SOUPRAVA PRO
PŘIPOJENÍ TEPELNÝCH
VÝMĚNÍKŮ
K SYSTÉMŮM
FUJITSU VRF-VII
TECHNICKÝ
MANUÁL
Pro venkovní
jednotky FUJITSU:
VRF – Kit 28 kW
VRF – Kit 45 kW
AJ*A72LALH
AJ*A90LALH
AJ*108LALH
AJ*126LALH
AJ*144LALH
POUŽITÍ
VRF-Kit umožňuje připojení tepelných výměníků jiných výrobců k systémům FUJITSU VRF-VII v
případech, kdy z nějakého důvodu nelze použít některý z modelů standardních vnitřních jednotek.
Systém lze použít v režimech chlazení nebo topení (pokud to umožňuje příslušná venkovní
jednotka.
Pro návrh, montáž a provoz systému platí všechny zásady platné pro systémy VRF, uvedené v jejich
technické dokumentaci, tj, Design & Technical Data, Service Manual.
Dodržení montážních pokynů, uvedených v této dokumentaci, je nezbytné pro zajištění technických
parametrů spolehlivého provozu. Použitý výměník musí být konstruován pro použití toho typu
chladiva, který používá venkovní jednotka. Zvláštní pozornost je třeba věnovat správnému umístění
a uchycení teplotních čidel, jakož i montáži elektronického expanzního ventilu.
VRF-Kit je možno použít dvěma způsoby:
1.
2.
Pro připojení samostatného vzduchového nebo vodního výměníku k venkovní jednotce VRF
shodného výkonu.
Pro připojení vzduchového nebo vodního výměníku, jako jednu z vnitřních jednotek multisystému
VRF-VII. Pro dimenzování výměníku a jeho instalaci platí stejná pravidla, jako pro standardní vnitřní
jednotky VRF.
VRF-Kit
EL. PROPOJENÍ
POTRUBÍ CHLADIVA
VRF-VII
Venkovní jednotka
Vzduchotechnický výměník
jiného výrobce
2
SPECIFIKACE
Specifikace / Specifications
Skříň / Casing
Barva / Colour
Stupeň krytí / IP protection
Rozměry (v x š x h) /
/ Dimensions (h x w x d)
Hmotnost / Weight
Provozní teplota /
/ Operation range
Standardní příslušenství /
/ Standard accesories:
IP66
ocelová / steel (Spacial 3D Sarel)
Šedá, práškově lakovaná / Gray - electostatic coating
IP66
mm
kg
400 x 300 x 150
7,2
°C
1ks / 1pc
1ks / 1pc
1ks / 1pc
1ks / 1pc
-20°C - +43°C
Termistor nasávaného vzduchu / Room temperature thermistor
Termistor výměníku - střed / Heat exchanger thermistor - middle
Termistor výměníku - vstup / Heat exchanger thermistor - inlet
Elektronický expanzní ventil / Electronic expansion valv e
Elektrická specifikace / Electrical specifications
Napájení / Power supply
230 VAC, 1-f, 50 Hz
Rozsah napájecího napětí /
/ Voltage range
V
198 - 264
Příkon napájení /
/ Power consumption
W
21
Napájecí proud /
/ Power supply current
A
0,15
Napájecí jištění /
/ Power supply breake r
A
6
Napájecí kabel /
CYKY 3x 1,5 mm2
/ Power supply cable
Type 245 IEC 57 or equivalent
Komunikační kabel /
kabel AW22 nebo ekvivalent, symetrický 2-pramenný stíněný, max. délka 400 m
/ Communication cable
AW22 cable or equivalent, 2-wired twisted pair, shielded, maximum lengh 400 m
Kabel dálkového ovlada če /
kabel AW22 nebo ekvivalent, 3-pramenný stíněný, max. délka 400 m
/ Remote controller cable
