Slovenská asociácia
motoristického športu
Ročenka 2011
2
OBSAH
I.
Orgány SAMŠ
7
1.
2.
3.
4.
5.
Valné zhromaždenie SAMŠ
Výkonný výbor SAMŠ
Prezídium výkonného výboru
Komisie a výbory SAMŠ
Sekretariát SAMŠ
7
7
7
7
8
II.
Organizačné podmienky
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Všeobecne
Mimoriadna udalosť a jej vyšetrovanie
Tresty (Sankčný poriadok)
Protesty; odvolania na športových podujatiach
Disciplinárny poriadok SAMŠ
Národný odvolací súd SAMŠ (NOS SAMŠ)
Spoločné ustanovenia o konaní pred DV a NOS SAMŠ
Predpisy, školenia
Logá
Reklama na súťažných vozidlách
9
11
12
13
16
17
17
18
19
20
III.
Licencie
21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Typy licencií
Licencie jazdcov (celoročné)
Licencie súťažiacich
Licencie organizátorov
Licencie rozhodcov
Licencie činovníkov pre dozorné a výkonné funkcie
Licencia trate
Schvaľovanie ostatných tratí a rýchlostných skúšok (RS)
Licencia člena SAMŠ
21
22
24
25
26
28
29
29
29
IV.
Rozhodcovia a činovníci
31
1.
2.
3.
4.
5.
Zoznam rozhodcov a činovníkov
Povinnosti rozhodcov a funkcionárov
Pozorovateľ SAMŠ
Bezpečnostný delegát
Delegovanie rozhodcov
31
31
34
34
34
V.
Technické predpisy
37
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Doklady športového vozidla.
Individuálna stavba pretekárskych vozidiel.
Testovanie športových vozidiel pre športovú sezónu
Rozsah technického preberania vozidiel pred podujatím
Zvláštne evidenčné čísla pre rally a CCR.
Štart vozidiel po skončení homologácie
Národné spresnenie pre historické vozidlá.
Katalyzátory
Spresnenie pre vozidlá voľná formula „E/D“ ( 1150 cm3 až 3000 cm3)
Štartovné čísla.
Priezvisko.
Bezpečnostné vybavenie jazdcov a vozidiel
Meranie hluku
Limity hladiny hluku.
Pneumatiky.
Osvetlenie vozidiel rally.
Schválené palivo.
Ochranné klietky vozidiel.
37
37
38
41
42
42
42
43
44
44
44
44
47
48
49
49
50
51
3
VI.
Národné technické predpisy
53
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Technické predpisy vozidiel skupiny „F“
Technické predpisy vozidiel skupiny „P“
Technické predpisy pre skupinu Challenge cross country rally.
Technické predpisy pre štandardné produkčné vozidlá pre slalom
Technické predpisy vozidiel skupiny DRIFT („DR“).
Preteky automobilov do vrchu
Technické predpisy skupiny vozidiel „S“
Technické predpisy vozidiel skupiny „P“ pre PAV
Autokros
Predpisy pre vozidlá divízie Junior buggy
Účasť nehomologovaných vozidiel v autokrose
Národná trieda D3N–2000
53
56
57
58
61
64
68
72
73
77
77
78
VII. FIA - CEZ - Trophy 2011
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
(FIA Zóna strednej Európy)
Bezpečnostné predpisy
FIA CEZ TROPHY 2011 - Zóna strednej Európy – PAV
FIA CEZ TROPHY 2011 - Zóna strednej Európy – PAV Historic
FIA CEZ TROPHY 2011 - Zóna strednej Európy – PAO
FIA CEZ TROPHY 2011 - Zóna strednej Európy – slalom
FIA CEZ TROPHY 2011 - Zóna strednej Európy – autokros
FIA CEZ TROPHY 2011 - Zóna strednej Európy – rallycross
FIA CEZ TROPHY 2011 - Zóna strednej Európy – rally
FIA CEZ TROPHY 2011 - Zóna strednej Európy – Historic rally
FIA CEZ TROPHY 2011 - Zóna strednej Európy – karting
FIA CEZ TROPHY 2011 - Zóna strednej Európy – CCR
VIII. Športové predpisy pre seriály MSR a poháre vypísané SAMŠ
79
81
81
81
83
84
85
86
87
87
88
89
91
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Všeobecné podmienky
Hodnotenie
Majstrovstvá Slovenskej republiky v rally (MSR)
Majstrovstvá Slovenskej republiky PAV
Majstrovstvá Slovenskej republiky PAO
Majstrovstvá Slovenskej republiky autokros a Slovenský autokrosový pohár (SAP)
Pohár Slovenskej republiky v cross country rally CCR
Majstrovstvá Slovenskej republiky v automobilovom slalome
Majstrovstvá Slovenskej republiky v drifte
Národné športové predpisy minikár
91
91
91
95
98
100
102
103
105
106
IX.
Poplatky
121
X.
Športové kalendáre 2011
125
1.
2.
Kalendár FIA CEZ trophy
MSR
125
131
4
Slovenská asociácia motoristického športu (ASN) je podľa článku 4. Štatútu FIA držiteľom
športovej autority vo všetkých oblastiach automobilového, motokárového a minikárového
športu na území Slovenskej republiky, ktorý riadi a organizuje.
Pre automobilový, motokárový a minikárový šport v Slovenskej republike platia Medzinárodné
športové predpisy FIA, FIA/CIK, uverejnené zmeny a doplnky, Národné športové predpisy,
Ročenka SAMŠ, zmeny a doplnky uverejnené SAMŠ (ASN) .
Ing. Peter Roth
prezident SAMŠ
Slovenská asociácia motoristického športu
sídlo: Fatranská 3, 949 01 Nitra,
sekretariát SAMŠ :Fatranská 3, 949 01 Nitra
tel./fax 037 6554696, tel.: 037 655 4697
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko - Nitra č. účtu: 76777/5200
e - mail
[email protected] , www.sams-asn.sk
5
6
I.
Orgány SAMŠ
1.
Valné zhromaždenie SAMŠ
2.
Výkonný výbor SAMŠ
čestný prezident SAMŠ
Anton Michalička
prezident SAMŠ
Ing. Peter Roth
1.viceprezident
viceprezident
Ing. Teodor Štróbl
JUDr.Vladimír Bánoci
členovia VV SAMŠ
Ing. Boris Kočergin
Viliam Liedl ml.
Ing. Jozef Konopka
Jozef Vačko
JUDr. Miroslav Konôpka
RNDr. Gabriela Szczeczinová
Vladimír Mládek
3.
Prezídium výkonného výboru
prezident SAMŠ
1.viceprezident
viceprezident
4.
Ing. Peter Roth
Ing. Teodor Štróbl
JUDr. Vladimír Bánoci
Komisie a výbory SAMŠ
ŠK rally
predseda: RNDr. Gabriela Szczeczinová
členovia: Ing. Rastislav Bánoci, Miroslav Majláth,
Erik Melichárek, Matúš Pavlík, Ing.Marian Sucháč,
Juraj Ulrich
ŠK PAV
predseda: Viliam Liedl ml.
členovia: Peter Mozola, Jaroslav Baránek, Peter
Jureňa, Martin Koiš, Roman Mikušiak,
ŠK PAO
predseda: JUDr. Miroslav Konôpka
členovia: Viliam Liedl st., Ondrej Szilágyi,
Miroslav Horňák st., Zdeno Mikulaško, Ing.Teodor
Štróbl
ŠK autokros
predseda: Jozef Vačko
členovia: Daniela Beckertová, Viliam Bebej,
Vladimír Koška, Ján Kundlák, Ing.Igor Vlasatý
ŠK karting
predseda: Ing. Jozef Konopka
členovia: Ing. Jozef Žiaček, Ing.František Nagy,
Vladimíra Žiačková
ŠK minikáry
predseda: Vladimír Mládek
členovia: Ing. Vladimír Palko, Peter Polák, Peter
Katrenčin, Pavol Gonda, Vladimír Hudec, Ivan
Čitáry ml.
7
ŠK driftu a slalomu
predseda: Ing. Rastislav Bánoci
členovia: Ing. Ľudovít Drus, Norbert Kováčik,
Michal Rajter, Ing. Miroslav Tichý
Technický výbor
predseda: Ing. Boris Kamiňskýj,
členovia: Vincent Kapitančík, Milan Hôlka,
Ing.Ján Kučera, Ing. Ján Paulík, Robert Lenner
Športovo technická komisia
predseda: Ing. Boris Kočergin
členovia: Pavol Bednárik, Vincent Kapitančík,
Robert Lenner, Tomáš Mičinský, Bohuslav Slivka,
Bezpečnostný výbor
predseda: Ing. Ľubomír Šimko
členovia: Štefan Ládi, Ľubomír Blanár, Ing. Petr
Mozola, Ing. Ján Gregor, Tibor Uher, Jozef
Proschinger
Revízna komisia
členovia: Erika Balková, Ing. Jiří Nevřela, Mgr.
Pavol Ovečka, JUDr. Ľ. Majerčík, Viliam. Liedl ml
Disciplinárny výbor
predseda: JUDr. Vladimír Bánoci
Národný odvolací súd
predseda: JUDr. Miroslav Hrášok
5.
Sekretariát SAMŠ
Generálny sekretár
Administratívna pracovníčka
8
Ing. Vojtech Ruisl
Ida Paulíková
II.
1.
Organizačné podmienky
Všeobecne
1.1
Športové podujatia automobilové, motokárové a minikárové riadené SAMŠ na území
Slovenskej republiky musia byť organizované v súlade s Medzinárodnými športovými
predpismi FIA, FIA/CIK, vrátane ich príloh (ďalej len MŠP), národnými športovými predpismi
SAMŠ (ďalej NŠP) a touto ročenkou SAMŠ.
1.2
Právo organizovať športové podujatie v disciplínach SAMŠ majú fyzické alebo právnické
osoby, ktoré sa k organizovaniu podujatia prihlásia v predpísanom termíne a zaviažu sa
dodržiavať MŠP, NŠP a Ročenku SAMŠ. Výber organizátorov je v právomoci VV SAMŠ na
základe odporúčania športových komisií.
1.3
Žiadosť o zapísanie podujatia do medzinárodného alebo národného kalendára je povinný
každý organizátor zaslať na sekretariát SAMŠ v nasledovných termínoch:
a) medzinárodné podujatia so štatútom FIA podľa termínu určeného FIA
b) voľné medzinárodné podujatia podľa termínu určeného FIA
c) národné podujatia do 31. októbra predchádzajúceho roka (ak nie je stanovené inak)
Súčasne so žiadosťou uhradí organizátor príslušný poplatok za zapísanie uvedený v
Ročenke SAMŠ na príslušný rok.
1.4
Pohárové seriály vypísané na území SR podliehajú schváleniu VV SAMŠ po
predchádzajúcom schválení športovou komisiou a TV SAMŠ. Prihlášky pohárov je potrebné
zaslať do 31. októbra predchádzajúceho roku s poplatkom, ktorý je uvedený v prílohe
Ročenky. Schválené pravidlá pre pohár sú distribuované prostredníctvom vyhlasovateľa
pohára. Vyhlásenie výsledkov zabezpečuje vyhlasovateľ. Poháre vypisované podľa MŠP ako
medzinárodné podliehajú schváleniu FIA.
1.5
Organizátori športových podujatí zapísaných v kalendári SAMŠ sú poistení proti škodám
spôsobeným tretím osobám rámcovým poistením zjednaným SAMŠ. Organizátorom sa
odporúča uzavrieť ďalšie poistenie podľa potreby a povahy podujatia. Poistná zmluva bude
zverejnená na oficiálnej internetovej stránke SAMŠ.
1.6
Každému držiteľovi licencie jazdca sa dôrazne odporúča uzavrieť úrazové poistenie platné na
športové motoristické podujatie.
1.7
Účastníci podujatí v zahraničí sú povinní uzavrieť zákonné poistenie pre súťažné vozidlo
(zelená karta), platné pre krajinu, kde sa podujatie koná. Neplatí pre podujatia na
uzatvorených tratiach.
1.8
SAMŠ je vlastníkom všetkých televíznych a prenosových práv súvisiacich s organizovaním
majstrovstiev vypísaných SAMŠ. Výnimkou sú tie, ktoré si vyhradili medzinárodné
organizácie. (FIA, FIA/CIK)
9
1.9
Všetky dlhodobo platné dokumenty ktoré vydáva SAMŠ a organizátori musia byť označené
logom SAMŠ ako nositeľa národnej športovej autority.
1.10
Podujatie majstrovstiev inej krajiny na území Slovenskej republiky môže predbežne dohodnúť
organizátor v súčinnosti so športovou komisiou disciplíny a/alebo športová komisia SAMŠ
príslušnej disciplíny. Schválenie, na základe kladného stanoviska športovej komisie
disciplíny, prislúcha VV SAMŠ. VV SAMŠ určí, kto so zahraničnou ASN dohodne podmienky
konania takého podujatia.
1.11
Pri všetkých podujatiach zapísaných v kalendári SAMŠ organizovaných na území SR, kde je
požadovaná účasť špeciálneho záchranného systému (Príloha H FIA MŠP), musia byť
záchranári držiteľmi licencie SAMŠ. Záchranný systém musí zabezpečovať špeciálne
zásahy, najmä pri likvidácii mimoriadnych udalostí, vyslobodzovaním osôb z havarovaných
vozidiel a odsune havarovaných vozidiel z trate. Finančné náklady spojené s účasťou ZS
hradí organizátor.
1.12
Organizátori, činovníci, súťažiaci, jazdci a členovia tímov sú povinní dodržiavať záväzné
právne predpisy v oblasti životného prostredia
1.13
Športové komisie príslušných disciplín sledujú dodržiavanie termínov prípravy a schvaľovania
dokumentov pre jednotlivé podujatia a robia opatrenia na ich splnenie až po predloženie
návrhu VV SAMŠ na nepovolenie podujatia.
1.14 Evidovaná súťaž SAMŠ
je automobilové podujatie, ktorého organizátor nie je držiteľom licencie organizátora SAMŠ.
Podujatie nie je zaradené do kalendára SAMŠ a nevzťahuje sa naň poistenie SAMŠ ale
organizátor požiadal o zaevidovanie na sekretariáte SAMŠ.
1.14.1 Podmienky konania
Organizátor musí:
–
spĺňať podmienky stanovené v zákone č. 664/2007 (ak sa pre danú súťaž vyžadujú)
–
najneskôr 14 dní pred podujatím zaslať propozície súťaže na SAMŠ
–
splniť stanovené podmienky určené pre vydanie stanoviska k povoleniu cestného
správneho orgánu pre zvláštne užívanie komunikácie pre účely konania automobilových
pretekov.
1.14.2 Zodpovednosť
Za prípravu a priebeh evidovanej súťaže plne zodpovedá organizátor.
1.15 Doping
Antidopingový program je realizovaný v súlade so znením charty proti dopingu a doplnkami
vydanými Antidopingovým výborom SR a Prílohami A a L MŠP FIA.
a) SAMŠ sa zaviazala prostredníctvom charty proti dopingu, dodržiavať všetky záväzky,
ktoré vyplývajú z medzinárodných dokumentov.
b) Na základe smerníc Medzinárodného Olympijského výboru a FIA môžu byť na
podujatiach SAMŠ Antidopingovým výborom uskutočňované dopingové kontroly.
c) Kontroly na alkohol na športových podujatiach SAMŠ môže nariadiť riaditeľ podujatia
alebo hlavný ŠK u pretekárov a činovníkov. Odmietnutie kontroly sa považuje za
priznanie požitia alkoholu na podujatí.
d) Zoznam zakázaných farmakologických skupín látok je uvedený na www.antidoping.sk
e) Organizátor je povinný vytvoriť podmienky pre uskutočnenie antidopingovej kontroly
podľa požiadaviek kontrolórov.
10
2.
Mimoriadna udalosť a jej vyšetrovanie
Mimoriadna udalosť pri podujatiach riadených SAMŠ je taká udalosť, ktorá okamžite alebo
následne vplýva na poškodenie zdravia alebo majetku.
Závažná mimoriadna udalosť je tá, pri ktorej došlo k usmrteniu alebo ťažkému ublíženiu na
zdraví jednej alebo viacerých osôb.
2.1
Vyšetrovanie závažnej mimoriadnej udalosti
Ak dôjde na podujatí k závažnej mimoriadnej udalosti, pri ktorej došlo k usmrteniu alebo
ťažkému zraneniu jednej alebo viacerých osôb, riaditeľ podujatia je povinný:
a) bezodkladne (mail, fax, sms) informovať sekretariát SAMŠ
b) okamžite o tejto závažnej mimoriadnej udalosti informovať hlavného športového
komisára, hlavného technického komisára, bezpečnostného delegáta SAMŠ
c) okamžite po tejto udalosti vytvoriť komisiu zloženú z hlavného technického komisára,
bezpečnostného delegáta SAMŠ, činovníka riaditeľstva zodpovedného za bezpečnosť,
hlavného lekára, ktorá vykoná detailné šetrenie, najmä:
–
zabezpečí dokumentáciu časového priebehu udalosti
–
zaprotokoluje svedeckými výpoveďami priebeh udalostí z hľadiska príčin a miery
zavinenia
–
zabezpečí obrazový, prípadne zvukový materiál (fotodokumentácia, videozáznam a
pod.)
–
zabezpečí a zdokumentuje bezpečnostné prvky posádky a vozidla (vykoná HTK)
–
zhotoví situačný plán udalosti
d) spolupracovať s vyšetrovacími orgánmi Polície a ostatnými bezpečnostnými a
záchrannými zložkami
e) Okamžite po vyšetrení závažnej mimoriadnej udalosti zasiela na SAMŠ správu (podľa
predtlače vydanej FIA), ktorá musí obsahovať nasledovné náležitosti:
–
Videozáznam vozidla a okolia bezprostredne po nehode
–
Údaje o súťažiacom, jazdcovi a spolujazdcovi
–
Údaje o zranených osobách
–
Správu hlavného technického komisára
–
Správu hlavného lekára
–
Správu traťových komisárov, vedúceho trate (RS)
–
Výpovede očitých svedkov udalosti
2.2
Postup pri ostatných mimoriadnych udalostiach
Aj každá mimoriadna udalosť, ktorá nespĺňa definíciu závažnej mimoriadnej udalosti, musí
byť zdokumentovaná. Pričom musia byť dodržané tieto zásady:
a) Za dokumentovanie zodpovedá vedúci trate (vedúci RS), ktorý spolupracuje s technickým
komisárom, ak je ten prítomný na trati.
b) zdokumentovanie sa vykonáva ihneď po nahlásení vzniku mimoriadnej udalosti na
riaditeľstvo podujatia
c) riaditeľstvo podujatia musí vytvoriť časový priestor a dáva pokyn na zdokumentovanie
mimoriadnej udalosti
d) zdokumentovanie bezpečnostných prvkov poškodeného vozidla zabezpečí hlavný
technický komisár
e) zdokumentovanie poškodenia majetku tretej osoby (trvalé porasty, ploty, obrubníky,
zvodidlá a pod.), ktoré sú v blízkosti trate a boli poškodené činnosťou súvisiacou s
konaním súťaže, dokumentuje vedúci trate (ved. RS)
f) originály dokladov, dokumentujúce túto mimoriadnu udalosť, odovzdáva vedúci trate,
(vedúci RS) riaditeľovi podujatia.
2.3
Po oznámení závažnej mimoriadnej udalosti prezident SAMŠ ihneď menuje komisiu, ktorá
podľa dokumentácie zabezpečenej organizátorom a po prípadnom došetrení podáva návrh
na uzavretie mimoriadnej udalosti, prípadne stanoví ďalší postup. Zároveň navrhuje opatrenia
na zabránenie vzniku mimoriadnych udalostí. Stálym členom vyšetrovacej komisie je
11
pracovník sekretariátu SAMŠ, riaditeľ podujatia alebo jeho zástupca, hlavný technický
komisár podujatia, bezpečnostný delegát SAMŠ a predseda príslušnej ŠK.
3.
Tresty (Sankčný poriadok)
3.1
Zásady
Práva a povinnosti súťažiacich, jazdcov, činovníkov a organizátorov športových podujatí, v
pôsobnosti SAMŠ sú stanovené Medzinárodným športovým poriadkom FIA (MŠP FIA),
Národnými športovými predpismi SAMŠ (NŠP SAMŠ) a ďalšími predpismi a normami ktoré
sú vydané SAMŠ. Porušenie uvedených predpisov bude prejednávané príslušnými orgánmi v
jednotlivých prípadoch a postihované nasledovne:
3.2
Porušenie predpisov
Okrem porušenia športových poriadkov (MŠP FIA, NŠP SAMŠ) bude tiež posudzované
nasledovné konanie:
a) Úplatkárstvo alebo pokus o úplatkárstvo činovníkov športového podujatia ako aj
vyžadovanie alebo prijatie úplatku týmito činovníkmi.
b) Akékoľvek konanie smerujúce k účasti vozidla nezodpovedajúceho predpisom na
športovom podujatí.
c) Akékoľvek konanie s úmyslom poškodiť niektorého z účastníkov športového podujatia,
SAMŠ ako celku, funkcionárov SAMŠ alebo záujmy automobilového športu, kartingu a
minikár vo všeobecnosti.
d) Účasť na športovom podujatí, ktoré nie je zapísané v športovom kalendári FIA, FAS AČR
(podľa čl. 1.7, kap 3), SAMŠ alebo účasť na podujatí ktoré nie je zapísané v zozname
evidovaných podujatí, ktorý vedie sekretariát SAMŠ.
e) Úmyselné poškodenie veci niektorého z účastníkov športového podujatia, činovníka
SAMŠ alebo tretej osoby a majetku SAMŠ.
f) Zneužitie právomoci činovníka SAMŠ
g) Nedostatky pri výkone funkcie činovníka a pri správaní sa súťažiaceho, jazdca, člena
tímu na podujatí (napr. činnosť pod vplyvom alkoholu, nešportové správanie, zanedbanie
povinností apod.)
3.3
Orgány a osoby oprávnené ukladať tresty
Ukladať tresty podľa týchto predpisov môžu :
a)
b)
c)
d)
Riaditeľ podujatia
Športoví komisári (Rada športových komisárov)
Disciplinárny výbor SAMŠ (ďalej DV SAMŠ)
Národný odvolací súd
3.4
Stupnice trestov
Jednotlivé orgány a činovníci oprávnení ukladať tresty uvedené v bode 3.3 sú oprávnení
uplatňovať svoju právomoc v tomto rozsahu:
3.4.1
Riaditeľ podujatia:
a) Neumožniť jazdcovi štart na podujatí na základe závad zistených na administratívnom
preberaní, resp. porušení zvláštnych ustanovení, ktoré tento trest ukladajú
b) Uložiť jazdcovi alebo súťažiacemu pokutu vo výške stanovenej predpismi, ak mu to
športové predpisy umožňujú a/alebo ukladajú. Pokuty musia byť zaplatené najneskôr do
48 hod. po ich udelení, zvyčajne do ukončenia podujatia. Zavinené oneskorené
zaplatenie pokuty má za následok zastavenie činnosti najmenej do doby zaplatenia.
c) Vylúčiť jazdca zo športového podujatia, ak mu to umožňujú a/alebo ukladajú športové
predpisy.
d) Uložiť časový trest vyjadrený v sekundách alebo minútach ak mu to umožňujú a/alebo
ukladajú športové predpisy.
3.4.2
Športoví komisári (Rada športových komisárov)
a) Uložiť jazdcovi, súťažiacemu, rozhodcovi a činovníkovi napomenutie.
12
b) Uložiť jazdcovi, súťažiacemu, rozhodcovi a činovníkovi pokutu do 1000,-EUR. Pokuty
musia byť zaplatené najneskôr do 48 hod. po ich udelení, zvyčajne do ukončenia
podujatia. Zavinené oneskorené zaplatenie pokuty má za následok zastavenie činnosti
najmenej do doby zaplatenia.
c) Uložiť časový trest.
d) Vylúčiť jazdca z podujatia na základe správy riaditeľa podujatia o porušení predpisov,
správy technického komisára o porušení technických predpisov alebo na základe
vlastného rozhodnutia. Pred vylúčením jazdca z podujatia je povinnosťou športových
komisárov vypočuť zainteresované strany prípadne aj svedkov a o vylúčení vydať
písomné rozhodnutie.
e) Uložiť niektorý z vyššie uvedených trestov formou písomného rozhodnutia na základe
prejednania podaného protestu.
f) Podať písomný podnet na DV SAMŠ prostredníctvom sekretariátu SAMŠ k prerokovaniu
závažného priestupku, ktorý je potrebné podľa názoru športových komisárov postihovať
vyšším trestom, ktorý nie je v ich kompetencii.
3.4.3
Disciplinárny výbor:
a) Uložiť jazdcovi, súťažiacemu, riaditeľovi, tajomníkovi, organizátorovi alebo ktorémukoľvek
držiteľovi licencie SAMŠ trest podľa MŠP: napomenutie, peňažná pokuta, zákaz činnosti
(suspenzia) alebo diskvalifikácia.
b) Pokuty musia byť zaplatené do 48 hod. po právoplatnom rozhodnutí o ich udelení.
Zavinené oneskorené zaplatenie pokuty má za následok zastavenie činnosti najmenej do
doby zaplatenia. Vybrané pokuty sú príjmom SAMŠ.
c) Uložiť jazdcovi, súťažiacemu, riaditeľovi, tajomníkovi, organizátorovi alebo ktorémukoľvek
držiteľovi licencie SAMŠ trest až do zákazu činnosti (suspenzia) (s medzinárodnou,
národnou platnosťou alebo všeobecne), buď nepodmienečne max. na dobu 1 roka, alebo
podmienečne max. na dobu 1 roka s odkladom max. na dobu 2 rokov. V prípade
nepodmienečného trestu odoberie DV SAMŠ príslušnú licenciu a odovzdá ju na
sekretariát SAMŠ, ktorý ju dotyčnému vráti po uplynutí trestu.
d) Uložiť jazdcovi, súťažiacemu, riaditeľovi, tajomníkovi, organizátorovi alebo ktorémukoľvek
držiteľovi licencie SAMŠ trest diskvalifikácie – doživotného zákazu činnosti s následkom
definitívnej straty práv zúčastniť sa akejkoľvek činnosti riadenej SAMŠ.
e) DV SAMŠ nemá právo meniť už schválené oficiálne výsledky podujatia.
3.4.4
Národný odvolací súd SAMŠ
a) Uložiť jazdcovi, súťažiacemu, riaditeľovi, tajomníkovi, organizátorovi alebo ktorémukoľvek
držiteľovi licencie SAMŠ trest podľa MŠP: napomenutie, peňažná pokuta, zákaz činnosti
(suspenzia) alebo diskvalifikácia.
b) Pokuty musia byť zaplatené do 48 hod. po ich udelení. Zavinené oneskorené zaplatenie
pokuty má za následok zastavenie činnosti najmenej do doby zaplatenia. Vybrané pokuty
sú príjmom SAMŠ.
c) Uložiť jazdcovi, súťažiacemu, riaditeľovi, tajomníkovi, organizátorovi alebo ktorémukoľvek
držiteľovi licencie SAMŠ trest zákazu činnosti (suspenzie) (s medzinárodnou, národnou
platnosťou alebo všeobecne), môže nepodmienečne až na dobu 3 rokov, alebo
podmienečne až na dobu 2 rokov s odkladom až na dobu 5 rokov. V prípade
nepodmienečného trestu odoberie NOS SAMŠ príslušnú licenciu a odovzdá ju na
sekretariát SAMŠ, ktorý ju dotyčnému vráti po uplynutí trestu.
d) Uložiť jazdcovi, súťažiacemu, riaditeľovi, tajomníkovi, organizátorovi alebo ktorémukoľvek
držiteľovi licencie SAMŠ trest diskvalifikácie – doživotného zákazu činnosti s následkom
definitívnej straty práv zúčastniť sa akejkoľvek činnosti riadenej SAMŠ.
e) NOS má právo meniť neoficiálne výsledky podujatia v prípade, že konal na základe
riadne podaného odvolania.
4.
Protesty; odvolania na športových podujatiach
Podávanie protestov a odvolaní sa riadia MŠP FIA a týmito doplnkami:
13
4.1
Predpísaný poplatok za podanie protestu na národných športových podujatiach je 165,- EUR
a na medzinárodných športových podujatiach je 500,- EUR v hotovosti. Ak bude protest
uznaný za opodstatnený, poplatok bude vrátený. Ak bude zamietnutý, poplatok je organizátor
podujatia povinný poukázať na účet SAMŠ.
4.2
Protest musí byť podaný súťažiacim alebo jeho písomne povereným zástupcom (viď kap. III
Licencie) a to v písomnej forme.
4.3
Podávanie technických protestov
Technický protest môže byť podaný len na konkrétnu podskupinu.
skupina motor:
–
blok motora
–
kľukový mechanizmus (kľuková hriadeľ, ojnice, kompletné piesty)
–
hlava valcov
–
rozvody (vačková hriadeľ, ventily, pružiny)
–
zdvihový objem (homologačný list, príslušný technický predpis)
skupina prevody:
–
prevodovka
–
rozvodovka
–
hriadele
skupina systémy:
–
chladiaci systém
–
mazací systém
–
sací systém
–
výfukový systém
–
brzdový systém
–
elektrický systém
–
elektronický systém
skupina vozidlo:
–
zavesenie (ramená, pružiny, tlmiče, stabilizátory)
–
riadenie (volant, stĺpik, skrinka, tiahla, páky)
–
karoséria a šasi
–
kompletné kolesá
Predmetom protestu na uvedenú podskupinu môže byť:
–
nesúlad s homologačným listom vozidla
–
úpravy v rozpore s MŠP FIA Príloha J, prípadne NŠP Ročenka SAMŠ
–
rozmery a hmotnosť
–
materiál
4.4
Poplatky za riešenie technických protestov
Ak pri riešení technického protestu musí byť urobená demontáž predmetu technického
protestu musí byť pre pokrytie nákladov (demontáž, opätovné uvedenie do pôvodného stavu,
cestovné náhrady zúčastnených, úhradu za prípadnú konzultáciu odborníkov a mechanikov,
poplatky za práce v značkovom servise a pod.) zložená kaucia. Orientačná výška kaucie je
uvedená v kapitole II. bode 4.4.1.
Výška kaucie môže dosiahnuť až 10 000,- EUR o ktorej rozhodnú športoví komisári po
konzultácii s hlavným technickým komisárom.
V prípade ak náklady spojené s riešením technického protestu prevýšia zloženú kauciu
súťažiaci musí rozdiel uhradiť do 24 hodín od doručenia rozhodnutia.
14
Kaucia sa vráti súťažiacemu, ktorého protest bol oprávnený a náklady na riešenie protestu vo
vyššie uvedenom termíne musí uhradiť súťažiaci, na ktorého vozidlo bol podaný protest.
4.4.1
Orientačná výška kaucie na úhradu nákladov spojených s nutnou demontážou:
Motor
Demontovaná skupina
do 1 600 cm
3
do 2 500 cm
3
nad 2 500 cm
Hlava motora
Orientačná výška kaucie
2700,- EUR
3500,- EUR
3
5000,- EUR
75% z vyššie uvedenej kaucie
Prevodovka
1700,- EUR
Zavesenie
500,- EUR
4.4.2
Za demontáž menšieho rozsahu (demontáž časti palivového systému, veka vahadiel,
sacieho a výfukového potrubia bez demontáže hlavy valcov, prípadne motora) sa kaucia
nepožaduje za predpokladu že táto nebude podmienená prácou v značkovom servise. Inak
bude požadovaná kaucia vo výške minimálne 500,- EUR
4.4.3
Pri kontrole paliva je záloha za nádobu 35,- EUR a kaucia 500,- EUR k poplatku za podanie
protestu.
4.4.4
Všetky technické kontroly nariadené športovými komisármi vykonávané sú na náklady
kontrolovaného.
4.4.5
Športoví komisári sú povinní rozhodnúť o každom proteste, ktorý bol podaný v priebehu
podujatia. S rozhodnutím musí byť písomnou formou oboznámený súťažiaci, ktorý protest
podal. Ak nie je možné rozhodnúť na mieste o technickom proteste, bude predmet protestu
zaplombovaný alebo inak zaistený a športoví komisári určia miesto a čas, kde bude protest
riešený. Toto musí byť oznámené písomnou formou aj zainteresovaným súťažiacim, ktorí
majú právo byť pri jeho riešení prítomní. Vlastnej technickej kontroly sa okrem oficiálnych
činovníkov môže zúčastniť iba zástupca strany, na ktorú bol protest podaný.
4.4.6
Delegovaní športoví komisári majú právo z vlastnej iniciatívy konať v rámci svojej funkcie aj v
prípade, ak im nebol predložený protest.
4.5
Spôsob národného odvolania
Dotknutá strana, bez ohľadu na štátnu príslušnosť, má právo odvolať sa proti rozhodnutiu
vydaného športovými komisármi podujatia k ASN krajiny, kde bolo rozhodnutie prijaté, podľa
ustanovení čl. 180 a nasl. MŠP. Poplatok za odvolanie je 670,- EUR na národných
športových podujatiach a 1340,- EUR na medzinárodných športových podujatiach. Do
rozhodnutia o odvolaní bude predmet odvolania zaplombovaný alebo inak zaistený
technickými komisármi a NOS určí miesto a čas, kde bude odvolanie riešené. Toto musí byť
oznámené písomnou formou aj zainteresovaným súťažiacim, ktorí majú právo byť pri jeho
riešení prítomní.
4.6
Spôsob medzinárodného odvolania.
Spôsob podania a lehoty medzinárodného odvolania sú dané Pravidlami konania pred
Medzinárodným odvolacím súdom.
15
5.
5.1
Disciplinárny poriadok SAMŠ
Základné ustanovenie
V disciplinárnom konaní v rámci SAMŠ sa prejednávajú priestupky, ktorých sa dopustila
niektorá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom licencie a bola zúčastnená na
športovom podujatí a ktoré odporujú platným predpisom FIA a SAMŠ, pravidlám športovej
činnosti alebo pokynom činovníkov, či podvodné alebo akékoľvek počínanie škodiace
záujmom motoristického športu a podujatiu, alebo počínanie narušujúce poriadok a etiku
športovca alebo činovníka v súvislosti s motoristickým športom.
5.2
Disciplinárny orgán
a) V disciplinárnom konaní rozhoduje Disciplinárny výbor SAMŠ (DV SAMŠ). Predsedu DV
SAMŠ menuje VV SAMŠ.
b) Prezident SAMŠ na prejednávanie jednotlivých priestupkov menuje minimálne ďalších
dvoch členov podľa povahy priestupku. Žiadny z členov DV SAMŠ nesmie byť
zainteresovaný akýmkoľvek spôsobom v prejednávanom spore. V prípade, že sa
prejednávaný prípad týka predsedu DV SAMŠ, bude menovaný iný predseda
rozhodnutím prezidenta SAMŠ.
c) Na rokovanie DV SAMŠ je prizvaný aj predseda toho orgánu (komisie, výboru), ktorého
problém sa bude riešiť.
5.3
Disciplinárne konanie
a) Disciplinárne konanie sa uskutočňuje na základe písomného podnetu. Podnet môže
podať:
–
VV SAMŠ
–
komisie SAMŠ
–
výbory SAMŠ
–
Rada športových komisárov
Podnety sa doručujú na sekretariát SAMŠ, ktorý ich bezodkladne predkladá predsedovi DV
SAMŠ. Podnet musí byť prerokovaný bezodkladne najneskôr do 2 mesiacov od jeho
doručenia.
b) Každá osoba (držiteľ licencie) má právo brániť sa osobne. Ak sa niektorá z predvolaných
strán nedostaví a neoznámi závažný dôvod, môže byť rozhodnutie DV SAMŠ vyhlásené
aj v jej neprítomnosti.
c) DV SAMŠ o prerokovaní podnetu vydáva písomné rozhodnutie.
d) Rokovanie DV SAMŠ je verejné a ústne. V odôvodnených prípadoch môže DV SAMŠ
rozhodnúť o vylúčení verejnosti. Porada o rozhodovaní DV SAMŠ sa koná vždy s
vylúčením verejnosti. Rozhodnutie sa naopak vyhlasuje vždy verejne.
e) V disciplinárnom konaní musia byt' náležite a objektívne objasnené a posúdené všetky
okolnosti prejednávaného prípadu. Za týmto účelom je disciplinárny orgán oprávnený
predvolať k prejednávaniu potrebné osoby, ktoré môžu podať príslušné svedectvo.
Taktiež je oprávnený vyžiadať si potrebné písomné dokumenty a správy, prípadne
znalecké vyjadrenie.
f) Akonáhle sú dostatočne objasnené všetky podstatné okolnosti prípadu, rozhodne DV
SAMŠ o uložení trestu. Môže však tiež rozhodnúť, že od uloženia trestu upúšťa, pokiaľ
príde k záveru, že sám priebeh disciplinárneho konania splnil svoj výchovný účel s
ohľadom na previnilca a povahu jeho previnenia nie je nutné trest udeľovať.
g) Pokiaľ' sa preukáže, že k previneniu nedošlo, DV SAMŠ vydá rozhodnutie, že sa
disciplinárne konanie zastavuje.
h) Disciplinárne konanie nie je možné zahájiť pokiaľ od previnenia uplynula doba dlhšia ako
jeden rok.
i) Do premlčacej doby sa nezapočítava doba, počas ktorej nebolo možné prípad prerokovať
pre zákonnú prekážku.
j) DV SAMŠ má právo vypracovať interný sadzobník pokút za štandardné priestupky. V
tomto prípade bude sadzobník po schválení VV SAMŠ publikovaný.
16
k) DV SAMŠ môže svoje právoplatné rozhodnutie o treste za porušenie predpisov zmeniť
na základe nanovo predložených dôkazov. Návrh na obnovu prejednávania je nutné
podať v lehote do 1 mesiaca od doby, kedy sa ten, kto obnovu navrhuje dozvedel o
dôvode na obnovenie, najneskôr však do 1 roka od nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia DV SAMŠ.
l) Ak nebolo podané odvolanie, rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom vydania rozhodnutia.
5.4
Lehoty a odvolanie
a) Termínové tresty plynú odo dňa účinnosti rozhodnutia DV SAMŠ.
b) Proti každému rozhodnutiu DV SAMŠ sa môže potrestaný odvolať k NOS SAMŠ.
c) Odvolanie sa musí podať písomne na adresu sídla SAMŠ do 7 dní od doručenia
napadnutého rozhodnutia DV SAMŠ. Poplatok za odvolanie proti rozhodnutiu DV SAMŠ
činí 665,- EUR a musí byť zaplatený do rovnakého termínu do pokladne alebo na účet
SAMŠ, inak odvolanie nie je účinné. Ak NOS SAMŠ odvolaniu nevyhovie alebo vyhovie
iba čiastočne, poplatok celý alebo časť, ktorú určí NOS SAMŠ prepadá v prospech
SAMŠ. Ak NOS SAMŠ odvolaniu vyhovie, SAMŠ vráti poplatok odvolateľovi.
d) Podanie účinného odvolania k NOS SAMŠ voči rozhodnutiu DV SAMŠ má odkladný
účinok.
5.5
Evidencia
a) Sekretariát SAMŠ vedie evidenciu uložených trestov.
b) Písomný materiál z disciplinárneho konania sa uschová na sekretariáte SAMŠ najmenej
na dobu 5 rokov odo dňa rozhodnutia.
6.
Národný odvolací súd SAMŠ (NOS SAMŠ)
Národný odvolací súd SAMŠ koná v súlade s čl. 180 a nasl. MŠP.
V prípade, že sa všetky strany zúčastnené na odvolaní dohodnú na tom, že jediným
predmetom odvolania je interpretácia predpisov a žiadna strana si neželá predvolanie
svedkov, môže byť upustené od vypočutia. Písomné vyjadrenie každej zo strán je potom
posúdené NOS SAMŠ.
NOS SAMŠ môže vydať pravidlá konania pred NOS SAMŠ.
7.
Spoločné ustanovenia o konaní pred DV a NOS SAMŠ
Každá osoba (držiteľ licencie) má právo brániť sa osobne. Ak sa niektorá z predvolaných
strán nedostaví a neoznámi závažný dôvod, môže byť rozhodnutie disciplinárneho výboru
komisie alebo NOS SAMŠ vyhlásené aj v jej neprítomnosti.
7.1
Dôverný charakter
Každý člen DV alebo NOS sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o priebehu a podrobnostiach
pojednávania. Zasadnutie NOS SAMŠ je v zásade neverejné.
7.2
Doručovanie písomností
Všetky písomnosti musia byť doručené do vlastných rúk všetkým zainteresovaným. .
Písomnosti sa doručujú na poslednú známu adresu zainteresovaného. Ak sa písomnosť
nepodarí adresátovi doručiť, za deň doručenia sa považuje deň, kedy uplynula lehota
uloženia zásielky na pošte alebo deň, kedy adresát odmietol zásielku prijať, alebo deň, keď
pošta vráti nedoručenú zásielku z dôvodu, že adresát sa na adrese nezdržuje a to aj v
prípade, že sa adresát o týchto skutočnostiach nedozvedel.
7.3
Zverejňovanie rozhodnutí
DV SAMŠ a NOS SAMŠ majú právo zverejniť alebo nechať zverejniť svoje právoplatné
rozhodnutia. Rovnako uviesť mená všetkých zúčastnených. Osoby, ktoré sú uvedené v
zverejnených právoplatných rozhodnutiach DV SAMŠ a/alebo NOS SAMŠ, nemajú právo z
17
titulu tohto zverejnenia akokoľvek postupovať proti SAMŠ ani proti osobám, ktoré rozhodnutia
zverejnili.
7.4
Náklady spojené s rozhodovaním DV a NOS SAMŠ
Náklady spojené so zasadnutím a rozhodovaním DV a NOS SAMŠ budú po ukončení
sekretariátom SAMŠ uplatňované voči strane ktorej bol uložený trest, pokiaľ príslušný orgán
nestanoví inak.
8.
Predpisy, školenia
Jednotlivé medzinárodné a národné športové predpisy sú rozdelené do nasledovných skupín
(ďalej oblasti predpisov):
Názov oblasti/
zodpovedný
Základná / z: ŠTK
Technicko- bezpečnostné predpisy
/ z: BV
Technické predpisy
historikov / z:TV
Technické predpisy
/ z: TV
Rally
/ z: ŠK rally
Obsah v rámci FIA
MŠP FIA (FIA International
Sporting Code), Všeobecné
predpisy … (General
prescriptions ...)
Príloha H - Odporúčania na
dohľad nad traťou a
pohotovostné služby
Príloha L - Licencie jazdcov,
predpisy pre lekárske
vyšetrenia jazdcov,
vybavenie jazdcov,
správanie sa jazdcov na
okruhoch
Príloha A - MŠP
Príloha K - Športové a
technické predpisy pre
historické vozidlá
Príloha J - Delenie,
definovanie a špecifikácia
vozidiel
Športové predpisy pre FIA
regionálne majstrovstvá
v rally
Obsah v rámci SAMŠ
Garant predpisov
Ročenka SAMŠ všeobecná časť
Ing. Boris Kočergin
Ročenka SAMŠ príslušné časti o
bezpečnosti,
schvaľovaní tratí atď.
Ing. Ľubomír Šimko
Ročenka SAMŠ - časť
historické vozidlá
Robert Lenner
Ročenka SAMŠ technické predpisy
Robert Lenner
Ročenka SAMŠ - časť
rally, NŠP rally
RNDr.
