Str. 1 z 2
Zápisnica zo Zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov Spoločenstva
vlastníkov bytov Dneperská 4 v Košiciach konaného dňa 17.01.2013
Prítomní: viď. prezenčná listina vlastníkov bytov, ktorá robí súčasť zápisnice
Neprítomní: viď. prezenčná listina vlastníkov bytov, ktorá robí súčasť zápisnice
Program: 1. Otvorenie
2. Zvolenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo Zhromaždenia SVB
3. Získanie účelového úveru na výmenu výťahu a odsúhlasenie úveru
4. Výber dodávateľa na výmenu nového výťahu
5. Rôzne - diskusia
6. Záver
1. Otvorenie
Schôdzu otvorila p. Sošková , prítomných privítala a oboznámila s programom schôdze.
2. Zvolenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo Zhromaždenia SVB
Za zapisovateľa zápisnice bola navrhnutá a zvolená p. Fábiánová a overovateľov p. Poláková
a p. Rajkovič (plná moc od vlastníka bytu).
Celková počet bytov : 29
Počet prítomných za : 16
Počet prítomných proti: 0
Zdržali sa :
0
3. Získanie účelového úveru 50 000 € na výmenu výťahu
Bolo vydaných 29 hlasovacích lístkov, z toho sa vrátilo 24.
Overovatelia overili právoplatnosť hlasovacích lístkov a to nasledovne :
-
čerpanie úveru s ČSOB : 22 ZA
potrebu nového výťahu.
1 sa zdržal
1 áno, ale výška úveru má byť iba na
4. Výber dodávateľa na výmenu nového výťahu
Bolo vydaných 29 hlasovacích lístkov z toho sa vrátilo 24.
Overovatelia overili právoplatnosť hlasovacích lístkov a to nasledovne :
SCHINDLER
KONE
OTIS
TUCHYŇA
LB
-
23 ZA
0
0
1 ZA
0
Za dodávateľa nového osobného výťahu do obytného domu bola odsúhlasená fy SCHINDLER.
Str. 2 z 2
5. Rôzne – diskusia
p. Sošková predstavila novú ekonómku p. Mariščákovu , ktorá bude viesť účtovníctvo za náš
bytový dom. Je z fy PRO-REM s.r.o. so sídlom, ul. Výstavby 4, Košice. Výška odmeny za vedenie
účtovníctva ostáva nezmenená t. j. 60 €.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hlasovalo sa za výmenu meračov teplej a studenej vody, ktorých výmena prebehne v období 2/2013
a bude hradená z fondu opráv :
Z celkového počtu prítomných 16 bolo 16 ZA.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hlasovala sa za koeficient na prepočet tepla pri polohe bytu a to nasledovne:
- koeficient prepočtu 60,40 - z celkového počtu prítomných 16 bolo 15 ZA
- koeficient prepočtu 50,50 - z celkového počtu prítomných 16 bol 1 ZA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bola podaná informácia o výmene pomerových meračov tepla na radiátoroch, ktorá bude v mesiaci
december 2013.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
V diskusií prebehlo aj hlasovanie za použitie časti úveru na úpravu spoločných priestorov:
- za použitie časti úveru z 16 prítomných bolo 16 ZA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
FAJČENIE V SPOLOČNÝCH PRIESTOROCH :
- menovité zverejnenie a upozornenie na fajčenie v spoločných priestoroch.
Zhromaždenie hlasovala o prísnom zákaze fajčenia v spoločných priestoroch a to nasledovne:
prítomných 16 z toho : ZÁKAZ FAJČENIA 9 ZA a 7 PROTI
prísny zákaz fajčenia v spoločných priestoroch bol schválený
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Záver
Na záver p. Sošková poďakovala všetkým prítomným za účasť.
V Košiciach, 18.01.2013
Zapísala : M. Fábiánová
Overili : p.Poláková
p.Rajkovič
Download

Zápisnica zo Zhromaždenia SVB dňa 17.01.2013