Vnitřní jednotka
tepelného čerpadla
vzduch - voda
TECHNICKÝ
MANUÁL
ATW-MINI
rozšiřovací sada
pro:
- ohřev TUV
- 2-stupňové ovládání
bivalentního zdroje
Pro venkovní jednotky
FUJITSU Inverter
AOYA**L
AOYD**L
AOYG**L
AOYR**L
AOYZ**L
WOYG***L
WOYK***L
vydání 7/2014 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny
Vážený spotřebiteli,
děkujeme Vám za zakoupení tepelného čerpadla řady MINI. Věříme že budete s tímto zařízením spokojeni a že
Vám do vašeho domova přinese tepelnou pohodu.
Jedná se o poměrně složité zařízení a proto věnujte tomuto návodu k obsluze zvýšenou pozornost. Tímto
návodem k obsluze Vás seznámíme s použitím, umístěním, konstrukcí a dalšími informacemi.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Tepelné čerpadlo řady MINI je určeno pro zvýhodněné sazby pro tepelné čerpadlo d56 nebo pro sazbu pro
přímotopné vytápění d46.
Před připojením na síť musí být vydáno povolení příslušného rozvodného závodu.
Připojení, opravy a kontroly el. instalace může provádět jen podnik oprávněný k el. instalacím. Bez potvrzení
odborné firmy o provedení el. instalace je záruční list neplatný.
1.KOMPLETNOST VÝROBKU
i
Tepelné čerpadlo řady MINI je řešeno jako splitové (dělené).
- Vnitřní jednotka MINI IO-15
- Venkovní jednotka AOY(*)14, 18, 30 36, 45, 54, WOYG112, 140, WOYK112, 140, 160
- Čidlo venkovní teploty, čidlo vnitřní teploty
- Návod k použití
- Záruční list
2.POUŽITÍ
i
Tepelné čerpadlo řady MINI je určeno pro vytápění rodinných domů nebo menších průmyslových objektů .
Jedná se o zjednodušenou verzi tepelných čerpadel Neoré pro nenáročné instalace.
Výrobek je určen pro připojení na nízkoteplotní topnou soustavu. Ideální topnou soustavou jsou především
podlahové, stěnové a stropní vytápění. Připojení klasických nástěnných konvektorů je limitováno maximální
výstupní teplotou topné vody 50°C (popř. 60°C při použití venkovních jednotek High Power). Při aplikaci pro
nástěnné konvektory je nutno provést přepočet jejich výkonu na teplotu vstupní vody na 45-50°C a porovnat s
tepelnou ztrátou dané místnosti. Tepelné čerpadlo může být použito jako zdroj chladící vody.
3. TECHNICKÝ POPIS VÝROBKU
Základní konstrukční prvky:
- venkovní odpařovací jednotka. Je zhotovena z ocelového plechu s kvalitní antikorozní úpravou zhotovenou
pomocí elektrostatického práškového laku. Srdcem je invertní DC dvoustupňový kompresor, který je v oblasti
tepelných čerpadel pokrokovou novinkou a je zárukou spolehlivosti a dlouhé životnosti. Dále obsahuje výparník s
antikorozní úpravou a životností přes 30let, ventilátor(y) s proměnnými otáčkami, elektronický expanzní ventil,
kontrolní a měřící prvky.
- vnitřní kondenzační jednotka. Srdcem je kvalitní deskový výměník chladivo/voda. Další podstatnou částí je
kvalitní regulace Impromat MINI s bohatou možností rozšíření. Regulátor zajišťuje kaskádní regulaci tepelného
čerpadla s bivalentním zdrojem, kdy při nedostatku výkonu tepelného čerpadla připíná bivalentní zdroj. Nabízí
také možnost připojení PC přes webové rozhraní pro komfortní a efektivní obsluhu tepelného čerpadla.
4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Tepelné čerpadlo je elektrické zařízení pracujícím s napětím 230 V! Zařízení může instalovat a servisovat pouze
elektrotechnik s patřičným oprávněním. V případě požáru nehaste vodou ani pěnovými přístroji. Použijte pouze
práškový nebo sněhový hasící přístroj!
Při úniku chladiva vypněte jistič venkovní jednotky, kontaktujte servisní organizaci uvedenou na štítku na vnitřní
jednotce. Chladivo R410A je nehořlavé, nevýbušné, netoxické. V žádném případě se nesnažte únik chladiva
zastavit sami. Vyvíjí velmi nízké teploty (až -50°C). V případě úniku ve vnitřních částech objektu místnost
větrejte. V případě nadýchání par chladiva nebo požárních splodin dopravte postiženého na větrané místo a
zavolejte lékařskou pomoc: telefonní číslo 112. V případě zasažení kapalným chladivem okamžitě místo vysušte
a zahřejte např. dekou. V případě zasažení kapalným chladivem očí vypláchněte přebytkem vody a zavolejte
lékařskou pomoc: telefonní číslo 112.
V případě požáru odpojte zařízení od elektrické sítě a haste sněhovým nebo práškovým hasícím přístrojem.
Při úniku topné vody vypněte všechny jističe vnitřní jednotky, kontaktujte servisní organizaci uvedenou na štítku
na vnitřní jednotce.
Při manipulaci s chladivovým potrubím (čištění, údržba) použijte ochranné pracovní pomůcky (rukavice, brýle ...).
Nestrkejte do prostoru ventilátoru venkovní jednotky ruce ani další předměty, hrozí vážné poranění!
Nevystavujte se delší dobu proudu vzduchu z venkovní jednotky. Hrozí vážné podchlazení!
Dále je nutné dodržet tyto zákonné podmínky:
ČSN EN 378-4:2008 čl. 6.5
Všechny části chladících zařízení, např. chladivo, olej, teplonosná látka, filtr, dehydrátor, izolační materiál, musí
být v souvislosti s údržbou, opravou a vyřazováním recyklovány, opětně použity a/nebo správným způsobem
zlikvidovány.
ČSN EN 378-4:2008 čl. 6.2
S použitým chladivem, které není určeno pro opětné použití, se musí zacházet jako s odpadem určeným k
bezpečné likvidaci. Musí být zabráněno emisím do okolního prostředí.
ČSN EN 378-4:2008 Příloha A
Použitý olej z chladícího zařízení, který nelze regenerovat, musí být uskladněn ve vhodném samostatném
kontejneru a musí se s ním zacházet jako s odpadem určeným k bezpečné likvidaci.
ČSN EN 378-4:2008 čl. 6.5
Je nutné zabezpečit, aby jiné komponenty chladícího zařízení, které obsahují chladivo a olej, byly také správným
způsobem zlikvidovány.
ČSN EN 378-4:2008 čl. 6.6
Veškeré činnosti rekuperace a opětného použití chladiva a jeho zdroj musí být zaznamenány v provozním deníku
chladícího zařízení (viz EN 378-2).
SKLADOVACÍ A PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
Venkovní jednotka AOY(*) 18, 30, 30, 36, 45, 54
Neprašné, neagresivní prostředí
Teplota -10 až +45 °C
Vlhkost max. 90%
Venkovní jednotka musí být skladována a přepravována ve svislé poloze a v originálním obalu, zejména je třeba
zabránit poškození křehkých dílů (výparník)!
Vnitřní jednotka MINI
Neprašné, neagresivní prostředí
Teplota +5 až +45 °C
Vlhkost max. 70%
ROZMĚRY
7. PRINCIP ČINNOSTI
Tepelné čerpadlo je zařízení na získávání nízkoteplotní energie ze zvoleného zdroje a její převod do vyšší teplotní
hladiny. Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda využívá teplo z okolního vzduchu. Srdcem tepelného čerpadla je
výkonný kompresor, pomocí kterého je v hermeticky uzavřeném okruhu chladivo stlačováno a posléze
expandováno. Přitom se využívá výhodných vlastností chladícího média, v našem případě se jedná o ekologické
chladivo R410. Na vstupní straně (venkovní jednotka a její výparník) je pomocí ventilátoru venkovní vzduch
proháněn přes teplosměnou plochu výparníku. V něm koluje chladivo, které prošlo expanzním ventilem a prudce
se ochlazuje na teplotu, která je nižší než teplota okolního vzduchu. Chladivo se ve výparníku ohřeje (např. z
mínus 17 °C na mínus 10°C) a toto získané teplo je uloženo v chladivu a dále je kompresorem "stlačeno" a
distribuováno do kondenzátoru (vnitřní jednotky). Ve vnitřní jednotce v deskovém kondenzátoru chladivo
kondenzuje a tím předává teplo do topného média (topná voda). Zkondezované chladivo pak míří do expanzního
ventilu a celý cyklus se neustále opakuje.
8. MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ
Montáž zařízení musí provést odborná firma autorizovaná výrobcem. Nepokoušejte se instalovat zařízení
svépomocí. Může dojít ke zničení zařízení nebo poranění osob.
Vnitřní jednotka je v provedení pro zavěšení na stěnu. Její poloha v místnosti musí být zvolena tak, aby byl možný
volný přístup k regulačním a jistícím prvkům a při provádění servisu. Více obrázek pod textem.
Venkovní jednotka je v provedení pro přišroubování na podstavec, dodávaný výrobcem jako příslušenství.
Podstavec je nutný pro správné odtávání výparníku. Tento podstavec musí být pevně přimontován nejlépe k
betonové podložce o rozměrech, které vyloučí převrácení jednotky při poryvu větru. Její poloha musí být volena
tak, aby mohl vzduch volně proudit k výparníku a aby bylo možné provádět servisní zásahy. Více obrázek pod
textem a servisní a instalační manuál. Poloha venkovní jednotky v husté zástavbě musí být zvolena tak, aby šum
ventilátoru nenarušoval povolené hlukové normy v dané aplikaci. V některých případech je vhodné provést
hlukově zátěžovou zkoušku.
