ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
INSTALAÈNÍ MANUÁL
VRF KIT 28 kW
VRF KIT 45 kW
Pro venkovní jednotky FUJITSU: AJ*A72LALH, AJ*A90LALH, AJ*108LALH, AJ*126LALH, AJ*144LALH
INSTALACE
Skøíò elektroniky:
Skøíò musí být umístìna co nejblíže k výmìníku, aby pøívody k teplotním èidlùm
a expanznímu ventilu byly co nejkratší (viz Specifikace). Provedení skøínì umožòuje její umístìní
v exteriéru i v interiéru. Je tøeba zajistit, aby obsluha mìla ke skøíni dobrý pøístup.
Skøíò musí být montována ve svislé poloze tak, aby vývodky kabelù smìøovaly dolù. Skøíò se
uchytí na svislou plochu pomocí šroubù, provleèených montážními otvory na zadní stìnì.
Elektronický expanzní ventil:
Elektronický expanzní ventil je tøeba pøipájet na kapalinové potrubí chladiva do výmìníku. Pøi
montáži ventilu nesmí dojít k jeho poškození teplem vznikajícím pøi pájení (napø. obalením
mokrou látkou). Rovnìž je tøeba chránit motorek serva a pøívodní kabel. Poloha ventilu mùže
být libovolná, vstup chladiva je trubkou v ose ventilu.
Sada teplotních èidel:
Pro správnou èinnost elektroniky VRF-Kitu je rozhodující správné umístìní teplotních èidel
a jejich spolehlivé uchycení, zajišující korektní snímání mìøených teplot.
Použití èidel výmìníku je povinné. Jsou dvì, mají shodné mechanické provedení a elektrické
parametry. Slouží k øízení expanzního ventilu a venkovní jednotky. Èidlo na svorkách TI1, TI2
snímá teplotu pøívodní trubky chladiva za expanzním ventilem. V pøípadì, že má výmìník na
vstupu rozdìlovaè chladiva, umístí se èidlo na jednu z kapilár rozdìlovaèe. Èidlo pøipojené na
svorky TM1, TM2 snímá støední teplotu výmìníku a umísuje se pøibližnì uprostøed výšky
výmìníku, na jedno z „U“ kolínek støední sekce. Optimální zpùsob uchycení obou èidel je
v jímkách z mìdìné trubky vnitøního prùmìru 8 mm, pøipájených na potrubí výmìníku. Možné
je rovnìž pøilepení silikonovým tmelem, s následným obalením tepelnì izolaèní hmotou
(Armaflexem).
Èidlo teploty vzduchu na svorkách TR1, TR2 slouží k regulaci teploty v místnosti. Mùže být
umístìno na vstupu vzduchu do výmìníku (pokud není jeho teplota ovlivòována pøisáváním
venkovního vzduchu), nebo jako prostorové èidlo v místnosti. V pøípadì ovládání jednotky
nadøazeným regulaèním systémem je tøeba èidlo nahradit pevným rezistorem o hodnotì
10 kOhmu (odpovídající teplotì +25°C).
Napájení
- Venkovní jednotka: dodržujte pokyny uvedené v Instalaèním manuálu nebo v Design &
Technical Data pro systémy VRF-VII.
- Skøíò elektroniky: samostatnì jištìný 1-fázový pøívod (viz tabulka Elektrická specifikace).
Komunikaèní vedení
Komunikaèní vedení nesmí být vedeno soubìžnì s napájecí kabeláží!
- Komunikace mezi venkovní jednotkou a skøíní elektroniky VRF-kitu: stínìný
kroucený pár kompatibilní s Longworks (viz tabulka Elektrická specifikace).
- Komunikace s dálkovým ovladaèem: originál kabel nebo stínìná 3-linka (viz tabulka
Elektrická specifikace).
- Externí vstupy a výstupy: vždy používejte stínìné kabely (pokud možno typu kroucený
pár) se stínìním spojeným s kostrou zaøízení.
