OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ
1 Pøed prvním zapnutím napájení zkontrolujte správnost elektrického zapojení modulu
a venkovní jednotky.
2 Po pøivedení napájení zkontrolujte signalizaèní prvky:
■ Modul ATW-C-INV2+: Blikání 2-barevné LED indikuje požadavek na výkon
a nastavený režim venkovní jednotky - viz Tab.1
! Chybová hlášení: Nepøerušovaný zelený svit LED signalizuje chybìjící komunikaèní
odezvu od venkovní jednotky.
■ Venkovní jednotka: Je-li jednotka vybavena chybovou signalizací pomocí LED
nebo znakového displeje, kontrolujte, zda není indikován chybový stav. K dekódování chyby použijte servisní dokumentaci Fujitsu (Instalaèní manuál, Servisní
manuál, Servisní instrukce).
INSTALAÈNÍ MANUÁL
Modul pro ovládání inverterových venkovních jednotek
99200 ATW-C-INV2+ typ AOYG
99202 ATW-C-INV2+ typ AOY
99203 ATW-C-INV2+ typ AOYA
POUŽITÍ MODULU
Modul ATW-C-INV2+ slouží k pøímému ovládání venkovních inverterových jednotek FujitsuGeneral-Fuji v pøípadech, kdy je originální vnitøní jednotka nahrazena tepelným výmìníkem
jiného výrobce nebo odlišného provedení. Modul ATW-C-INV2+ nahrazuje pøedchozí typy
ATW-C-INV a ATW-C-INV2,s kterými je zpìtnì kompatibilní.
OBSAH DODÁVKY:
ON2 N
3 Spuštìní venkovní jednotky:
Pøiveïte analogový signálu 0-10V na vstup ON, popø., není-li k dispozici signál z nadøazeného systému, pøiveïte napìtí +12V ze svorky +12 pøímo na vstup ON, pomocí
drátové propojky. Požadovaný režim chlazení/topení nastavte pomocí vstupu H/C.
Indikaèní LED zprvu indikuje 0% požadavku na výkon kompresoru (tj. 4x èervenì).
Po probìhnutí inicializaèní ochranné prodlevy se postupnì zvyšuje výkonový požadavek
až na 100% (tento interval mùže trvat až nìkolik minut). Bìhem této doby kontrolujte
chod kompresoru a ventilátoru venkovní jednotky sluchem. Po dosažení 100% výkonu
lze kontrolovat napájecí proud jednotky a pracovní tlaky chladiva.
! POZOR! Není-li zajištìn odbìr tepla z vnitøní jednotky (napø. není-li pøipojen
vnitøní výmìník, nebìží-li ventilátor výmìníku nebo obìhové èerpadlo), smí
kompresor pracovat maximálnì 1 minutu!
99204 ATW-C-INV2+ typ AOYR
99104 ATW-C-INV2+ typ AOYD
99210 ATW-C-INV2+ typ HP
C
L
C OOOO0
O
OOOO1
O
O O O O 13
ON ERR DEF
1 6A
0 4A
0 4A
ATW-C-INV2+
H O O O O 14
RS232
T
ON H C +12
T
TH
Modul ATW C INV2+
Teplotní èidlo ETS A
Tento návod
MECHANICKÁ MONTÁŽ
Modul s krytím IP20 je urèen k mechanickému uchycení na DIN lištu v elektrickém rozvadìèi
nebo v instalaèní krabici. Ve venkovním prostøedí mùže být modul použit pouze tehdy, je-li
umístìn v zaøízení s odpovídajícím krytím. Modul lze rovnìž umístit uvnitø venkovní jednotky,
v prostoru elektroniky (je-li tam dostatek místa).
ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ
Doporuèené základní zapojení modulu je na pøiloženém schématu. Podrobná specifikace
vstupù a výstupù a možnosti jejich využití jsou podrobnì popsány v Technickém manuálu
modulù ATW-C-INV.
! UPOZORNÌNÍ!
?Dbejte, aby nedošlo k zámìnì propojovacích vodièù mezi modulem a venkovní jednotkou!
Hrozí znièení modulu a elektroniky venkovní jednotky.
?Napájecí a komunikaèní svorkovnice modulu nesmí být použita pro napájecí pøívod
venkovní jednotky!
Výrobce:
IMPROMAT KLIMA spol. s r.o. Tø. T Bati 5267, 760 01 Zlín, Èeská republika
tel.: +420 577 004 141, fax: +420 577 149, e mail: [email protected]
www.impromat.cz
Na výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodì podle odst. 13, zákona è. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky, ve znìní zákona è. 71/2000 a podle odst. 6 naøízení vlády è. 173/1997 Sb.
?Modul smí být napájen pouze z venkovní jednotky, ke které je komunikaènì pøipojen.
Napájení z jiného zdroje je nepøípustné. Nelze-li napájet modul z venkovní jednotky, nebo
v pøípadì požadavku na oddìlení napájecích okruhù, je tøeba použít optické oddìlovací
èleny ATW-FIN / ATW-FOUT.
Základní zapojení pro aplikace chlazení a topení
! POZOR! Dodržujte správné zapojení
propojovacích vodièù mezi modulem
a venkovní jednotkou!
Pøi chybném zapojení hrozí poškození
modulu a elektroniky venkovní jednotky!