100 mm
50 cm
65 cm
65 cm
200 m
m
min 30 cm
ZÁKLAD PRO VENKOVNÍ JEDNOTKU
Venkovní jednotku doporučujeme umístit na betonový základ. Prostor mezi bednícími tvárnicemi je vyplněn
oblázky. Kondenzát může i v zimě při nízkých teplotách vsakovat do nezámrzné hloubky, čímž nevznikají ledové
zmrazky. V případě nepropustné zeminy lze situaci zlepšit aplikací drenážní hadice a vyvedením kondenzátu na
větší plochu.
min 300 mm
min 450 mm
650 mm AOY36, 45, 54
540 mm AOY 14, 18, 24
180 mm
min 450 mm
Základ, vybetoované bednící tvárnice
Vyplněno oblázky
Drenážní hadice
min 300 mm
Terén
min 600 mm
9. PROPOJENÍ CHLADIVOVÉHO OKRUHU
Propojení chladivového okruhu jednotek tepelného čerpadla může provést jen autorizovaná instalační firma, popř.
po dohodě a proškolení odborná firma v oboru služeb klimatizace, chladírenství. Více v sekci: Instalační manuál.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Nesnažte se provést propojení chladivového okruhu sami! Hrozí vážné poranění chladící látkou. Chladící látka
dosahuje tlaku až 4,5MPa a při úniku má teplotu až -50°C!
OBSLUHA REGULACE
1. HLAVNÍ OBRAZOVKA
Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka sloužícího
ke vstupu do nastavení zaøízení.
Aktuální èas a datum
Venkovní teplota
Teplota v zásobníku
teplé užitkové vody
Výstupní teplota vody
z tepelného èerpadla
Vnitøní teplota
Nastavení
Aktuální status zaøízení
Pøehled statusù zaøízení:
Porucha zaøízení - volejte servis!
Zaøízení pracuje v režimu topení
Zaøízení pracuje v režimu chlazení
Probíhá odmrazování venkovní jednotky
Zaøízení je vypnuto
Probíhá ohøev topné vody
Probíhá ohøev topné vody s aktivním prvním stupnìm bivalentu
Probíhá ohøev topné vody s aktivním prvním i druhým stupnìm bivalentu
Je aktivní letní provoz zaøízení (pouze ohøev TUV)
Probíhá ohøev teplé užitkové vody
Probíhá ohøev teplé užitkové vody pomocí elektrického ohøevu
Je aktivní útlum zaøízení
Zaøízení je v provozu v režimu vysokého tarifu (sazba)
2. NASTAVENÍ
Menu nastavení je rozdìleno do dvou øádkù. V horním øádku jsou možnosti pro nastavení øídícího
modulu UTI-INV (režim, ektivermní regulace, TUV atd.), spodní øádek pak slouží pro nastavení panelu
UTI-IQCP (jazyk, èas, síové pøipojení atd.).
Nastavení øídícího
modulu UTI-INV
Nastavení uživatelského
panelu UTI-IQCP
Zpìt na hlavní obrazovku
Význam jednotlivých piktogramù v režimu nastavení:
Ovládání (ON/OFF, Chlazení/Topení, Léto/Zima)
Natavení jednotlivých parametrù (teploty, omezení výkonu, ekvitermní regulace atd.)
Nastavení èasových programù
Zobrazení ostatních teplotních èidel, která nejsou uvedena na hlavní obrazovce
Informace o zaøízení
Nastavení aktuální data a èasu
Nastavení jazykového rozhraní panelu
Síové nastavení panelu
Zapnutí a vypnutí akustické odezvy panelu
Nastavení podsvícení panelu
2.1 Nastavení ovládání
Na obrazovce ovládání je možné zvolit hlavní režimy zaøízení. V levé èásti displeje je zobrazen aktuální
stav.
K dispozici jsou tøi základní parametry:
Zap/Vyp - Zapnutí a vypnutí zaøízení. Ve stavu Zap probíhají veškeré nastavené funkce a èasové
programy. Ve stavu Vyp je celé zaøízení odstaveno a neprovádí žádnou èinnost. Je možné, že po
zvolení stavu Vyp bude probíhat èasový dobìh obìhového èerpadla.
Topí/Chladí - Volba režimu zaøízení. V režimu Topí probíhají veškeré nastavené funkce, zaøízení topí
dle ekvitermní køivky, nahøívá TUV a podobnì. V režimu Chladí zaøízení ochlazuje vodu na pøedem
nastavenou teplotu, není aktivní funkce TUV, ani žádné podobné.
Léto/Zima - Volba roèního období. V letním provozu zaøízení ohøívá pouze zásobník s teplou
užitkovou vodou, neohøívá topnou vodu. V zimním režimu probíhají veškeré nastavené funkce
tepelného èerpadla.
Zapnutí a vypnutí zaøízení
Volba režimù
Volba roèního období
Zpìt do nastavení
Pøehled aktuálních stavù zaøízení:
Zaøízení je vypnuto
Zaøízení je zapnuto
Zaøízení pracuje v režimu topení
Zaøízení pracuje v režimu chlazení
Je zvolen zimní provoz
Je zvolen letní provoz
2.2 Nastavení parametrù
Nabídka s øadou parametrù, které je možné vyèíst, a v pøípadì potøeby pøenastavit. Vždy je zobrazena
Aktuální hodnota parametru. Pokud je možné parametr uživatelsky editovat, je nabídnuta položka
Nová, kterou lze po oznaèení mìnit.
Obrazovka v režimu prohlížení parametrù:
Pøepnutí o jeden
parametr nahoru
Aktuální hodnota
Pøepnutí o jeden
parametr dolù
Nová hodnota
(pro zmìnu oznaète)
Návrat do Nastavení
Obrazovka v režimu editace parametrù:
Zmìna hodnoty
parametru nahoru
Aktuální hodnota
Zmìna hodnoty
parametru dolù
Editovaná hodnota
Uložení a návrat
do Nastavení
Parametry, které lze pouze èíst:
- Mód V2 - èíselná hodnota vyjadøující nastavení MODE V2 v modulu UTI-INV.
- Max. tepl. výmìníku - topení - maximální teplota chladiva v režimu topení na výmìníku.
- Min. tepl. výmìníku - topení - maximální teplota chladiva v režimu chlazení na výmìníku.
- Mód V1 - èíselná hodnota vyjadøující nastavení MODE v modulu UTI-INV.
Zmìnit nastavení lze u tìchto parametrù:
- Èasové omezení - ohøev TUV - doba, po kterou bude TÈ ohøívat zásobník TUV.
- Teplotní útlum - chlazení - o kolik stupòù se zvýší požadovaná teplota v režimu chlazení.
- Teplotní útlum - topení - o kolik stupòù se sníží požadovaná teplota v režimu chlazení.
- Bivalentní teplota - hodnota venkovní teploty, pøi které dojde k odstávce venkovní jednotky.
- Teplota chladící vody - požadovaná teplota vody v režimu chlazení.
- Omezení výkonu - chlazení - hodnota max. výkonu venkovní jednotky v režimu chlazení.
- Omezení výkonu - topení - hodnota maximálního výkonu venkovní jednotky v režimu topení.
- Max. teplota - ohøev TUV - maximální teplota vody v zásobníku TUV.
- Min. teplota - ohøev TUV - minimální teplota vody v zásobníku TUV.
- Omezení výkonu - ohøev TUV - hodnota max. výkonu venkovní jednotky pøi ohøevu TUV.
- Otopná voda (venkovní +20°) - požadovaná teplota topné vody pøi +20°C venkovní teploty.
- Otopná voda (venkovní +12°) - požadovaná teplota topné vody pøi +12°C venkovní teploty.
- Otopná voda (venkovní +4°) - požadovaná teplota topné vody pøi +4°C venkovní teploty.
- Otopná voda (venkovní -4°) - požadovaná teplota topné vody pøi -4°C venkovní teploty.
- Otopná voda (venkovní -12°) - požadovaná teplota topné vody pøi -12°C venkovní teploty.
- Otopná voda (venkovní -20°) - požadovaná teplota topné vody pøi -20°C venkovní teploty.
- Regulaèní konstanta - hodnota ovlivòující rychlost komunikace s venkovní jednotkou.
- Max. vnitøní teplota - topení - maximální vnitøní teplota v režimu topení.
- Min. vnitøní teplota - chlazení - minimální vnitøní teplota v režimu chlazení.
2.3 Nastavení teploty
Zobrazení ostatních teplotních èidel, která nejsou uvedena na hlavní obrazovce. Zobrazena je teplota
výmìníku a vypoèítaná požadovaná teplota vody. Dále jsou zobrazena èidla E, F a G, která jsou èistì
informativní a nemají vliv na regulaci.
Teplota na výmìníku
Požadovaná teplota
vody dle ekvotermní
køivky
Ostatní teplotní èidla
Zpìt do Nastavení
2.4 Èasovaè útlumu
Menu pro nastavení èasových programù útlumu. Pro každý den v týdnu mùžete zvolit až ètyøi úseky, po
které bude èasový útlum aktivní. Mezi dny se lze pohybovat šipkou nahoru a dolù. Pro nastavení èasu
staèí editovat políèko od a do.
Obrazovka v režimu listování mezi dny v týdnu:
Aktuální èasové úseky
Pøepnutí o jeden
den nahoru
Pøepnutí o jeden
den dolù
Èasový úsek
není nastaven
Obrazovka v režimu zadávání èasových úsekù:
Nastavení požadovaného
èasu o 10 minut nahoru
Úsek, který je editován
Nastavení požadovaného
èasu o 10 minut dolù
Uložení a návrat
do Nastavení
2.5 Informace o zaøízení
Informaèní list zobrazující verzi ovládajícího panelu, typ venkovní jednotky a další informace. Dùležitý
údaj je MAC adresa zaøízení, pokud provádíte vèlenìní panelu do sítì. Displej informuje, zda je
vložena SD karta, na kterou se ukládá historie.
Návrat do Nastavení
Modely jednotek, které panel umí zobrazit:
- AOY
- AOYR
- AOYA
- AOYD
- HP
- AOYG-mmcc (model,kapacita) nebo konkrétní typ Gunit
2.6 Nastavení jazykového rozhraní panelu
Panel UTI-IQCP nabízí tøi jazykové mutace. Volbou jazyka se celé uživatelské rozhraní panelu pøepne
na vybranou mutaci. Stisknutím klávesy zpìt se provede uložení a návrat do menu Nastavení.