Pøipojení pøíslušenství
- Teplotní èidla (termistory): Prodlužovací kabel (viz tabulka Elektrická specifikace) musí
být stínìného typu, se stínìním spojeným s kostrou zaøízení. Instalujte oddìlenì od silových
vedení.
- Elektronický expanzní ventil: K nadstavení použijte 6-pramenný kabel, který nemusí být
stínìný.
- V pøípadì použití dvojitého EEV (verze 45 kW) spojte kabely obou krokových motorkù EEV
paralelnì.
NASTAVENÍ
Nastavení venkovní jednotky:
Postupujte podle Design & Technical Data VRF-VII, kapitola 6, Nastavení venkovních jednotek.
Jednotku nastavte jako Master.
Nastavení pøepínaèù na øídící desce VRF-Kitu:
Pøepínaèe jsou z výroby nastaveny na výchozí (tovární) hodnoty. Pøi instalaci VRF-Kitu
postupujte podle Design & Technical Data VRF-VII, kapitola 6, Nastavení vnitøních jednotek,
hodnoty platné pro model ARXC90LATH.
Nastavení pøepínaèù drátového dálkového ovladaèe (je-li použit):
DIP Switch 1 - SW6 na ON pro aktivaci baterie pamìti ovladaèe.
Umístìní teplotních èidel a expanzního ventilu
Verze 28 kW
(jeden EEV)
Verze 45 kW
(dvojitý EEV)
OFF
ON
1
EEV
(Elektronický
Expanzní
Ventil)
VSTUP VZDUCHU
VSTUP VZDUCHU
POTRUBÍ
CHLADIVA
(plyn)
TERMISTOR
NASÁVANÉHO
VZDUCHU
2
Dvojitý EEV
(Elektronický
Expanzní
Ventil)
3
4
TERMISTOR
NASÁVANÉHO
VZDUCHU
VSTUP
CHLADIVA
(KAPALINA)
TERMISTOR
VÝMÌNÍKU
(støed)
5
6
TERMISTOR
VÝMÌNÍKU
(støed)
TERMISTOR
VÝMÌNÍKU
(vstup)
TERMISTOR
VÝMÌNÍKU
(vstup)
POTRUBÍ
CHLADIVA
(kapalina)
SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ
Pøepínaè
drátového
ovladaèe
SPECIFIKACE
Specifikace
Skøíò
IP66
Barva
šedá, práškovì lakovaná
ZELENÝ
Stupeò krytí
Rozmìry (v x š x h)
DESKA FILTRU
ZELENÝ
ČERVENÝ
BÍLÝ
BÍLÝ
ČERNÝ
ZELENÝ
ČERVENÝ
BÍLÝ
KABEL S KONEKTORY PRO PŘIPOJENÍ TERMISTORŮ
ČERNÝ
BÍLÝ
BÍLÝ
BÍLÝ
L N
NAPÁJENÍ
230VAC
KOMUNIKAČNÍ DESKA
kg
Provozní teplota
°C
400 x 300 x 150
7,2
-20°C ~ +43°C
1 ks
termistor nasávaného vzduchu
1 ks
termistor výmìníku - støed
1 ks
termistor výmìníku - vstup
1 ks
elektronický expanzní ventil
Elektrická specifikace
0,15 A
Napájecí jištìní
6A
Napájecí kabel
CYKY 3x 1,5 mm2
TERMISTOR VÝMĚNÍKU - STŘED
TERMISTOR VÝMĚNÍKU - VSTUP
VSTUP “CHOD/STOP”
ČERVENÝ
ČERNÝ
MODRÝ
HNĚDÝ
VÝSTUP “PORUCHA”
VÝSTUP “CHOD”
TERMISTOR NASÁVANÉHO VZDUCHU
ČERNÝ
BÍLÝ
ČERVENÝ
ELEKTRONICKÝ
EXPANZNÍ
VENTIL
2. ELEKTRONICKÝ
EXPANZNÍ
VENTIL
(verze 45 kW)
X1 X2 Y1 Y2 Y3 A1 A2 E1 E2 F1 F2 S1 S2 S3 F3 F4 V1 V2 V3 V4 V5 V6 TR1 TR2 TM1 TM2 TI1 TI2
VSTUP
OVL.