G.Szczeczinová
CCR
/ z: ŠK rally
Všeobecné predpisy pre
podujatia CCR
Ročenka SAMŠ - časť
CCR
Juraj Ulrich
Slalom
/ z: ŠK slalomu a
driftingu
Predpisy slalom pre CEZ
Ročenka SAMŠ - časť
slalom, drifting
NŠP slalom, drifting
Ing. Rastislav Bánoci
PAO
/ z: ŠK PAO
Predpisy PAO,
Príloha O - Kritériá pre
schvaľovanie pretekárskych
okruhov
Ročenka SAMŠ - časť
PAO, NŠP PAO
Ing. Teodor Štróbl
PAV
/ z: ŠK PAV
Predpisy PAV
Ročenka SAMŠ - časť
PAV, NŠP PAV
Ing. Peter Mozola
Autokros
/ z: ŠK autokros
Príloha M - Športové
pravidlá pre autokros a
rallykros, Predpisy ME pre
autokros a rallykros
Ročenka SAMŠ - časť
AK a RK, NŠP AK a RK
Ing. Jozef Vačko
Karting
/ z: ŠK karting
Ročenka FIA/CIK
Minikáry
/ z: ŠK minikár
18
Ročenka SAMŠ - časť
karting, NŠP karting
Ing. Jozef Konopka
Ročenka SAMŠ - časť
minikáry, NŠP minikáry
Vladimír Mládek
8.1
Garant oblasti predpisov
Vykonáva tieto činnosti:
a) Má k dispozícii a priebežne dostáva originály všetkých medzinárodných predpisov
týkajúcich sa danej oblasti ako aj všetky aktualizácie (napr. Bulletiny).
b) Zabezpečuje (koordinuje) preklad medzinárodných predpisov do slovenčiny.
c) Udržiava elektronickú podobu slovenskej verzie príslušnej oblasti medzinárodných a
národných športových predpisov v aktuálnom stave, vrátane predhlásených zmien.
d) Všetky zmeny príslušnej oblasti národných a medzinárodných športových predpisov
dáva prostredníctvom sekretariátu SAMŠ zverejniť na internetových stránkach SAMŠ.
e) Poskytuje pre sekretariát SAMŠ pred začiatkom sezóny podklady pre písomné vydanie
národných a medzinárodných športových predpisov príslušnej oblasti.
8.2
Lektori
Lektorov menuje prezident SAMŠ. Pred sezónou a počas sezóny vykonávajú školenie
jazdcov, činovníkov, rozhodcov, organizátorov a ďalších účastníkov športových podujatí.
8.3
Harmonogram tvorby predpisov a školení
Školenia jazdcov, činovníkov, organizátorov a ostatných účastníkov športových podujatí
môžu byť uskutočnené až po školení lektorov v čase keď sú k dispozícii medzinárodné
a národné športové predpisy.
9.
Logá
Podľa rozhodnutia FIA a v nadväznosti na postavenie SAMŠ v riadení automobilového športu
budú organizátori používať nasledovné logá
9.1
FIA
Logo môže byť používané SAMŠ ako vyjadrenie jej príslušnosti k FIA. Nesmie byť
umiestnené na žiadnych materiáloch vydávaných organizátorom.
9.2
FIA championship
Nemôže byť umiestnené spoločne s logami reklamných partnerov.
9.3
FIA Sanctioned event
Toto logo sa používa pri všetkých ostatných podujatiach zapísaných v medzinárodnom
kalendári FIA. Musí byť vytlačené šikmo cez pravý spodný roh loga podujatia. Nesmie sa
objaviť samostatne.
19
9.4
FIA CEZ Trophy
Toto logo sa používa na dokumentoch podujatí zaradených do seriálu FIA CEZ Trophy
9.5
Slovenská asociácia motoristického športu
Toto logo používa SAMŠ a všetky jej organizačné zložky. Musí byť uvedené aj na všetkých
oficiálnych materiáloch organizátora. Umiestnené musí byť oddelene od loga reklamných
partnerov. Týmto logom vyjadruje organizátor svoju príslušnosť k SAMŠ ako riadiacemu
orgánu automobilového športu, kartingu a minikár v Slovenskej republike. Nesmie byť
použité nikde inde bez súhlasu ASN (SAMŠ).
Musí byť umiestnené aj na každom súťažnom vozidle ak je licencia súťažiaceho alebo jazdca
vydaná SAMŠ.
10. Reklama na súťažných vozidlách
a) Povinná reklama sa riadi kapitolou XVI., čl. 202-212 MŠP FIA, v rally čl. 15.1 športových
predpisov.
b) Ďalšia reklama na súťažných vozidlách môže byť organizátorom ponúknutá iba ako
voliteľná. Jej odmietnutie nemôže znamenať v žiadnom prípade vyšší vklad ako
dvojnásobok. Voliteľnú reklamu týkajúcu sa značky automobilu, pneumatík, pohonných
hmôt alebo mazív môže súťažiaci odmietnuť bez toho, aby musel zaplatiť zvýšený vklad.
c) Na sklách vozidla nie je povolené umiestňovať žiadne reklamné nápisy, okrem 10 cm
širokého pásu v hornej časti predného skla za predpokladu, že reklama nebráni vo
výhľade jazdcovi a 8 cm širokého pásu v hornej časti zadného okna.
d) Na zadnom skle súťažného vozidla môže byť umiestnená transparentná nálepka so
štartovným číslom iba toho automobilového podujatia, na ktorom sa jazdec zúčastňuje.
e) Súťažiaci môžu na svoje súťažné vozidlo umiestniť ľubovoľnú reklamu pod podmienkou,
že vyhovuje právnemu poriadku krajiny organizátora a FIA predpisom, nie je hanlivá a nie
je náboženskej alebo politickej povahy
20
III. Licencie
1.
Typy licencií
V roku 2011 budú vydávané sekretariátom SAMŠ nasledovné druhy licencií:
a) Medzinárodná licencia jazdca (spolujazdca) stupeň R – PAV, Rally
b) Medzinárodná licencia jazdca stupeň C, B, A - okruhy
c) Národná licencia jazdca (spolujazdca)
d) Licencia súťažiaceho
e) Licencia rozhodcu
f) Licencia činovníka pre dozorné a výkonné funkcie
g) Licencia organizátora
h) Licencia trate
i) Licencia jazdeckej školy (PAO, rally)
j) Licencia člena SAMŠ
Tlačivá žiadostí je možné vyzdvihnúť na sekretariáte SAMŠ a u predsedov športových komisií
alebo stiahnuť z www.sams-asn.sk. Poplatky za licencie schvaľuje VV SAMŠ. V zmysle MŠP
FIA môže jazdec vlastniť iba jednu licenciu.
1.1
Licencie, o ktoré nebude požiadané najneskôr do konca januára príslušného roka budú
považované za omeškané. V týchto prípadoch bude uplatnený poplatok za omeškanie vo
výške 33,- EUR k pôvodnému licenčnému poplatku. (Nevzťahuje sa na nových žiadateľov).
1.2
Za expresný príplatok 33,- EUR k pôvodnej cene licencie je možné licenciu vystaviť do 1 dňa
po predložení potrebných dokladov.
1.3
Vydávanie medzinárodných licencií jazdcov sa riadi pravidlami FIA Medzinárodného
športového poriadku, špeciálne jeho článkov 45, 47 a Kapitoly VIII a prílohou L MŠP FIA.
V prípade, že Ročenka stanovuje obmedzenia pre licencie jazdcov alebo súťažiacich, bude
toto obmedzenie uvedené na licencii.
1.4
Pre disciplínu slalom, drift, pre pohárové podujatia ( SRP, SAP, NP-PAV) môžu byť vydané
denné licencie, platné iba na jedno podujatie. Sú vystavované jednotlivými organizátormi
formou zoznamu jazdcov. Podmienkou vystavenia tejto licencie je vek minimálne 18 rokov.
Podmienkou získania dennej licencie na podujatí je absolovanie inštruktáže, ktoré
vykonávajú lektori menovaní prezidentom SAMŠ na návrh predsedov ŠK. Všetky žiadosti
o denné licencie so záznamom o inštruktáži, je organizátor povinný zaznamenať na tlačive,
ktoré je zverejnené na web stráke SAMŠ a zaslať do dvoch dní na sekretariát SAMŠ.
Žiadateľ musí byť držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Tento druh licencie nemá
kvalifikačnú nadväznosť na získanie národnej alebo medzinárodnej licencie a jej držiteľ tejto
licencie nemôže byť hodnotený v celoročnej klasifikácii.
1.5
Na všetkých podujatiach, kde sa vyžaduje predloženie licencie, musí byť predložený
výhradne originál licencie. Žiadne iné, ani úradne overené kópie sa neuznávajú.
1.6
Licencia SAMŠ môže byť v zmysle ustanovení MŠP FIA vydaná aj jazdcovi alebo
spolujazdcovi, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky,ak to podľa tejto ročenky pre
niektoré skupiny licencií nie je vylúčené.
21
1.7
Dohoda o licenciách
Národné športové autority Českej republiky FAS AČR a Slovenskej republiky SAMŠ sa
dohodli na vzájomnom uznávaní licencií a to:
Pre sezónu 2011 budú na všetkých národných podujatiach oboch krajín, ktoré nie sú
zapísané v kalendári FIA uznávané licencie národné vydané niektorou z oboch ASN.
1.8
Platnosť národných licencií je vyznačená príslušnou nálepkou označujúcou rok vydania
licencie. Všetky licencie vydané SAMŠ majú platnosť do konca kalendárneho roka, v ktorom
boli vydané ak na licencii nie je stanovené inak.
1.9
Jazdec, ktorý je držiteľom licencie inej ASN a preukáže, že je občanom Slovenskej republiky,
sa môže zúčastňovať a byť klasifikovaný v majstrovstvách Slovenskej republiky.
2.
Licencie jazdcov (celoročné)
2.1
Národné licencie jazdcov
Noví žiadatelia, ktorí neboli držiteľmi licencie v období posledných dvoch rokov (neplatí pre
PAO) musia absolvovať rozšírené teoretické a praktické školenie organizované Športovou
komisiou SAMŠ príslušnej disciplíny alebo subjektom, ktorý má licenciu jazdeckej školy.
2.1.1
Žiadosti o vystavenie licencie jazdcov sa podávajú na sekretariát SAMŠ. Licencie môžu byť
žiadateľom vydané po absolvovaní predpísaných školení a skúšok. Komisie určia základné
termíny školení držiteľov licencií. Tieto termíny budú oznámené žiadateľom, ktorí zaslali
načas vyplnenú žiadosť o licenciu. Žiadateľ o licenciu, ktorý sa nezúčastní školenia ani v
jednom z určených termínov, môže absolvovať individuálne školenie. V tomto prípade je však
povinný uhradiť vzniknuté náklady s tým spojené. Sekretariát SAMŠ vedie zoznam vydaných
licencií jazdcov podľa disciplín na ktoré boli vyškolení a tento zverejní na web stránke SAMŠ.
2.1.2
Vekové hranice pre vydanie licencie jazdca:
Základná veková hranica pre získanie licencie jazdca je 18 rokov. Pre jednotlivé disciplíny
platia nasledovné výnimky:
a.
b.
c.
d.
e.
PAO, PAV, Junior rally
PAV, PAO, slalom,
Drift, autokros,
autokros Junior Buggy, H4
minikáry, karting
16 rokov
14 rokov (vozidlo do 1600 cm3)
15 rokov
10 rokov
podľa predpisov príslušných
disciplín
Licenciu je možné vydať po dovŕšení minimálneho veku jazdca. U žiadateľov o licenciu
mladších ako 18 rokov je potrebný úradne overený súhlas obidvoch rodičov.
V národných juniorských kategóriách môže byť jazdec klasifikovaný od dňa, keď dosiahol
požadovaný vstupný vek juniorskej kategórie, až do konca kalendárneho roka, v ktorom
dovŕšil výstupný vek v juniorskej kategórii.
2.1.3
Obmedzenia pre držiteľov národnej licencie jazdcov mladších ako 18 rokov
2.1.3.1 Disciplína PAV
a) Jazdci vo veku od 14 rokov môžu súťažiť iba s vozidlami do objemu 1600 cm3.
b) Jazdci vo veku od 16 rokov – iba s vozidlami do objemu 2000 cm3.
2.1.3.2 Disciplína slalom
Na podujatiach automobilového slalomu, môžu jazdci vo veku 14 – 18 rokov súťažiť iba s
vozidlami do objemu1600 cm3.
2.1.3.3 Disciplína rally – Junior rally
22
Na podujatiach rally MSR a SRP môžu držitelia licencie Junior rally vo veku 16 – 18 rokov
súťažiť len na vozidle s objemom do 1400 cm3. Licencia im bude vydaná len po absolvovaní
rozšíreného školenia žiadateľov o licenciu rally, prípadne Rally školy.
2.1.3.4 Diciplína PAO
Na podujatiach PAO môžu títo jazdci súťažiť po dosiahnutí veku 14 rokov – s vozidlom do
objemu 1600 cm3.
2.1.4
Požiadavky na vydanie národnej licencie jazdca PAO
Žiadatelia, ktorí žiadajú o vystavenie národnej licencie PAO prvý krát bude národná licencia
PAO vystavená iba po absolvovaní vstupného predpísaného školenia (v okruhovej škole) a
úspešnom zložení okruhových skúšok
Žiadatelia , ktorí už boli držiteľmi licencie PAO a jej platnosť zanikla, sú povinní absolvovať
praktické skúšky alebo preskúšanie podľa rozhodnutia komise PAO
Nárok na vydanie národnej licencie jazdca PAO bez absolvovania vstupného školenia zaniká,
ak tento jazdec počas posledných dvoch rokoch neštartoval na pretekoch na okruhu.
2.1.4.1 Disciplína rally
Noví žiadatelia, ktorí neboli držiteľmi licencie v období posledných dvoch rokov musia
odštartovať na rally MSR len s vozidlom s objemom do 2000 cm3 dovtedy, kým nebudú
klasifikovaní na piatich súťažiach. V prípade jazdcov, ktorí už v minulosti vlastnili licenciu
jazdca, rozhodne Rally komisia.
2.2
Medzinárodné licencie jazdcov
2.2.1
Na vydanie medzinárodnej licencie jazdca musí žiadateľ dovŕšiť minimálne 16 rokov pred 1.
januárom prvého roka platnosti licencie.
2.2.2
Licencia stupňa R
Vydáva ju ASN žiadateľa v súlade s Prílohou L MŠP FIA. Žiadatelia o vydanie medzinárodnej
licencie musia absolvovať skúšobnú dobu v priebehu ktorej musia s národnou licenciou
absolvovať minimálne päť podujatí MSR. V prípade žiadateľov o licenciu, ktorí v minulosti
vlastnili medzinárodnú licenciu o jej pridelení rozhodne na základe žiadosti menovaného
Komisia PAV, resp. Rally komisia.
2.2.3
Licencia stupňa C
(vyžaduje sa pre FIA majstrovstvá v Autokrose, Rallykrosse) Vydáva ju ASN žiadateľa v
súlade s Prílohou L MŠP FIA. Pre splnenie kritérií musia žiadatelia najprv absolvovať
skúšobnú dobu s najvyšším stupňom národnej licencie, alebo medzinárodnou CIK licenciu B.
V priebehu dvoch rokov sa musia sledovať či uspokojivo súťažia na najmenej piatich
pretekoch na okruhu v pôsobnosti ASN.
2.2.4
Licencie stupňa A alebo B
a) vydáva jazdcovi ASN
b) Pre kvalifikáciu na licenciu stupňa B musí byť jazdec počas 24 mesiacov klasifikovaný
najmenej v 5 pretekoch národného majstrovstva alebo v medzinárodných pretekoch.
c) Pre kvalifikáciu na stupeň A, musia byť splnené požiadavky bodu b. Jazdec musí byť v
čase 24 mesiacov pred podaním žiadosti klasifikovaný medzi prvými piatimi v celkovej
klasifikácii 5 pretekov, v ktorých sa vyžaduje licencia stupňa B, alebo v bežnom alebo v
predchádzajúcom roku skončil medzi prvými 5 v konečnej klasifikácii majstrovstva, pre
ktoré sa vyžaduje licencia stupňa B.
d) FIA môže požiadať ASN, aby predložila výsledky jazdca na preskúmanie.
e) Ak si jazdec chce udržať kvalifikáciu pre vydanie licencie stupňa A alebo B, musí sa
zúčastniť najmenej jedného medzinárodného podujatia príslušnej kategórie v priebehu
predchádzajúceho 12 mesačného obdobia.
23
2.2.5
Splnenie podmienok uvedených v článkoch 2.2.2, 2.2.3 a 2.2.4 budú sledovať a evidovať
športové komisie SAMŠ
2.2.6
V zmysle MŠP FIA bude každému vlastníkovi licencie vydaný zdravotný preukaz.
Požadované údaje v zdravotnom preukaze vyplní športový alebo praktický lekár pre
dospelých (mládež) v regióne bydliska žiadateľa a potvrdí ich správnosť. Rozsah vyšetrenia
je uvedený v zdravotnom preukaze.
3.
Licencie súťažiacich
3.1.1
a)
b)
c)
d)
SAMŠ vydáva nasledovné licencie súťažiaceho
Licencia súťažiaceho na právnickú alebo fyzickú osobu – podnikateľa
Licencia súťažiaceho na združenie občanov
Licencia na fyzickú osobu – pre viacerých jazdcov
Licencia na fyzickú osobu – s obmedzením pre jedného jazdca
3.1.2
Podmienky vydávania licencie súťažiaceho
3.1.2.1
Žiadateľ o licenciu súťažiaceho ako aj splnomocnený zástupca súťažiaceho musí byť starší
ako 18 rokov. Žiadosti sa podávajú na tlačivách – Žiadosť o vystavenie licencie súťažiaceho.
3.1.2.2
Právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia (ďalej len právnické osoby):
a) K žiadosti prikladajú výpis z obchodného registra (originál alebo úradne overenú kópiu),
nie starší ako tri mesiace, resp. kópiu živnostenského listu, nie staršiu ako tri mesiace.
b) K žiadosti prikladajú písomné splnomocnenie v zmysle Občianskeho zákonníka o
zastupovaní od štatutárneho orgánu právnickej osoby (od držiteľa živnostenského
oprávnenia) pre osobu, ktorá bude ako splnomocnený zástupca súťažiaceho oprávnená
konať v mene právnickej osoby (živnostníka) a bude uvedená na licencii súťažiaceho,
zároveň bude splnomocnená na konanie vo veci žiadosti o licenciu súťažiaceho (pokiaľ
nekoná priamo štatutárny orgán). Podpis štatutárneho orgánu (živnostníka) na
splnomocnení musí byť úradne overený.
c) Žiadateľ môže v žiadosti uviesť aj iný názov licencie súťažiaceho ako obchodné meno
právnickej osoby – žiadateľa. V tomto prípade na licencii súťažiaceho bude uvedený
názov súťažiaceho ako aj obchodný názov žiadateľa o licenciu súťažiaceho.
d) Zahraničná právnická osoba predkladá doklady podľa písm. a), b), avšak všetky
písomnosti musia byť úradne preložené (mimo žiadateľa z Českej republiky).
e) Licencia sa vydáva na názov súťažiaceho (ak to žiadateľ požaduje), na obchodné meno
žiadateľa, sídlo (miesto podnikania) a IČO.
3.1.2.3 Združenie občanov
a) K žiadosti prikladá stanovy združenia schválené Ministerstvom vnútra SR alebo ich
úradne overenú kópiu.
b) Ak nekoná za združenie priamo štatutárny orgán, je nutné priložiť písomné
splnomocnenie pre osobu, ktorá bude uvedená na licencii súťažiaceho ako
splnomocnený zástupca súťažiaceho a bude oprávnený konať v mene združenia a bude
konať aj vo veci žiadosti o licenciu súťažiaceho. Podpis štatutárneho orgánu na
splnomocnení musí byť úradne overený.
c) Žiadateľ môže v žiadosti uviesť aj iný názov licencie súťažiaceho ako názov združenia
občanov – žiadateľa. V tomto prípade na licencii súťažiaceho bude uvedený názov
súťažiaceho ako aj názov združenia, ktorý žiada o licenciu súťažiaceho.
d) Zahraničný žiadateľ – združenie občanov je povinný doložiť notársky overený doklad (nie
starší ako tri mesiace) o právnej subjektivite, právnej forme, sídle a štatutárnom orgáne,
všetko úradne preložené (mimo žiadateľa z Českej republiky).
e) Licencia sa vydáva na názov súťažiaceho (ak to žiadateľ požaduje), na obchodné meno
žiadateľa, sídlo (miesto podnikania) a IČO.
24
3.1.2.4 Fyzická osoba – občan
a) K žiadosti predkladá osobný doklad totožnosti (ak je žiadosť podaná osobne), alebo jeho
podpis sa žiadosti musí byť úradne overený.
b) Licencia sa vydáva na meno, bydlisko a dátum narodenia.
c) Žiadateľ koná osobne a nemôže splnomocniť inú osobu, ktorá by mala byť uvedená ako
splnomocnený zástupca súťažiaceho.
d) Žiadateľ nemôže uviesť na žiadosť iný názov licencie súťažiaceho, licencia bude vydaná
len na jeho meno.
e) Licencia s obmedzením pre jedného jazdca bude vydaná za znížený poplatok.
Obmedzenie bude vyznačené na licencii
3.1.3
Povinnosti súťažiaceho
a) Splnomocnený zástupca súťažiaceho uvedený na licencii súťažiaceho môže splnomocniť
(úradne overené splnomocnenie) tretiu osobu na svoje zastupovanie na podujatí a pred
orgánmi SAMŠ. To platí aj pre licenciu súťažiaceho vydanú na fyzickú osobu – občana.
b) V prípade konania voči súťažiacemu zo strany SAMŠ, prípadne následne aj iných
orgánov a inštitúcií) sa za súťažiaceho berie subjekt, ktorý žiadal o licenciu súťažiaceho.
c) Ak sa jazdec (posádka) nezúčastní na podujatí a bol prihlásený, musí sa súťažiaci
ospravedlniť organizátorovi najneskôr do začiatku administratívneho preberania. V
prípade, že sa tak nestane, môže byť súťažiaci (posádka) postúpený na disciplinárne
konanie na základe návrhu príslušnej športovej komisie disciplíny.
3.1.4
Licencie súťažiaceho v disciplíne automobilový slalom, drift, v SRP a
Národnom pohári PAV, SAP
3.1.4.1
Na podujatiach automobilového slalomu a driftu v MSR licencia jazdca nahrádza licenciu
súťažiaceho.
3.1.4.2
Na podujatiach SRP, NP PAV a SAP ak súťažiaci nie je držiteľom licencie súťažiaceho,
nahrádza licenciu súťažiaceho celoročná licencia jazdca (alebo spolujazdca). Ak jazdec
(alebo spolujazdec) nie je držiteľom celoročnej licencie jazdca, preberá funkciu súťažiaceho
jazdec a jeho denná licencia nahrádza licenciu súťažiaceho.
4.
4.1
a)
b)
c)
4.2
Licencie organizátorov
O organizovanie športového podujatia SAMŠ môže požiadať organizátor, a to:
Právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ
Združenie občanov
Fyzická osoba – občan
Podmienky, ktoré musí splniť organizátor pred zápisom do kalendára SAMŠ:
4.2.1
Žiadateľ o zápis do kalendára (žiadateľ o licenciu organizátora) – fyzická osoba ako aj
predseda organizačného výboru musia byť starší ako 18 rokov.
4.2.2
Právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia (ďalej len právnické
osoby):
a) K žiadosti prikladajú výpis z obchodného registra, resp. iný rovnocenný doklad (originál
alebo úradne overenú kópiu), nie starší ako tri mesiace, resp. kópiu živnostenského listu,
nie staršiu ako tri mesiace.
b) K žiadosti prikladajú písomné splnomocnenie v zmysle Občianskeho zákonníka o
zastupovaní od štatutárneho orgánu právnickej osoby pre osobu, ktorá bude ako
splnomocnený zástupca konať v mene organizátora. Podpis štatutárneho orgánu na
splnomocnení musí byť úradne overený.
25
4.2.3
Združenie občanov
a) K žiadosti prikladá stanovy združenia schválené Ministerstvom vnútra SR alebo ich
úradne overenú kópiu.
b) Ak nekoná za združenie priamo štatutárny orgán, je nutné priložiť písomné
splnomocnenie pre osobu, ktorá bude konať v mene organizátora. Podpis štatutárneho
orgánu na splnomocnení musí byť úradne overený.
4.2.4
Fyzická osoba – občan
a) K žiadosti predkladá osobný doklad totožnosti (ak je žiadosť podaná osobne), alebo jeho
podpis sa žiadosti musí byť úradne overený.
b) Žiadateľ koná osobne
4.3
Licenciu organizátora získava fyzická alebo právnická osoba (kapitola II, článok 1.2)
zapísaním do kalendára SAMŠ a vydaním poverenia na usporiadanie podujatia. Žiadateľ o
zápis do kalendára SAMŠ (čiže žiadateľ o licenciu organizátora) je povinný predložiť doklady
o žiadateľovi podľa vyššie uvedených ustanovení. Poplatok za zapísanie podujatia do
kalendára športových podujatí je zároveň poplatkom za vydanie licencie organizátora.
5.
5.1
Licencie rozhodcov
Všeobecné zásady
a) Termín pre podanie žiadosti o licenciu rozhodcu (športového komisára, technického
komisára, časomerača) je do 31.12. predchádzajúceho roka. Tlačivá žiadostí sú k
dispozícii na webstránke SAMŠ
b) Licencie rozhodcov (ŠK, TK, ČM ) po splnení požadovaných podmienok vydáva
sekretariát SAMŠ.
c) Licencia rozhodcu oprávňuje jej držiteľa k voľnému vstupu na všetky podujatia
usporiadané v rámci SAMŠ na území SR ako diváka.
5.2
Druhy licencií
a) licencie športových komisárov (ŠK)
b) licencie technických komisárov (TK)
c) licencie časomeračov a počítačov výsledkov (ČM)
d) licencie časomeračských skupín (ČMS)
5.2.1
Kvalifikačné triedy
a) licencia 1.kvalifikačnej triedy (1.KT)
b) licencia 2.kvalifikačnej triedy (2.KT)
c) licencia 3.kvalifikačnej triedy (3.KT)
5.2.2
Všeobecné podmienky získania licencie rozhodcu 3. KT u nových žiadateľov
Licenciu rozhodcu SAMŠ môže získať fyzická osoba po dovŕšení 18 rokov, ak splní
nasledujúce podmienky:
a) podá žiadosť o licenciu rozhodcu pre príslušnú odbornosť v termíne do 31.1. príslušného
roka
b) uhradí predpísaný poplatok
c) absolvuje školenie pre zvolenú odbornosť
d) potvrdí skúškou potrebné znalosti pre výkon funkcie rozhodcu v danej odbornosti.
5.2.3
Špeciálne podmienky pre získanie licencie rozhodcu 3. KT u nových
žiadateľov
Športový komisár:
–
minimálne na 3 športových podujatiach SAMŠ vykonával funkciu riaditeľa, tajomníka
alebo činovníka pre styk so súťažiacimi
–
má odporúčanie od príslušných športových komisií
26
Technický komisár:
–
ukončil strednú školu s maturitou so strojárskym zameraním, alebo vysokú školu
technického smeru
5.3
Školenia a skúšky rozhodcov
Každoročne je organizované školenie rozhodcov SAMŠ. Vykonávajú ho lektori menovaní
prezidentom SAMŠ. Všetci držitelia licencii rozhodcu a noví žiadatelia o licenciu rozhodcu sú
povinní zúčastňovať sa vypísaných seminárov, školení, preškolení a podrobiť sa
záverečnému testu. Pri neúčasti (aj ospravedlnenej) na seminároch a školeniach počas
dvoch po sebe idúcich rokoch bude rozhodca preradený automaticky do nižšej KT.
Rozhodca 3. KT bude vyradený z evidencie.
Rozhodca, ktorý sa nezúčastní riadneho školenia, alebo neuspeje v testoch, môže požiadať o
individuálne doškolenie s náhradným preskúšaním. Rozhodca, ktorý sa nezúčastní riadneho
školenia ani náhradného doškolenia alebo neuspeje v preskúšaní, nemôže byť delegovaný
na podujatia.
5.4
Zvýšenie kvalifikačných tried rozhodcov
O zvýšenie kvalifikačnej triedy pre konkrétnu odbornosť žiada záujemca písomne a dokladuje
splnenie požadovaných podmienok. Konajú sa, ak sú splnené všetky podmienky a je
dostatočný počet záujemcov. Skúšobnú komisiu menuje prezident SAMŠ na návrh ŠTK
SAMŠ.
5.4.1
Podmienky pre získanie druhej kvalifikačnej triedy:
Záujemca o získanie 2. KT rozhodcu musí splniť tieto podmienky:
a) absolvovať minimálne 15 rôznych automobilových podujatí ako rozhodca s licenciou tretej
kvalifikačnej triedy
b) písomne sa prihlásiť na sekretariát SAMŠ ku skúškam na zvýšenie kvalifikačnej triedy
c) doložiť potvrdený doklad od hlavného (ŠK, TK, ČM) o účasti vo funkcii rozhodcu na
automobilových podujatiach s uvedením funkcie, ktorú vykonával
d) bude na vykonanie skúšok odporučený ŠTK SAMŠ
e) úspešne urobí teoretické skúšky podľa zvolenej špecializácie, o ktorú požiadal
U odbornosti športový komisár podmienky vykonávania funkcie ŠK na podujatiach, ktoré sú
uvedené vyššie môžu, byť nahradené vykonávaním funkcie riaditeľa na 15 automobilových
súťažiach rôznych disciplín. V prípade len jednej disciplíny bude podmienka účasti uznaná
len pre túto disciplínu a pre ostatné disciplíny musí byť splnená účasť vo funkcii športového
komisára tretej kvalifikačnej triedy.
5.4.2
Podmienky pre získanie prvej kvalifikačnej triedy:
Záujemca o získanie 1. KT rozhodcu musí splniť tieto podmienky:
a) absolvuje minimálne 20 rôznych automobilových pretekoch ako rozhodca s licenciou
druhej kvalifikačnej triedy
b) písomne sa prihlási na sekretariát SAMŠ ku skúškam na zvýšenie kvalifikačnej triedy
c) doloží potvrdený doklad od hlavného (ŠK, TK, ČM) o účasti vo funkcii rozhodcu na
automobilových podujatiach s uvedením funkcie, ktorú vykonával
d) bude na vykonanie skúšok doporučený ŠTK SAMŠ
e) úspešne urobí teoretické skúšky a praktické skúšky podľa zvolenej špecializácie, o ktorú
požiadal.
5.5
Časomeračské skupiny
5.5.1
Podmienky na získanie licencie časomeračskej skupiny pre konkrétnu
disciplínu
Písomná žiadosť zaslaná v termíne na sekretariát SAMŠ obsahujúca:
a) údaje o členoch skupiny (meno, adresa, kvalifikačná trieda, č. a druh licencie)
b) údaje o časomernom zariadení (značka a typ zariadenia, rok výroby, údaj o platnom
ateste zo SMÚ a zákl. tech. parametre)
c) údaje o technickom vybavení
27
d) údaje o programovom vybavení (pôvod)
e) popis systému merania /spôsob príjmu a vyhodnocovanie času, spôsob prenosu do
počítača, triedenie údajov/
f) ďalšie údaje (absolvované podujatia a pod.)
g) predloženie ukážky výstupov a výsledkov
Vedúci časomeračskej skupiny (žiadateľ o licenciu) musí byť držiteľom licencie časomerača
I. KT pre príslušnú disciplínu a ostatní členovia skupiny (okrem obsluhy výpočtovej techniky)
musia byť držitelia platnej licencie časomerača.
5.5.2
Požiadavky na technické a programové vybavenie časomeračskej skupiny
Základné požiadavky na technické a programové vybavenie (netýka sa spracovania
výsledkov automobilových rally)
a) Časomerné zariadenie s možnosťou ovládania snímacím zariadením a priamym vstupom
času do počítača (počítač nie je možné používať ako časomerné zariadenie) s
možnosťou nastavenia denného času, s presnosťou minimálne 1/1000 sek s vlastným
integrovaným zariadením pre tlač meraného času.
b) Záložné časomerné zariadenie rovnakého alebo podobného typu ako je hlavné.
c) Snímacie zariadenia (fotobunka, snímače, vysielače a pod.).
d) Možnosť vydania výsledkov so všetkými potrebnými údajmi do päť minút po skončení
jednotlivých tréningov alebo pretekov.
e) Zabezpečiť výstup priebežných výsledkov v reálnom čase na sieť monitorov (resp.
vlastných monitorov).
5.5.3
Posúdenie činnosti časomeračskej skupiny pred vydaním licencie
Činnosť časomeračskej skupiny pred získaním licencie posúdi lektor (lektori) menovaní
prezidentom SAMŠ na návrh ŠTK SAMŠ. Vyžaduje sa kladné vyjadrenie lektora (lektorov) na
2 podujatiach každej disciplíny, na ktorú je žiadaná licencia.
Žiadosti o licencie časomeračských skupín budú posúdené ŠTK SAMŠ . Po splnení
predpísaných podmienok jej bude vydaná licencia. Licencia sa vydáva na jeden kalendárny
rok s individuálnym špecifikovaním oblasti platnosti.
5.5.4
Obnovenie licencie časomeračskej skupiny (ČMS)
Termín pre podanie žiadosti o licenciu časomeračskej skupiny je do 31.12. na nasledujúci
rok. Prílohou žiadosti musí byť popis technického, programového a personálneho vybavenia
časomeračskej skupiny pre príslušný rok, ktorým ČMS potvrdzuje splnenie podmienok.
Licenciu ČMS vydáva sekretariát SAMŠ po schválení ŠTK SAMŠ.
5.5.5
Zverejnenie zoznamu časomeračských skupín a kontrola ich činnosti
Zoznam držiteľov licencií časomeračských skupín včítane rozsahu oprávnení sa zverejňuje
na internetovej stránke SAMŠ.
ŠTK SAMŠ môže vykonávať na športových podujatiach kontroly plnenia podmienok pre
činnosť ČMS. V tom prípade vedúci ČMS je povinný na vyzvanie predložiť bez odkladu
zástupcovi ŠTK SAMŠ požadovanú dokumentáciu a informácie.
6.
6.1
a)
b)
c)
d)
e)
Licencie činovníkov pre dozorné a výkonné funkcie
Druhy licencií
Riaditeľ podujatia
Tajomník
Vedúci RS a zástupca ved. RS
Štartér
Záchranár
6.2
Podmienkou získania licencie podľa bodu 6.1 je absolvovanie školenia a záverečných skúšok
(pohovoru), ktoré zabezpečujú príslušné ŠK za účasti menovaného lektora. Pre školenia
28
bude určený len 1 základný termín. Mimo neho je možné dohodnúť individuálny termín
školenia. V tomto prípade je povinné uhradenie všetkých poplatkov spojených so školením.
7.
7.1
Licencia trate
Druhy vydávaných licencií
SAMŠ vydáva licencie pre
–
Trvalé okruhy
–
Dočasné okruhy
7.2
Platnosť licencie
Licencia trvalého okruhu platnosť tri roky od dátumu vystavenia. Ak dôjde k zmenám oproti
schvaľovaciemu protokolu, licencia stráca platnosť.
Licencia dočasného okruhu platí iba na jedno podujatie.
7.3
Licencia sa vydáva na základe obhliadky a schvaľovacieho protokolu trate. Neoddeliteľnou
súčasťou licencie trate je protokol o schválení trate s popisom trate, príslušenstva,
bezpečnostných prvkov a pod.
8.
Schvaľovanie ostatných tratí a rýchlostných skúšok (RS)
Pre ostatné trate a RS sa licencia nevydáva. Trate podliehajú komisionálnemu schváleniu na
základe ktorého je vydaný protokol o schválení trate. Schvaľovanie tratí pre minikáry sa riadi
národnými predpismi pre tieto disciplíny.
8.1
Komisia pre schválenie trate a RS
a) Riaditeľ podujatia (poverený zástupca)
b) Vedúci trate
c) Delegovaný zástupca bezpečnostného výboru SAMŠ (BV)
8.2
Termíny
Schvaľovacie konanie sa musí uskutočniť najneskôr 4 týždne pred konaním podujatia. Pri
schvaľovaní trate je riaditeľ podujatia povinný predložiť stanovisko príslušných orgánov k
uvedenému podujatiu a bezpečnostný plán.
8.3
Protokol o schválení trate a RS
V protokole o schvaľovaní budú uvedené bezpečnostné opatrenia a podmienky pre
organizátora, ktoré je povinný splniť najneskôr do začiatku podujatia. Obsahuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Názov, druh podujatia
Meno organizátora
Údaje o trati (šírka, dĺžka, profil, povrch atď.)
Plán trate s umiestnením stanovíšť traťových komisárov a zakázaných priestorov
Vyznačenie diváckych priestorov a ich zabezpečenie
Údaje o parkovisku pretekárskych vozidiel, servisnom parkovisku a uzavretom parkovisku
a ich zabezpečení.
g) Umiestnenie stanovíšť rozhodcov
Informácie uvedené pod písmenami d) až g) môžu byť popísané v Bezpečnostnom pláne
podujatia, potom sa tento bezpečnostný plán stáva súčasťou Protokolu o schválení trate
(RS).
9.
Licencia člena SAMŠ
Licenciu člena SAMŠ môže získať fyzická osoby s trvalým pobytom na území SR, ktorá nie je
držiteľom inej licencie SAMŠ. Licenciu člena SAMŠ vydáva sekretariát SAMŠ na základe
žiadosti za stanovený poplatok. Licencia člena SAMŠ oprávňuje držiteľa zúčastňovať sa
činnosti SAMŠ v rámci športovej disciplíny, ktorú si člen vybral a vyznačil na žiadosti o
vydanie licencie.
29
30
IV. Rozhodcovia a činovníci
1.
Zoznam rozhodcov a činovníkov
Športové podujatia, ktoré riadi SAMŠ musia mať podľa druhu týchto rozhodcov a činovníkov
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
2.
2.1
Športoví komisári (ŠK)
Riaditelia športových podujatí (zástupcovia)
Tajomníci športových podujatí
Bezpečnostný delegát
Časomerači vrátane počítačov výsledkov (ČM)
Technickí komisári (TK)
Vedúci rýchlostných skúšok (zástupcovia), vedúci trate
Činovníci pre bezpečnosť
Záchranár na motoristickom športovom podujatí
Rozhodcovia faktu
Štartéri
Traťoví komisári a vlajkoví signalizátori
Činovník pre starostlivosť o jazdcov
Rozhodcovia driftu
Povinnosti rozhodcov a funkcionárov
Zakázané funkcie
Žiadny delegovaný činovník nemôže na športovom podujatí vykonávať inú funkciu, než pre
ktorú bol delegovaný.
2.2
Rozhodcovia a činovníci pre dozorné a výkonné funkcie musia na podujatí, kde vykonávajú
funkciu, mať licenciu viditeľne umiestnenú. Držiteľ licencie nesmie mať licenciu viditeľne
umiestnenú na podujatiach, kde nevykonáva funkciu alebo nesúťaží. Licencia ho oprávňuje
iba k voľnému vstupu ako diváka.
2.3
Hlavný športový komisár
a) Je zodpovedný za zvolávanie a dodržiavanie plánu zasadnutí rady športových komisárov,
jej programu a zápisov zo zasadnutí. Tiež je zodpovedný za kontrolu licencií všetkých
hlavných činovníkov na podujatí
b) Musí byť v úzkom kontakte s riaditeľom podujatia, aby bol zabezpečený riadny priebeh
podujatia
c) Je povinný predložiť sekretariátu SAMŠ správu ŠK do 48 hodín po ukončení podujatia,
kópiu správy zasiela v rovnakom termíne predsedovi ŠK príslušnej disciplíny a
predsedovi ŠTK SAMŠ. Pri medzinárodných podujatiach, kde sú delegovaní zahraniční
ŠK je správu o podujatí povinný vypracovať športový komisár s licenciou vydanou SAMŠ.
d) Má právo pri výkone dozornej funkcie vyžadovať úzku spoluprácu s hlavným TK a
hlavným ČM
2.4
Športový komisár
Športoví komisári nie sú žiadnym spôsobom zodpovední za organizáciu športového podujatia
a nesmú mať žiadnu výkonnú ani inú funkciu, ktorá sa vzťahuje k príslušnému podujatiu.
Nenesú z titulu svojej funkcie zodpovednosť voči nikomu inému, len k ASN, ktorej podliehajú.
ŠK vystupujú na podujatí spoločne pod vedením hlavného ŠK. ŠK môžu odísť zo športového
podujatia iba so súhlasom riaditeľa podujatia a hlavného ŠK.
2.5
Hlavný technický komisár
a) Zodpovedá za činnosť delegovaných TK na podujatí.
b) Zodpovedá za to, že všetky prevzaté vozidlá, výstroj jazdcov sú preberané v zmysle
platných predpisov FIA a NŠP SAMŠ a spracuje protokol o prevzatých vozidlách a tento
predkladá riaditeľovi podujatia a rade športových komisárov.
31
c) Je povinný predložiť sekretariátu SAMŠ správu TK s prílohami do 48 hodín po ukončení
podujatia, kópiu správy zasiela v rovnakom termíne predsedovi príslušnej športovej
komisie, ŠTK SAMŠ a predsedovi technického výboru.
d) Je zodpovedný za prešetrenie a spracovanie potrebnej dokumentácie pri vzniku
závažných mimoriadnych udalostí. Originál tejto dokumentácie odovzdáva riaditeľovi
podujatia.
e) V správe HTK musí byť uvedené havárie vozidiel s rozsahom poškodenia vyžadujúcim
opakované testovanie.
f) Vykonáva technické merania, kontroly a zaujíma odborné stanovisko k technickým
protestom a svoje stanovisko predkladá písomne rade športových komisárov a riaditeľovi
podujatia pre radu športových komisárov.
g) Môže odísť zo športového podujatia iba so súhlasom riaditeľa podujatia a hlavného ŠK.
2.6
Technický komisár
a) Technický komisár je podriadený hlavnému technickému komisárovi.
b) V prípade neprítomnosti hlavného technického komisára preberá jeho práva a povinnosti
technický komisár uvedený v oficiálnom rozdeľovníku SAMŠ pre dané podujatie na
druhom mieste, za hlavným technickým komisárom.
c) Zodpovedá za prácu urobenú na pokyn hlavného TK.
d) Podľa pokynov HTK vykonáva technické merania, značenia a kontroly.
e) Informácie a výsledky svojej činnosti odovzdáva iba hlavnému TK písomnou formou.
f) Začiatok práce TK je najneskôr pol hodiny pred začiatkom technického preberania, pokiaľ
organizátor nestanoví inak.
g) TK môžu odísť zo športového podujatia iba so súhlasom hlavného TK.
2.7
Hlavný časomerač (vedúci časomeračskej skupiny)
a)
b)
c)
d)
e)
Hlási sa riaditeľovi podujatia, ktorý mu dá potrebné inštrukcie.
Na požiadanie Rady ŠK sa zúčastňuje na jej zasadnutí.
Riadi, plánuje a kontroluje prácu časomeračov na podujatí
Zodpovedá za spracovanie výsledkov podujatia a predkladá ich riaditeľovi resp. RŠK
Spracuje a predloží správu o činnosti časomeračov a počítačov výsledkov na
predpísanom tlačive ŠTK SAMŠ a ŠK disciplíny do 48 hodín po ukončení podujatia.
f) Môže odísť zo športového podujatia iba so súhlasom riaditeľa podujatia a hlavného ŠK.
g) Neoznamuje časy alebo výsledky nikomu, s výnimkou ŠK a riaditeľa podujatia.
2.8
Časomerač
a)
b)
c)
d)
e)
f)
V stanovenom termíne sa hlási u hlavného časomerača
pred začiatkom merania preverí meracie prístroje a overí ich presnosť.