Volba jazyka
Uložení a návrat
do Nastavení
2.7 Nastavení aktuálního data a èasu
Pro nastavení aktuálního data nebo èasu oznaète položku, kterou chcete editovat. Hodnotu poté
mùžete mìnit pomocí šipky nahoru a dolu. Šipkou zpìt se nastavení uloží a vrátíte se zpìt do menu
Nastavení.
Obrazovka v režimu zobrazení aktuálního data a èasu:
Bez funkce
Bez funkce
Návrat do Nastavení
Obrazovka v režimu editace aktuálního data a èasu:
Pøepnutí o hodnotu
nahoru
Pøepnutí o hodnotu
dolù
Uložení a návrat
do Nastavení
2.8 Síové nastavení panelu
V síovém nastavení panelu UTI-IQCP je možné provést úpravy IP adresy, masky a brány sítì tak, aby
zaøízení bylo možné pøipojit do sítì. Pokud to daná instalace umožòuje, je možné v panelu aktivovat
DHCP server.
Obrazovka v režimu deaktivovaného a aktivního DHCP:
Upozornìní: Pokud nevíte, jaké hodnoty nastavit, neprovádìjte žádné zmìny, ani nepøipojujte panel
do sítì. Požádejte o radu svého správce sítì.
Pro nastavení žádané hodnoty kliknìte na položku, kterou chcete editovat. Hodnotu poté mùžete
mìnit pomocí šipky nahoru a dolu. Šipkou zpìt se nastavení uloží a vrátíte se zpìt do menu Nastavení.
Pøepnutí o hodnotu
nahoru
Pøepnutí o hodnotu
dolù
Uložení a návrat
do Nastavení
2.9 Nastavení podsvícení panelu
Pro nastavení délky podsvícení displeje oznaète položku, kterou chcete editovat. Hodnotu poté
mùžete mìnit pomocí šipky nahoru a dolu. Šipkou zpìt se nastavení uloží a vrátíte se zpìt do menu
Nastavení.
Obrazovka v režimu zobrazení aktuálního nastavení:
Bez funkce
Bez funkce
Návrat do Nastavení
Obrazovka v režimu editace parametrù:
Pøepnutí o hodnotu
nahoru
Pøepnutí o hodnotu
dolù
Uložení a návrat
do Nastavení
Délky doby podsvitu, které lze zvolit:
- nevypne se,
- 10 sekund,
- 30 sekund,
- 1 minut,
- 2 minut.
2.10 Akustická odezva panelu
Možnost volby zapnutí nebo vypnutí akustické odezvy panelu na dotyky displeje. Šipkou zpìt se
nastavení uloží a vrátí se zpìt do menu Nastavení.
Zapnutí a vypnutí
akustické odezvy
Uložení a návrat
do Nastavení
2.11 Úvodní nastavení
3. WEBOVÉ ROZHRANÍ PANELU
Pokud je síové rozhraní panelu nastaveno správì, po zadání zvolené IP adresy do libovolného
internetového prohlížeèe je možné zaøízení monitorovat a ovládat.
Výchozí pøihlašovací údaje:
Jméno:
admin
Heslo:
1937
Po pøihlášení se zobrazí hlavní obrazovka, která je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken
a tlaèítka sloužícího ke vstupu do nastavení zaøízení.
Aktuální èas a datum
Venkovní teplota
Teplota v zásobníku
teplé užitkové vody
Vnitøní teplota
Výstupní teplota vody
z tepelného èerpadla
Nastavení
Aktuální status zaøízení
Poznámka: Piktogramy statusù zaøízení jsou totožné jako na dotykovém panelu.
Menu nastavení je rozdìleno do dvou øádkù. V horním øádku jsou možnosti pro nastavení øídícího
modulu UTI-INV (režim, ektivermní regulace, TUV atd.), spodní øádek pak slouží pro nastavení panelu
UTI-IQCP (jazyk, èas, síové pøipojení atd.).
Nastavení øídícího
modulu UTI-INV
Nastavení uživatelského
panelu UTI-IQCP
Zpìt na hlavní obrazovku
Význam jednotlivých piktogramù v režimu nastavení:
Ovládání (stejné jako na dotykovém panelu)
Natavení jednotlivých parametrù (stejné jako na dotykovém panelu)
Nastavení èasových programù (stejné jako na dotykovém panelu)
Zobrazení ostatních teplotních èidel (stejné jako na dotykovém panelu)
Informace o zaøízení (stejné jako na dotykovém panelu)
Nastavení aktuální data a èasu (stejné jako na dotykovém panelu)
Nastavení jazykového rozhraní panelu (stejné jako na dotykovém panelu)
Síové nastavení panelu (stejné jako na dotykovém panelu)
Nastavení hesla
Data
Nastavení hesla
Možnost zmìny pùvodního hesla k webovému rozhraní. Pokud heslo zapomenete, je možné uvést
panel do továrního nastavení, kdy dojde i k obnovení hesla. Uživatelské jméno mìnit nelze.
Snímek obrazovky
Pokud z nìjakého dùvodu potøebuje vytvoøit aktuální snímek obrazovky dotykového panelu, je
možné si jej stáhnout na adrese http:// vaše IP adresa /screen.bmp
Data
Data z SD karty je možné uložit do poèítaèe a poté s mini dále pracovat, nebo v pøípadì problémù je
zaslat servisní organizaci.
Zobrazení mìsícù, ve kterých byla data ukládána:
Zobrazení dnù, ve kterých byla data ukládána:
ÚDRŽBA
Tepelné čerpadlo je díky své konstrukci nenáročné na údržbu. Základní údržbu provede servisní organizace 1x
ročně. Při této pravidelné údržbě jsou zkontrolovány všechny důležité prvky tepelného čerpadla, zejména správné
množství chladiva v okruhu a činnost chladivového okruhu.
Důležité je sledovat stav výparníku venkovní jednotky. Její případné vyčištění docílíme nejlépe zahradním
ostřikovačem s horkou vodou. Tímto způsobem vyčistíme výparník od náletů i od případného zmrazku (ledu).
Nepoužívejte vysokotlaké čističe a žádné mechanické pomůcky (kartáče atd.). Výparník je velice
jemný a mohl by se poškodit. Před čištěním výparníku venkovní jednotky vypněte hlavní jistič
tepelného čerpadla!
Oběhové čerpadlo
Vnitřní jednotka vyžaduje minimální údržbu. Pro čištění jejího vrchního krytu od prachu používejte pouze vlhkou
utěrku a dbejte zvýšené pozornosti při práci pokud je tepelné čerpadlo v chodu a pod proudem. Doporučujeme
údržbu vnitřní jednotky provádět mimo topnou sezónu a bez napětí.
Před topnou sezónou zkontrolujte činnost oběhového čerpadla. Zejména jestli nedošlo k jeho zaseknutí.
To je signalizováno kontrolkou oběhového čerpadla. (více viz. samolepka oběhového čerpadla) Čerpadlo má
odblokovací program, kterým se snaží po určitý čas zablokovanou hřídel uvolnit. Jednou ročně nechte
zkontrolovat také funkčnost expanzní nádoby. Zkontrolujte také průchodnost filtru topné vody.
Všechny tyto práce raději přenechte servisní organizaci při její pravidelné kontrole.
Před odstraněním krytu tepelného čerpadla jej odpojte od sítě elektrického napětí. Hrozí zranění a
případně i smrt po zásahu elektrickým proudem.
SEZNAM PŘÍLOH
- SCHÉMA CHLADIVOVÉHO OKRUHU
- ELEKTRICKÉ SCHÉMA
- TECHNICKÁ DATA
- INSTALAČNÍ MANUÁL
- SERVISNÍ NASTAVENÍ REGULÁTORU
- NÁVRH HYDRAULICKÉHO OKRUHU
- STRUKTURNÍ KUSOVNÍK
- ZÁRUČNÍ LIST
- INSTALAČNÍ PROTOKOL
SCHÉMA CHLADIVOVÉHO OKRUHU
Modely High Power
Venkovní jednotka
Vnitřní jednotka
Snímač průtoku
THHO
Kontrolní ventil
Filtr
4-cestný
ventil
Senzor
topné vody
Tlakový senzor
THO
Akumulátor
Výparník
THHM
Topný
okruh
THD
Injekční expanzní
ventil
Deskový
tepelný
výměník
THC
THPI
Solenoidový ventil
Filtr
Kompresor
s injekčním
portem
Oběhové čerpadlo
Injekční
okruh
Vstupní čidlo
expanzního ventilu
Filtr
Expanzní ventil Filtr
Modely Comfort
Venkovní jednotka
Vnitřní jednotka
Kontrolní
ventil
THHO
Potrubí
15.88mm (5/8")
Snímač průtoku
4-cestný
ventil
Vysokotlaký
presostat
THO
Senzor
topné vody
Odlučovač
Výparník
THHM
Topný
okruh
THD
Deskový
tepelný
výměník
THC
THPI
Kompresor
dvojitý rotační
nebo scroll
Elektronický
expanzní ventil
Filtr
TH C: Senzor teploty kompresoru
TH D: Senzor výstupu z kompresoru
TH HM: Senzor výparníku - střed
Filtr
Potrubí
6,35mm (1/4")
9.52mm (3/8")
(dle typu venk. jedn.)
Oběhové čerpadlo
Filtr
TH HO: Senzor výparníku - výstup
TH O: Senzor venkovní teploty
TH PI: Senzor vniřního výměníku
ELEKTRICKÉ SCHÉMA
černý bílý červený
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Svorkovnice
venkovní jednotky
Dbejte na shodu barev vodičů
ve venkovní jednotce
s popisem svorek ve vnitřní
jednotce. Je to důležité!