KOMUNIKAČNÍ DÁLKOVÝ VÝSTUP VÝSTUP VÝSTUP
TERMISTOR
VEDENÍ
VÝMĚNÍKU
OVLADAČ “CHOD” “PORUCHA” “CHOD ”CHOD/ RYCHL.
VENT..
VENTILÁTORU” STOP”
(NA VENKOVNÍ
VSTUP
JEDNOTKU)
EXTERNÍ VSTUPY A VÝSTUPY
ČERNÝ
ČERNÝ
21 W
Napájecí proud
ŠEDÝ
ŠEDÝ
198 - 264 V
Pøíkon napájení
ČERNÝ
ČERNÝ
230 VAC, 1-f, 50 Hz
Rozsah napájecího napìtí
ČERVENÝ
HNĚDÝ
MODRÝ
ORANŽOVÝ
ŽLUTÝ
BÍLÝ
CONTROL BOARD
Napájení
OVLÁDÁNÍ
VENTILÁTORU
W3
W4
W8
W10
ČERNÝ
ČERNÝ
ŠEDÝ
ŠEDÝ
IP66
mm
Hmotnost
Standardní pøíslušenství
ocelová (Spacial 3D Sarel)
Komunikaèní kabel
kabel AW22 nebo ekvivalent, symetrický 2-pramenný stínìný, max. délka 400 m
Kabel dálkového ovladaèe
kabel AW22 nebo ekvivalent, 3-pramenný stínìný, max. délka 400 m
Pøipojení termistorù
kabel AW22 nebo ekvivalent, symetrický 2-pramenný stínìný, max. délka 5 m
Pøipojení expanzního ventilu
kabel AW22 nebo ekvivalent, symetrický 6-pramenný stínìný, max. délka 5 m
Pøipojení externích vstupù
kabel AW22 nebo ekvivalent, stínìný, max. délka 25 m
Pøipojení externích výstupù
kabel AW22 nebo ekvivalent, stínìný, max. délka 25 m
Pøívod propojovacích kabelù
zespodu skøínì
Externí vstupy
Chod / Stop
beznapìový kontakt, ovládání impulzem nebo úrovní
Chlazení/Topení
beznapìový kontakt, ovládání úrovní
Chod / Stop
výstupní napìtí 12VDC, max. proud 15 mA
Porucha
výstupní napìtí 12VDC, max. proud 15 mA
Chod ventilátoru
výstupní napìtí 12VDC, max. proud 15 mA
ČERVENÝ
HNĚDÝ
MODRÝ
ORANŽOVÝ
Externí výstupy
ŽLUTÝ
BÍLÝ
ČERNÝ
ČERNÝ
TERMISTOR
VÝMĚNÍKU
STŘED
TERMISTOR
NASÁVANÉHO
VZDUCHU
ŠEDÝ
ŠEDÝ
ČERNÝ
ČERNÝ
VÝROBCE
IMPROMAT KLIMA spol. s r. o.
Tø. T. Bati 5267, 762 02 Zlín
tel.: 577 004 141 (148), fax: 577 004 149
e-mail: [email protected]
www.impromat.cz
WIRING
INSTALLATION MANUAL
VRF KIT 28 kW
VRF KIT 45 kW
For FUJITSU outdoor units: AJ*A72LALH, AJ*A90LALH, AJ*108LALH, AJ*126LALH, AJ*144LALH
INSTALLATION
Electronic box:
The box must be placed as close to the exchanger as possible and the connection cables to the
temperature sensors and expansion valve must be as short as possible (see the Specifications). The
design of the box enables both indoor and outdoor installation. Always enable direct access to the
box for service and maintenance.
