November 2013, č. 1
Spravodaj VŠMVV
Úvodné slovo
šéfredaktorky
Kto je kto na VŠMVV Praha?
Milí čitatelia,
dovoľte mi predstaviť
Vám
prvé
číslo
Spravodaja VŠMVV, ktorý budeme
vydávať každý mesiac s novými,
a dúfam, že pre Vás všetkých
zaujímavými informáciami. V zmysle
známeho citátu od antického dramatika
Aischylosa „múdry je ten, kto pozná
skôr užitočné veci ako veľa vecí“, sme
sa rozhodli pre Vás vytvoriť Spravodaj
našej školy, ktorý Vám vždy prinesie
užitočné informácie nielen zo školského
prostredia, ale aj z domáceho i zahraničného vývoja spoločnosti.
Verím, že Vás prvé číslo Spravodaja
VŠMVV zaujme a oceníme Vaše pripomienky i námety, ktoré budú v budúcnosti prinášať mnoho zaujímavých
a užitočných tém.
JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD.
šéfredaktorka
Zakladateľ VŠMVV Praha
Ing. Alois Houdek
(*1943 - †2013)
Ing. Alois Houdek, predseda Asociace
soukromých vysokých škol v ČR, vyštudoval
Provozně ekonomickou fakultu VŠZ v Českých Budějoviciach. Pracoval na viacerých
riadiacich pozíciách v oblasti výskumu
i vzdelávania, ako i na ministerstve zahraničného obchodu ČSFR,
vo vydavateľstve Nakladatelství dopravy a spojů a na ďalších
významných pozíciách. Zároveň bol členom predsedníctva Rady
vysokých škôl v ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Bol aktívny
i v kultúrnej oblasti, v rámci ktorej riadil viacero národných, ako
i medzinárodných jazzových festivalov.
V roku 1991 založil jednu z prvých súkromných škôl v ČR, Školu
managementu a služeb Praha, na činnosť ktorej v roku 2002
nadviazala svojou existenciou partnerská Vysoká škola
mezinárodních a veřejných vztahů Praha, kde pôsobil ako predseda
správnej rady a generálny riaditeľ.
TT
Čo sa udialo...
Čo plánujeme?
Január 2014
Jazykové kurzy
s možnosťou získania certifikátu
BRITISH COUNCIL
21.-22.11.2013
VŠMVV, Bratislava
Medzinárodná konferencia
„Malé štáty v turbulentných časoch“
Úvodné slovo: prof. Ing. Igor Kosír, CSc.
08.02.2014
htl. Holiday Inn, Bratislava
4. Ples Vzdelávacieho a konzultačného
inštitútu v Bratislave VŠMVV Praha
v znamení pestrých farieb
TZ
LIONS súťaž vo varení gulášu
Výstava Akadémia 2013
Jesenné promócie & Imatrikulácie
TZ
Čo vy na to?
Prestavba priestorov Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave VŠMVV Praha
...„školské priestory sa mi páčia.....ale lavice a stôl sa nedajú
prisunúť bližšie...“
Paťa, 2. ročník
...„učebňa P3 je príjemná, lavice sú však primalé, zlepšil by som
pripojenie na wi-fi...“
Martin, 1. ročník
...„v porovnaní so starými priestormi ste spravili obrovský
pokrok s prerábkou. V každej miestnosti je omnoho lepší
komfort, sedenie je viac-menej v poriadku...“
Marek F.
...„nové priestory hodnotím pozitívne, aj keď sú určité
nedostatky. Chýba priestor pre odkladanie vetroviek, lavice sú úzke a zle natočené, takže veci padajú na zem...“
Peter, 2. ročník
...„hodnotím veľmi pozitívne, že naša škola investovala do vzhľadu, ako aj do kvality našej školy. Učebne
vyzerajú omnoho lepšie, ale .... ocenili by sme viac zásuviek kvôli počítačom, plus poličky, pretože lavice nemajú
pod stolom miesto...“
Rebeka, 2. ročník
Práve vyšlo...
Vašimi očami
Ekonomická diplomacie. Úloha,
význam, problémy a jejich řešení.
Deň Európy 2013
Praha: Professional Publishing, 2013.
