SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
IN PUBLIC ADMINISTRATION IN BRATISLAVA
INSTITUTE OF EUROPEAN, NATIONAL AND GLOBAL STUDIES
NEW MODEL OF
SOCIO-ECONOMIC SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE
SLOVAK REPUBLIC
Koloman Ivanička et al.
Bratislava, april 2012
SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
IN PUBLIC ADMINISTRATION IN BRATISLAVA
INSTITUTE OF EUROPEAN, NATIONAL AND GLOBAL STUDIES
NEW MODEL OF SOCIO-ECONOMIC
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE SLOVAK REPUBLIC
KOLOMAN IVANIČKA et al.
Bratislava, apríl 2012
AUTHORS
Annotation of the scientific monograph:
The world is changing and moving in time, it is searching for its alternative of survival and success. It is facing the crucial task: to conquer the crisis impacts. We are
also facing creation of a complex new institutional structure of Slovakia, Europe
and the world. By mastering a new paradigm of science we can support designing
of a new development trajectory. The team of authors has joined this searching
for alternative of a new creative economy and finding new adequate development
strategies for Slovakia.
Authors:
Ing. Vladislav Bachár, CSc., Ing. Ondrej Barič, PhD., Assoc. Prof. PhDr. Peter
Čajka, PhD., Assoc. Prof. PhDr. Jozef Darmo, PhD., PhDr. Jana Gašparíková,
PhD., Prof. Dr. Ing. Ivan Haluška, DrSc., Prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc.,
Ing. Pavlína Ivanová, PhD., Dr.h.c. Assoc. Prof. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.,
Ing. Ivan Klinec, PhD., Assoc. Prof. PhDr. Martin Klus, PhD., Prof. Ing. Igor Kosír, CSc., PhDr. Silvia Matúšová, CSc., Mgr. Andrej Mongiello, Assoc. Prof. PhDr.
Lucia Rýsová, PhD., Prof. Ing. Mikuláš Sedlák CSc., RNDr. Juraj Silvan, CSc.,
PhDr. Veronika Sklenková, PhD., Assoc. Prof. Ing. Peter Staněk. CSc., Assoc. Prof.
PhDr. Peter Terem, PhD., Ing. Vanda Vašková, PhD., Ing. Natália Vašková, PhD.,
Prof. Dr. Štefan Volner, CSc.,
Reviewers:
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.
Doc. Ing. Ignác Prno, CSc.
Editorial Board:
prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc., Editor-in-Chief
prof. Ing. Štefan Slávik, CSc., Vice-rector of SEMPA
Ing. Ondrej Barič, PhD., Executive Editor
prof. Ing. Mikuláš Sedlák CSc., member
PhDr. Silvia Matúšová, CSc., member
Translation and proof reading: Danica Brendzová – English Centre
Cover design:
Stefan Csernyanszky
The authors account for the expertness of their contributions published in this book.
Published by:
Institute of Applied Management, Trenčín
for School of Economics and Management in Public
Administration in Bratislava (SEMPA)
Print:
K-PRINT, Komárno
ISBN:
978-80-89600-02-1
VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU
VEREJNEJ SPRÁVY V BRATISLAVE
INŠTITÚT EURÓPSKYCH, NÁRODNÝCH
A GLOBÁLNYCH ŠTÚDIÍ
NOVÝ MODEL
SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO
TRVALOUDRŽATEĽNÉHO
ROZVOJA SLOVENSKA
KOLOMAN IVANIČKA et al.
Bratislava, apríl 2012
AUTORI
Anotácia vedeckej monografie:
Svet sa mení a pohybuje v čase, hľadá svoju alternatívu prežitia a úspechu. Stojí
pred základnou úlohou prekonať krízové dôsledky. Stojíme tiež pred tvorbou komplexne novej inštitucionálnej štruktúry Slovenska, Európy a sveta. Zvládnutím
novej paradigmy vedy, môžeme pomôcť pri vypracovaní novej vývojovej trajektórie.
