
o
ná jahod
pohodlné dávkovanie s dávkovacou striekačkou
Informácia o lieku: MIG Junior 2%, 20 mg/ml perorálna suspenzia. Liečivo je ibuprofén. 1 ml suspenzie obsahuje 20 mg ibuprofénu. MIG Junior 2% je protizápalový a bolesť utišujúci liek (nesteroidové protizápalové liečivo)
s antipyretickými (horúčku znižujúcimi) vlastnosťami. Používa sa na krátkodobú symptomatickú liečbu horúčky a miernej až stredne silnej bolesti. MIG Junior 2% je určený pre deti s hmotnosťou tela od 5 kg (vek
6 mesiacov) do 29 kg (vek 9 rokov). Vždy užívajte MIG Junior 2% presne podľa pokynov uvedených v priloženej Písomnej informácii pre používateľov. Pre presné dávkovanie obsahuje balenie lieku dávkovaciu
striekačku, ktorá je označená dielikmi po 0,5 ml až do 5 ml. Neprekračujte odporúčanú dĺžku liečby (maximálne 3 dni). Ak ťažkosti pretrvávajú alebo sa zhoršia po viac ako 3 dňoch, navštívte lekára. Ak si nie ste niečím
istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Doba použiteľnosti lieku po otvorení fľaše je 6 mesiacov, ak je uchovávaná pri teplote do 25 ºC. Pred použitím si pozorne prečítajte Písomnú informáciu pre používateľov. Spôsob
výdaja lieku: bez lekárskeho predpisu. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Berlin-Chemie AG, Berlín, Nemecko Zastúpenie v SR: Berlin-Chemie AG, Palisády 29, 811 06 Bratislava. Dátum výroby materiálu: október 2012
Vhodná inhalácia
pre vaše detičky
Inhalátor OMRON
CompAIR Kids
NE-C801KD
pr
najľahší prenosný
prístroj
komp
tichý kompresorový
inhalátor
novoroden
novorodenecká
a detská maska
zvlhčen dýchacích ciest
na zvlhčenie
inhalácia liečiva
www.celimed.sk
R ecept
Bez receptu
SVET HOMEOPATÍK
HOMEOPATIA
Pripravil / Foto MUDr. Ladislav Fildán
caním, preháňadlami, podávaním rôznych
látok všelijakého pôvodu s rozdielnou toxicitou, ktorých farmakologické účinky neboli dostatočne známe. Vtedajšia medicína
viac škodila, než pomáhala. Nič sa nevedelo
o mikróboch, hormónoch, alergiách a mnohých, dnes úplne bežne známych, príčinách
ochorení.
Samuel Hahnemann
Pamätník vo Washingtone
Vážení čitatelia,
v novom časopise sme pre vás pripravili
seriál o homeopatii. Cez stručnú históriu
sa v ňom zoznámite s praktickým použitím homeopatík pri hlavných okruhoch
ochorení.
V roku 1990 som sa prvýkrát (po 16 rokoch
od nástupu na lekársku fakultu) stretol
s výrazom homeopatia. Predtým som to slovo nikdy nepočul. A pritom je podľa WHO
(Svetová zdrav. organizácia) homeopatia
najpoužívanejšou liečbou na svete (na 2.
mieste je čínska medicína, na 3. byliny a až
na 4. klasická západná medicína). Najprv
som sa so značnou nedôverou zoznamoval
s jej teoretickými podkladmi. Z literatúry
a diskusií s kolegami, ktorí homeopatiu
vyskúšali, som postupne dospel k úvahe,
že ak by homeopatia mala skutočne účinkovať, tak by mohla byť vynikajúcim
doplnkom k iným metodikám pre liečenie bolesti. Preto som ju začal študovať
a praktikovať. Pacienti s bolestivými
stavmi trpia často i úzkosťou, strachom,
depresiami, nespavosťou. Nezriedka veľmi
zle znášajú lieky, stav im môžu aj zhoršiť
a vyvolať vedľajšie účinky alebo závislosť. Homeopatia nemá vedľajšie účinky,
nepôsobí chemickou cestou a nevyvoláva
34
•
www.phoenix.sk
závislosť. Postupne som ju začal používať
aj ja a predpoklady sa splnili. Ako lekár
v ambulancii liečby bolesti podám za rok
len niekoľko škatuliek analgetík, psychofarmák ešte menej. Navyše homeopatické lieky pôsobia veľmi dobre na zápaly,
akútne i chronické, alergie, hormonálnu
nerovnováhu. Pacient, ktorý má bolesť,
má samozrejme často ešte i rôzne sprievodné ťažkosti. Máva aj akútne infekcie
horných dýchacích ciest, angíny, chrípky,
nádchu, zápaly močových ciest, tráviace
ťažkosti, a tu všade je homeopatia prekvapivo veľmi účinná, takže len zriedka musím
podať antibiotiká. Začali ma navštevovať
aj rodičia s deťmi, a to aj veľmi malými,
s rôznymi problémami, ktoré veľmi dobre
reagujú na homeopatickú liečbu.
Samuel Hahnemann –
objaviteľ homeopatie
(1755 Meissen, Nemecko – 1843 Paríž)
Vzhľadom na obmedzený priestor sa veľmi
stručne pokúsim popísať históriu a základné údaje o homeopatii.
Koncom 18. storočia bola medicína založená na pre nás väčšinou strašných metódach.
Najrozšírenejší bol názor, že choroby vznikajú pôsobením nečistých štiav, ktorých sa
bolo treba zbaviť „derivatívnou“ terapiou,
teda napr. klystírmi, púšťaním žilou, vra-
Okolo roku 1790 nemecký lekár SAMUEL
HAHNEMANN, ktorý bol zároveň i skúseným chemikom, toxikológom a lingvistom, pre znechutenie vtedajšou medicínou
prestal liečiť a začal prekladať odbornú
literatúru. Pri preklade toxikológie narazil na údaj o účinkoch kôry chinínovníka,
ktorá sa používala na potlačenie horúčky
pri malárii. Väčšia dávka kôry vyvolávala
podobné príznaky ako malária, okrem horúčky napríklad aj zápal žalúdka s vracaním, čo sa tlmilo podávaním len malého
množstva kôry. Hahnemann poznal Hippokratovu myšlienku, ktorá vznikla päť storočí pred naším letopočtom, že rovnaké
faktory, ktoré chorobu vyvolali, ju aj liečia.
Podobné závery urobili aj Galenos v 2. stor.
n. l. a Paracelsus v 16. storočí. Experimentálne tieto myšlienky overoval na sebe,
svojich príbuzných a dobrovoľníkoch, úplne podľa vedeckých zásad skúmal vplyv
rôznych látok, vrátane toxických, a ich
prejavy. Týmito látkami liečil chorých,
ktorí vykazovali podobné príznaky svojich
ochorení ako by boli pod vplyvom niektorých látok v toxických dávkach. Na základe
svojich starostlivých pozorovaní a pokusov
prišiel Hahnemann so záverom, že na liečbu je nutné užívať malé až nepatrné (infinitezimálne) dávky, pretože vyššie dávky
mali ešte určité toxické prejavy. Niekoľko rokov po začatí týchto štúdií koncipoval HOMEOPATIU ako liečebnú metódu,
v tom čase úplne prevratnú. Výsledkom
počiatočných pokusov s kôrou chinínovníka bol prvý homeopatický liek CHINA.
Základný zákon homeopatie podľa Hahnemanna znie: Homeopatia je terapeutická
metóda, ktorej najpodstatnejším princípom je PRAVIDLO PODOBNOSTI =
R ecept
Potencia
Aj to je zvláštnosť, ktorá nemá v klasickej
medicíne obdobu. Lieky sa po nariedení
intenzívne pretrepávajú, čím získavajú iné
vlastnosti.
V lekárňach sa stretávame najčastejšie s riedením homeopatík 1:100 (toto označujeme
C alebo po francúzsky CH). Z pôvodnej látky sa pripraví tzv. materská tinktúra, z nej
sa použije jeden diel a doplní sa do 100
dielov alkoholom alebo vodou. Vznikne
tak riedenie C1 alebo inak, CH 1. Pretrepeme a z roztoku CH 1 vezmeme jeden diel
a opäť doplníme do 100 dielov na riedenie
CH 2. Ďalším podobným opakovaným
riedením 1:100 získavame vyššie a vyššie
potencie. Takže 5-násobné riedenie je 5C
(CH), 15-násobné 15C (CH), 200-násobné
200C (CH), tisícnásobné 1M atď. Sporadicky sa môžeme v našich lekárňach ešte
stretnúť s liekmi z Rakúska a Nemecka,
ktoré sa riedia 1:10 a majú potom označenie D. Existujú ešte aj iné spôsoby výroby
homeopatík, rovnako jako i spôsoby potencovania. Podľa ruského homeopata Korsakoffa sa označujú K. Známym zástupcom je
Oscillococcinum, ktoré je v potencii 200K.
Ďalej sa výnimočne stretneme s potenciami
označenými LM – ide o zvláštny spôsob
prípravy.
Homeopatické prípravky
Rozdeľujeme ich podľa počtu látok, z ktorých sú pôvodne pripravené na monokomponentné (jednozložkové) a polykomponentné (viaczložkové).
ke v materskom mlieku alebo dojčenskej
vode, väčším deťom sa podávajú 3 granuly.
Nemusí sa využiť celé balenie.
Polykomponenty:
3 × denne 10 – 20 kvapiek alebo 3 – 5 ×
denne 1 tabletu, injekcia 1 – 3 × týždenne.
Pri akútnych stavoch použijeme i tu nárazovú dávku 1 tabletu po 15 min. 8 × za sebou
(teda 2 hodiny užívania po 15 min.). Potom
sa dávka prispôsobí intenzite ťažkostí.
Užívanie:
Zvláštnosťou užívania homeopatík je nutnosť užitia do tzv. „čistých úst“ asi 20 minút
pred alebo po jedle, čistení zubov, fajčení.
Odporúčaný počet granúl (tabliet, kvapiek)
nechať rozpustiť pod jazykom, kde dochádza k vstrebaniu ústnou sliznicou.
Pri predpise niekoľkých monokomponentných homeopatík možno pri súbehu dávok
lieky užívať naraz, nie je nutné dodržiavať
pauzu medzi jednotlivými prípravkami.
Tým by sa totiž výrazne predĺžil čas užívania v priebehu dňa, čo by bolo pre pacientov nepohodlné a pravdepodobne by takúto
liečbu nezvládali a odmietali.
Ďalší diel venovaný homeopatickej liečbe so zameraním na problémy spojené so
zimnými ochoreniami a prejavy všeobecne
v ORL oblasti.
Monokomponentné sa vyrábajú vo forme
GLOBÚL (granúl) alebo tabliet. V lekárňach prevažujú jednoznačne globuly. Pre
používanie monokomponentov je nutná
znalosť homeopatie a najmä vyššej potencie – od 15CH vyššie patrí do rúk lekára.
Polykomponentné prípravky sú indikatívne – tzn. na indikácie – vírusové ochorenie, angína, alergie, hormonálne poruchy.
Nie je teda nutná znalosť homeopatie a sú
veľmi vhodné na domáce liečenie alebo pre
lekárnikov. Navyše forma a dávkovanie sú
podobné ako pri obvyklej farmakoterapii
– tablety, kvapky, injekcie, masti, spreje,
čapíky.
Odporúčané dávkovanie
Monokomponenty:
1 – 3 × denne 5 globúl (kvapiek) alebo
1 tabletu pri nízkych potenciách (do CH15),
pri vyšších potenciách sa dávky používajú
zriedkavejšie. Pri akútnych stavoch je možné podávať každých 15 – 30 (60) minút
do zlepšenia príznakov, potom sa frekvencia podávania znižuje až do ukončenia
podávania. Malým deťom a dojčatám stačí
1 granula rozpustená na plastikovej lyžič-
MUDr. LADISLAV FILDÁN
Predseda Českej lekárskej akupunkturistickej
spoločnosti ČLS JEP. Odbor anestéziológia
a resuscitácia, liečba bolesti. Praktikuje homeopatiu od r. 1991, prešiel mnohými homeopatickými kurzami. V súčasnosti ordinácia liečby
bolesti v Brne.
www.phoenix.sk
•
35
Foto Vratislav Hnátek
jav, ktorý charakterizuje paralelný účinok medzi toxikologickou schopnosťou
nejakej látky a jej terapeutickou schopnosťou.
Vyššie riedenie malo síce menšie vedľajšie účinky, ale menšiu účinnosť. Napadlo
mu látky pretrepávať – POTENCIOVAŤ –
a tým dosiahol výraznejší účinok než pôvodná látka!
Pri akútnych ochoreniach mal Hahnemann
oveľa lepšie výsledky než vtedajšia medicína a bez nežiaducich účinkov. Ale pri
chronických chorobách zažíval neúspechy,
ba dokonca až zlyhanie liečby. Dvadsať rokov skúmal chronické ochorenia a došiel
k ďalším prevratným záverom. Zdôraznil
nutnosť stanoviť presnú diagnózu, zisťovať dedičnú i osobnú anamnézu, skúmať
príčinu ťažkostí, konštitúciu pacienta, jeho
správanie – a tým začlenil homeopatiu
do klasickej medicíny. Svoje závery zhrnul
v zásadnej publikácii z r. 1828 „Rozprava
o chronických chorobách“. Hahnemann
podľa súčasného hodnotenia v predstihu
dokázal rozpoznať korene budúcej bakteriológie (i imunológie). Jeho pracovné metódy boli založené na objektívnom experimente. Uvedomme si, že baktérie objavil
až v roku 1880 Louis Pasteur a poznatky
o imunitnom systéme máme až z 20. storočia.
Hahnemann bol veľmi uznávaný aj v USA,
čo dokazuje okrem iného aj veľký pamätník vo Washingtone. Na tento pamätník
som náhodne narazil neďaleko hotelíka,
v ktorom som býval v čase svetového kongresu akupunktúry.
Homeopatický liek pôsobí ako celkový spôsob reakcie pacienta, jeho vlastný obranný
mechanizmus. Je to špecifický stimulačný
prostriedok, pôsobí na organizmus, ktorý je
ešte schopný svojím sebaobranným potenciálom čeliť chorobe (čo je u 70 – 80 % všetkých chorých). Možno povedať, že klasická
medicína potláča, ničí, vylučuje, substituuje.
Súčasné použitie klasickej a homeopatickej liečby je úplne legitímne a navzájom sa
nevylučuje. Bez klasickej medicíny sa, samozrejme, v modernej dobe nezaobídeme.
Homeopatia má svoje zvláštnosti. Napríklad niektoré lieky pôsobia viac na niektorú telesnú stranu – lieky viac ľavostranné
a lieky viac pravostranné – (tu nie je obdoba v klasickej medicíne).
Bez receptu
R ecept
Bez receptu
NANOFARMAKOLÓGIA
Nová možnosť perorálnej
prevencie chrípky
a bakteriálnej superinfekcie
PharmDr. Lucie Kotlářová, MUDr. Pavel Kostiuk, CSc., Edukafarm, Praha,
MUDr. Miroslav Černý, Pediatricko-neurologické centrum, Brno
MUDr. Zdeňka Růžičková, praktická lekárka pre deti a dorast, Karlove Vary – Doubí,
MUDr. Antonello Arrighi, pediatrická ambulancia, Montevarchi, Arezzo, Taliansko
Stále nebezpečenstvo každoročných vĺn chrípkových infekcií, ktoré v niektorých rokoch hrozia prerásť v pandémiu, je spôsobené schopnosťou chrípkového vírusu premieňať svoj genóm. Samotné chrípkové ochorenie je
často spojené so závažnými komplikáciami. Preto je problém chrípkovej prevencie taký dôležitý, ako aj prevencia
komplikácií chrípky, najmä bakteriálnych. Jednou z ciest prevencie sú protichrípkové vakcíny, ktorých prínos
je nepopierateľný, avšak spoľahlivosť týchto vakcín je limitovaná tým, že sa pripravujú s použitím vírusu, spôsobujúceho ochorenie v minulom roku. Na trhu sa najnovšie objavil perorálny prípravok Gunaprevac, ktorý je
zameraný nielen proti chrípkovému vírusu, ale pôsobí aj proti najbežnejším bakteriálnym komplikáciám, a môže
sa použiť ako komplementárny doplnok vakcinácie, alebo samostatne.
Vírus chrípky patrí do skupiny Orthomyxoviridae a tvorí tri rody – A, B a C. Ide o RNA
vírusy obsahujúce jednovláknovú RNA. Chrípkové vírusy typu A, ktoré vyvolávajú klasické
chrípkové horúčkovité ochorenie, vyznačujú
sa vysokou mutagenitou a možnosťou rekombinácie, vírus typu B vyvoláva humánne
ochorenie, predovšetkým charakteru tzv. črevnej chrípky, vírus typu C vyvoláva ochorenie
s miernym priebehom, hlavne u malých detí.