AW22 cable or equivalent, 3-wired, shielded, max. lengh 400 m
Připojení termistorů /
kabel AW22 nebo ekvivalent, symetrický 2-pramenný stíněný, max. délka 5 m
/ Thermistor wiring
AW22 cable or equivalent, 2-wired twisted pair, shielded, maximum lengh 5 m
Připojení expanzního ventilu/ kabel AW22 nebo ekvivalent, symetrický 6-pramenný stíněný, max. délka 5 m
/ EEV wiring
AW22 cable or equivalent, 6-wired twisted pair, shielded, maximum lengh 5 m
Připojení externích vstupů /
kabel AW22 nebo ekvivalent, stíněný, max. délka 25 m
/ External input wiring
AW22 cable or equivalent, shielded, maximum lenght 25 m
Připojení externích výstupů /
kabel AW22 nebo ekvivalent, stíněný, max. délka 25 m
/ External output wiring
AW22 cable or equivalent, shielded, maximum lenght 25 m
Přívod propojovacích kabelů / zespodu skříně /
/ Wiring intake
bottom of the case
Externí vstupy/
Chod / Stop
beznapěťový kontakt, ovládání impulzem nebo úrovní
/ External inputs:
Operation / Stop
insulated contact, edge or pulse control
Chlazení/Topení
beznapěťový kontakt, ovládání úrovní
Cooling/Heating
insulated contact, edge control
Externí výstupy/
Chod / Stop
Výstupní napětí 12VDC, max.prod 15 mA
/ External outputs:
Operation / Stop
Output voltage 12VDC, max. current 15 mA
Porucha
Výstupní napětí 12VDC, max. proud 15 mA
Error
Output voltage 12VDC, max. current 15 mA
Chod ventilátoru
Výstupní napětí 12VDC, max. proud 15 mA
Fan operation
Output voltage 12VDC, max. current 15 mA
3
PŘÍSLUŠENSTVÍ – verze 28 kW
Standardní příslušenství:
Sada termistorů
Elektronický expanzní ventil
Volitelné příslušenství:
Drátový dálkový ovladač UTY-RNKY
Jednoduchý drátový ovladač UTY-RSKY
UTY-TEKX Ovladač externích spínačů
4
PŘÍSLUŠENSTVÍ – verze 45 kW
Standardní příslušenství:
Sada termistorů
2 ks elektronických
expanzních
ventilů
Rozdělovače plynu a kapaliny
Volitelné příslušenství:
Drátový dálkový ovladač UTY-RNKY
Jednoduchý drátový ovladač UTY-RSKY
UTY-TEKX Ovladač externích spínačů
5
ROZMĚRY
Skříň elektroniky
225
262
105
C
A
355
B
325
378
400
B
B
255
150
35
A
300
127
40
10
110
Expanzní ventil
Teplotní čidla
10
4
6.
40
10
6
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
VRF-KIT VII - SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ
KABELS KONEKTORYPROPŘIPOJENÍ TERMISTORŮ
TERMISTORVÝMĚNÍKU- VSTUP
ERNÝ
ERNÝ
ŠEDÝ
ŠEDÝ
ERNÝ
ERNÝ
ŠEDÝ
ŠEDÝ
TERMISTOR VÝMĚNÍKU- STŘED
ERNÝ
ERNÝ
TERMISTORNASÁVANÉHOVZDUCHU
OVLÁDÁNÍ
VENTILÁTORU
ČERVENÝ
HNĚDÝ
MODRÝ
ORANŽOVÝ
ŽLUTÝ
BÍLÝ
ČERVENÝ
ČERNÝ
MODRÝ
HNĚDÝ
W3
W4
W8
W10
VSTUP “CHOD/STOP”
EXTERNÍVSTUPYAVÝSTUPY
CONTROL BOARD
ZELENÝ
ERVENÝ
BÍLÝ
ZELENÝ
ERVENÝ
BÍLÝ
BÍLÝ
BÍLÝ
VÝSTUP “PORUCHA”
VÝSTUP “CHOD”
BÍLÝ
ERNÝ
ERNÝ
BÍLÝ
ČERVENÝ
L N
NAPÁJENÍ
230VAC
X1 X2 Y1 Y2 Y3 A1 A2 E1 E2 F1 F2 S1 S2 S3
VSTUP
KOMUNIKAČNÍ DÁLKOVÝ VÝSTUP VÝSTUP VÝSTUP
VEDENÍ
OVLADAČ “CHOD”“PORUCHA”“CHOD ”CHOD/
VENTILÁTORU” STOP”
(NAVENKOVNÍ JEDNOTKU)
F3 F4 V1 V2 V3 V4 V5 V6 TR1 TR 2 TM1TM2 TI1 TI2
OVL.