Pripraví a nechá hlavnému časomeračovi podpísať výsledky.
Na meranie času môže používať iba prístroje uznané ASN.
Stanoví časy, ktoré všetci účastníci potrebovali k absolvovaniu trate.
Odovzdá originálne záznamy o meraní času (kontrolné listiny, jazdné výkazy, originály
pások z meracích hodín atď.) riaditeľovi podujatia (u časomeračských skupín má túto
povinnosť vedúci časomeračskej skupiny, pričom nie je podstatné, či táto podmienka je
obsiahnutá v zmluve medzi organizátorom a časomeračskou skupinou)
g) Neoznamuje časy alebo výsledky nikomu, s výnimkou ŠK a riaditeľa podujatia, ak
nedostane od hlavného ČM iné inštrukcie
h) ČM môžu odísť zo športového podujatia iba so súhlasom hlavného ČM.
2.9
Riaditeľ, tajomník, organizátor podujatia
2.9.1
Zvláštne ustanovenia, školenia a licencie činovníkov, výsledky a záverečná
správa z podujatia
a) Zvláštne ustanovenia (ZU) sú organizátori povinní zaslať v časovom predstihu 10
týždňov (pokiaľ predpisy FIA nestanovujú inak) predsedovi príslušnej športovej komisie
SAMŠ. Športová komisia SAMŠ vykoná kontrolu ZU, v spolupráci s organizátorom
odstráni prípadné nedostatky a predseda príslušnej športovej komisie zašle odsúhlasenú
verziu e-mailom na sekretariát SAMŠ a organizátorovi. 2 exempáre ZU v tlačenej podobe
32
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
je organizátor povinný zaslať na sekretariát SAMŠ na vyznačenie schvaľovacej doložky.
Sekretariát SAMŠ Zvláštne ustanovenia so schvaľovacou doložkou zverejní na
webstránke SAMŠ.
Delegovanému hlavnému technickému komisárovi a hlavnému časomeračovi sú
organizátori povinní zaslať zvláštne ustanovenia najneskôr 4 týždne pred konaním
podujatia pre potreby upresnenia počtu rozhodcov.
Riaditeľ podujatia zodpovedá za preškolenie všetkých činovníkov a ich vybavenie
požadovanou dokumentáciou k výkonu príslušnej funkcie.
Organizátori sú povinní pred začatím podujatia vypracovať menný zoznam činovníkov a
podpísané prezenčné listiny zo školení mať uložené na sekretariáte súťaže k nahliadnutiu
a kontrole pre športových komisárov a bezpečnostného delegáta SAMŠ.
1 mesiac pred konaním podujatia je organizátor povinný požiadať o vystavenie licencie
pre činovníkov pre dozorné a výkonné funkcie.
Organizátori sú povinní zaslať oficiálne výsledky v elektronickej podobe na e-mailovú
adresu SAMŠ.
Organizátori sú povinní vypracovať a na sekretariát SAMŠ doručiť záverečnú správu z
podujatia a oficiálne výsledky do 48 hodín po ukončení podujatia. Správu zašle tiež
predsedovi príslušnej športovej komisie.
V prípade, ak sa podujatie neuskutoční je organizátor povinný oznámiť túto skutočnosť
všetkým rozhodcom, ktorých sa táto skutočnosť týka najneskôr 2 týždne pred termínom
podujatia.
2.9.2
Podmienky pre prácu rozhodcov
2.9.2.1 Podmienky pre technické preberanie
Organizátor je povinný vytvoriť priestor pre technické preberanie vozidiel chránený pred
poveternostnými vplyvmi a pred divákmi, vybavený stolom, stoličkami a osvetlením a
prípojkou elektrického prúdu (neplatí pre slalom). Pre PAV by tento priestor by mal byť v
blízkosti parkoviska pretekárskych vozidiel, alebo trate, bez ďalšej prepravy pretekárskych
vozidiel ináč ako po vlastnej osi.
2.9.2.2 Časový rozpis technického preberania
Časový rozpis technického preberania musí organizátor zostaviť tak, aby čas preberania
jedného vozidla nebol kratší ako 5 minút. Pri preberaní na viacerých stanovištiach je potrebné
počítať minimálne s dvomi TK na jedno stanovište. Organizátor je povinný vydať záväzný
časový rozpis pristavenia jednotlivých súťažných vozidiel na technické preberanie (neplatí pre
slalom a drift).
2.9.2.3 Podmienky pre záverečnú technickú kontrolu
Pre záverečnú technickú kontrolu musí organizátor zabezpečiť uzatvorený zastrešený
priestor bez prístupu (možnosti zasahovania) nezúčastnených osôb, ktorý musí byť vybavený
minimálne zdvihákom osvetlením pracoviska a stolíkom so stoličkami.
2.9.2.4 Vybavenie a umiestnenie stanovíšť časomeračov pri rally
Stanovištia časomeračov musia byť vybavené stolom, minimálne 2 stoličkami a prístreškom
proti dažďu, ktorý musí byť riešený tak, aby zabezpečil ochranu časomeračov a techniky. V
prípade chladného, veterného a daždivého počasia sa odporúča na stanovištia umiestniť
skriňové vozidlá, kde bude umiestnený stôl a technika časomeračov. V prípade, že sa súťaž
koná za zníženej viditeľnosti, musia byť stanovištia vybavené primeraným osvetlením.
Stanovištia musia byť volené tak, aby bolo možné bezpečne odstaviť vozidlo časomerača s
materiálom a vybavením. Stanovište RS-CIEĽ musí byť v priestore, kde je dostatočná
úniková zóna pre prípad kolízie súťažného vozidla. Časové kontroly musia byť zriadené na
prehľadnom mieste a na dostatočne širokej komunikácii pre prípad predbiehania vozidiel
meškajúcimi do ČK. V prípade, že je do súťaže zaradená „okruhová“ RS, je potrebné zaistiť
do priestoru letmého štartu/ cieľa skriňové (dodávkové) vozidlo, v ktorom bude priestor pre
cca 4 časomeračov a prívod elektrickej energie 230 V Všetky stanovištia musia byť ohradené
zábranami tak, aby usmernili pohyb divákov mimo priestor časomeračov a trate.
2.9.2.5 Vybavenie stanovíšť časomeračov pri PAV
33
Na štarte musí byť uzavretý zastrešený priestor pre umiestnenie časomeračov a techniky na
spracovanie časov, kopírovanie výsledkov s prípojkou 230 V. Z tohto priestoru musí byť
výhľad na štartovú čiaru. V cieli uzavretý zastrešený priestor pre umiestnenie časomeračov a
techniky.
2.9.2.6 Podujatie konané podľa odlišných pravidiel
Ak sa podujatie (alebo jeho časť) koná podľa pravidiel odlišných od pravidiel FIA alebo SAMŠ
(majstrovstvá, národné, značkové, pohárové iných krajín a pod.), je organizátor povinný dať k
dispozícii delegovaným činovníkom najneskôr pred začatím podujatia príslušnú
dokumentáciu týkajúcu sa rozdelenia tried, skupín a ich národné predpisy.
3.
Pozorovateľ SAMŠ
SAMŠ na základe návrhu príslušnej športovej komisie môže delegovať na podujatie
pozorovateľa. Organizátor je povinný umožniť pozorovateľovi vstup do všetkých priestorov a
na všetky oficiálne rokovania, poskytnúť mu dokumentáciu podujatia a ostatné doklady
potrebné na vyhodnotenie a vybaviť ho príslušným označením. Pozorovateľ nemá športovú
právomoc na podujatí, ale môže sa zúčastniť zasadnutí rady športových komisárov.
Hodnotiacu správu pozorovateľ predkladá do 7 dní športovej komisii a na sekretariát SAMŠ.
4.
Bezpečnostný delegát
a) Je zodpovedný za kontrolu trate (RS), jej súlad s Prílohou H MŠP FIA, so schvaľovacím
protokolom (Bezpečnostným plánom) a s povoleniami príslušných orgánov štátnej správy
b) V prípade zistených nedostatkov informuje riaditeľa podujatia a zároveň predkladá návrhy
na riešenie, ktoré však majú charakter odporúčaní.
c) Spolupracuje pri vyšetrovaní mimoriadnych udalostí na jednotlivých podujatiach.
5.
5.1
Delegovanie rozhodcov
Počty delegovaných rozhodcov
Minimálne počty rozhodcov na automobilové podujatia sú nasledovné:
Národné podujatia/medzinárodné podujatia.
PAV
NP PAV
ŠK
TK
prebera
nie
TK
pretek
ČM
3/3
AK
SAK
Karting
Rally
SRP
CCR
Slalom
Drift
PAO
3/3
1
3/3
3/3
1
1/3
1/1
1
3
3/5
(*1)
(*1)
(*1)
1/2
1
7+2
váženie
3/5
(*1)
(*1)
(*1)
1/2
1
3/5 + 2
váženie
2+1 AMB
(*2)
(*2)
(*2)
Podľa
trate
0
6
3/5+ 2
váženie
3/5+ 2
váženie
3/3 + 2
váženie
3/5
4
6
1
1
2
* počty TK a ČK na rally:
(*1) Počet TK pre MSR rally
Pre technické preberanie sú minimálne počty TK: HTK + dvaja TK na každé stanovište
preberania + dvaja TK na značenie kontrolovaných prvkov. Ak budú vykonávané ďalšie
kontroly potom je potrebné: dvaja TK pre váženie vozidiel a dvaja TK na meranie hluku.
Pre kontrolu nad priebehom rally sú minimálne počty TK: HTK + dvaja TK pre dohľad v
servise a kontrole preskupenia + dvaja TK pre kontroly vykonávané v priebehu rally + jeden
TK pre značenie pneu + jeden TK pre kontrolu značenia pneu. Ak budú vykonávané ďalšie
kontroly potom je potrebné: dvaja TK pre váženie vozidiel a dvaja TK na meranie hluku.
Počet TK pre samostatné podujatie SRP
Pre technické preberanie na SRP sú minimálne počty TK: jeden HTK + dvaja TK na každé
stanovište preberania.
Pre kontrolu nad priebehom SRP sú minimálne počty TK: jeden HTK + dvaja TK pre dohľad v
servise a kontrole preskupenia, ktorí zároveň vykonávajú kontroly v priebehu rally.
34
(*2) počet ČM musí umožniť nasledovné obsadenie stanovíšť - MSR: 7 ČM pre RS včítane
ČK pred RS a 1 až 2 počítači výsledkov, SRP: 4 ČM pre RS.
5.2
5.2.1
Postup pri delegovaní rozhodcov
Schvaľovanie a distribúcia rozdeľovníka rozhodcov
Každá športová komisia predloží VV SAMŠ a športovo technickej komisii SAMŠ návrh na
delegovanie športových komisárov, hlavného technického komisára do 31.1. Rozdeľovník
vypracuje športovo technická komisia. Tento návrh podlieha konečnému schváleniu VV
SAMŠ. Schválený rozdeľovník rozhodcov rozosiela sekretariát SAMŠ formou delegovania
organizátorom a delegovaným rozhodcom a je pre všetkých zainteresovaných záväzný.
5.2.2
Spracovanie rozdeľovníka
Pri tvorbe rozdeľovníkov musia byť dodržané nasledovné zásady:
a) na každom podujatí PAV, PAO, K, AK a rally (mimo SRP, SAP, slalom a drift) musí byť
hlavný ŠK, TK a ČM držiteľom I. KT
b) ak sú na podujatie určení športoví komisári zo zahraničia, športový komisár delegovaný
SAMŠ je povinný podať správu o podujatí ako hlavný ŠK a pre posudzovanie nároku na
náhradu je považovaný za prvého ŠK
c) v základnom rozdeľovníku na rally sú delegovaní 20 ČM. ČM uvedený v rozdeľovníku na
podujatie ako prvý vykonáva funkciu hlavného časomerača a je povinný podľa počtu
stanovíšť a spôsobu spracovania výsledkov upresniť s organizátorom potrebný počet ČM
a následne vykonať doplnenie ČM.
d) v základnom rozdeľovníku na rally sú delegovaní 4 TK. Hlavný upresní s organizátorom
počet TK a následne vykoná doplnenie TK, ktoré prekonzultuje s predsedom športovo
technickej komisie.
e) hlavný ČM na rally z delegovaných ČM určí počítačov výsledkov
5.2.3
Zmeny rozdeľovníka rozhodcov
Delegovaný rozhodca je povinný svoju neúčasť písomne ohlásiť organizátorovi a sekretariátu
SAMŠ najneskôr 2 týždne pred konaním podujatia ak od organizátora dostal pozvanie a
platné ZÚ. Zmeny rieši sekretariát SAMŠ so ŠTK a o prípadných zmenách informuje
organizátora. Pri zmenách musí byť dodržaná podmienka, že rozhodca môže byť nahradený
iba rozhodcom s rovnakou alebo vyššou KT.
Rozhodca bez súhlasu ŠTK nesmie vykonávať funkciu rozhodcu na športovom podujatí, na
ktoré nebol delegovaný a to ani v prípade ak ho organizátor pozve.
5.2.4
Vysielanie rozhodcov do zahraničia
Športovo – technickou komisiou SAMŠ bude vypracovaný zoznam rozhodcov (ŠK TK), ktorí
spĺňajú kvalifikáciu na vykonávanie funkcie v zahraničí v jednotlivých disciplínach. Vykonávať
funkciu športového komisára a technického komisára na medzinárodných podujatiach v
zahraničí môžu iba ŠK a TK zapísaní v tomto zozname, pričom musia mať na konkrétne
podujatie poverenie SAMŠ. Časomerači a časomeračské skupiny môžu vykonávať funkciu v
zahraničí iba ak sú držiteľmi platnej licencie SAMŠ a majú poverenie SAMŠ. Pri vysielaní
rozhodcov do zahraničia sa rešpektuje požiadavka zahraničnej ASN. Sekretariát SAMŠ vedie
zoznam ním vydaných poverení pre účasť rozhodcov SAMŠ na podujatiach v zahraničí.
5.2.5
Vysielanie rozhodcov na podujatia MSR konané v zahraničí
Na podujatí Majstrovstiev SR (okrem AK), ktoré sa koná v inom štáte sa musí zúčastniť
minimálne jeden športový komisár vo funkcii člena Rady športových komisárov a minimálne
jeden technický komisár vo funkcii technického delegáta SAMŠ. Zabezpečiť účasť týchto
rozhodcov a ich zaradenie do príslušných dokumentov podujatia (najmä do ZU) je povinný
slovenský spoluorganizátor a ak taký nie je, potom je to povinný zabezpečiť predseda
príslušnej športovej komisie disciplíny.
5.2.6
Postup pri použití služieb časomeračských skupín
Organizátor môže na motoristickom podujatí pre meranie času a spracovanie výsledkov
používať služby časomeračskej skupiny:
35
a) S platnou licenciou SAMŠ. V tomto prípade je povinný uzavrieť s ňou zmluvu, v ktorej
dohodne podmienky. Organizátor je povinný o použití služieb licencovanej
časomeračskej skupiny informovať sekretariát SAMŠ a ŠTK SAMŠ minimálne 1 mesiac
pred konaním podujatia. V tomto prípade delegovanie ČM na podujatie sa ruší.
b) Bez platnej licencie SAMŠ. V tomto prípade sa podujatia musia zúčastniť delegovaní ČM,
ktorí zodpovedajú za správnosť výsledkov. Časomeračská skupina bez licencie môže
vykonávať iba obslužný servis, pričom zverejňovať výsledky môže iba po schválení
hlavným ČM.
c) S platnou licenciou zahraničnej ASN. Použitie služieb takejto časomeračskej skupiny je
možné iba po písomnom súhlase SAMŠ a po predložení súhlasu materskej ASN s
uvedením čísel a kategórií licencií pre danú disciplínu. V tomto prípade delegovanie ČM
na podujatie sa ruší.
5.3
Náhrady rozhodcom a činovníkom
Organizátori motoristických podujatí uhrádzajú delegovaným rozhodcom a činovníkom
nasledovné náležitosti:
a) Cestovné podľa platných predpisov v nadväznosti na používanie súkromných motorových
vozidiel pre služobné účely.
b) „Nocľažné“ ak podujatie trvá viac dní a nebolo im poskytnuté bezplatné ubytovanie
c) Náhrada za výkon (ošatné)- potrebu údržby špeciálneho ošatenia, špeciálnych zariadení
a pomôcok na každý deň trvania podujatia. (uvedené čisté sumy sú minimálne a môžu
byť zvýšené po dohode s organizátorom).
d) Delegovanému pozorovateľovi alebo bezpečnostnému delegátovi uhrádza jeho cestovné
náklady na podujatie SAMŠ.
e) Ak je športové podujatie organizované tak, že rozhodca sa pre svoju činnosť musí
presúvať, je organizátor povinný každému rozhodcovi zabezpečiť dopravný prostriedok
resp. uhradiť cestovné náklady.
f) Pri delegovaní TK a ČM sa prihliada na to, aby bolo motorové vozidlo maximálne využité
prepravou viac osôb. Použitie automobilu pre jednu osobu musí odsúhlasiť organizátor.
Organizátor je povinný zaslať delegovaným TK a ČM schválený cestovný príkaz. V
prípade požiadavku na využitie vozidla musí organizátor určiť v cestovnom príkaze kto
koho vo vozidle bude prepravovať a oznámiť to všetkým zainteresovaným. Vzhľadom na
vybavenie technických komisárov potrebnými meradlami a pomôckami pri disciplíne PAV,
Autokros je možná preprava maximálne dvoch osôb vo vozidle.
Náhrada za výkon (ošatné)
ŠK, ČM, TK
prvý
35,- EUR
ďalší
25,- EUR
TK,ČM na automobilových rally ak je rozprava mimo deň konania 20% hodnoty náhrady
za výkon na deň
Odmena lektorom za prednášku
36
10,- EUR/hod
V. Technické predpisy
A VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PREDPISY
1.
Doklady športového vozidla.
a) Preukaz športového vozidla je majetkom SAMŠ ktorý ho vydáva (ďalej PŠV ) – slúži na
identifikáciu a evidenciu športových vozidiel. Právo robiť v ňom záznamy má len
technický komisár. Počas podujatia zostáva u HTK, súťažiacemu je vrátený na konci
podujatia.
b) Technická karta slúži ako evidenčný doklad pri preberaní športového vozidla na športové
podujatie organizované ASN. Každý organizátor má povinnosť používať technickú kartu
schválenú SAMŠ pre všetky úrovne podujatí. Technickú kartu vyplňuje súťažiaci pred
technickým preberaním vozidla a podpisom záväzne potvrdzuje správnosť:
–
identifikačných údajov súťažiaceho,
–
identifikačných údajov posádky,
–
štandard a homologačné číslo ochranných odevov posádky
–
štandard a výrobné číslo prilieb posádky,
–
štandard a homologačné číslo sedadiel,
–
štandard a homologačné číslo bezpečnostných pásov,
–
zhodnosť údajov a prevedenia vozidla s platnými predpismi, pre triedu a skupinu do
ktorej je vozidlo prihlásené.
c) Technickú kartu po kontrole vozidla potvrdzujú TK a po dobu trvania podujatia zostáva u
hlavného TK podujatia. Po ukončení podujatia ju musí archivovať organizátor.
d) Zákonné poistenie vozidla (platí pre rally, CCR).
e) Homologačný list – doklad vydaný FIA pre identifikáciu zhodnosti oprávnených úprav
športového vozidla a športových doplnkov.
2.
2.1
Individuálna stavba pretekárskych vozidiel.
Prestavba pretekárskeho vozidla.
Individuálnou prestavbou sa rozumie úprava sériovo alebo kusovo vyrábaného vozidla FIA
homologovaného, alebo nehomologovaného to znamená vozidlo má VIN pridelené
výrobcom.
2.2
Prestavba vozidla
Pod prestavbou vozidla sa rozumie splnenie Medzinárodných technických predpisov FIA
uvedených v Prílohe „J“ alebo „K“ alebo národných technických predpisov uvedených v tejto
ročenke.
Prestavba vozidla je podmienená:
a) Žiadosťou súťažiaceho o povolenie prestavby vozidla (značka, typ, rok výroby, VIN, do
akej skupiny) podanou na príslušnú športovú komisiu SAMŠ, ktorá ju po odporúčaní
odošle na sekretariát SAMŠ a technický výbor SAMŠ
b) schválením technickým výborom SAMŠ
c) dodržaním predpisov MŠP FIA príloha „J“ alebo „K“ prípadne NŠP Ročenka SAMŠ
kapitola VI.
d) uhradením poplatku povolenia prestavby na sekretariáte SAMŠ
e) garantom prestavby vozidla je majiteľ.
2.3
Stavba pretekárskeho vozidla
Individuálnou stavbou vozidla sa rozumie montáž vozidla z využitím agregátov (dielcov
sériovo vyrábaných) homologovaných pre cestnú premávku, montovaných do rámu (skeletu)
šasi vyrobeného výrobcom vozidla.
Stavba je podmienená:
a) Predložením povolenia výroby vozidiel od príslušného obvodného úradu dopravy, platí
pre rally vozidlá.
37
b) žiadosťou výrobcu o povolenie výroby vozidla podanou na príslušnú športovú komisiu
SAMŠ, ktorá ju po odporúčaní odošle na sekretariát SAMŠ a technický výbor SAMŠ
c) schválením technickým výborom SAMŠ
d) uhradením poplatku povolenia výroby vozidla na sekretariáte SAMŠ
e) dodržaním predpisov MŠP FIA príloha „J“ príslušných článkov
f) vydaným preukazu športového vozidla
g) garantom montáže a výroby vozidla je výrobca.
Schválenie vozidla pre jeho použitie v cestnej premávke si zabezpečí výrobca / majiteľ na
vlastné náklady individuálne.
2.4
Schválenie vozidiel pre športové účely
Schválenie individuálnej stavby nie je dokladom pre použitie vozidla v cestnej premávke .
Oprávnenie k účasti na športových podujatiach je vydanie preukazu športového vozidla na
základe platného testovania pre športovú sezónu testovacími komisármi.
3.
3.1
Testovanie športových vozidiel pre športovú sezónu
Všeobecné podmienky
3.1.1
Testovanie je kontrola športového vozidla testovacou komisiou najneskôr pred jeho prvým
podujatím v sezóne zameraná na zhodnosť s predpismi pre danú skupinu a doloženými
dokladmi. Aj v prípade, že vozidlo bolo testované bez nedostatkov, neznamená to, že vozidlo
spĺňa predpisy danej skupiny a triedy v plnom rozsahu najmä, čo sa týka meraní, pri ktorých
je nutná demontáž niektorých skupín a dielov.
3.1.2
Testovanie sa vykonáva v pôsobnosti Technického výboru SAMŠ a v spolupráci s
príslušnými športovými komisiami.
3.1.3
Ak sa športové vozidlo, ktorého majiteľ má trvalý pobyt/sídlo na území SR, má zúčastniť
podujatia zapísaného v kalendári SAMŠ je majiteľ športového vozidla povinný pristaviť
vozidlo na testovanie. Platnosť testovania je do 31.1. nasledujúceho roka.
3.2
Testované vozidlá
3.2.1
Vozidlo musí byť na testovanie pristavené dokončené, funkčné, čisté, vybavené pre účasť na
podujatí v predpokladanom zaradení vozidla pre skupinu a triedu, vrátane všetkých
bezpečnostných prvkov a dokladov.
3.2.2
Podmienkou otestovania športového vozidla je, že vozidlo zodpovedá homologačnému listu
FIA v prípade historických vozidiel aj HTP alebo zodpovedajúcemu dokladu a jeho úpravy sú
v rozsahu príslušných článkov platnej Prílohy „J“ MŠP FIA alebo prílohy „K“ MŠP FIA, alebo
NŠP SAMŠ.
3.2.3
Pri prvom testovaní vozidiel, ktoré nemajú VIN, je povinný majiteľ naniesť na oceľovú časť
podvozku alebo rámu vrstvu mäkkého kovu (cín, olovo, - použitie medi, mosadzi nie je
dovolené) v dĺžke 60 mm a šírke 12 mm na prístupnom mieste, na pravej strane vozidla v
smere jazdy podľa pokynov testovacieho komisára. Na tomto mieste bude vyrazené
pridelené evidenčné číslo a kontrolná raznica.
3.2.4
Športovým vozidlám, ktoré nemajú homologačný list a sú zaradené do skupiny, kde sa tento
nevyžaduje, bude pre takéto vozidlo testovacou komisiou vystavený Identifikačný list
nehomologovaného vozidla.
38
3.2.5
Pri každom testovaní športového vozidla s platným EČ musí byť predložené platné
Osvedčenie o evidencii vozidla.
3.2.6
Ak bolo vozidlo pri havárii poškodené natoľko, že je nutná výmena skeletu / rámu, vozidlo
bude považované za nové a bude mu vydaný nový preukaz športového vozidla.
3.3
Druhy testovania
Za vykonané testovanie a s tým spojené úkony (vydanie „Preukazu športového vozidla“,
„Identifikačného listu nehomologovaného vozidla“, „Medzinárodného preukazu vozidla
Autokrosu, rallyekrosu a CCR“ a zmeny v týchto dokumentoch) je majiteľ športového vozidla
povinný uhradiť poplatok uvedený v prílohe týchto NŠP.
3.3.1
Centrálne testovanie
Testovanie sa vykonáva v oficiálnych termínoch, ktoré budú zverejnené na internetovej
stránke SAMŠ (www.sams-asn.sk).
Majitelia vozidla sa môžu zúčastniť testovania v ktoromkoľvek oficiálne zverejnenom termíne.
Organizuje sa spravidla pred sezónou vo vhodných priestoroch.
3.3.2
Individuálne testovanie
Všetky testovania pred a po termíne centrálneho testovania sa považujú za individuálne
testovanie mimo termín.
Testovanie mimo termín si musí majiteľ dopredu dohodnúť s testovacím komisárom a je
povinný uhradiť zvýšené náklady a to doprava testovacej komisie, stravné, ošatné.
a) Pri organizovanom individuálnom testovaní viacej ako päť vozidiel na jednom mieste a v
jednom dni si musí majiteľ dohodnúť testovanie vozidiel testovacou komisiou
pozostávajúcou minimálne z dvoch testovacích komisárov.
b) Individuálne testovanie nepresahujúci počet vozidiel uvedený v predchádzajúcom bode
„a“, môže urobiť jeden testovací komisár.
3.3.3
Prvé testovanie
sa vykonáva u vozidla, ktoré ešte nemalo vydaný PŠV (preukaz športového vozidla) SAMŠ.
3.3.4
Opakované testovanie
sa vykonáva u vozidla, ktorému už bol vydaný PŠV SAMŠ a v predchádzajúcich sezónach
bolo riadne testované.
3.3.5
Pretestovanie
sa vykonáva u vozidla, ktoré malo na pretekoch haváriu a HTK nariadil pretestovanie a
vozidlo bude pristavené k pretestovaniu v tom istom kalendárnom roku.
3.3.6
Zmeny v PŠV
sa urobia u vozidla, pri ktorom prišlo k zmene administratívnych údajov t.j. zmena majiteľa
alebo zmena adresy majiteľa a pod.
3.4
Preukaz športového vozidla a Identifikačný list nehomologovaného vozidla
3.4.1
PŠV (preukaz športového vozidla) je majetkom SAMŠ a slúži na identifikáciu a evidenciu
športových vozidiel. Vydáva ho majiteľovi športového vozidla testovací komisár na základe
testovania športového vozidla. Právo robiť v ňom záznamy má len testovací komisár, okrem
zápisu názvu absolvovaného preteku, ktorý robí súťažiaci.
Poverený technický komisár na podujatí je povinný urobiť záznamy o zistených nedostatkoch.
3.4.2
Pri prvom testovaní musí majiteľ vozidla dodať dve aktuálne fotografie športového vozidla a
to: spredu – zľava a zozadu – sprava o rozmere 5x8 cm, ktoré testovací komisár nalepí do
preukazu športového vozidla.
39
3.4.3
Identifikačný list nehomologovaného vozidla slúži na identifikáciu vozidiel, ktoré nemajú
homologačný list. Je v ňom podrobný popis vozidla. Vydáva ho majiteľovi športového vozidla
testovací komisár na základe testovania športového vozidla.
3.4.4
Technický výbor vedie evidenciu vydaných PŠV (preukazov športových vozidiel) a
Identifikačných listov nehomologovaných vozidiel.
3.4.5
Pre vozidlá autokrosu, rallycrosu a CCR ktoré sa zúčastňujú pretekov CEZ a ME bude pri
testovaní na požiadanie súťažiaceho okrem PŠV vydaný medzinárodný preukaz vozidla.
3.5
Doklady potrebné pri testovaní.
3.5.1
Pri prvom testovaní je potrebné predložiť k vozidlu nasledovné doklady:
a) povolenie stavby/prestavby vozidla a doklad o zaplatení poplatku povolenia
stavby/prestavby vozidla, ak vozidlo podlieha povinnosti schváleniu žiadosti o
stavbu/prestavbu
b) identifikačný doklad vozidla
c) doklad nadobudnutia vozidla
d) homologačný list vozidla pre vozidlo homologované, aj s neplatnou homologáciou
e) homologačný list ochrannej klietky, ak je vozidlo touto vybavené
f) homologačný list bezpečnostnej nádrže, ak je vozidlo touto vybavené
g) homologačný list hasiaceho systému, ak je vozidlo týmto vybavené
h) technický list vozidla pre vozidlá podľa pohárových predpisov zaradené do skupiny E1
i) HTP pre historické vozidlá
j) servisnú príručku pre vozidlá zaradené do skupiny S
k) potvrdenie o vykonaní kontroly hasiacich prístrojov prípadne hasiaceho systému.
3.5.2
Pri opakovanom testovaní a pri pretestovaní je potrebné predložiť k vozidlu nasledovné
doklady:
a) preukaz športového vozidla
b) identifikačný doklad vozidla
c) identifikačný list nehomologovaného vozidla, ak bol pri predchádzajúcom testovaní
vydaný
d) homologačný list vozidla pre homologované vozidlá, aj s neplatnou homologáciou
e) homologačný list ochrannej klietky, ak je vozidlo touto vybavené
f) homologačný list bezpečnostnej nádrže, ak je vozidlo touto vybavené
g) homologačný list hasiaceho systému, ak je vozidlo týmto vybavené
h) technický list vozidla pre vozidlá podľa pohárových predpisov zaradené do skupiny E1
i) HTP pre historické vozidlá
j) servisnú príručku pre vozidlá zaradené do skupiny S
k) potvrdenie o vykonaní kontroly hasiacich prístrojov prípadne hasiaceho systému.
3.5.3
Pri zmene v PŠV je potrebné predložiť k vozidlu nasledovné doklady:
a) preukaz športového vozidla
b) doklad nadobudnutia vozidla alebo doklad o zmene adresy
3.6
Personálne zabezpečenie testovania.
3.6.1
Testovanie podľa bodov 3.3.1, 3.3.2 robí testovacia komisia zložená minimálne z dvoch
testovacích komisárov a prizvaných technických komisárov.
40
3.6.2
Testovanie podľa bodu 3.3.2.b. 3.3.3 a 3.3.4, 3.3.5. môže vykonať testovací komisár sám.
3.7
Termíny testovania a prihlasovanie.
3.7.1
Termíny centrálnych testovaní budú zverejnené na www.sams-asn.sk. Ostatné testovania
mimo týchto termínov sú pokladané za individuálne testovanie mimo termín. Testovanie pred
prvým oficiálnym termínom centrálneho testovania môže byť v odôvodnených prípadoch
(potvrdenie štartu na súťaži) považované za testovanie v termíne.
3.7.2
Na centrálne testovanie sa prihlasuje na stránke www.prihlaska-sams.sk.
3.7.3
Na individuálne testovanie je nutné zaslať žiadosť, ktorá je zverejnená na stránke
www.sams-asn.sk, na emailové adresy testovacích komisárov uverejnených v bode 3.9.
[email protected]
3.8
Vybavenie pracoviska pri individuálnom testovaní.
Majiteľ vozidla je povinný pri individuálnom testovaní zabezpečiť uzatvorený priestor,
vybavený zdvihákom, osvetlením a prípojkou elektrického prúdu.
3.9
Testovacia komisia.
LENNER Robert
A. Hlinku 2, 960 01 Zvolen
0455361815, 0905828274
[email protected]
Ing. PAULÍK Ján
Komenského 5/8, 945 01 Komárno
035-7700822, 0905-343948
[email protected]
KAPITANČÍK Vincent
Muškátová 24, 040 11 Košice
0956852012, 0903630807
[email protected]
4.
Rozsah technického preberania vozidiel pred podujatím
Rozsah technického preberania pred podujatím pozostáva:
–
z identifikácie vozidla podľa dokladov športového vozidla (preukaz športového vozidla,
HTP, homologačný list, technický list, identifikačný list a pod.) pre správne zaradenie
vozidla
–
kontrola bezpečnostných prvkov vozidla
–
kontrola bezpečnostnej výstroje jazdca
–
kontroly hmotnosti vozidla
–
kontrola hlučnosti vozidla,
–
plombovanie a značenie dielov
Rozsah technického preberania bude spresnená v ZU, prípadne dohovorom HTK s riaditeľom
podujatia podľa ich zaradenia. Správnosť údajov bude potvrdená v technickej karte. Ostatné
kontroly sa robia v zmysle MŠP a NŠP.
Súťažiaci je povinný pristaviť vozidlo na športové podujatie v zmysle NŠP SAMŠ a MŠP FIA ,
čo potvrdzuje svojím podpisom na technickej karte pri technickom preberaní.
Pri výmene ktorejkoľvek časti výstroja a vybavenia vozidla, zapísaného v technickej karte, je
súťažiaci povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť a dokumentovať technickým
komisárom pre kontrolu a zmenu údaju v technickej karte. Vyššie uvedené doklady predkladá
súťažiaci na všetkých automobilových športových podujatiach vypísaných SAMŠ. Pri
nepredložení ktoréhokoľvek dokladu je vozidlo prevzaté podmienečne a o štarte vozidla
rozhoduje RŠK.
41
5.
Zvláštne evidenčné čísla pre rally a CCR.
V zmysle zákona NR SR číslo 8/2009 v súvislosti zo zákonom 725 / 2004 každé vozidlo
evidované v SR zúčastňujúce sa rally a CCR musí mať zvláštne evidenčné číslo (ZEČ).
Za plnenie tejto povinnosti je zo zákona zodpovedný prevádzkovateľ vozidla.
6.
6.1
Štart vozidiel po skončení homologácie
Všeobecne.
Vozidlám skupiny „A“ (ak nie je na homologačnom liste stanovené vylúčenie niektorej
modifikácie) a vozidlám skupiny „N“ ktorým skončila platnosť homologácie a sú uvedené v
zozname vozidiel po skončení homologácie pre štart v období štyroch rokov vydanom FIA
bude umožnený štart na medzinárodných rally ako aj na M SR po dobu ďalších štyroch rokov
od skončenia ich homologácie.
Podmienky umožnenia štartu sú predloženie homologačného listu pri administratívnom a
technickom preberaní, pričom vozidlá musia zodpovedať technickým predpisom, ktoré platili v
dobe ich homologácie a sú v dobrom stave o čom rozhodujú technický komisári.
Rozmery restriktorov turbokompresorov a minimálna hmotnosť musia byť podľa súčasne
platných predpisov.
6.2
Národné zaradenie vozidiel.
Vozidlá budú zaradené spoločne s vozidlami s platnou homologáciou.
Vozidlá musia spĺňať technické predpisy dané ich homologačným listom, MŠP aktuálnej
prílohy „J“ daného kalendárneho roku týkajúcich sa ochranných konštrukcii (okrem
homologovaných ochranných konštrukcii) uvedených v článku 253–8 (doplnenie diagonály do
hlavného oblúka, predného vystuženia predného stĺpika, vystuženia horných uhlov medzi
hlavným oblúkom a bočnou časťou ochrannej konštrukcie podľa obrázku 253–49 a
vystuženie strechy) s tým že ich hmotnosť a restriktory musia byť v súlade podľa aktuálne
platných predpisov.
Po skončení možnosti štartu podľa bodu 6.1. bude umožnený štart po dobu ešte ďalších
štyroch rokov v rámci hodnotenia Majstrovstiev SR u všetkých disciplín okrem rally
nasledovne:
6.2.1
Vozidlá Skupiny „N“.
Vozidlám skupiny „N“ všetkých objemových tried bude umožnený štart v pôvodnej skupine a
objemovej triede s tým že tieto vozidlá budú mať označenie „N/SK“.
6.3
Vozidlá skupiny „A“.
všetkých objemových tried bude umožnený štart v pôvodnej skupine a objemovej triede s tým
že tieto vozidlá budú mať označenie „A/SK“.
7.
Národné spresnenie pre historické vozidlá.
Vozidlám spĺňajúcim predpisy MŠP FIA platnej prílohy „K“ je povolené zúčastniť sa podujatia
zapísaného v kalendári FIA a SAMŠ za nasledujúcich podmienok:
a) musí mať platný „Preukaz športového vozidla“
b) musí mať platný „Preukaz historického vozidla“ (HTP) evidovaného ASN–SAMŠ,
schváleného FIA.
Podmienka účasti vozidla na podujatí je zaslanie zároveň s prihláškou aj kópiu prvej strany
„Preukazu historického vozidla“.
7.1
Technický preukaz historického vozidla
Od 01.01.2007 platia len Technické preukazy historického vozidla – HTP. Identifikačné
preukazy historického vozidla – HVIF nie sú platné
7.2
Vystavenie technického preukazu historického vozidla (HTP) je podmienené:
a) predložením vyplneného 12 stránkového formulára ako podkladu pre spracovanie a
vystavenie „Technického preukazu historického vozidla“ v anglickom jazyku. Súčasne
42
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
musia byť predložené farebné fotografie vozidla v počtoch, rozmeroch a pohľadoch
udaných formulárom v elektronickej podobe a klasickom prevedení. Klasické fotografie
9x13 cm musia byť zhotovené spôsobom na fotografický papier (mokrou cestou). Vzor
formulára preukazu historického vozidla v angličtine je uverejnený na internetovej stránke
SAMŠ
Uhradenie poplatku za vydanie HTP a identifikačnej známky FIA
Fotografia nehomologovaného vozidla z daného obdobia zúčastňujúceho sa na
národných pretekoch v danej krajine nemusí byť farebná. Súčasne musia byť predložené
predmetné fotografie v elektronickej podobe
Všetky vyššie uvedené podklady zaslať testovaciemu komisárovi – Lenner Robert
Spracovaný a overený technický preukaz historického vozidla v anglickom jazyku, bude
sekretariátom SAMŠ v elektronickej podobe s vloženými fotografiami zaslaný na FIA ku
kontrole a zaevidovaniu
Po odsúhlasení údajov na FIA bude originál HTP s nalepenou ochrannou známkou FIA
uložený na SAMŠ
Následne bude overená farebná kópia http historického vozidla zaslaná súťažiacemu.
Originál Technického preukazu historického vozidla zostáva archivovaný na sekretariáte
SAMŠ
Každé vozidlo a technický preukaz historického vozidla bude označený originálnou
nálepkou FIA s čiarkovým kódom a rovnakým číslom ktoré bolo pridelené preukazu
historického vozidla ASN.
Akékoľvek nepravdivé údaje ktoré uvedie súťažiaci / majiteľ vozidla v zaslanom HTP,
prípadné fotografie nezodpovedajúce prevedeniu vozidla podľa homologačného listu bude
mať za následok okamžité prerušenie konania, bez nároku na vrátenie poplatku za známku
FIA a vystavenie HTP. O novom konaní pre vydanie HTP tohto vozidla rozhodne športová
komisia disciplíny, ktorá prevezme záruku za priebeh konania.
7.3
Preukaz historického športového vozidla
Podmienka zaradenia vozidla medzi historické vozidlá je preukázanie že dané vozidlo bolo
homologované FIA (od roku 1959), prípadne sa pred týmto dátumom zúčastňovali pretekov a
boli vyrobené v danom období.
Každé vozidlo musí mať vystavený preukaz športového vozidla a musí byť otestované pre
daný kalendárny rok.
7.3.1
Podmienky pre testovanie
Testovanie historického vozidla bude umožnené až po jeho schválení na FIA.
Súťažiaci / majiteľ vozidla musí predložiť pri testovaní vozidla platnú kópiu HTP (ukončené
konanie podľa bodov 7.1.)
7.3.2
Postup pri testovaní vozidla pre športovú sezónu:
a) Predloženie originálu (alebo overená kopia SAMŠ) úplného homologačného listu vozidla.
b) Predložiť platný HTP
c) Predloženie homologačného listu ochrannej konštrukcie daného obdobia ak túto chce
súťažiaci použiť.
d) Doklady o nadobudnutí vozidla.
e) Vozidlo musí byť v súlade platnými MŠP FIA príloha „K“ s nadväznosťou na prílohu „J“
daného obdobia, podľa odvolania v prílohe „K“.
8.
Katalyzátory
Všetky športové vozidlá (okrem historických vozidiel) musia byť vybavené účinným riadeným
alebo neriadeným katalyzátorom, pokiaľ je na pôvodnom vozidle homologovaný. Používať sa
môžu iba homologované športové katalyzátory alebo také, ktoré do sériových vozidiel
montuje výrobca vozidla, v prípade ak medzinárodné predpisy nestanovili inak.
Pri účasti vozidla na podujatí mimo územia SR musia byť všetky vozidlá vybavené účinným
katalyzátorom, ak je povinné použitie katalyzátorov uvedené v ZU podujatia.
43
9.
3
3
Spresnenie pre vozidlá voľná formula „E/D“ ( 1150 cm až 3000 cm )
Do tejto skupiny sú zaradené formulové vozidlá kategórie II. medzinárodnej formule „D“ a
voľnej formule skupiny „E“.
Žiadna odlišnosť od pôvodnej koncepcie a pôvodného prevedenia nie je povolená.
Hmotnosť vozidla je daná jeho pôvodným predpisom.
Súťažiaci je povinný na požiadanie technických komisárov predložiť dokumentáciu výrobcu
vozidla týkajúcu sa podvozku (rám, skelet), motora a bezpečnostných prvkov.
Vozidlá skupiny medzinárodná formula „D“ musia v plnom, rozsahu zodpovedať predpisu
podľa ktorého boli pôvodne vyrobené (napríklad Formula 3000) vrátane podvozku (napríklad
Lola) a typu použitého motora.
Vozidlá skupiny voľná formula „E“ musia v plnom rozsahu zodpovedať predpisu podľa
ktorého boli pôvodne vyrobené (napríklad Estónia) vrátane podvozku (napríklad ETN 25) a
typu použitého motora.
Všetky vozidlá skupiny voľnej formule „E“ musia zodpovedať ustanoveniam MŠP FIA článku
277 prílohy „J“.
9.1
Opravy vozidiel.
Garantom každej opravy vozidla po havárii je majiteľ.
Pri poškodení vozidla spôsobeného haváriou alebo opotrebením musí súťažiaci postupovať v
zmysle platného znenia MŠP FIA článok 275 kapitola 15.1.6. a 15.1.7. s nadväznosťou na
dokumentáciu výrobcu daného vozidla
B. VYBRANÉ ČASTI MEDZINÁRODNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV
10. Štartovné čísla.
Podmienkou prevzatia vozidla na športové podujatie je aj dodržanie rozmerov, tvaru a počtu
štartových čísel, ktoré musia byť v súlade s MŠP FIA kapitola XVII – bod 205 až 210, ak
špeciálny predpis nestanovuje inak.
Ak sú štartovné čísla prideľované organizátorom, za rozmery, tvar a umiestnenie zodpovedá
organizátor.