Svorkovnice venkovní jednotky
INSTALACE TEPLOTNÍHO ÈIDLA ETS-A
Výstup
Výstup
"Chod kompresoru"
"Odtávání"
(230 VAC/
Výstup (230 VAC/
max. 1,6A) "Porucha" max. 0.4A)
(230 VAC/
Propojovací kabel
2
max. 0.4A)
(3x Cu 1,5-2,5 mm )
L = fázový vodiè
N = nulový vodiè
C = komunikace
Pøívod napájení
L N
1 2 3
Vstup ON2
“Blokování chodu”
(230 VAC/1mA)
V továrním nastavení
neaktivní,aktivace
pomocí ATW SW,
nebo na objednávku.
ON2 N
C
L
C OOOO0
O
Tab.1: Indikaèní cyklus 2-barevné LED
b) typy AOYA, AOYR, AOYD, AOYG, HP
a) typ AOY
Výkonový krok
14 (100%)
13
12
11
10
9
8
7 (50%)
6
5
4
3
2
1
0 (stop)
funkce
chlaz.
topení
Indikaèní cyklus
Výkonový krok
0,4A
0,4A
U tepelných èerpadel vzduch-voda je umístìní èidla závislé na konkrétním konstrukèním
provedení:
?U deskového výmìníku je vhodné místo v jeho spodní èásti, uprostøed mezi pøívodem
vody a výstupem kapalného chladiva.
?V pøípadì spirálového výmìníku, integrovaného do akumulaèního zásobníku, je optimální
umístìní èidla v jímce, dosahující ke spodní èásti spirály výmìníku.
O O O O 13
H O O O O 14
O
funkce
15 (100%)
14
13
12
11
10
9
8
7 (50%)
6
5
4
3
2
1
0 (stop)
ON ERR DEF
1,6A
RS232
chlaz.
topení
T
ON H/C +12
T
TH
POUŽITÍ EXTERNÍCH VÝSTUPÙ:
bílý
Konektor pro
pro pøipojení
pøíslušenství
stínìní
Pozn.: Délka indikaèního cyklu modulù AOYG je 15 s,
u ostatních typù modulù je 7,5 s.
Vstup 0 až +10V
Požadavek na výkon
0V=Stop, 10V=100%
Vstup Chlazení/Topení
rozpojeno = Chlazení
sepnuto = Topení
?Umístìní a zpùsob montáže èidla musí zajistit jeho dokonalý tepelný kontakt se snímanou
plochou, napø. jeho umístìním v jímce, uchycením pomocí objímky, nebo pøi tmelením
pomocí tepelnì vodivého tmelu.
?Èidlo musí být izolováno od vlivu teploty okolního vzduchu, napø. vhodnou teplotní izolací.
?Èidlo musí být vždy elektricky pøipojeno k modulu. Modul bez pøipojeného èidla nefunguje.
?Je nezbytné dodržet správnou elektrickou polaritu èidla pøipojením jeho barevných vývodù
ke shodnì oznaèeným svorkám modulu. Modul s nesprávnì pøipojeným èidlem nefunguje.
?Stínìní kabelu èidla pøipojte na kostru zaøízení nebo rozvadìèe.
?Maximální délka kabelu èidla ETS-A je 10m. V pøípadì prodloužení originálního kabelu
èidla dodržujte zásady bezproudového zemnìní pro zamezení vzniku proudových smyèek.
?Pøi délce kabelu nad 2m a pøi jeho místìní v prostøedí s elektromagnetickým rušením je
doporuèeno použití odrušovacích feritových èlenù s útlumem min. 150 Ohm/100MHz
(napø. typy CF4A, 742 712 21, apod.).
Umístìní èidla:
?U systémù, využívajících pouze funkci chlazení, je vhodné umístit èidlo na nechladnìjším
místì výparníku, nebo na zpìtném potrubí chladiva (plynová trubka).
?U vzduchových výmìníkù s funkcí chlazení i topení je jeho optimální umístìní pøibližnì
uprostøed délky trubky výmìníku.
ATW-C-INV2+
OOOO1
modrý
bílý
èervený
èerný
bílý
èerný
N C L
zelený
(Specifikace
napájecího pøívodu
viz dokumentace
pøíslušné venkovní
jednotky)
Použití teplotního èidla je nezbytné pro správnou funkci modulu. Pøi jeho instalaci dodržujte
následující pokyny:
+
-
ETS-A
èidlo teploty
vnitøního
výmìníku
?Výstupy ON, DEF a ERR, tvoøené bezkontaktními spínaèi typu SSR, mohou být použity
pro signalizaci, nebo pro napájení výkonových èlenù (s ohledem na povolenou zatížitelnost
výstupù).
Poznámka: Jsou-li tyto výstupy použity pro napájení elektromagnetických relé, mùže pøíliš
velká indukènost cívky nìkterých typù relé zpùsobit nespolehlivou funkci tìchto spínaèù.
Proto doporuèujeme použití relé s integrovanou pøepìovou ochranou, nebo s vestavìným
usmìròovaèem, napø. ELKO EP VS116(308,316)K, TeSys LC7-K06, FINDER vazební
èlen 3851 apod. Pro úèely signalizace a indikace lze též použít modul ATW-IRU.
Download

UTI-INV pro řízení FUJITSU jednotekPDF