ČERPACÍCH SYSTÉMŮ
CHTĚJTE VÍCE
CHTĚJTE GRUNDFOS
VAŠE POŽADAVKY, NAŠE ŘEŠENÍ:
POSUŇTE HRANICE DÁL
ZVYŠUJÍCÍ SE POŽADAVKY NA VYŠŠÍ VÝKONNOST, SPOLEHLIVOST A ENERGETICKOU ÚČINNOST VYŽADUJÍ NOVÝ PŘÍSTUP
K OPTIMALIZACI ČERPADEL
Záměrem společnosti Grundfos je neustále chtít víc a posouvat
Klíčem k této optimalizaci je lepší řízení a konstrukce systému.
čerpadel nemá optimální výkon a plýtvá zdroji. Chceme proti
Musíme se posunout od tradičního uvažování o jednotlivých
tomu bojovat.
komponentech k systémovému přístupu založeném
Proto nabízíme čerpadla s novou výkonnostní úrovní, inteligent-
na inteligentně řízeném provozu čerpadla, který splní vaše
ními funkcemi, příslušenstvím a službami, které splní
požadavky.
požadavky vaší aplikace optimálně a efektivně.
hranice konstrukce čerpadel. Většina dnes nainstalovaných
Naše inteligentní řešení snižují spotřebu energie, vedou k nižší
četnosti poruch a snižují dobu odstávek. Nenabízíme jen
čerpadlo, ale kompletní řešení vašeho problému včetně služeb,
které vychází z vašich požadavků.
Chtějte od Grundfos více. Přidejte se k boji za inteligentní
řešení čerpacích systémů.
2
PŘIDEJTE SE K BOJI
ZA INTELIGENTNÍ
ŘEŠENÍ ČERPADEL
Boj za inteligentní řešení znamená, že od firmy Grundfos budete chtít více, abychom společně mohli
posunout dál hranice konstrukce čerpadel. Myslíme si, že naše odvětví by mělo splnit následující
požadavky:
CHTĚJTE
POKROČILOU ELEKTRONIKU PRO AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ
CHTĚJTE
CELKOVOU ADAPTABILITU SYSTÉMU
CHTĚJTE
VYSOKOU ENERGETICKOU ÚČINNOST PRO MAXIMÁLNÍ
ÚSPORY
CHTĚJTE
OPTIMÁLNÍ SPOLUPRÁCI
CHTĚJTE
SNADNOU INTEGRACI PRO PLNÉ ŘÍZENÍ PROCESŮ
CHTĚJTE
ZKUŠENÉHO DODAVATELE ČERPADEL
Grundfos se chce řídit vašimi potřebami. Chceme
slyšet vaše požadavky na moderní řešení čerpacích
systémů. Vaše názory nám můžete sdělit v diskuzi na
www.facebook.com/GrundfosEngineering
3
GRUNDFOS
NAŠÍ ODPOVĚDÍ NA LEPŠÍ ŘÍZENÍ
A NÁVRH SOUSTAVY JSOU GRUNDFOS ISOLUTIONS
Technologie Grundfos iSOLUTIONS znamená systémový
přístup. Díky inteligentní technologii se přizpůsobí přesně systémovým požadavkům a poskytuje optimální energetickou
účinnost, spolehlivost a snadný výběr pro každou konkrétní
aplikaci.
Grundfos iSOLUTIONS zahrnují čerpadla, pohony, ovládací
prvky a ochranná zařízení, komunikační jednotky, jakož i měřící
a servisní výrobky. Jejich kombinací podle potřeb vaší soustavy
ŘÍZENÍ A OCHRANA
splníme vaše požadavky a nabídneme inteligentní funkce.
►
s výkonem čerpadla
Všechny komponenty jsou zvlášť vyrobeny pro čerpadla a zajistí
vám optimální a spolehlivý provoz soustavy.
slaďují požadavky soustavy
►
snižují riziko poruch
a výpadků
BOJUJTE INTELIGENCÍ!
ČE
►
o
►
e
►
MĚŘENÍ
►
patentované senzory pro
měření průtoku, tlaku
a teploty
►
k dispozici pro různá média
a aplikace
4
GRUNDFOS
SERVIS&ŘEŠENÍ
Grundfos Servis&Řešení pokrývá všechny vaše
potřeby na servis po celou dobu životnosti vaší
soustavy – od výběru a instalace, uvedení
do provozu k samotnému provozu a výměně.