Při záměně hrozí poškození
elektroniky vnitřní i venkovní
jednotky!
svorkovnice
N
L
3
2
1
XL XN XC
Napájení - jištěný přívod
(viz dokumentace konkrétně
použitéhomodelu venkovní
jednotky)
Propojovací
kabel
4x 1,5 Cu mm2
Vnitřní jednotka
Po
4A
Čidla ETS:
A - výměník
C - topná voda
H - venkovní (popř. B vnitřní) vzduch
J3
XETSG
XNS
X1-C
X1-N
XETS+
PE
N
červený
X1-L XNS
bílý
černý
XL-S
XN-S
sv. modrý
XL
XUtlum
hnědý
hnědý
hnědý
hnědý
XNS
XBcom
XNS
X-Biv
J2
Oběhové
čerpadlo
sv. modrý
hnědý
M
sv. modrý
hnědý
hnědý
ON2
N
C
L
ON ERR DEF
1,6A
0,4A
0,4A
K1
K2
Spínač
průtoku
modrý
J1
modrý
modrý
FS
TECHNICKÁ DATA
Název série
Série Comfort
Typ
Mini
5
+7°C / +35°C podlahové vytápění
Tepelný výkon
Mini
8
kW
Příkon
Tepelný výkon
kW
Příkon
+7°C / +45°C radiátory
-7°C / +45°C radiátory
Záložní zdroj tepla
Mini
16
5
8
11,1
14
1,9
2,67
3,5
4,05
2,55
3,22
4,1
4,2
4,15
4
3,95
4,4
4,35
4,3
8
10
13
14
11,2
14
15,1
1,23
2,5
3,13
3,94
4,38
3,45
4,4
4,87
3,1
3,3
3,2
3,2
3,3
3,2
3,25
3,18
3,46
7,9
8,63
11
11,5
11,2
14
15
Příkon
1,31
3,12
3,6
4,4
4,79
3,92
5,15
5,56
COP**
2,65
2,53
2,4
2,5
2,4
2,86
2,72
2,7
Tepelný výkon
Tepelný výkon
kW
5,67
8
9,5
13,2
14,4
10,5
13,1
15,1
Příkon
1,7
2,47
2,97
4,13
4,57
2,9
3,7
4,42
COP**
3,33
3,24
3,2
3,2
3,15
3,62
3,54
3,42
Tepelný výkon
kW
3,15
7
7,4
9,5
10
10,5
13,1
14,5
Příkon
1,56
3,41
3,61
4,5
4,85
4,16
5,39
6,39
COP**
2,02
2,05
2,05
2,11
2,06
2,52
2,43
2,27
Výkon
kW
kW
-
Zdroj
1ř 230V, 50Hz
Proud
Max.
A
VxŠxH
cm
12,5
17,5
18,5
20
3ř 400V, 50Hz
25,9
8,5
9,5
Hluk vnitřní jednotky
Rozměry vnitřní jednotky
10,5
42 dB/1m
65,5x40,5x28,6
Kondenzační výměník
deskový nerezový - pájený
Motor ventilátoru
DC - proměnné otáčky
Hladina hluku (akustický tlak)
dB(A)
Rozměry venkovní jednotky
VxŠxH
cm
Hmotnost venkovní jednotky
39,0 *
(netto)
kg
Chladivo
39,0 *
41,0
40,0
41,0
41,0 *
Průměr
kg
1,35
1,7
1,7
3,35
ř 6,35
ř 9,52
ř 9,52
ř 9,52
ř 9,52
ř 9,52
mm
ř 12,70
ř 15,88
ř 15,88
ř 15,88
ř 15,88
ř15,88
Délka
Min. / Max.
m
5/15
5/20
5/20
5/20
5/20
5/20
Délka (bez doplnění)
Max.
m
15
15
20
20
20
Výškový rozdíl
Max.
m
15
15
20
20
20
-15 ~ 24
15
15
-20 ~ 35
Kompresor
DC - invertor (s proměnnými otáčkami)
Regulace chladivového okruhu
elektronický expanzní ventil
(vnitřní jednotka)
105 hPa
Max. výška vodního sloupce
18 m
Max. pracovní přetlak topení / TUV
0,18 MPa / 0,55 MPa
Výparník
Průtok vzduchu
109
2,5
mm
Tlaková ztráta topné vody
109
3,35
Plyn
°C
41,0 *
R410A
Kapalina
Provozní rozsah
41,0 *
58×79×3 83×90×3 83×90×3 129×90× 129×90× 129×90×33
0
3
3
33
33
44
62
62
98
105
109
R410A
Množství chladiva
Propojovací
potrubí
16
3,72
4,06
COP**
-7°C / +35°C podlahové vytápění
Mini
14
1,22
COP**
+2°C / +35°C podlahové vytápění
Mini
11
Série High Power (vysoký
výkon)
Mini
Mini
Mini
11
14
16
16 HP 11,2 HP
14 HP
Al-Cu svislý
m³/hod
600 - 2 500
Odtávání
1 000 - 5 500
1 000 - 7 500
horkým plynem přes reverzní ventil
Připojení topného okruhu
G1"
Meze pro relativní vlhkost
15-95%
* 2: Hladina akustického tlaku je měřena ve vzdálenosti 5 m od zařízení ve výšce 1,5 m nad zemí.
** Veškeré hodnoty jsou naměřeny podle normy ČSN14511 (měřeno včetně odtávání, je započtena spotřeba kompletní technologie čerpadla)
26
INSTALAČNÍ MANUÁL
POZOR
Modely: MINI 5, 8, 11(HP), 14(HP), 16(HP)
CHLADIVO
Tento výrobek obsahuje chladivo R410A
a polyesterový olej
Tento výrobek může instalovat pouze
odborná firma
autorizovaná výrobcem
Pro autorizovanou osobu.
Tato značka upozorňuje na zvlášť důležité informace o ochraně osob před nebezpečím úrazu el. proudem,
NEBEZPEČNÉ poranění unikajícím chladivem atd.
UPOZORNĚNÍ
POZOR
Tato značka upozorňuje na důležité informace o bezpečném chodu zařízení.
Tato značka upozorňuje na informace, které by jste neměli přehlédnout.
NEBEZPEČNÉ
DANGER
Při jakékoliv manipulaci s el. zařízením vnitřní i venkovní jednotky je nutné odpojit zařízení od sítě.
Po jejím odpojení je nutno vyčkat nejméně 5 min. než se vybijí kondenzátory el. okruhu.
This zařízení
air conditioner
uses
newchladivo
refrigerant
HFC
(R410A).
Toto
obsahuje
nové
HFC
(R410A).
Instalace zařízení se provádí stejnými technikami jako u konvenčních jednotek s chladivem R22, R407, R134 a pod.
Je nutné jen dodržovat tyto pravidla:
1
Tlak je 1,6 násobně vyšší než u těchto konvenčních chladiv a je proto nutné používat speciální nástroje a měřící
techniku.
.Pro propojení vnitřní a venkovní jednotky je nutno použít meděné potrubí s homologací pro chladivo R410A
Při práci s chladivou technologií používejte ochranné pomůcky (brýle, rukavice apod.).
2
Toto zařízení s chladivem R 410A používá odlišné servisní připojení než konvenční chladiva.
Toto odlišné připojení zabrání připojení nehomologovaného servisního nářadí.
Připojení pro chladivo R410A je 1/2 UNF 20 threads per inch.
3
Nepoužívejte potrubí. které již bylo použito s jiným chladivem a mazacím olejem.
Potrubí musí být přísně čisté a suché. Skladování a přepravu potrubí je nutné provádět v uzavřeném stavu.
4
Plnění nebo výměna chladiva musí probíhat v kapalném stavu kdy je chladivo stabilní a doplňují se obě složky ve
správném poměru. Chladivo R410A je dvousložkové.
Sepiciální nářadí pro chladivo R410A
Název nářadí
Manometry
Servisní hadice
Vakuová pumpa
Detektor úniku
Meďené potrubí
Popis
Tlak je 1,6x vyšší. Použití manometrů pro konvenční chladiva může vést k jejich zničení.
Tyto manometry mají také jiné připojení.
Servisní hadice musí být speciální, určené pro chladivo R410A.
Používá se konvenční vakuová pumpa s adaptérem pro připojení pro chladivo R410A.
Detektor úniku musí být homologován pro chladivo R410A
Minimální síla stěny meďeného potrubí (R410A)
velikos potrubí
síla stěny
6.35 mm (1/4 in.)
0.80 mm
9.52 mm (3/8 in.)
0.80 mm
12.70 mm (1/2 in.)
0.80 mm
15.88 mm (5/8 in.)
1.00 mm
19.05 mm (3/4 in.)
1.20 mm
PRACOVNÍ PODMÍNKY
Tepelné čerpadlo může být používáno:
Jako tepelný zdroj pro vytápění a ohřev vody
Pracovní prostředí:
prostředí dle ČSN 33 2000-3 pro venk. jed.
prostředí dle ČSN 33 2000-3 pro vnit. jed.
AA2-AA5; AB7; AD3
AA5; AB5
Tepelné čerpadlo nesmí být umístěno a instalováno v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých
plynů dle ČSN 33 2000-3
Technické parametry el. přípojky:
jmenovité napětí
3x400/230V +/-10% 50Hz
maximální příkon
dle výkon. tab.
síť
TN-C-S dle ČSN EN 33 2000-3
třída ocbrany
I dle ČSN EN 60335-1
krytí
venkovní jednotka
IPX4
vnitřní jednotka
IP40/20
Chladivový okruh
chladivo
maximální přetlak
Technické parametry vody
TOPNOU SOUSTAVU
nejnižší pracovní přetlak
nejvyšší pracovní teplota
HF R410A CH2F2/C2HF5 - 50/50
4,2 MPa (plyn), 1,05MPa (kapalina)
náplň dle typu (tabulka tech. parametrů)
Nekorozivní voda viz. kapitola NAPOJENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA NA
nejvyšší pracovní přetlak
0,8bar
60°C
2,5bar
Zamrznutí chladivového výměníku
Základní ochranou před zamrznutím výměníku chladivo/voda je zajištění minimálního průtoku vody
výměníkem. Tato havárie chladivového výměníku může nastat pouze při odmrazování výparníku. Je třeba zajistit,
aby v topném okruhu nebyl vřazen žádný regulační prvek, který by mohl oběh topné vody uzavřít nebo zásadním
způsobem omezit. Minimální hodnoty průtoku pro různé výkony venkovních jednotek jsou uvedeny v tabulce 6.
Technické údaje.