Ak ide o zmenu genómu chrípkového vírusu A, prebieha dvojakým spôsobom, ako tzv.
antigénny shift a drift. Antigénny shift vzniká genetickou kombináciou vírusu chrípky A
medzi ľudskými a živočíšnymi druhmi (najmä
vtákmi a prasatami) a spôsobuje výraznú
zmenu v jednom alebo oboch povrchových antigénoch vírusu (hemaglutinín, neuraminidáza).
Zmutovaný typ vírusu sa stáva veľmi virulentným a je zodpovedný za všetky veľké epidémie a pandémie v minulosti. Antigénny drift
spôsobuje mierne antigénne odchýlky v rámci jedného podtypu a spočíva v nahradení obmedzeného počtu aminokyselínových zvyškov
v antigénnych úsekoch hemaglutinínu. Vzniká
v dôsledku selekčného tlaku rastúcej špecifickej humorálnej imunity populácie a je príčinou
malých epidémií v dvojročných alebo trojročných cykloch.
36
•
www.phoenix.sk
Zmutovaný typ vírusu
chrípky sa stáva veľmi
virulentným
a je zodpovedný za všetky
veľké chrípkové epidémie
a pandémie v minulosti.
Vakcíny a protichrípková
prevencia
Klasickým prostriedkom protichrípkovej prevencie sú vakcíny. Dnešné inaktivované chrípkové vakcíny obsahujú tri vírusové kmene, ktoré najčastejšie reprezentujú celosvetový výskyt
sezónnej chrípky, t. j. typ B a typ A subtypu
H1N1 a H3N2. Vyrábajú sa na základe vírusu
zodpovedného za ochorenie z minulého roka
s použitím vírusových kmeňov ekvivalentných
k deklarovaným Svetovou zdravotníckou
organizáciou pre danú chrípkovú sezónu. Okrem
toho existuje živá nazálna vakcína, ktorej
výroba spočíva na dvoch stále sa oslabujúcich master vírusoch (MDV), jeden pre typ A
a druhý pre typ B.
Vakcíny, najmä inaktivované, posilňujú imunitný systém, predovšetkým v zmysle tvorby
špecifických protilátok proti konkrétnemu ochoreniu. Ide teda najmä o vymedzenú stimuláciu
špecifickej humorálnej imunity, na bunkovú
a slizničnú imunitu už natoľko nepôsobia. Preto
sa hľadá spôsob, ako vhodne doplniť tento účinok vakcín, aby dochádzalo ku komplexnému
preventívnemu posilneniu protichrípkovej imunity. Z tohto hľadiska je vhodným doplnkom
vakcinácie kombinovaný prípravok Gunaprevac
(Guna, Taliansko), ktorý je určený nielen na
prevenciu a liečbu chrípky, ale aj ich bakteriálnych komplikácií. Prípravok patrí medzi preparáty fyziologickej regulačnej medicíny, vyznačujúcej sa využívaním nízkych dávok účinných
látok, a to najmä v oblasti nanokoncentrácie
(ng/ml). Je komplementárny na vakcináciu pre
svoj stimulujúci vplyv na špecifickú bunkovú
imunitu a zároveň pre svoj stabilizujúci efekt
slizníc.
Gunaprevac
ako doplnok vakcinácie
Gunaprevac je kombinovaný liečivý prípravok
s imunomodulačným a sliznicu stabilizujúcim účinkom. Obsahuje zložky, ktoré možno podľa účinkov rozdeliť do dvoch skupín.
V prvej skupine sú komponenty zamerané
na stimuláciu imunity, v druhej komponenty
zabezpečujúce dlhodobú stabilizáciu slizničnej
integrity pri preventívnom podaní a kontrolu
symptómov pri liečebnej stratégii. Prípravok
Foto ISIFA
Inzercia
Premeny genómu chrípkového
vírusu ako príčina epidémií
R ecept
obsahuje látky v nízkych farmakologických
koncentráciách, ktoré zabezpečujú preventívne
a terapeutické pôsobenie pri vysokej bezpečnosti.
Do prvej skupiny patrí Anas barbariae
(extrakt z pečene a myokardu kačice)
v koncentrácii, ktorá zabezpečuje obsah antigénnych segmentov vírusových partikúl. Pôsobí
protivírusovo prostredníctvom stimulácie cytotoxických T lymfocytov a Nk (natural killers)
buniek s následnou cytolýzou buniek napadnutých vírusmi. Zmes sérotypov inaktivovanej baktérie Haemophilus influenzae v nízkej
koncentrácii posilňuje protibakteriálnu imunitu
prostredníctvom stimulácie Th1 lymfocytov.
Asclepias vincetoxicum, extrakt z rastliny luskáča lekárskeho, stimuluje vrodenú imunitu
prostredníctvom makrofágov s následnou produkciou protivírusovo pôsobiaceho cytokínu
interferónu-gama. Echinacea angustifolia sa
vyznačuje imunostimulačným, protizápalovým
a antiseptickým účinkom.
Druhú skupinu komponentov prípravku tvoria látky, ktoré majú preventívny, pre sliznicu
stabilizujúci efekt, umocnený prítomnosťou
aktivovaných cytotoxických lymfocytov. Cytotoxické lymfocyty tvoria 80 % všetkých
intraepiteliálnych lymfocytov, ktoré sa nachádzajú medzi epiteliálnymi bunkami sliznice.
Vo fáze už prebiehajúceho ochorenia potom
tieto látky ovplyvňujú symptómy. Typ účinku
je v priamej závislosti od frekvencie dávkovania. Preventívne dávkovanie (raz týždenne)
vedie k stabilizácii slizničnej integrity, liečebné
dávkovanie (každých 6 – 8 hodín až do odznenia príznakov) zmierňuje symptómy. Cuprum
metallicum chráni bunky pred oxidatívnym stresom a v dôsledku toho dosahuje stabilizujúci
efekt na slizničnú integritu. V liečebnej stratégii
(s nízkou koncentráciou) je účinné pri myalgiách. Belladonna svojím dekongestívnym,
parasympatolytickým efektom prispieva k potlačeniu zmien v zápalom zmenených slizniciach. V liečebnej stratégii sa využíva jej bronchospazmolytický sfekt. Cis-akonitát, ktorý je
alkaloidom obsiahnutým v Aconitum napellus,
vstupuje do Krebsovho cyklu a podporou tvorby
bunkovej energie napomáha optimalizácii slizničnej integrity. Farmakologickým vplyvom na
napäťové kanály svalových a nervových vlákien
pôsobí Aconitum ako analgetikum. Má aj antipyretický efekt.
Klinické skúsenosti
Z množstva klinických štúdií zameraných
na imunostimulačné zložky prípravku Gunaprevac uveďme aspoň ako príklad tri dvojito
zaslepené, randomizované, placebom kontrolované štúdie účinnosti Anas barbariae v liečbe chrípky a chrípkových ochorení, ktoré boli
zhrnuté v prehľadnom článku z roku 2012 1.
Do prvej štúdie 2 bolo zahrnutých celkovo 300
pacientov. Výsledky ukázali, že u pacientov
liečených Anas barbariae došlo k významne
rýchlejšiemu poklesu teploty a nižšiemu výskytu zimnice a myalgií ako v skupine placeba.
V druhej štúdii 3, do ktorej bolo zaradených
478 pacientov, došlo v priebehu 48 hodín liečby k ústupu príznakov u významne väčšieho počtu chorých liečených Anas
barbariae ako v skupine placeba; osobitne
významné boli tieto výsledky u mladších
pacientov (12 – 29 rokov) a u pacientov s ľahším
a stredne ťažkým priebehom ochorenia.
Podobne vyznela aj tretia z týchto štúdií 4
(372 pacientov), v ktorej sa preukázalo
významne výraznejšie zníženie príznakového
skóre v skupine liečenej Anas barbariae v porovnaní so skupinou placeba. Všetky tri štúdie sa
zameriavali na využitie Anas barbariae v akútnej
fáze ochorenia.
Preventívny imunomodulačný efekt potvrdila
štúdia s prípravkom Gunaprevac. V tejto prospektívnej multicentrickej, randomizovanej,
placebom kontrolovanej talianskej štúdii 5 sa
porovnávala účinnosť tohto prípravku a protichrípkovej vakcíny a kombinácia oboch postupov v prevencii chrípkových ochorení. 176
detí sa randomizovalo na skupinu, ktorej sa
podala chrípková vakcína, skupinu, ktorej sa
podával 8 týždňov Gunaprevac, skupinu,
u ktorej sa kombinovali oba postupy a skupinu placeba. Výsledky ukázali, že vakcinácia
i aplikácia Gunaprevac preventívne chráni
pred chrípkovým ochorením v porovnateľnej
miere, pričom konkrétnym formám postihnutia (napr. rinitíde, faryngitíde) bráni v odlišnej
miere a javí sa z tohto hľadiska ako komplementárna. Najúčinnejšia bola kombinácia
oboch postupov, štúdia preukázala ich komplementaritu. V Českej a Slovenskej republike sú
k dispozícii prvé skúsenosti s prípravkom Gunaprevac v pediatrickej praxi, a to
v preventívnom, ako aj v liečebnom použití.
Nadväzujú na dobré skúsenosti s používaním
monokomponentného prípravku s obsahom
Anas barbariae, testovanom napr. u detí predškolského veku s recidivujúcimi respiračnými infektmi. Doterajšie výsledky sledovania
účinnosti a bezpečnosti prípravku Gunaprevac
zodpovedajú zahraničným skúsenostiam (napr.
talianskej štúdii 5). Prípravok sa zdá účinným
a bezpečným v preventívnom, ale aj liečebnom
použití pri chrípkových ochoreniach. Predbežne možno povedať, že v dôsledku synergickej
súčinnosti Anas barbariae a Haemophilus influenzae dochádza k intenzívnej stimulácii špeci-
Bez receptu
fickej bunkovej imunity a zároveň sa podporuje
slizničná imunita, čo má svoj význam pri pôsobení proti rozvoju bakteriálnych komplikácií.
Ostatné zložky uvedeného prípravku umocňujú
jeho účinnosť v akútnej fáze ochorenia, ako aj
v jeho preventívnom použití.
Záver
Chrípka predstavuje, hlavne svojím rizikom
vzniku závažných komplikácií (napr. pneumónia, orgánových poškodení), dôležitý zdravotnícky problém. V prevencii chrípky má svoje
nezastupiteľné miesto vakcinácia. Pôsobenie
inaktivovaných vakcín je limitované faktom,
že sa pripravujú na základe vírusov zodpovedajúcich svojím genotypom pôvodcom chrípkovej epidémie z predchádzajúceho roka a tiež
skutočnosťou, že významnejšie ovplyvňujú len
humorálnu imunitu. Preto je žiaduce doplniť
tieto vakcíny prípravkami, ktoré pôsobia komplementárne, a zároveň zvyšujú ich účinnosť.
Takýmto prípravkom je kombinovaný prípravok Gunaprevac, ktorý svojím komplexným
účinkom dopĺňa účinnosť očkovania. Vďaka
stimulácii špecifickej bunkovej imunity, doplnenej podporným efektom, ktorý stabilizuje sliznicu, znižuje riziko vzniku chrípky a chrípkových ochorení a zabraňuje vzniku komplikácií
v podobe bakteriálnej superinfekcie. Prípravok
pôsobí nezávisle od antigénnej nestability chrípkového vírusu a je svojimi účinkami komplementárny k chrípkovej vakcíne a stimuluje špecifickú protilátkovú imunitu; imunitný systém sa
tak súčasne moduluje na viacerých úrovniach,
čo má užitočný preventívny účinok, ako to vyplýva z klinického výskumu. Prípravok možno
použiť tiež samostatne, a to ako v prevencii,
tak aj v liečbe chrípky a chrípkových ochorení.
Literatúra
1. Marrari LA, Terzan L, Chaufferin G. Anas barbariae for
influenza treatment. Ann Ist Super Sanita 2012;48:105109.
2. Casanova P, Gerard R, Bilan de 3 années d´études
randomisées multicentriques Oscilococcinum/placebo.
Proposta Omeopatica 1988;6:14-17.
3. Ferley JP, Zmirou D, D´Adhemar D, et al. A controlled
evaluation of a homeopathic preparation in the treatment of inluenza-like syndromes. Br J Clin Pharmacol
1989;27:329-35.
4. Papp R, Schuback G, Beck E, et al. Oscilococcinum
in patients with inluenza-like syndromes: a placebo
controlled double blind evaluation. Br Homeopath
J 1998;87:69-76.
5. Colombo M., Rigamonti G., Danza M.L., et al. Comparative evaluation of Guna-Flu vs vaccine for the prevention
of influenza syndrome in paediatrics – A prospective,
multicentric randomized, controlled clinical trial. Physiological Regulating Medicine 2007(1):3-10.
www.phoenix.sk
•
37
R ecept
Ser vis
BLAHOŽELÁME
RNDr. Katarína Holubánska
Vážení kolegovia, je to pre mňa veľká česť, že som dostal možnosť oboznámiť Vás so
životnými aktivitami pani RNDr. Kataríny Holubánskej, ktorá sa v týchto dňoch dožíva
významného životného jubilea.
Je rodáčkou zo Šoporne, okres Galanta (1932) a Farmaceutickú fakultu Univerzity
Komenského v Bratislave absolvovala v roku 1957.
Po promócii začala pracovať v lekárni v Šali. V roku 1965 získala špecializáciu I. stupňa
v odbore ústavné lekárenstvo a bola menovaná za vedúcu oddelenia zásob. V roku 1969
získala na FaF UK hodnosť doktorky prírodných vied – RNDr. Keď sa v roku 1972 presťahovala do Bratislavy pol roka pracovala v lekárni na Špitálskej ulici, odkiaľ z poverenia
vedenia ÚNZ mesta Bratislavy nastúpila pracovať do Strediska automatizovaného spracovania receptúry. V marci 1973 v ňom bola menovaná za vedúcu tohto strediska. Okrem
riešenia jeho základnej úlohy rozvinula v ňom aj vedecko-výskumnú prácu zameranú
na všestranné využitie získaných informácií, hlavne pre účelnú farmakoterapiu, plánovanie, prognózovanie výroby hromadne vyrábaných liečivých prípravkov, alebo základ
pre rozvíjanie farmakoepidemiológií a farmakoekonomiky.
Toto stredisko bolo aj školiacim pracoviskom pre pregraduálne a postgraduálne štúdium
a jeho výsledky sa využívali aj v Komisii pre účelnú farmakoterapiu na všetkých úrovniach.
Vo funkcii vedúcej tohto pracoviska pracovala až do roku 1988, kedy odišla do dôchodku.
Od roku 1990 začala pracovať v občianskom združení Katolícka jednota, ktorého sa stala
v roku 2003 podpredsedníčkou a v roku 2005 predsedníčkou. Aj v tomto združení využíva svoje dlhoročné skúsenosti z oblasti farmakoterapie a organizovaním prednášok sa
snaží prispievať k prevencii, terapii a zdraviu členov tejto organizácii. Okrem toho ešte
pracuje vo výdajni zdravotníckych pomôcok ako odborná poradkyňa.
Analýza tejto jej činnosti ukazuje, že od promócie až doteraz si príkladne plní povinnosti
lekárnika v zabezpečovaní kvalitnej a náročnej lekárenskej starostlivosti.
Za svoju doterajšiu prácu bola ocenená viacerými oceneniami, z ktorých je potrebné
uviesť najmä titul Zaslúžilý pracovník v zdravotníctve, ktorý udeľuje MZ SR.
Slovenská farmaceutická spoločnosť (SFS) jej udelila Medailu PhMr. Vladimíra Jána
Žuffu, ktorá sa udeľuje za zásluhy o slovenské lekárnictvo.
Milí kolegovia, dovoľte mi, aby som kolegyni RNDr. Kataríne Holubánskej v prvom rade
úprimne poďakoval za jej doterajšiu kvalitnú a všestrannú prácu v prospech všetkých
nás a zároveň jej pri príležitosti krásneho životného jubilea poprial predovšetkým pevné
zdravie, pohodu a radosť z dobre vykonanej práce.
Ad multos annos, magister noster.
Dr. h. c., prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.,
Prezident Slovenskej farmaceutickej spoločnosti,
Bratislava
38
•
www.phoenix.sk
R ecept
Ser vis
BLAHOŽELÁME
doc. RNDr. PhMr. Alois Borovanský, CSc.
V ostatnom čase si široká farmaceutická a chemická komunita pripomenula významné
životné jubileum, 90 rokov pána doc. RNDr. PhMr. Aloisa Borovanského, CSc., významného vysokoškolského učiteľa a farmaceutického chemika.
Náš jubilant promoval na magistra farmácie v roku 1947 na Farmaceutickej fakulte
a neskôr v rokoch 1947 – 1950 absolvoval ešte aj štúdium chémie na Prírodovedeckej
fakulte Masarykovej univerzity v Brne. V rokoch 1950 – 1960 bol vysokoškolským učiteľom Ústavu farmaceutickej chémie FaF v Brne a špecializoval sa na prípravu chemických liečiv.