POHONY
►
ČERPADLA
frekvenční měniče pro automatické
řízení otáček
►
optimální výkon
►
optimální konfigurace pro daný účel
►
energetická účinnost
►
inteligentní volitelné funkce pro
►
maximální spolehlivost
vyšší komfort a spolehlivost
KOM
KOMUNIKAČNÍ
KOM
JE
JEDNOTKY
►
komunikace přes standardní
komunikační sběrnice
►
snadná integrace do
nadřazených řídících systémů
►
komunikace s čerpadlem
pomocí mobilní aplikace
5
INTELIGENCE ZAČÍNÁ UVNITŘ
Nová generace motorů Grundfos MGE s integrovaným frekvenčním měničem staví na
jedinečné technologii a volitelných inteligentních funkcích.
Motory MGE pracují dle zátěžového profilu a provozních parametrů vaší soustavy.
Modulární přístup zajišťuje perfektní propojení me
mezi
požadavky
soustavy a použitými
ezi
z p
o
elektronickými komponenty. Kromě toho všechny
komponenty
lze integrovat do
chn
hnyy ko
omp
mpon
pon
on
standardních nadřazených řídících systémů.
ů
ů.
Nový motor MGE je navržen speciálně
čerpadla
vynikající
ln
ně pr
pro
o če
erp
rpad
adla
dla
a a řízení
řízzen
eníí otáček.
ot k. Poskytuje
ot
otáček
P
Po
energetickou účinnost, která překračuje
úroveň
účinnosti
vyd.
ekr
krač
kr
aču e úr
ačuj
ač
rovveň
ňú
činn
či
n os
nn
o tii IE4
IE4
E podle
pod
dle
e IEC60034-30-1
IEC
E 6
60
0
1 (CD). Nové motory MGE jsou
nyní
standardní
NKE,
NBE,
TPE(D) série
ou
un
yníí st
yn
stan
an
anda
nda
dardní
rdní ssoučástí
rd
ou
oučá
učá
část
sttí če
ččerpadel:
rp
pad
adel
el: NK
el
KE,, N
BE, T
BE
1000/2000, TPE série 1000/2000,
00//20
2000
000
00,, Nova
Nova lobe,
lob
obe,
e, Sanitární
San
anit
itár
it
ární
ní čerpadla,
čer
erpa
p dl
d a, CME,
CME
ME,, MTRE,
MTRE
MT
RE,, Hydro
H d
Hy
Multi-E, Hydro MPC, CR
CRE,
C
E CMBE.
E,
CMB
MBE.
E
E.
Nový motor MGE
současnosti
rozměry
MG
GE
E jje
e v so
souč
učas
assno
nost
stii k dispozici
st
disp
di
sp
poz
o ic
icii pro
pro řešení
řeše
ře
šení
še
ení
ní do
do 2,2
2,2 kW.
kW. Pro
Pro vě
Pr
vvětší
tšíí ro
tš
ozm
měry
ěr y od
2,2 do 45 kW
W nabízíme
nabíz
ab
bízzím
íme zatím
íme
z tí
za
tím
m motory
mo
m
oto
tory
ryy splňujícího
spl
p ňu
ň jí
jící
cíího normu
cího
norrmu
m IE4
IE4 od
od firmy
firm
fi
rmyy Siemens.
Siem
Si
em
men
ns.
s Řada
Řad
ada
a
motorů
MGE
nadále
rozšiřovat.
ůM
GE
E sse
e bu
bude
de n
ad
dá
álle ro
ozš
z iřřovvat
a.
FUNKCE MULTI-PUMP
Funkce Multi-pump umožňuje řídit více čerpadel, přičemžž
jedno je v provozu a jedno v pohotovostním režimu, nebo
o
jedno v provozu a jedno má podpůrnou funkci. Komunikace
ace
mezi čerpadly je bezdrátová.
►
Čerpací systémy s více čerpadly mohou být založeny bez
ez
dalších regulátorů, což vede k nižším nákladům na systém
►
Díky bezdrátové komunikaci mezi čerpadly není potřeba
a použití BUS-ka
BUS-kabelu
kabe
belu a snižují se ta
tak
ak
náklady na instalaci a uvedení do provozu
►
Funkce Multi-master zajišťuje, že systém zůstane v provozu, i když hlavní čerpadlo bude
odstaveno. Role hlavního čerpadla bude automaticky předána jednomu z podřízených čerpadel
Nastavení čerpadla pomocí funkce Assist v Grundfos GO
Funkce Assist umožňuje nastavení čerpadla „krok za krokem“. Stačí si stáhnout aplikaci Grundfos
GO pro mobilní telefony iOS/Android. Aplikace komunikuje s čerpadlem pomocí přídavného hardware (MI 301, MI 201 nebo MI 204) přes Bluetooth nebo rádio.