ISBN 978-80-7431-126-0
Publikácia vznikla
pod záštitou Medzinárodného visegrádskeho fondu. Zahŕňa okrem
iného príspevky
pracovníkov našej
školy, predovšetkým rektorky doc. Ing. Judity
Šťouračovej, CSc., prof. PhDr. Petra
Terema, PhD., doc. Ing. Ilony
Švihlíkovej, PhD. a prof. PhDr. Oskara
Krejčího, CSc.
Publikácia
inštitútu.
je
dostupná
v knižnici
Čo nás čaká
17. november
Deň boja za slobodu a demokraciu.
17. november roku 1989 je
v kalendári historických udalostí
zaznamenaný ako začiatok nežnej
revolúcie v Československu a ako
začiatok
pádu
komunistického
režimu.
Dňa 6.5.2013 sa v miestnosti zastupiteľstva Európskej Komisie v Prahe
konala konferencia pri príležitosti Dňa
Európy. Podujatie sa konalo pod záštitou prezidenta Českej republiky
Miloša Zemana.
Deň Európy predstavuje významný historický moment, kedy si
pripomíname víťazstvo Dohodových mocností a ich spojencov v jednej
z najkrutejších vojen v histórii ľudstva. Konferencia v mene jej pamiatky
naviazala na aktuálne problémy a výzvy, ktorým Európa v súčasnosti čelí.
Jej hlavným programom bolo vystúpenie akademikov i osobností z praxe
na tému "Zahraničná a bezpečnostná politika Európskej únie".
Medzi významnými osobnosťami, ktoré vystúpili s príspevkom patrila Jej
Excelencia veľvyslankyňa Írskej republiky v Českej republike Alison Kelly,
1. námestník ministra zahraničných vecí ČR Jiří Schneider, či pán prof.
PhDr. Oskar Krejčí, CSc. a pán prof. PhDr. Ján Koper, PhD. Téma
"Zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie" ponúka veľké
množstvo okruhov, problematík, ako aj priestor na diskusiu a kritické
uvažovanie. Vystúpenie odborníkov z praxe sa v niektorých prípadoch
stretlo so sklamaním prísediacich z dôvodu podcenenia prípravy pre ich
vystúpenie na konferencii. Príspevky sa opierali o zovšeobecňovanie
a oboznamovanie s bežne dostupnými poznatkami a konštatovaniami.
Konferenciu oživil pozitívne naladený a vynikajúco podaný príspevok
pána Ľuboša Blahu, predsedu Výboru pre európske záležitosti Národnej
rady Slovenskej republiky, ktorý však pôsobí aj ako doktorand na Ústave
politických vied SAV. Zo strany poslucháčov prišlo k obratu v pozornosti
pri vystúpeniach predstaviteľov akademickej obce. Odborná
pripravenosť, spôsob podania ako aj komunikácia s poslucháčmi bola
na veľmi vysokej úrovni, ktorú ocenili všetci prítomní. Najviac by som si
dovolila vyzdvihnúť energický a obohacujúci príspevok pána prof.
Krejčího a pána prof. Kopera.
Na konferenciu ku Dňu Európy nadviazala nadchádzajúci deň
na rovnakú tému Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Praha, ktorá vo svojich priestoroch zorganizovala "Kulatý stůl"
pod záštitou pani rektorky doc. Ing. Judity Štouračovej, CSc. Po jej
úvodnom slove k priblíženiu historických súvislostí, k vytvoreniu
spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ dostali slovo
pedagógovia z VŠMVV Praha, z VŠMVV Praha – Vzdelávací
a konzultačný inštitút v Bratislave ako aj vybraní študenti z Prahy
a Bratislavy. V priebehu doobedňajších hodín odznelo 11
príspevkov na rôzne témy týkajúce sa Spoločnej zahraničnej
a bezpečnostnej politiky EÚ. Cieľom každej konferencie
na akademickej pôde by malo byť vytvorenie priestoru pre študentov vysokej školy, aby svoje odborné znalosti
a názor na verejné dianie vedeli podať pred publikom, ktoré pre nich predstavuje vysokú mieru rešpektu, pokory
ako aj snahy ukázať svoje schopnosti. Našej škole sa to k príležitosti Konferencie ku Dňu Európy podarilo.