Minimální teplota vody v topném okruhu
Při prvotním spuštění tepelného čerpadla a po odstávce je třeba zajistit, aby voda v topném okruhu měla
minimálně +10°C.
UPOZORNĚNÍ
1 Instalaci provádějte pouze v souladu s tímto instalačním manuálem.
2
Propojení venkovní a vnitřní jednotky (chladivo, elektro) provádějte pouze s materiálem uvedeným v této příručce
3
Instalační práce na chladivovém a elektro okruhu musí provádět osoba s patřičným oprávněním.
4 Nepoužívejte pohyblivé přívody a potrubí k propojení jednotek.
5 Neuvádějte do chodu zařízení, které není kompletně nainstalováno .
6 Nepoužívejte chladivo o jehož kvalitě a čistotě si nejste jisti. Ddodržujte bezpečnostní opatření uvedené na obalu chladiva.
7 Nepřidávejte chladivo pro zvýšení výkonu.
8 Vždy použijte vakuovou pumpu před naplněním chladiva.
A Dbejte na bezpečnost práce a na ochrané pomůcky při instalaci.
Výběr umístění a montáž zařízení
Vnitřní jednotka je v provedení pro zavěšení na stěnu. Její poloha v místnosti musí být zvolena tak, aby byl možný
volný přístup k regulačním a jistícím prvkům a při provádění servisu. Více obr 1.
Venkovní jednotka je v provedení pro přišroubování na podstavec. Podstavec je nutný pro správné odtávání
výparníku. Tento podstavec musí být pevně přimontován nejlépe k betonové podložce o rozměrech, které vyloučí
převrácení jednotky při poryvu větru. Její poloha musí být volena tak, aby mohl vzduch volně proudit k výparníku
a aby bylo možné provádět servisní zásahy. Poloha venkovní jednotky v husté zástavbě musí být zvolena tak, aby
šum ventilátoru nenarušoval povolené hlukové normy v dané lokalitě. V některých případech je vhodné provést
hlukově zátěžovou zkoušku.
prostředí dle ČSN 33 2000-3 pro venkovní jednotku
prostředí dle ČSN 33 2000-3 pro vnitřní jednotku
AA2-AA5; AB7; AD3
AA5; AB5
100 mm
200 m
m
50 cm
65 cm
65 cm
min 30 cm
obr. 1
PROPOJENÍ CHLADIVOVÉHO OKRUHU
POZOR
Nepřekračujte maximální délku propojovacího potrubí. V opačném případě nemohou být dodrženy výkonové parametry
a může dojít ke zničení zařízení.
Rozměr*
Model
Maximální
výškový rozdíl*
Délka*
Kapalina
Plyn
MAX.
MIN.
Mini 5
6mm
12mm
25m
2,5m
15m
Mini 8, 11, 14, 16(HP)
10mm
16mm
30m
2,5m
20m
)* Specifikaci chladivového potrubí najdete v tabulce použitelných venkovních jednotek, nebo v instalačním manuálu konkrétně použité jednotky.
Potrubí je nutno dostatečně izolovat.
POZOR
Použivejte zásadně izolační materiály určené pro chladivové okruhy. Teplota povrchu potrubí může dosáhnout až 120°C!
Pro venkovní prostředí použijte izolaci silnou nejméně 20 mm. Pro vnitřní prostory stačí 10-15 mm.
Uvedené parametry platí pro izolaci která splňuje tepelný odpor 0,045W/(m.K) nebo lepší (při 20°C).
Pertlování (kalíškování)
POZOR
Při pertlování nepoužívejte na žádné díly minerální olej, který může zapříčinit sníženou životnost zařízení.
Při pájení (tvrdém min. 50%Ag) musí být potrubí naplněno dusíkem pro zamezení okují. Plyn nesmí být pod tlakem!
Pertlování provádějte kvalitním chladírenským nářadím. Dělení potrubí proveďte řezným kolečkem. Zamezíte tím tvorbu pilin. Poté je
nutno potrubí zbavit okraje, které po sobě zanechá řezné kolečko. Následné pertlování proveďte podle parametrů uvedených v následující
tabulce.
B
Matrice
A
Potrubí
Venkovní rozměr potrubí
Přesah A
(mm)
Pertl. nář. pro R410A
6.35 mm (1/4 in.)
9.52 mm (3/8 in.)
12.70 mm (1/2 in.)
0 to 0.5
15.88 mm (5/8 in.)
19.05 mm (3/4 in.)
Venkovní rozměr potrubí
0
Průměr pertlu-0.4
B (mm)
6.35 mm (1/4 in.)
9.1
9.52 mm (3/8 in.)
13.2
12.70 mm (1/2 in.)
16.6
15.88 mm (5/8 in.)
19.7
19.05 mm (3/4 in.)
24.0
Naneste preventivně proti úniku chladiva
alkylbenzenovým olejeml (HAB).
Nepoužívejte minerální oleje!
3-cestný ventil
(kapalina)
POZOR
matice
Držte momentový klíč pod pravým úhlem k potrubí.
Jen tak bude fungovat korektně.
rozměr potrubí
potrubí
(kapalina)
utahovací moment
6.35 mm (1/4 in.) dia.
14 to 18 N·m (140 to 180 kgf·cm)
9.52 mm (3/8 in.) dia.
33 to 42 N·m (330 to 420 kgf·cm)
12.70 mm (1/2 in.) dia.
50 to 62 N·m (500 to 620 kgf·cm)
15.88 mm (5/8 in.) dia.
63 to 77 N·m (630 to 770 kgf·cm)
19.05 mm (3/4 in.) dia.
100 to 110 N·m (1000 to 1100 kgf·cm)
3-cestný ventil
(plyn)
matice
potrubí
(plyn)
Potrubí na kónus 3-cestného ventilu řádně vycentrujte!
Vakuování
(1) Odšroubujte zátku servisního přístupu na 3-cestném ventilu (plyn)
Připojte manometr vhodný pro měření vakua a vývěvu.
(2) Spusťte vývěvu a vakuujte cca 15- 20min. Neotvírejte 3-cestné ventily!
(3) Proveďte zkoušku těsnosti odstavením vývěvy a kontrolou manometru
po 60 minutách.
(4) V případě nutnosti doplnění chladiva je nyní možno doplnit požadovanou
dávku chladiva. .
(5) V případě že došlo k doplnění chladiva odpojte serv. hadici (pozor na
únik chladiva - použijte ochrana. pomůcky). V případě že se chladivo
nedoplňovalo, pomalu a opatrně otevřete 3-cestný ventil (kapalina)
a naplňte potrubí na atmosférický tlak (sledujte na manometru)
poté můžete odpojit servisní hadici a zašroubovat zátku servisního přístupu
(6) Otevřete oba 3-cestné ventily (první kapalinu). Vraťte zátky na původní místo
a utáhněte požadovaným utahovacím momentem dle následující tabulky
(7) Proveďte kontrolu těsnosti chladivového okruhu detektorem úniku.
Utahovací moment zátky
3-cestný
ventil
6.35 mm (1/4 in.)
20 to 25 N·m (200 to 250 kgf·cm)
9.52 mm (3/8 in.)
20 to 25 N·m (200 to 250 kgf·cm)
12.70 mm (1/2 in.)
25 to 30 N·m (250 to 300 kgf·cm)
15.88 mm (5/8 in.)
30 to 35 N·m (300 to 350 kgf·cm)
19.05 mm (3/4 in.)
35 to 40 N·m (350 to 400 kgf·cm)
10 to 12 N·m (100 to 120 kgf·cm)
Servisní přístup
potrubí
zátka
imbus klíč
Venkovní jednotka
3-cestný ventil
servisní hadice
R410A
použijte 4 mm
imbus klíč.
servisní přístup
zátka
POZOR
manometry
Nerozpojujte vakuovací
okruh před dosažením
tlaku chladiva min. na
atmosférický tlak.
t
Lo
Hi
vývěva
servisní hadice
Doplnění chladiva
Všechny jednotky jsou předplňeny chladivem R410A. Není nutné chladivo dopňovat. Při úniku a ztrátě chladiva je nutno obnovit náplň na
hodnotu uvedenou na štítku venkovní jednotky nebo v instalačním manuálu příslušného modelu venkovní jednotky.
Model
Náplň chladiva*
*) Viz. hodnota uvedená na štítku venkovní jednotky nebo v instalačním manuálu.
This zařízení
air conditioner
uses
newchladivo
refrigerant
HFC
(R410A).
Toto
obsahuje
nové
HFC
(R410A).
Instalace zařízení se provádí stejnými technikami jako u konvenčních jednotek s chladivem R22, R407, R134 a pod.
Je nutné jen dodržovat tyto pravidla:
1
Tlak je 1,6 násobně vyšší než u těchto konvenčních chladiv a je proto nutné používat speciální nástroje a měřící
techniku.
Pro propojení vnitřní a venkovní jednotky je nutno použít meděné potrubí s homologací pro chladivo R410A.
2
Toto zařízení s chladivem R 410A používá odlišné servisní připojení než konvenční chladiva.
Toto odlišné připojení zabrání připojení nehomologovaného servisního nářadí.
Připojení pro chladivo R410A je 1/2 UNF 20 threads per inch.
3
Nepoužívejte potrubí. které již bylo použito s jiným chladivem a mazacím olejem.
Potrubí musí být přísně čisté a suché. Skladování a přepravu potrubí je nutné provádět v uzavřeném stavu.
4
Plnění nebo výměna chladiva musí probíhat v kapalném stavu kdy je chladivo stabilní a doplňují se obě složky ve
správném poměru. Chladivo R410A je dvousložkové.
SPECIÁLNÍ FUNKCE
Odsátí chladivového okruhu.
Při nutnosti odsát chladivo z potrubí a vnitřní jednotky ( např. při servisu nebo výměně některé z jednotek)
postupujte podle servisní dokumentace příslušného modelu venkovní jednotky.
Postup u venkovních jednotek, vybavených funkcí odsátí chladiva (Pump down):
-Na regulátoru vnitřní jednotky nastavte funkci "Stop". Jednotku ponechejte pod napětím.
-Vyčkejte 5 min. a odstraňte kryt venkovní jednotky.