6
7
ČERPADEL S MOTORY MGE
ŘÍDÍCÍ REŽIMY
FUNKCE LIQTEC
Osm různých řídicích režimů je k dis-
Motory MGE mají integrované rozhraní
MOŽNOST KONFIGURACE VSTUPU
A VÝSTUPU
pozici v případě vícestupňového
pro snímače LiqTec pro detekci chodu
►
čerpadla bez výrobcem instalovaného
nasucho. Elektronickou řídící skříň lze
snímače.
nahradit snímací jednotkou LiqTec,
►
Konstantní diferenční tlak
►
Konstantní tlak
►
Konstantní teplota
►
Konstantní diferenční teplota
►
Konstantní průtok
►
Konstantní hladina
►
Jiná konstantní hodnota
►
Konstantní křivka
kterou lze připojit přímo k elektronic-
►
Nízké náklady díky integrované funkci
LiqTec v softwaru MGE
►
Není potřeba externí napájení řídicí
jednotky LiqTec
►
Vyšší třída IP (IP55/66) ve srovnání
s řídicí jednotkou LiqTec (IP20)
Nové motory MGE mají integrovanou
riziko vodních rázů.
►
Není potřeba externí řídicí jednotka
►
Zabraňuje riziku prasknutí potrubí
spuštěním v systémech, kdy je
potrubí prázdné, např. závlahy
►
V případě závažné trhliny v potrubí
je tato funkce schopna detekovat
havárii a čerpadlo zastavit
8
nebo výstup (DI/DO 3 a 4)
►
VOLITELNÉ SNÍMAČE TEPLOTY
PT100/1000
►
Možnost regulace teploty při nízkých
nákladech
►
Snímače Pt100/1000 určené pro
vytápění a klimatizační soustavy jsou
levnější, než tradiční průmyslové čidla
teploty
Flexibilní nastavení výstupů - všechny
výstupy mohou mít všechny možné
funkce
Účinná ochrana proti provozu nasucho
FUNKCE PLNĚNÍ POTRUBÍ
funkci plnění potrubí, která snižuje
které mohou být použity jako vstup
kému čerpadlu.
►
konfigurovatelné digitální porty,
ROZHRANÍ PRO PULZNÍ PRŮTOKOMĚR
►
Velmi nákladově efektivní způsob, jak
získat relevantní parametry, zejména
pro aplikace zásobování vodou
ANALOGOVÝ VÝSTUP
►
Lze použít pro kontinuální
DIFERENČNÍ HODNOTA - DVA SNÍMAČE
►
monitorování příslušného parametru
RAMPY
►
čerpadla na konstantní křivku (např.
Variantu dvou snímačů lze použít,
zavlažování), je nebezpečí vodního
Výhodou analogového výstupu je
pokud není čerpadlo z výroby
rázu řešeno pomocí tzv. ramp, neboli
i schopnost zprostředkovávat hod-
vybaveno snímačem tlaku
časování rozběhu čerpadla z klidu na
Nezávislost na vzdálenosti mezi
plný výkon a naopak. Časování
měřenými body
postupného zvyšování či snižování
noty řídící veličiny externím
►
►
automatizačním zařízením typu PLC
výkonu může být nastaveno
či řídícím systémům typu SCADA či
BMS.
STOP FUNKCE
►
LIMIT PŘEKROČENÉ HODNOTY
►
U aplikací, vyžadujících nastavení
lze zajistit pomocí dvou snímačů
např. skutečný průtok, otáčky apod.
►
Řízení konstantní diferenční hodnoty
Čerpadlo má funkci monitorování
►
v rozmezí 0,1s až 300s.
Vylepšené zjednodušené nastavení
nízkého průtoku pro zastavení.
KLIDOVÉ VYTÁPĚNÍ STATORU
Pro “specialisty” je k dispozici osobní
►
Pro zabránění kondenzace na statoru
jednoho z analogových vstupů nebo
mód provozního režimu. Ten
je motor vybaven topným tělesem
jednoho ze vstupu Pt100 / Pt1000
umožňuje otestovat funkčnost
udržujícím teplotu motoru nad ros-
nebo některého automaticky sledo-
čerpadla navzdory řízení externím
vaného parametru jako “Otáčky” /
signálem.
ným bodem.