Aj kolektív autorov sa zapojil do tohto hľadania, nájsť alternatívu novej kreatívnej
ekonomiky a nájdenie nových adekvátnych rozvojových stratégií pre Slovensko.
Autori:
Ing. Vladislav Bachár, CSc., Ing. Ondrej Barič, PhD., doc. PhDr. Peter Čajka,
PhD., doc. PhDr. Jozef Darmo, PhD., PhDr. Jana Gašparíková, PhD., Prof. Dr.
Ing. Ivan Haluška, DrSc., prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc., Ing. Pavlína
Ivanová, PhD., Dr.h.c., doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc., Ing. Ivan Klinec,
PhD., doc. PhDr. Martin Klus, PhD., prof. Ing. Igor Kosír, CSc., PhDr. Silvia
Matúšová, CSc., Mgr. Andrej Mongiello, doc. PhDr. Lucia Rýsová PhD., prof.
Ing. Mikuláš Sedlák CSc., RNDr. Juraj Silvan, CSc., PhDr. Veronika Sklenková,
PhD., doc. Ing. Peter Staněk, CSc., doc. PhDr. Peter Terem, PhD., Ing. Vanda
Vašková, PhD., Ing. Natália Vašková, PhD., prof. Dr. Štefan Volner, CSc.,
Recenzenti:
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
Doc. RNDr. Vladimír Slávik, CSc.
Doc. Ing. Ignác Prno, CSc.
Redakčná rada:
prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc., hlavný redaktor
prof. Ing. Štefan Slávik, CSc., prorektor VŠEMvs
Ing. Ondrej Barič, PhD., výkonný redaktor
prof. Ing. Mikuláš Sedlák CSc., člen
PhDr. Silvia Matúšová, CSc., člen
Preklad a revízia prekladu: Danica Brendzová – English Centre
Grafické spracovanie obálky: Štefan Csernyanszky
Za odbornú stránku príspevkov, uverejnených v tejto publikácii, zodpovedajú autori.
Vydavateľ:
Inštitút aplikovaného manažmentu, Trenčín. Pre:
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
v Bratislave
Tlač:
K-PRINT, Komárno
ISBN:
978-80-89600-02-1
CONTENT
CONTENT
Preamble
Prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., Rector of the School of
Economics and Management in Public Administration in Bratislava
13
Prologue
The Requirements for a New Model of Socio-Economic
Development of Slovakia
Prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc.
17
Technology Changes, Innovations and Qualifications
Ing. Pavlína Ivanová, PhD., Assoc. Prof. Ing. Peter Staněk. CSc.
35
Conscious Evolution and Creative Design of
Syntropic Economic Theory
Ing. Ivan Klinec, PhD.
62
New Era of Civilisation – Challenge for Changes in
Enterpreneurship, Organisations and Management
Prof. Ing. Mikuláš Sedlák CSc.
80
Slovakia within the Network of Challenging Changes
Prof. Ing. Igor Kosír, CSc.
93
Are Lisbon Strategy and EU Strategy 2020 Road Maps
115
to the Global Competitivenss of the European Union
and the Slovak Republic?
Assoc. Prof. PhDr. Martin Klus, PhD., PhDr. Veronika Sklenková, PhD.
The Renewal of Permanent Employment and GDP Growth –
A Key to Debt Crisis Solution
Prof. Dr. Ing. Ivan Haluška, DrSc.
130
New Dimension Concerning Future Position of Science in Society 153
PhDr. Jana Gašparíková, PhD.
CONTENT
Development Trends in Slovak Agriculture and
Food-staff Industry Sector and Changing Priorities
Dr.h.c. Assoc. Prof. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
169
Future Development of Innovative Industry
Policy Based on EU Strategy
Ing. Ondrej Barič, PhD.
193
Fundator of Tradition in Enterprise System and
Organisation of Life: Legacy for Sustainability
RNDr. Juraj Silvan, CSc.