TERMISTOR
RYCHL.
VÝMĚNÍKU
VENT..
VSTUP
ELEKTRONICKÝ
EXPANZNÍ
VENTIL
ČERVENÝ
HNĚDÝ
MODRÝ
ORANŽOVÝ
ŽLUTÝ
BÍLÝ
ERNÝ
ERNÝ
ŠEDÝ
ŠEDÝ
ERNÝ
ERNÝ
ZELENÝ
KOMUNIKA NÍ DESKA
DESKAFILTRU
ERNÝ
BÍLÝ
2. ELEKTRONICKÝ
EXPANZNÍ
VENTIL
(verze45kW)
TERMISTOR
VÝMĚNÍKU
STŘED
TERMISTOR
NASÁVANÉHO
VZDUCHU
7
INSTALACE
Skříň elektroniky:
Skříň musí být umístěna co nejblíže k výměníku, aby přívody k teplotním čidlům
a expanznímu ventilu byly co nejkratší (viz Specifikace). Provedení skříně
umožňuje její umístění v exteriéru i v interiéru. Je třeba zajistit, aby obsluha měla
ke skříni dobrý přístup.
Skříň musí být montována ve svislé poloze tak, aby vývodky kabelů směřovaly
dolů.
Skříň se uchytí na svislou plochu pomocí šroubů, provlečených montážními otvory
na zadní stěně.
Elektronický expanzní ventil:
Elektronický expanzní ventil je třeba připájet na kapalinové potrubí chladiva do
výměníku. Při montáži ventilu nesmí dojít k jeho poškození teplem vznikajícím
při pájení (např obalením mokrou látkou). Rovněž je třeba chránit motorek serva a
přívodní kabel. Poloha ventilu může být libovolná, vstup chladiva je trubkou v ose
ventilu.
Sada teplotních čidel:
Pro správnou činnost elektroniky VRF-Kitu je rozhodující správné umístění
teplotních čidel a jejich spolehlivé uchycení, zajišťující korektní snímání měřených
teplot.
Použití čidel výměníku je povinné. Jsou dvě, mají shodné mechanické provedení
a elektrické parametry. Slouží k řízení expanzního ventilu a venkovní jednotky.
Čidlo na svorkách TI1, TI2 snímá teplotu přívodní trubky chladiva za expanzním
ventilem. V případě, že má výměník na vstupu rozdělovač chladiva, umístí se
čidlo na jednu z kapilár rozdělovače. Čidlo připojené na svorky TM1, TM2 snímá
střední teplotu výměníku a umísťuje se přibližně uprostřed výšky výměníku, na
jedno z „U“ kolínek střední sekce. Optimální způsob uchycení obou čidel je v
jímkách z měděné trubky vnitřního průměru 8 mm, připájených na potrubí
výměníku. Možné je rovněž přilepení silikonovým tmelem, s následným obalením
tepelně izolační hmotou (Armaflexem).
Čidlo teploty vzduchu na svorkách TR1, TR2 slouží k regulaci teploty v místnosti.
Může být umístěno na vstupu vzduchu do výměníku (pokud není jeho teplota
ovlivňována přisáváním venkovního vzduchu), nebo jako prostorové čidlo v
místnosti. V případě ovládání jednotky nadřazeným regulačním systémem je třeba
čidlo nahradit pevným rezistorem o hodnotě 10 kOhmu (odpovídající teplotě
+25°C.)
8
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
NAPÁJENÍ:
-
Venkovní jednotka: dodržujte pokyny uvedení v Instalačním manuálu a v
Design & Technical Data pro systémy VRF-VII
Skříň elektroniky: viz Elektrická specifikace na str. 3 (samostatně jištěný 1fázový přívod).
KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ:
Komunikační vedení nesmí být vedeno souběžně s napájecí kabeláží!
-
-
Komunikace mezi venkovní jednotkou a skříní elektroniky VRF-kitu: Viz
tabulku elektrických specifikací na str. 3 (stíněný kroucený pár kompatibilní s
Longworks).
Komunikace s dálkovým ovladačem: Viz tabulku elektrických specifikací na
str. 3 (originál kabel nebo stíněná 3-linka).