►
Standardní řešení bez příplatku
“Procentuální zátěž motoru”.
►
Pokud sledovaný parametr překročí
hlídanou mez, čerpadlo buď vyšle
signál „Varování“ nebo
„Poplach+Zastavení“.
►
Může být použit pro sledování
jednoho z reléových vstupů
nebo digitálních výstupů
9
S NOVÝMI MOTORY MGE
Nový motor MGE je v současnosti k dispozici pro řešení do 2,2 kW. Pro větší rozměry od 2,2
do 45 kW nabízíme motory splňující normu IE4 od firmy Siemens. Řada motorů MGE se
bude nadále rozšiřovat.
NKE
Jednostupňová monobloková oběhová čerpadla s pružnou spojkou
Použití:
• chladící a klimatizační systémy
Technické údaje (celá výkonová řada):
• Průtok, Q: max. 550 m3/h
• dálkové vytápění
• Dopravní výška, H: max. 100 m
• zásobování vodou
• Teplota kapaliny: -25°C až +140°C
• mycí a prací systémy
• Provozní tlak: max. 16 bar
• průmyslové aplikace
NBE
Jednostupňová monobloková oběhová čerpadla s pevnou spojkou
Použití:
• chladící a klimatizační systémy
Technické údaje (celá výkonová řada):
• Průtok, Q: max. 550 m3/h
• dálkové vytápění
• Dopravní výška, H: max. 100 m
• zásobování vodou
• Teplota kapaliny: -25°C až +140°C
• mycí a prací systémy
• Provozní tlak: max. 16 bar
• průmyslové aplikace
TPE, TPED
In-line jednostupňová oběhová čerpadla
Použití:
• otopné systémy
Technické údaje (celá výkonová řada):
• Průtok, Q: max. 370 m3/h
• dálkové vytápění
• Dopravní výška, H: max. 90 m
• chladící a klimatizační systémy
• Teplota kapaliny: -25°C až +140°C
• průmyslové aplikace
• Provozní tlak: max. 16 bar
CME
Horizontální vícestupňová oběhová čerpadla
Použití:
• systémy praní a čištění
Technické údaje (celá výkonová řada):
• Průtok, Q: max. 36 m3/h
• systémy úpravy vody
• Dopravní výška, H: max. 130 m
• systémy regulace teploty
• Teplota kapaliny: -30°C až +120°C
• zvyšování tlaku
• Provozní tlak: max. 16 bar
10
CRE
Vertikální vícestupňová oběhová čerpadla
Použití:
• průmyslové aplikace
Technické údaje (celá výkonová řada):
• Průtok, Q: max. 180 m3/h
• mycí a prací systémy
• Dopravní výška, H: max. 250 m
• chladící a klimatizační systémy
• Teplota kapaliny: -40°C až +180°C
• systémy zásobování vodou
• Provozní tlak: max. 33 bar
• systémy úpravy vody
• systémy napájení kotlů
MTRE
Vícestupňová odstředivá čerpadla s ponornou hydraulikou
Použití:
• systémy napájení kotlů
Technické údaje (celá výkonová řada):
• Průtok, Q: max. 85 m3/h
• čerpání chladících kapalin
• Dopravní výška, H: max. 245 m
• systémy úpravy vody
• Teplota kapaliny: -20°C až +90°C
• průmyslové aplikace
• Provozní tlak: max. 25 bar
HYDRO MULTI-E, HYDRO MPC
CMBE
Automatické tlakové stanice
Posilovací stanice
Technické údaje (celá výkonová řada):
• Průtok, Q: max. 720 m3/h
Technické údaje (celá výkonová řada):
• Průtok, Q: max. 7,6 m3/h
• Dopravní výška, H: max. 160 m
• Dopravní výška, H: max. 50 m
• Teplota kapaliny: 0°C až +70°C
• Teplota kapaliny: 0°C až +60°C
• Provozní tlak: max. 16 bar
• Provozní tlak: max. 6 bar
11
SPOLEHLIVÉ
SENZORY
CHTĚJTE CELKOVOU ADAPTABILITU PROSTŘEDNICTVÍM SENZORŮ
Vysoce výkonné čerpadlo se musí přizpůsobovat změnám průtoku,
teploty a tlaku. Grundfos nabízí robustní senzory pro přesný přenos dat ze
soustavy v mnoha aplikacích. Použití senzorů zvyšuje adaptabilitu systému a jeho spolehlivost.
KLÍČ K INTELIGENTNÍ PŘIZPŮSOBIVOSTI
Díky snímačům Grundfos můžete předvídat problémy ve své soustavě
ještě předtím, než k nim dojde.