209
Inception of Post-crisis Transformation Processes in the
EU Financial Market Regulation and Supervision
Ing. Vanda Vašková, PhD., Ing. Natália Vašková, PhD.,
230
Debt Crisis Perception in Slovakia
Ing. Vladislav Bachár, CSc.
255
Education and Research Infrastructure Development
266
in the Slovak Republic
Assoc. Prof. PhDr. Peter Terem, PhD., Assoc. Prof. PhDr. Peter Čajka,
PhD., Assoc. Prof. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
The World and Europe Need a New Information Order
Assoc. Prof. PhDr. Jozef Darmo, PhD.
283
Sustainable Security in the World as the Challenge
for the 21st Century
Mgr. Andrej Mongiello
294
Geopolitics at the Beginning of the 21st Century
Prof. Dr. Štefan Volner, CSc.,
311
Knowledge-based Economy and Practice of State Restructuring
PhDr. Silvia Matúšová, CSc.
330
CONTENT
Final Comments and Recommendations
Prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc.,
355
Contributing Authors
362
OBSAH
OBSAH
Predslov
prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., rektorka
Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
13
Prológ
17
Požiadavky na nový model sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska
prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc.
Technologické zmeny, inovácie a kvalifikácia
Ing. Pavlína Ivanová, PhD., doc. Ing. Peter Staněk, CSc.
35
Vedomá evolúcia a kreatívny design syntropickej
ekonomickej teórie
Ing. Ivan Klinec, PhD.
62
Nová éra civilizácie – výzva na zmenu podnikania,
organizácií a manažmentu
prof. Ing. Mikuláš Sedlák CSc.
80
Slovensko v rámci výzev na zmenu
prof. Ing. Igor Kosír, CSc.
93
Sú Lisabonská stratégia a Stratégia EÚ 2020 cesty
ku globálnej konkurencieschopnosti Európskej únie
a Slovenskej republiky?
doc. PhDr. Martin Klus, PhD., PhDr. Veronika Sklenková, PhD.
115
Obnova stabilného rastu zamestnanosti a HDP –
kľúč k riešeniu dlhovej krízy
prof. Dr. Ing. Ivan Haluška, DrSc.
130
Nová dimenzia budúcej pozície vedy v spoločnosti
PhDr. Jana Gašparíková, PhD.
153
OBSAH
Vývojové trendy v slovenskom poľnohospodárstve
a potravinárstve a zmena priorít
Dr.h.c., doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
169
Budúci vývoj inovatívnej priemyselnej politiky
na základe stratégií Európskej únie
Ing. Ondrej Barič, PhD.
193
Priekopník tradície systému podnikania a organizácie života:
odkazy pre trvalú udržateľnosť
RNDr. Juraj Silvan, CSc.
209
Začiatok postkrízových transformačných procesov
v riadení a dohľade nad finančným trhom EU
Ing. Vanda Vašková, PhD., Ing. Natália Vašková, PhD.,
230
Vnímanie dlhovej krízy na Slovensku
Ing. Vladislav Bachár, CSc.
255
Rozvoj vzdelávacej a výskumnej infraštruktúry
v podmienkach Slovenskej republiky
doc. PhDr. Peter Terem, PhD., doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.,
doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
266
Svet a Európe potrebujú nový informačný poriadok
Assoc. Prof. PhDr. Jozef Darmo, PhD.
283
Trvalo udržateľná bezpečnosť vo svete ako veľká výzva
pre 21. storočie
Mgr. Andrej Mongiello
294
Geopolitika na začiatku 21. storočia
Prof. Dr. Štefan Volner, CSc.,
311
Poznatková ekonomika a prax reštrukturalizácie štátu
PhDr. Silvia Matúšová, CSc.
330
OBSAH
Epilóg
Závery a odporúčania
Prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc.,
355
O autoroch
362
Download

Monografia - iampress.eu