-Na venkovní jednotce aktivujte funkci "Pump down", proces odsátí chladiva se automaticky zahájí. Tento
stav je zpravidla signalizován (např. blikáním LED na základní desce 1sec./1sec.). Proces trvá asi 1 min.
-Připravte se na uzavření 3-cestných ventilů.
-Po automatickém vypnutí kompresoru co nejrychleji uzavřete oba ventily.
-Vypněte hlavní jistič vnitřní jednotky.
-Zkontrolujte manometrem tlak v potrubí před rozpojením potrubí.
NEBEZPEČNÉ
Tento díl generuje vysoké napětí
Nikdy se nedotýkej tohoto dílu
ELEKTRICKÁ
INSTALACE
PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÉHO
OKRUHU
Schéma připojení k el. instalaci je na obr. 3
Připojení opravy a kontroly el. instalace může provádět jen osoba oprávněná k této činnosti. Odborné zapojení
musí být potvrzeno na záručním listě.
El. instalace musí odpovídat platným elektrotechnickým normám ČSN, zejména ČSN 37 5215. Kontrola
elektrických obvodů tepelného čerpadla se provede po instalaci topného systému a zavodnění.
Schéma elektrické instalace tepelného čerpadla je v příloze 1.
NEBEZPEČNÉ
DANGER
Při jakékoliv manipulaci s el. zařízením vnitřní i venkovní jednotky je nutné odpojit zařízení od sítě.
Po jejím odpojení je nutno vyčkat nejméně 5 min. než se vybijí kondenzátory el. okruhu.
Propojení elektrického okruhu
Průřez napájecího a komunikačního vodiče.
Průřez nap. vodiče*
Model
Průřez kom. vodiče*
MAX.
MIN.
MAX.
MIN.
Mini 5
1x6mm
1x4mm
3x1,5mm
3x0,5mm
Mini 8, 11, 14, 16 (HP)
1(3)x6mm
1x(3)x4mm
3x1,5mm
3x0,5mm
)* Specifikaci napájecího a propojovacího kabelu najdete v tabulce použitelných venkovních jednotek, nebo v instalačním manuálu konkrétně použité jednotky.
Dbejte na shodu barev
vodičů ve venkovní jednotce
s popisem svorek ve vnitřní
jednotce. Je to důležité!
černý bílý červený
Svorkovnice
venkovní jednotky
svorkovnice
Při záměně hrozí poškození
elektroniky vnitřní i venkovní
jednotky!
N
L
3
2
1
Připojení k elektrické instalaci.
XL XN XC
Napájení - jištěný přívod
(viz instalační manuál
použité venkovní jednotky)
Propojovací
kabel
4x 1,5 Cu mm2
Vnitřní jednotka
XETS+
XETSG
X1-N
XNS
X1-C
X1-L XNS
XL-S
XN-S
XL
XUtlum
XNS
XBcom
XNS
X-Biv
Po
4A
N
černý bílý červený
obr. 3
PE
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ INSTALACI
Sazba (HDO impuls N)
L
L
Jištění
Kontakt signálu pro útlum
(spínací hodiny, termostat, atd.)
L
Silový obvod
bivalentního zdroje
N
Silový stykač
bivalentního zdroje
externí okruhy
T
vnitřní jednotka
Čidla ETS:
A - výměník
C - topná voda
H* - venkovní (popř. B vnitřní) vzduch
Po
4A J3**
K2
XETS+
XETSG
XNS
X1-C
X1-N
XN-S
X1-L XNS
XL-S
XL
XUtlum
XNS
XBcom
XNS
X-Biv
J2**
N
K1
PE
pokračování obr. 3
Popis el. vlastností svorek:
vnitřní jednotka
XBiv
Řízení externího bivalentního zdroje max 0,4A
XLS
Napájení relé spínání sazby 230V / 100mA
(napájení musí být externí)
XNS
Signál HDO, vstup pro spínaný N, proud 100mA
Xutlum
Externí signál pro útlum (230V / 10mA)
(např. spínací hodiny, externí termostat apod.)
XETSG
Signál ETS - zem
XETS+
Signál ETS +
XL,XN,XC Napájení vnitřní jednotky a komunikace s venkovní jednotkou
)* Čidlo H venkovní teploty - musí být připojeno. V případě, že
není instalováno, je teplota výstupní vody se regulována na
nastavenou hodnotu ekvitermní regulace pro +20°C.
)** Propojky J2 a J3 zajišťují trvalé napájení cívky relé K1 v
případě, že není použito vypínání TČ signálem Sazba z HDO. Při
použití signálu HDO je třeba obě propojky odstranit.
Připojení teplotních čidel ETS
Regulace ATW-MINI používá ke snímání teplot digitální čidla ETS. Každé z čidel je identifikováno adresou, která je mu přiřazena ve výrobě. V
případě výměny čidla je třeba provést jeho adresaci pomocí servisního software (viz Servisní nastavení). Při výměně modulu regulátoru je nutno
provést adreasci všech čidel v systému.
Čidla ETS v provedení sonda se dodávají s délkou kabelu 2m. Čidla ETS v nástěnném provedení (vnitřní nebo venkovní) mají délku kabelu 10m.
Délka kabelu k čidlu ETS by neměla být (s ohledem na elmg. rušení) delší než 10m, v prostředí s možným výskytem rušení úměrně kratší. Je-li
třeba původní kabel prodloužit, použijte kabel stíněného typu, alespoň s jedním krouceným párem (např. JYTY). Vnitřní vodiče kabeku připojte na
svorky XETSG a XETS+, určené pro připojení čidla. Stínění prodlužovacího kabelu je třeba připojit pouze na jednom konci, a to na kostru vnitřní
jednotky. Stínění na druhém konci se nikam nezapojuje (tzv. bezproudové stínění). Bez tohoto způsobu uzemnění se celé vedení chová jako
anténa, což výrazně zhoršuje odolnost čidel proti rušení. Konce původního kabelu čidla se připojí na vnitřní vodiče prodlužovacího kabelu tak,
aby byla zachována původní polarita svorek.
Ochranu proti rušení (např. při dlouhém kabelu, nebo v zarušeném prostředí) lze zlepšit možné pomocí feritových odrušovacích členů,
navlečených na přívodní kabel čidla.
NAPOJENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA NA TOPNOU SOUSTAVU
Projektování
Vliv kvality projektu topného systému je stejně závažný jako vliv kvality použité vody či materiálů. Nedostatečný
tok teplonosného média vede ke zvýšení kondenzační teploty a tím k výraznému zhoršení COP. Stejný účinek má
i špatně navrhnutý systém regulace. Naopak vysoké rychlosti proudění vedou ke korozně eroznímu napadení.
Nedostatečná velkost expanzní nádoby přímo souvisí s možností koroze topného systému.
Instalace a uvádění do provozu
Zdánlivě nepodstatné změny oproti projektu při realizaci můžou vést ke stavu, že topný systém je poruchový.
Kvalita spojů, postupy při sváření a pájení, výplach a první zátop jsou základním kamenem pro spokojenost
uživatele. V rámci šetření nákladů provádět instalaci topného systému s lidmi bez odborné způsobilosti je
netolerovatelným rizikem.
Použité materiály a zařízení
Tento problém se v podstatě odvíjí od projektu topného systému. Projektant by se měl bránit řešení, kde
výsledkem je materiálově smíšený systém, např. měděné potrubí, hliníkové radiátory, ocelový kotel. Takový
systém v praktickém životě nelze proti různým typům koroze ochránit. Vždy se vyplatí používat materiály s
odpovídající certifikací. Platí to i pro pomocné materiály jako jsou těsnění, tavidla a pájky. Častou příčinou celkové
koroze topného systému je použití plastových trubek bez kyslíkové bariéry pro podlahové topení.
Kvalita oběhové vody
Kvalita oběhové vody je směrodatná pro dlouhodobý bezporuchový chod topného systému. Vlastnosti použitých
vod jako teplonosného média jsou odlišné v závislosti na lokalitě vrtu a zdrojů. Je nutné si uvědomit, že voda,
která ve všech parametrech odpovídá kvalitě pitné, bez úpravy většinou nevyhovuje pro topné soustavy. Pro
topné systémy je důležité znát parametry jako je tvrdost, solnost, kyselost a obsah rozpuštěných plynů ve vodě.
Tvrdost vody určuje obsažené množství Ca2+ a Mg2+ solí, které změnou rozpustnosti při provozních podmínkách
tvoří prakticky nerozpustné uhličitany. Vodní kámen se vylučuje převážně na bivalentním zdroji a svoje negativní
účinky vykonává následujícím mechanizmem. Na začátku vytváří kompaktní tepelně izolační vrstvu. Ta snižuje
celkový výkon zdroje e a rovněž dochází k místnímu přehřátí výměníku. Vlivem nestejnoměrné dilatace v místě
přehřátí se poruší kompaktnost vrstvy. Odloupnuté kusy vodního kamene se dostanou do oběhové vody a
postupně ucpávají jak chladivový výměník, tak regulační ventily. Během tvorby vodního kamene se uvolňuje
kysličník uhličitý, který způsobuje zavzdušnění systému a za příznivých podmínek i plošnou korozi. Navíc je nutné
doplnit chybějící vodu, která je převážně neupravená a opětně zanáší do systému nežádoucí vlivy.
Solností se vyjadřuje součet všech rozpuštěných solí v dané vodě. V praxi se jedná o kationty Na+, K+, Fe2+ a
anionty Cl- a SO42-. Pro podporu korozních dějů topné soustavy jsou nebezpečné ionty Fe2+, Cl- a SO42-.
Solnost vody je přímo úměrná jeho elektrické vodivosti. Vysoká solnost vody napomáhá elektrolytické korozi a to
zejména při použití různých druhů kovů (měď, železo).
Významným kritériem pro korozní chování systému je jeho kyselost - pH. Z důvodu minimalizace korozní
účinnosti vody by hodnota pH měla odpovídat použitým materiálům. Je nutné si uvědomit například, že pH
vyhovující pro ocel nevyhovuje pro hliník a naopak.