Snímače Grundfos jsou vyrobeny s využitím patentované technologie Silicoat®, která zajišťuje přímý kontakt snímače s médiem, nabízí extrémní
odolnost proti korozi a přispívá k spolehlivému provozu i v agresivních
médiiích. Tím je zajištěna rychlejší reakce na kolísání a jakékoli následné
změny, které jsou v soustavě potřeba.
SENZORY GRUNDFOS
►
technologie Silicoat
►
přímý kontakt s médiem s rychlou odezvou
►
odolnost proti korozi
►
vhodné pro agresivní média
►
široké možnosti použití
12
SENZORY, KTERÉ SE NEUSTÁLE PŘIZPŮSOBUJÍ
DPI/DPI+T
Spolehlivé měření diferenčního tlaku. Snižuje
potřebu tlakových snímačů na obou stranách
čerpadla. K dispozici kombinovaný snímač
diferenčního tlaku a teploty.
RPI/RPI+T
Tento tlakový snímač účinně spojuje měření tlaku
a teploty v pouze jednom snímači. Prostřednictvím
transformace tlaku a teploty média na elektrické
signály snímač nabízí velmi přesné měření v téměř
jakékoli kapalině.
PRŮTOKOVÉ SNÍMAČE (VFI)
Průtokový snímač kombinuje osvědčený vortexový princip s patentovanou technologií Silicoat®. Výsledkem je cenově dostupný a přesný
přímý průtokový snímač navržený pro spolehlivý
provoz v agresivních médiích.
13
NEJLEPŠÍ
CHTĚJTE ENERGETICKOU ÚČINNOST PRO DOSAŽENÍ
MAXIMÁLNÍCH ÚSPOR
Až 85 % nákladů na čerpadlo během jeho životnosti připadá
na spotřebu energie. S použitím účinného řešení Grundfos
iSOLUTIONS můžete dosáhnout značných úspor s krátkou
dobou návratnosti investice. Kromě toho rozsah režimů
inteligentního řízení a integrované součásti našich čerpadel
vedou ke snížení množství použitých komponentů
v soustavě – což šetří jak peníze, tak čas při specifikaci.
KONTROLA SPOTŘEBY ENERGIE A ENERGETICKÝ
A TECHNICKÝ AUDIT ČERPADLA
Nabízíme služby jako Energetická kontrola čepadla a Energetický a technický audit čerpadla, které pomohou najít
skryté spotřebitele energie ve vaší soustavě a navrhnout
nové účinnější řešení.
CHCI VYŠŠÍ
ENERGETICKOU
ÚČINNOST
14
GRUNDFOS BLUEFLUX®
– ZARUČENĚ NEJLEPŠÍ ÚČINNOST MOTORU VE SVÉ TŘÍDĚ
Označení Grundfos Blueflux® zaručuje, že máte nejúčinnější motor firmy Grundfos. Naše poslední řada motorů (k dispozici
do 2,2 kW) dokonce přesahuje plánovanou úroveň účinnosti IE4 podle IEC60034-30-1 vyd. 1 (CD). Pro větší rozměry od 2,2
do 45 kW nabízí Grundfos iSOLUTIONS jako možnost technologii motoru podle normy IE4 firmy Siemens, která doplňuje
naši úplnou nabídku motorů. Vše ponese označení Grundfos Blueflux® ≥ IE4 label.
GRUNDFOS AUTOADAPT – AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ PRO MINIMÁLNÍ SPOTŘEBU ENERGIE
Jedinečná funkce Grundfos AUTOADAPT zajišťuje vhodné nastavení čerpadla pro maximální účinnost. Čerpadlo průběžně
a automaticky analyzuje kolísání v požadavcích soustavy a následně přizpůsobuje výkon tak, aby poskytovalo požadovaný
výkon s nejnižší možnou spotřebou energie.
15
Z DLANĚ VAŠÍ RUKY
PRO PLNÉ ŘÍZENÍ PROCESŮ
PŘÍSTUP K DATŮM ČERPADLA
Z VAŠEHO CHYTRÉHO TELEFONU
Díky komplexní nabídce komunikačních nástrojů jak pro inte-
Mobilní aplikace Grundfos GO pro profesionální uživatele, kteří
graci v systému, tak pro dálkové ovládání, získává uživatel
jsou neustále v pohybu, je nejkomplexnější mobilní platforma
řešení pro řízení a monitorování, která minimalizují čas strávený
na trhu. Přístup k aktuálním datům o výkonnosti čerpadla zna-
shromažďováním dat a údržbou.
mená, že data pocházejí z přesného měření v reálném čase.