Po zlúčení brnianskej fakulty s bratislavskou v roku 1960 sa stal učiteľom na Katedre
farmaceutickej chémie FaF UK v Bratislave. Na tomto pracovisku pôsobil až do odchodu
do penzie v roku 1989.
V pedagogickej činnosti pôsobil ako prednášateľ, examinátor a školiteľ vedeckých ašpirantov v profilovej disciplíne farmaceutického štúdia – farmaceutickej chémie.
Vo vedeckovýskumnej práci sa zameral na štúdium lokálnych anestetík zo skupiny
bázických anilidov a derivátov substituovanej kyseliny fenylkarbámovej. V tejto oblasti
sa stal spoluautorom troch potenciálnych liečiv, a to pentakaínu, heptakaínu a karbizokaínu. Okrem toho študoval aj deriváty aryloxyaminopropanolu, ktoré sa vyznačovali beta
lytickým, antiarytmickým a niektoré aj lokálno anestetickým účinkom. Z týchto skupín
liečiv sa stal autorom alebo spoluautorom 103 pôvodných vedeckých experimentálnych
prác, 50 patentov a autorských osvedčení (patentov) a niekoľkých súborných prehľadov.
V rokoch 1966 – 1969 bol prodekanom FaF UK pre vedeckovýskumnú činnosť
a v rokoch 1960 – 1987 bol zástupcom vedúceho katedry.
Napísal celý rad vynikajúcich učebných pomôcok, z ktorých viaceré sa používajú ešte
dodnes.
Za svoju prácu sa stal nositeľom Štátnej ceny, Weberovej ceny SFS, Galenovej medaily
FaF UK, Čestným členom Slovenskej farmaceutickej spoločnosti a niekoľkých ďalších
ocenení.
Honorabiles, vážený pán docent, dovoľte mi za všetkých Vašich bývalých spolupracovníkov, ale aj v mene svojom, úprimne sa Vám poďakovať za Vašu systematickú a cielenú
prácu, ktorú ste vykonali v prospech farmaceutických a chemických vied a popriať Vám
ešte veľa pevného zdravia, pohody a radosti z celoživotnej úspešnej práce.
Ad multos annos, magister noster.
Dr. h. c., prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.,
Prezident Slovenskej farmaceutickej spoločnosti,
Bratislava
Zablahoželajte
spolupracovníkom
prostredníctvom
e-mailu:
[email protected]
www.phoenix.sk
•
39
R ecept
R ozhovor
Verím tomu,
že osobné méty si
treba nechať ako
malé tajomstvo...
O ZDRAVÍ, LEKÁRŇACH A O ŽIVOTE
Keď nedodržujete pravidlá,
môžete zomrieť
Začala sa ponárať, čoraz hlbšie a hlbšie, preciťuje tam slobodu, fascinuje ju posúvanie hranice ľudských možností
i schopností, je súťaživá a ponor do hĺbky v nej vynára nové výzvy, ciele, ale v rozhovore ich neprezradila –
Simona Simanová, mladá farmaceutka s mikrofónom v ruke.
Pripravil JÁN NEMEC
Foto RENATA JANÁSOVÁ
Dve povolania – jedno poslanie
Na televíznej obrazovke Vás možno vidieť
takmer denne v spravodajstve Slovenskej
televízie, ale niekedy aj v bielom plášti,
keď vypomáhate svojim rodičom v lekárni.
Čo ste? Farmaceutka alebo žurnalistka?
Myslím si, že som šťastný človek, lebo
robím to, čo ma naozaj baví, čo ma napĺňa
a čo mám veľmi rada. Práca lekárnika
ani nie je práca, je to poslanie, pretože je
tam interakcia človeka k človeku. Pomáhate chorým ľuďom v dobrom aj v zlom
a dobrý farmaceut je najlepší lekár a dokáže pacientovi veľmi pomôcť, podporiť ho,
povzbudiť ak má problém – človek tam
cíti interakciu, spätnú reakciu máte ihneď
a sú pacienti, ktorí sa k vám vrátia, lebo ste im
pomohli.
Prečo ste si vybrali za hlavné povolanie žurnalistiku?
V žurnalistike, v televíznom spravodajstve spätnú väzbu necítite, je to oveľa tvrdšie. Pokiaľ máte tému, ktorá je občianska
a niekomu pomôžete s niečím konkrétnym,
tak ten výsledok vidíte tiež hneď a neskôr príde aj reakcia v podobe poďakovania. Ale keď
robíte témy politické a ekonomické, tak tú reakciu nemáte. Možno príde e-mail, možno list,
kde vám môžu povedať, že to robíte dobre,
že sa im to páči, že je to vyvážené, že ste im
priniesli informáciu, ktorá je pre nich dôležitá,
alebo vás skritizujú. Práca žurnalistu je dynamická, vidíte aj do kuchyne politikov, vidíte napríklad ako sa tvoria zákony, ktoré ovplyvňujú
päť miliónov ľudí. Stretnete zaujímavých ľudí
a dostanete sa k témam, nad ktorými by ste ani
nepremýšľali a veľmi vám to rozširuje obzor
poznania. Som človek, ktorý sa rád učí, baví
ma to, nestojím na jednom mieste, nemám rada
stereotyp a práca žurnalistu je pre mňa naozaj
koníčkom.
Keď necháte všetky
starosti nad hladinou
Je to jediný koníček, ktorému sa venujete?
Dynamická práca odčerpá veľa energie, kde
si dobíjate baterky?
Dvanásť rokov som súťažne plávala a šport
je niečo, bez čoho nedokážem žiť. Pri ňom
dokážem načerpať energiu, oddýchnuť si
a vypnúť aj psychicky. Tento rok v lete som
sa plne oddala freedivingu. Je to doslova voľné potápanie, na jeden nádych sa potopíte čo
najhlbšie ako to ide. Dáte si šnorchel, dáte si
plutvy, prípadne neoprén a potápate sa popri
lane smerom dole na jeden nádych. Čo je na
tom krásne? Ste úplne voľný, ste free, nepotrebujete žiadne kyslíkové fľaše ani iné prístroje.
Spája to všetky veci, ktoré milujem. Spája to
vodu, podmorský svet a veľmi náročnú fyzickú
prípravu. Musíte byť vo veľmi dobrej fyzickej
kondícii, úplne zdravý, musíte mať veľmi prísny režim, disciplínu. Keď viete, že na druhý
deň idete „frídajvovať“, nesmiete byť po prebdenej noci a o alkohole ani nehovorím. Je to
krásny a náročný šport a navyše, ak to chcete
robiť aktívne, musíte rozumieť fyziológii, svojmu organizmu a musíte si aj veľa naštudovať.
Takže vy ste ako promovaná farmaceutka ani
nemuseli veľa študovať. Do akej najväčšej
hĺbky ste sa doteraz ponorili?
Som iba začiatočník, venujem sa tomu prvú
sezónu a podarilo sa mi ponoriť do hĺbky
32 metrov...
A to ste sa museli ešte aj vrátiť na ten jeden
nádych! Cítim, ako o tom rozprávate, že nadšenie z vás sála. Ako dlho to trvalo, veď tam
treba niečo aj predýchavať, čo ja viem čo ešte,
vyrovnávať tlak...?
Príprava je naozaj náročná. Musíte sa úplne
uvoľniť, preto hovorím, že to nie je adrenalínový šport, lebo keby to bol, tak to má presne
opačný efekt ako vy chcete – zrýchlil by sa
vám tep a minul by sa vám kyslík. Pod vodou
by ste nevydržali dlho. Uvoľníte sa, maximálne sa nadýchnete nad hladinou a dáte sa kolmo
dole a plávate s plutvami alebo bez nich popri lane. Keď cítite, že sa potrebujete pomaly
nadýchnuť, tak sa otočíte a idete pomaličky
hore. Je to asi jediný šport, ktorý poznám, kde
človek nechá všetky starosti a myšlienky nad
hladinou. V tej hĺbke sa musíte sústrediť len
na seba. Nie je to ani o tom do akej hĺbky sa
ponoríte, vy sa ponoríte sám do seba. Musíte
sa úplne uvoľniť a maximálne sústrediť a keď
sa vám to všetko podarí a podarí sa vám dostať aj do peknej hĺbky, vyrovnať tlak v ušiach
a všetky zákonitosti, ktoré musíte dodržať, tak
je to potom nádherný pocit, komplexný zážitok.
Ponor do hĺbky vynára nové výzvy
Akú métu hĺbky máte?
Som súťaživý typ, najmä tým, že som sa dlho
venovala športu súťažne. Rada by som dala
bez plutiev možno takých 50 – 55 metrov, svetový rekord u žien je 60...
... tak to ste pomaly tam...
... ale to sa tam človek len pomaličky
posúva, po takých troch-štyroch metroch,
neponoríte sa zrazu o 20 metrov viac, lebo
s návratom je to už 40! Naozaj neviem, či
www.phoenix.sk
•
41
R ecept
R ozhovor
sa mi to podarí na budúcu sezónu alebo
o tri alebo či to vôbec dokážem, či moje telo
bude ochotné so mnou spolupracovať.
náš organizmus, som si spätne začala vybavovať všetky prednášky a niektoré skúšky... Áno,
určite mi to pomohlo.
Nie je to nebezpečné? Ja som si o tom niekedy
prečítal, citujem, že freediving je potenciálne
nebezpečná aktivita, ktorá môže viesť k vážnemu poškodeniu zdravia alebo smrti. Nikdy
nezadržujte dych vo vode bez dohľadu druhej
osoby, ktorá je poučená čo má robiť v prípade, že stratíte vedomie.
Všetci mi hovoria, že je to nebezpečné, všetci
sa ma to pýtajú... Nie, mám rada vodu, vody sa
nebojím, nebojím sa ani tej tmy, ani tej hĺbky.
Nebezpečné? To je vyslovene šport, kde musíte
dodržiavať pravidlá. Keď nedodržiavate pravidlá, môžete zomrieť. To je ako vo všeobecnosti
v živote, keď dodržiavate určité pravidlá a nerobíte to, čo nemáte robiť, tak sa vám skutočne
nemôže nič stať! Pretože telo je veľmi prispôsobivé. Človek má takzvaný potápačský reflex
cicavcov, tak ako poznáme Pavlovov reflex...
Váš koníček je o hĺbke, Vašou métou je 50 –
55 metrov. Do akej výšky by ste chceli v živote
dostať?
Tých životných mét mám viac, ale uvidíme,
čo život prinesie. Verím tomu, že osobné méty
si treba nechať ako malé tajomstvo, aby ste
ich hneď neodhalili, ale určite sú vysoké, som
súťaživý typ! Určite pri tom využijem skúsenosti z tej hĺbky.
Ten poznám...
(smiech) ... ale naozaj, ten potápačský reflex cicavcov sa dá cvičiť, keď zacítite vodu
a neoprén a pripravujete sa na ponor, tak sa vo
vašom tele prepne nejaký gombík, zapne sa
ten gombík, zníži sa tep, šetríte si tak kyslík,
ktorý je pri ponore potrebný, začne sa vám
sťahovať slezina, čiže máte hneď 150 mililitrov čerstvých červených krviniek, ktoré vás
zásobujú ďalším kyslíkom. Keď tento reflex
natrénujete, tak dokážete ísť aj do sto metrov. Náš kolega v športovom klube má rekord
viac ako sto metrov... Je až neskutočné, aký
je ten náš organizmus dokonalý! Ešte možno
pred polstoročím si lekári mysleli, že keď sa
ponoríte do 40 metrov, tak zomriete. Potom
sa niekto ponoril do 45 a nič sa mu nestalo,
a tak sa veda posúvala a posúvala...
Čiže asi Vám pomohlo pri tréningu Vaše
štúdium farmácie?
Určite! Už pri prvom kurze freedivingu, keď
nám školiteľ vysvetľoval ako funguje pri tom
42
•
www.phoenix.sk
Hĺbky, výšky, promovaná farmaceutka, žurnalistka. Ako z týchto pohľadov ako mladý
človek hodnotíte vývoj vo farmasektore?
Je to obdobie rýchle, plné zmien, neustále sa mení a vyvíja, je to neľahké obdobie.
Aj dnes som pripravovala reportáž o tom, že
ekonomická situácia v Európe a vôbec vo svete nevyzerá ružovo. Určite to zasahuje do každého priemyslu, aj do farmaceutického, aj do
nemocníc a lekární.
Ale ste aj potenciálnym pacientom...
Užívate predsa lieky?
Ani nie, myslím si, že väčšina farmaceutov, lekárnikov na Slovensku si liek dá, až
keď ho veľmi, veľmi potrebuje. Stáva sa,
že popri starostlivosti o pacientov zabudnete nielen na liek, ale aj na svoje zdravie.
Samozrejme, keď ma niečo bolí, tak si liek
dám, lebo lieky sú na to, aby pomáhali. Lieky
dokážu úžasné veci. Dnes farmácia a výskum veľmi pokročili. Je neuveriteľné, že
vedci dokážu na nové a nové choroby vyvinúť taký liek, že ju zablokuje a vylieči.
Zdravie je to najcennejšie a najdôležitejšie čo máme a pokiaľ je niekto chorý a liek
mu dokáže pomôcť, tak je to pre mňa taký
obrovský zázrak a zadosťučinenie.
Vie o tom naša verejnosť? Myslíte si,
ako žurnalistka, že sa robí dostatočná
osveta? Väčšinou počujeme rozprávať o množ-
stve, spotrebe liekov, ale o kvalite ani
zmienky.
Je to čas, ktorý žijeme, tie hodnoty sú niekedy
úplne opačné, obrátené, je niekedy ťažké zotrvať, ale myslím si, že to stojí za to. Myslím si,
že je už veľa mladých ľudí, ktorí majú iný pohľad na svet a idú do hĺbky, chcú vidieť jadro
veci a nielen ten obal, ktorý nám často niekto
ponúka.
Pohár poloprázdny
alebo poloplný?
... a Vaše životné hodnoty?
Určite na prvom mieste rodina! Samozrejme
zdravie a šťastie, aj keď to vyznieva ako klišé.
Šťastie je už výsledok niečoho, ale ako ho
dosiahnuť? Prečo som šťastný? Čo to môže
ovplyvniť?
Myslím si, že každý človek sa môže rozhodnúť, či vidí ten pohár poloprázdny alebo poloplný. Každý sa môže rozhodnúť, keď ráno
vstane, ako ten deň prežije. Som presvedčená, že je dôležité prežiť každý deň naplno
a tešiť sa z maličkostí a vážiť si tie maličkosti!
Sú ľudia, ktorí majú všetko, ale nie sú šťastní. Sú aj takí, čo majú málo, žijú na hranici
chudoby a prežívajú doslova zo dňa na
deň, napríklad z východných krajín, a sú ozaj
vnútorne šťastní a bohatí.
Keď ráno vstávate, aký pohár máte na stole
Vy? Poloprázdny alebo poloplný?
Som typ človeka, ktorý hľadá ten stred. Pozitívne naladená, veselá, snažím sa vidieť tie
maličkosti a tešiť sa z nich, pretože potom je
každý deň krajší, prinesiete šťastie niekomu
inému. Problémy vždy boli, sú aj budú, snažím sa ich nechať na hladine... treba ich riešiť
s úsmevom, pohodou a optimizmom a tak ich
vyriešite jednoduchšie a ľahšie. Ráno vstanem,
zacvičím si päť Tibeťanov alebo idem na tréning, tam sa vám vyplavia endorfíny a potom
mám celý deň pekný.
R ecept
R ozhovor
BONBÓN –
hotel ako cukrík
Bonbón cukríkom je, ale ten, ktorý vám chceme ponúknuť
v našom RECEPTe, má charakter príjemného útulného hotela s vynikajúcou gastronómiou, kongresovým zariadením
a relaxačným zázemím. Všetko toto je zasadené v areáli
lužného lesa s atraktívnou scenériou krištáľového jazera
Draždiak v srdci činžiakov bratislavskej Petržalky.
Pripravil JÁN NEMEC
Foto RENATA JANÁSOVÁ
Inzercia
Názov sa síce
dobre zapamätá,
ale nie je predsa
len trošku opovážlivý?
Keby sme neponúkali vysokú kvalitu, mohli by sme
vyjsť na posmech.
Zaväzuje nás to
neustále špecifickou ponukou služieb obhajovať názov nášho hotela. Názov nám
nedá spohodlnieť a dbáme na každú maličkosť, či už hotelovým pohodlím, komplexnosťou konferenčných služieb, komfortom
v ponuke wellness a predovšetkým špičkovou gastronómiou!
Generálny riaditeľ hotelového komplexu
Bonbón Ladislav Végh má za sebou roky
odkrútené v exkluzívnych reštauráciách
a grandhoteloch ako kuchár i čašník.
