Zápisnica
zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ v Spišskom Štvrtku,
konaného dňa 2. októbra 2013 o 16,00 hod. v základnej škole
Prítomní: Bc. Valéria Lesičková, Mgr. Zuzana Panigajová, Ing. Vladimír Borský,
Zuzana Grešová, Ivana Kukurová, P.Mgr.Witold Adamczyk, Janka Jurčová,
Božena Garčalová,– členovia rady školy
Mgr. Martina Kolcúnová – riaditeľka ZŠ
Eva Tökölyová – ekonómka ZŠ
Neprítomní : Ing. Ľuboš Bajtoš, Mária Remiášová – ospravedlnená
Mária Šterbáková - PN
Program: 1. Otvorenie
2. Určenie dvoch overovateľov zápisnice a uznesení
3. Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti za rok 2012/2013 a
Schválenie návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu
4. Zmena člena rady školy – zástupca za rodičov
5. Rôzne
6. Uznesenie
7. Záver
K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka Rady školy pri Základnej škole v Spišskom Štvrtku Bc.
Valéria Lesičková, ktorá privítala prítomných členov rady školy, riaditeľku ZŠ Mgr. Martinu
Kolcúnovú a ekonómku ZŠ Evu Tökölyovú.
Predsedníčka ospravedlnila neúčasť pani Márie Remiášovej a pani Márie Šterbákovej, ktorá
je PN a skonštatovala, že na základe počtu prítomných členov je zasadnutie uznášania
schopné.
Zároveň hneď v úvode predsedníčka rady školy informovala o zániku členstva v rade školy
zástupkyni za rodičov pani Terézii Lesňákovej. Predsedníčka sa menovanej poďakovala sa za
jej doterajšiu aktívnu činnosť a na zasadnutí privítala jej náhradníčku - novú členku rady
školy pani Ivanu Kukurovú.
K bodu 2:
V súlade so štatútom rady školy boli za overovateľov zápisnice a uznesení zvolení Mgr.
Zuzana Panigajová a Ing. Vladimír Borský.
K bodu 3:
Slova sa ujala riaditeľka ZŠ Mgr. Martina Kolcúnová, ktorá formou prezentácie informovala
radu školy o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013 a
predniesla členom rady školy niektoré podstatné a dôležité údaje a výsledky
- úspechy školy – úspech deviatakov v monitore (1. miesto v okrese Levoča)
- úspechy v olympiádach, súťažiach – okresných, krajských i celoslovenských
- úspešné zmeny – ZRPŠ sa zmení na občianske združenie ( možnosť 2% z daní)
- materiálno-technické vybavenie - nákup interakt. tabule, vizualizér ......
- zapájanie sa do projektov
Správu o výsledkoch hospodárenia predniesla ekonómka základnej školy Eva Tökölyová ,
ktorá členov rady školy oboznámila s čerpaním rozpočtu v roku 2012: schválený rozpočet
celkom bol 548.788,00 €, čerpanie 533.863,47 €, prevod do roku 2013 vo výške 14763,04 €.
Riaditeľka ZŠ Mgr. Martina Kolcúnová predviedla a pripravila členom rady školy znova
formou krátkej prezentácie návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného
programu na
školský rok 2013/2014, ktorý si mohli členovia rady školy pozrieť aj
v tlačenej forme. Riaditeľka zvýraznila priority programu: potreba zlepšovania cudzieho
jazyka, informatiky, zlepšovanie čitateľskej gramotnosti. Chystá sa integrovaná knižnica,
rekonštrukcia gymnastickej sály, spojazdnenie beam tabule, WIFI na škole , nová zborovňa,
kabinety, lepšia spolupráca s MŠ...
Počet žiakov v škole je 272, počet tried 14 ( 5 tried na 1. stupni a 9 tried na druhom stupni ).
Pani riaditeľka taktiež predniesla tabuľkovo spracovaný prehľad – predpoklad počtu žiakov
a tried do ďalších rokov.
Po oboznámení sa s týmto programom, členovia rady školy prednesený návrh školského
vzdelávacieho programu a výchovného programu na školský rok 2013/2014 uznesením
schválili.
K bodu 4:
Už v úvode zasadnutia predsedníčka rady školy informovala o zániku členstva v rade školy
zástupkyni za rodičov pani Terézii Lesňákovej . V súlade so štatútom rady školy, čl. 5 ,
ods. 6 písm. f) , ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy členstvo v rade
školy zaniká. Podľa ods. 7 do rady školy nastupuje „náhradník“, ktorý sa pri voľbe členov pri
vytváraní rady školy umiestnil na najvyššom mieste v poradí nezvolených kandidátov a to
pani Ivana Kukurová.
K bodu 5:
Členovia rady školy sa konkrétne zaujímali o fungovaní ranného klubu v škole, ktorý funguje
od 6,30 hod. do 17,00 hod., o fungovanie ZUŠ-ky a o iných aktivitách v škole.
K bodu 6:
Rada školy pri ZŠ v Spišskom Štvrtku prijala uznesenie, ktorým
A/ b e r i e na vedomie
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013
B/ s c h v a ľ u j e návrh školského vzdelávacieho programu a výchovnému programu na
školský rok 2013/2014
Hlasovanie :
Prítomní : 8
za :
Bc. Valéria Lesičková, Mgr. Zuzana Panigajová, Ing. Vladimír Borský,
Zuzana Grešová, Ivana Kukurová, P.Mgr.Witold Adamczyk, Janka Jurčová,
Božena Garčalová – 8
proti :
0
zdržali sa : 0
K bodu 7/ :
Predsedníčka rady školy poďakovala zúčastneným za aktívne zapájanie sa do jednotlivých
bodov programu, poďakovala za účasť a zasadnutie ukončila.
V Spišskom Štvrtku dňa 2.októbra 2013
Zapísala: Janka Jurčová
Overovatelia: Mgr. Zuzana Panigajová
Ing. Vladimír Borský
Bc. Valéria Lesičková
predsedníčka RŠ
Download

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ v Spišskom Štvrtku