Obsah rozpuštěných plynů ve vodě závisí na její teplotě a tlaku plynů. U topné vody mluvíme o rozpuštěném
vzduchu obsahující zejména N2, O2 a CO2. Dusík z pohledu chemického režimu je nezávadný, z provozního
hlediska však působí nepříznivě, snižuje tepelní kapacitu vody, zvyšuje kompresní práci a vyvolává kavitační hluk.
Kyslík a kysličník uhličitý působí korozně a je třeba je z vody odstraňovat. Převážnou většinu rozpuštěných plynů
je možno z topného systému odstranit odvzdušněním. Není ovšem možno z oběhové vody plyny odstranit
bezezbytku.
Při správném odvzdušnění se jedná se o relativně malé množství plynů jehož účinky nemají zásadní vliv na
dlouhodobou životnost a spolehlivost topného systému. Zbytkový kyslík a kysličník uhličitý se spotřebuje při
korozních reakcí a následně se koroze zastaví. Největším nebezpečím je opakované vniknutí kyslíku do systému.
V praxi je tato skutečnost nejčastější příčinou koroze topného systému. Důvodem může být netěsnost systému,
nevhodné parametry expanzní nádoby, kvalita těsnících elementů a použitých plastových prvků. Připomínám, že
např. podlahové topení zhotovené z plastového potrubí s kyslíkovou barierou odpovídající normě netvoří 100 %
zábranu proti difusi kyslíku. V tomto případě dochází k opakovanému vniknutí kyslíku do systému a nedojde k
samovolnému zastavení korozních procesů. Zde je nutné opakovaně používat přípravky, které předmětný kyslík
vážou.
Zásady pro uvedení do provozu a provozování teplovodní topné soustavy
U moderních teplovodních soustav se nedostatečná péče o kvalitu napouštěcí a oběhové vody, či montáž,
zprovoznění a vlastního provozu projeví rychle a zcela zřetelně. Cílem tohoto příspěvku je upozornit na zásady,
které s touto problematikou souvisí.
1) Kvalita napouštěcí a oběhové vody
Platná norma zabývající se kvalitou vody ČSN 07 7401 je závazná pro teplovodní systémy do 115°C o
jmenovitém výkonu vyšším než 60 kW. Voda dle předmětné normy zcela vyhovuje i pro systémy s nižším
výkonem. Úprava vody v normou daném rozsahu u malých soustav (byty, rodinné domky) ovšem není v praxi
reálná.
Je účelné postupovat podle následujícího doporučení:
* používat vodu s tvrdostí nepřesahující 5,6 N0 a s vodivostí do 0,5 mS/cm
* pH oběhové vody nastavit v návaznosti na korozní odolnost použitého materiálu
Koroze oceli:
- při pH nad 8,5 vyhovující
- při pH nad 10 je zanedbatelná
Koroze mědi:
- při pH nad 10 je značná
- při pH při 8,5 až 9 přiměřená
Koroze hliníku:
- při pH nad 7,5 je značná
- při pH 6,5 až 7,5 je přijatelná
* při použití pitné vody dávkovat chemikálie proti korozi a stabilizaci tvrdosti vody
* u materiálově smíšených otopných soustav (ocel, měď, hliník) dávkovat
chemikálie, které jsou speciálně určené pro předmětný systém
* minimálně jednou ročně (před topnou sezónou) kontrolovat obsah chemikálií a dle potřeby je doplnit
2) Výplach nového topného systému
Norma ČSN 06 0310 o projektování a montáži ústředního vytápění dle článku 132 předepisuje propláchnutí
zařízení před vyzkoušením a uvedením do provozu. Smyslem této povinnosti je odstranit nežádoucí nečistoty z
otopné soustavy. Jedná se zejména o mechanické nečistoty, tuky a oleje, zbytkové produkty po sváření a pájení.
Přesný postup norma neřeší a proto doporučujeme:
* pokud je možné pro výplach používat změkčenou vodu (max. 5,6 N0), pitná voda bez úpravy je použitelná
rovněž
* do plnící vody dávkovat dle návodu použití vhodný nepěnící odmašťovací prostředek pro odstranění tuků a olejů
(samotná voda studená či teplá oleje a tuky neodstraní) * nastavit maximální průtok oběhové vody (otevřené
regulační ventily, max. výkon čerpadla) * topný systém ohřát polovičním výkonem kotle cca na 6°C (pomalý náběh
teploty dodržet zejména když je použita nezměkčená voda pro minimalizaci tvorby vodního kamene)
* po ohřátí vody systém provozovat cca 1/2 hodiny
* po zchladnutí systému na cca 40°C výplachovou vodu vypustit, při dodržení příslušných předpisů o odpadních
vodách * vyčistit filtry od mechanických nečistot * bez prodlení přistoupit k naplnění soustavy trvalou náplní
3) Nastavení parametrů tlakové expanzní nádoby
Zvolený objem a tlakové parametry expanzní nádoby jsou důležité pro dlouhodobý bezporuchový provoz otopné
soustavy. Potřebný objem tlakové expanzní nádoby se stanoví dle ČSN 06 0830. Nedostatečný objem a
nevyhovující tlakové poměry expanzní nádoby vedou k opakovanému zavzdušnění a korozi otopné soustavy.
Správný objem expanzní nádoby by měl zaručit projektant otopného systému. Montážní firmě doporučujeme
nastavit tlakové parametry následovně. Tyto parametry by uživatel měl kontrolovat 1x ročně.
Přetlak plynu (Pn) v expanzní nádobě
* při nastavování přetlaku plynu musí být expanzní nádoba bez vody
* tlak Pn má být o 0,2 bary vyšší než je statická výška vodního sloupce (Pst) topného systému (svislá vzdálenost
mezi expanzní nádobou a nejvyšším bodem otopné soustavy -1m = 0,1bar)
Nastavení tlaku plnící vody (Pf)
* otevřením všech regulačních ventilů umožnit bezproblémové naplnění soustavy * tlak plnící vody Pf má být o 0,3
až 0,5 barů vyšší než je tlak plynu (Pn) v expanzní nádobě. Plnící tlak vody se kontroluje za studena manometrem
na vodní straně po odvzdušnění.
Nastavení pojistného tlaku (Psv)
* - pojistný tlak Psv by měl být o 0,5 barů vyšší než je provozní tlak (Pe) systému vyhřátého na provozní
maximum. To platí, když pojistný tlak Psv < 5 barů. Je-li Psv > 5 barů pak platí, že Pe + 0,9 Psv.
4) Odvzdušnění topné soustavy
Odvzdušňování je proces, který opakujeme při plnění, zprovoznění a vlastním provozování topné soustavy.
Doporučujeme držet se následujících zásad:
* při plnění topné soustavy provádět odvzdušnění průběžně * konečné odvzdušnění provádět při maximální
provozní teplotě oběhové vody * odvzdušnění provádět po cca 5 minutovém klidovém stavu oběhového čerpadla
na všech odvzdušňovacích místech topné soustavy * odvzdušnění opakovat po několikadenním provozu
5) Zprovoznění teplovodní soustavy
Systém se naplní trvalou náplní (upravenou vodou dle bodu 1) a po úspěšné zkoušce těsnosti je možno přistoupit
k zprovoznění otopné soustavy. Držíme se následních zásad:
* první zátop provést pomalým náběhem výkonu tepelného čerpadla
* odvzdušnění provádět dle výše uvedeného bodu * provést provozní zkoušky v rozsahu dohodnutém mezi
investorem a realizátorem
6) Provoz topné soustavy
První sezóna provozu se zpravidla spojí s topnou zkouškou a se zaregulováním celé soustavy. Doporučujeme se
držet následujících zásad:
* kontrolovat těsnost topného systému, závady neřešit doplňováním ztrátové vody * kontrolovat stav zanesení
filtrů a dle potřeby filtry vyčistit * systém vypouštět jen v případě nutných oprav a ponechat nenaplněný jen co
nejkratší dobu * při nebezpečí zamrznutí systému problém řešit použitím nemrznoucí směsi a ne vypouštěním
soustavy * pravidelně kontrolovat a udržovat jednotlivé prvky (čerpadlo, kotel, regulační prvky, expanzní nádoba)
dle příslušného návodu k použití * při zahájení každé topné sezóny kontrolovat kvalitu oběhové vody a dle potřeby
doplnit příslušné chemické prostředky
Technické možnosti a chemie pro ochranu teplovodních topných soustav
Působení tvrdé neupravené vody a související korozní procesy na topnou soustavu jsou všeobecně známé. Proto
existuje řada výrobců "topenářské chemie a zařízení" pro úpravu napájecí a oběhové vody, protikorozní ochranu a
čištění již zanesených topných soustav.
Výrobce není oprávněn doporučit konkrétní prostředek. Za jejich výběr, způsob aplikace, technický účinek jako i
garanci zodpovídají společně výrobce a uživatel.
Při volbě "topenářské chemie" je nutné postupovat velice obezřetně, nejlépe po dohodě s výrobcem. Jen při
znalosti tvrdosti a agresivity napouštěcí vody, materiálového složení topné soustavy (ocel, litina, měď, plast, hliník
a jejich různé kombinace), typu topného systému (samotíž, nucený oběh s expanzní nádobou, podlahové topení)
je možné provést odborný výběr. Neméně důležité je dodržet počáteční dávkování, dále doplňování "topenářské
chemie" během provozu. Profesionální výrobek by měl být dodán s metodikou pro stanovení jeho aktuální
koncentrace v oběhové vodě.
Další možnosti úpravy vody na katexovém iotoměniči, či odsolování pomocí reverzní osmózy z ekonomických
důvodů u malých soustav nepřichází v úvahu. Ze stejných důvodů fyzikální úprava vody pro malé topné soustavy
se zužuje jen na magnetickou úpravu, která zamezuje jen tvorbě vodního kamene.
Častou otázkou je, jak "topenářkou chemii" dostat do systému. Kromě vynalézavosti montážních firem a
provozovatelů existují profesionální průtočné nádoby na dávkování chemikálií, nebo tlakové pumpičky pro
doplňování během provozu.