Keď pred 24 rokmi na tomto mieste za-
čal s prevádzkou Csárdy, vštepoval svojmu personálu, kuchárom, čašníkom, aby
pripravovali a podávali také jedlo, ktoré
by sami chceli s radosťou zjesť.
Veľa hodín venujem kuchyni, surovinami
počnúc. Pripravujeme všetky jedlá z čerstvých surovín. Je to náročné na neustále
zásobovanie z dobrých zdrojov, ale gastronomický zážitok našich hostí, uspokojenie
chuťových pohárikov je skutočným bonbónikom pre zákazníkov a pozvánkou na
opätovný návrat k nášmu stolu.
Nedá mi, aby som sa pána Végha nespýtal
na reklamácie. Azda nie každý hosť je so
všetkým spokojný?
Nie každý hosť, ktorému sa niečo nepáči, sa
správa asertívne a reklamuje. Ale keď sa ho
spýtate, či mu chutí, či je všetko v poriadku, tak sa rozrozpráva a povie, že to mohlo
byť napríklad menej slané... Keď len kúsok
z jedla nedoje, tak so ho pýtame prečo?
Či mu nechutilo? Hosť musí cítiť maji-
teľa a majiteľ musí zistiť všetko od hosťa
ako ešte zlepšiť ponuku! Jedlá pripravujeme zásadne tesne pred podávaním a sme
radi, že v náročnom konkurenčnom boji
k nám chodia zákazníci najmä pre výbornú
stravu. Konferenčné priestory majú aj iné
hotely, ale veľmi nás poteší, keď povedia,
že prichádzajú opäť k nám, lebo im chutia naše jedlá. Darmo, našinec je zvyknutý
na výbornú stravu, na tradičnú kuchyňu
tohto regiónu. Je to zmes rakúsko-uhorskej,
slovensko-česko-maďarskej receptúry, pričom prihliadame na súčasnosť a zdanlivo
ťažké jedlá sú racionálne a zdravo pripravované.
O tom nás presvedčil aj pohľad do
kuchyne, kde šéfkuchár Atila Mihálik,
v pracovnom tempe veľmi nezhovorčivý, pripravoval klasickú pečenú hus
s knedľou a kapustou. Možno pohľad
na priložený obrázok vo vás vyvolá príjemnú vôňu jesennej špeciality a v ústach
sa zbehnú slinky na návštevu Csárdy
v hoteli Bonbón v Bratislave. Jeho architektúra nádherne zapadá do prostredia lužného lesa a z neďalekého jazera
sála silná energia vody. Výborný prístup
do hotela, priestranné vlastné parkovisko, konferenčný priestor s rôznymi variantmi veľkostí miestností až po kapacitu 500 – 600 osôb. Príjemná kaviareň,
zimná záhrada, vinotéka, wellness, relaxačný bazén, sauna... to všetko ponúka
Bonbón, ktorý je skutočným cukríkom
v ústach aj v celom tele.
www.hotelbonbon.sk
www.phoenix.sk
•
43
R ecept
Zdravo za tarou
Bolesť je vlastne
ochranný systém,
ktorým nám organizmus
signalizuje,
že niečo nie je
v poriadku.
Človek a pohyb
BOLESŤ
náš večný sprievodca
Počas celej svojej existencie druh „homo sapiens“ zápasí s pocitom nazývaným bolesť. Tento nepríjemný pocit
sa týka hlavne najpoužívanejších častí ľudského tela, teda pohybového aparátu. Choroby pohybového aparátu
sú aj v súčasnosti najčastejšími diagnózami a sú často príčinou pracovnej neschopnosti a invalidity. 99,99 %
ľudí sa aspoň raz denne posťažuje, že ich bolí niektorá časť pohybového aparátu alebo celé telo. Práve preto sa
musíme pri prejavoch takejto bolesti zaoberať celým telom komplexne. Len tak môžeme zistiť príčiny bolesti
a ich sprievodné javy. Až potom môžeme proti tomuto nepríjemnému pocitu bojovať, jeho príčiny zmierniť alebo
úplne eliminovať.
Vplyv modernej civilizácie
na ľudský organizmus
Rozvoj modernej civilizácie, pokrok v doprave, uľahčenie fyzickej námahy – to všetko prináša veľa pozitív, ale aj negatíva, pôsobiace nielen na pohybový aparát, ale aj na
naše zmysly. Prostredie, v ktorom žijeme,
má podstatný vplyv na rozvoj jedinca i ce-
44
•
www.phoenix.sk
lého ľudstva. Nedostatok prirodzeného pohybu, nadmerný hluk, záťaž očí a stres spolu s fyziologickým procesom starnutia vedú
k tomu, že zdravotné problémy pribúdajú.
Najprirodzenejšou pohybovou činnosťou je
chôdza. Chodíme však čoraz menej. „Sme
leniví urobiť aj krok.“
Technika nás zbavuje namáhavej práce.
Máme autá, práčky, kosačky, výťahy a iné
vymoženosti. Preto mnohí z nás prirodzenú
potrebu fyzickej záťaže doháňajú vo fitcentrách alebo, čo je horšie, aj v nákupných
centrách. Dnes takmer nestretnete ženu iba
s kabelkou, ale skoro vždy s plnou kabelou
alebo nákupnou taškou. Je to rovnaké, ako
keby podstatne zvýšila svoju hmotnosť.
Módne trendy ovplyvňujú výrobu obuvi,
a tak nosíme celý deň nadmerne vysoký
Foto ISIFA
Pripravila prof. YVONA ŠULCOVÁ
R ecept
podpätok alebo botasky aj do divadla, žabky na mestskej dlažbe. Tento problém sa
netýka len dospelých, ale hlavne detí. Ani
chodenie naboso alebo v ponožkách po
plávajúcej podlahe neprispieva k zlepšeniu
nožnej klenby.
Ak budeme hovoriť o bariérach v bežnom
živote, nesmieme zabúdať ani na vybavenie
domácností a pracovísk. Voľba vhodného
nábytku pre pracovné a oddychové činnosti, výška pracovnej dosky, výška školského
nábytku – to všetko pôsobí na stav pohybového aparátu. Ak spočítame tieto negatívne
vplyvy a prirodzenú ľudskú lenivosť (gaučing), potom sa nesmieme čudovať, že nie
sme v poriadku, že nás bolí „celý človek!“.
Skladba pohybového aparátu
Chrbtica je pohybová os ľudského tela.
Ochraňuje miechu a zároveň umožňuje
pohyb trupu. Pokiaľ ide o jej kvalitu, mala
by byť pružná, ale zároveň dostatočne pevná. Skladá sa z krčných, hrudných, bedrových stavcov a krížovej kosti, a na jej konci
tvoria zrastené stavce (4 – 5) kostrč. Chrbtica zaisťuje statickú i dynamickú funkciu
a tlmí nárazy v pozdĺžnej osi tela (tlmí dopady pri chôdzi, skokoch a pod.).
Chrbtica je v predozadnej rovine zakrivená. V oblasti krčnej a bedrovej chrbtice
smerom dopredu (lordóza), v hrudnej oblasti smerom dozadu (kyfóza). Ak nie je
chrbtica správne zakrivená, dochádza u nej
k poruche statiky a dynamiky. Odchýlkam
v zakrivení chrbtice sa prispôsobuje ťažisko organizmu a celý pohybový aparát.
Kosti v spolupráci so svalmi vykonávajú
pohyb, aj keď možno povedať, že sa ho zúčastňujú len pasívne. Dávajú však telu tvar
a majú aj ochrannú funkciu (lebka, hrudný
kôš). Vzájomné spojenie kostí je buď pohyblivé – kĺby, alebo pevné – chrupavky,
väzy, zrasty.
Kĺb je pohyblivé spojenie dvoch a viacerých kostí a celé toto spojenie kryje kĺbové puzdro. Kĺby rozlišujeme podľa tvaru
a funkcie. Kolenné a bedrové kĺby sú nosné. Bedrové kĺby sú kĺbmi koreňovými.
Ramenný kĺb je závesný. Kĺby reagujú na
záťaž podľa svojej funkcie. U nosných kĺbov je záťažou okrem našej hmotnosti všetko, čo nesieme na svojom tele (v rukách
i na chrbte, vrátane odevu). Na ramenné
kĺby pôsobí aj činnosť bez zaťaženia, ktorá
ovplyvňuje i krčnú chrbticu (počítač, klavír, písací stroj a pod.).
U pevného spojenia chrupavka zabraňuje
priamemu kontaktu kostí v kĺboch a keď
nie je porušená, prebieha pohyb kĺzavo
a hladko. Jej opotrebovanie zhoršuje kvalitu pohybu a následne vyvoláva pocit bolesti (napr. artrózu, t. j. poruchu z trvalého
preťaženia).
Väzy (ligamenty) spevňujú kĺb ako súčasť
kĺbových puzdier. Konzervatívnym spôsobom nemožno poruchu ligamentov nijako
ovplyvniť. Pri ich poškodení je nutný operačný zákrok.
Svaly sú stavebné prvky, ktoré umožňujú
pohyb. Sval nevykonáva len jeden pohyb
a funkciu svalov nemôžeme hodnotiť len
podľa ich sily. Žiadny sval nepracuje sám,
ale vždy spolupracuje s inými. Svaly sú
trvale v určitom vnútornom napätí (tonus)
a sú pripravené na pohyb. Hlavný sval, ktorý pohyb vykonáva, je agonista, pomocný
sval synergista a sval pôsobiaci opačným
smerom je antagonista. Agonista a antagonista tvoria spolu nerozlučnú dvojicu.
Príčiny bolestí svalov a kĺbov
Svalové a kĺbové ochorenia majú mnoho
príčin. Prevažujú úrazy, ale tými sa teraz
nebudeme podrobne zaoberať. Ďalšou príčinou sú ochorenia, ktoré okamžite reagujú
na pôvod vzniku (preťaženie, nevhodný
pohyb a pod.). Tieto ochorenia vznikajú
náhle, môže to byť porucha svalovej dysbalancie, neprimeraná pohybová aktivita
(svalové spazmy, vysunutie platničky, blokáda v oblasti krčnej chrbtice a pod).
Ak je príčinou svalových a kĺbových
porúch chronické ochorenie, ide prevažne
o základné diagnózy: porucha vývoja, zápalové a degeneratívne ochorenia a pod.
Funkčné poruchy potom zodpovedajú vývojovým poruchám, svalovým dysbalanciám a dopĺňajú všetky problémy uvedené
vyššie. Vždy treba pristupovať k organizmu
ako k celku. Napríklad plochá noha sa negatívne premieta do krčnej chrbtice. Stres
má veľmi často svoje sídlo v oblasti ramenných kĺbov, krčnej chrbtice a v dychovej
nedostatočnosti. Preto treba každé vyšetrenie vykonávať nielen v uvedenej oblasti
ťažkostí, ale v celom pohybovom aparáte,
v interných i psychických oblastiach komplexne.
Dôsledky bolestí
a funkčných obmedzení
Bolesť je vlastne ochranný systém, ktorým
nám organizmus signalizuje, že niečo nie
je v poriadku. Bohužiaľ ju často vnímame
len ako nepríjemnú záležitosť a správame
sa k nej veľmi kruto. Ak ju stlmíme farmakoterapiou, neovplyvníme jej príčinu.
Zdravo za tarou
Vlastný problém zostane, pocit bolesti sa
utlmí a ďalej pokračujeme v činnosti, ktorá
ho spôsobila. Napríklad, keď nás pri dlhšej
turistickej túre bolia kolená, bedrá. Nikto si
nesadne, neodpočinie – bolesť alebo prekoná, alebo ju stlmí tabletkou. Problém však
pretrváva, len ho nevnímame. Ale potom
prídu ťažkosti, ktoré nemôžeme prekonať,
a tabletka nezaberie. Končatinám treba dať
možnosť zregenerovať sa.
Bolesť spôsobí obmedzenie ohybnosti,
a to má potom vplyv na naše psychické rozpoloženie. Je to začarovaný kruh. Psychicky zle naladení vnímame bolesť silnejšie.
Z toho potom vyplýva ďalšie funkčné obmedzenie, z ktorého sa snažíme vymaniť
zlými pohybovými stereotypmi. Bolesť sa
objaví tam, kde by sme ju nečakali, pretože preťažujeme svalovú skupinu, ktorá na
danú činnosť nie je zvyknutá, ani pripravená.
Ľudský organizmus je veľmi prispôsobivý a dokáže sám preberať mnoho funkcií,
ktoré si ani neuvedomujeme, a nerobí nám
to problémy. Ale vždy je dobré poradiť sa
s odborníkom a zistiť, či táto náhradná činnosť je správna a či neexistuje iná alternatíva.
Všetky ochorenia pohybového aparátu,
ak sa stanú chronickými, môžu viesť až
k invalidite. Tej sa bráni každý rozumne
uvažujúci človek. Preto je veľa dôvodov,
aby sme svoje vlastné problémy zvládli
a aktívne, s pomocou odborníkov, proti
nim bojovali. Napríklad aj tým, že zmeníme svoje zvyky, pracovný režim, návyky
a najmä svoju vlastnú lenivosť!
prof. Yvona Šulcová
fyzioterapeutka, pedagogička
Pôsobenie:
FN Olomouc
Výzkumný ústav chorob revmatických v Prahe
Klinika dětského a dorostového lékařství FN
a 1. LF UK Praha
Arthrocentrum Praha
Pedagogická činnosť:
Lékařská fakulta Univerzity Karlovej
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Univerzity Karlovej
Vyšší odborná škola
Český svaz tělesné výchovy
Venuje sa aj publikačnej
a prednáškovej činnosti.
www.phoenix.sk
•
45
Krása z apatieky
Inzercia
R ecept
46
•
www.phoenix.sk
R ecept
Krása z apatyky
www.phoenix.sk
•
47
R ecept
Cesty za zdravím
LIEČIVÉ SLOVENSKO
Príjemná konkurencia
lekárňam
„Časopis pre lekárnikov a vy tam chcete písať
o kúpeľníctve?! Ja vnímam balneoterapiu, ktorá
využíva prírodné liečivé prostriedky ako konkurenciu farmakoterapie.“
Takto ma privítala prezidentka Asociácie slovenských kúpeľov a viceprezidentka Európskeho zväzu kúpeľov MUDr. Janka Zálešáková, a to som si
povedal, že prvou Cestou za zdravím bude slovenské kúpeľníctvo! Reakcia naslovovzatej odborníčky
ma však neodradila, šípil som zaujímavý a otvorený
rozhovor.
Pripravil Ján Nemec
V Európe patrí
naše kúpeľníctvo
Medicínske produkty kúpeľov sú zamerané
na chronicky chorých ľudí, ale aj na kúpeľnú rehabilitáciu po úrazoch, operáciách
alebo po závažnejších ochoreniach, napríklad po infarkte myokardu alebo po cievnej
mozgovej príhode. Kúpele však ponúkajú
aj pobyty zamerané na prevenciu rizikových skupín klientov, u ktorých sa dá predpokladať vznik určitého ochorenia. Najefektívnejšia je však primárna prevencia,
zameraná na zdravých ľudí, kde ide o edukáciu k zdravému životnému štýlu. Nástroje, ktoré majú kúpele v rukách, sú prírodné
liečivé zdroje (prírodné vody a klimatické
48
•
www.phoenix.sk
podmienky vhodné na liečenie,) liečivé
bahná a rašeliny, ale aj fyzikálne prostriedky ako sú elektroterapia, svetloliečba, teploliečba a pohybová liečba. Farmakoterapia
je v kúpeľoch okrajová a využíva sa u tých
klientov, ktorí sú nastavení na nejaké lieky
a nie je možné liečbu nimi prerušiť.
Môže lekárnik za tarou využiť nejakým
spôsobom tento konkurenčný priestor
v prospech seba a klienta? Veď on predsa
vydáva liek podľa predpisu lekára alebo
podľa potreby pacienta...
Predovšetkým sám lekárnik by možno mal
využiť produkty kúpeľnej liečby, najmä
na naštartovanie zdravého životného štýlu, aby na sebe pocítil blahodarné účinky
kúpeľov. Lekárnici pracujú s rôznymi doplnkami výživy, prírodnými látkami a ľudia, ktorí sa chcú starať o svoje zdravie, ich
oslovujú a žiadajú radu. Okrem vhodných
farmakologických doplnkov, by bola vhodná rada lekárnika aj o možnosti kúpeľnej
liečby, ktorá pôsobí na organizmus človeka
komplexne. Medicína je rozparcelovaná na
množstvo špecializácií, pričom žiadna nerieši zdravotné problémy človeka tak komplexne ako kúpeľníctvo! Nehovoriac o ča-
Foto ISIFA
k špičke!
R ecept
Aj keď ste sa v prvom momente čudovali, že Vás oslovuje časopis pre lekárnikov,
tieto konštatovania vyvracajú Vaše vlastné prvotné pocity z nášho stretnutia. Sme
u Vás teda na správnej ceste za zdravím.