Externí vstupy a výstupy: vždy používejte stíněné kabely (pokud možno typu
kroucený pár) se stíněním spojeným s kostrou zařízení.
PŘIPOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
-
-
Teplotní čidla (termistory): Viz tabulku elektrických specifikací na str. 3.
Prodlužovací kabel musí být stíněného typu, se stíněním spojeným s kostrou
zařízení. Instalujte odděleně od silových vedení.
Elektronický expanzní ventil: K nadstavení použijte 6-pramenný kabel, který
nemusí být stíněný.
V případě použití dvojitého EEV (verze 45 kW) spojte kabely obou krokových
motorků EEV paralelně.
9
NASTAVENÍ
•
Nastavení venkovní jednotky:
Postupujte podle Design & Technical Data VRF-VII, kapitola 6, nastavení venkovních jednotek, jednotku
nastavit jako Master.
•
Nastavení přepínačů na řídící desce VRF-Kitu:
Přepínače jsou z výroby nastaveny na výchozí (tovární) hodnoty. Při instalaci VRF-Kitu postupujte podle
Design & Technical Data VRF-VII, kapitola 6, nastavení vnitřních jednotek, hodnoty platné pro model
ARXC90LATH.
•
Nastavení přepínačů drátového dálkového ovladače (je-li použit):
DIP Switch 1 - SW6 na ON pro aktivaci baterie paměti ovladače
OFF ON
1 2 3 4 5 6
Přepínač
drátového
ovladače
Přepínání funkcí Chlazení / Topení
1.
2.
Pomocí dálkového ovladače: Tento způsob ze použít v případě řízení teploty na základě čidla
nasávaného vzduchu nebo teploty místnosti (ROOM THERMISTOR). Změna režimu se
provede pomocí přechodně nebo trvale připojeného dálkového ovladače UTY-RNKY nebo UTYRSKY. Při změně režimu je rovněž nutno ovladačem nastavit odpovídající teplotu.
Externím kontaktem pomocí Ovladače externích spínačů UTY-TEKX: Tento způsob se
použije v případě ovládání systému pomocí externího vstupu Chod/Stop (např. nadřazeným
systémem MaR). Na ovladači UTY-TEKX se pomocí DIP-switchů uloží dvě samostatná
nastavení, jedno pro režim chlazení a druhé pro režim topení. Tato dvě nastavení jsou pak
přepínána pomocí kontaktního spínače, připojeného k ovladači UTY-TEKX,
10
Umístění teplotních čidel a expanzního ventilu
Verze 28 kW
(jeden EEV)
VSTUP VZDUCHU
EEV (Elektronický
expanzní
ventil)
TERMISTOR
NASÁVANÉHO
VZDUCHU
TERMISTOR
VÝMĚNÍKU
(STŘED)
VSTUP CHLADIVA
(KAPALINA)
TERMISTOR
VÝMĚNÍKU
(VSTUP)
Verze 45 kW
(dvojitý EEV)
VSTUP VZDUCHU
POTRUBÍ
CHLADIVA
(plyn)
Dvojitý EEV
(Elektronický
Expanzní
Ventil)
TERMISTOR
NASÁVANÉHO
VZDUCHU
TERMISTOR
VÝMĚNÍKU
(střed)
TERMISTOR
VÝMĚNÍKU
(vstup)
POTRUBÍ
CHLADIVA
(kapalina)
11
Příklad použití VRF-Kitu
Kit pro připojení výměníků jiných výrobců k systému VRF-VII od FUJITSU-GENERAL
(Příklad )
Vnitřní výměník, VZT jednotka apod.
EEV
Venkovní jednotka
VRF-VII
Potrubí chladiva - kapalina
Potrubí chladiva - plyn
Termistory
Kabeáž
termistorů
Kabel EEV
Skříň VRF-kitu
Externí výstupy:
Chod
Chyba
Chod ventilátoru
Externí výstupy:
Chod/Stop
Chlazení/topení
Drátový ovladač,
ovladač externích
spínačů
Napájení venkovní
jednotky
Jistič
Systémová sběrnice VRF
Napájení VRF-kitu
Jistič
(LON, BacNet atd.)
Komunikční
převodník
Sběrnice VRF
12
Download

VRF-KIT V-II.PDF