Strešné číslo pre všetky vozidlá autokrosu divízií Super Buggy, „Buggy 1600“ a „Junior
Buggy“, H5 a H7 musí byť zhotovené ako zvislý trvalo pripevnený nepriesvitný panel bez
ostrých hrán, s rozmermi 24 x 35 cm, umiestnený na najvyššom mieste vozidla v pozdĺžnej
osi vozidla.
Podklad bielej farby, čierne číslice výšky 18 cm, šírka čiary číslice 4 cm.
11. Priezvisko.
Priezvisko jazdca so štátnou vlajkou podľa licencie musí byť uvedené v zmysle
medzinárodných predpisov FIA kapitola XVII – bod 208 na predných blatníkoch. Maximálna
výška 4 cm pričom podklad môže presahovať maximálne 5 cm za obrys písmen. Pre rally
platia športové predpisy FIA.
Informácie ktoré sa netýkajú jazdca / spolujazdca a ich štátnej príslušnosti sú zakázané.
12. Bezpečnostné vybavenie jazdcov a vozidiel
Platí pre všetky skupiny/divízie ak v národnom predpise skupiny nie je uvedené inak.
12.1 Ochranné odevy.
Pri okruhových podujatiach, pretekoch do vrchu a pri rýchlostných skúškach rally zaradených
do športového kalendára SAMŠ a Medzinárodného športového kalendára FIA musia mať
všetci jazdci a spolujazdci oblečené nehorľavé kombinézy, podľa štandardu FIA 8856–2000
rovnako ako dlhú spodnú bielizeň, kuklu, ponožky, topánky a rukavice, ktoré musia spĺňať
požiadavky štandardu FIA 8856–2000 a musia byť výrobcom takto označené.
Všetky FIA homologované ochranné odevy sú uvedené v technickom liste číslo 27.
Táto povinnosť platí počas celého aktívneho jazdenia na oficiálnom podujatí: testovacie,
tréningové a súťažné jazdy. Používateľ ochranného odevu sa musí presvedčiť že odev nie je
tesný, lebo je tým znížená úroveň ochrany.
44
Homologačná značka rovnako ako aj ostatné výšivky (mená, reklamy, a pod.) musia byť
našité priamo na kombinéze iba do prvej hornej vrstvy odevu aby sa nezhoršila tepelná
izolácia. Materiál použitý na podklad (podložku) výšivky a niť použitá na výšivku a ich prišitie
k ochrannému odevu musia byť ohňovzdorné (pozri príloha I. štandardu FIA 8856–2000).
Pripevnenie výšivky tepelným spojom je zakázané.
Ak výšivka nevyhovuje týmto podmienkam technický komisár vylúči použitie takejto
kombinézy.
12.2 Ochranné prilby.
Na všetkých športových automobilových podujatiach, sú jazdci povinní používať iba ochranné
prilby zodpovedajúce štandardom FIA a uvedených v technickom liste FIA číslo 25 prípadne
technickom liste číslo 41. Vzory platných nálepiek na ochranné prilby sú uvedené na 3.
strane obálky.
12.3 Používanie zádržného systému hlavy (HANS)
12.4
Používanie ochrany hlavy je v zmysle MŠP FIA (príloha „L“ kapitola III. – Výstroj jazdcov v
bode 3.3. – Zadržanie hlavy) povinné na všetkých medzinárodných podujatiach zapísaných v
športovom kalendári FIA s výnimkou D3 ME v autokrose. Na podujatiach D3 ME, FIA CEZ
Trophy a MSR je dôrazne odporúčané.
12.5
Pre ďalšie vozidlá do ktorých pre technické dôvody je nemožné umiestniť FIA schválenú
ochranu hlavy, bude možné požiadať Bezpečnostnú komisiu FIA o výnimku.
12.6
Pre systém HANS podľa štandardu FIA 8858–2002 / kompletný golier (časť 1) s
kompatibilnou prilbou k systému HANS (časť 2) a dielce pripútania prilba–golier (časť 3) je
záväzný technický list číslo 29.
12.7
Ďalšie podrobnosti použitia systému ochrany hlavy (HANS) sú uvedené v: „Guide for the use
of HANS v International motor sport“, ktorý vydal FIA institut pre bezpečnosť motoristického
športu a je ho možné nájsť na www.fia.com,
12.8
Bezpečnostné pásy.
Všetky vozidlá zúčastňujúce sa na automobilových športových podujatiach, ktoré sú zapísané
v medzinárodnom kalendári FIA a v kalendári SAMŠ, musia byť povinne vybavené
bezpečnostnými pásmi 4, 5 alebo 6 popruhovými bodovými, ktoré majú homologáciu
Štandard FIA 8853–98, alebo 8854–98.
Pre podujatia PAV, PAO a autokros musia byť použité pásy vybavené zámkom typu „T“ (turnbuckle) s otáčacím mechanizmom. Pre automobilové rally je odporúčané použitie
bezpečnostných pásov so zámkom typu „P“ (push-button) s tlačným mechanizmom.
Ustanovenie tohto článku platí pre všetky disciplíny a všetky vozidlá okrem historických
vozidiel periódy F.
Všetky FIA homologované bezpečnostné pásy sú uvedené v technickom liste číslo 24.
45
Vzor bezpečnostných 6 popruhových pásov.
Vzor bezpečnostných 5 popruhových pásov.
homologácia FIA „D“
homologácia FIA „C“
Možný variant úpravy pásu 4 popruhového na 5 popruhový.
základný variant musí mať súčasne homologáciu FIA „B“ alebo FIA „C“.
12.9 Bezpečnostné sedadlá
Sedadlá jazdca a spolujazdca prihlásených na športové podujatie zapísané v kalendári FIA a
v kalendári SAMŠ musia byť homologované FIA a zodpovedať Štandardu FIA 8855–1999
prípadne 8862–2009 ktorý spolu s homologačným číslom musí byť uvedený na štítku ktorý je
pripevnený na sedadle. Na každom musí byť vyznačený mesiac a rok výroby od ktorého je
životnosť sedadla 5 rokov.
Všetky FIA homologované sedadlá sú uvedené v technickom liste číslo 12 prípadne
technickom liste číslo 40.
Ďalšie dva roky predĺženia životnosti môže potvrdiť výrobca sedadla ďalším štítkom na
sedadle.
Neplatí pre:
–
sedadlá vozidiel pre ktoré platia príslušné predpisy článkov MŠP FIA Príloha „J“,
–
historické vozidlá (okrem výnimiek uvedených v platných MŠP príloha „K“),
12.10 Hasiace systémy.
Hasiace prístroje a systémy musia byť vo vozidle namontované tak aby ich v prípade potreby
mohol použiť jazdec a / alebo spolujazdec sediaci v sedačke s upnutými bezpečnostnými
pásmi. V súlade s MŠP FIA príloha „J“ článok 253 kapitola 7 musia byť všetky vozidlá skupín
„N“, „A“, „T1“, „T2“, zúčastňujúce sa rally a Cross Country Rally vybavené zabudovaným
hasiacim systémom s homologáciou FIA, uverejnené v technickom liste číslo 16 „Hasiace
systémy homologované FIA“ platného pre daný rok.
Hasiace systémy sú povinné aj pre vozidlá divízie D1 homologované po 01.01.1999
Každé vozidlo musí byť vybavené jedným, alebo dvomi ručnými hasiacimi prístrojmi v súlade
s MŠP FIA príloha „J“ článok 253 kapitola 7.3.
46
Ostatné športové vozidlá musia byť vybavené hasiacimi prístrojmi alebo hasiacimi systémami
podľa jednotlivých článkov Prílohy „J“ MŠP FIA alebo NŠP Ročenka SAMŠ.
12.11 Hasiaca látka.
V schválenom hasiacom systéme FIA sa môže používať iba schválená hasiaca látka.
V ručných hasiacich prístrojoch sú povolené hasiace látky v množstvách podľa MŠP FIA
príloha „J“ článok 253 (AFFF, Viro 3, prášok, atď.).
12.12 Funkčnosť hasiacich prístrojov a systémov
Poistky hasiacich systémov a prístrojov počas aktívnej jazdy na podujatiach musia byť
odistené, tak aby pripútaná posádka tieto mohla spustiť, bez odisťovania.
12.13 Ochranná sieťka.
Všetky vozidlá zúčastňujúce sa pretekov na uzatvorených tratiach v disciplíne PAO okrem
skupiny „E“ a „CN“ a v disciplíne autokros musia mať namontované ochranné sieťky na
strane jazdca, ktoré spĺňajú predpisy uvedené v MŠP FIA príloha „J“, článok 253, kapitola 11.
Pre vozidlá zúčastňujúce sa pretekov v disciplíne PAV sú ochranné sieťky silne odporúčané.
Neplatí pre vozidlá ktorým príslušný článok MŠP príloha „J“ upravuje odlišné použitie
ochranných sietí.
Tieto siete musia mať nasledujúcu charakteristiku:
a) minimálna šírka pásky 19 mm,
b) minimálne rozmery otvorov 25 x 25 mm, maximálne rozmery otvorov 60 x 60 mm,
c) v bočnom pohľade musia zakrývať otvor okna od stredu volantu od horizontálnej roviny
smerom dohora a od vertikálnej roviny smerom dozadu k stĺpiku B.
13. Meranie hluku
13.1 Všeobecné podmienky
a) Výfukové potrubie musí byť tesné a trvalo vybavené účinným tlmičom s dostatočnou
životnosťou.
b) Celý výfukový systém musí byť tesný a okrem vyústenia v koncovej časti nesmú byť v
ňom žiadne otvory.
c) Nie sú povolené zariadenia na prechodné tlmenie ani na ľubovoľné vedenie výfukových
plynov rôznymi časťami výfukového systému. Ak je aj viac koncových častí výfukového
potrubia, nesmie žiadne z nich byť úplne alebo čiastočne uzatvárateľné.
d) Nie sú povolené doplňujúce tlmiace zariadenia v koncovej časti výfukového potrubia.
Vzťahuje sa to aj na prechodne pôsobiace prostriedky (kovové stružliny a pod.).
13.2 Zvukomer.
Na zisťovanie funkcie výfukového systému z hľadiska referenčných hodnôt hladiny hluku sa
použije zvukomer s príslušenstvom (meracie mikrofóny, káble, statív pre mikrofón) a
kalibračné zariadenie podľa odporučenia výrobcu a otáčkomer s presnosťou do 3%. Meranie
sa vykonáva váhovým filtrom „A“ a časovou konštantou „Rýchle“.
13.3 Mikrofón.
Mikrofón zvukomeru musí byť umiestnený vo vzdialenosti 0,5 m od ústia výfuku v jeho výške
a pod uhlom 45o (+-10o) vo vodorovnej rovine prechádzajúcej výfukovými plynmi. Uhol sa volí
tak, aby bol mikrofón mimo obrysu vozidla.
Na vozidlách s vertikálnym vedením výfuku sa mikrofón umiestni 0,5 m od vonkajšieho
povrchu vozidla, bližšie k výfuku vo výške jeho vyústenia.
13.4 Vyústenie výfuku.
Ak má výfukový systém dve alebo viac vyústení a ich vzdialenosť je menšia ako 0,3 m,
meranie sa vykonáva pri vyústení bližšieho k vonkajšej strane vozidla alebo najvyššie
uloženého vyústenia. Ak je vzdialenosť vyústení väčšia ako 0,3 m meria sa každé vyústenie
samostatne.
47
13.5 Otáčky motora.
Motor vozidla musí byť zahriaty na prevádzkovú teplotu, bez zaradeného prevodového
stupňa. Otáčky motora pozvoľne zvyšujú až do prekročenia predpísaných otáčok. Meranie sa
uskutočňuje na nezaťaženom motore.
13.6 Hodnota
Za nameranú hodnotu sa považuje najväčší údaj odčítaný na zvukomere v okamihu
dosiahnutia predpísaných otáčok. Náhodné špičkové odpočty zo zvukomeru, ktoré nesúvisia
s meraním hluku sa neberú do úvahy.
13.7 Nameraná hodnota
Pre porovnanie so stanovenými referenčnými hodnotami hladiny hluku je rozhodujúca
najvyššia nameraná hodnota najmenej v troch po sebe nasledujúcich meraniach ak ich
rozdiel nie je väčší ako 2 dB.
13.8 Podmienky merania hluku na športovom podujatí.
Pre meranie hluku pri športových motoristických podujatiach je organizátor povinný
zabezpečiť pre prácu technických komisárov:
13.8.1
Priestor pre meranie.
Ohraničený priestor bez možnosti prístupu nezúčastnených osôb vo vzdialenosti minimálne
10 m na všetky strany od meraného vozidla.
Priestor v ktorom sa meranie uskutočňuje, musí byť chránený pred vetrom tak, aby hluk
pozadia bol menej ako 10 dB ako hluk vozidla. V blízkosti miesta merania sa nesmie
nachádzať žiadna osoba okrem – obsluhy vozidla 1 osoba a osoby, ktorá vykonáva meranie.
Vozidlo musí stáť vodorovne na asfaltovej alebo betónovej ploche tak, aby okolo jeho
pôdorysu nebol do vzdialenosti 3 m žiadny predmet alebo prekážka. Meranie sa uskutočňuje
na stojacom vozidle.
13.8.2 Vybavenie pracoviska pre meranie hluku.
Organizátor pre meranie hluku musí zabezpečiť: 1 pracovný stôl + 2 stoličky, ochrana
pracoviska proti poveternostným vplyvom (slnko, dážď), ochrana mikrofónu proti prípadnému
miernemu dažďu, umožnenie prípojky 220V vo vzdialenosti maximálne 10 m, osvetlenie
pracoviska (ak sa meria za zníženej viditeľnosti). Pre autokros koberec s rozmermi 1,5 m x
1,5 m. Nezabezpečenie pracoviska voči dažďu znamená prerušenie merania hluku.
13.8.3
Personálne zabezpečenie.
Pre meranie hluku sú potrební dvaja technický komisári. Ak delegácia technických komisárov
nezodpovedá tomuto počtu (len 1 technický komisár) v tom prípade organizátor je povinný
dať k dispozícii pre vlastné meranie (obsluha mikrofónu a snímača otáčok motora) 2
pomocníkov starších ako 18 rokov.
Organizátor musí zabezpečiť organizáciu vjazdu a výjazdu vozidiel z priestoru merania a
vylúčiť vstup nepovolaných osôb (okrem súťažiaceho, jazdca, spolujazdca).
13.8.4
Označenie výfukov.
Výfuky vozidiel môžu byť pri technickom preberaní označené, alebo zablombované. Súťažiaci
je povinný pre tento účel upraviť výfuk podľa pokynov technických komisárov.
14. Limity hladiny hluku.
Pre rok 2011 sú stanovené nasledovné maximálne limity hluku:
automobilové
rally, slalom,
96 dB s toleranciou + 2 dB pri 3500 ot/min pre vozidlá so zážihovými motormi
96 dB s toleranciou + 2 dB pri 2500 ot/min pre vozidlá so vznetovými motormi
PAV – PAO
96 dB s toleranciou + 2 dB pri 3800 ot/min pre vozidlá národnej skupiny „S“
98 dB s toleranciou + 2 dB pri 3800 ot/min pre vozidlá I. kategórie (okrem ST, SP, F)
101 dB s toleranciou + 2 dB pri 3800 ot/min pre vozidlá F3,
102 dB s toleranciou + 2 dB pri 3800 ot/min pre vozidlá II. Kategórie
108 dB s toleranciou + 2 dB pri 3800 ot/min pre vozidlá skupiny „E1“,
48
100 dB s toleranciou + 2 dB pri 4500 ot/min pre vozidlá skupiny SP
108 dB s toleranciou + 2 dB pri 6300 ot/min pre vozidlá skupiny ST, S2000,
100 dB s toleranciou + 2 dB pri 2500 ot/min pre vznetové motory vozidiel všetkých skupín
vozidlá
kategórie II.
Autokros
Iné
medzinárodná formula E2 (E / D) – Hlučnosť nebude meraná
100 dB s toleranciou + 2 dB pri 4500 ot/min (platí pre všetky divízie)
Hladina hluku v zmysle Prílohy J MŠP vozidiel GT1, GT2, GT3
Uvedené limity nie sú platné pre historické vozidlá.
15. Pneumatiky.
15.1 Značenie pneumatík a ich kontrola.
Značenie a kontrola pneumatík musia byť urobené v súlade s metodikou FIA a metodickým
pokynom vypracovaným technickým výborom SAMŠ.
Pre značenie pneumatík musí byť delegovaný 1 technický komisár, pre kontrolu značených
pneumatík musí byť delegovaný 1 technický komisár.
Pre vlastné značenie a kontrolu pneumatík musí organizátor zabezpečiť:
a) Vyhradený priestor zabezpečený voči vplyvu počasia (dážď, silné slnko) vhodným
prístreškom.
b) Obidve pracoviská zabezpečiť pracovným stolíkom a stoličkami, osvetlením pracoviska
pri práci za zníženej viditeľnosti.
c) Pre vlastné značenie a kontrolu pneumatík organizátor zabezpečí potrebný počet
pracovníkov.
d) Pre značenie pneumatík zabezpečiť dostatočné množstvo značiacich prostriedkov
(nálepky a odmasťovacie prostriedky) v zodpovedajúcej kvalite (zvýšená odolnosť voči
oteru označenia). Pre každé značenie musí byť odlišná farebná náplň značkovača
(prípadne farebná samolepka).
16. Osvetlenie vozidiel rally.
Podľa článkov 254.6.7 a 255.5.8.5 Prílohy J MŠP FIA je povolené pri automobilových rally
používať na spojovacích úsekoch iba svetlomety s homologačnou značkou „E“.
Označenie svetlometov:
a) diaľkové s označením „R“,
b) stretávacie s označením „C“,
c) do hmly s označením „B“,
d) združené svetlomety (tlmené + diaľkové) s označením „CR“.
16.1 Používanie svetlometov – kombinácia.
Na vozidle môže byť maximálne osem úplne funkčných svetlometov (dva hlavné + šesť
prídavných).
V priebehu celej rally musí mať vozidlo funkčnú jednu dvojicu obrysových svetiel, tlmených
svetiel, diaľkových svetiel s platnou homologáciou EHK („E“).
V spojovacích úsekoch medzi rýchlostnými skúškami je možné používať iba osvetlenie
vstavanými svetlometmi a parkovacími, stretávacími a diaľkovými svetlami. Všetky tieto
svetlomety musia zodpovedať homologácii EHK a musia byť označené vylisovaným „E“ s
číslom skúšobne podľa medzinárodnej registrácie. Jazda s rozsvietenými prídavnými
svetlometmi bez homologácie „E“ je dovolená len v rýchlostnej skúške.
Mimo rýchlostnú skúšku musia byť ostatné svetlomety vyradené z činnosti a zakryté.
V prípade, ak časový harmonogram súťaže uvádza priebeh za zníženej viditeľnosti, súťažiaci
je povinný vozidlo k technickému preberaniu pristaviť aj s namontovanými prídavnými
svetlometmi (rampou).
16.2 Možná kombinácia svetlometov.
V žiadnom prípade nie je možné vyradiť z činnosti a zakryť pôvodný hlavný svetlomet, ani
jeho časť. Toto nie je platné ak sa jedná o variant „3“.
49
Pri variante „1“ a „2“ nie je považované prelepenie časti rozptylového skla a odpojenia
diaľkového vlákna u dvojvláknovej žiarovky za vyradenie diaľkového svetlometu.
16.2.1 Variant „1“
Vozidlo má homologovaný ako hlavný združený svetlomet (tlmené + diaľkové svetlá)
označenie na rozptylovom skle „CR“, ktoré musia byť počas celých pretekov funkčné (vrátane
rýchlostných skúšok).
V tomto prípade je povolená montáž štyroch diaľkových a dvoch hmlových prídavných
svetlometov.
16.2.2
Variant „2“
Vozidlo má homologovaný ako hlavný združený svetlomet (tlmené + diaľkové svetlá) a trvalo
zabudovaný oddelený prídavný diaľkový svetlomet v spoločnom krycom rozptylovom skle s
označením „CR“ a samostatne „R“.
Po celú dobu súťaže musia byť funkčné združené svetlomety, trvalo zabudovaný oddelený
prídavný diaľkový svetlomet môže byť vyradený z činnosti a prelepený priľnavou páskou.
V tomto prípade je povolená montáž štyroch diaľkových a dvoch hmlových prídavných
svetlometov.
16.2.3 Variant „2–1“
Ak trvalo zabudovaný oddelený prídavný diaľkový svetlomet nebude vyradený z činnosti je
možné v tomto prípade montovať len dva diaľkové a dva hmlové prídavné svetlomety.
16.2.4
Variant „3“
Vozidlo má homologovaný ako hlavný svetlomet oddelené tlmené a diaľkové svetlá (možné
prevedenie spoločné rozptylové sklo) s označením na rozptylovom skle „C“ a samostatne „R“.
V tomto prípade je možné vyradiť z činnosti diaľkové svetlomety (+ prelepiť priľnavou páskou)
a namontovať štyri prídavné diaľkové svetlomety a dva hmlové alebo šesť prídavných
diaľkových svetlometov. Tlmený svetlomet musí byť funkčný.
Ak pri normálnej viditeľnosti vyradený diaľkový svetlomet nebude funkčný, je možné jeho
funkciu nahradiť prídavným diaľkovým svetlometom za predpokladu že má homologáciu EHK
a jeho nastavenie zodpovedá predpisom prepravy vozidla po verejných komunikáciách.
16.3 Možnosť použitia pre vozidlá skupiny „A“ a vozidlá z nej odvodené.
Je možné pri variante „1“ a „2“ vymeniť združený svetlomet za svetlomet s oddelenými
svetlometmi pri prevedení jedného rozptylového skla,
alebo za dva samostatné svetlomety diaľkové a tlmené so samostatným označením „C“ a
samostatným označením „R“.
Obrysové svetlá musia byť vždy funkčné.
16.4 Používanie hmlových svetlometov.
Na vozidle je povolené použiť len jeden pár hmlových svetlometov. Ak súťažiaci chce použiť
prídavné hmlové svetlomety musí pôvodné hmlové svetlomety vyradiť z činnosti a prelepiť
priľnavou páskou.
V žiadnom prípade ale nemôžu byť pôvodné hmlové svetlomety demontované (ak
homologačný list vozidla nemá tento variant bez nich).
17. Schválené palivo.
Pre všetky disciplíny automobilového športu je predpísané používanie paliva podľa
ustanovenia prílohy „J“ MŠP FIA článok 252.9, pokiaľ nie je zvláštnymi ustanoveniami
stanovené inak (maximálne 102 RON bez výnimky). Športové vozidlá musia byť povinne
vybavené zariadením pre odber paliva v zmysle prílohy „J". Odberový ventil musí byť
umiestnený, na dostupnom mieste na odber, bez demontážnych úkonov.
Jeho poloha musí zaručovať nespochybniteľnosť, že palivo ním prechádzajúce je jediným
zdrojom paliva pre funkciu motora (je bezprostredne pred karburátorom, vstrekovacím
čerpadlom).
50
Z vozidla musí byť možné po ukončení súťažnej jazdy odobrať vzorku paliva minimálne 3litre.
Nedostatok minimálneho množstva paliva je dôvod na vylúčenie.
17.1 Bezpečnostné nádrže s plniacim hrdlom.
Všetky vozidlá s bezpečnostnou nádržou homologovanou FIA, ktorá má plniace hrdlo
vyvedené mimo nádrž, toto plniace hrdlo musí mať namontovaný spätný ventil v hrdle nádrže
v zmysle článku 253 kapitoly 14.5. prílohy "J" MŠP FIA.
18. Ochranné klietky vozidiel.
S nadväznosťou na medzinárodné športové predpisy FIA týkajúce sa prílohy „J“ článku 253,
kapitoly 8 je pre novopostavené vozidlá všetkých disciplín od 01.01.2007 povinné použitie
ochranných klietok.
18.1 Ochranná klietka pre vozidlá PAV, PAO a Autokros.
Povinná základná konštrukcia ochrannej klietky individuálne vyrobenej pre disciplínu PAV,
PAO a Autokros je v rozsahu podľa obrázkov:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
základná konštrukcia – obrázok 253–1, alebo 253–2 alebo 253–3
uhlopriečne vystuženie hlavného oblúka – obrázok 253–7
vystuženie zadných podpier – obrázok 253–4 alebo 253–20 alebo 253–21
bočná ochrana – obrázok 253–9 alebo 253–10 alebo 253–11
vystuženie strechy – obrázok 253–12 (jedna diagonála) alebo 253–13 alebo 253–14
vystuženie predného stĺpika – obrázok 253–15 a 253–33
vystuženie rohov uhlopriečneho vystuženia – obrázok 253–34
doporučené vystuženie rohov – obrázok 253–31 a 253–32
18.2 Ochranná klietka pre vozidlá zúčastňujúce sa rally.
Povinná základná konštrukcia ochrannej klietky individuálne vyrobenej pre disciplínu Rally je
v rozsahu podľa obrázkov:
a) základná konštrukcia – obrázok 253–1, alebo 253–2 alebo 253–3,
b) uhlopriečne vystuženie hlavného oblúka – obrázok 253–7,
c) vystuženie zadných podpier – obrázok 253–21,
d) vystuženie strechy – obrázok 253–12 alebo 253–13 alebo 253–14,
e) vystuženie klietky v otvore dverí – obrázok 253–49,
f) vystuženie rohov uhlopriečneho vystuženia – obrázok 253–34,
18.3 Ostatné ustanovenia
Vo všetkom tu neuvedenom týkajúceho sa rozmerov v závislosti na vnútornom priestore
vozidla, materiálu rúrok, ohýbania, zvárania, vzájomného usporiadania dielcov klietky a jej
montáže platia v plnom rozsahu jednotlivé kapitoly článku 253–8.
Uchytenie ochrannej klietky do skeletu musí byť v súlade kapitolou 253–8.3.2.6.
Ďalšie doplnenie ochrannej klietky vystuženiami môže byť urobené v zmysle článku 253–8.
18.4 Homologované ochranné klietky.
Pre ochranné klietky homologované ASN alebo FIA platia homologačné predpisy FIA
ochranných klietok s nadväznosťou na prílohu „J“ článok 253–8.
Opravy alebo úpravy homologovaných ochranných klietok môže urobiť len výrobca ochrannej
klietky. Súťažiaci je povinný túto skutočnosť písomne dokladovať.
18.5 Národné homologácie bezpečnostných ochranných konštrukcií.
Národné homologácie bezpečnostných ochranných konštrukcií vydáva SAMŠ v zmysle
odporučenia technického výboru. O udelenie homologácie môže požiadať iba výrobca
51
ochranných konštrukcií, ktorý spĺňa podmienky určené FIA a SAMŠ. Od 01.01.2004 do
novopostavených vozidiel je doporučené montovať len ochranné konštrukcie vyrobené
výrobcom ktorý má národnú homologáciu SAMŠ pre výrobu ochranných konštrukcii alebo od
iných ASN dokladované originálom homologačného listu. Zoznam výrobcov s národnou
homologáciou pre výrobu ochranných konštrukcii pre povolené typy vozidiel zverejní SAMŠ.
Sú vydané tieto homologácie:
Číslo
výrobca
pre vozidlo
858ASN01
AST Presskam Bratislava
SEAT LEON 1
858ASN02
AST Presskam Bratislava
SEAT LEON 2
858ASN03
AST Presskam Bratislava
SEAT IBIZA
858ASN04
AST Presskam Bratislava
K1 Attack
858ASN05
AST Presskam Bratislava
Opel Kadett
Súťažiaci vozidla vybaveného týmito ochrannými klietkami musia pri technickom preberaní
vozidla predložiť originál homologačného listu ochrannej klietky.
52
VI. Národné technické predpisy
Pre všetky skupiny vozidiel zúčastňujúcich sa MSR rally musí byť na prístupnom mieste bloku
motora vyvŕtaný jeden priebežný otvor priemeru 3 mm pre možnosť plombovania.
AUTOMOBILOVÉ RALLY
1.
1.1
Technické predpisy vozidiel skupiny „F“
Spôsobilé vozidlá.
Do tejto skupiny môžu byť zaradené vozidlá:
–
ktorým homologácia skončila, resp. im skončilo obdobie +4 rokov, počas ktorého boli
uvedené vo FIA zozname vozidiel so skončenou homologáciou a boli vyrobené po
01.01.1985 (platí pre vozidlá testované do roku 2010 vrátane) resp. vyrobené po
01.01.1990 u vozidiel prvýkrát testovaných od roku 2011.
–
vozidlá nehomologované sériovo vyrobené (minimálne 2500 ks) po 01.01.1990 s
platným technickým preukazom / osvedčením o evidencii z krajiny Európskej únie
(dokladuje súťažiaci). Predhlásenie pre rok 2012. Od r. 2012 nebudú takéto vozidlá
nanovo testované.
Prestavba takéhoto vozidla je podmienená písomnou žiadosťou na sekretariát SAMŠ s
kópiou na Technický výbor SAMŠ a Rally komisiu SAMŠ
Zaradenie vozidla je podmienené:
a) spôsobilosťou pre cestnú premávku,
b) splnením technických predpisov uvedených ďalej,
c) vydaním preukazu športového vozidla.
1.2
Technické predpisy.
Čo nie je v týchto predpisoch povolené je zakázané.
V plnom rozsahu sú platné predpisy MŠP FIA príloha „J“ článok 251, 252 a 253, s
nadväznosťou na príslušnú obrazovú časť.
Vozidlá nehomologované do 2000 cm3 môžu byť upravované s využitím predpisov skupiny
„A“ uvedené v článku 255 prílohy „J“ . Vozidlá nad 2000 cm3 môžu využiť len povolené
úpravy skupiny „N“ uvedené v článku 254 prílohy „J“.
Vozidlá homologované môžu byť upravované s využitím predpisov skupiny „A“ uvedené v
článku 255 prílohy „J“ s možnosťou využitia variant KITCAR len ak výrobca má prevedenie
„Kit“homologované pre daný typ vozidlá.
Pre vozidlá ktoré boli homologované v skupine „B“ článok 256 Prílohy „J“ (sú povolené len
vozidlá s motorom do 1600 cm3) je zaradenie do národnej skupiny vozidiel „F“ podmienené
predložením pôvodného preukazu športového vozidla s tým, že bude hodnoverne
dokladovaná jeho účasť na pretekoch.
1.2.1
Obmedzenia.
Je zakázané:
a) Prestavba vozidiel nehomologovaných na homologované.
b) Prestavba pohonu dvojkolesového na štvorkolesový a naopak.
c) Prestavba pohonu z predného na zadný a naopak.
d) Odľahčovať nosný skelet / šasi / rám vozidla.
1.2.2
Objemové triedy
Zaradenie vozidla do objemovej triedy je dané objemom valcov jeho motora, v prípade
preplňovaných motorov podľa prepočítaného objemu.
1.2.3
Motor
Prestavba motorov vozidiel na preplňované ak homologovaný model nemal preplňovanie
homologované je zakázaná.
Pre vozidlá s preplňovanými motormi platí znenie článku 252–3.1. a článku 255–5.1.8.3.
prílohy „J“.
53
Ak má sacie hrdlo turbokompresora homologovaný vnútorný priemer menší ako priemer
restriktora (33 mm pre vozidlá nehomologované, 34 pre vozidlá homologované) v tomto
prípade turbokompresor môže byť bez restriktora.
1.2.4
Hmotnosť vozidla.
Vozidlá musia dodržať minimálnu hmotnosť podľa objemu motora uvedenú v tabuľke.
Pre vozidlá zaradené do triedy „F9“ nižším ako 1400 cm3 platí hmotnosť podľa skutočného
objemu motora uvedená v tabuľke.
Pre vozidlá zaradené do triedy „F12“ s objemom nižším ako 4 000 cm3, platí hmotnosť podľa
skutočného objemu motora uvedená v tabuľke.
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
600 cm3
700 cm3
850 cm3
1 000 cm3
1 150 cm3
1 300 cm3
1 400 cm3
1 600 cm3
2 000 cm3
2 500 cm3
3 000 cm3
3 500 cm3
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
700 cm3
850 cm3
1 000 cm3
1 150 cm3
1 300 cm3
1 400 cm3
1 600 cm3
2 000 cm3
2 500 cm3
3 000 cm3
3 500 cm3
4 000 cm3
565 kg
600 kg
650 kg
680 kg
720 kg
750 kg
805 kg
890 kg
975 kg
1 060 kg
1 140 kg
1 220 kg
Hmotnosť vozidla je hmotnosť prázdneho vozidla s prevádzkovými náplňami agregátov,
okrem náplne ostrekovačov a paliva v palivovej nádrži, bez výstroja jazdcov s jedným
kompletným náhradným kolesom a s predpísanou výbavou pre cestnú premávku.
1.2.5
Hluk a emisie.
Pre výfuk platí znenie MŠP FIA článok 252–3.6. a článok 255–5.1.16. prílohy „J“ s tým, že ak
bolo vozidlo homologované s katalyzátorom musí byť tento namontovaný.
Hlučnosť výfukovej sústavy je daná NŠP SAMŠ pre vozidlá rally a to 96 dB /A/ po celú dobu
súťaže.
1.2.6
Prevodovka.
Je povolená vzájomná kombinácia prevodov pri zachovaní počtu prevodových stupňov,
skrine a systému mazania.
1.2.7
Prevody
Prevody sú ľubovoľné. Je povolená montáž samosvorného diferenciálu. Pre toto použitie je
možné upraviť vnútornú časť skrine diferenciálu.
Pozdĺžne a priečne hriadele sú ľubovoľné musia byť od výrobcu vozidlá, nesmú však
znamenať úpravu dielcov pripojenia na náboj kolesa, prevodovku, rozvodovku.
1.2.8
Riadenie
Volant je ľubovoľný. Riadenie musí byť od výrobcu vozidla a musí byť zreteľne označené
výrobcom
1.2.9
Skelet, karoséria
Zmeny skeletu sú povolené len také ktoré bezprostredne súvisia s montážou povinného
ochranného vybavenia.
1.2.10
Elektrický systém
Osvetlenie vozidla musí zodpovedať predpisom pre premávku po verejných komunikáciách.
1.3
Bezpečnostné vybavenie.
Povinné bezpečnostné vybavenie vozidiel musí byť v súlade s MŠP FIA článok 253 prílohy
„J“ platné pre daný kalendárny rok s nižšie uvedenými dodatkami. Je silne odporúčané
54
upraviť ochrannú konštrukciu v súlade s aktuálnou prílohou „J“ , minimálne v prevedení
podľa NŠP, kapitola – Ochranné klietky, pre vozidlá ktoré nemajú túto klietku homologovanú
1.3.1
Ochranná klietka
Musí byť v súlade s textom článku 253–8 MŠP FIA Príloha „J“.
Základná zostava ochrannej klietky musí byť v súlade podľa:
a) základná konštrukcia – obrázok 253–1 až 253–3,
b) uhlopriečne vystuženie hlavného oblúka – obrázok 253–7,
c) bočná ochrana – obrázok 253–9 až 253–11,
d) vystuženie strechy – obrázok 253–12 až 253–14,
e) vystuženie predného stĺpika – obrázok 253–15 a 253–33, neplatí pre vozidlá skupiny
F12,
f) vystuženie rohov uhlopriečneho vystuženia – obrázok 253–34,
g) pre F12 platí vystuženie klietky v otvore dverí (hlavný oblúk – bočný oblúk / rozmer B–C)
– obrázok 253–49
h) uhlopriečka zadných podpier – obrázok 253–20,
i) uchytenie do skeletu musí byť podľa kapitoly 253–8.3.2.6.
j) doporučené vystuženie predného oblúka – obrázok 253–29
1.3.2
Bezpečnostné sedadlá.
Sú povolené len sedadlá jazdca/ spolujazdca s platnou homologáciou podľa Štandadu FIA
8855–1999 po skončení platnosti plus päť rokov.
1.3.3
Bezpečnostné pásy.
Je povinné používať homologované bezpečnostné pásy 4, 5 alebo 6 popruhové
zodpovedajúce minimálne štandardu FIA 8854–1998 alebo 8853–1998 po skončení platnosti
plus päť rokov .
Je doporučené používať pasy spĺňajúce štandard FIA 8854–1998 alebo 8853–1998. Vo
vozidle musia byť umiestnené dva rezné nástroje v dosahu pripútanej posádky pre prípad
potreby rozrezania bezpečnostných pásov.
1.3.4
Hasiace prístroje.
a) Pre vozidlá triedy „F1“ až „F3“ sú povinné dva ručné hasiace prístroje s náplňou podľa
článku 253–7.3. prílohy „J“. Sú odporúčané hasiace systémy vybrané zo zoznamu číslo
16 „Hasiace systémy homologované FIA“.
b) Pre vozidlá skupiny „F4“ platí v plnom rozsahu článok 253–7 prílohy „J“ (ručný hasiaci
prístroj + hasiaci systém vybraný zo zoznamu FIA číslo 16 „Hasiace systémy
homologované FIA“).
1.4
1.4.1
Bezpečnostné vybavenie jazdca / spolujazdca.
Ochranný odev.
Nemusí mať súčasne platnú homologáciu musí však spĺňať minimálne štandard FIA 8856–
1986, bez známok poškodenia (predratá horná vrstva odevu, predraté šitie, viditeľne
opravované šitie odevu a pod.).
Je silne odoporučaný odev podľa štandardu 8856–2000.
1.4.2
Dlhé spodné prádlo,
Nemusí mať súčasne platnú homologáciu, musí však spĺňať minimálne ISO 6940.
Je doporučené podľa štandardu FIA 8856–2000.
1.4.3
Ochranné rukavice
prekrývajúce ochranný odev a športová obuv nemusia mať súčasne platnú homologáciu,
musia však spĺňať minimálne štandard FIA 8856–1986 (ISO6940)
Je doporučené podľa štandardu FIA 8856–2000.
55
1.4.4
Ochranné prilby.
Musia byť v zmysle štandardu FIA uvedeného v technickom liste číslo 25 alebo podľa
štandardu FIA 8860–2004 uvedené v technickom liste číslo 33 prípadne, podľa štandardu FIA
8858–2010 uvedené v technickom liste číslo 41.
1.4.5
V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo opravy ktorá nie je dokladovaná výrobcom,
technický komisár má povinnosť príslušnú časť výstroja jazdca/ vozidla nepripustiť na súťaž.
2.
2.1
Technické predpisy vozidiel skupiny „P“
Úvod
Vozidlá, ktoré vyhovujú technickým predpisom pre skupinu P budú otestované a bude im
vydaný preukaz športového vozidla.
Vozidlá, ktoré nebudú otestované ale vyhovujú predpisom pre skupinu P musia mať
evidenčné číslo vydané v SR (nie ZEČ)
Od roku 2011 sú povolené len vozidlá s maximálnym objemom 2000 cm3.
Od roku 2012 musia mať všetky vozidlá preukaz športového vozidla s platným testovaním.
2.2
Všeobecné podmienky
Vozidlo musí mať
a) musí mať platný preukaz športového vozidla
b) platné testovanie vozidla pre daný kalendárny rok
c) musí mať evidenčné číslo
d) musí mať povinnú výbavu podľa platných predpisov pre premávku na cestných
komunikáciách
2.3
2.3.1
Bezpečnostné vybavenie
Vozidlá
Ochranná klietka minimálne v prevedení podľa obrázku 253–35A prílohy „J“:
V zostave:
–
predný oblúk, spojenie bočný / hlavný oblúk
–
variantne dva bočné pol oblúky / ich prepojenie v prednej
hornej časti
–
hlavný oblúk
–
dvojica zadných vzpier
–
diagonálne vystuženie hlavného oblúka
–
bočné vystuženie,
Pre vozidlá s preukazom športového vozidlá platí ochranná konštrukcia už uvedená v
preukaze / prevedenie podľa dátumu prvého testovania.Pre materiál, uchytenie, prípadne
ďalšie voliteľné dielce nad rámec vyššie uvedenej zostavy ochranných klietok (bod a) platia
predpisy uvedené v článku 253 bod 8 prílohy „J“.
Rúrky ochrannej klietky musia mať obloženie so zvýšenou odolnosťou voči horeniu na
miestach kde môže prísť ku kontaktu s prilbou a telom posádky.
a) 2 ks ručný hasiaci prístroj s platnou revíziou podľa FIA Prílohy „J“, článok 253., uchytenie
podľa bodov 7.3.6 a 7.3.7. Uchytenie hasiaceho prístroja musí byť dvomi kovovými pásmi
podľa MŠP FIA čl. 253-736 prílohy J. Každý pás musí byť uchytený dvomi skrutkami M8
kvality 8.8 o skelet vozidla. Zosilnenie skeletu pre každú skrutku musí byť zo spodnej
strany platničkou 40 cm2 hrúbky 3 mm v zmysle MŠP FIA čl 253-16.
b) minimálne 4 popruhové nepoškodené bezpečnostné pásy s homologáciou FIA (nemusí
byť platná) – 4 body uchytenia podľa prílohy „J“, článok 253.6.
c) nepoškodené športové sedačky s homologáciou FIA (nemusí byť platná), uchytené podľa
Prílohy „J“, článok 253.16.
d) pneumatiky schválené pre cestnú premávku (s označením „E“, prípadne športové
pneumatiky schválené pre rally).
56
2.3.2
Posádka (jazdec/ spolujazdec):
a) nepoškodené prilby, minimálne s homologáciou pre cestnú premávku, prípadne s
homologáciou FIA (nemusí byť platná)
b) nepoškodený ochranný odev s homologáciou FIA (nemusí byť platná)
c) odporúča sa dlhé spodné prádlo s homologáciou FIA (nemusí byť platná),
d) ochranné rukavice so zvýšenou odolnosťou voči plameňom, prípadne s homologáciou
FIA (nemusí byť platná)
e) športová obuv nad členky, prípadne s homologáciou FIA (nemusí byť platná).
3.
3.1
Technické predpisy pre skupinu Challenge cross country rally.
Všeobecne
Do tejto skupiny budú zaradené vozidlá ktoré majú homologáciu FIA a taktiež sériové vozidlá
bez homologácie FIA.
3.2
Úpravy
Vozidlá môžu využiť úpravy dané MŠP FIA prílohy „J“ článok 284 – Zvláštne predpisy pre
sériové terénne vozidlá – skupina „T2“.
3.3
3.3.1
Bezpečnosť
Vozidlá
Vozidlá musia spĺňať predpisy MŠP FIA prílohy „J“ článok 283 – Bezpečnostná výbava
terénnych vozidiel, s týmito výnimkami:
–
Bezpečnostné pásy nemusia mať súčasne platnú homologáciu FIA musia však spĺňať
štandard FIA 8854–1991 alebo 8853–1991 (skončená homologácia). Bezpečnostné
pásy nesmú byť poškodené, opravované. Popruhy musia byť rovnakého typu,
kombinácia popruhov je zakázaná.Sú odporúčané pásy podľa štandardu FIA 8853–1998
alebo 8854–1998.
–
Vo vozidle musia byť umiestnené dva rezné nástroje v dosahu pripútanej posádky pre
prípad potreby rozrezania bezpečnostných pásov.
–
Sedadlá jazdcov nemusia mať súčasne platnú homologáciu FIA musia však spĺňať
štandard FIA 8855–1992 (skončená homologácia). Oprava skeletu sedadla je zakázaná.
Sú odporúčané sedadlá podľa štandardu FIA 8855–1999.
–
Vozidlá nemusia používať bezpečnostnú nádrž, pokiaľ sú vybavené pôvodnou nádržou
umiestnenou na pôvodnom mieste.
–
Vozidlá nemusia byť vybavené homologovaným hasiacim systémom, ale musia
rešpektovať predpisy pre ručné hasiace prístroje podľa MŠP FIA Prílohy „J“ článok 283–
7.2.