Veľmi dôležitá je edukácia o zdravom životnom štýle! Modernému človeku to veľmi chýba. Mladí majú pocit, že sú (ešte)
zdraví, nepotrebujú sa starať o svoje zdravie a starší ľudia si zas myslia, že jediná
cesta za zdravím je farmakoterapia. Európske štatistiky hovoria, že 20 percent výdavkov v zdravotníctve ide na farmakoterapiu,
u nás je to dokonca takmer 30 percent. Preto si myslím, že máme iné rezervy na to,
aby ľudia žili zdravšie. V prvom rade je to
aktívny prístup k svojmu zdraviu a najmä
kvalitné informácie. Je až zarážajúce, že aj
vzdelaní ľudia si nevedia nájsť relevantné
informácie o zdravom stravovaní a pohybovej aktivite, a podliehajú klamlivej reklame na škodlivé potraviny, ktoré sa denne
agresívne propagujú všetkými možnými
cestami.
Na Slovensku zvykneme všetko čo je slovenské zatracovať, pozerať sa na naše
hodnoty skôr pesimisticky, akoby sme si
nevážili to, čo máme pod nosom, čo nám
matka príroda nadelila. Mám taký pocit,
že aj návštevníci slovenských kúpeľov
väčšinou hovoria cudzou rečou.
V Európe patrí naše kúpeľníctvo k špičke!
Sú na to dva podstatné dôvody: veľmi kvalitné prírodné liečivé zdroje a špičková kvalita zdravotnej starostlivosti. Na takom malom území máme okrem radónových vôd
všetky typy prírodných liečivých vôd, ktoré
využíva balneoterapia – termálne vody,
vody uhličité, sírne, jódové a soľanky, čo
je svojím spôsobom jedinečné. Druhým
faktom je, že dlhé roky na Slovensku pôsobil Výskumný ústav fyziatrie a humánnej
bioklimatológie. Jeho výskumné programy boli zamerané na liečebné využívanie
prírodných liečivých vôd a klimatických
podmienok vhodných na liečenie pri rôznych chorobách. Na Slovensku sa dodnes
udržuje vysoká úroveň kúpeľnej medicíny.
Práce našich balneológov sú stále citované
zahraničnými autormi.
Dovolím si Vám aj trošku protirečiť.
Termálne pramene majú predsa aj v Rakúsku, aj v Maďarsku...
V Maďarsku sa využíva predovšetkým
teplota vody, výskyt minerálnych vôd
je menej častý. V ponuke väčšiny maďarských kúpeľov sú väčšinou krátkodobé
wellness pobyty alebo ambulatné pobyty. Samozrejme i tu sú liečebne zamerané
kúpele, avšak dovolím si tvrdiť, že liečebné
programy na Slovensku sú prepracovanejšie. V Rakúsku je asi 200 kúpeľov, mnohé
s liečebnými produktmi, mnohé majú len
wellness programy – aj tu je široká paleta
prírodných liečivých zdrojov daná geológiou krajiny.
Dá sa povedať, ktorá voda je najlepšia?
Nie je to možné. Konkrétny typ vody
má určité prioritné indikácie, kde sa najvýraznejšie prejavuje liečivý účinok. Napríklad uhličité vody pôsobia na choroby
kardiovaskulárneho aparátu – hypertenziu,
ischemickú chorobu srdca..., sírne vody sú
zasa vhodné na choroby pohybového aparátu a kožné choroby, hydrogénuhličitanové vody sú vhodné na inhaláciu, pri chorobách tráviaceho traktu a cukrovky, soľanky
majú indikačné spektrum, takisto jódové,
alebo síranové vody. Je to presne tak ako
s liekmi. Každý liek má príbalový leták,
aké má účinná molekula vhodné indikácie,
ale aj kontraindikácie, presne tak ako prírodné liečivé vody našich kúpeľov.
Ako vidíte z pohľadu odborníčky, ba priam
z nadhľadu prezidentky Asociácie slovenských kúpeľov, budúcnosť slovenského
kúpeľníctva?
Kúpele by mali oveľa viac ponúkať dobré
preventívne programy, dokonca zdravotné
poisťovne by ich mali začať využívať pre-
MIKRONUTRIENTY, Sprievodca pre lekárov a farmaceutov
Autor: Uwe Gröber • Preklad: MUDr. Janka Zálešáková, prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc. • Počet strán: 477
Mikronutrienty – vitamíny, minerály, stopové prvky, aminokyseliny, esenciálne mastné kyseliny
– majú schopnosť udržiavať metabolické funkcie a pôsobiť v prevencii a liečbe chorôb. Táto praktická príručka poskytuje informácie, ako bezpečne a účinne používať mikronutrienty. V prehľadnom usporiadaní popisuje 54 mikronutrientov, vrátane odporúčaní, indikačných skupín, znakov a symptómov
deficiencie, dávkovania, špecifických interakcií a aspektov bezpečnosti. Okrem toho je, preventívne a terapeutické využívanie mikronutrientov spracované pre všetky vekové skupiny, ako aj pre väčšinu bežných chorobných
stavov. Je to komplexný sprievodca, ktorý pomáha využiť potenciál mikronutrientov v každodennej klinickej praxi
v prospech pacientov.
Foto Ján Nemec
sovom strese a často nevľúdnom prostredí
v zdravotníckych zariadeniach v kontraste
s pohodou kúpeľov.
Cesty za zdravím
MUDr. JANKA ZÁLEŠÁKOVÁ
Prezidentka Asociácie slovenských kúpeľov
„šéfuje“ 26 členom – kúpeľným zariadeniam
s licenciou na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti. Náš rozhovor pokračoval o tom, že mnohé
známe termálne a minerálne pramene nie sú
uznané za liečivé a nemajú teda štatút „kúpeľov“
hoci ich obľúbenosť vo verejnosti je veľká.
O tom, prečo je to tak, aký potenciál kúpeľníctva
na Slovensku ešte máme, či je ich činnosť rentabilná, či je to priestor aj pre ďalšie investície prípadných podnikateľov, ako rozvoju tohto segmentu zdravotníctva pomôžu aj pripravované
legislatívne zmeny v rámci Európskej únie,
o tom všetkom si povieme v druhej časti na
Ceste za zdravím v slovenských kúpeľoch.
to, aby v budúcnosti šetrili finančné prostriedky na liečbu. Prevencia je vždy lacnejšia ako liečba! Slovenské kúpele majú najlepšie predpoklady na to, aby ponúkli sofistikované programy primárnej prevencie.
Európania a samozrejme aj naši občania to
budú potrebovať aj pri rýchlom šírení epidémie obezity mladých ľudí...
EPIDÉMIA obezity? Taký pojem existuje?
Áno, ide o epidémiu a je to zároveň vstupenka do klubu diabetikov alebo klubu
srdciarov. Práve pre mladých ľudí by mali
v kúpeľoch existovať dobré programy zamerané na primárnu prevenciu. Je to veľká
výzva, lebo zdravotnícke systémy v budúcnosti neunesú obrovský počet ľudí,
ktorí budú trpieť na civilizačné choroby. Už
dnes vieme, že napriek high-tech medicíne
a pokrokom vo farmakoterapii sa nedarí
znižovať výskyt civilizačných chorôb...
www.phoenix.sk
•
49
R ecept
Jedlo ako liek
ZDRAVIU PROSPEŠNÉ POTRAVINY
BEZ LEPKU
Celiakiu vyvoláva reakcia imunitného systému na prítomnosť lepku v tenkom čreve. To spôsobuje zápalovú
reakciu, pri ktorej dochádza k zániku črevných klkov. Tie slúžia na vstrebávanie živín, vitamínov a minerálov
a ich neprítomnosť sa prejaví stratou schopnosti tráviť požitú potravu. Predpokladom na prepuknutie choroby je
aspoň tri až šesťmesačná každodenná konzumácia lepku, preto sa u detí väčšinou prejaví medzi prvým a druhým
rokom života. U detí sa zvyknú prejaviť typické symptómy v podobe zápchy či naopak hnačiek, bolestí brucha
a objaviť sa môže aj nafúknuté bruško. Charakteristická je stolica, v ktorej sa objavujú tuky a nestrávené časti potravy. Dieťa je väčšinou mrzuté, nesústredené a má problémy so spánkom. U dospelých nie sú tieto príznaky také
viditeľné a preto sa celiakia môže prejavovať len bolesťami brucha alebo opakujúcimi sa hnačkami. U približne
5 – 10 % pacientov sa objaví aj pridružené autoimunitné ochorenie, zvyčajne ide o cukrovku, poruchu štítnej
žľazy, refraktérnu alebo kolagénnu sprue. U latentnej formy síce neprebieha zápal v čreve, ale zároveň sú detegované protilátky. S týmto typom celiakie môže chorý žiť celý život bez toho, aby vôbec tušil, že túto chorobu má.
Foto Vratislav Hnátek
Bezlepkové potraviny sa dajú kúpiť v obchodoch so zdravou výživou i v niektorých obchodných reťazcoch a v sortimente ich majú aj niektoré lekárne.
Ľudí s celiakiou, prípadne s alergiou na
lepok, stále pribúda. Lepok obsahuje biela
pšeničná múka a výrobky z nej sa stávajú
v posledných rokoch čoraz častejšie ťažko alebo problematicky stráviteľné aj pre
mnohých zdravých jedincov. Okrem iných
vplyvov tento trend podporujú aj nešetrné
spôsoby priemyselného spracovania obilného zrna. Namiesto kamenných žarnovov,
ktoré sa používali kedysi, sa dnes zrná drvia
vo valcových mlynoch, ktoré rozdrvia vnútornú škrobovú časť zrna ľahšie, ako jeho
vonkajšiu šupku. Potom sa šupky, ktoré
obsahujú veľké množstvo minerálov a vitamínov, odstránia a zostáva len biela jemná,
ale nutrične málo hodnotná, múka s vysokým obsahom lepku. Celozrnná múka, ak je
navyše mletá na kamennom mlynčeku, sa
pomelie síce pomalšie, ale o to dôkladnejšie a všetky nutričné ​​zložky sa potom môžu
ľahšie vstrebať do ľudského organizmu.
Používanie prirodzene bezlepkových surovín prináša do našej výživy veľa pozitívneho. Tieto potraviny sú ľahko stráviteľné
a ak sa správne pripravia, pokrmy z nich
sú veľmi chutné. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že pri dlhodobejšej konzumácii bezlepkových potravín v kombinácii
s vhodne zvolenými rastlinnými olejmi
a ďalšími zdraviu prospešnými surovinami možno pozorovať priaznivý vplyv aj na
imunitný systém. Istou nevýhodou niektorých bezlepkových surovín je však často ich
vyššia cena a niekedy aj horšia dostupnosť.
50
•
www.phoenix.sk
Verte, že aj bezlepkové pokrmy môžu výborne chutiť a ľudia s týmto diétnym obmedzením nemusia nijako trpieť, že si
nemôžu dať „normálne jedlo“. Treba mať
len dostatok informácií, nebáť sa pustiť do
kulinárskych experimentov a pristupovať
k svojmu diétnemu obmedzeniu pozitívne.
Táto hranica by nás mala viesť na cestu
k zdravšiemu prístupu k potrave a záujmu
o to, čo vlastne jeme.
Základné, prirodzene bezlepkové
suroviny, vhodné pre celiatikov:
Prirodzene bezlepkové obilniny –
pohánka, proso, kukurica, ryža, amarant, quinoa a výrobky z nich, napr.
múka, cestoviny, vločky, kukuričný
škrob.
Strukoviny – všetky strukoviny,
fazuľa, hrach, šošovica, cícer a tiež
výrobky z nich, napr. múka, vločky
a pod.
Sója a výrobky z nej (ak neobsahujú zložky s prítomnosťou lepku).
Výrobky zo sóje – tempeh, tofu, jogurty.
Pohánkové cestoviny, kukuričné ​​cestoviny, ryžové cestoviny, cícerové
cestoviny.
Sójové mlieko, ryžové mlieko, mandľové mlieko, pohánkové mlieko
– všetky mlieka najlepšie v tekutej
forme.
Všetky druhy orechov a semienok,
napr. ľanové, sezamové, slnečnicové, kokos, mak.
Zemiaky, zemiakový škrob.
Ovocie, zelenina, syry, vajcia, mäso.
Sladidlá (cukor, med) a tuky.
Foto ISIFA
Pripravila Mgr. Karla Večeřová
R ecept
Jedlo ako liek
4 PORCIE
HALUŠKY S TEMPEHOM
500 g ryže natural (uvarenej a vychladnutej), 150 g pohánkovej múky,
100 g hladkej bezlepkovej múky, 1 menší zeler, 3 veľké cibule, 1,5 kocky
tempehu (výrobok zo sóje, dá sa kúpiť v predajniach zdravej výživy), olej,
soľ, kyslá kapusta, sójová omáčka (shoyu alebo tamari), kukuričný škrob
(Maizena)
JABLKOVÝ KOLÁČ
10 KUSOV
Z ryžovej a pohánkovej múky a vody vymiešame so štipkou soli redšie
cesto, ku ktorému pridáme uvarenú ryžu. Cesto pretlačíme cez sito na
halušky do vriacej osolenej vody. Počas varenia opatrne premiešame. Keď hotové halušky vystúpia na povrch, odoberieme ich sitom
a prepláchneme studenou vodou. Ak by sa nám prvá várka rozvárala,
do cesta pridáme bezlepkovú múku a kukuričný škrob. Tempeh si nakrájame na malé kocky a postriekame sójovou omáčkou. Cibuľku nakrájame
nadrobno a opražíme, potom k nej pridáme tempeh a opečieme ho. Zeler
nakrájame na drobné kocky a opražíme ho na oleji dozlatista, osolíme
ho hneď na začiatku praženia. Halušky premiešame s opraženou cibuľkou, zelerom a tempehom. Ako prílohu pripravíme šalát z kyslej kapusty.
2484 kJ (591 kcal)
½ l jablkového muštu, 150 g pohánkovej múky, 150 g kukuričnej múky,
2 vajcia, 4 čajové lyžičky kypriaceho prášku, 100 g hrozienok, 300 g jabĺk
pokrájaných na menšie kocky, 100 ml javorového sirupu, 2 čajové lyžičky
mletej škorice, 15 g vanilkového cukru, 50 g mletého ľanového semienka
POLEVA: 100 ml oleja (najlepšie orechového), 100 ml javorového sirupu,
2 polievkové lyžice kakaa, mleté mandle na posypanie
1 PORCIA OBSAHUJE:
bielkoviny 47,0 g; sacharidy 75,0 g; tuky 18,0 g; cholesterol 0,0 mg
Ľanové semienko povaríme s muštom a korením cca 5 minút, potom
vlejeme do misky a necháme vychladnúť. Zmiešame suché ingrediencie.
K vychladnutému muštu prilejeme sirup, pridáme 2 vajcia a dobre premiešame. Potom postupne pridávame múku zmiešanú so suchými surovinami, jablká a dôkladne premiešame. Menší plech si vyložíme papierom na
pečenie, zľahka ho potrieme maslom, poprášime múkou a vložíme doň
pripravené cesto. Pečieme vo vyhriatej rúre cca 40 minút pri 180 °C.
Polevu si pripravíme tak, že v miske zmiešame olej, kakao a javorový sirup.
Vychladnutý koláč pretrieme polevou, posypeme mletými mandľami a môžeme podávať so šľahačkou (možno použiť aj sójovú či ryžovú šľahačku).
1172,8 kJ (279 kcal)
1 PORCIA OBSAHUJE:
bielkoviny 12,9 g; sacharidy 40,0 g; tuky 12,0 g; cholesterol 0,0 mg
Mgr. Karla Večeřová
Študovala na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, odbor Výživa človeka. Vždy sa zaujímala o súvislosti medzi stravou a psychikou. V súčasnosti sa venuje poradenskej a lektorskej činnosti – úprave stravovacích
návykov a zmene životného štýlu vo svojej ordinácii Zdravo s chuťou, pôsobí ako inštruktorka cvičenia s dojčatami a batoľatami v Agenture Větrník, s. r. o., pravidelne prednáša na pacientskej konferencii pre idiopatické črevné zápaly, prednáša o zdraviu prospešných surovinách (Sluníčko Šlapacine, os., Centrum pro rodinu a sociální
péči...). Svojím holistickým prístupom vníma človeka ako celok, je presvedčená o psychosomatickej podstate
chorôb a verí, že ich možno ovplyvniť vyváženou stravou s prínosným podielom zdraviu prospešných surovín.