Autor tohoto oddílu "Napojení tepelného čerpadla na topný okruh" instalačního návodu: Ing. Jozef Gulyás
Organizace: KORADO a.s. Česká Třebová
NAPOJENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA NA TOPNOU SOUSTAVU - hydraulika
Napojení tepelného čerpadla na topnou soustavu může provést jen autorizovaná instalační firma nebo po dohodě
a proškolení odborná firma v oboru topenářských služeb. Způsoby připojení jsou schématicky vyobrazeny na
obr. 2.
Pozor, do deskového výměníku nesmí vniknout bazénová voda! Vždy je potřeba použít výměník!
Př.1 V topném systému je použito jen tepelné čerpadlo - obr 2.1.
Př. 2 V topném systému je použito tepelné čerpadlo s dalším zdrojem tepla - obr 2.2.
další rozdělovače
expanzomat
podlahové nebo jiné
nízkoteplotní vytápění
rozdělovač
výstup př. G1
obr. 2.1
další rozdělovače
expanzomat
podlahové nebo jiné
nízkoteplotní vytápění
rozdělovač
výstup př. G1
Pozor, do deskového výměníku nesmí vniknout "ostrá" (více než 60°C) voda z dalšího bivalentního
zdroje.
obr. 2.2
PROJEKČNÍ PODKLADY
Tepelné čerpadlo ATW-MINI je navrženou s ohledem na co nejednodušší instalaci. Všechny důležité prvky
hydraulického okruhu jsou integrovány ve vnitřní jednotce. Vnitřní jednotka obsahuje výkonné oběhové čerpadlo,
výměník a čidlo průtoku. Při návrhu hydraulického okruhu je nutno vzít v potaz vysokou náročnost tepelných
čerpadel na dostatečný průtok topné vody (viz obr 1). Tepelné čerpadlo ATW-MINI může pracovat bez akumulační
nádoby. V tomto případě je nutné dodržet následující požadavky. V otopné soustavě nesmí dojít k odstavení
tepelného čerpadla od topné soustavy. Tepelné čerpadlo musí mít dostatek tepelné energie, která je zpětně
odebrána při odtávání venkovní jednotky. Nedoporučuje se použití termostatických ventilů nebo míchací armatury
(typicky 4-cestný ventil). Regulaci teploty topné vody pro topnou soustavu určuje ekvitermní regulace obsažená v
řídícím systému vnitřní jednotky. V případě nutnosti použití regulačních prvků, které regulují více než 50% průtoku
topné vody je nutné použít akumulační nádobu. V žádném případě nedoporučujeme použít hydraulický
vyrovnávač dynamických tlaků (anuloid) pro napojení tepelného čerpadla do topné soustavy. Při jeho použití
dochází, vzhledem k jeho teplotnímu spádu, k značnému zhoršení účinnosti tepelného čerpadla. Anuloid lze
použít pouze k napojení bivalentního zdroje do okruhu topné vody.
Parametry hydraulického výkonu vnitřní jednotky (komplet s vybavením)
nedostatečný průtok
dostatečný průtok
MINI 5
MINI 8, 11
MINI 14, 16 (HP)
Dimenze potrubí:
Dmm = vnitřní průměr
potrubí v mm
P= výkon jednotky v kW
Měď. potrubí (proudění
0,7 m/s, tep. spád 6°C)
Dmm=( P*0,00127 ) * 200
Ocel. potrubí (proudění
1 m/s, tep. spád 6°C)
Dmm=( P*0,00181 ) * 200
obr. 1
TOVÁRNÍ NASTAVENÍ REGULÁTORU
Regulace vnitřní jednotky ATW-MINI je z výroby nastavena tak, aby v kompletu s venkovní jednotkou mohl systém
ihned pracovat. Případné korekce přednastavených konstant lze provést v nastavovacím módu ovládacího panelu
ATWD (viz Obsluha ovládacího panelu ATWD).
K funkčnímu nastavení regulátoru a jeho případným změnám (např. při výměně regulátoru, změně typu venkovní
jednotky, změně konfigurace systému apod.), je nutno k regulátoru připojit počítač se servisním software.
Změny továrního nastavení je vhodné si poznamenat pro budocí potřebu.
Tovární nastavení regulátoru - modely Comfort
Factory - Mode
Setup - Heat
*)MODE:
MODE*
xxx)*
V
Limit regulation on
(exchanger)
X
Temperature
defrost delay
AOY
34
Indoor temperature limit
min
X
Indoor temperature
limit
V
Zero power allowed
AOYA
163
Outdoor
X
Slave mode on
X
ON2 input enabled
AOYR
35
V
Version AOYR
AOYA
V
Version AOYA
AOYD
AOYD
162
max
10
-20°C -12°C -4°C +4°C +12°C +20°C
Heating water
Heating atten.
+50 +45 +40 +35 +30 +25
+0
Heating mode =
*
winter
("snowman" icon)
Power limit
Factory - ModeV2
V
Heating water
regulation
MODE V2
253
40
100
+10
Cooling atten.
+0
Total bivalent limit
-8
100
Limits
V
Software control
X
Supply water
enabled
V
Power on state =
run
V
Bivalent enabled
V
Power on mode =
heat
V
Output ON - pump
mode (V2+ only)
V
Micro mode
Tovární nastavení regulátoru - modely High Power
Factory - Mode
V
Limit regulation
on (exchanger)
X
Temperature defrost
delay
MODE*
X
Indoor temperature
limit
V
Zero power
allowed
162
X
Slave mode
on
X
ON2 input
enabled
X
Version AOYR
AOYA
V
Version AOYA
AOYD
Exchanger temperature limit
50
5
Regulating period
5
Factory - Com
Communication port
1
COM
Setup - Heat
Indoor temperature limit
min
Outdoor
max
10
-20°C -12°C -4°C +4°C +12°C +20°C
Heating water
Heating atten.
+50 +45 +40 +35 +30 +25
+0
Heating mode =
*
winter
("snowman" icon)
Power limit
Factory - ModeV2
40
100
+10
Cooling atten.
+0
Total bivalent limit
-8
100
Limits
V
Heating water
regulation
V
Software
control
MODE V2
X
Supply water
enabled
V
Power on
state = run
253
V
Bivalent
enabled
V
V
Output ON - pump
mode (V2+ only)
V
Power on mode =
heat
Exchanger temperature limit
60
5
Regulating period
5
Factory - Com
Communication port
Micro
mode
1
COM
Aktuální nastavení regulátoru - ze dne: ...
Factory - Mode
MODE*
Setup - Heat
Limit regulation on
(exchanger)
Temperature
defrost delay
Indoor temperature
limit
Zero power allowed
Slave mode on
ON2 input enabled
Indoor temperature limit
min
Outdoor
-20°C -12°C -4°C +4°C +12°C +20°C
Heating mode =
Cooling atten.
Total bivalent limit
Limits
Exchanger temperature limit
Heating water
regulation
Software control
Supply water
enabled
Power on state =
run
Bivalent enabled
Power on mode =
heat
Output ON - pump
mode (V2+ only)
Heating water
Heating atten.
Version AOYA
AOYD
Factory - ModeV2
MODE V2
*
winter
("snowman" icon)
Power limit
Version AOYR
AOYA
max
10
Micro mode
Factory - Com - Serial
Communication port
COM
Regulating period
Factory - Com - Network
IP Adress
Strukturní kusovník
Vnitřní jednotka
Model ATW-MINI
I.2
XNS
I.6
XNS
I.1
I.4
N
I.8
I.3
I.5
Ozn.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I.7
I.8
Popis
Výměník
Snímač průtoku
Oběhové čerpadlo
Manometr
Řídící jednotka
Ovládací panel
Relé sazba
Relé bival. zdroje
I0002110001
I0002110002
I0002110003
I0002140001
I0002110004
xxxxx
I0002110005
I0002110005
PE
I.7
IMPROMAT KLIMA spol. s r.o.
Tř. T. Bati 5267
762 02 Zlín
tel.: +420 577 004 140
[email protected]
ZÁRUČNÍ LIST
Záruční podmínky:
1. Na tepelné čerpadlo ATW se vztahuje záruka __ roky od data montáže.
2. Záruka se vztahuje pouze na skryté výrobní a montážní vady .
3. Tepelné čerpadlo musí být odborně nainstalováno a po dobu záruky servisováno
autorizovanou firmou.
4. Jednou ročně je nutné tepelné čerpadlo zkontrolovat autorizovanou firmou.
5. Záruka se nevztahuje na poškození zařízení živelnou katastrofou, úderem
blesku, zásahem neautorizovaného servisu, nevhodnou přepravou a nevhodnou obsluhou
neslučující se s pokyny uvedenými v návodu k obsluze.
.
Zákazník:
adresa:
ulice:
město, PSČ:
tel.číslo:
email:
datum montáže:
typ:
seriové číslo:
Přehled pravidelných ročních kontrol a servisních zásahů:
Datum
Popis servisního zásahu
"
Poznámka
Podpis zástupce montážní firmy:
Tento díl patří autorizované firmě provádějící montáž.
POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ
Zákazník:
adresa:
ulice:
město, PSČ:
tel.číslo:
email:
datum montáže:
typ:
seriové číslo:
Potvrzuji že zařízení bylo instalováno dle dohodnutých a oběma stranami schválených
technických dispozic, byla odzkoušena jeho bezvadná funkčnost a že jsem byl seznámen se základní
obsluhou a údržbou.
datum:
v:
podpis:
Instalační protokol
Zákazník:
adresa:
ulice:
město, PSČ:
tel.číslo:
email:
.
.
Montážní firma:
adresa:
ulice:
město, PSČ:
tel.číslo:
email:
Zařízení :
.
sériové číslo:
výkon:
bivalentní zdroj:
umístění venk. jedn.:
Nastavené hodnoty interní regulace si poznačte do tabulky Tab.1 pro budoucí potřebu.
"
Podpis zástupce montážní firmy:
Tento díl patří autorizované firmě provádějící montáž.
POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ
Potvrzuji že zařízení bylo instalováno dle dohodnutých a oběma stranami schválených
technických dispozic, byla odzkoušena jeho bezvadná funkčnost a že jsem byl seznámen se základní
obsluhou a údržbou.
datum:
v:
podpis:
Download

stáhnout - IMPROMAT KLIMA