–
Ochranná konštrukcia musí zodpovedať kapitole V. „Ochranné klietky vozidiel“ NŠP
ročenky SAMŠ.
Jazdec/súťažiaci má povinnosť dokladovať výstroj vozidla nepoškodenými identifikačnými
značkami.
3.3.2
Výstroj jazdcov.
–
Ochranný nehorľavý odev nemusí mať súčasne platnú homologáciu FIA, musí však
spĺňať štandard FIA 8856–1986. Ochranný odev nesmie byť poškodený alebo
opravovaný. Je odporúčaný ochranný odev podľa štandardu FIA 8856–2000.
–
Spodné prádlo nemusí mať súčasne platnú homologáciu FIA, musí však spĺňať normu
ISO 6940. Je odporúčané spodné prádlo podľa štandardu FIA 8856–2000.
–
Ochranná prilba musí byť homologovaná pre automobilový šport ale nemusí mať
súčasne platnú homologáciu FIA. Ochranná prilba nesmie mať poškodený skelet,
vnútorné obloženie a upínanie.
–
Sú odporúčané ochranné prilby s platnou homologáciou uvedené vo FIA technickom
liste číslo 25 – pozri kapitolu Všeobecných technických predpisov odvodených od
medzinárodných.
Jazdec / súťažiaci má povinnosť dokladovať výstroj jazdca nepoškodenými identifikačnými
značkami. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo opravy, ktorá nie je dokladovaná
57
výrobcom, technický komisár má povinnosť príslušnú časť výstroja vozidla / jazdca
nepripustiť k pretekom.
3.3.3
Hmotnosť
Minimálna hmotnosť vozidiel musí zodpovedať hmotnosti vozidiel „T1“ uvedených v MŠP FIA,
Príloha „J“, v článku 285 kapitola 3.1.
3.3.4
Restriktor
Vozidlá musia byť vybavené restriktorom podľa platného MŠP FIA prílohy „J“ článok 285 bod
5.1.3.
3.3.5
Pneumatiky
Vozidlo musí byť vybavené pneumatikami schválenými pre cestnú premávku s rozmerom
zodpovedajúcim technickému preukazu vozidla, prípadne homologačnému listu, tolerancia
+/– 1“.
3.3.6
Doklady
Vozidlá musia mať platný preukaz športového vozidla, ktorý musí byť predložený pri každom
technickom preberaní.
Vozidlá musia byť schválené na premávku po verejných komunikáciách, mať platnú STK, EK.
Vozidlá musia mať platnú poistku zodpovednosti za škody.
3.3.7
Odmietnutie.
Technický komisári pri technickom preberaní môžu odmietnuť prevziať do pretekov
ktorékoľvek vozidlo, ktorého konštrukcia je nebezpečná.
3.3.8
Svetelná výbava
Svetelná výbava vozidla musí zodpovedať MŠP príloha „J“ článok 283, kapitola 14.4.
4.
Technické predpisy pre štandardné produkčné vozidlá pre slalom
Podľa predpisov FIA CEZ Slalom Trophy
4.1
Povolené vozidlá – všeobecné ustanovenia
Sú to všetky vozidlá, pre ktoré je povinné vodičské oprávnenie skupiny „B“ a ktoré sú
povolené pre verejnú premávku. Nie je nutné, aby vozidlo bolo v minulosti alebo v súčasnosti
homologované.
Je potrebné preukázať OTP vozidla alebo COC (originál) a povinnú národnú bezpečnostnú
výbavu (nie expirovanú).
Štandardné produkčné vozidlá, ktoré nie sú v súlade s technickými predpismi CEZ alebo
vozidlá s nastaviteľnou výškou predných a / alebo zadných závesov sa môžu zúčastniť AS
zaradeného do CEZ v samostatnej triede, ale nebudú sa započítavať do CEZ Trophy (neplatí
pre MSR).
4.1.1
Neprípustné vozidlá.
Kabriolety sú povolené len ak sú sériovo vyrobené s ochrannou konštrukciou.
Minimálne jedna ochranná konštrukcia klietky musí byť namontovaná za hlavou jazdca aby
zaistila ochranu v prípade prevrátenia na strechu. Hlava jazdca nesmie prevyšovať myslenú
priamku medzi vrchným bodom konštrukcie klietky umiestnenej za hlavou jazdca a jej
prednou časťou.
V prípade kabrioletu, ktorý nie je vybavený primeranou konštrukciou klietky od výrobcu alebo
bez akejkoľvek bezpečnostnej konštrukcie za hlavou jazdca, musí byť namontovaná klietka
vyhovujúca článku 253.8.1 FIA Prílohy J. Vrchná časť vozidla musí byť uzavretá po celý čas,
okrem prípadov, keď vozidlo je / bolo sériovo vyrobené bez nej.
4.1.2
Klasifikácia pre preplňované Wankelove a motory s turbokompresorom
V prípade preplňovaných motorov (turbokompresor, mechanický kompresor typu G) sa
nominálny objem valcov vynásobí x 1,7 (1,5 pre Dieselové motory) a vozidlo bude zaradené
do triedy, ktorá zodpovedá takto získanému prepočítanému objemu.
58
Pre Wankelove motory pozri článok 252.3.2 FIA Prílohy J, pre motory s turbokompresorom
článok 252.3.3 FIA Prílohy J.
4.1.3
Hmotnosť vozidla.
Vozidlá musia mať minimálne hmotnosť uvedenú v osvedčení o evidencii (technickom
preukaze) pričom prípustná tolerancia je 3%. Táto hmotnosť musí byť dodržaná počas celého
podujatia a aj po prejazde cieľovou čiarou.
Hmotnosť vozidla bude stanovená nasledovne: vozidlo bez osôb v kabíne, bez doplňovania
alebo vypustenia paliva a iných tekutín.
4.1.4
Motor.
Oproti sériovo vyrábanej úprave, ktorú ponúka výrobca, nie sú prijateľné žiadne zmeny, teda
žiadne športové vzduchové filtre ani podobné príslušenstvo. Okrem toho, všetko špeciálne
športové príslušenstvo motora a také, ktoré je takto deklarované výrobcom (ako verzie ES /
športový vývoj v súlade s homologačným listom) nie sú prípustné.
4.1.5
Výfukový systém / obmedzenie hladiny hluku
Výfukový systém, ktorý začína katalyzátorom (zberné potrubie a katalyzátor musia byť
pôvodné) je ľubovoľný ale musí byť schválený pre verejnú premávku a voľne dostupný v
obchodnej sieti.
Obmedzenia hladiny hluku: Maximálna hladina hluku je 98+2dB (A).
Ak je príslušné vozidlo dodávané s katalyzátorom, tento musí byť namontovaný a funkčný. V
každom prípade musia byť rešpektované zákonné limity emisii.
4.1.6
Prevodovka
Spojka, prevodovka, diferenciál a ďalšie dielce prevodov musia zostať pôvodné a nie je
povolená zámena.
4.1.7
Brzdový systém
Brzdový systém má zostať pôvodný. Brzdové kotúče homologované pre skupiny A, B, ST, GT
nie sú povolené. Brzdové obloženie je ľubovoľné.
4.1.8
Riadenie
Riadenie má byť pôvodné. Volant je ľubovoľný ale musí byť schválený pre verejnú premávku.
4.1.9
Závesy
Montáž tvrdších tlmičov a pružín je povolená, avšak musia byť dodržané zákonné
ustanovenia (registrácia v osvedčení o evidencii). Zavesenia musia zostať pôvodné. Výškovo
nastaviteľné predné a/alebo zadné zavesenia sú povolené len ak sú sériovo vyrábané a
dodávané (pri podujatiach CEZ iba v absolútnej klasifikácii).
Každá úprava sériového stavu týkajúca sa výšky a svetlej výšky vozidla je zakázaná (výška
nastaviteľná zavesením nesmie byť upravovaná)..
4.1.10
Kolesá a pneumatiky
Rozmery kolies a pneumatík sa majú zhodovať s údajmi výrobcu v OTP pre dané vozidlo a
príslušný typ musí byť schválený pre verejnú premávku.
4.1.10.1 Rezervné kolesá
Rezervné koleso nie je povinné.
4.1.11 Karoséria, podvozok a aerodynamické zariadenia.
Nie je dovolené odľahčovať alebo zosiľňovať sériovo vyrábanú karosériu a/alebo šasí podľa
Prílohy J, článok 251.2.5.2 a 2.5.1. Nárazníky nemôžu byť odstránené.
Je možné použiť krídla ľubovoľného druhu bežne dostupné v predajnej sieti ale musia byť
schválené pre verejnú premávku. Širšie blatníky sú povolené len v prípade, že sú ponúkané
výrobcom ako zvláštne príslušenstvo. V prípade pochybnosti je na súťažiacom aby poskytol
dôkaz.
Sériovo vyrábané prípadne certifikované strešné okná sú povolené. Musia byť počas súťaže
zatvorené.
59
Namontovanie spodnej ochrany vozidla je povolené.
Vozidlá s tuningom karosérie, ktorý nie je ponúkaný výrobcom (takzvaná široká alebo
extrémna verzia) a ktorý umožňuje použitie kombinácie širších pneumatík/kolies nie sú
povolené.
4.1.11.1 Dvere, kapota a dvere batožinového priestoru.
Tieto musia ostať pôvodné. Dodatočné uchytenie je povolené.
4.1.11.2 Blatníky
Musia byť pôvodné. To platí aj pre materiál.
4.1.11.3 Spätné zrkadlá.
Počet spätných zrkadiel má byť rovnaký ako u sériových vozidiel.
4.1.11.4 Okná, materiál, sklá.
Predné sklo musí byť vyrobené z vrstveného skla. Všetky ostatné okná musia byť v súlade so
sériovo vyrábanými vozidlami. Počet stieračov na prednom skle musí zostať pôvodný.
Tónované fólie sú povolené len s príslušným certifikátom. (potvrdenie pre zodpovedajúcu
montáž spoločnosťou, fólia s E-certifikáciou), na bočnom okne jazdca a spolujazdca je
povolená iba ochranná bezfarebná fólia zabraňujúca roztriešteniu skla. Jazdec musí byť
zvonku rozpoznateľný. Príloha J, článok 253.11.
4.1.11.5 Vetranie priestoru pre posádku.
Musí zostať kompletne pôvodné. Existencia vykurovacieho systému je povinná okrem
prípadov keď sériovo vyrábané vozidlo je dostupné bez neho. Je na súťažiacom, aby to
dokladoval.
4.1.11.6 Priestor pre cestujúcich – vnútrajšok karosérie
Sériovo vyrábaný priestor určený výrobcom pre cestujúcich, od sériovo vyrábanej deliacej
steny po zadné operadlá v normálnej polohe zadného sedenia je považovaný za priestor pre
cestujúcich.
Prístrojová doska musí zostať pôvodná. Úpravy pre zlepšenie estetiky ako sú drevené
intarzie sú povolené. Dodatočné prístroje, ako je otáčkomer môžu byť namontované.
4.1.12
Ochranná klietka.
Uzatvorené cestovné vozidlá môžu byť vybavené ochrannou klietkou alebo bezpečnostným
rámom v súlade s FIA Prílohou J článkom 253.Ak je vozidlo vybavené homologovanou
klietkou ASN alebo FIA, certifikát pre klietku musí sa dopravovať vo vozidle.
Pre kabriolety pozri bod 2.
4.1.13
Bezpečnostné pásy.
Použitie bezpečnostných pásov je povinné, musia byť použité pásy dodávané výrobcom pre
sériové vozidlá.
Prijateľné sú aj nasledovné kombinácie:
–
FIA homologované bezpečnostné pásy v kombinácii s FIA homologovanými sedadlami,
–
(sériové) anatomické sedadlá dodávané výrobcom v kombinácii s FIA bezpečnostnými
pásmi, ak je praktické použiť viacbodové bezpečnostné pásy a je zaistené správne
vedenie pásu, zvlášť v oblasti pleca aby nemohol skĺznuť.
–
3–bodové bezpečnostné pásy v kombinácii s FIA homologovanými sedadlami, musí byť
zaistená správna funkčnosť pásov na pleci a v bedernej oblasti.
Doba použiteľnosti FIA homologovaných pásov používaných na AS je daná dátumom
platnosti uvedenom na páse plus 5 rokov.
4.1.14
Hasiace prístroje
Dôrazne je odporúčané mať vo vozidle hasiaci prístroj s minimálnym obsahom 2 kg (prášok),
resp. 2,4 litra AFFF. Všetky hasiace prístroje musia byť zabezpečené v súlade s FIA
predpismi. Povolené je len upevnenie s kovovými sponami na rýchle uvoľnenie. Hasiace
prístroje musia byť ľahko dostupné jazdcom.
V tomto prípade musia byť použité predpisy FIA Prílohy J, článok 253.7.
60
4.1.15
Sedadlá
Iba sériovo vyrábané alebo FIA homologované sedadlá sú povolené.
Doba použiteľnosti FIA homologovaných sedadiel používaných na AS je daná dátumom
životnosti uvedenom na nich plus 5 rokov.
Sériovo vyrábaný počet sedadiel ako aj zadný rad sedadiel musí byť zachovaný. Zadný rad
sedadiel môže byť vybratý ak je to uvedené v dokladoch výrobcu (napríklad po namontovaní
ochrannej klietky a po schválení zo 4 – sedadlového na 2 – sedadlové).
4.1.16
Elektrický systém, osvetlenie
Musí byť dodržaný minimálne sériovo vyrábaný počet predných a zadných svetiel. Dodatočné
predné svetlá sú povolené, ak sú v súlade s národnými predpismi, zvlášť ohľadom na
intenzitu svietivosti. Celkový počet predných svetiel nesmie byť vyšší ako osem. Dodatočné
predné svetlá, ako sú predné hmlovky, cúvacie svetlá atď. sú povolené.
4.2
4.2.1
Vozidlá s tuningovou úpravou
Definícia vozidiel
Sú to sériové vozidlá s platným OTP s úpravou vonkajšieho a alebo vnútorného tvaru vozidla
a alebo s výkonovou úpravou motora, prevodovky a pod.
Úpravy vozidla nesmú vytvárať ostré hrany, musia byť trvalého charakteru a nesmú vytvárať
nebezpečenstvo pre posádku a okolie.
Šírka vozidla nesmie prekročiť 2 000 mm.
4.2.2
Zaradenie vozidiel
Vozidlá s preplňovaným motorom budú zaradené do objemovej triedy zodpovedajúcej
zdvihovému objemu motora násobeného koeficientom 1,7 pre benzínové motory a
koeficientom 1,5 pre naftové motory.
Pre motory, ktoré spadajú pod patent NSU Wankel, je objem daný rozdielom medzi
maximálnym a minimálnym objemom spaľovacieho priestoru násobený koeficientom 1,5.
4.2.3
Pneumatiky
Je povolené používať pneumatiky typu „SLICK“.
5.
5.1
Technické predpisy vozidiel skupiny DRIFT („DR“).
Úvod
Vozidlá skupiny „DR“ musia mať poháňanú len zadnú nápravu.
5.2
Spôsobilé vozidlá
Do skupiny „DR“ môžu byť zaradené len sériovo vyrábané osobné vozidlá, ktoré môžu využiť
niektoré s povolených úprav uvedených ďalej.
Ostatné úpravy častí vozidla, ktoré nie sú riešené sú povolené, ale nesmú viesť k zníženiu
bezpečnosti vozidla a k ohrozeniu jazdcov. Toto posúdi technický komisár pri technickom
preberaní. Kabriolety sú prípustné iba ak sú v prevedení s pevnou strechou, pevná strecha
musí byť počas každého jazdenia na trati na vozidle s výnimkou defilé.
5.3
5.3.1
Vozidlá môžu mať nasledujúce úpravy
Motor
Motor je ľubovoľný, výfukový systém musí mať tlmič hluku, katalyzátor je odporúčaný.
5.3.2
Prevody
Prevodovka a diferenciály môžu byť upravené
5.3.3
Brzdy
Je možné použitie iných brzdových kotúčov, brzdového obloženia a strmeňov. Funkcia
dvojokruhového brzdového systému musí byť zachovaná. Je povolená montáž ventilu
obmedzujúceho dočasný účinok bŕzd na zadnej náprave. Je povolená montáž hydraolickej
ručnej brzdy.
61
5.3.4
Zavesenie
Je povolená montáž ľubovoľných tlmičov a pružín za podmienky dodržania princípu
funkčnosti.
Je povolené pridať alebo odstrániť stabilizátory.
Pôvodné silentbloky použité pri zavesení je možné nahradiť ľubovoľným materiálom.
5.3.5
Riadenie
Je možné urobiť zmeny na riadení. Volant je ľubovoľný, uzatvorený.
5.3.6
Kolesá
–
–
–
Kolesom sa rozumie disk, ráfik a pneumatika.
Koleso sa musí v každom prípade vojsť do karosérie, t.j. že časť kolesa, nad vodorovnou
osou prechádzajúcou stredom náboja, musí byť pri vertikálnom meraní zakrytá
karosériou.
Je povolené používať ľubovoľné pneumatiky.
5.3.7
Karoséria
Je povolené odstrániť nepoužívané držiaky na skelete karosérie. Neviditeľné časti karosérie
(okrem nosných častí) je možné odľahčiť, toto sa však netýka dverí jazdca a spolujazdca, tie
môžu byť odľahčené iba v prípade, že vozidlo má ochranný rám.
Aerodynamické časti nesmú presahovať maximálnu šírku vozidla. Predné sklo musí mať
schvaľovacie číslo pre cestnú premávku.
Bočné okná je odporučené vybaviť z vnútornej strany priehľadnou, bezfarebnou ochrannou
fóliou. Je povolené nahradiť bočné okná ochrannou sieťkou, zabraňujúcej v prípade nehody
vystrčenie hlavy alebo horných končatín z vozidla.
5.3.8
Priestor pre posádku
Prístrojová doska nemusí zostať zachovaná. Je povolená dodatočná montáž prídavných
prístrojov. Sedadlo jazdca môže byť nahradené nepoškodeným športovým sedadlom, ostatné
sedadlá môžu byť odstránené. Je povolené odstrániť všetko obloženie a tlmiace materiály
vrátane kobercov.
V prípade dverí obloženie môže byť nahradené plechom o minimálnej hrúbke 0,5 mm,
uhlíkovým kompozitom o minimálnej hrúbke 1 mm, alebo iným pevným nehorľavým
materiálom o minimálnej hrúbke 2 mm. Ovládanie otvárania dverí musí zostať zachované.
Pôvodné kúrenie môže byť odstránené, musí však byt zabezpečené odhmlievanie predného
okna.
5.3.9
Palivová nádrž
Môže byť použitá sériová palivová nádrž (vrátane umiestnenia a uchytenia), alebo
bezpečnostná palivová nádrž za podmienok uvedených v článku 253.14 Prílohy J MŠP
FIA. Sú dovolené aj iné sériovo vyrábané nádrže, ktoré musia z hľadiska materiálu, montáže
a prevedenia vyhovovať bezpečnosti, o čom rozhodne technický komisár pri preberaní.
5.3.10
Ochranná konštrukcia
Pokiaľ je vozidlo vybavené konštrukciou (ktorá je veľmi dôrazne odporúčaná), bude pri
technickom preberaní prijaté len za podmienky, že vyhovuje článku 253 kapitole 8 Prílohe „J“
MŠP FIA.
Minimálna požiadavka na ochrannú konštrukciu je zobrazená na obrázku
62
Sú povolené tieto minimálne rozmery: rúrok:
–
Povinná pre hlavný oblúk 45x2,5 alebo 50x2,0 mm (vonkajší priemer rúrky x hrúbka
steny)
–
Pre všetky ostatné dielce 38x2,5 alebo 40x2,5
Kombinácia priemerov je povolená.
5.3.11
Bezpečnostné pásy
Bezpečnostné pásy jazdca sú povinné.
Je možná výmena bezpečnostných pásov za minimálne 4 –popruhové (štyri body uchytenia).
Montáž bezpečnostných pásov musí vyhovovať článku 253.6 Prílohy „J“ MŠP FIA.
5.3.12
Ťažné oka
Vozidlo musí byť vybavené ťažnými okami vpredu a vzadu, ktoré budú viditeľne označené
šípkami s červenou, žltou alebo oranžovou farbou. Musia byť vyrobené z popruhov
dostatočnej pevnosti umožňujúcej odtiahnutie poškodeného vozidla.
5.3.13 Výhľad dozadu
Výhľad dozadu musí byť zaistený tromi spätnými zrkadlami umiestnenými jedno vo vnútri
vozidla a po jednom na každej strane vozidla, každé o ploche minimálne 90 cm2 .
5.3.14
Hasiaci prístroj
Je povinný jeden ručný hasiaci prístroj v dosahu upútaného jazdca, ktorý vyhovuje predpisom
článku 253.7 Prílohy „J“ MŠP FIA.
5.3.15
Elektrická výbava
Povinné osvetlenie pozostávajúce z obrysových, hlavných, brzdových a smerových svetiel
musí byť funkčné po celú dobu podujatia.
Batériu je možné premiestiť za podmienok článku 255.5.8.3 Prílohy „J“ MŠP FIA.
Odpojovač batérie je povinný, odporúča sa umiestniť v dosahu jazdca.
V ostatnom je elektrická výbava ľubovoľná.
5.4
Všeobecné technické predpisy
Je plne v kompetencii technického komisára nepripustiť do preteku vozidlo vykazujúce
známky nebezpečnej konštrukcie.
Každé vozidlo, ktorého konštrukcia by mohla predstavovať nebezpečenstvo, bude na základe
rozhodnutia technických komisárov a športových komisárov vylúčené.
–
je povolené použiť podložky pod kolesa
–
Z vozidla nesmie unikať žiadna kvapalina
–
Počas jazdy je povinné mať zatvorené všetky okná
–
Je odporúčané využiť všetky bezpečnostné prvky z článku 253 Prílohy „J“ MŠP FIA.
5.5
Bezpečnostná výbava jazdcov
a) nepoškodené prilby, minimálne s homologáciou pre cestnú premávku, prípadne s
homologáciou FIA (nemusí byť platná)
b) kombinéza, odporúča sa s homologáciou FIA (nemusí byť platná)
c) športová obuv, odporúča sa s homologáciou FIA (nemusí byť platná)
d) odporúčajú sa bavlnené ochranné rukavice s odolnosťou voči plameňom, odporúčajú sa
rukavice s homologáciou FIA (nemusí byť platná)
63
6.
Preteky automobilov do vrchu
6.1
Národné predpisy pre voľnú skupinu vozidiel – skupina „E1“.
6.2
Všeobecne
Vozidlá skupiny „E1“ sú prípustné len pre preteky usporiadané na uzatvorených tratiach.
6.3
Spôsobilé vozidlá
6.3.1
Motory vozidiel kategórie I. s turbokompresormi nemusia mať restriktory pri zachovaní
homologovaného turbokompresora, sacie systémy motorov vozidiel kategórie II. nemusia mať
restriktory. Výfukové systémy nemusia mať katalyzátory.
6.3.2
Vozidlá I. a II. kategórie musia byť, okrem predchádzajúcich povolených úprav, v súlade s
technickými predpismi pôvodnej skupiny.
V prípade úpravy nad rámec pôvodných technických predpisov svojej skupiny, bude vozidlo
posudzované ako vozidlo skupiny „E1- prototyp“.
6.3.3
Do skupiny vozidiel „E1“ nebudú zaradené vozidlá skupiny „T1“, „T2“, „T3„ D“ „E/D“, E2 – SH,
E2 – SC, CN.
6.3.4
Každé vozidlo musí mať preukaz športového vozidla, vydanie ktorého je podmienené
testovaním vozidla, v zmysle NŠP Ročenka SAMŠ.
6.3.5
Technický výbor SAMŠ má právo predpisy pre skupinu „E1“ zásadne zmeniť s platnosťou od
01.01. nasledujúceho roka po predchádzajúcom upozornení v danom kalendárnom roku.
6.3.6
Technický výbor SAMŠ môže zmeniť technické predpisy týkajúce sa bezpečnosti vozidiel bez
predchádzajúceho upozornenia s platnosťou ktorú určí.
6.4
Vozidlá skupiny „E1“.
Za vozidlo skupiny „E1“ bude považované každé vozidlo ktorého úpravy presiahnu povolené
úpravy svojej pôvodnej skupiny.
Vozidlá môžu využiť úpravy v rozsahu:
a) nižšie uvedených bodov 6.6.3., 6.6.5., 6.6.11., 6.6.12., 6.6.13., 6.6.15., 6.6.16. (okrem
stredového tunelu, ktorý nesmie byť zmenený) a 6.6.18
b) ľubovoľný volant, zasklenie bočných okien Lexanom hrúbky 4 mm
6.5
Prototypy vozidiel skupiny „E1“.
Za prototyp vozidla skupiny „E1“ bude považované každé vozidlo ktorého pôvodný objem
motora bude zväčšený nad objem pôvodnej objemovej triedy a / alebo využije predpisy pre
prototypy vozidiel skupiny „E1“.
Akákoľvek úprava nad rámec povolených úprav Prílohy „J“ článku 277 a predpismi pre
prototypy vozidiel skupiny „E1“ nie je povolená.
6.5.1
Stavba prototypu vozidla pre voľnú skupinu „E1“ je podmienená žiadosťou, ktorú podáva
žiadateľ na sekretariát SAMŠ s kópiou na technický výbor SAMŠ a športovú komisiu PAV
alebo PAO.
6.5.2
Preukaz športového vozidla nebude pre vozidlo vydaný bez žiadosti schválenej technickým
výborom SAMŠ a príslušnou športovou komisiou SAMŠ (PAV alebo PAO)
6.5.3
64
Garantom stavby prototypu vozidla skupiny „E1“ je žiadateľ o stavbu vozidla.
6.5.4
Stavbu prototypu môže urobiť len dielňa, ktorá má oprávnenie na výkon opravárenských prác
a môže dokladovať odbornú spôsobilosť pre takúto činnosť.
Výrobca preberá záruku za prevedenú stavbu prototypu.
6.6
Technické predpisy pre prototypy vozidiel „E1“.
6.6.1
Platnosť predpisov prílohy „J“.
Pre vozidlá platí znenie predpisov uvedené v článkoch 251, 252, 253, prílohy „J“ MŠP FIA
daného kalendárneho roka
Vozidlá musia spĺňať predpisy dané článkom 277 MŠP FIA príloha „J“ v bodoch týkajúcich sa
vozidiel kategórie I.
6.6.2
Základne podmienky.
Vozidlá postavené individuálne ako prototypy s využitím dielcov sériovo vyrábaného vozidla
homologovaného FIA pre automobilový šport s nadväznosťou na článok 277 prílohy „J“ v
minimálnom rozsahu:
a) Skelet karosérie s rokom výroby po 01.01.1990 (pre prvé testovanie vozidla), ktorého
nosná časť musí zostať zachovaná s možnosťou vystuženia a zosilnenia pridaním
materiálu pre montáž zavesenia, agregátov a ochrannej konštrukcie. Pôvodné
usporiadanie skeletu/rámu/šasi musí zostať zachované a musí byť identifikovateľné
b) Ľubovoľný blok motora od výrobcu daného typu vozidla
c) Pre PAO motor ľubovoľný
d) Celková šírka vozidla nesmie byť väčšia ako 2 000 mm.
Vozidlá testované pred 01.01.2009, ktorých skelet karosérie nepochádza z FIA
homologovaného vozidla môžu sa zúčastňovať PAV len na úrovni ZSE a MSR. Pre účasť v
pretekoch PAO budú vozidlá pretestované do príslušnej skupiny E2–SC /E2–SH.
6.6.3
Hmotnosť vozidla
V závislosti na objeme valcov motora, prípadne prepočítanom objeme (použitie
preplňovaného motora) sú predpísané nasledovné minimálne hmotnosti:
do
medzi
medzi
medzi
medzi
medzi
medzi
medzi
1 000 cm3
1 000 cm3
1 400 cm3
1 600 cm3
2 000 cm3
3 000 cm3
4 000 cm3
5 000 cm3
až
až
až
až
až
až
až
1 400 cm3
1 600 cm3
2 000 cm3
3 000 cm3
4 000 cm3
5 000 cm3
6 500 cm3
500 kg
550 kg
580 kg
620 kg
700 kg
780 kg
860 kg
960 kg
Uvedené minimálne hmotnosti musia byť dodržané po celú dobu trvania pretekov, teda aj po
prejdení cieľom. Váži sa vozidlo bez jazdca a bez dopĺňania akýchkoľvek kvapalín.
Použitie závažia je povolené, musí však byť celistvé z pevného materiálu, pevne
priskrutkované k zosilnenej podlahe priestoru pre posádku a musí byť umožnené jeho
zaplombovanie.
Plocha zosinenia pre každú skrutku 100 cm2, hrúbka plechu minimálne 3 mm, akosť skrutiek
minimálne M10–8G)
6.6.4
Motor
Môže byť použitý len jeden piestový štvortaktný motor, ktorý musí byť vstavaný do
pôvodného motorového priestoru.
65
Dielce motora sú ľubovoľné pri dodržaní bodu 5.6.2.b. s tým, že objem motora je povolené
upraviť zmenou priemeru vŕtania, zdvihu, prípadne vyvložkovaním bloku motora.
Maximálny objem nepreplňovaného motora nesmie prekročiť 8 000 cm3.
Maximálny nominálny objem (neprepočítaný) preplňovaného zážihového motora nesmie
prekročiť 4 500 cm3, a u vznetového motora 5500 cm3.
U preplňovaného motora sa prepočet objemu robí u zážihového koeficientom 1,7 a u
vznetového motora koeficientom 1,5. Turbokompresor nemusí mať restriktor.
Riadiaca jednotka vrátane snímačov, príslušnej elektroinštalácie je ľubovoľná.
Upozornenie:
Pre vozidlá zúčastňujúce sa PAO, PAV Európskeho Poháru „E1“ je povolený maximálny
objem motora 6 000 cm3.
6.6.5
Výfuk / katalyzátor
Výfuk je ľubovoľný. Katalyzátory nie sú povinné.
6.6.6
Pohon vozidla / nápravy / zavesenie
Pohon všetkých štyroch kolies je povolený. Spojka, prevodovka, diferenciál a nápravy,
zavesenie, pružiny a tlmiče (nie poloha ich uchytenia na skelete), stabilizátory a všetky dielce
pre prenos hnacej sily sú ľubovoľné. Rozmer rázvoru musí zostať zachovaný s toleranciou + /
– 2%. Rozchod môže byť zmenený.
6.6.7
Riadenie
Ľubovoľné. Zmena polohy stĺpiku riadenia je povolená. Volant je ľubovoľný, ak je použitý
odnímateľný volant tento musí spĺňať predpisy článku 255–5.7.3.9. MŠP FIA prílohy „J“.
6.6.8
Kolesá a pneumatiky
Kolesá a pneumatiky sú ľubovoľné. Použitie podložiek medzi koleso a náboj je povolené.
Šírka kompletného kolesa musí byť zakrytá karosériou – pri pohľade zhora.
V závislosti na celkovom alebo prepočítanom objeme motora môže byť maximálna šírka
kompletného kolesa nasledovná:
do
do
do
nad
1 400 cm3
2 000 cm3
3 000 cm3
3 000 cm3
6.6.9
Brzdy
11“
12“
14“
16“
Brzdový systém musí byť dvoj okruhový. Dielce brzdového systému sú ľubovoľné.
Parkovacia brzda je povinná, systém ľubovoľný.
6.6.10 Karoséria / skelet vozidla
Vonkajší tvar pôvodnej karosérie musí zostať zachovaný okrem vonkajších bočných prahov,
blatníkov a povolených aerodynamických zariadení.
Je povolená zmena výšky skeletu úpravou stĺpikov.
Stabilne zabudované pneumatické zdviháky sú povolené. Žiadna časť vozidla sa nesmie
dotýkať vozovky ak na jednej strane vozidla na kolesách nie sú pneumatiky. Pripevňovanie
akýchkoľvek mechanických dielov mimo pôvodný skelet je zakázané. Montáž akéhokoľvek
zariadenia určeného k zaplneniu priestoru medzi ktoroukoľvek úplne odpruženou časťou
vozidla a zemou je v každom prípade zakázaná.
Povolená je montáž vystuženia zavesenia s možnosťou ďalšieho uchytenia na skelet vozidla.
Povolené je ľubovoľné vystuženie skeletu vozidla. Je povolené zmeniť tvar podlahy vozidla
bez zmeny tuhosti nosníkov skeletu.
6.6.11
Dvere, kapoty motora a veko batožinového priestoru
Vonkajší tvar dverí, kapoty motora, veka batožinového priestoru a ich materiál je ľubovoľný.
Vnútorný tvar dverí je ľubovoľný a musí byť prekrytý celistvým panelom s využitím predpisu
článku 255–5.7.3.4.b.
Vystuženie dverí jazdca musí byť buď pôvodné alebo nahradené kompozitným panelom
podľa platnej prílohy „J“, článkom 255–5.7.3.4. obrázok 255–14.
66
Závesy a ovládacie zariadenie dverí sú ľubovoľné. Pôvodný zámok a západka musia zostať
zachované. Dodatočné uchytenie veka motorového a batožinového priestoru musí byť v
súlade článkom 253-5. Vnútorný tvar zadných dverí je ľubovoľný a môžu byť privarené do
skeletu, pričom plocha okna nemusí byť dodržaná.
6.6.12
Blatníky
Materiál a tvar blatníkov je ľubovoľný. Musia však pri pohľade zhora zakrývať kompletné
koleso do horizontálnej roviny prechádzajúcej osou kolesa.
6.6.13
Aerodynamické časti
Pri pohľade zhora nemusia byť obrysy aerodynamických častí zhodné s obrysom karosérie.
Maximálna šírka nesmie presahovať obrys karosérie (bez spätných zrkadiel). Aerodynamické
prvky v prednej časti vozidla nesmú v žiadnom prípade presahovať viac ako 20 cm predný
okraj karosérie smerom dopredu (merané od predného okraja karosérie v osi vozidla).
V zadnej časti vozidla aerodynamický prvok (vrátane jeho držiakov) môže byť maximálne 40
cm od zadného okraja karosérie a nesmie byť vyššie ako 100 mm nad najvyšší bod strechy.
Upevnenie zadných aerodynamických prvkov musí byť na pevnú štruktúru vozidla (neplatí
pre homologované aerodynamické prvky použité u výrobcu).
Tvar a materiál aerodynamických častí je ľubovoľný nesmie však tvoriť ostré hrany.
Použitie ochranného krytu spodnej časti vozidla je povolené s prechodom v zadnej časti do
difúzora s cieľom vytvorenia aerodynamického efektu.
6.6.14 Čelné sklo a zasklenie vozidla
Rozmery skiel nemusia byť zachované pri zmene výšky skeletu s nadväznosťou na bod
6.6.10.
Čelné sklo musí byť nepoškodené, z lepeného skla s homologačnou značkou.
Vozidlo musí byť vybavené aspoň jedným účinným stieračom čelného skla.
Bočné sklá musia byť, buď z bezpečnostného skla alebo plastického materiálu Lexan hrúbky
4 mm. Upevnenie skiel a ich mechanizmy posúvania sú ľubovoľné. V okne jazdca je možné
vytvoriť odsúvacie okienko.
6.6.15
Vetranie a vykurovanie priestoru pre posádku
Otvory v karosérii, ktoré slúžia k vetraniu priestoru pre posádku môžu byť vytvorené na
nasledovných miestach:
–
v zadnej časti strechy nad zadným oknom,
–
medzi zadným bočným oknom a zadným oknom
Otvory nesmú presahovať pôvodný obrys karosérie.
Vykurovanie je ľubovoľné. Musí však byť zaistený dostatočný prívod vzduchu na ofukovanie
čelného skla, ktorý zaistí za nepriaznivých poveternostných podmienok dobrý výhľad z
vozidla aj keď nie je v pohybe.
6.6.16 Priestor pre posádku
Vnútorné vybavenie priestoru pre posádku je ľubovoľné.
Prístrojová doska je ľubovoľná, nesmie však mať žiadne ostré hrany.
Sedadlo spolujazdca a zadné sedadlá musia byť odstránené. Rovnako aj všetky koberce a
horľavé obloženie vnútorného priestoru pre posádku.
Celistvosť deliacich stien medzi priestorom pre posádku, motorovým a batožinovým
priestorom musí byť zachovaná v pôvodnom materiáli, tvare a polohe. Výška hornej hrany
dverných prahov nesmie byť pri úprave podlahy prekročená.
Stredový tunel môže byť zmenený.
V priestore pre posádku nesmú byť umiestnené nádrže s prevádzkovými kvapalinami alebo
olejom okrem nádrže s vodou pre ostrekovanie okien.
6.6.17
Bezpečnostné prvky
a) Ochranná klietka vrátane jej uchytenia musí spĺňať minimálne podmienky uvedené v
MŠP FIA článok 253–8 platnej prílohy „J“, platnej pre daný kalendárny rok v ktorom bude
vozidlu vydaný preukaz športového vozidla.
67
b) Základná zostava ochrannej klietky musí byť v súlade podľa NŠP ročenky SAMŠ,
prípadne mať homologáciu FIA alebo ASN. Na ochrannej konštrukcii je povolené
umiestniť držiak kamery, ktorý musí zniesť zaťaženie 25g. Ochranná konštrukcia nesmie
byť pre tento účel prevŕtaná. Použité skrutky musia byť M8 minimálnej akosti 8G.
Uchytenie kamery musí byť s využitím pôvodného uchytenia skrutkou a doplneného
uchytením pomocou upínacích pásov.
c) Sedadlo musí byť podľa štandardu FIA 8855–1999.
d) Bezpečnostné pásy musia byť 5 alebo 6 popruhové podľa štandardu FIA 8853–1998.
e) Pre vozidlá s objemom motora väčším ako 2000 cm2 je povinný hasiaci systém v súlade
článkom 253–7.2. MŠP FIA platnej prílohy „J“. Všetky ostatné vozidlá musia mať jeden
hasiaci prístroj s náplňou v zmysle MŠP FIA príloha „J“ článok 253–7.
f) Pre vozidlá s objemom motora väčším ako 2000 cm2 je povinná bezpečnostná palivová
nádrž typu FIA FT3–1999, FT3.5, alebo FT5. Maximálny objem bezpečnostnej nádrže
musí byť v súlade s článkom 255.5.9 MŠP FIA prílohy „J“. Všetky ostatné vozidlá môžu
mať buď sériovú palivovú nádrž alebo bezpečnostnú.
g) Ochranná sieť je na strane jazdca pre disciplínu PAV doporučená a pre disciplínu pre
PAO povinná podľa článku 253–11 MŠP FIA platnej Prílohy„J“, spresnenie dané
ročenkou SAMŠ.
6.6.18
Elektroinštalácia
Elektroinštalácia je ľubovoľná. Vozidlo musí mať dve brzdové svetlá symetricky umiestnené
voči pozdĺžnej osi vozidla a minimálne jedno viditeľné koncové červené svetlo s účinnou
plochou minimálne 90 cm2 (svetlá typu LED sú odporúčané).
Pre PAO je povinná a pre PAV doporučená montáž ľubovoľných predných svetlometov,
prípadne ukazovateľov smeru pre prípad nariadenia ich použitia v ZÚ organizátora. Vozidlá
môžu byť vybavené ľubovoľným zariadením na záznam dát . Telemetria je zakázaná.
Telemetria znamená akékoľvek zariadenie, ktoré by umožňovalo prenos dát jednosmerne
alebo obojsmerne medzi pohybujúcim sa vozidlom a akýmkoľvek iným zariadením mimo
vozidla.
6.6.19
Záverečné spresnenie
Všetko čo nie je v jednotlivých kapitolách povolené je zakázané.
7.
7.1
Technické predpisy skupiny vozidiel „S“
Spôsobilé vozidlá pre triedu „S“
Do tejto skupiny budú zaradené sériové nehomologované a / alebo homologované vozidlá,
len pre účasť v pretekoch automobilov do vrchu s obmedzeniami nižšie uvedenými.
7.2
Zaradenie vozidiel
Do národnej skupiny sériových vozidiel skupiny vozidiel „S“ môžu byť zaradené vozidlá
nehomologované a / alebo homologované sériovo vyrábané s platným OTP / prideleným EČ
ktoré boli vyrobené po 01.01.1990.
Vozidlá musia mať platný preukaz športového vozidla (testovanie pre príslušný rok) a musia
spĺňať bezpečnostné predpisy MŠP FIA nižšie uvedené.
Vzhľadom k úpravám vozidla uvedených v týchto predpisoch môže súťažiaci vozidlo odhlásiť
z evidencie motorových vozidiel (na pretekoch nemusí vozidlo mať evidenčné číslo).
7.3
Objemové skupiny
Pre zaradenie vozidla s preplňovaným motorom platí prepočet objemu podľa MŠP FIA
Príloha „J“ článok 252–3.1.
Turbokompresory nemusia mať obmedzenie nasávania restriktorom.
7.4
Technické predpisy pre vozidlá skupiny „S“.
Čo nie je týmito predpismi povolené je zakázané.
Pre riešenie prípadných nejasností platí v plnom rozsahu znenie MŠP FIA Príloha „J“ články
251, 252, 253, 254.
68
7.4.1
Vozidlo
Vozidlá skupiny „S“ môžu byť len sériového prevedenia bez akýchkoľvek úprav motora,
prevodovky, diferenciálu, podvozku (zavesenie, stabilizátory, brzdy, pohon, kompletné
kolesá), riadenia, karosérie (vrátane, dverí, blatníkov a kapôt), elektroinštalácie (vrátane
riadiacej jednotky), palivového systému, sacieho systému, systému chladenia, výfukového
systému.
Vozidlá s homologáciou musia byť rovnako sériové – predajného prevedenia bez možnosti
využitia homologácie prípadne úprav daných MŠP článkom 254 prílohy „J“.
Akékoľvek úpravy vozidiel skupiny „S“ môžu byť urobené len v súlade týmto predpisom.
7.4.2
Kompletné kolesá
Ráfik – je povolená montáž ľubovoľného rafika (výlisok, odliatok, výkovok) pri dodržaní
rozmerov uvedených v OTP vozidla.
Pneumatiky – je povolená len montáž pneumatík homologovaných pre cestnú premávku a
pre daný typ ráfika uvedeného v OTP vozidla. Pneumatiky typu „Slick“ sú zakázané.
V prípade že vozidlo nie je evidované na DI PZSR, jazdec musí pre identifikáciu rafiku /
pneumatiky doložiť kópiu OTP. Rezervné koleso nie je povinné.
7.4.3
Dodatočná montáž
a) Je povolená montáž ľubovoľného výfuku za katalyzátorom za predpokladu jeho
homologácie pre cestnú premávku.
b) Je povolené použitie ľubovoľného vzduchového filtra do pôvodnej skrine nasávania.
c) Je povolená dodatočná montáž a / alebo doplnenie meracích prístrojov namiesto
pôvodných a / alebo do panelu prístrojovej dosky s tým, že pôvodné otvory budú úplne
vyplnené a nebudú vytvorené žiadne nebezpečné ostré hrany.
d) Je povolená montáž ľubovoľného športového volantu schváleného pre cestnú premávku.
e) Je povolené dodatočné uchytenie kapoty motora a veka batožinového priestoru v zmysle
článku 253–5, MŠP FIA príloha „J“.
f) Je povolená montáž vystužovacích tyčí v súlade s článkom 254 – 6.7.4. MŠP FIA prílohy
„J“.
g) Je povolená montáž ľubovoľných tlmičov a pružín v zmysle MŠP FIA Príloha „J“ článok
254–6.3. časť „Závitové pružiny“ a „Tlmiče – len v rozsahu textu prvej vety“ do pôvodných
montážnych bodov, bez dodatočnej úpravy skeletu a zavesenia vozidla ktorá je
zakázaná.
h) Je povolená montáž dodatočného vybavenia vozidla v rozsahu ktorý je za príplatok v
ponuke výrobcu (predajcu) vozidla.
i) Ochranné a / alebo proti slnečné fólie na bočných a zadných sklách vozidla sú povolené,
avšak musia umožňovať viditeľnosť jazdca a vnútorné priestory vozidla zo vzdialenosti
5m.