Jej obľúbený citát znie: „Ak človek oťažie na duchu, oťažie aj na tele.“
Pýtajte sa poradkyňa na výživu prostredníctvom e-mailu: [email protected]
www.phoenix.sk
•
51
R ecept
Jedlo ako liek
DOMÁCA VIANOČKA
13 KUSOV
500 g bezlepkovej múky (najlepšie namiešať z dvoch druhov), 300 ml vlažnej
vody, 120 g jemného kryštálového cukru, 100 g masla, 3 celé vajcia + 1 na
potretie, 1 lyžička soli, 1 balíček sušeného droždia, špička lyžičky muškátového kvetu, hrsť olúpaných mandlí, hrsť vlašských orechov a hrsť hrozienok
Vo väčšej miske vymiešame maslo s cukrom a vajíčkami. Pridáme soľ
a vlažnú vodu, všetko dôkladne premiešame. V druhej miske zmiešame
oba druhy múky so sušeným droždím a muškátovým kvetom. Múku potom
postupne pridávame k vaječnej zmesi a stále spracovávame vareškou.
Vypracujeme tuhšie cesto, misu zakryjeme potravinárskou fóliou a necháme na teplom mieste vykysnúť. Počas kysnutia je dobré 2 – 3x cesto
vybrať z misy na lopár, prehnietiť ho, vrátiť do misy a nechať ďalej kysnúť.
To trvá približne dve hodiny. (Pozn.: Na vypracovanie cesta sa osvedčila
domáca pekáreň na chleba, kde cesto tiež vykysne.) Ak je cesto po vykysnutí stále málo pevné, treba doň po troškách zapracovať ďalšiu múku.
Po vykysnutí cesto vyklopíme na lopár a rozdelíme ho na 9 dielov. Každý dielik opatrne rozvaľkáme na dlhší valček (s priemerom cca 1,5 cm),
do ktorého zatlačíme nasekané orechy, mandle a hrozienka.
Najprv upletieme vrkoč zo štyroch prameňov a opatrne ho prenesieme
na plech vyložený papierom na pečenie vytretý maslom. Hranou dlane
uprostred po dĺžke zľahka stlačíme. Naň položíme vrkoč upletený z troch
prameňov a opäť ho uprostred zľahka stlačíme. Nakoniec hore položíme
vrkoč spletený z dvoch prameňov, ktoré na koncoch založíme pod vianočku. Poschodia vianočky zaistíme špajľami na troch miestach proti posunutiu a necháme v teple ešte kysnúť (cca ½ h). Potom potrieme vianočku
rozšľahaným vajcom.
Postup pečenia: Vianočku vložíme do rozohriatej rúry (okolo 220 °C)
a zapečieme, po cca 5 minútach zmiernime teplotu na 160 °C. V tejto
fáze musíme odolať pokušeniu pozrieť sa do rúry. Pokračujeme v pečení
ďalších 20 – 25 minút (ak sa nám počas tejto fázy zdá, že vianočka rýchlo
tmavne, zakryjeme ju papierom na pečenie namočeným v studenej vode);
aby sa vianočka prepiekla, rovnomerne ju dopekáme pri 50 – 70 °C ešte
asi 25 minút. Pred koncom pečenia pichneme do vianočky špajľou.
Ak bude suchá bez prichyteného cesta, vianočka je upečená. Vianočku
treba vyberať z rúry opatrne a vyhnúť sa ráznym pohybom, pretože by
mohla klesnúť a vytvoril by sa nežiaduci „brúsik“. Vianočku necháme
vychladnúť. Po vychladnutí ju rozkrájame na porcie a jednotlivé kúsky
zabalíme do alobalu a ihneď zmrazíme. Keď si na nej budeme chcieť
pochutnať, vytiahneme porciu z mrazničky, dáme na tanierik a podložíme ju kúskom špajle. Tak nám počas rozmrazovania nezvlhne. Zakrytú
ju rozmrazujeme v mikrovlnnej rúre pri plnom výkone cca 40 sekúnd.
Vtedy chutí ako práve vytiahnutá z rúry.
1071 kJ (242 kcal)
1 PORCIA OBSAHUJE:
bielkoviny 3,3 g; sacharidy 39,0 g; tuky 8,8 g; cholesterol 44,0 mg
52
•
www.phoenix.sk
www.phoenix.sk
•
53
R ecept
Minikurz
AKO KOMUNIKOVAŤ NA CITLIVÉ TÉMY
HEMOROIDY
Máme ich všetci, trpia však len niektorí…
Výraz hemoroidy pochádza z gréčtiny. Ide o vankúšikovité cievne útvary v konečníku, asi 2 – 4 cm od análneho
otvoru. Hemoroidy sa vytvárajú už pred narodením a možno teda bez preháňania povedať, že ich máme všetci.
Netrápia však všetkých ani neznamenajú zdravotný problém u každého. Ťažkosti s hemoroidmi nastávajú až
vtedy, keď sa cievne vankúšiky zväčšia, prípadne zapália. Vtedy sa prvýkrát objavujú nepríjemné príznaky ako
svrbenie, krvácanie a bolesť.
Pripravila VERONIKA KUREČKOVÁ
Ilustrácie LUBOMÍR VANĚK
Problémy s hemoroidmi má pravidelne asi polovica populácie staršej
ako 40 rokov. Nevyhýbajú sa však ani
mladým ľuďom. Najčastejšie sa objavujú u týchto skupín pacientov:
Ľudia medzi 40. a 65. rokom veku.
Ľudia so zlou životosprávou (nedostatok
pohybu, tekutín, nevhodná strava).
Ženy v neskorých fázach
tehotenstva a po pôrode.
Osoby užívajúce lieky spôsobujúce
hnačku alebo zápchu.
TYPY HEMOROIDOV
Vonkajšie hemoroidy: Nachádzajú sa okolo konečníka. Obvykle vyzerajú ako klasické kŕčové žily. Ak sa v nich nevytvorí krvná
zrazenina, nebývajú bolestivé.
Vnútorné hemoroidy: Vznikajú zvyčajne okolo stien análneho kanála – teda asi
2 – 4 centimetre od ritného otvoru. Môžu
sa prejavovať krvácaním i bolesťami pri
vyprázdňovaní, ale aj produkciou hlienu.
Opakovaným dráždením hemoroidov sa
zhoršuje zápal a hemoroidy ďalej opúchajú.
Nakoniec môžu vystúpiť z konečníka.
ŠTÁDIÁ VNÚTORNÝCH HEMOROIDOV
1. stupeň: Žily sú napuchnuté, ale pacienti
nepociťujú problémy. Občas sa môže objaviť svrbenie.
2. stupeň: Opuch žíl je natoľko výrazný,
že zasahujú do priesvitu konečníka či análneho otvoru. Pri vyprázdňovaní sa objavuje
bolesť a svrbenie. Ak už majú hemoroidy
väčšie rozmery, môže sa objaviť aj pocit
nedokonalého vyprázdnenia. V prípade výskytu podobných príznakov je nevyhnutné
navštíviť lekára, nielen pre úľavu pri ťažkostiach, ale aj preto, aby vylúčil možnosť
iného závažnejšieho ochorenia.
3. stupeň: Hemoroidy sa zväčšujú a pro-
54
•
www.phoenix.sk
blémy sú stále intenzívnejšie. Pri vyprázdňovaní hemoroidy vystupujú z konečníka,
dajú sa však ešte zasunúť späť.
4. stupeň: Hemoroidy už dosahujú také
rozmery, že ich nie je možné zasunúť späť.
Objavuje sa zápal, pacient môže mať ťažkosti pri pohybe a sedení.
AKO HEMOROIDOM PREDCHÁDZAŤ?
Stopercentne účinný spôsob, ako hemoroidom predísť, neexistuje, riziko výskytu
ťažkostí však znižuje:
Vhodná strava. (Škodiť môže biele pečivo, alkohol /najmä červené víno/, kakao,
pikantné korenie, silný čierny čaj, ovocie s hrubou šupkou... Vhodné sú naopak
potraviny s dostatkom vlákniny, probiotiká
a predovšetkým dostatok tekutín.)
Dostatok pohybu.
Vhodná stolička umožňujúca ergonomické sedenie.
AKO HEMOROIDY LIEČIŤ?
Ak sa už problémy s hemoroidmi objavia,
existuje niekoľko spôsobov liečby:
Kúpele v teplej vode či ľadové obklady:
Teplo uvoľňuje stiahnutý zvierač a zlepšuje
miestne prekrvenie, ľadové obklady prinášajú
úľavu pri akútnej trombóze, zmenšujú opuchy.
Kúpeľ a gél z dubovej kôry: Dubová kôra
má adstringentné (sťahujúce) účinky. Upokojuje a zmierňuje opuchy, čím pomáha pri
výstupe hemoroidov z konečníka.
Gély, masti a čapíky zakúpené v lekárni
(Dobexil H, Faktu, Mastu S masť a čapíky,
Preparation H masť a čapíky, Procto-Glyvenol masť a čapíky) – spôsobujú predovšetkým úľavu od príznakov.
Podporné lieky na posilnenie žilovej steny a kombinované tablety (Detralex, Ginkor Fort, Hemodin, Hemostop)
Chirurgický zákrok (ligatúra, skleroterapia, fotokoagulácia, liečba laserom)
V súčasnosti je k dispozícii niekoľko metód, ako operatívne liečiť vystúpené hemoroidy, existujú aj v podstate bezbolestné postupy. V niektorých prípadoch po operácii
problémy úplne ustúpia, inokedy je zákrok
nutné po čase opakovať.
Neliečené hemoroidy môžu človeka nepríjemne potrápiť, napriek tomu samotné život
neohrozujú. Ich príznaky (predovšetkým krv
v stolici) sa však dajú ľahko zameniť s oveľa
závažnejšími ochoreniami tráviaceho traktu,
napríklad kolorektálnym karcinómom. Aj
„obyčajné“ hemoroidy by mal preto vždy
vyšetriť lekár.
R ecept
Skúsenosti pacientov
Karol (23)
Príznaky hemoroidov sa u mňa prvýkrát objavili,
keď som mal 17 rokov. V prvých momentoch ma to
dosť vystrašilo, ale potom som si na internete zistil,
že ide pravdepodobne o hemoroidy, a snažil som
sa na to nemyslieť. Ale hemoroidy sa postupne začali zhoršovať. Ako veslár trávim veľa času na vode
a okolo vody, v mokrom oblečení, ktoré nezobliekam
aj niekoľko hodín. A keď som si nakoniec zaobstaral neoprén, začali byť problémy s hemoroidmi ešte
horšie. V poslednom čase už mám niekedy problém aj sedieť a k bolestiam a svrbeniu sa pridalo aj
nepríjemné krvácanie. Viem, že by som mal zájsť
k lekárovi, ale vôbec sa mi do toho nechce. Už len
predstava, ako niekde pred sestričkou predvediem
svoje vypracované hemoroidy, je dosť hrozná. Občas
vytiahnem z lekárničky u rodičov nejaké masti a čapíky, ktoré trochu pomôžu. Ale sám som sa do
lekárne ešte nevybral. Skutočne sa nechcem niekde
verejne strápňovať.
Jana (37)
Nikdy mi nenapadlo, že by som niekedy mohla mať
hemoroidy. Keď sa hemoroidy ozvali prvýkrát, krátko
po pôrode, bola som presvedčená, že je to nejaký
prejav bežných popôrodných problémov. Až neskôr
mi došlo, o čo ide. Napadlo mi, že by som možno
mala zájsť k lekárovi, ale s malým dieťaťom nemám
čas vysedávať niekde v čakárni. Zašla som do lekárne, kde mi ako dojčiacej matke odporúčali jedine gél
z dubovej kôry. Problémy s hemoroidmi postupne
sami ustúpili a ja som dúfala, že sa už nebudú opakovať. Samozrejme som sa mýlila. Počas druhého
tehotenstva ma už hemoroidy trápili od úplného
začiatku a po druhom pôrode sa to ešte vystupňovalo. Keď som sa, tak ako už veľakrát predtým,
vybrala do lekárne pre ďalšie gély a čapíky, odporučila mi lekárnička, nech sa predsa len radšej poradím
s lekárom. Bol to pre mňa posledný impulz a konečne
som sa rozhodla zájsť do ordinácie. Potom som už do
lekárne prišla s receptom na lieky na posilnenie žilovej steny. Trochu mi pomohli, ale s liečbou som začala dosť neskoro a mám obavu, že operácii sa časom
asi nevyhnem. Dnes ľutujem, že som k lekárovi nešla
skôr. Za hemoroidy som sa nikdy nehanbila ani mi
nebolo trápne o nich hovoriť v lekárni alebo u doktora. Vyšetrenie je samozrejme trochu nepríjemné, ale
viac ako to ma odrádzalo, koľko v ordinácii strávim
času. Myslím, že nie som sama, kto šiel najprv do
lekárne a až potom k lekárovi.
Marcela (48)
Na krvácanie z konečníka som trpela asi pol roka.
Najprv som chodila do lekárne, potom som sa odhodlala ísť na vyšetrenie k lekárovi. Mala som nielen
hemoroidy, ale aj črevné polypy, z ktorých sa časom
mohla vyvinúť rakovina. Našťastie som prišla včas...
Mená pacientov redakcia zmenila.
Minikurz
Psychológia prístupu lekárnika
k pacientovi s chúlostivým problémom
Pripravil PhDr. MUDr. MIROSLAV KREJČÍŘ
Rozhovor lekárnika s pacientom o jeho zdravotných problémoch je zložitejší ako obdobný rozhovor pacienta s lekárom. V lekárni často nemajú súkromie, ich hovor môžu
počuť alebo počujú aj iní pacienti, ktorí si prišli vyzdvihnúť lieky. Lekár má v tomto
prípade veľkú výhodu, že je s pacientom sám, bez nezvaných poslucháčov.
Reakcie lekárnika na niektoré otázky pacientov by mali byť preto diskrétnejšie, aby
pacient nemal pocit trápnosti pred ostatnými ľuďmi, najmä keď sa pýta na nejaké problémy, ktoré sú intímnejšieho charakteru. Dvojnásobne to platí v lekárňach v malých
mestách, kde sa ľudia navzájom poznajú.
Napríklad pri otázke týkajúcej sa hemoroidov by lekárnik nemal v odpovedi slovo
hemoroidy opakovať, ale hovoriť neutrálne „o uvedenom probléme; o probléme,
ktorý ste uvádzali, prípadne používať neutrálne slovíčko „to“, na čo ste sa pýtali,
a pod.“ Neutralita témy porady je prvý dôležitý krok v psychologicky citlivom prístupe lekárnika k pacientovi – neupozorňovať ďalších čakajúcich pacientov pred tarou
na preberanej citlivej témy.
Dôležité je ukázať pacientovi, že jeho problémom a nepríjemnej situácii rozumiete
a dokážete ponúknuť nejaké riešenie. Je veľmi vhodné uviesť napr. osobné skúsenosti
(ak také máte a ste ochotní o nich hovoriť) alebo skúsenosti známych, príbuzných
a pod. („tie problémy poznám; mal som podobné problémy...; áno viem, aké je to
nepríjemné; spolužiak mal podobné príznaky a veľmi podrobne som s ním o nich
hovoril, a pod ...). Pacient bude mať pocit, že nie je sám s podobnými problémami
a že vaše rady nie sú len teoretické.
Riešenia, ktoré navrhujete, majú byť jednoduché a pre pacienta zrozumiteľné. Napr.
pri spomínaných problémoch s hemoroidmi: „lokálne príznaky vám zlepší taká alebo
onaká masť, na noc je výhodnejšie pridať aj čapík. Aby sme predišli opakovaniu tohto
problému, je možné preventívne posilňovať žilovú stenu týmto alebo oným preparátom.“
Za samozrejmé môžeme určite považovať, že lekárnik pacientovi vždy povie, že:
„ak sa príznaky/ťažkosti nezlepšia v krátkom čase, treba vyhľadať lekára a nechať sa
vyšetriť, aby sa niečo nezanedbalo.“
Ak je pacient v pravidelnej starostlivosti lekára, ktorý jeho diagnózu sleduje a jeho
problémy sú už chronického charakteru, tak aj tu má lekárnik možnosť byť prínosom
nielen odborne, ale aj psychologicky. Môže dodávať odvahu pacientovi tým, že mu
povie, že nie vždy sa podarí na prvýkrát zvoliť ten najvhodnejší preparát, ale že mu
pomôže s výberom preparátu, ktorý zaberie. Masti, čapíky, preparáty, ktoré mu môžu
pri jeho ťažkostiach pomôcť, vyrábajú rôzne firmy a majú odlišné zloženie a že sa
pokúsi spoločne s ním vybrať ten najvhodnejší, ktorý mu pri problémoch čo najviac
uľaví.