Prvý príspevok od pána doc. Ing. Pavla Gavlasa, CSc. poskytol priestor na zamyslenie sa o smerovaní Európy v XXI.
storočí na základe scenárov, ktoré nám priblížil. Pani PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD. energicky a so zanietením
pripravila prednášku o zahraničnej politike EÚ voči malým štátom, ktorých jediný príjem často predstavuje rozvojová
pomoc. Odbornou stránkou a podaním do značnej miery obohatila všetkých zúčastnených. V druhom bloku
príspevkov vynikla pani JUDr. Ing. Anna Ďurfina (rod. Hoľková), PhD., ktorá svojou odbornou znalosťou, prejavom
a témou zaujala prítomných študentov ako aj prítomných predstaviteľov akademickej obce. Predstavila nám teóriu
flexibilnej integrácie, ktorou sa Európe otvárajú nové možnosti a varianty prístupu k realizácii zahraničnej politiky.
"Kulatý stůl" predstavuje neopakovateľnú príležitosť najmä pre študentov, ktorí majú možnosť aktívne sa zapojiť
do diskusie so svojimi mentormi a vzormi. Je to priestor, v rámci ktorého môže študent predniesť svoje znalosti
a myšlienky. Konferencia bola dôkazom toho, že popri vynikajúcich odborníkoch, ktorí publikujú práce a štúdie
s vysokou pridanou hodnotou existujú navyše i odborníci - pedagógovia, ktorí svoje znalosti vedia podať.
Na záverečné slovo bol vyzvaný pán prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc., ktorý mal príspevky zhodnotiť. Jeho vynikajúce
vystúpenie by sa dalo chápať ako ďalšia samostatná prednáška k problematike Spoločnej zahraničnej
a bezpečnostnej politiky EÚ a bolo nenahraditeľným vyvrcholením nášho stretnutia.
Bc. Alexandra Peráčková
Študentka 2. ročníka Mgr. stupňa
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave
Pár slov na záver...
Odporúčame do pozornosti...
prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.
Po kliknutí na názov budete presmerovaní
na zvolenú webovú stránku.
642. Tolik studentů má v současné chvíli Vzdelávací
a konzultačný inštitút v Bratislave. Tolik lidí se rozhodlo
formou denního či externího studia získat vzdělání
v oblasti mezinárodních vztahů, nebo veřejné správy.
Nezvolili špatně, a to hned z několika důvodů. Především
se jedná o nesmírně zajímavé, dynamicky se rozvíjející
obory. Dosažené vzdělání pak nabízí možnost uplatnění
na atraktivních pozicích jako doma, tak v zahraničí.
Neméně důležité je, že zmínění studenti se stali součástí
komunity, která vyznává akademický způsob života, kde
student i učitel jsou dvě stejně významné součásti
svobodného hledání pravdy.
1. Global trends 2030: Alternative worlds.
Washington: National Intelligence Council,
December 2012. Obsahuje prognózu vývoja sveta
do roku 2030, ktorú pracovala spravodajská
komunita USA.
2. Human Development Report 2013. The Rise of
the South: Human Progress in a Diverse World
New York: United Nation Development Program,
2013. Obsahuje pohľad na súčasný svet očami
expertov OSN, a to vrátane profilu jednotlivých
krajín podľa indexu ľudského rozvoja.
Mesačník Spravodaj VŠMVV vydáva Central European Education Institute s.r.o. v zastúpení Vzdelávacieho a konzultačného
inštitútu v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s..
Redakčná rada: Anna Ďurfina - šéfredaktorka, Tatiana Tökölyová - zástupkyňa šéfredaktorky, Tomáš Zajac - redaktor a grafika,
Jana Hogh - redaktorka a jazyková úprava
Objednávky e-mailovej verzie, námety a pripomienky adresujte na: [email protected]
Podrobnejšie informácie o VŠMVV Praha nájdete na www.vip-vs.sk a na facebookovej stránke.
Download

Spravodaj VSMVV - 10/2013 c.1 - Vysoká škola mezinárodních a