7.4.4
Motor
Je povolená úprava objemu len výbrusom vnútorného priemeru valcov až do rozmeru
povoleného výrobcom vozidla. Táto úprava umožňuje zaradenie vozidla v pôvodnej
objemovej triede aj pri prípadnom prekročení menovitého objemu príslušnej objemovej triedy.
Takúto úpravu musí súťažiaci dokladovať predpisom výrobcu vozidla minimálne katalógom
náhradných dielov / príručkou pre opravy motora.
7.4.5
Povinná úprava vozidiel.
7.4.5.1 Montáž bezpečnostného vybavenia vozidla
a) Pre montáž ochrannej konštrukcie musí byť urobené zosilnenie skeletu vo vnútornom
priestore vozidla v mieste uchytenia ochrannej konštrukcie v zmysle MŠP FIA príloha „J“,
článok 253–8.3.2.6.
b) Pre montáž športového homologovaného sedadla musí byť miesto uchytenia zosilnené v
zmysle MŠP FIA príloha „J“, článok 253–16.
69
7.4.5.2 Interiér vozidla
Sú povolené len miestne úpravy čalúnenia, prípadne prístrojovej dosky, ktoré vyplynú z
montáže ochrannej konštrukcie a sedadla. Je povolené vymontovať sedadlo spolujazdca a
zadné sedadlá.
Je povolená úprava panelu obloženia predných dverí v mieste kontaktu s ochrannou klietkou,
prípadne jeho náhrada podľa MŠP FIA článku 253 – 6.7.2.3.b.
Žiadna iná úprava dverí nie je povolená. Je povinné vybrať koberčeky a proti hlukové
materiály umiestnené na podlahe vozidla.
7.4.6
Bezpečnostné vybavenie vozidla
Vybavené vozidla nižšie uvedeným bezpečnostným vybaveným je povinné v rozsahu:
7.4.6.1 Ochranná konštrukcia.
a) ochranná klietka pre vozidlá s objemom motora do 2000 cm3, minimálne v prevedení
podľa obrázku 253–35A prílohy „J“:
V zostave:
–
–
–
–
–
–
predný oblúk, spojenie bočný / hlavný oblúk
variantne dva bočné pol oblúky / ich
prepojenie v prednej hornej časti
hlavný oblúk
dvojica zadných vzpier
diagonálne vystuženie hlavného oblúka
bočné vystuženie
b) ochranná klietka pre vozidlá s objemom motora nad 2000 cm3, minimálne v prevedení
podľa obrázku 253–35C prílohy „J“,
V zostave:
–
predný oblúk, spojenie bočný / hlavný oblúk
–
variantne dva bočné pol oblúky
–
hlavný oblúk
–
dvojica zadných vzpier
–
diagonálne vystuženie hlavného oblúka
–
bočné vystuženie
–
strešné vystuženie
–
vystuženie predného oblúka (pol oblúka)
Pre materiál, uchytenie, prípadne ďalšie voliteľné dielce nad rámec vyššie uvedených zostáv
ochranných klietok (bod a, bod b) platia predpisy uvedené v článku 253 bod 8 prílohy „J“.
7.4.7
Materiálové a technické podmienky
Platí znenie článku 253 bod 8. prílohy „J“. Len rúrky s kruhovým prierezom sú povolené.
Materiálové a technické podmienky používaných rúrok:
Povolený materiál je nelegovaná uhlíková oceľ, ťahaná za studena obsahujúca maximálne
0,3% uhlíku s minimálnou pevnosťou v ťahu 350 N / mm2,
Minimálne rozmery v mm sú pre:
–
hlavný oblúk, a zadný priečny dielec Ø 45 x 2,5 alebo Ø 50 x 2,
–
bočné poloblúky, a ostatné časti ochrannej klietky Ø 38 x 2,5 alebo Ø 40 x 2,
Vybrané podmienky výroby:
Pri výbere kvality ocele je potrebné venovať zvláštnu pozornosť ťažnosti materiálu a
vhodnosti pre zváranie. Rúrky musia byť ohýbané za studena a polomer ohybu musí byť
minimálne 3 násobný ako je priemer rúrky. V prípade ak sa rúrka v priebehu ohýbania stane
oválnou, tak pomer vnútorného k vonkajšiemu polomeru ohybu musí byť 0,9 alebo väčší.
Plocha v mieste ohybu musí byť hladká a rovná, bez zvlnenia alebo trhlín.
Pokyny pre zváranie.
Platí znenie článku 253 bod 8.3.4. prílohy „J“.
70
Zvary musia byť urobené okolo celého obvodu rúrky.
Všetky zvary musia byť v najlepšej možnej kvalite a úplne prevarené a pokiaľ možno s
použitím ochrannej atmosféry. Akýkoľvek dobrý vonkajší vzhľad zvareného miesta nedáva
bezprostrednú záruka jeho kvality, biedny vzhľad zvarených miest vôbec nie dôkaz kvalitnej
práce. V prípade použitia tepelne spracovanej ocele musia byť dodržané zvláštne predpisy
výrobcov (špeciálne elektróda, zváranie v ochrannej atmosfére).
Výklad konštrukcie ochrannej klietky.
Pre tvar, rozmery, uchytenie ochrannej klietky do skeletu, prípadné riešenie sporných
prevedení platí v plnom rozsahu znenie MŠP Príloha „J“ daného kalendárneho roka.
Sú silne odporúčané ochranné klietky v prevedení podľa MŠP FIA platnej prílohe „J“ článok
253–8 s tým že minimálna zostava ochrannej konštrukcie musí byť podľa NŠP kapitoly V.
ročenky SAMŠ .
Rúrky ochrannej klietky musia mať obloženie so zvýšenou odolnosťou voči horeniu na
miestach kde môže prísť ku kontaktu s prilbou a telom posádky.
7.4.7.1 Bezpečnostné sedadlo
Sedadlo jazdca s platnou homologáciou podľa štandardu FIA 8855-1999 po skončení ich
životnosti plus 5 rokov. pre uchytenie do vozidla musia byť použité pôvodné body uchytenia
(spodné príp. bočné) ktoré nesmú byť poškodené. oprava skeletu sedadla je zakázaná.
Je odporúčané použiť sedadlo jazdca v zmysle štandardu FIA 8855–1999 prípadne 8862–
2009 (s platnou homologáciou) a jeho uchytenie musí zodpovedať MŠP FIA príloha „J“,
článok 253–16.
7.4.7.2 Bezpečnostné pásy.
Bezpečnostné pásy jazdca musia byť minimálne, 4 popruhové (štyri body uchytenia) v zmysle
štandardu FIA 8854–1998 alebo 8853–1998 po skončení životnosti plus päť rokov.
Uchytenie popruhov do skeletu vozidla musí byť v zmysle MŠP FIA príloha „J“ článok 253–6.
Doporučené uchytenie:
a) bedrové popruhy uchytené do sériového uchytenia pásov jazdca (je povolená úprava
sedadla jazdca)
b) ramenné popruhy uchytenie do sériového uchytenia pre pásy na zadných sedadlách (je
povolené sklopenie častí zadných sedadiel a / alebo ich demontáž), prípadne opásaním o
ochrannú konštrukciu a / alebo prichytením skrutkami o ochrannú konštrukciu (obrázok
253–53), alebo vytvorením uchytenia na skelete vozidla podľa obrázku 253–44).
7.4.7.3
V prípade poškodenia alebo opravy, ktorá nie je dokladovaná výrobcom, TK má povinnosť
príslušnú časť výstroja jazdca / vozidla nepripustiť k pretekom.
7.4.7.4 Hasiaci prístroj.
Je povinný ručný hasiaci prístroj v zmysle MŠP FIA príloha „J“ článok 253–7.
7.4.7.5 Odpojovač elektrického obvodu.
Je povinný odpojovač elektrického obvodu v zmysle MŠP FIA príloha „J“ článok 253–13,
ktorý musí prerušiť všetky elektrické obvody a musí sa zastaviť motor.
Pre dieselové motory bez elektronického riadenia vstrekovania, prerušovač musí uzatvoriť
prívod paliva do motora.
Tento odpojovač musí byť v nevýbušnom prevedení a musí byť možné jeho ovládanie z
vnútra aj z vonkajška vozidla.
Ovládanie na vonkajšej strane vozidla je povinne umiestnené v dolnej časti stĺpiku čelného
skla. Musí byť zreteľne označené červeným bleskom v modrom trojuholníku s bielym okrajom
Ochranné siete.
Použitie ochrannej siete na strane jazdca je doporučené, pri použití musí zodpovedať MŠP
FIA príloha „J“ článok 253–11.
7.4.7.6 Ťažné oko.
Vozidlo musí mať v priebehu pretekov namontované predné a zadné ťažné oko natreté
červenou, žltou alebo oranžovou farbou.
71
7.5
Identifikácia vozidla.
Sériové a / alebo homologované prevedenie vozidla musí jazdec / súťažiaci preukázať
technickým komisárom pri testovaní vozidla, alebo v prípade akejkoľvek nejasnosti v
priebehu pretekov katalógom náhradných dielov daného vozidla, prípadne príručkou pre
servis a opravy vozidla.
Akákoľvek odlišnosť od sériového prevedenia vozidla / homologovaného nad rámec tu
povolených úprav, bude mať za následok nevydanie Preukazu športového vozidla ,vylúčenie
vozidla z pretekov.
7.6
Bezpečnostná výbava jazdca.
Každý jazdec musí používať:
–
Ochranný nehorľavý odev, nemusí mať súčasne platnú homologáciu FIA, musí však
spĺňať štandard FIA 8856–1986. Ochranný odev nesmie byť poškodený alebo
opravovaný.
–
Je odporúčaný ochranný odev podľa štandardu FIA 8856–2000
–
Nehorľavú dlhú spodnú bielizeň, kuklu, ponožky, topánky a rukavice, nemusí byť
súčasne platná homologácia FIA, musí však spĺňať normu ISO 6940.
–
Je odporúčaná spodná bielizeň podľa štandardu FIA 8856–2000.
–
Ochranná prilba, musí byť homologovaná pre automobilový šport ale nemusí mať
súčasne platnú homologáciu FIA. Ochranná prilba nesmie mať poškodený skelet,
vnútorné obloženie a upínanie.
Sú odporúčané ochranné prilby s platnou homologáciou uvedené vo FIA technickom liste
číslo 25 – pozri kapitolu Všeobecných technických predpisov odvodených od
medzinárodných.
Jazdec / súťažiaci má povinnosť dokladovať výstroj jazdca nepoškodenými identifikačnými
značkami.
V prípade poškodenia alebo opravy, ktorá nie je dokladovaná výrobcom, TK má povinnosť
príslušnú časť výstroja jazdca/ vozidla nepripustiť k pretekom
8.
8.1
Technické predpisy vozidiel skupiny „P“ pre PAV
Úvod
Vozidlá, ktoré vyhovujú technickým predpisom pre skupinu P budú otestované a bude im
vydaný preukaz športového vozidla.
Vozidlá, ktoré nebudú otestované ale vyhovujú predpisom pre skupinu P musia mať
technickú kartu potvrdenú technickým komisárom.
8.2
Všeobecné podmienky
Vozidlo musí mať
a) platné testovanie vozidla pre daný kalendárny rok alebo pretek
b) môže mať evidenčné číslo
8.3
8.3.1
Bezpečnostné vybavenie
Vozidlá
a) Ochranná klietka minimálne v prevedení podľa obrázku 253–35A prílohy „J“:
V zostave:
–
predný oblúk, spojenie bočný / hlavný oblúk
–
variantne dva bočné pol oblúky / ich prepojenie v prednej hornej
–
–
–
–
časti
hlavný oblúk
dvojica zadných vzpier
diagonálne vystuženie hlavného oblúka
bočné vystuženie,
Pre vozidlá s preukazom športového vozidlá platí ochranná konštrukcia už uvedená v
preukaze / prevedenie podľa dátumu prvého testovania.Pre materiál, uchytenie, prípadne
72
ďalšie voliteľné dielce nad rámec vyššie uvedenej zostavy ochranných klietok (bod a) platia
predpisy uvedené v článku 253 bod 8 prílohy „J“.
Rúrky ochrannej klietky musia mať obloženie so zvýšenou odolnosťou voči horeniu na
miestach kde môže prísť ku kontaktu s prilbou a telom posádky.
b) 1 ks ručný hasiaci prístroj s platnou revíziou podľa FIA Prílohy „J“, článok 253., uchytenie
podľa bodov 7.3.6 a 7.3.7. Uchytenie hasiaceho prístroja musí byť dvomi kovovými pásmi
podľa MŠP FIA čl. 253-736 prílohy J. Každý pás musí byť uchytený dvomi skrutkami M8
kvality 8.8 o skelet vozidla. Zosilnenie skeletu pre každú skrutku musí byť zo spodnej
strany platničkou 40 cm2 hrúbky 3 mm v zmysle MŠP FIA čl 253-16.
c) minimálne 4 popruhové nepoškodené bezpečnostné pásy s homologáciou FIA (nemusí
byť platná) – 4 body uchytenia podľa prílohy „J“, článok 253.6.
d) nepoškodené športové sedačky s homologáciou FIA (nemusí byť platná), uchytené podľa
Prílohy „J“, článok 253.16.
e) sú povolené pneumatiky typu SLICK..
8.3.2
Výbava jazdca:
a) nepoškodené prilby, minimálne s homologáciou pre cestnú premávku, prípadne s
homologáciou FIA (nemusí byť platná)
b) nepoškodený ochranný odev s homologáciou FIA (nemusí byť platná)
c) odporúča sa dlhé spodné prádlo s homologáciou FIA (nemusí byť platná),
d) ochranné rukavice so zvýšenou odolnosťou voči plameňom, prípadne s homologáciou
FIA (nemusí byť platná)
e) športová obuv nad členky, prípadne s homologáciou FIA (nemusí byť platná)
9.
9.1
Autokros
Všeobecne
Predpisy platia pre vozidlá nasledujúcich divízii:
a) „H3“ – cestovné vozidlá s možnosťou preplňovania motora, maximálny objem do 3500
cm3, s pohonom jednej alebo oboch náprav
b) „H1“, „H4“ – cestovné vozidlá s nepreplňovaným motorom maximálneho objemu do 1600
cm3, s pohonom jednej nápravy určenej výrobcom vozidla
c) „H5“ – autokrosové špeciály s maximálnym objemom motora do 4000 cm3, s pohonom
jednej alebo oboch náprav. Do tejto skupiny budú zaradené vozidlá národnej triedy podľa
predpisu pre divíziu D3N z roku 2006 uvedené v NŠP – Ročenka SAMŠ 2006
d) H7 – autokrosové špeciály s maximálnym objemom motora do 1600 cm3, s pohonom
jednej alebo oboch náprav
e) „H2“ – cestovné vozidlá s motorom objemu nad 1600 cm3, s pohonom jednej nápravy
určenej výrobcom vozidla
f) „H6“ – cestovné vozidlá s pohonom zadnej nápravy určenej výrobcom vozidla.
9.2
9.2.1
Prevedenie
Cestovné vozidlá
Sériovo vyrábané vozidlá (pre divíziu „H1“, „H2“ „H3“ a „H6“) s pevnou, neodoberateľnou
strechou, vyrobené po 01.01.1985 (okrem vozidiel Škoda), ktoré zodpovedajú predpisom pre
vozidlá Touring autocross uvedených v článku 279.1.2. až 279.3.17. Prílohy „J“ MŠP FIA s
výnimkami uvedenými ďalej. Prijateľné sú vozidla uvedené na homologačných zoznamoch
FIA ako aj vozidlá nehomologované.
9.2.2
Autokrosové špeciály
Autokrosové špeciály vyrábané podľa predpisov článku 279 kapitola 4 vyrobené pred
01.01.1995 (ochranná konštrukcia priemer rúrky 38 x 2,5 / 40 x 2, bezpečnostná nádrž len
odporúčaná).
9.3
Názvoslovie
Pre prípadne riešenie prevedenie vozidiel platí znenie uvedené v MŠP FIA článok 251, 252,
253, 279, s nadväznosťou na tieto články.
73
9.4
Výnimky z MŠP
Platia pre všetky národné divízie.
9.4.1
Hmotnosť vozidiel
9.4.1.1
Vozidlá skupiny H1,H2, H3, H4 a H6 musia mať nasledujúcu minimálnu hmotnosť vrátane
jazdca a jeho povinnej výbavy podľa zdvihového objemu motoru:
do 1 000 cm3
710 kg
nad 1 000 cm3
do 1 400 cm3
800 kg
nad 1 400 cm3
do 1 600 cm3
890 kg
nad 1 600 cm3
do 2 000 cm3
970 kg
3
3
nad 2 000 cm
do 2 500 cm
1 070 kg
nad 2 500 cm3
do 3 000 cm3
1 150 kg
nad 3 000 cm3
do 3 500 cm3
1 240 kg
Kedykoľvek v priebehu pretekov.
9.4.1.2
Vozidlá skupiny H5 a H7 musia mať minimálnu hmotnosť v zmysle tabuľky uvedenej v článku
279–4.6.
9.4.2
Motor
Ľubovoľný. Pre uloženie motora neplatí článok 279–3.6. platnej prílohy „J“.
9.4.3
Príprava paliva.
Vstrekovanie paliva je ľubovoľné, rovnako ako karburátor. Vzájomná náhrada je povolená.
9.4.4
Restriktor
U preplňovaných motorov nie je povinný, pokiaľ priemer vstupu do kompresoru je menší ako
45 mm (tento vstup nesmie byť demontovateľným dielcom skrine kompresoru).
9.4.5
Spojka, prevodovka, rozvodovka.
Ľubovoľné.
9.4.6
Použitie samosvorného diferenciálu je povolené.
9.4.7
Katalyzátor nie je povinný.
9.4.8
Nie je povinný ventil pre odber paliva.
9.4.9
Karoséria, vystuženie skeletu
Je povolené upraviť karosériu za zvislou rovinou dotýkajúcou sa vzadu kompletných zadných
kolies. Je povolené vystužiť karosériu výstuhami, ktoré nekopírujú pôvodný tvar (vytvárajú
profil) za podmienky, že hrúbka výstuhy neprekročí 1,5 násobok pôvodného materiálu.
Využitím vyššie uvedených úprav musí zostať zachovaná nosná funkcie základného skeletu.
9.4.10
Vyústenie výfuku nesmie smerovať do zeme, môže byť vyvedené do strany za polovinou
rázvoru vozidla.
9.4.11
Otvory v kapote motoru a blatníkoch musia byť zakryté mriežkou.
9.4.12
Prístrojová doska je ľubovoľná, nesmie predstavovať žiadne nebezpečenstvo pre jazdca.
9.4.13
Čelné sklo musí byť lepené, prípadne z plastického materiálu typu Lexan minimálnej hrúbky 5
mm, odolného voči poškrabaniu.
74
Ostatné okna z bezpečnostného skla, alebo z plastického materiálu typu Lexan minimálnej
hrúbky 4 mm. Je povolené nahradiť všetky okná kovovou mriežkou, pričom tato musí mať
oka o rozmeroch minimálne 10 x 10 mm a maximálne 25 x 25 mm, pričom musí byť použitý
drôt minimálneho priemeru 1 mm. Ochranná sieť je silne odporúčaná .
9.4.14
Kolesá
Šírka kompletného kolesa je maximálne 250 mm. Dezén pneumatík je ľubovoľný. Maximálna
šírka drážok v priečnom a pozdĺžnom smere pneumatiky je 15 mm. Použitie pneumatík s
klincami, hrotmi, reťazami nebo iným pomocným zariadením, rovnako ako dvoj montáž, je
zakázané.
9.4.15 Riadenie
Stĺpik riadenia nemusí mať deformačné alebo zasunovacie zariadenie.
Volant nemusí mať rýchlo uvoľňovací mechanizmus.
9.4.16
Palivová nádrž
Môže byť použitá nádrž:
a) sériová, umiestnená v pôvodnom priestore
b) bezpečnostná spĺňajúca minimálne FIA štandard FT3–1999 po skončení životnosti môže
byť používaná päť rokov. Dokladuje súťažiaci homologačným listom
c) bezpečnostná spĺňajúca minimálne FIA štandard FT3–1999, montáž v zmysle článku 253
prílohy „J“
d) bandaska s objemom 10 litrov, uchytená podľa predpisov pre autokros z roku 1999
e) alebo ktorá spĺňa nasledujúce predpisy:
–
Musí byť vyrobená z hliníkového plechu minimálnej hrúbky 2 mm, materiál musí
zodpovedať norme EU číslo EN–AW1052A–H24. Maximálny povolený objem 15 litrov
–
Zváranie nádrže musí urobiť pracovník s oprávnením pre zváranie hliníkových tlakových
konštrukcii
–
Nádrž musí byť skúšaná tlakom 0,02 MPa na vodotesnosť zvarov (v nádrži s vodou)
–
Na nádrži nesmú byť privarené žiadne konzoly pre uchytenie, nádrž musí byť spoľahlivo
upevnená k pevnej štruktúre vozidla len prostredníctvom dvoch oceľových pásov (30 x 3
mm / skrutky 4 x M8 akosť 8.8 / vystuženie každého bodu uchytenia platnička 60 cm2,
hrúbka 3 mm)
–
Výstupné a vstupné hrdlá (okrem hrdla odvzdušnenia) musia byť prevedenia pre
skrutkované spojenie s potrubím pružného typu (hadice)
–
Vstupné a výstupné potrubia napojené bezprostredne na nádrž musia byť pružného typu
(hadice minimálnej dĺžky 250 mm – ďalšie pokračovanie k / od motoru kovovou rúrkou),
aby nedošlo k prasknutiu nádrže alebo potrubia pri deformácií
–
Odvzdušnenie nádrže nesmie byť vyvedené do priestoru posádky alebo do motorového
priestoru. Musí byť vybavené minimálne gravitačným odvetrávacím ventilom umiesteným
na nádrži
–
Vnútrajšok nádrže musí byť vyplnený bezpečnostnou penou zodpovedajúcej US norme
číslo MIL–B–83054
–
Bezpečnostná pena môže byť nahradená použitím „D–STOP“ antiexplozívnu fóliu na
vonkajšku nádrže.
Nádrže, okrem sériovej, musia byť umiestnené mimo priestoru posádky a minimálne 30 cm
od vonkajšieho obrysu vozidla pri pohľade zhora. Oddeľujúce steny musia byť podľa článku
279.2.6. prílohy „J“. Podmienky bodu a., b., c., g., h., musia byť dokladované pri testovaní
vozidla.
9.4.17
Aerodynamické zariadenie.
Ak má vozidlo homologované pôvodné zadné aerodynamické zariadenie väčšie ako je
znázornené na obrázku 279–4 (pozri MŠP FIA Príloha „J“ 2011), je možné jeho použitie bez
zmeny pôvodných rozmerov a tvaru. V tomto prípade však nie je možné pridať žiadne ďalšie
zadné aerodynamické zariadenie.
75
9.5
Bezpečnostná výbava vozidiel.
a) Sedadlo - Je možné použiť nepoškodené sedadlo s ukončenou homologáciou FIA
Standard FIA 8855–1992. Je odporúčané sedadlo podľa štandardu FIA 8855–1999 aj po
skončenej životnosti.
b) Bezpečnostné pásy - Je možné použiť nepoškodené, neopravované bezpečnostné pásy
s ukončenou FIA homologáciou podľa štandardu FIA 8853–1991 (šesť popruhové (šesť
bodov uchytenia), prípadne pásy štandardu 8853–1998 aj po skončenej životnosti.
Uchytenie musí zodpovedať súčasne platným MŠP FIA, prílohe „J“ článok 253–6.
c) Ochranná klietka - Pre všetky technologické a technické prevedenia ochrannej klietky tu
neuvedené platí text prílohy „J“ článok 253 kapitola 8 MŠP FIA Príloha „J“ z roku 2009 ak
v ďalšom nie je uvedené inak.
Pre vozidlá vyrobené pred 31.12.2001:
Minimálne zostava ochrannej klietky musí:
–
byť v súlade s obrázkom 253–5 (hlavný oblúk, predný oblúk alebo bočné pol oblúky,
zadné vzpery, diagonálne vystuženie hlavného oblúku zo strany jazdca, prepojenie
oblúkov)
–
mať bočné vystuženie minimálne na strane jazdca podľa 253–8 (253–9, 253–10, 253–
11)
–
mať vystuženie zadných vzpier zo strany jazdca podľa obrázku 253–20
–
materiálová náročnosť v zmysle prílohy „J“ z roku 1993, a to rúrka priemeru 38x2,5 mm,
prípadne 40x2 mm použitá na oblúky a všetky výstuhy, s tým že bude z uhlíkovej ocele
ťahanej za studena, minimálnej pevnosti v ťahu 350 N/mm2,
–
mať uchytenie cez upevňovaciu dosku (pätku) privarenú na ukončení oblúkov do
vystuženého skeletu vozidla podľa platnej prílohy „J“ článok 253–8.3.2.6.,
Pre vozidlá vyrobené po 01.01.2002:
Minimálne zostava ochrannej klietky musí:
–
byť v súlade s obrázkom 253–7 (hlavný oblúk, predný oblúk alebo bočné pol oblúky,
zadné vzpery, diagonálne „X“ vystuženie hlavného oblúku, prepojenie oblúkov)
–
materiálová náročnosť v zmysle prílohy „J“ z roku 2009, a to rúrka priemeru 45x2,5 mm,
prípadne 50x2 mm použitá na hlavný oblúk a bočné pol oblúky a rúrka priemeru 38x2,5
mm, prípadne 40x2 mm pre predný oblúk a všetky výstuhy, s tým že budú z uhlíkovej
ocele ťahanej za studena, minimálnej pevnosti v ťahu 350 N/mm2
–
mať bočné vystuženie, vystuženie zadných vzpier, uchytenie do skeletu v zmysle vyššie
uvedeného textu pre vozidlá (pre vozidla vyrobené pred 31.12.2001)
Pre obidve varianty vozidiel platí:
–
musí v miestach možného dotyku prilby alebo tela jazdca s ochrannou klietkou, byť táto
obalená nehorľavým penovým materiálom.
Odporúčanie pre obidve varianty vozidiel:
–
doplniť vystuženie strechy minimálne podľa obrázku 253–23, vystuženie predného
oblúku podľa obrázku 253–15 + 253–33 a to minimálne na strane jazdca
–
je povolené prídavné výstuhy viesť do karosérie ale nesmú byť nižšie, ako je podlaha
vozidla a nesmú presahovať zvislú rovinu, ktorá je tvorená vpredu prednou hranou
kompletných predných kolies a vzadu zadnou hranou kompletných zadných kolies
–
je povolené spojenie predného a hlavného oblúku so skeletom vozidla
–
Hasiace prístroje sú pre všetky vozidla odporúčané
9.6
Bezpečnostná výbava jazdcov.
Každý jazdec musí používať:
a) ochranné prilby minimálne s homologáciou EHK (motocyklové), sériového čísla
začínajúce 04, s označením E 1 – 22
b) Používať bezp. okuliare alebo ochr. štít v prípade ak je použitá kovová mriežka namiesto
skla.
c) Ochranné odevy so zvýšenou ochranou proti horeniu
d) Ochranné rukavice a obuv nad členky
76
Každému jazdcovi sa odporúča používať:
a) Nepoškodené homologované nehorľavé ochranné odevy spĺňajúce FIA Standard 8856–
1986 (skončená homologácia)
b) Nehorľavú dlhú spodnú bielizeň, kuklu, ponožky, topánky a rukavice, ktoré musia
minimálne spĺňať požiadavky štandardu norme ISO 6940.
Pre rok 2012 sa odporúčaná bezpečnostná výbava stáva povinnou.
V prípade poškodenia alebo opravy, ktorá nie je dokladovaná výrobcom, TK má povinnosť
príslušnú časť výstroja jazdca/ vozidla nepripustiť k pretekom
Odporúčané sú prilby s homologáciou pre automobilový šport, ochranný odev, spodnú
bielizeň, kuklu, ponožky, topánky a rukavice spĺňajúce štandard FIA 8856–2000 – pozri NŠP
Ročenka SAMŠ kapitola V. – B. Všeobecné technické predpisy odvodené od
medzinárodných.
9.7
Podmienky účasti vozidla na pretekoch
a) platný „Preukaz športového vozidla“ vydaný pri prvom testovaní vozidiel
b) platné testovanie pre príslušný rok.
Pozri NŠP Ročenka SAMŠ kapitola V. – A. Všeobecné technické predpisy.
9.8
Upozornenie
Ak sa vozidlá vyššie uvedených divízii s platnou homologáciou budú chcieť zúčastniť
pretekov na medzinárodnej úrovni musia spĺňať technické predpisy článku 279 platnej prílohy
„J“ a bezpečnostné vybavenie jazdcov príloha „L“ kapitola III. – Výstroj jazdcov.
10. Predpisy pre vozidlá divízie Junior buggy
Platia Medzinárodné technické predpisy FIA Prílohy „J“ článok 279 kapitola 4.
10.1 Výstroj jazdca.
a) používať ochranné prilby je povinné, sú povolené s homologáciou EHK, odporúčané sú s
homologáciou FIA – pozri kapitolu V bod V. NŠP SAMŠ Ročenka 2011
b) je povinný ochranný límec na krčnú chrbticu
c) je povinné používať ochranné odevy zo zvýšenou odolnosťou voči horeniu, ochranné
odevy v zmysle štandardu FIA 8856–2000 sú odporúčané
d) je povinné používať ochranné okuliare alebo ochranný štít prilby, ochranné rukavice a
obuv nad členky.
11. Účasť nehomologovaných vozidiel v autokrose
S nadväznosťou na zmenu týkajúcej sa účasti sériovo vyrábaných nehomologovaných
vozidiel v Autokrose povolenú MŠP FIA príloha „J“ článok 279, kapitola 1.1. sú tiež povolené
sériové vozidlá len v rámci národných majstrovstiev SR organizovaných SAMŠ.
11.1 Vozidlá H1, H2, H3, H4
Sú povolené vozidlá sériovo vyrábané a dostupné v bežnej obchodnej sieti za predpokladu
že vozidlo je zapísané v zozname SAMŠ. Pre zapísanie vozidla do zoznamu SAMŠ musí
súťažiaci podať žiadosť prostredníctvom technického výboru SAMŠ.
11.2 Žiadosť
K žiadosti musí majiteľ v súlade MŠP FIA s článkom 279 kapitola 1.1. doložiť že:
a) Vozidlo je štvorsedadlové a spĺňa rozmery uvedené v článku 2.3. homologačných
predpisoch pre vozidlá skupiny „A“ – protokol od skúšobne uznanej ASN
b) Vozidlo je sériovo vyrábané a má homologáciu typu pre cestnú premávku – osvedčenie
typu / autorizovaný predajca vozidla
c) Karoséria / skelet a dvere vozidla sú vyrobené z kovového materiálu alebo materiálu
schváleného FIA – osvedčenie typu
77
11.3 Prevedenie vozidiel.
Každé vozidlo musí spĺňať Národné technické predpisy pre vozidlá autokrosu uvedené v
predchádzajúcej kapitole 8.
12. Národná trieda D3N–2000
Pre národnú triedu D3N–2000 platia technické predpisy uvedené v NŠP - Ročenka SAMŠ
2006.
78
VII. FIA - CEZ - Trophy 2011
1.1
(FIA Zóna strednej Európy)
Všeobecné podmienky
V súlade s článkom 23-B-4 Štatútu FIA, Svetová rada (pre karting CIK/FIA) uznala Zónu
strednej Európy (CEZ). V CEZ sú zastúpené nasledovné krajiny: Rakúsko, BosnaHercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Taliansko, Macedónsko, Čierna hora,
Poľsko, Srbsko, Slovinsko, a Slovenská republika (ďalej označované ako zónové krajiny).
V roku 2011 sa CEZ Trophy uskutoční v disciplínach autokros, pretekoch automobilov na
okruhu (tiež pre historické vozidlá), cross country, preteky automobilov do vrchu (tiež pre
historické vozidlá), karting, rally (tiež pre historické vozidlá) rallykros a slalom a bude
vypísaná pre držiteľov platných národných alebo medzinárodných licencií vystavených
niektorou z ASN patriacich do CEZ. Povolenie štartu v zahraničí nie je nutné.
Termíny jednotlivých CEZ podujatí sú uvedené v kalendári. Pre každú disciplínu bude v
kalendári zapísaných 12 podujatí (jedno na každú členskú ASN; ak bude do CEZ Trophy
prihlásených menej ako 12 podujatí Rada CEZ rozhodne o zostávajúcich podujatiach).
Počet podujatí započítavaných do Trophy stanoví Rada predstaviteľov FIA CEZ krajín.
Zmeny v dátumoch konania podujatí musia byť zverejnené najneskôr 60 dní pred konaním
príslušného podujatia, v opačnom prípade bude podujatie zrušené v kalendári Trophy.
Oficiálny kalendár bude dostupný na sekretariátoch ASN zónových krajín.
1.2
Predpisy / činovníci
Všetky podujatia FIA CEZ musia byť organizované v súlade s Medzinárodnými športovými
predpismi a ich prílohami, národnými športovými predpismi ASN krajín, kde sa podujatia
budú organizovať, týmito predpismi pre FIA CEZ Trophy a zvláštnymi ustanoveniami daného
podujatia. Ak národné predpisy neumožňujú účasť všetkých Trophy tried na podujatí, musí
byť táto skutočnosť presne uvedená v zvláštnych ustanoveniach.
Činovníci sú na podujatia delegovaní ASN organizátora. Minimálne jeden ŠK musí byť
delegovaný z inej členskej ASN (s výnimkou slalomu, kde je povinný iba jeden ŠK). Za
účelom podpory zahraničných súťažiacich má byť v zvláštnych ustanoveniach menovaný
činovník pre styk s jazdcami, ktorý hovorí anglicky alebo nemecky.
1.3
Zvláštne ustanovenia
Musia byť vydané v anglickom alebo nemeckom jazyku a ak je potrebné aj v príslušnom
národnom jazyku organizátora. Kópie definitívnej verzie zvláštnych ustanovení musia byť
zaslané mailom na sekretariát CEZ ([email protected]) najneskôr 45 dní pred termínom
začiatku podujatia, aby mohli byť zverejnené na webstránke www.osk.or.at/cez.
1.4
Zoznam prioritných jazdcov
Prihlášky jazdcov uvedených v zozname národných priorít na 1., 2. alebo 3. mieste, nesmú
byť odmietnuté.
1.5
Prihlášky
Na podujatia sa môžu prihlásiť iba jazdci, ktorí sú držiteľmi medzinárodných alebo národných
licencií vydaných ASN, ktorá je členom FIA CEZ. Do výsledkov Trophy budú započítaní len
jazdci s minimálnym vekom 16 rokov (vekový limit pre účastníkov v Autocross-Junior-BuggyTrophy a Karting-Trophy sú definované v predpisoch Trophy pre tieto disciplíny). Ak je
umožnený štart jazdcom mladším ako 16 rokov – bez pridelenia bodov vo výsledkoch Trophy
– bude to uvedené v zvláštnych ustanoveniach týchto podujatí.
V roku 2011 sa aj držitelia licencii z Albánska (Automobile Club Albania/ACA) môžu prihlásiť
do CEZ Trophy.
Prihlášky majú byť zasielané jednotlivým organizátorom podľa FIA Medzinárodných
športových predpisov. Krajinám zóny je povolené uzatvárať vzájomné dohody týkajúce sa
výšky prihlasovacích vkladov.
Pre všetky prihlášky na podujatia CEZ Trophy platí nasledovné:
79
Klasifikácia účastníkov podujatí CEZ do Trophy nesmie závisieť od dodatočnej prihlášky a ani
od dodatočného prihlasovacieho vkladu. Súťažiaci/jazdec zaslaním prihlášky organizátorovi
alebo ASN potvrdzuje svoju pripravenosť na účasť aj v prípade, že neuhradil včas
prihlasovací vklad. V prípade, že súťažiaci/jazdec sa nebude prezentovať na
administratívnom preberaní, resp. na podujatí bez predošlého písomného ospravedlnenia
neúčasti je povinný uhradiť prihlasovací vklad.
1.6
Prideľovanie bodov a klasifikácia
Pre každú disciplínu, skupinu alebo kategóriu FIA CEZ Trophy budú pridelené body v súlade
so stupnicou uvedenou v kapitole „klasifikácia“ pre každú disciplínu. Do konečného
hodnotenia CEZ Trophy budú započítané všetky výsledky, žiadny výsledok sa nebude
odratávať zo záverečnej klasifikácie.
Do záverečnej klasifikácie CEZ Trophy budú zaradení len tí jazdci, ktorí sa zúčastnia
minimálne na jednom podujatí danej disciplíny v zahraničí. „Zúčastniť sa“ znamená byť na
štarte aspoň jednej jazdy daného podujatia (pre autokros a rallykros to znamená zúčastniť sa
oficiálneho tréningu).
Ďalšie úpravy sú uvedené pri jednotlivých disciplínach CEZ Trophy.
Ak budú v záverečnej klasifikácii skupiny alebo kategórie CEZ Trophy klasifikovaní menej ako
traja jazdci bude táto klasifikácia Trophy považovaná za neplatnú.
1.7
Rovnosť bodov ( ex aequo )
Ak jazdci získajú rovnaký počet bodov, pre rozhodnutie medzi nimi sa použijú nasledovné
pravidlá:
–
1)počet umiestnení (1. miesto, 3. miesto, atď.) získaných v klasifikáciách na
uskutočnených podujatiach CEZ, ktoré sa berú do úvahy pre pridelenie bodov
–
2)počet získaných umiestnení v klasifikáciách započítavaných podujatí, na ktorých sa
všetci, ktorých sa to týka zúčastnili
V prípade ďalšej zhody bodov získajú jazdci vo výsledkoch Trophy rovnaké umiestnenie.
1.8
Výsledky
ASN sú zodpovedné za to, že organizátori budú neodkladne zasielať oficiálne výsledky a
opravené zoznamy prihlásených tak skoro, ako je možné, na sekretariát CEZ (e-mail:
[email protected]), kde budú spracované výsledky CEZ Trophy podľa týchto
zaslaných dokumentov.
Neoficiálne výsledky CEZ Trophy budú priebežne počas roka zverejňované na www.osk.or.at
. Pokiaľ nebude do 1. novembra vznesená oficiálna námietka od ASN súťažiaceho/jazdca (emailom /faxom /listom), budú zverejnené výsledky prehlásené za „konečné a oficiálne“.
1.9
Ceny
V každej disciplíne CEZ Trophy budú za prvé tri miesta udelené ceny v skupinách alebo
kategóriách alebo divíziách určených v predpisoch disciplín.
Na konci sezóny budú sčítané umiestnenia jazdcov na 1., 2. a 3. miestach vo výsledkoch
Trophy v jednotlivých disciplínach do „Nations Trophy“ (trofej národov). Pre každú krajinu sa
budú sa uznávať umiestnenia držiteľov jej licencii (1 bod za jedno miesto; v prípade
nerozhodného výsledku rozhodne vyšší počet lepších umiestnení).
Krajina s najvyšším počtom bodov bude vyhlásená za víťaza Nations Trophy pre daný rok.
Reprezentanti ASN, ktoré sa umiestnili na 1., 2. a 3. mieste budú predstavení na výročnom
odovzdávaní cien CEZ Trophy.
1.10 Správa (administrácia)
CEZ Trophy bude spravovať ASN Rakúska (OEAMTC/OSK – viď tiež www.osk.or.at). Všetka
komunikácia so súťažiacimi/jazdcami sa musí vykonávať prostredníctvom ich materskej ASN.
1.11 Udelenie ceny „Talent roka“
Rada CEZ Trophy môže rozhodnúť každý rok o udelení titulu „Talent roka“ pre mladých
jazdcov z CEZ krajín, ktorí dosiahli mimoriadne výkony. Odmenení jazdci (maximálne 2
ročne) by mali preukázať svoj talent na podujatiach od CEZ Trophy po FIA medzinárodnú
športovú scénu.
80
Nasledovné podmienky sa musia rešpektovať:
–
maximálny vek jazdca (jazdcov): 25 rokov dosiahnutých počas príslušného roku
–
jazdec (jazdci) budú odmenení za výsledky dosiahnuté na nasledovných podujatiach:
FIA majstrovstvá, FIA Poháre, FIA seriály, medzinárodné seriály schválené FIA.
ASN musí zaslať žiadosť za svojich kandidátov prezidentovi CEZ do 15. októbra
kalendárneho roka, v ktorom títo jazdci dosiahli svoje úspechy a následne budú návrhy na
ocenenia odoslané všetkým ASN na schválenie.
Talent (talenti) roka bude predstavený na výročnom odovzdávaní cien CEZ Trophy.
2.
Bezpečnostné predpisy
Platia aktuálne predpisy FIA a FIA/CIK
HANS®-Systém je silne odporúčaný pre všetkých účastníkov na podujatiach CEZ.
3.
3.1
FIA CEZ TROPHY 2011 - Zóna strednej Európy – PAV
Prípustné vozidlá
FIA CEZ Trophy 2011 je vypísaná pre :
Kategória 1:
–
skupina N (vrátane vozidiel R1)
–
skupina A (vrátane vozidiel R2, R3, Kit car & WRC), S2000, SP
–
skupina E1, GT1- GT4, E2-SH (včítane 2-sedadlových vozidiel skupiny B & skupiny GT)
Kategória 2:
–
skupina D/E2-SS (jednosedadlové vozidlá)
–
skupina CN, E2-SC (včítane CN-2003 & C3)
Pre skupiny E1, E2-SH, E2-SC & E2-SS sa majú dodržať minimálne hmotnosti podľa Prílohy
J, článok 277
3.2
Podujatia započítavané do Trophy
Miesta a termíny podujatí sú uvedené v kalendári FIA CEZ Trophy (aktualizovaná verzia =
www.osk.or.at). Ak bude počet uskutočnených započítavaných podujatí menší ako 3, bude sa
Trophy považovať za neuskutočnenú.
3.3
Organizácia podujatí
Podujatia sa musia organizovať v súlade s FIA MŠP a jeho prílohami. Minimálna dĺžka
preteku je 5 km. Môže sa skladať z 1, 2 alebo 3 jázd.
3.4
Klasifikácia
Po skončení každého preteku bude zostavená celková klasifikácia pre každú zo skupín
uvedených v článku 3.1. Pre každú skupinu budú body pridelené nasledovne: 25 - 18 - 15 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1.
V prípade, že počet štartujúcich bude nižší ako 5, bude pridelený polovičný počet bodov.
Jazdec, ktorý získa najvyšší počet bodov v kategórii 1, ako aj jazdec, ktorý získa najvyšší
počet bodov v kategórii 2 bude vyhlásený za víťaza CEZ PAV Trophy.
4.