CHTĚJTE SNADNOU INTERGRACI
Grundfos GO vám dále umožňuje volit správnou velikost,
vybírat a srovnávat výrobky a další užitečné funkce. Takto si
můžete vždy být jisti, že nabídnete optimální a nejefektivnější
řešení pro potřeby vašich zákazníků.
CHCI LEPŠÍ PŘÍSTUP
K CENNÝM
SYSTÉMOVÝM DATŮM
STÁHNOUT GRUNDFOS GO
16
KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ
PRO CELKOVOU KONTROLU SYSTÉMU
Nabízíme standardní komunikační rozhraní pro širokou oblast použití, která
nabízí úplnou kontrolu nad vaším systémem. Komunikční rozhraní CIM/CIU
umožňují optimalizovat využití energie prostřednictvím zpracování dat z mnoha
zdrojů. Umožňují připojení ke standardním sítím typu fieldbus, čímž se snižuje
čas strávený podáváním hlášení a shromažďováním dat, a jsou kompatibilní
s jakýmkoli SC ADA, PLC a BMS systémem. Použití průmyslového ethernetu
vytváří další optimální komunikaci a řízení prostřednictvím otevřených
protokolů.
17
CELKOVÁ SPOLEHLIVOST
– OD NÁVRHU K IMPLEMENTACI
CHTĚJTE ZKUŠENÉHO DODAVATELE ČERPADEL
Naše odpovědnost se rozšiřuje na celou výrobu
Grundfos má více než 65 let zkušeností v oboru čerpadel. Do výz-
Grundfos iSOLUTIONS, což znamená, že pro zajištění spole-
kumu a vývoje nových výrobků a technologií investujeme nejvíce
hlivého provozu potřebujete pouze jednoho dodavatele.
ze všech výrobců čerpadel. Udáváme trendy v oblasti vývoje
Grundfos iSOLUTIONS je vaše záruka, že systém bude přesně
čerpadel a patříme k lídrům na trhu.
odpovídat danému úkolu a vést k energeticky účinnému pro-
Všechny komponenty a funkční prvky řešení
vozu, snížení doby nečinností a chybovosti a ke snadnější speci-
Grundfos iSOLUTIONS jsou navrženy speciálně pro provoz
fikaci.
čerpadel a ve vaší čerpadlové soustavě znamenají nejvyšší
možnou spolehlivost.
GLOBÁLNÍ DODAVATEL
S více než 80 společnostmi ve více než 55 zemích vám
Grundfos zaručuje bezproblémový prodej a servis.
NÁKLADY NA ŽIVOTNÍ CYKLUS
VAŠICH ČERPADEL
Energetická kontrola a Energetický a technický
audit čerpadla jsou naše standardní služby, které
zhodnotí aktuální náklady v dané fázi životního
cyklu vašich čerpadel a navrhnou kroky pro
VE VÍCE NEŽ
55
ZEMÍCH
ODBORNÍK NA ŘÍZENÍ
PROMĚNLIVÝCH OTÁČEK
Grundfos má přední postavení ve vývoji čerpadel,
která se perfektně přizpůsobují požadavkům. Naše
inteligentní řešení nabízejí bezproblémový provoz
s nejnižšími možnými výdaji na energii.
18
případnou optimalizaci.
VÝKONNOST
PROSTOJE
JEDEN DODAVATEL
OD NÁVRHU…
DŮKLADNÉ TESTOVÁNÍ
VÝROBKU
• PŘI VÝVOJI
• VE VÝROBĚ
• V PROVOZU
U KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO
VÝROBKU*
*během výroby
…K REALIZACI CELÉHO ŘEŠENÍ
TESTOVÁNO V EXTRÉMNÍCH
PODMÍNKÁCH
TESTOVÁNÍ VIBRACÍ
STAV PO ZKOUŠCE: OPTIMÁLNÍ PROVOZ
6%
OBRATU VYDÁNO NA
VÝZKUM
A VÝVOJ
19
CHTĚJTE VÍCE S
GRUNDFOS iSOLUTIONS
isolutions.grundfos.com/cz
GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Tel.: 585 716 111
cz.grundfos.com
The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.
PŘIDEJTE SE K BOJI
ZA INTELIGENTNÍ ČERPADLOVÁ ŘEŠENÍ
Download

ČERPACÍCH SYSTÉMŮ