Takýmto prístupom lekárnika získa pacient diskrétneho, odborného a popri tom chápajúceho poradcu a pocit, že nie je so svojimi problémami sám. Lekárnik zasa získa
týmto konaním klienta, ktorý sa bude rád do takejto lekárne vracať. Pacient bude
vedieť, že tu nie je „anonymným vyberačom receptov“, ale zákazníkom, ktorého
lekárnik vníma ako ľudskú bytosť, ktorá je momentálne v nepríjemnej situácii,
a podľa toho sa k nemu aj správa.
www.phoenix.sk
•
55
R ecept
Minikurz
ZVÝŠTE SI SEBAVEDOMIE
Módne
hriechy
nie sú len
ponožky v sandáloch
Pripravila VERONIKA SKÁLOVÁ
„Ale fuj, čo si si to zas na seba zavesila?“
pýtavajú sa škodoradostne módni policajti
celebrít vo svojej rubrike. A ruku na srdce,
nás menej krásnych, štíhlych alebo jednoducho menej „úžasných“ to často škodoradostne poteší. „To by som si na seba v ŽIVOTE
nevzala,“ jasáme nad úrovňou svojho vkusu.
Je to dosť chabá útecha.
Stačí sa totiž dobre pozerať, keď idete po ulici.
A trochu si vstúpiť aj do svedomia. Kedy ste
naposledy vybiehali z bytu v oblečení, ktoré
ste prvé chmatli do ruky? Kedy ste vyrazili
do práce v teniskách na behanie a beztvarom
tričku len preto, že ste nemali žiadne rokovania a práve tieto kusy odevu a obuvi sú
TAKÉ príjemné?
Na módne hriechy sme totiž experti, čo vám
potvrdí každý, kto sa v móde aspoň mierne
orientuje. A ak by ste náhodou neverili, je tu
ešte slávny blog Módne peklo.
Najčastejším hriechom
je zámena chodníkov
za bežeckú dráhu či horskú cestu.
Inak povedané – ak si v obchode
kúpite tenisky s obrázkom
bežca na škatuli, nie sú topánky
určené na prechádzku po meste.
56
•
www.phoenix.sk
R ecept
Ponožky v sandáloch
Začať môžeme pri jednom z najčastejších hriechov, ktorého nadhodenie v spoločnosti vám určite zaistí búrlivú debatu.
Ponožiek v sandáloch sa väčšinou zastávajú:
a) ľudia zameraní na prírodu a šport
b) matky malých detí. Argument je jednotný a používala ho aj moja babička: najdôležitejšie sú teplé nohy.
Tento argument možno uznať ako oprávnený pri treku ďaleko od civilizácie, kde
skorý ranný štart zahŕňa aj prízemné
mrazíky, ale po niekoľkých hodinách sa
výrazne oteplí a nie je možné skupinu
zdržovať prezúvaním z teplejších topánok
do sandálov. A to je jediný prípad.
Ale ospravedlňovanie tohto nešváru u malých detí je trestuhodným zanedbaním
výchovy k vkusnému obliekaniu – ak
je na sandále príliš chladno, existuje letná
plátenná obuv, ktorá ponožky bez výhrad
znesie a okrem toho nie je veľmi teplá.
A to samozrejme platí aj pre celú dospelú
populáciu. Bez diskusie: ponožky rozhodne
do sandálov nepatria!
Foto ISIFA
Ponožky všeobecne
Keď sa už v úrovni členkov pohybujeme,
nemožno nespomenúť ďalší častý módny
hriech – úplne nevhodné ponožky do konkrétneho typu obuvi či k oblečeniu všeobecne.
Špecialitou najmä starších dám bývajú
silonové podkolienky oblečené k šatám,
sukni alebo capri nohaviciam. Tento typ
ponožiek samozrejme patrí výhradne pod
dlhé nohavice, pod ktorými zostane verejnosti utajené, či končia pri členku, pod
kolenom alebo či má dotyčná oblečené
pančuchy.
Špecialita tenisových kurtov – biele ponožky vytiahnuté až do polovice lýtok – sa už
z našich ulíc viac-menej vytráca, ale niektorí špecialisti si na ne potrpia od deväťdesiatych rokov dodnes. Naďalej teda platí,
že jediné miesto, kam patria biele ponožky,
je športovisko.
Veľa ľudí, ktorí si v lete potrpia na krátke
nohavice v kombinácii s uzavretými topánkami, ešte nezaznamenalo existenciu
členkových ponožiek – tým odkazujeme:
nebojte sa, výrobca vás neoklamal na materiáli, iba vám umožňuje, aby ste nevyzerali
ako sedliaci.
Áno, ak je okraj vašich nohavíc tak vysoko,
že vidno váš členok, trčiaca ponožka je jednoznačne tabu.
Minikurz
Človeka spoznáš
podľa topánok
Nemusíme ani zdvihnúť oči od chodidiel
a máme tu ďalší častý hriech. Ak opomenieme samotný štýl obuvi (vrátime sa k nemu
neskôr), absolútne tabu sú topánky špinavé,
schodené, ošúchané alebo nejako poškodené. Skúste to pred hriešnicou alebo hriešnikom spomenúť a zrejme sa dozviete, že
„až teraz sú tie topánky poriadne rozchodené a pohodlné“.
Ale chôdza v schodených topánkach nie
je len prehreškom proti móde či estetike
obliekania – opotrebovaná topánka deformuje aj spôsob došľapu a chôdze, a to sa
môže významne podpísať na vašom zdraví.
Ak sa pozrieme na štýl obuvi, najčastejším
hriechom je zámena chodníkov za bežeckú
dráhu či horskú cestu. Inak povedané –
ak si v obchode kúpite tenisky s obrázkom
bežca na škatuli, nie sú topánky určené na
prechádzku po meste. Rovnaká situácia
nastáva pri topánkach určených na vysokohorskú turistiku, či už ide o klasické turistické topánky alebo masovo obľúbené remienkové trekkingové sandále. Ich použitie
v civilizácii neospravedlňuje ani fakt, že sa
chystáte vystúpiť na vežu kostola s prevýšením takmer sto metrov.
Nikto netvrdí, že stelesnením elegancie
sú len črievičky na vysokých podpätkoch.
Ak nepatríte k ich nadšeným fanúšikom,
existuje veľa pohodlných modelov od
balerínok až po šnurovacie poltopánky,
ktoré vám štýl nepokazia.
Pokladničky a veľryby
Nohavice vytiahnuté až kamsi tesne pod
prsia (alebo bradavky – podľa pohlavia) už
odvial čas tak dávno, že si to mnohí módni
hriešnici nemôžu pamätať. Napriek tomu
si mnoho žien na strih so zníženým pásom
nestačilo zvyknúť a aj naďalej nosí nohavičky, ktorých horný okraj siaha takmer do
pása.
Keď stoja, často sa im podarí túto nádheru
skryť pod okrajom nohavíc. No hneď ako
sa posadia, prechádza ich spodná bielizeň
do tábora nepriateľov a celému svetu zvestuje pravdu o módnom hriechu majiteľky.
Obzvlášť pikantné a notoricky pranierované sú takzvané veľrybie chvosty – pohľadom na ne sa môžete pokochať v prípade,
že elegantná dáma dáva prednosť nohavičkám typu tango. Hoci posmešné fotografie
kolujúce na sociálnych sieťach často dokumentujú tento hriech najmä u korpulentnejších dám, esteticky nevyzerá veľrybí chvost
ani na pozadí v tvare „dve rasce“. Mladým
dámam, ktoré šibalsky vykukujúce nohavičky považujú za sexi, môžeme po internej ankete medzi mužmi odkázať jediné –
nielen, že to nie je sexy, ale ak disponujete
čo i len miernym množstvom podkožného
tuku, pôsobí veľrybí chvost nad okrajom
nohavíc vyložene antikoncepčne.
Ak sa nepodarí oblažiť okolie vytŕčajúcou
spodnou bielizňou, ukazujú niektoré ženy
svetu aspoň takzvanú pokladničku. Pre
toho, kto nepozná tento výraz, upresňujeme, že ide o posledné centimetre spojnice
polovičiek zadku vykukujúce nad okrajom nohavíc. Ešte možno pochopiť, aj keď
s veľkým sebazaprením, že toto nedopatrenie nastane vtedy, keď príslušná dáma
(alebo pán, v oboch prípadoch je to hrozné)
sedí v podrepe. Na druhej strane – ak viem,
že mám nohavice s nízkym sedom, snažím
sa tejto polohe vyhnúť, aby som celému
svetu nepredvádzala miesto, kam mi slnko
nesvieti.
Mnohé módne expertky však nevhodne
zvolenou veľkosťou nohavíc dokážu docieliť to, že im pokladnička lezie z nohavíc
aj vtedy, ak stoja úplne vzpriamene.
Ak by sme medzi módnymi hriechmi hľadali ten smrteľný, veľrybí chvost a pokladnička naň určite ašpirujú.
www.phoenix.sk
•
57
R ecept
Zaujímavosti
ZVIERACÍ MILÁČIKOVIA
Poľovníčka
bez flinty
„Nerada strieľam, keby som nemala psov, tak ani
nechodím na poľovačky. Teraz je móda ’pánskych
poľovačiek’. Prídu poľovníci, dobre si zaplatia, púšťajú sa im bažanty, ktoré ani poriadne nelietajú, behajú, a to moje psy milujú, majú veľa roboty, hľadajú, naháňajú, chytajú, flinta je tam tak do počtu.“ –
Mgr. Dagmar Sojková, chovateľka psov, poradkyňa
chovu írskych setrov, matka tínedžera, majiteľka
lekární, často ju vidieť aj za tarou.
Pripravil/Foto JÁN NEMEC
Keď som prišiel do domčeka v Tomášove, dedinky pri Bratislave, s polhodinovým meškaním, vítala ma energická, pritom milá mladá dáma, ktorej čas plynie ako pred očami
zrnká piesku v presýpacích hodinách. Už od
skorého rána sa má čo obracať. „Keď vstanem niečo pred pol siedmou, tak frčím, žiadne sedenie pri kávičke, to neexistuje. Púšťam
psov, medzitým naháňam syna, ktorého vozím
na tréning tenisu, dávam veci do auta, kŕmim
malé šteniatko, kŕmim malého, ale väčšinou
raňajkuje v aute, kopnem na stojaka kávu
a ideme do zápchami sa plniacej Bratislavy.“
Aj čas medzi synovým tréningom a kým
sa otvárajú lekárne využije na cvičenie vo fitnes.
A čo obed? „Ten neriešim. Nie som ten typ, že je
dvanásť hodín a idem obedovať, viem, že to nie je
správne, lebo potom sa napchávam večer a ľutujem to!“ Našťastie lekárne má po ceste – v Bratislave, v Moste pri Bratislave, v Malinove a ako
súčasť rodinného domu tu v Tomášove. „Teraz
mám veľa mladých dievčat, je s nimi veľa práce,
treba ich všetko učiť. Samozrejme, že sa postavím aj za taru a expedujem, aby som bola v obraze
čo objednať, aby boli lekárne zásobené a faktúry splatené. Takých maličkostí ako nefungujúci
zámok, zvonček, pokazená chladnička, blikajúci
informačný kríž na ulici... sa za deň pri štyroch
lekárňach veru veľa nahromadí. Som na to sama,
ale zvládam to. Keď toho máte veľa, musíte sa
rýchlejšie rozhodovať, rýchlejšie konať. Niektorí ľudia, podľa mňa, zbytočne riešia veci dlho.
Keď sa rozhodnem, že niečo urobím, tak to
urobím ihneď!“
Aj keď mi rozpráva o pracovných povinnostiach, srší z magistry energia. Pritom po dvore pobehuje šesť prekrásnych psov, írskych
setrov. Bežne si človek po práci pri domácom miláčikovi oddýchne, ide na prechádzku, relaxuje, ale pani Dáša je aj úspešnou
chovateľkou tohto náročného tvrdohlavého
poľovníckeho plemena. „Sú to aristokratické
psy. Kedysi ich používali na hľadanie a vystavovanie zveri a iné psy zastrelenú zver doniesli. Dnes už musia írske setre zver aj doniesť
a robia aj túto ’čiernu robotu’. Írske setre
sa označujú aj ako anglické stavače, hovoríme,
že majú modrú krv a sú oproti kontinentálnym
stavačom rýchlejšie, inteligentnejšie. Vyžadujú
viac času na výchovu, nedá sa pri nich uplatniť
tvrdá ruka, sú tvrdohlavé a preto nie sú obľúbené
u slovenských poľovníkov. Veľmi radi ma však
volajú cez víkendy na poľovačky, lebo sú pracovité a robia takzvanú prácu pred výstrelom. Dlhá,
aj keď nádherná srsť mi potom dá zabrať, aby
som ich očistila od špiny a bodliakov...“
Mladej pani Sojkovej ani to nestačí, akoby ciferník na jej hodinách mal viac ako dvanásť
dielov rozdelených nocou a dňom. Už tretí rok
robí poradkyňu írskych setrov na Slovensku.
„Strážim všetkých psov s rodokmeňom, všetky
vrhy (s kým sa kryje, kde sa kryje), vediem evi-
58
•
www.phoenix.sk
R ecept
Zaujímavosti
denciu, vystavujem im papiere, komunikujem so
Slovenským poľovníckym zväzom, s Kynologickou spoločnosťou ako nadriadeným orgánom.“
Nedá mi, aby som pani Dáši opäť nepripomenul časovú náročnosť... “Je to celkovo veľmi
náročný koníček a tých pár papierov navyše?
To je najmenej!“
Keď som v kancelárii videl obrovskú vitrínu preplnenú medailami a pohármi, začal
som šípiť, že motorom, ktorý udržuje lekárničku Dagmar Sojkovú v neustálom pracovnom pohybe, sú výsledky práce. Ktorý psík bol
najúspešnejší? „Väčšina mojich psov bola
úspešná, boli medzinárodní šampióni, vyhrali na európskych výstavách, ale asi Lara
bola najúspešnejšia. V roku 2010 vyhrala
Európsku výstavu psov Eurodog v slovinskom
Celje, kde vyhrala otvorenú triedu, ktorá je
najviac obsadená. A tento rok na jeseň získala titul, ktorý si vážim najviac, resCACIB na
Európskej výstave v Bukurešti, čo v praxi
znamená 2. najkrajšia sučka írskeho setra
v Európe.“
Ako podľahne človek vášni, koníčku? Boli to
rodičia, od ktorých ste si zobrali vzor a pokračovali v chove psov? „Ba práve naopak, prišla som
z Moravy na Slovensko na Farmaceutickú fakultu do Bratislavy a po ukončení štúdia som si
kúpila prvého psa, írskeho setra – splnila som si
tak svoj obrovský detský sen.“ Ozaj a čo syn,
„pomamil sa“? „Jaj! štrnásťročný tínedžer, to
je asi časovo najnáročnejšie. Chodí na športové
osemročné gymnázium, špecializuje sa na tenis.“
A kde je teraz? „Dúfam, že v škole (smiech),
má tréning. Tak ten denný harmonogram lepím
ako sa len dá.“ ...a to som ešte aj ja na rozhovor
s vami nechtiac polhodinu meškal... „Dnes mám
veľa roboty, musím sa ísť pozrieť do lekární
a potom ho budem naháňať v Bratislave
po tréningoch...“
Tak teda dovidenia pri relaxe s prácou!
www.phoenix.sk
•
59
R ecept
Bavte sa
Čitateľská fotosúťaž
Fotografia dokáže zachytiť okamih, sprítomňuje čas. Dáva nám príležitosť, aby sme sa zamysleli nad tým, že život nie je len neustále náhlenie sa vpred. Čas nedokáže človek zastaviť, ale fotografia mu vie dať stop! Vďaka fotografii si dokážeme uvedomiť aj priestor
a v ňom objekty a detaily. Človek pri práci, oddychu alebo v lone prírody, stavby v mestách i na vidieku, živočíchy, hory, lesy, rieky, jazerá aj rastlinky. Fotografujeme okamih, pretože sa nám páči alebo preto, že je výnimočný. Zbadáme na oblohe dúhu a už siahame po prístroji na zvečnenie
tohto okamihu. Dnes máme túto zbraň na zastavenie času dokonca už aj v mobiloch...
Milí čitatelia, ponúkame vám možnosť na stránkach nášho – vášho Receptu zastaviť čas. Pochváľte sa tým, že popri náročnej práci dokážete
vnímať časopriestor svojimi očami a zachytiť ho fotoaparátom. Túto dvojstránku sme sa rozhodli pravidelne venovať vašim fotografiám. Dnes patrí dvom významným fotografom, ktorí prijali našu ponuku stať sa členmi poroty. Na každé ďalšie číslo časopisu Recept vypíšeme tému – oblasť
fotografovania. Členovia poroty vaše zaslané fotografie budú hodnotiť a rozhodnú o víťazovi a ďalšom poradí. Tie najlepšie fotografie uverejníme a samozrejme dáme slovo aj našim profesionálnym fotografom. Ivan Čaniga a Jirí Kolbaba vás odborným pohľadom aj trošku poučia,
usmernia v ďalšom zastavovaní času na ceste s fotoaparátom. Najlepší traja čitatelia – fotografi budú odmenení drobnými cenami.