4.1
FIA CEZ TROPHY 2011 - Zóna strednej Európy – PAV Historic
Povolené vozidlá (podľa Prílohy K)
Kategória 1 (Periódy C, D, E, F, G1,GR)
Kategória 1.1: (SAL 1-4, OT 1-4, OS 1-8, T 1-15, GT 1-17, TC 1-15, GTS 1-17)
Trieda A1 do 850 cm3
Trieda A2 do 1150 cm3
Trieda A3 do 1300 cm3
Trieda A4 do 1600 cm3
Trieda A5 do 2000 cm3
Trieda A6 nad 2000 cm3
Kategória 1.2: (TSRC 1-18, GTP E-F, HST 1-5, HS 2-3 dvojsedadlové)
Trieda A7 do 1300 cm3
81
Trieda A8do 1600 cm3
Trieda A9 do 2000 cm3
Trieda A10 nad 2000 cm3
Kategória 2 (Perióda G2, H1, HR)
Kategória 2.1: (T 16-25, TC 16-25, GT 18-27, GTS 18-27)
Trieda B1 do 850 cm3
Trieda B2 do 1150 cm3
Trieda B3 do 1300 cm3
Trieda B4 do 1600 cm3
Trieda B5 do 2000 cm3
Trieda B6 nad 2000 cm3
Kategória 2.2: (TSRC, HST 1-5, S 2/1)
Trieda B7 do 1300 cm3
Trieda B8 do 1600 cm3
Trieda B9 nad 1600 cm3
Kategória 3 (Perióda H2,I,IR)
Kategória 3.1: (T 26-35, TC 26-35, GT 28-37, GTS 28-37)
Trieda C1 do 1300 cm3
Trieda C2 do 2000 cm3
Trieda C3 nad 2000 cm3
Kategória 3.2: (TSRC, HST)
Trieda C4 do 2000 cm3
Trieda C5 nad 2000 cm3
Kategória 4 (Perióda C, D, E, F, GR, HR, IR)
Kategória 4.1: (GP 8-15, V 6-9, HS 2-3 jednosedadlové, F1/1, F2/1, F3/1)
Trieda D1 1919-1953 bez obmedzenia objemu
Kategória 4.2: (jednosedadlové)
Trieda D2 1954-1982 do 1600 cm3
Trieda D3 1954-1982 do 2000 cm3
Kategória 4.3: FJ1, FJ2
Trieda D4 s motorom vpredu
Kategória 4.4: FJ1, FJ2
Trieda D5 s motorom vzadu
Nárazníky: môžu byť demontované pod podmienkou, že hmotnosť vozidla je v súlade
s minimálnou hmotnosťou uvedenou v homologačnom liste.
Pneumatiky: Dorezávanie cestných pneumatík je zakázané, vozidlá periódy G2 môžu
používať pneumatiky slick.
Pri technickom preberaní na každom podujatí musí súťažiaci predložiť platný preukaz
historického vozidla FIA HTP alebo preukaz historického vozidla vydaný ASN. Každá
prihláška na podujatie musí byť doplnená fotokópiou prvej strany HTP.
4.2
Podujatia započítavané do Trophy
Miesta a termíny podujatí sú uvedené v kalendári FIA CEZ Trophy (aktualizovaná verzia =
www.osk.or.at). Ak bude počet uskutočnených započítavaných podujatí menší ako 3, bude sa
Trophy považovať za neuskutočnenú.
4.3
Organizácia podujatí
Dĺžka trate musí byť minimálne 3,5 km. Všetky podujatia majú mať pevný štart. V priebehu
podujatia je povolené roztláčať vozidlá na ľubovoľnom mieste trate ale iba pod dohľadom
činovníkov preteku. Použitie akéhokoľvek zariadenia na ohrievanie pneumatík je zakázané.
4.4
Klasifikácia
Klasifikácia bude vykonaná podľa pravidiel uvedených v zvláštnych ustanoveniach podujatia.
82
Po skončení každého započítavaného podujatia bude zostavená absolútna klasifikácia pre
každú triedu uvedenú v čl. 4.1. Pre každú triedu budú pridelené body nasledovne:
pre triedy s 3 a viacerými štartujúcimi: 25 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1.
pre triedy s menej ako 3 štartujúcimi: 12,5 – 9
Jazdec, ktorý v každej z kategórii 1, 2, 3 a 4, získal najväčší počet bodov bude vyhlásený za
víťaza CEZ Historic Hill-Climb Trophy.
5.
5.1
FIA CEZ TROPHY 2011 - Zóna strednej Európy – PAO
Prípustné vozidlá
Trophy je vypísaná pre :
–
skupina E1 - 2000 cm3* (včítane skupín N, A, Kit Car, ST, SP, S2000, H a F, všetky
spolu)
–
skupina E1 - 3500 cm3* (včítane skupín N, A, Kit Car, ST, SP, H a F, všetky spolu)
–
skupina E1 +3500 cm3* (včítane skupín N, A, Kit Car, H a F, všetky spolu)
–
skupina E2 - 2000 cm3 (Formula)
* = podľa národných predpisov (každé vozidlo musí mať k dispozícii potvrdenie vydané
materskou ASN, že je v súlade s národnými predpismi) a nasledovnými pravidlami:
Hmotnostné limity podľa FIA alebo národných homologácii.
Dieselové vozidlá s jednou poháňanou nápravou a preplňovaným motorom s nominálnym
objemom menším ako 2000 cm3 sú povolené v príslušných skupinách do 2000 cm3.
Pre Formulu 3 platí samostatný predpis majstrovstiev FIA CEZ.
Maximálny limit hladiny hluku je 102 dB (A) + tolerancia 2 dB (A).
5.2
Podujatia započítavané do Trophy
Miesta a termíny podujatí sú uvedené v kalendári FIA CEZ Trophy (aktualizovaná verzia =
www.osk.or.at). Ak bude počet uskutočnených započítavaných podujatí menší ako 3, bude sa
Trophy považovať za neuskutočnenú.
5.3
Organizácia podujatí
Počet vozidiel v tréningu je závislý od licencie trate na ktorej je podujatie organizované. Musí
byť organizovaný tréning v trvaní 30 minút.
Dĺžka každého preteku musí byť minimálne 50 km a maximálne 100 km.
5.4
Klasifikácia
Do záverečného hodnotenia CEZ Trophy sa bude započítavať iba jedna jazda každého
preteku, ak nie je uvedené ináč v kalendári CEZ Trophy. Body do klasifikácie každej skupiny
uvedenej v článku 5.1 budú udelené za každú jazdu nasledovnej stupnice: 25 - 18 - 15 - 12 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1.
V prípade, že počet štartujúcich bude nižší ako 6, bude pridelený polovičný počet bodov.
Jazdec, ktorý získal najväčší počet bodov v každej zo šiestich klasifikácii, bude vyhlásený za
víťaza svojej skupiny v CEZ CIRCUIT TROPHY.
5.5
5.5.1
FIA CEZ TROPHY 2011 - Zóna strednej Európy - PAO Endurance
Povolené vozidlá
Trophy je vypísaná pre:
- skupina E1 - 2000 cm3* (včítane skupín N, A, Kit Car, ST, SP, S2000, H a F, všetky spolu)
- skupina E1 - 3500 cm3* (včítane skupín N, A, Kit Car, ST, SP, H a F, všetky spolu)
- skupina E1 +3500 cm3* (včítane skupín N, A, Kit Car, H a F, všetky spolu)
* = podľa národných predpisov (každé vozidlo musí mať k dispozícii potvrdenie vydané
materskou ASN, že je v súlade s národnými predpismi) a nasledovnými pravidlami:
Hmotnostné limity podľa FIA alebo národných homologácii.
Maximálny limit hladiny hluku je 102 dB (A) + tolerancia 2 dB (A).
5.5.2
Podujatia započítavané do Trophy
Miesta a termíny podujatí sú uvedené v kalendári FIA CEZ Trophy (aktualizovaná verzia =
www.osk.or.at). Ak bude počet uskutočnených započítavaných podujatí menší ako 3, bude sa
Trophy považovať za neuskutočnenú.
83
5.5.3
Organizácia podujatí
Počet vozidiel v tréningu je závislý od licencie trate na ktorej je podujatie organizované. Musí
byť organizovaný tréning v trvaní 30 minút.
Pretek Endurance má byť v trvaní 2 až 3 hodiny. Team pozostáva s minimálneho počtu 2
jazdcov a maximálneho počtu 4 jazdcov na vozidlo.
Zastávky v boxoch: povinná je minimálne 1 zastávka v boxoch.
Servis a opravy na vozidle sa môžu vykonávať iba počas zastávky v boxoch.
Motor všetkých vozidiel (včítane s motorov s preplňovaním) musia byť počas zastávky v
boxoch vypnuté.
Súčasne môžu na vozidle pracovať 4 osoby. Po celý čas musia mať tieto osoby oblečené
vesty s číslom teamu. Navyše sa tam môže nachádzať umývač okien a lollypop man.
Tankovanie: Motory všetkých vozidiel (včítane motorov s preplňovaním) musia byť vypnuté
počas tankovania. Počet zastavení na tankovanie nie je obmedzený.
1) Vozidlá s tankovacím zariadením a FIA homologovanou palivovou nádržou:
v boxoch je povolené tankovanie počas celého podujatia. Čerpadlo palivovej nádrže, systémy
vetrania a odvzdušňovania musia byť homologované. Tankovanie vozidla iným spôsobom
ako je gravitácia, s maximálnou výškou 2 m nad dráhou, na ktorej sa tankovanie uskutočňuje,
je počas podujatia zakázané. Počas preteku sa môže použiť iba zásobná nádrž, ktorá je v
súlade s nákresom 252-7 (restriktor 38 mm). Teamy si majú sami natankovať s vlastným
tankovacím vybavením. Člen teamu musí mať pripravený hasiaci prístroj s hmotnosťou
minimálne 6 kg.
2) Vozidlá so štandardnou nádržou:
tankovanie je povolené len v špeciálnych tankovacích priestoroch na konci boxovej uličky
a má byť vykonané troma vlastnými členmi teamu, ktorí použijú oceľové kanistre s kapacitou
maximálne 20 litrov.
Člen teamu musí mať pripravený hasiací prístroj s hmotnosťou minimálne 6 kg.
Všetci títo členovia teamov musia mať oblečené nehorľavé kombinézy, rukavice a
kukly.
5.5.4
Klasifikácia
Do záverečného hodnotenia CEZ Trophy sa bude započítava iba jedna jazda každého
preteku, ak nie je uvedené ináč v kalendári CEZ Trophy. Body za umiestnenie v každej z
troch skupín uvedených v čl. 5a.1 budú pridelené podľa nasledovnej stupnice: 25 - 18 - 15 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1.
V prípade, že počet štartujúcich bude nižší ako 6, bude pridelený polovičný počet bodov.
Jazdec, ktorý získal najväčší počet bodov v každej z troch klasifikácii, bude vyhlásený za
víťaza svojej skupiny v CEZ Endurance Trophy.
6.
6.1
FIA CEZ TROPHY 2011 - Zóna strednej Európy – slalom
Prípustné vozidlá
FIA CEZ Trophy 2011 je vypísaná pre :
–
skupinu N a upravené štandardné produkčné vozidlá
–
skupinu A (včítane WRC&Kit Car), S2000, SP
–
skupinu E1*, E2-SH*, GT1 - GT4
–
štandardné produkčné vozidlá **
* v súlade s národnými predpismi ASN (každé vozidlo musí mať potvrdenie materskej ASN,
že vozidlo spĺňa národné predpisy)
** každé vozidlo musí zodpovedať technickým predpisom FIA CEZ pre štandardné
produkčné vozidlá.
V Taliansku musia byť vozidlá vybavené bezpečnostným rámom podľa Prílohy J FIA MŠP.
84
6.2
Podujatia započítavané do Trophy
Miesta a termíny podujatí sú uvedené v kalendári FIA CEZ Trophy (aktualizovaná verzia =
www.osk.or.at). Ak bude počet uskutočnených započítavaných podujatí menší ako 3, bude sa
Trophy považovať za neuskutočnenú.
6.3
Organizácia podujatí
Podujatia musia byť organizované v súlade so MŠP FIA a prílohami a predpismi FIA CEZ pre
slalom.
6.4
Klasifikácia
Po skončení každého započítavaného podujatia bude zostavená absolútna klasifikácia pre
každú skupinu uvedenú v článku 6.1. Pre každú skupinu budú body prideľované nasledovne:
25 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1. V prípade, že počet štartujúcich bude nižší ako 6, bude
pridelený polovičný počet bodov.
V prípade "nerozhodného preteku" budú body za umiestnenia spočítané a rozdelené
rovnakým dielom dotknutým jazdcom.
Jazdec, ktorý získal najväčší počet bodov v každej zo štyroch klasifikácii, bude vyhlásený za
víťaza CEZ SLALOM TROPHY vo svojej skupine.
7.
7.1
FIA CEZ TROPHY 2011 - Zóna strednej Európy – autokros
Povolené vozidlá
Trophy je vypísaná pre:
–
divízia TAX (TouringAutocross) a skupina H podľa národných predpisov (každé vozidlo
musí mať potvrdenie materskej ASN, že vozidlo spĺňa národné predpisy)
–
divízia TAX 1600 ((TouringAutocross 1600)
divízia TAX a skupina H podľa národných predpisov (každé vozidlo musí mať potvrdenie
materskej ASN, že vozidlo spĺňa národné predpisy) a s nasledovnými pravidlami:
–
motor s objemom do 1600 cm3 bez turba
–
s jednou poháňanou nápravou a hmotnosťou vozidla podľa čl. 279.3.1 Prílohy J
–
hmotnosť:
do 1000 cm3
710 kg
nad 1000 cm3 a do 1400 cm3
800 kg
nad 1400 cm3 a do 1600 cm3
890 kg
3
–
Buggy 1600 (do 1600 cm )
–
SuperBuggy (nad 1600 cm3 - do 4000 cm3)
–
Junior Buggy (do 600 cm3)
vek jazdcov: 12 – 21 rokov (rozhodujúci je dátum narodenia, v prípade, že jazdec dosiahne
maximálny vek, môže dokončiť CEZ Trophy v danom roku).
Vozidlá musia zodpovedať čl. 279 FIA Prílohy J (SuperBuggy) alebo národným predpisom
(každé vozidlo musí mať potvrdenie materskej ASN, že vozidlo spĺňa národné predpisy).
7.2
Podujatia započítavané do Trophy
Miesta a termíny podujatí sú uvedené v kalendári FIA CEZ Trophy (aktualizovaná verzia =
www.osk.or.at). Ak bude počet uskutočnených započítavaných podujatí menší ako 3, bude sa
Trophy považovať za neuskutočnenú.
7.3
Organizácia podujatí
Podujatia musia byť organizované v súlade s FIA MŠP a jeho prílohami.
7.4
Klasifikácia
V každej zo štyroch divízií uvedených v článku 7.1 budú body udeľované v súlade s
nasledovnou stupnicou: 20 - 17 - 15 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 a tak ďalej až po 1 bod na
šesťnástom mieste. V prípade, že počet štartujúcich v divízii bude nižší ako 8, bude pridelený
polovičný počet bodov.
Jazdci, ktorí na konci roka majú v súčte najvyšší počet bodov v každej zo štyroch divízii, budú
vyhlásení za víťaza CEZ Trophy v autokrose v príslušnej divízi.
85
8.
8.1
FIA CEZ TROPHY 2011 - Zóna strednej Európy – rallycross
Prípustné vozidlá
Pre všetky divízie a triedy (ak nie je inak definované v príslušnej divízii/triede) platí:
–
vybavenie jazdcov podľa platných FIA homologácii (okrem SuperNationals)
–
lisované alebo rezané pneumatiky slick podľa pravidiel CEZ 2008 (s výnimkou
SuperNationals)
Supercars:
–
iba vozidlá s pohonom štyroch kolies do 3500 cm3, vyhovujúce aktuálnym predpisom
pre FIA RX; minimálna hmotnosť (včítane výbavy jazdca) podľa FIA Prílohy J, čl. 279.
+1600 – 2000 cm3 = 1100 kg;
+2000 – 2500 cm3 = 1130 kg;
+2500 – 3000 cm3 = 1210 kg;
+3000 – 3500 cm3 = 1300 kg;
+3500 – 4000 cm3 = 1380 kg
–
povolené sú aj vozidlá so skončenou homologáciou, aktuálne SuperNationals s
pohonom štyroch kolies, s objemom do 4000 cm3 . Na zaistenie, aby vozidlá
SuperNationals mohli súťažiť s modernými vozidlami, sú definované nasledovné
výnimky:
vzduchový restriktor a bezpečnostná výbava podľa platných FIA predpisov, ľubovoľná
prístrojová doska, vozidlá musia byť vybavené s katalyzátorom, limit hladiny hluku 100
dB.
Minimálne hmotnosti (včítane výbavy jazdca): viď vyššie.
Super1600:
podľa platných FIA pravidiel
Touringcars:
podľa FIA pravidiel a tiež vozidlá s prednou poháňanou nápravou skupiny N bývalej divízia 2
(podľa FIA predpisov 2008)) do 2000 cm3, ľubovoľná prístrojová doska, limit hladiny hluku
100 dB, vozidlá musia byť vybavené s katalyzátorom.
SuperNationals (skupina H včítane divízie 5/6 CZ a divízie 5/HUN):
–
národné predpisy s nasledovnými výnimkami: iba vozidlá s jednou poháňanou nápravou
do 4000 cm3, pneumatiky sú ľubovoľné, preplňovanie je ľubovoľné, katalyzátor je
ľubovoľný, limit hladiny hluku 100 dB, bezpečnostné vybavenie musí zodpovedať
aktuálnym FIA štandardom (okrem: palivová nádrž: buď originálna alebo nádrž vyrobená
zo zliatiny s max. objemom 20 l alebo homologovaná motoršportová nádrž so
skončenou homologáciou (plus 4 roky); sedadlá a bezpečnostné pásy“ so skončenou
homologáciou (plus 5 rokov). Minimálna hmotnosť (včítane výbavy jazdca): - 800 cm3 =
620 kg; +800 – 1000 cm3 = 710 kg; +1000 – 1400 cm3 = 800 kg; +1400 – 1600 cm3 =
890 kg; +1600 – 2000 cm3 = 970 kg; +2000 – 2500 cm3 = 1070 kg; +2500 – 3000 cm3 =
1150 kg; +3000 – 3500 cm3 = 1240 kg; 3500 - 4000 cm3 = 1320 kgPodujatia
Miesta a termíny podujatí podľa kalendára FIA CEZ Trophy (aktualizovaná verzia =
www.osk.or.at). Ak bude počet uskutočnených započítavaných podujatí menší ako 3, bude sa
Trophy považovať za neuskutočnenú.
8.2
Štartovné čísla
Biely podklad alebo podklad podľa predpisov FIA-RX-EC s nasledovnými číslami:
Supercars:
1 – 99
Super1600:
101 – 199
Tourincars:
201 – 299
SuperNationals:
401 - 499
8.3
Podujatia
Miesta a termíny podujatí podľa kalendára FIA CEZ Trophy (aktualizovaná verzia =
www.osk.or.at). Ak bude počet uskutočnených započítavaných podujatí menší ako 3, bude sa
Trophy považovať za neuskutočnenú
86
8.4
Organizácia súťaží
Súťaže sa musia organizovať v súlade s FIA MŠP a jeho prílohami. V prípade spoločného
preteku musí organizátor zaistiť samostatnú klasifikáciu každej divízie.
Finále musí prebiehať podľa pravidiel pre FIA majstrovstvá Európy.
Dodatočne: V prípade, že v divízii je minimálne 20 jazdcov, uskutoční sa D-finále.
8.5
Klasifikácia
Body za umiestnenie budú prideľované v každej zo štyroch divízii uvedených v čl. 8.1 podľa
stupnice 20 - 17 – 15 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1. Ak bude v divízii počet
jazdcov nižší ako 8, bude pridelený polovičný počet bodov.
Jazdec, ktorý na konci roka získal najväčší počet bodov v každej zo štyroch divízii, bude
vyhlásený za víťaza CEZ Rallycross Trophy vo svojej divízii.
9.
9.1
FIA CEZ TROPHY 2011 - Zóna strednej Európy – rally
Povolené vozidlá
Trophy je vypísaná pre:
–
cestovné vozidlá (skupina A včítane R2 a R3 okrem A8 a WRC)
–
produkčné vozidlá (skupina N včítane R1)
–
S 2000 a R4.
9.2
Podujatia započítavané do Trophy
Miesta a termíny podujatí sú uvedené v kalendári FIA CEZ Trophy (aktualizovaná verzia =
www.osk.or.at). Ak bude počet uskutočnených započítavaných podujatí menší ako 3, bude sa
Trophy považovať za neuskutočnenú.
9.3
Organizácia súťaží
Súťaže sa musia organizovať v súlade s FIA MŠP a jeho prílohami.
9.4
Klasifikácia
Body budú pridelené riadne prihláseným jazdcom podľa stupnice 25 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6
- 4 - 2 - 1 v každej zo skupín uvedených v článku 9.1. Ak bude na štarte menší počet ako 6,
bude pridelený polovičný počet bodov.
Prvý jazdec v každej z troch klasifikácii, ktorý získal najväčší počet bodov bude vyhlásený za
víťaza CEZ Rally Trophy.
10. FIA CEZ TROPHY 2011 - Zóna strednej Európy – Historic rally
10.1 Prípustné vozidlá
–
cestné automobily vyrobené medzi 1/1/1931 a 31/12/1957 a cestovné a GT vozidlá
homologované medzi 1/1/1958 a 31/12/1969:
trieda A1 do 1000 cm3 (pred 31/12/1961),
trieda A2 od 1000 cm3 do 1600 cm3 (pred 31/12/1961),
trieda A3 nad 1600 cm3 (pred 31/12/1961),
trieda B1 do 1000 cm3 (po 31/12/1961),
trieda B2 od 1000 cm3 do 1300 cm3 (po 31/12/1961),
trieda B3 od 1300 cm3 do 1600 cm3 (po 31/12/1961),
trieda B4 od 1600 cm3 do 2000 cm3 (po 31/12/1961),
trieda B5 nad 2000 cm3 (po 31/12/1961)
–
cestovné (T), súťažné cestovné (CT), GT a súťažné GT (GTS) vozidlá skupín 1 až 4,
homologované medzi 1/1/1970 a 31/12/1975:
trieda C1 do 1300 cm3,
trieda C2 od 1300 cm3 do 1600 cm3,
trieda C3 od 1600 cm3 do 2000 cm3,
trieda C4 od 2000 cm3 do 2500 cm3,
trieda C5 nad 2500 cm3
87
–
cestovné (T), súťažné cestovné (CT), GT a súťažné GT (GTS) vozidlá skupín 1 až 4,
homologované medzi 1/1/1976 a 31/12/1981:
trieda D1 do 1300 cm3,
trieda D2 od 1300 cm3 do 1600 cm3,
trieda D3 od 1600 cm3 do 2000 cm3,
trieda D4 od 2000 cm3
Platný preukaz historického vozidla FIA (HTP) alebo preukaz historického vozidla vydaný
ASN, ktorá je členom CEZ musí byť predložený súťažiacim pre každé prihlásené vozidlo pri
technickom preberaní na každom podujatí. Každá prihláška na podujatie musí byť doplnená
fotokópiou prvej strany HTP.
10.2 Podujatia započítavané do Trophy
Miesta a termíny podujatí sú uvedené v kalendári FIA CEZ Trophy (aktualizovaná verzia =
www.osk.or.at). Ak bude počet uskutočnených započítavaných podujatí menší ako 3, bude sa
Trophy považovať za neuskutočnenú.
10.3 Organizácia súťaží
Celková dĺžka rýchlostných skúšok musí byť minimálne 50 a maximálne 300 km, žiadna
rýchlostná skúška nesmie byť dlhšia ako 30 km. Použitie akéhokoľvek zariadenia na
zohrievanie pneumatík je zakázané.
10.4 Klasifikácia
Body budú pridelené riadne prihláseným jazdcom v každej triede uvedenej v článku 10.1
podľa stupnice:
pre triedy s 2 alebo viacerými štartujúcimi: 25 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1, všetci
ostatní, ktorí došli do cieľa 1 bod.
pre triedy s 1 štartujúcim: 15 bodov
Podujatia budú usporiadané v súlade s predpismi pre „Generally European Historic Sporting
Rally Championship“.
Jazdec, ktorý získal najväčší počet bodov v každej z tried bude vyhlásený za víťaza CEZ
Historic Rally Trophy.
V prípade rovnosti bodov bude mať prednosť jazdec so starším vozidlom podľa HTP.
V prípade sporov ohľadom veku vozidiel rozhodne CEZ.
11. FIA CEZ TROPHY 2011 - Zóna strednej Európy – karting
11.1 Prípustné vozidlá
CEZ Trophy je vyhradená pre skupinu 2 / triedy KF2, KF3 a KZ2 podľa aktuálnych predpisov
CIK/FIA:
KF2: jazdec musí mať minimálne 15 rokov, motor 125 cm3 (viď ročenku CIK)
KF3: jazdec musí mať 12 až 15 rokov, motor 125 cm3 (viď ročenku CIK)
KZ2: jazdec musí mať minimálne 15 rokov, motor 125 cm3 chladený vzduchom alebo
kvapalinou, prevodovka s minimálne 3 a max 6 prevodmi (viď ročenku CIK)
ROTAX MAX JUNIOR
ROTAX MAX SENIOR
ROTAX MAX MASTER
ROTAX dd2
Všetky triedy ROTAX súťažia podľa pravidiel pre Rotax-Euro-Challenge schválený s CIK:
Musia sa rešpektovať všetky technické predpisy zverejnené s CIK, resp. s Rotax-EuroChallenge pre rok 2011.
11.2 Podujatia započítavané do Trophy
Miesta a termíny podujatí podľa kalendára FIA CEZ Trophy (aktualizovaná verzia =
www.osk.or.at). Ak bude počet uskutočnených započítavaných podujatí menší ako 3, bude sa
Trophy považovať za neuskutočnenú.
88
11.3 Organizácia súťaží
Súťaže sa musia organizovať v súlade s FIA MŠP a jeho prílohami a tiež podľa predpisov
CIK/FIA a Basic S.R. pre Trophy.
11.4 Klasifikácia
Body budú pridelené riadne prihláseným súťažiacim podľa stupnice 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 9 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 v každej zo skupín podľa čl. 11.1.
(Ak bude počet na štartujúcich menší ako 6, bude pridelený polovičný počet bodov.)
Každý jazdec v každej, ktorý získa najväčší počet bodov vo svojej triede bude vyhlásený za
víťaza CEZ Karting Trophy.
12. FIA CEZ TROPHY 2011 - Zóna strednej Európy – CCR
12.1 Prípustné vozidlá
Skupina T1: podľa FIA predpisov
Skupina T2: podľa FIA predpisov
Skupina T3: podľa FIA predpisov
Skupina TH: vozidlá s pohonom 2 alebo 4 kolies, uzavretou karosériou. Súťažiaci musí pre
každé prihlásené vozidlo predložiť technický CCR preukaz, spolu s potvrdením od materskej
ASN, že vozidlo vyhovuje národným predpisom pre CCR.
Všetky vozidlá musia vyhovovať bezpečnostným predpisom FIA (sedadlá a pásy)
s možnosťou, že bezpečnostná výbava má prešlú homologáciu – ako napr. palivová nádrž
môže byť na svojom originálnom mieste alebo môže byť komerčne vyrobená podľa
príslušných bezpečnostných predpisov. Vozidlo musí vyhovovať predpisom pre cestnú
premávku.
12.2 Podujatia započítavané do Trophy
Miesta a termíny podujatí sú uvedené v kalendári FIA CEZ Trophy (aktualizovaná verzia =
www.osk.or.at). Ak bude počet uskutočnených započítavaných podujatí menší ako 3, bude sa
Trophy považovať za neuskutočnenú.
12.3 Organizácia súťaží
Súťaže sa musia organizovať v súlade s FIA MŠP a jeho prílohami a zvlášť v súlade s
predpismi FIA pre CCR. Podujatia Baja CCR a šprint podujatia sa berú do úvahy pre túto
Trophy. Podujatia môžu pozostávať z 3 alebo 3 dní – včítanie administratívneho a
technického preberania.
Celková dĺžka selektívnych úsekov (SS) na každom podujatí má byť od 150 km po 500 km;
podujatia s dĺžkou SS viac ako 300 km budú klasifikované ako podujatia s koeficientom 2
(dvojité body).
12.4 Klasifikácia
Body za umiestnenie budú prideľované riadne prihláseným súťažiacim podľa stupnice 25 - 18
- 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1 v každej zo skupín podľa čl. 12.1.
Ak bude počet štartujúcich menší ako 6, bude pridelený polovičný počet bodov.
Prvý jazdec v každej z troch klasifikácii, ktorý získal najväčší počet bodov bude vyhlásený za
víťaza CEZ Cross Country Trophy.
89
90
VIII. Športové predpisy pre seriály MSR a poháre vypísané
SAMŠ
1.
Všeobecné podmienky
SAMŠ na rok 2011 vypisuje MSR v automobilových rally (AR), pretekoch automobilov do
vrchu (PAV), pretekoch automobilov na okruhu (PAO), autokrose (AK), slalome, motokárach,
minikárach a drifte. Ďalej vyhlasuje Pohár CCR, SRP, SAP a MP PAV podľa príslušných
medzinárodných predpisov, národných športových predpisov, zvláštnych ustanovení k
jednotlivým podujatiam.
2.
Hodnotenie
2.1
Hodnotenie v seriáli majstrovstiev (platí pre všetky disciplíny)
Do záverečného hodnotenia MSR budú všetkým jazdcom alebo posádkam klasifikovaným na
jednotlivých podujatiach seriálu MSR pridelené body za umiestnenie.
2.1.1
Majster SR v každej vypísanej kategórii, skupine, divízii, triede bude vyhlásený po splnení
všetkých nasledovných podmienok:
a)
b)
c)
d)
V seriáli MSR disciplíny sa počas športovej sezóny uskutočnilo minimálne 6 podujatí.
Jazdec alebo posádka odštartovala do minimálne 50 % podujatí seriálu MSR.
Jazdec alebo posádka získa najvyšší počet bodov zo započítavaných podujatí.
Najlepší jazdci (posádky) z jednotlivých vypísaných klasifikácii budú vyhlásení za majstra
SR za predpokladu, že v záverečnej ročnej klasifikácii vypísanej kategórie, skupiny,
divízie, triedy boli počas športovej sezóny klasifikovaní minimálne 4 jazdci resp. posádky.
2.1.2
Rovnosť bodov
Pri rovnosti bodov dvoch (alebo viacerých) jazdcov alebo posádok, budú postupne použité
(až do odstránenia rovnosti) nasledujúce kritériá:
a) úspešnejší jazdec alebo posádka je tá, ktorá získala body z nižšieho počtu
započítavaných podujatí
b) úspešnejší jazdec alebo posádka je tá, ktorá získala vyšší počet lepších umiestnení zo
započítavaných podujatí
c) úspešnejší jazdec alebo posádka je tá, ktorá získala vyšší počet lepších umiestnení z
nezapočítaných podujatí
d) úspešnejší je jazdec alebo posádka s nižším súčtom časov jednotlivých jázd z podujatí
na ktorých sa stretli jazdci alebo posádky, ktorých sa to týka
e) v prípade, že sa rovnosť neodstráni ani po použití kritérií a, b, c, d o poradí rozhodne VV
SAMŠ.
3.
3.1
Majstrovstvá Slovenskej republiky v rally (MSR)
Všeobecné ustanovenia pre MSR
Pre rok 2011 sú vypísané Majstrovstvá Slovenska (v ďalšom len MSR) pre súťažiacich,
jazdcov a spolujazdcov s platnou licenciou vydanou SAMŠ alebo ASN štátu patriaceho do
FIA CEZ.
3.2
Dĺžka trate podujatí MSR
Celková dĺžka trate rýchlostných skúšok je stanovená na 100 km +/- 10%. V prípade podujatí
s dĺžkou trate nad 130 km budú do hodnotenia MSR započítané výsledky každého dňa
samostatne.
3.3
3.3.1
Povolené vozidlá v MSR
Vozidlá v úpravách podľa Prílohy J FIA MŠP:
a) skupina N – upravené podľa článku 254
91
b) skupina A (vrátane vozidiel WRC, Kit car, Super 1600) – upravené podľa článku 255
c) skupina R – upravené podľa článkov 260 a 260D
d) Super 2000 Rally – upravené podľa článku 254A
e) Super 2000-Rally – s 1,6 l turbomotorom a restriktorom upravené podľa článku 255A
f) skupina RGT upravené podľa článku 256
g) historické vozidlá - podľa Prílohy K FIA MŠP
Vozidlá s jednou poháňanou nápravou a s preplňovaným motorom Diesel s nominálnym
objemom do 2000 cm3 sú povolené v skupine N a A.
3.3.2
Vozidlá upravené podľa národných technických predpisov:
a) skupina F - vozidlá podľa národných technických predpisov so športovým preukazom
SAMŠ, vrátane vozidiel skupiny P nad 2000 cm3 , ktoré mali v roku 2010 vydaný PŠV.
Výnimku tvoria vozidlá WRC so skončenou homologáciou, ktoré môžu mať športový
preukaz vydaný ASN štátu patriaceho do CEZ.
b) národné historické vozidlá – historické vozidlá podľa národných technických predpisov (v
prípade, že pre vozidlo bol vydaný FIA HTP, tento musí byť vrátený na SAMŠ).
3.4
a)
b)
c)
d)
Vypísané klasifikácie v MSR
Absolútna klasifikácia (mimo klasifikácie historických vozidiel a vozidiel skupiny F)
Absolútna klasifikácia skupiny F
Absolútna klasifikácia historických vozidiel
Klasifikácia v objemových triedach:
triedy
2
3
5
6
7
8
9
11
vozidlá
vozidlá S2000-R a vozidlá skupiny R4
3
vozidlá skupiny N s objemom nad 2000 cm (doterajšie N4)
vozidlá skupiny A s objemom nad 1600 cm3 a do 2000 cm3
vozidlá S1600
vozidlá R2C s objemom nad 1600 cm3 a do 2000 cm3
vozidlá R3C s objemom nad 1600 cm3 a do 2000 cm3
vozidlá R3T s objemom nad 1600 cm3 - nominálny objem
vozidlá R3D s objemom nad 2000 cm3 - nominálny objem
vozidlá preplňovaným motorom Diesel s nominálnym objemom do 2000 cm3 úprave
pre skupinu A
vozidlá skupiny A s objemom nad 1400 cm3 a do 1600 cm3
vozidlá R2B s objemom nad 1400 cm3 a do 1600 cm3
Kit car s objemom nad 1400 cm3 a do 1600 cm3
vozidlá skupiny A s objemom do 1400 cm3
Kit car s objemom do 1400 cm3
vozidlá skupiny N s objemom nad 1600 cm3 a do 2000 cm3
vozidlá preplňovaným motorom Diesel s nominálnym objemom do 2000 cm3
v úprave pre skupinu N
vozidlá skupiny N s objemom nad 1400 cm3 a do 1600 cm3
vozidlá R1B s objemom do 1600 cm3
vozidlá skupiny N s objemom do 1400 cm3
vozidlá R1A s objemom do 1400 cm3
vozidlá skupiny A s objemom nad 2000 cm3 včítane WRC
e) Klasifikácia súťažných teamov – súťažný team tvoria 2 posádky, z ktorých len jedna
môže súťažiť na vozidle s pohonom štyroch kolies. Názov teamu je zhodný názvom
súťažiaceho oboch posádok. Licencia súťažiaceho musí byť vydaná ASN štátu
patriaceho do CEZ TROPHY. Jazdec i spolujazdec musia byť držiteľmi licencie vydanej
členským štátom FIA.Prihláška teamu musí byť podaná na samostatnom formulári do
termínu uzávierky prihlášok. Zmeny v prihláške je možné vykonať v súlade so Športovými
predpismi FIA v termíne do konca administratívneho preberania
3.5
3.5.1
Hodnotenie MSR
Hodnotenie na podujatiach MSR
Pri hodnotení získa posádka v každej rally zaradenej do MSR body za umiestnenie:
92
a) v absolútnom poradí na prvom až dvadsiatom mieste body podľa stupnice: 30, 25, 21,
19,17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
b) v klasifikácii skupiny F, v historických vozidlách a v klasifikácii tried na prvom až desiatom
mieste body podľa stupnice: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2 a 1 bod
c) v absolútnom hodnotení posádok prihlásených do klasifikácie teamov získajú posádky na
prvom až dvadsiatom mieste body podľa stupnice: 30, 25, 21, 19,17, 15, 14, 13, 12, 11,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Do klasifikácie teamov sa tieto body sčítajú. Ak na podujatí
získajú viaceré teamy rovnaký počet bodov, o ich poradí rozhodne umiestnenie lepšie
umiestnenej posádky.
3.5.2
Hodnotenie seriálu MSR
a) Do konečného hodnotenia MSR sa z celkového počtu usporiadaných rally zaradených do
MSR každej posádke započítavajú najlepšie bodové výsledky takto:
počet uskutočnených súťažných dní 6-7, 8-9, 10-11
počet započítaných súťažných dní 6, 7,
8
b) Do konečného hodnotenia teamov sa započítajú všetky výsledky zo všetkých
uskutočnených súťaží.
3.5.3
Majstrom SR sa stane posádka podľa kritérií uvedených v bode 2 (úvodnej kapitoly MSR).
Pre určenie posádky je rozhodujúci jazdec. Posádka, u ktorej sa v priebehu sezóny zmenil
spolujazdec, je považovaná za tú istú posádku a v konečnom hodnotení MSR bude uvedený
ten spolujazdec, s ktorým jazdec získal najviac bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje zloženie
posádky pri ich poslednom bodovanom podujatí.
3.6
3.6.1
Špeciálne ustanovenia platné pre podujatia rally MSR
Licencie
Žiadatelia o licenciu jazdca rally sa môžu v období, kým nesplnia podmienky na vydanie
medzinárodnej licencie R, zúčastniť na podujatiach len s vozidlom v objemovej triede do 2000
cm3.
V prípade, žiadateľov o licenciu jazdca rally, ktorí už v minulosti vlastnili licenciu o výnimkách
rozhodne Rally komisia SAMŠ.
3.6.2
Priority
Do zoznamu národnej priority SAMŠ budú zaradení prví piati jazdci v absolútnom poradí v
majstrovstvách SR v rally v predošlom roku ak spĺňajú podmienku, že majú slovenskú
licenciu. Rally komisia SAMŠ môže na základe výsledkov rozhodnúť o vyššom počte
zaradených. Ďalej jazdci s výraznými výsledkami vo FIA seriáloch, medzinárodných a
národných podujatiach podľa odporúčania Rally komisie SAMŠ. Všetci jazdci zapísaní v
uvedenom zozname majú právo používať označenie „prioritný jazdec“.
Jazdci s národnou prioritou v roku 2011: Jozef Béreš ml., Jaroslav Melichárek
SAMŠ môže na návrh Rally komisie SAMŠ v odôvodnených prípadoch tento zoznam rozšíriť
(aj v priebehu sezóny), avšak túto zmenu musí zverejniť.
3.6.3
Školenia
Rally komisia SAMŠ určí termín základného školenia, ktorý bude oznámený tým žiadateľom,
ktorí zaslali načas vyplnenú žiadosť o vydanie licencie a zaplatili príslušný poplatok za jej
vydanie.
Žiadatelia o licenciu, ktorí sa nezúčastnili na tomto školení, môžu absolvovať individuálne
školenie za poplatok podľa Ročenky SAMŠ. Toto sa vzťahuje aj na organizátorov.
3.7
Všeobecné ustanovenia pre Slovenský Rally Pohár (SRP)
SAMŠ na rok 2011 vypisuje Slovenský rally pohár (SRP). Podujatia zaradené do SRP sa
uskutočnia podľa príslušných FIA predpisov, národných športových predpisov a zvláštnych
ustanovení k jednotlivým podujatiam.
3.7.1
Podmienky účasti v SRP
Podujatia SRP sa môžu zúčastniť:
93
a) držitelia celoročnej licencie jazdca SAMŠ (licencie C, R, národné licencie, licencie SRP) s
minimálnym vekom 18 rokov a s vodičským oprávnením skupiny B
b) držitelia licencie Junior Rally podľa predpisov pre JRP
c) osoby, ktoré nie sú držiteľmi celoročnej licencie jazdca SAMŠ, sú občanmi Slovenskej
republiky, dovŕšili vek 18 rokov, sú držiteľmi platného vodičského oprávnenia skupiny B,
absolvujú povinnú inštruktáž, ktorú zabezpečí organizátor v spolupráci s RK SAMŠ a na
podujatí získajú dennú licenciu SAMŠ.
Úrazové poistenie pre motoristický šport sa silne odporúča pre všetkých účastníkov SRP.
3.7.2
Spôsobilé vozidlá pre SRP
a) Vozidlá s platným preukazom športového vozidla
–
skupina A – cestovné vozidlá s objemom do 2000 cm3
–
skupina N – produkčné vozidlá s objemom do 2000 cm3
–
skupina R (okrem R4)
–
skupina H – historické vozidlá
–
skupina F – vozidlá podľa národných technických predpisov pre skupinu F so športovým
preukazom SAMŠ s objemom do 2000 cm3
–
skupina P – vozidlá podľa národných technických predpisov pre skupinu P so športovým
preukazom SAMŠ s objemom do 2000 cm3
Vozidlá s jednou poháňanou nápravou a s preplňovaným motorom Diesel s nominálnym
objemom do 2000 cm3 sú povolené v skupine N a A.Všetky tieto vozidlá musia mať platné
evidenčné číslo, resp. zvláštne evidenčné číslo a povinné zmluvné poistenie pre daný
kalendárny rok.
b) Vozidlá bez športového preukazu – vozidlá musia vyhovovať národným technickým
predpisom pre skupinu P, objem do 2000 cm3 musia mať platný technický preukaz,
evidenčné číslo a povinné zmluvné poistenie pre daný kalendárny rok. V hodnotení SRP
sú zaradené do skupiny P.
3.7.3
Účasť na podujatiach SRP
Len držitelia celoročnej licencie jazdca sa môžu zúčastniť rally s vozidlom skupiny A, N, H, F.
Jazdci s dennou licenciou sa môžu zúčastniť len s vozidlom skupiny P alebo vozidlom, ktoré
vyhovuje národným technickým predpisom pre skupinu P. Jazdci s dennou licenciou budú
hodnotení len na podujatí a nezískajú body do hodnotenia seriálu SRP.
3.7.4
Trať podujatí SRP
Predpísaná dĺžka trate RS je od 20 km do 40 km.
3.7.5
Vypísané klasifikácie v SRP
a) Absolútna klasifikácia
b) Klasifikácia v objemových triedach:
–
RP1 do 1400 cm3
–
RP2 nad 1400 do 1600 cm3
–
RP3 nad 1600 do 2000 cm3
3.7.6
Hodnotenie SRP
3.7.6.1
Pri hodnotení SRP získa posádka v každej rally zaradenej do SRP body za umiestnenie v
absolútnom poradí na prvom až dvadsiatom mieste body podľa stupnice: 30, 25, 21, 19,17,
15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a v klasifikácii tried na prvom až desiatom mieste
body podľa stupnice: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2 a 1 bod
3.7.6.2
Do konečného hodnotenia SRP sa započítajú všetky výsledky.
3.7.6.3
V prípade rovnosti bodov budú použité kritéria pre seriály MSR.
94
3.7.6.4
V prípade podujatia SRP, ktoré nebude súčasťou MSR budú do celoročného hodnotenia SRP
pridelené body za umiestnenie len posádkam, ktoré súťažili na vozidle skupiny P (buď so
športovým preukazom alebo bez neho), resp. tým, ktorý už v danom roku odštartovali
minimálne raz na podujatí MSR v rámci SRP.
3.7.7
Posádka, u ktorej sa v priebehu sezóny zmenil spolujazdec, je považovaná za tú istú
posádku a v konečnom hodnotení SRP bude uvedený ten spolujazdec, s ktorým jazdec
získal najviac bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje zloženie posádky pri ich poslednom
bodovanom podujatí.