The box must be installed vertically with cable outlets facing downwards. The box is attached to
the vertical surface by screws.
Electronic expansion valve:
The electronic expansion valve is attached to the liquid refrigerant pipe leading to the exchanger.
The valve must be protected against damage by heat during the soldering process (e.g. by
wrapping in a wet cloth). Also, it is important to protect the servomotor and the connection cable.
The position of the valve is arbitrary with the refrigerant pipe serving as the axis of the valve.
Set of temperature sensors:
The correct positioning of the temperature sensors is essential for accurate temperature reading
function of the VRF-Kit.
The use of the sensors is necessary. Two identical sensors are used. They control the expansion
valve and the outdoor unit. The sensor on terminals TI1 and TI2 measures the temperature of the
incoming refrigerant pipe behind the expansion valve. If the exchanger is equipped with the
refrigerant distributor, the sensor is placed on one of the tube of the distributor. The sensor on
terminals TM1 and TM2 measures the temperature of the exchanger and is placed approximately
in the middle of the exchanger on the „U“ bend of the middle section. The optimal method of
attaching both sensors is in the probe (made from copper tube the inner diameter of 8 mm)
welded to the exchanger piping, and its fix inside the probe by spring. The attachment by a
silicone sealant is also possible, with the subsequent closing in the heat insulating material (e.g.
Armaflex).
The air temperature sensor on terminals TR1 and TR2 controls the room temperature. It can be
placed on the air inlet to the exchanger (in case the temperature is not influenced by the fresh air
suction), or it can be in the room. If the unit is controlled by a superordinate regulation system, the
sensor should be substituted by a 10 kOhm resistor (corresponding to +25°C).
Connection of themperture sensors and expansion valve
28 kW kit
(single EEV)
45 kW kit
(dual EEV)
Power Supply
- Outdoor unit: in accordance with Installation Manual and VRF-VII Design & Technical
Data.
- Electronic box: see the Electrical specifications table below.
Communication
Never bundle communication cables with power supply cable!
- VRF-Kit electronic box to outdoor unit communication: see the Electrical
specifications table below.
- Remote controller communication: see the Electrical specifications table below.
- External Inputs/outputs connection: always use a shielded-type cable and shield
connect to ground.
Accessories Connection:
- Temperature sensors: see the Electrical specifications table below. For extending, always
use a shielded-type cable and shield connect to ground. Install seprately from the power
cable.
- Electronic expansion valve: For extending, use 6-core cable. Shield is not necessary.
- In case of dual EEV (45 kW version kit) please connect both step motors cables parallel to
V1-V6 terminals.
SETTINGS
Setting of the switches on the outdoor unit Controller PCB:
Follow the instructions in the Installation manual supplied with the outdoor unit. The detailed
description of the switches can be found in the Design & Technical Data manual (Chapter 6,
Outdoor unit setting). Set the outdoor unit as Master.
Setting of the switches on the VRF-Kit Controller PCB:
The switches are factory preset. Set the switches as ARXC90LATH indoor unit – see VRF-VII
Design & Technical Data manual (Chapter 6, Indoor unit setting). In the case of using 45 kW VRFII-kit set, capacity switches on PCB to half the total capacity of the exchanger.
Set the DIP-SW6 to ON to activate the memory batteries (necessary for the autorestart):
Other switches are set as pictured.