Ivan ČANIGA
www.ivancaniga.sk
IVAN ČANIGA, QEP (Qualified European Professional Photographer) sa
narodil v Partizánskom. Fotografiu
študoval na SUPŠ v Bratislave. Po
skončení štúdia pracoval v Slovenskej
televízii v Bratislave ako fotograf. Od
roku 1991 bol v slobodnom povolaní
a od roku 2008 vyučuje fotografiu
na Fakulte masmédií Paneurópskej
vysokej školy v Bratislave. Je členom Združenia výtvarných umelcov
západného Slovenska a spoluzakladateľom a viceprezidentom Asociácie
profesionálnych fotografov SR. Venuje
sa predovšetkým portrétnej, produktovej a reklamnej fotografii. Svojou tvorbou sa prezentoval na desiatkach
autorských a kolektívnych výstav na Slovensku i v zahraničí. Za autorský
kalendár Dimensions of Shapes dostal Mimoriadne ocenenie Slovenského
syndikátu novinárov. Na medzinárodnej scéne sa roku 2008 stal držiteľom
prestížneho certifikátu QEP v kategórii portrét a výtvarná fotografia. Jeho diela
sú v súkromných i verejných zbierkach tak na Slovensku, ako aj v Rakúsku,
Maďarsku, Taliansku, Česku, Holandsku, Francúzsku, USA. Za svoju tvorbu
získal celý rad významných ocenení. Za všetky spomeňme ceny v súťaži
FEP – Európsky fotograf roka, z ktorých si v posledných troch rokoch odniesol
tri bronzové medaily a jednu zlatú v kategórii reklamnej fotografie. Ivan Čaniga
žije a tvorí v Bratislave.
V rozhovoroch s profesionálnymi fotografmi často rezonuje otázka – ako
vypovedať nejaký príbeh jednou snímkou. Samozrejme, nie vždy a nie všade je to možné. Jestvuje totiž celý rad objektívnych príčin, pre ktoré je to
jednoducho nereálne. Napriek tomu sa vracajú do hry otázky: ako vtesnať trojrozmernú skutočnosť do dvojrozmernej plochy obrazu? Ako pretransformovať širokú
farebnú škálu do čiernobielej stupnice? Ako sa vyhnúť prvoplánovej verzii, ako mnohé len naznačiť? Takýchto a podobných otázok je neraz viac ako odpovedí.
Stále však prichádzajú autori, ktorí sa nedajú odradiť a idú za svojím cieľom na doraz. S obrovskou invenciou, húževnatosťou, vytrvalosťou. Ako Ivan Čaniga.
Hoci perfektne ovláda mágiu počítačových postprodukčných možností najskôr si každý záber dôkladne premyslí, nič nenecháva na náhodu. Najmä pri náročných
skupinových záberoch ľudí, alebo produktových fotografiách si načrtáva skice, ktoré potom dôsledne realizuje.
Spisovateľka Isabell Allendeová v Sépiovom portréte napísala, že svetlo je jazyk fotografie, duša sveta. Čaniga každou svojou kompozíciou potvrdzuje, že ocenenie
QEP v kategórii portrétu je v správnych rukách. Bravúrne narába so svetlom pri modelovaní tvárí ľudí zo sveta šoubiznisu. Svoju brilantnú techniku samoúčelne
nevystavuje na obdiv, podriaďuje ju svojmu tvorivému zámeru. Obdivuhodná je jeho koncentrácia pri tvorbe inscenovaných portrétov hudobníkov a celých skupín.
Dokáže ich prepracovať do najmenších detailov. S citom pre kompozičnú vyváženosť obrazu precízne nahmatáva pulz jazyka maľovania svetlom. Dnes už fotografuje skoro každý. Ale je len málo vyvolených, ktorí svojimi fotografiami majú čo povedať. Tak ako Ivan Čaniga. Fotograf, ktorý nie je sluhom, ale pánom svetla.
Marián Pauer
60
•
www.phoenix.sk
R ecept
Bavte sa
Zimné radovánky
Vyhlásenie súťažnej témy do budúceho čísla – zimné radovánky
Milí čitatelia, priaznivci fotografovania, vzhľadom na blížiace sa sviatky zimy, Vianoce, Silvester, Nový rok a čas, kedy mnohí z vás
si doprajú aj zaslúženú dovolenku, vyhlasujeme súťažnú tému fotografií – „zima, sviatky zimy, zimná dovolenka“. Veríme, že už prvá
súťažná téma spustí spúšte vašich fotoaparátov a dáte nám nahliadnuť vašimi očami na krásu, výnimočnosť, ale aj drobnosť, všednosť
a možno aj aktuálnosť a emóciu okamihu času.
Tešíme sa na vaše fotografie, ktoré prosíme zasielať na mailovú adresu: [email protected] do 2. 1. 2013.
Pozn. Vzhľadom na to, že sa pán Kolbaba na začiatku budúceho roka chystá cestovať na Antarktídu, nezúčastní sa prvého kola hodnotenia fotografií našich
čitateľov. Ale v ďalších kolách sa už môžeme tešiť aj na jeho účasť.
Jiří KOLBABA
www.theworld.cz
Cestovateľ a fotograf
Jiří Kolbaba vyráža
každý rok na expedície
a poznávacie cesty do
najodľahlejších oblastí
sveta. Prináša textový
a obrazový materiál,
ktorý pravidelne spracováva v rámci verejných a mediálnychprojektov. V Česku
i v zahraničí organizuje tematické fotovýstavy o krásach sveta.
Zaujímavou formou zaznamenáva detaily prírodných štruktúr
a exotické tváre domorodcov. Hojne navštevované sú najmä
cestovateľove besedy a diashow, rovnako ako i časté vystúpenia v elektronických médiách. Populárna je najmä jeho relácia
v rádiu Impuls, ktorá sa vysiela už niekoľko rokov. V celosvetovej kampani Keep walking bol Jiří Kolbaba zaradený do
elitnej skupiny cestovateľov a dobrodruhov, je viceprezidentom
Českého klubu cestovateľov.
Hoci už precestoval takmer celý svet, jeho krédom zostáva:
„Mojím snom je navštíviť, spoznať a pochopiť ďalšie krajiny,
vzdialené kultúry a priateľských domorodcov.
Jiří Kolbaba každoročne vydáva stolný kalendár (už desať
rokov), pohľadnice, je autorom piatich kníh (šiestu teraz dokončuje). Viac sa o aktivitách a produktoch môžete dozvedieť
na stránkach www.theworld.cz
Motto: Rozľahlosť, farebnosť, tvarová rôznorodosť a geologické štruktúry planéty ma stále viac fascinujú. Nemôžem sa
nasýtiť. Nezávislým pobiehaním po púšťach, lesoch, horách či
mestách matičky Zeme si do sýtosti plním chlapčenské sny.
Nerozlučnou partnerkou na cestách sa mi stala moja kamera. Spolu sa zavčas rána budíme, cez deň mrzneme alebo sa
potíme a neskoro v noci nepokojne zaspávame. Dojatí z toho,
čo sme videli a napätí z toho, čo sme prehliadli. Tých fascinujúcich miest je toľko, že ich ani za celý život neuvidíme. Nevadí.
Hlavne, že môžeme. Našli sme cieľ a zmysel života. J.K.
www.phoenix.sk
•
61
R ecept
Bavte sa
Na vtipnú nôtu
Slečna, nemáte voľajaký liek na odchlpenie?
• ... s ľudstvom je to zlé najmä preto, že ním volení politici z ľudských otvorov najčastejšie využívajú len dva
(môžete hádať ktoré?!).
• ... mnohých politikov by už bolo načase obviniť nielen
z krátenia daní, ale aj z krátenia demokracie.
• ... zisk mu padol na hubu.
• ... z politiky sa stal nový druh potopy.
• ... priznal si chybu, lebo nič iné nemal.
• ... zo života sa stala jediná cesta za zlými skúsenosťami.
• ... z politiky sa stala najpoctivejšia prostitúcia.
• ... každá demokracia sa hodí iba politikom.
Najskôr si musím požičať na doplatky...
• ... máme takú korupciu, na akú máme.
• ... demokraciu už máme, už chýbajú len demokrati.
• ... ak chceš mať priateľov medzi ľuďmi, kúp si psa, ak
chceš mať priateľov medzi politikmi, nepomôže ti ani
sviňa.
• ... autorita fakt nie je odvodená od riti!
• ... život musí mať šťavu, a preto mu pustila žilou.
• ... pochopila, že je lepšie mať názor ako vzor.
• ... načo hýbať kostrou, keď stačí riťou.
• ... pochopila, že nie je dôležité kde stískaš, ale čím.
• ... najradšej mala nekonečné, ale reálne čísla.
• ... život stojí na maličkostiach, nech to stojí čo to stojí!
• ... zvolanie demokrata: „demokracia na kolená!“
• ... pre svojich voličov vymyslel politický glóbus v tvare
zadku, aby voliči vedeli kam majú vliezť.
Julo Ondrej & Bruno Horecký
62
•
www.phoenix.sk
V lekárni
síte mať
„Nie pane, na arzenik mu
očne nestačí.“
kut
...s
e
ičk
recept,... v tajn
R ecept
Bavte sa
Žena vyhadzuje na smetisko novú
váľandu a vysvetľuje svojej kamarátk
e:
„Včera som na nej bola manželovi neve
rná
a nechcem, aby mi to pripomínala.“
„Nebuď hlúpa, keby som sa tým mala
riadiť ja, tak mi v byte zostane ....v tajni
čke“
AEROPLÁN - AVÍZO - DELEGÁCIA DOPRAVNÍK - ERÓZIA - ESTAKÁDA FOSFOR - GYMNAZISTA INTENZITA - KOBALT - KOPNUTIE LEGALIZÁCIA - LIŠIAK - LOGOS LUNAPARK - MATERIÁL - MINCA MOBILIÁR - NÁMESTNÍK NEGATIVIZMUS - OKRASA PEDANT - PODSVETIE PREFEKTÚRA - PUSTA - RABIÁT REVOLTA - REZIVO - RITUÁL SOBOTA - SPLÁTKA - STAROBA STRAVA - STRELIVO - SÚKOLESIE ŠÁLKA - ŠMUHA - ŠTÚDIA TRUHLA - UČITEĽ - USADENINA VIERA - ZÁCHVAT - ZMENA ZMIJA - ŽIRAFA
Výsledok aspoň jednej tajničky zašlite prostredníctvom e-mailu [email protected] Prvých desať úspešných riešiteľov odmeníme.
www.phoenix.sk
•
63
R ecept
Príbeh
PRÍBEH OSTROVANKY
Komu sa nezdá
naše zdravotníctvo?
Text / Foto PAVLA SMETANOVÁ
Nedávna návšteva korfskej nemocnice mi
pripomenula zážitok spred niekoľkých rokov, keď na svet prišla moja dcérka Ofélia. Zobudili ma pôrodné bolesti, a tak som
rýchlo prebudila a obliekla štvorročného
Janiska, prichystala mu hračky a desiatu,
a potom ma môj grécky manžel Adonis
odviezol do nemocnice. Do štátnej nemocnice.
uvedomiť, že na jednorazovej papierovej
podložke už predo mnou pravdepodobne
niekto rodil. Starší zachmúrený doktor ma
pri pôrode plesol po holom zadku a povedal
mi, že všetko bude o. k. Ofélia bola na svete
a ja som práve prežila svoju smrť. Vážila
3,350 kg, ale nikto nevedel koľko meria,
vraj sa im raz stratil meter a tak to odhadujú
asi na 50 cm. Ani na pediatrii, kam sme
Všetko sme našli pri starom. Kiosk pred
nemocnicou s dvoma zrejme od krvi špinavými stoličkami, na ktorých sedel pacient,
ktorý si pred budovu prišiel zafajčiť a vypiť kávu, ľavou rukou si pridržiaval infúziu, ktorú si odniesol z izby. Svorka divých
psov sa naháňala pred hlavným vchodom
a výťah vo vnútri samozrejme nefungoval.
Doktorka v službe nám predpísala krvné
testy a tak sme šli na oddelenie. Tam sme
stretli príjemnú pediatričku, tú, čo vtedy
merala Oféliu pravítkom. „Zdravím vás, ale
nechoďte ku mne,“ kývala na nás z diaľky.
Nechápali sme. „Som chorá a mám štyridsiatky horúčky,“ zavolala na nás. Pozreli sme sa s Adonisom neveriacky na seba
a začali cúvať. Áno, tu by sme mohli naozaj
niečo chytiť. Tie krvné testy počkajú a keby
predsa len niečo, Oféliu privedieme znova...
Do areálu nás pustili autom až keď som
im povedala, že zrejme porodím na vrátnici. Potom som sa dotiahla za Adonisovej
pomoci na pôrodné oddelenie. Na chodbe
špina, postávajúce matky či budúce matky,
medzi nimi behali ufúľané cigánske deti
a hrali sa na naháňačku. V izbe sestier sedela tučná stará zdravotná sestra s nohami
na stole a jedla sendvič. Z môjho príchodu
nebola vôbec nadšená. Odložila nahryznutý
sendvič na nejaké lajstrá na stole a s odutou
tvárou sa šla o mňa postarať. Keď odkiaľsi
vyhrabala akúsi hrdzavú žiletku, pokúšali
sa o mňa mrákoty. Potom ma nechala asi
desať minút chodiť po chodbe a zároveň
mi ukázala, kde sú toalety, a išla si dojesť
raňajky. Toalety boli bez toaletného papiera a dosák na sedenie. Sprchy, ako som
neskôr zistila, sa nedali používať, pretože
odtoky boli upchaté vlasmi a ja som nemala
žalúdok na to, aby som sa potom po členky brodila vodou v kúpeľni, a to aj napriek
tomu, že som si so sebou predvídavo vzala
topánky do vody.
Mala som šťastie, pôrod postupoval rýchlo, takže som si ani nestačila poriadne
64
•
www.phoenix.sk
neskôr išli na prehliadku, nemali meter,
a tak vzala mladá pani doktorka pravítko
-trojuholník, povedala mi, nech Ofélii
podržím pri hlavičke knihu, a merala ju
ako keď sa meria látka u krajčíra. Potvrdila mi, že Ofélia meria okolo 50 cm, ako
už bábätká zvyknú merať.
A ja som si znova uvedomila, aké máme
v našej krajine šťastie. Aj napriek tomu,
že na zdravotníctvo tak radi nadávame...
Na izbe bol pomerne pokoj. Mala som
buď šťastie alebo protekciu a dostala som
sa do jednej z mála izieb iba pre tri matky.
V iných ich je až osem, tam dávajú hlavne Cigánky a Albánky, ktoré si tam potom
privedú celú početnú rodinu a v izbe je tak
hoci aj 40 dospelých a 8 novorodencov.
Podarilo sa mi odísť už druhý deň po
pôrode. Pri odchode som takmer narazila do niekoľkých nervózne postávajúcich
oteckov, nervózne fajčiacich jednu cigaretu
za druhou...
Pavla Smetanová (1974) žije na ostrove
Korfu vyše štrnásť rokov. Jej manžel je
Grék, pracuje ako lekár. Má dve deti,
školákov. Pracuje v cestovnom ruchu,
píše knihy, publikuje články v časopise a spolupracuje s Českým rozhlasom
ako spravodajkyňa. Svoj voľný čas
trávi najradšej s rodinou, priateľmi, na
piknikoch pri mori a počúvaním hudby. V Nakladatelstve Lidových novin
jej vyšli knihy (v češtine): Příběhy
z olivového ostrova, Korfu bez průvodce
a Pod cyprišem se sklenkou ouza.
www.ostrovanka.cz
Nedávno, keď Ofélia ochorela, sme sa
museli do nemocnice vrátiť. Prestala úplne jesť, takmer nepila a len spala a spala,
nemohla udržať ani na chvíľku otvorené
oči a ja som dostala strach.
VIZITKA
PAVLA SMETANOVÁ
Pýtajte sa ostrovanky
prostredníctvom e-mailu
[email protected]
AGE TECHNOLOGY
PREMIÉRA
ROKA
ÚČINNÁ STAROSTLIVOSŤ
O CITLIVÚ PLEŤ
MICRO LIPID SYSTEM
MULTIREGENERÁCIA 40+
REDUKCIA VRÁSOK A VÝŽIVA
S aktivátorom mladosti,
vitamínom B3, L - arginínom
a bambuckým maslom
30+ VITALITA MLADOSTI
50+ AKTÍVNY LIFTING
60+ ZLATÝ VEK
S koenzýmom Q10, kyselinou
hyalurónovou, olivovým skvalénom
a vitamínom E
S koenzýmom Q10, kolagénom,
vitamínom E a extraktom
z medvedice lekárskej
S riasami s liftingovými účinkami, biopeptidmi,
biolipidmi a polysacharidovým
komplexom rastlín
Dovoz a distribúcia: INTERPHARM Slovakia, a.s., Uzbecká 18/A, 821 06 Bratislava, Infolinka: 02/40 200 400, www.aacosmetics.eu
Download

Výsledky, ktoré sú sexi