OFF
ON
1
EEV
(Electronic
Expansion
Valve)
INLET AIR
2
DUAL EEV
(Electronic
Expansion
Valve)
INLET AIR
3
GAS
PIPE
4
INLET AIR
THERMISTOR
INLET AIR
THERMISTOR
VSTUP
CHLADIVA
(KAPALINA)
EXCHANGER
THERMISTOR
(MIDDLE)
5
6
EXCHANGER
THERMISTOR
(MIDDLE)
EXCHANGER
THERMISTOR
(INLET)
EXCHANGER
THERMISTOR
(INLET)
Switches of the
wired controller
LIQUID
PIPE
WIRING DIAGRAM
SPECIFICATIONS
Specifications
Casing
GREEN
Gray - electostatic coating
IP66
kg
Operating range
°C
GREEN
RED
WHITE
WHITE
BLACK
BLACK
WHITE
WHITE
WHITE
L N
POWER
SUPPLY
230VAC
THERMISTOR CONNECT. WIRE
GREEN
RED
WHITE
BLACK
BLACK
GRAY
GRAY
BLACK
BLACK
HEAT EXCHANGER INLET THERMISTOR
HEAT EXCHANGER MIDDLE THERMISTOR
ROOM TEMPERATURE THERMISTOR
RED
BROWN
BLUE
ORANGE
YELLOW
WHITE
OPRATION/STOP INPUT
RED
BLACK
BLUE
BROWN
ERROR OUTPUT
ELECTRONIC
EXPANSION
VALVE
2-nd ELECTRONIC
EXPANSION
VALVE
(version 45 kW)
A1 A2 E1 E2 F1 F2 S1 S2 S3 F3 F4 V1 V2 V3 V4 V5 V6 TR1 TR2 TM1 TM2 TI1 TI2
OPER./ ERROR FAN RUN OPRATION/ FAN
STOP OUTPUT OUTPUT STOP INPUT SPEED
OUTPUT
OUTPUT
OPERATION/STOP OUTPUT
X1 X2 Y1 Y2 Y3
COMMUNICATION TO REMOTE
LINE
CONTROLLER
(TO OUTDOOR UNIT)
EXTERNAL INPUT OUTPUT
GRAY
GRAY
BLACK
BLACK
W3
W4
W8
W10
BLACK
WHITE
RED
CONTROL BOARD
FAN OUTPUT
mm
Weight
Standard accesories
TRANS. BOARD
steel (Spacial 3D Sarel)
IP protection
Dimensions (h x w x d)
FILTER BOARD
IP66
Colour
400 x 300 x 150
7,2
-20°C ~ +43°C
1 pc
Room temperature thermistor
1 pc
Heat exchanger thermistor - middle
1 pc
Heat exchanger thermistor - inlet
1 pc
Electronic expansion valve
Electrical specifications
Power supply
230 VAC, 1-f, 50 Hz
Voltage range
198 - 264 V
Power consumption
21 W
Power supply current
0,15 A
Power supply breaker
6A
Power supply cable
CYKY 3x 1,5 mm2
Communication cable
AW22 cable or equivalent, 2-wired twisted pair, shielded, maximum lengh 400 m
Remote controller cable
AW22 cable or equivalent, 3-wired, shielded, max. lengh 400 m
Thermistor wiring
AW22 cable or equivalent, 2-wired twisted pair, shielded, maximum lengh 5 m
EEV wiring
AW22 cable or equivalent, 6-wired twisted pair, shielded, maximum lengh 5 m
External input wiring
AW22 cable or equivalent, shielded, maximum lenght 25 m
External output wiring
AW22 cable or equivalent, shielded, maximum lenght 25 m
Wiring intake
bottom of the case
External inputs
Operation / Stop
insulated contact, edge or pulse control
Cooling/Heating
insulated contact, edge control
Operation / Stop
Output voltage 12VDC, max. current 15 mA
Error
Output voltage 12VDC, max. current 15 mA
Fan operation
Output voltage 12VDC, max. current 15 mA
RED
BROWN
BLUE
ORANGE
External outputs
YELLOW
WHITE
BLACK
BLACK
BLACK
BLACK
H. EXCHANGER
INLET
THERMISTOR
H. EXCHANGER
MIDDLE
THERMISTOR
ROOM
THERMISTOR
GRAY
GRAY
MANUFACTURER
IMPROMAT KLIMA
Trida T. Bati 5267, 762 02 Zlin
Czech Republic
www.impromat.cz
tel.: +420 577 004 141 (148), fax: +420 577 004 149, e-mail: [email protected]
Download

VRF-KIT V-II.PDF