3.8
Všeobecné ustanovenia pre Junior Rally Pohár (JRP)
Pre rok 2011 je v rámci seriálu MSR vypísaný Junior Rally Pohár, ktorého sa môžu zúčastniť
jazdci vo veku od 16 do 18 rokov s vozidlom N1 do 1400 cm3. Spolujazdec musí byť
držiteľom medzinárodnej licencie. Jazdec musí byť držiteľom celoročnej licencie jazdca rally Junior.
3.8.1
Klasifikácia a hodnotenie JRP
a) V každej súťaži získa jazdec za umiestnenie v samostatnej klasifikácii Junior body podľa
stupnice: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1.
b) Do konečného hodnotenia sa každému jazdcovi započítava maximálne 6 najlepších
výsledkov dosiahnutých vo všetkých súťažiach započítavaných do Junior Rally Pohára.
c) Víťazom sa stane posádka, ktorá získa najvyšší počet bodov zo započítavaných súťaží.
V prípade rovnosti bodov budú použité kritéria pre seriály MSR.
3.8.2
Ustanovenia pre priebeh súťaže
a) Jazdec – Junior s platnou licenciou môže viesť súťažné vozidlo len na trati uzavretej
rýchlostnej skúšky a to aj v prípade jej zrušenia, ak je nariadený voľný prejazd po
uzavretej trati. Na trati otvorenej pre verejnú premávku musí súťažné vozidlo riadiť
spolujazdec, podobne aj pri jazde po obchádzkovej trase, po odstúpení a podobne.
Spolujazdec musí viesť vozidlo aj pri obhliadke trate a to aj na trati RS.
b) V priebehu súťaže nebude vozidlu, ktoré riadi držiteľ licencie Junior rally meraný prvý
prejazd RS. Prejazd bude slúžiť na overenie rozpisu. V prípade, že posádky Juniorov
neabsolvujú týmto spôsobom celú RS nebude im meraný ani ďalší prejazd.
c) V priebehu súťaže sa posádka musí vystriedať pred každým štartom RS ešte pred
stanovišťom ČK alebo pred stanovišťom štartu. Na konci RS sa musia vymeniť až za
stanovišťom Stop pred výjazdom na trať otvorenú pre verejnú premávku.
3.8.3
Školenie
Žiadatelia o licenciu jazdca Junior rally musia absolvovať rozšírené školenie žiadateľov o
licenciu rally, prípadne Rally školu.
4.
4.1.1
Majstrovstvá Slovenskej republiky PAV
Systém majstrovstiev PAV
Pre rok 2011 sú vypísané Majstrovstvá SR v pretekoch automobilov do vrchu s platnou
licenciou súťažiaceho a jazdca vydanou SAMŠ alebo pre jazdcov spĺňajúcich podmienky
článku 1.9 Kapitoly III Ročenky SAMŠ. V MSR sa určuje majster (majstri) a ďalšie poradie vo
vypísaných klasifikáciách.
4.1.2
Vypísané klasifikácie PAV
MSR sú vypísané:
a) v absolútnom poradí
b) v kategórii I a v kategórii II
c) v skupinách N,A,S,E1,E2,CN,HK1, HK2
d) v triedach
e) v absolútnom poradí automobilov so vznetovým motorom
95
f)
v absolútnom poradí v kategórii Junior
Vozidlá budú rozdelené do nasledujúcich skupín:
Skupina S
Skupina N
Skupina A
Sériové vozidlá (národná skupina)
Produkčné automobily, vrátane N/SK, R1
Cestovné automobily vrátane A/SK, SP (Super Production), R2, R3,
Super 2000,Kit Car,WRC
E1, GT1- GT4 , H,F – rally, P-rally,E2 SH (vrátane dvojsedadlových
automobilov skupiny B a skupiny GT)
D/E (jednosedadlové automobily),E2 SS
Športové prototypy CN,E2-SC (vrátane CN 2003 a C3)
Cestovné automobily s preukazom HTP FIA
Formulové historické automobily s preukazom HTP FIA
Skupina E1
Skupina D/E2
Skupina CN
Skupina HKI
Skupina HKII
Vozidlá skupiny „N“, „A“ a „E1“ s preplňovanými vznetovými motormi, ktorých prepočítaný
objem neprekročí 3500 cm3, budú zaradené v príslušnej skupine do objemovej triedy
2000cm3.
Objemové triedy:
3
Skupina N, A, E1
do 1 150 cm
3
do 1 400 cm
3
3
od 1 401 cm do 1 600 cm
3
3
od 1 601 cm do 2 000 cm
3
nad 2000 cm
Skupina „S“
do
od
od
od
4.1.3
1400 cm3
1401 cm3 do 1600 cm3
1601 cm3 do 2000 cm3
2001 cm3 do 3500 cm3
3
Skupina E2, CN:
do 1 600 cm
3
3
od 1 601 cm do 2 000 cm
3
3
od 2 001 cm do 3 000 cm
Formula 3
HK1
do 1150 cm3
od 1151 cm3 do 1300 cm3
od 1301 cm3 do 1600 cm3
od 1601 cm3 do 2000 cm3
nad 2000 cm3
Hodnotenie MSR PAV
Pri hodnotení majstrovstiev získa jazdec za umiestnenie na podujatí body nasledovne:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Umiestnenie
25
18
15
12
10
8
6
4
2
1
Počet bodov
4.1.4
Do celkového hodnotenia MSR sa započítavajú body zo všetkých zorganizovaných podujatí.
4.1.5
Majstrom SR sa stane jazdec podľa kritérií uvedených v kap. VIII. v bode 2.
4.2
4.2.1
Špeciálne ustanovenia pre podujatia PAV
Zvláštne predpisy PAV
Pri podujatiach zaradených do ME, FIA Challenge platia v plnom rozsahu predpisy FIA.
Značkové preteky podľa požiadaviek organizátora sa nezapočítavajú do MSR.
4.2.2
„Dvojpreteky“
Technické preberanie vozidiel pre prvé preteky bude zároveň aj pre druhé preteky.
Technického preberania pre druhé preteky sa musia zúčastniť vozidlá, ktoré havarovali počas
prvého preteku a prihlásené vozidlá pre účasť len v druhých pretekoch.
Časový priestor na preberanie do druhých pretekov musí byť uvedený v ZÚ.
4.2.3
Rozprava
Všetci organizátori sú povinní vykonať rozpravu jazdcov po tréningových jazdách. Povinnú
rozpravu je potrebné uviesť do zvláštnych ustanovení s určením miesta a času.
96
4.2.4
Kategória Junior
Do hodnotenia sa započítavajú len výsledky pretekárov do veku 21rokov (vrátane roka v
ktorom dovŕšil 21 rokov). Pretekári kategórie Junior, sú povinní najneskôr do prvého podujatia
v sezóne 2011 kontaktovať predsedu komisie PAV.
4.2.5
Školenie
Komisia PAV určí 1 základný termín školenia žiadateľov o licenciu pretekára. Tento termín
bude oznámený žiadateľom, ktorí zaslali vyplnenú žiadosť o licenciu a zaplatili príslušný
poplatok za jej vydanie.
Žiadateľ o licenciu, ktorý sa nezúčastní školenia, môže v odôvodnených prípadoch požiadať
o mimoriadne individuálne školenie. Za každého účastníka individuálneho školenia, bude
uplatnený poplatok vo výške 20,- EUR na úhradu vznikajúcich nákladov.
4.2.6
Organizátor
Každý organizátor PAV je povinný, najneskôr 21 dni pred podujatím zaslať na web stránku
www.sams-asn.sk Zvláštne ustanovenia , zoznam prihlásených jazdcov v termíne uzávierky
prihlášok podľa ZU a po jeho ukončení výsledkovú listinu v elektronickej forme. Uvedené
dokumenty môže organiozátor zverejniť aj na stránke www.dovrchu.sk.
4.3
Všeobecné ustanovenia pre Národný pohár PAV (NP PAV)
SAMŠ na rok 2011 vypisuje Národný pohár (NP PAV) ) pre jazdcov, ktorí sú držitelia
celoročnej národnej licencie SAMŠ s obmedzením pre pohárové podujatia. Podujatia
zaradené do NP PAV sa uskutočnia podľa príslušných národných športových predpisov a
zvláštnych ustanovení k jednotlivým podujatiam.
4.3.1
Podmienky účasti v NP PAV
Podujatia NP PAV sa môžu zúčastniť:
a) držitelia celoročnej licencie jazdca SAMŠ (pohárová licencia s obmedzením)
b) osoby, ktoré nie sú držiteľmi celoročnej licencie jazdca SAMŠ, sú občanmi Slovenskej
republiky, dovŕšili vek 18 rokov, sú držiteľmi platného vodičského oprávnenia skupiny B,
absolvujú povinnú inštruktáž, ktorú zabezpečí organizátor v spolupráci s PAV komisiou
SAMŠ a na podujatí získajú dennú licenciu SAMŠ.
Úrazové poistenie pre motoristický šport sa silne odporúča pre všetkých účastníkov NP PAV.
4.3.2
Spôsobilé vozidlá pre NP PAV
a) Vozidlá s platným preukazom športového vozidla – všetky vozidlá Kategórie I pre PAV.
b) Vozidlá bez športového preukazu – vozidlá musia vyhovovať národným technickým
predpisom pre skupinu P a získajú technickú kartu vozidla na podujatí.
S vozidlom s objemom nad 2000 cm3 sa NP PAV môžu zúčastniť len jazdci s celoročnou
licenciou SAMŠ.
4.3.3
Vypísané klasifikácie v NP PAV
a) Absolútna klasifikácia
b) Klasifikácia v objemových triedach:
– do 1400 cm3
– od 1401 do 1600 cm3
- od 1601 do 2000 cm3
– od 2001 do 3500 cm3
4.3.4
Hodnotenie NP PAV
V hohodnotení NP PAV získa jazdec za umiestnenie na podujatí body nasledovne:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Umiestnenie
25
18
15
12
10
8
6
4
2
1
Počet bodov
Do celkového hodnotenia sa započítavajú body zo všetkých zorganizovaných podujatí.
Víťazom NP PAV sa stane jazdec podľa kritérií uvedených v kap. VIII. v bode 2.
97
5.
5.1.1
Majstrovstvá Slovenskej republiky PAO
Všeobecné ustanovenia
Pre rok 2011 sú vypísané Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v pretekoch
automobilov na okruhu (MM SR) v šprinte a vo vytrvalostných pretekoch, Majstrovstvá
Slovenskej republiky v pretekoch automobilov na okruhu (MSR) v šprinte a vo vytrvalostných
pretekoch a Pohár tímov.
V MM SR sa započítavajú výsledky všetkým prihláseným súťažiacim a jazdcom s licenciou
vystavenou ASN patriacej do CEZ. Podujatie MM SR môže byť usporiadané i mimo územia
SR.
Majstrovstvá SR sú vypísané pre súťažiacich a jazdcov s platnou licenciou vydanou SAMŠ.
Pre MM SR a M SR platia ustanovenia MŠP FIA, ich príloh, národné športové predpisy ako i
ďalšie ustanovenia príslušnej národnej športovej autority (ASN).
5.1.2
Vypísané klasifikácie
Medzinárodné a národné majstrovstvá SR (ďalej len MM SR a M SR) budú vypísané v
nasledujúcich skupinách a triedach:
V šprinte v triedach:
a) D4 do 2000 cm3
b) D4 od 2000 - 3500 cm3
c) D4 nad 3500 cm3
d) E2-SH,SC (len MSR)
e) D4 Junior (len MSR)
Vo vytrvalostných pretekoch v triedach:
a) D4 do 2000 cm3
b) D4 od 2000 - 3500 cm3
c) D4 nad 3500 cm3
d) D4 Junior (len MSR)
5.1.3
Prípustné vozidlá
V MM SR a M SR 2011 sú oprávnené štartovať vozidlá zodpovedajúce technickým
predpisom nasledujúcich kategórií, skupín a tried:
Skupina D4:
Vozidlá skupín A, N, SP, S 2000, Diesel, ST, GT(FIA), E1 (autá voľnej formule zlučiteľné s
autami kategórie I) alebo pohárové autá (zlučiteľné s kategóriou I). Vozidlá s preplňovaným
motorom Diesel, ktorého menovitý objem nepresahuje 2000 cm3 , budú zaradené do triedy
D4 do 2000cm3, v prípade, ak bude vo vozidle inštalovaný restriktor max 34mm podľa prílohy
J, článok 263D-2011,ods.7.3.1.
Skupina E2
Vozidlá skupín E2-SC, E2-SH.
Vozidlá E1, E2-SH, E2-SC budú plne v súlade s predpismi FIA, príloha J, článok 277-2011.
5.1.4
Hodnotenie MM SR PAO a M SR PAO
Jednorázový poplatok za účasť v seriáli MM SR je 130 €. Prihláška do MMSR bude na
webovej stránke SAMŠ www.sams-asn.sk.
Prihláška na jednotlivé podujatia musí byť zaslaná na sekretariát SAMŠ min.7 dní pred
podujatím.
Na podujatí MM SR sa prideľujú body nasledovne:
Umiestnenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Počet bodov
25
18
15
12
10
8
6
4
2
1
98
5.1.5
Hodnotenie v MM SR (M SR) v šprinte
Medzinárodným majstrom SR sa stane pretekár, ktorý získa najviac započítaných bodov z
vypísaných podujatí seriálu v triede D4 do 2000, D4 do 3500, D4 nad 3500 .
Do celkového hodnotenia sa započítavajú bodové výsledky zo všetkých usporiadaných
podujatí MM SR mínus 1 pretek.
Majstrom SR bude vyhlásený najlepšie umiestnený pretekár, držiteľ licencie SAMŠ, v
konečnej klasifikácii MM SR v triede D4 do 2000, D4 do 3500, D4 nad 3500. V triede D4
Junior a E2-SH,SC podľa samostatnej klasifikácie.
Medzinárodným majstrom SR a majstrom SR sa stane pretekár podľa kritérií uvedených v
kap. VII. v bode 2.1 pre seriály Majstrovstiev SR.
5.1.6
Hodnotenie v MM SR (M SR) vo vytrvalostných pretekoch
Medzinárodným majstrom SR sa stane pretekár, ktorý získa najviac bodov z vypísaných
podujatí seriálu v triede D4 do 2000, D4 do 3500, D4 nad 3500 .
Do celkového hodnotenia sa započítavajú bodové výsledky zo všetkých usporiadaných
podujatí MM SR. Na preteku bude klasifikovaný len ten pretekár, ktorý absolvuje povinný
podiel jazdy v preteku daný na počet pretekárov pre jeden automobil (minimálne 30% jazdy v
preteku , resp. 30% v každej časti preteku, t.j. v trojhodinovom preteku 54min,v
dvojhodinovom 36min.). Jeden pretekár môže absolvovať maximálne 70% času preteku v
jednom vozidle. Pretekár môže štartovať v preteku vo dvoch súťažiacich vozidlách.
Majstrom SR bude vyhlásený najlepšie umiestnený pretekár, držiteľ licencie SAMŠ, v
konečnej klasifikácii MM SR v triede D4 do 2000, D4 do 3500, D4 nad 3500. V triede D4
Junior podľa samostatnej klasifikácie.
Medzinárodným majstrom SR a majstrom SR sa stane pretekár podľa kritérií uvedených v
kap. VII. v bode 2.1 pre seriály Majstrovstiev SR.
5.1.7
Priebeh pretekov
Tréning a preteky sa uskutočnia podľa ustanovení MŠP a NŠP pre rok 2011 pokiaľ nie je
stanovené inak:
minimálna dĺžka krátkych pretekov je 50 km
maximálna dĺžka krátkych pretekov je 100 km
vytrvalostný pretek musí trvať minimálne 2 hodiny
spôsob štartu podľa propozícií jednotlivých ASN
všetky vozidlá musia byť vybavené zodpovedajúcou svetelnou výbavou
limit pre hlučnosť je 102dB(A) s toleranciou + 2 dB(A)- ZSE
5.1.8
Kalendár šprint a vytrvalostných pretekov
28.April-1.Máj 2011 Hungaroring Maďarsko
27 -29.Máj 2011 Poznan,Polsko
24.-26.Jún 2011 Slovakiaring Slovensko
19-21.August 2011 Slovakiaring Slovensko
26.-28.August 2011 Panoniaring, Maďarsko
23.-15.September 2011 Brno,Česká republika
21-22.október - 6 hod ESET Slovakiaring voľný medzinárodný pretek (mimo MMSR)
Všetky podujatia MM SR 2011 v triede D4 budú pozostávať z 2 šprintov a vytrvalostného
preteku, t.j. 12 šprintov a 6 vytrvalostných pretekov.
Trieda E2 – SH,SC bude súťažiť v samostatnom preteku, keď pretek organizátor podujatia
vypíše.
5.1.9
Špeciálne ustanovenia pre podujatia MMSR a MSR PAO
5.1.9.1 Zvláštne predpisy PAO
Pri podujatiach zaradených do ME a ZSE platia v plnom rozsahu predpisy FIA, s výnimkou
technických predpisov upravených v tejto Ročenke.
Komisia PAO vypisuje Pohár tímov pre najúspešnejší team/súťažiaceho PAO vo
vytrvalostných pretekoch. Názov tímu je zhodný s názvom licencie súťažiaceho. Body budú
99
pridelené vždy dvom najlepšie umiestneným vozidlám tímu v celkovej klasifikácii. Víťazný tím
sa určí súčtom bodov zo všetkých vypísaných podujatí. Víťaz Pohára tímov bude Majstrom
SR v tímoch.
5.1.9.2 Logo SAMŠ
Všetci pretekári, držitelia licencie SAMŠ, sú povinní mať na pretekárskom vozidle logo SAMŠ
a povinnú reklamu partnera SAMŠ, ktoré im budú zaslané spolu s licenciou. Pretekár, ktorý
neumiestni logo a povinnú reklamu SAMŠ na pretekárske vozidlo, uhradí finančnú pokutu vo
výške 160,-eur na účet SAMŠ.
5.1.9.3 Rozprava
Všetci organizátori vykonávajú rozpravu pretekárov. V zvláštnych ustanoveniach k podujatiu
je uvedené miesto, čas a meno osoby zodpovednej za styk s pretekármi. Rozprava
pretekárov je povinná.
5.1.9.4 Kategória Junior
Do hodnotenia sa započítavajú len výsledky pretekárov, držiteľov licencie SAMŠ do veku 23
rokov (vrátane roku v ktorom dovŕšil 23 rokov). Poradie v preteku sa určí v súlade s v kap.
VIII. bod 2.1.2.d) pre seriály M SR.
5.1.9.5 Školenie
Komisia PAO určí jeden základný termín školenia žiadateľov o okruhovú licenciu pretekára.
Tento termín bude oznámený žiadateľom, ktorí zaslali vyplnenú žiadosť o licenciu .
Organizátorom školenia a praktickej skúšky bude v sezóne 2011 Športová komisia PAO
SAMŠ. Žiadateľ o okruhovú licenciu, ktorý sa nezúčastní školenia, môže v odôvodnených
prípadoch požiadať ŠK PAO SAMŠ o mimoriadne individuálne školenie. Za každého
účastníka individuálneho školenia, bude uplatnený poplatok vo výške vzniknutých nákladov,
ktorý sa uhradí SAMŠ.
5.1.9.6 Hmotnosť vozidla
Pre účasť v MM SR a MSR na sezónu 2011 boli pre jednotlivé triedy určené tieto minimálne
hmotnosti bez jazdca a náplní:
D4 do 2000 cm3
min. hmotnosť 900 kg
D4 od 2000 - 3500 cm3
min. hmotnosť 1100 kg
3
D4 nad 3500 cm
min. hmotnosť 1150 kg
Uvedené minimálne hmotnosti musia byť dodržané počas celého trvania preteku, teda aj po
prejdení cieľom. Vozidla sa bude vážiť bez jazdca a akéhokoľvek doplnenia náplní. Použitie
závažia je povolené, v súlade s predpismi FIA, s možnosťou zaplombovania záťaže.
5.1.9.7 Priebeh pretekov
Všetky tréningy a jazdy budú prebiehať podľa ustanovení Medzinárodných predpisov FIA a
Štandardných propozícii pre okruhy 2011, pokiaľ nebude stanovené inak.
6.
6.1
Majstrovstvá Slovenskej republiky autokros a Slovenský autokrosový
pohár (SAP)
Všeobecné ustanovenia pre MSR
Pre rok 2011 sú vypísané Majstrovstvá Slovenska /ďalej len MSR/ pre súťažiacich a jazdcov
s platnou licenciou vydanou SAMŠ alebo ASN štátu patriaceho do FIA CEZ. Preteky
majstrovstiev SR v autokrose a preteky FIA CEZ konané na území SR sa konajú podľa
platného systému určeného pre FIA Majstrovstvá Európy.
6.1.1
Vypísané kategórie
Majstrovstvá Slovenskej republiky v autokrose sú vypísané pre:
Touring autocross, Touring autocross 1600, Buggy1600, Super Buggy, Junior Buggy
6.1.2
V kategórii junior môžu súťažiť jazdci do konca kalendárneho roka v ktorom dosiahli 19 rokov.
100
6.1.3
V prípade nízkej účasti môže RŠK podľa vlastného uváženia na podujatiach MSR zlúčiť do
spoločnej rozjazdy:
–
–
skupiny Touring autocross, Touring autocross 1600
skupiny Buggy1600,Super Buggy a Junior Buggy
pričom každá trieda sa vyhodnotí samostatne.
6.1.4
Hodnotenie MSR
V pretekoch MSR budú body z finálovej jazdy prideľované nasledovne:
Umiestnenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Body
20
17
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Body do MSR v Autokrose z pretekov FIA CEZ budú započítavané z finálových jázd A a B,
podľa bodovania MSR.
V prípade, že počet štartujúcich v divízii bude menší ako 8, bude pridelený polovičný počet
bodov.
6.1.5
Do konečného hodnotenia MSR sa z celkového počtu usporiadaných pretekov započítavajú
výsledky nasledovne:
Usporiadané preteky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Započítané preteky
1
2
3
4
5
6
6
6
7
8
6.1.6
Pri podujatiach MSR môžu byť na štarte použité svetlá červenej, alebo zelenej farby
6.2
Všeobecné ustanovenia pre SAP
Pre rok 2011 je vypísaný Slovenský autokrosový pohár /ďale SAP/ pre držiteľov celoročnej
národnej licencie SAP. Podujatia zaradené do SAP uskutočnia podľa príslušných
medzinárodných predpisov, národných športových predpisov a zvláštnych ustanovení k
jednotlivým podujatiam.
6.2.1
Podmienky účasti v SAP.
Podujatia SAP sa môžu zúčastniť:
a) držitelia celoročnej licencie jazdca SAMŠ(medzinárodné licencie, národné licencie)
b) osoby, ktoré nie sú držiteľmi celoročnej licencie jazdca SAMŠ, absolvujú povinnú
inštruktáž, ktorú zabezpečí organizátor v spolupráci s AK SAMŠ a na podujatí získajú
dennú licenciu SAMŠ
c) Na podujatia SAP môže jeden jazdec štartovať v dvoch divíziách ak si do každej divízie
podá samostatnú prihlášku s prihlasovacím vkladom a v príslušnej divíziu bude mať
prevzaté vozidlo.
d) Na podujatiach SAP môžu na jednom vozidle štartovať viacerí jazdci v rôznych divíziách
ak spĺňajú podmienky na prevzatie do týchto divízií a každý z jazdcov si podá samostatnú
prihlášku s vkladom.
6.2.2
Spôsobilé vozidlá pre SAP.
a) vozidlá s platným preukazom športového vozidla
–
Touring autocross
–
Touring autocross 1600
–
Buggy1600(D3A)
–
Super Buggy(D3)
101
–
Junior Buggy(D3JB)
–
H1(D6)
–
H2(D9)
–
H3(D5)
–
H4(D6 junior)
–
H5(D7)
–
H6(divízia škoda)
–
H7(D8)
b) vozidlá bez športového preukazu – vozidlá musia vyhovovať národným technickým
predpisom pre divíziu v ktorej štartujú.
6.2.3
Vypísané kategórie v SAP
H1 (do 1600 cm3)
H2 (nad 1600 cm3)
H3 (do 3500 cm3)
H4 (do 1600 cm3 – junior)
H5 (autokrosový špeciál do 4000 cm3)
H6 (vozidlá s pohonom zadnej nápravy)
H7 (autokrosový špeciál do 1600cm3)
6.2.4
Hodnotenie SAP
Body na podujatiach SAP sa budú prideľovať systémom MSR ale neplatí podmienka účasti
min. 8. jazdcov pre pridelenie plného počtu bodov. Do konečného poradia SAP sa započítajú
všetky výsledky.
6.2.5
Priebeh podujatia
Meraný tréning.
Bude organizovaný jeden meraný tréning. Jazdci, ktorí sa nezúčastnia meraného tréningu,
môžu štartovať iba so súhlasom riaditeľa pretekov. V štartovnom rošte budú zaradení až za
jazdcami, ktorí meraný tréning absolvovali zoradení budú podľa výšky štartovného čísla
vzostupne (najnižie číslo vpredu, navyššie vzadu).
Rozjazdy.
Budú organizované 3. série kvalifikačných rozjázd podľa podľa pravidiel MSR.
Finále.
Po skončení kvalifikačných rozjázd bude vypracované poradie na základe výsledkov zo
všetkých troch kvalifikačných rozjázd.
Do finále sa jazdec kvalifikuje bez ohľadu na celkovú výšku dosiahnutých bodov z
kvalifikačných rozjázd.
Vozidlá, ktoré sa zúčastnili finálových jázd, smú opustiť areál najskôr 30 minút od
zverejnenia predbežných výsledkov.
7.
7.1
Pohár Slovenskej republiky v cross country rally CCR
Všeobecné ustanovenia
Pre rok 2011 je vypísaný Pohár Slovenskej republiky (v ďalšom len PSR) v CCR pre
jazdcov a spolujazdcov s platnou licenciou vydanou SAMŠ alebo ASN štátu patriaceho do
FIA CEZ.
7.2
Koeficienty a dĺžka trate
V roku 2011 budú mať súťaže s celkovou dĺžkou nad 300 km a dĺžkou SS nad 200 km
pridelený koeficient 2, ostatné súťaže budú mať koeficient 1.
Organizátor môže pre skupinu Challenge pripraviť počas súťaže inú/kratšiu verziu trate..
7.3
a)
b)
c)
d)
102
Spôsobilé vozidlá
skupinaT2 - podľa Prílohy „J“ FIA MŠP, čl. 281-286, pre T2
skupina T1 - podľa Prílohy „J“ FIA MŠP čl. 281-286, pre T1
skupina T1-2 podľa Prílohy „J“ FIA MŠP čl. 286
skupina T4 - podľa Prílohy „J“ FIA MŠP čl. 281-286, pre T4
e) Challenge - podľa kapitoly Technické predpisy pre Challenge NŠP SAMŠ 2011
f) Skupina Quad – podľa technických predpisov pre ATV NŠP zverejnených na webe
SAMŠ
7.4
Vypísané klasifikácie v MSR CCR 2011
a)
b)
c)
d)
e)
–
–
–
–
–
–
–
–
Absolútna klasifikácia CCR (T1 + T2 + T1-T2)
Klasifikácia v skupinách T2, T1, T4, T1-2
Absolútna klasifikácia v skupine Challenge
Klasifikácia v skupine Quad
Klasifikácie v triedach:
trieda T2 do 2000 cm3
trieda T2 nad 2000 cm3
trieda T2 - diesel
trieda T1 do 2000 cm3
trieda T1 nad 2000 cm3
trieda T1 - diesel
trieda Challenge do 2000 cm3
trieda Challenge nad 2000 cm3
7.5
7.5.1
Hodnotenie PSR CCR
Bodovanie
Pre vyhodnotenie PSR v CCR získavajú posádky v každom podujatí za umiestnenie na
1.–10. mieste body podľa nasledujúcej stupnice: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1.
7.5.2
Koeficienty
Získané body budú vynásobené koeficientom prideleným danej súťaži.
7.5.3
Pre určenie posádky je rozhodujúci jazdec. Posádka, v ktorej sa v priebehu sezóny zmenil
spolujazdec je považovaná za tú istú posádku, v ktorej bude v konečnom hodnotení PSR
uvedený ten spolujazdec, s ktorým jazdec získal najviac bodov. (Pri rovnosti bodov rozhoduje
zloženie posádky pri ich poslednej bodovanej súťaži).
7.5.4
Absolútnym víťazom PSR v CCR sa stane posádka, ktorá získa zo započítaných súťaží
najväčší počet bodov pri splnení nasledovných podmienok:
–
v seriáli PSR v CCR sa počas sezóny uskutočnili minimálne 3 podujatia
–
jazdec alebo posádka odštartovali do minimálne 50% podujatí seriálu PSR v CCR
–
najlepší jazdci (posádky) z jednotlivých vypísaných klasifikácii budú vyhlásení za víťazov
PSR v CCR za predpokladu, že v záverečnej ročnej klasifikácii vypísanej skupiny, triedy
boli počas športovej sezóny klasifikovaní minimálne 4 jazdci resp. posádky..
7.5.5
Započítanie súťaží
Do záverečného hodnotenia PSR v CCR sa z celkového počtu usporiadaných súťaží každej
posádke započítajú jej najlepšie bodové výsledky takto:
Počet usporiadaných podujatí:
Počet započítaných podujatí:
8.
8.1
3-4
3
5
4
6
5
7-8
6
Majstrovstvá Slovenskej republiky v automobilovom slalome
Všeobecné ustanovenia
Pre rok 2011 sú vypísané Majstrovstvá Slovenskej republiky v automobilovom slalome (v
ďalšom MSR v AS) pre jazdcov s platnou celoročnou licenciou vydanou SAMŠ.
8.2
Účasť na pretekoch
AS sa okrem držiteľov celoročnej licencie jazdca SAMŠ môžu zúčastniť:
103
a) osoby, ktoré nie sú držiteľmi celoročnej licencie jazdca vydanej ASN, dovŕšili 18 rokov, sú
držiteľmi platného vodičského oprávnenia skupiny B, ktorí na podujatí získajú dennú
licenciu ASN pre AS. Budú hodnotení bez možnosti získania bodov do hodnotenia MSR.
b) AS sa môžu zúčastniť aj jazdci vo veku 14 – 18 rokov, ktorí sú držiteľmi celoročnej
licencie jazdca SAMŠ.
8.3
Spôsobilé vozidlá
8.3.1
Jazdci s celoročnou licenciou SAMŠ sa môžu AS zúčastniť s vozidlami:
a) vozidlá s platným preukazom športového vozidla patriace do skupín A, N, F, E1, S, HK,
P, DR
b) sériové (štandardné produkčné vozidlá) s platným technickým preukazom (OEV) a
evidenčným číslom
c) vozidlá s tuningovou úpravou (upravené štandardné produkčné vozidlá) s platným
technickým preukazom (OEV) a evidenčným číslom
d) „Juniori“ (J) sa môžu AS zúčastniť s vozidlom podľa bodu a), b), c) ale s objemom len do
1600 cm3
8.3.2
„Amatéri“ - jazdci s dennou licenciou SAMŠ sa môžu podujatí AS zúčastniť s vozidlami:
a) vozidlá s platným preukazom športového vozidla patriace do skupiny P
b) sériové (štandardné produkčné vozidlá) s platným technickým preukazom (OEV) a
evidenčným číslom
8.4
a)
b)
–
–
–
–
c)
d)
Vypísané klasifikácie
absolútna klasifikácia jazdcov
klasifikácie vo vypísaných triedach objemových triedach
do 1400 cm3
nad 1400 cm3 do 1600 cm3
nad 1600 cm3 do 2000 cm3
nad 2000 cm3
klasifikácia skupiny „Junior“
do hodnotenia MSR budú započítaní len jazdci – držitelia celoročnej licencie SAMŠ
8.5
8.5.1
Hodnotenie MSR
Hodnotenie na podujatí
Víťazom AS sa stáva jazdec s najnižším súčtom časov zo všetkých započítavaných jázd. Pri
rovnosti súčtov časov rozhoduje najrýchlejšia zo započítavaných jázd. Na každom podujatí
budú pridelené body do hodnotenia MSR v AS nasledovne:
a) v absolútnom poradí za umiestnenie na 1. až 20. mieste podľa stupnice: 30, 25, 21,
19,17,15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1
b) v triedach za umiestnenie na 1. až 10. mieste body podľa stupnice: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4,
3, 2 a 1 bod
8.5.2
Hodnotenie seriálu
Majstrom SR v slalome sa stane jazdec, držiteľ licencie SAMŠ, ktorý získa zo započítaných
slalomov najvyšší počet bodov a to v absolútnom poradí a tiež v jednotlivých triedach podľa
ustanovení uvedených v kap. VII., čl. 2.
8.5.3
Počet započítavaných podujatí
Do konečného hodnotenia MSR sa z celkového počtu usporiadaných podujatí započítavajú
najlepšie bodové výsledky takto: počet uskutočnených podujatí mínus jeden najhorší
výsledok
104
9.
9.1
Majstrovstvá Slovenskej republiky v drifte
Všeobecné ustanovenia
Pre rok 2011 sú vypísané Majstrovstvá Slovenskej republiky v drifte (v ďalšom len MSR) pre
jazdcov s platnou celoročnou licenciou jazdca SAMŠ alebo FAS. Okrem jazdcov s
celoročnou licenciou sa driftu môžu zúčasniť aj jazdci, ktorí na podujatí získajú dennú
licenciu.
9.2
Účasť na pretekoch
Driftu sa môžu zúčastniť:
a) jazdci s celoročnou licenciou jazdca platnou pre drifting
b) osoby, ktoré nie sú držiteľmi celoročnej licencie jazdca, dovŕšili 18 rokov, sú držiteľmi
platného vodičského oprávnenia skupiny B, ktorí na podujatí získajú dennú licenciu ASN
pre drift.
c) jazdci vo veku 15 – 18 rokov, ktorí sú držiteľmi celoročnej licencie jazdca SAMŠ.
9.3
Spôsobilé vozidlá
Sú prípustné vozidlá nasledújúcich skupín za podmienky, že vozidlo má poháňanú len zadnú
nápravu.
a) skupiny A – cestovné vozidlá
b) skupina N – produkčné vozidlá
c) skupina F – vozidlá podľa národných technických predpisov pre skupinu F
d) skupina P – vozidlá podľa národných tecnických predpisov pre skupinu P
e) skupina H – historické vozidlá
f) skupina SP – super produkčné vozidlá
g) skupina GT1, GT2, GT3 - vozidlá GT, seriové vozidlá GT, pohárové vozidlá GT
h) skupina DR – vozidla podľa národných technických predpisov pre drift
Vozidlá v bodoch a) až g) musia mať platný športový preukaz, vozidla podľa bodu h) môžu
ale nemusia mať vystavený športový preukaz.
9.4
Vypísané klasifikácie
Jazdci budú klasifikovaní len v absolútna poradí, bez delenia na kategórie, skupiny a triedy.
Len jazdci s celoročnou licenciou získavajú body do hodnotenia MSR. Okrem MSR bude
vypísaná aj klasifikácia King of Slovakia /KoS/, do ktorej budú bodovať všetci jazdci /s
celoročnou aj dennou licenciou/.
9.5
Hodnotenie MSR a KoS
9.5.1
Jazdci do celkového hodnotenia majstrovstva získajú za jednotlivé podujatia body podľa
umiestnenia takto: 25, 20, 16, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
9.5.2
Klasifikácia MSR na podujatí bude vytvorená len jazdcami s celoročnou licenciou, čiže
najlepšie umiestnený jazdec s celoročnou licenciou obsadí prvé miesto atď.
9.5.3
Okrem bodov za umiestnenie do celoročného hodnotenia /MSR a KoS/ získava 4 body aj
víťaz kvalifikácie, v prípade, že víťaz nebude mať celoročnú licenciou, do MSR body za
kvalifikáciu nezíska nikto.
9.5.4
Majstrom SR v driftingu, resp. víťazom KoS sa stane jazdec, ktorý získa zo započítaných
podujatí najvyšší počet bodov podľa ustanovení uvedených v kap. VII., čl. 2.
105
9.5.5
Počet započítavaných podujatí
Do konečného hodnotenia MSR a KoS sa z celkového počtu usporiadaných podujatí
započítavajú najlepšie bodové výsledky takto: počet uskutočnených driftov mínus jeden
najhorší výsledok
10. Národné športové predpisy minikár
Preteky minikár prispievajú k rozvoju technickej tvorivosti a dopravnej výchove detí a
mládeže.
Minikárový šport sa vykonáva v kluboch, organizáciách, minikárových strediskách, oddieloch
a krúžkoch Slovenského autoklubu, Združenia technických športov a činností a ďalších
organizáciách, zaoberajúcich sa technickou tvorivosťou, športovou činnosťou a výchovou detí
a mládeže.
10.1 Právomoc a riadenie pretekov minikár
Minikárový šport v Slovenskej republike organizuje, zabezpečuje a riadi športová komisia
minikár Slovenskej asociácie motoristických športov /SAMŠ/.
K zabezpečeniu týchto úloh zaisťuje:
–
–
–
–
–
výchovu a prípravu rozhodcov
zvolávanie kalendárnej porady
inštruktáž organizátorov Majstrovstiev Slovenskej republiky, Slovenského pohára a
voľných pretekov
vyhlásenie majstrov Slovenskej republiky, víťazov SP a voľných pretekov
zaisťuje reprezentáciu Slovenskej republiky na ME a iných medzinárodných podujatiach
(M6D, PVP, SEP atď.).
Ďalej vydáva:
–
–
–
pokyny pre organizovanie a riadenie minikárového športu, ich dodatky a doplnky pre
príslušný rok
národný športový kalendár
licencie jazdcov a činovníkov.
Vykonáva metodické vedenie, kontrolu prípravy a priebehu športových akcií všetkých
stupňov, schvaľovanie tratí a pretekov, riešenie protestov a sporov v rámci Slovenska. Je
najvyššou inštanciou vo výklade športových poriadkov a technických predpisov v prípade
protestov a sporov.
10.2 Minikárové preteky v slalome
10.2.1
–
–
–
Rozdeľovanie, prideľovanie, schvaľovanie
majstrovstvá Slovenskej republiky prideľuje a povoľuje športová komisia minikár SAMŠ
na základe žiadostí organizátorov. Žiada SAMŠ o zaradenie do kalendára.
voľné preteky prideľuje a povoľuje na základe návrhu usporiadajúcich organizácií
športová komisia minikár SAMŠ
športová komisia minikár SAMŠ schvaľuje zvláštne ustanovenia pretekov
10.2.2
Majstrovské preteky
Majstrovské preteky sú Majstrovstvá Slovenskej republiky a Preteky o Slovenský pohár.
Majstrovstiev Slovenska ako aj Pretekov o Slovenský pohár sa môžu zúčastniť všetci
pretekári s platnou licenciou SAMŠ.
10.2.3
Voľné preteky
Voľných pretekov sa môžu zúčastniť pretekári Slovenskej republiky, ako aj zo zahraničia s ich
národnou licenciou a budú sa riadiť športovými poriadkami, platnými na Slovensku.
Organizátor potvrdí prihlášky takému počtu pretekárov, ktorý zodpovedá možnostiam trate a
106
časovému rozvrhu pretekov. Odmeňovanie pretekárov vo voľných medzinárodných pretekoch
bude podľa dosiahnutých výsledkov. V prípade, že na stupňoch víťazov budú umiestnení
zahraniční pretekári, určenie počtu bodov do hodnotenia na Slovensku bude podľa pravidiel
Slovenského minikárového športu.
10.2.4
Dvojnásobné použitie minikáry
V prípade záujmu nových pretekárov, ktorí zatiaľ nevlastnia vlastnú minikáru, vyskúšať si
preteky v minikárach na podujatiach, zaradených do Slovenského pohára a voľných
pretekov, môže riaditeľ pretekov súhlasiť s použitím jednej minikáry pre dvoch jazdcov.
Vytiahnutie minikár s jazdcami, ktorí túto možnosť využijú, musí byť zabezpečené rodičmi
alebo mechanikmi mimo oficiálneho výťahu, ktorý zabezpečuje organizátor. Na podujatiach
Majstrovstiev Slovenska je dvojnásobné použitie minikáry zakázané! Označenie takýchto
minikár zabezpečia rodičia alebo mechanici a nesmie sa zhodovať so žiadnymi číslami
nominačnej listiny.
10.2.5
Trate pretekov, schvaľovanie tratí
Pri výbere trate pretekov minikár je treba prihliadať na nasledujúce parametre:
–
–
trať musí mať asfaltový alebo betónový povrch, kvalitný bez veľkých priehlbín a
nerovností. Na trati musia byť najmenej dve zákruty, dĺžka min. 400 m a dojazd
ľubovoľný. Minimálna šírka trate 3 m.
pevné prekážky musia byť opatrené riadnym obložením, tlmiacim náraz /guma, slama,
molitan a pod./.
a) Na trati pretekov musia byť umiestnené minimálne tri slalomové úseky, ktoré
pozostávajú minimálne zo štyroch slalomových bránok. Bránky ohraničujú dve bójky,
pravá bójka v smere jazdy je zelená, ľavá je červená. Farby musia byť výrazné,
jasné, nesplývajúce s okolím. Rozmiestnenie bójok môže byť podľa potreby doplnené
navádzajúcimi čiarami, šípkou alebo jednoduchými bariérami neohrozujúcimi pretekára.
Vnútorná svetlosť bránky je minimálne 3 metre. Bránka musí umožňovať bezpečný
prejazd a minimálna vzdialenosť medzi bránkami sú 3 m.
b) Slalomové bójky musia byť priemeru 100 až 120 mm, výška v rozmedzí 160 - 200 mm.
Jednu bójku nie je možné použiť pre viac bránok. Najmenšia prejazdná šírka medzi
okrajom trate a bójkou je 1 m.
c) Delegovaný športový komisár je povinný postaviť trať tak, aby priemerná rýchlosť
nepresahovala 40 km/hod., plus 15 % pri pretekoch Majstrovstiev Slovenskej republiky a
zodpovedala zásadám, uvedeným v týchto pokynoch. Za priemernú rýchlosť sa považuje
súčet najrýchlejšieho a najpomalšieho času pretekárov štartového poľa delené dvoma,
ktorým sa vydelí dĺžka trate.
d) Preteky minikár na vyhradenej trati musia byť povolené príslušnými orgánmi štátnej
správy.
e) Trať každých pretekov /rozumej komunikácia na ktorej sa preteky konajú/ musí byť
schválená komisiou, zloženou zo športového komisára, riaditeľa pretekov a zástupcu
športovej komisie SAMŠ. Schválenie musí byť vykonané najneskôr jeden mesiac pred
konaním pretekov. Z hľadiska športovej a bezpečnostnej stránky trať bude športovým
komisárom schválená pred konaním podujatia. O schválení trate sa spíše protokol.
Protokol o schválení trate predloží organizátor športovému komisárovi v deň konania
pretekov.
10.2.6
Organizácia pretekov
Preteky minikár sa skladajú z povinných tréningových jázd a súťažných jázd na minikáre.
107
10.2.6.1 Tréning
Ide sa na trati závodu podľa pokynov organizátora. Je povinný pre všetkých jazdcov.
Organizátor musí zaistiť pre jazdcov aspoň dve tréningové jazdy. Jazdec je povinný
odštartovať aspoň do jednej tréningovej jazdy. Posledná tréningová jazda musí byť meraná a
hodnotené bránky.
Športový komisár smie robiť úpravy trate len do skončenia poslednej (meranej) tréningovej
jazdy. Potom už trať nesmie byť menená.
Vjazd na trať s minikárou mimo oficiálnu jazdu je zakázaný.
Výsledok hodnotenej tréningovej jazdy je organizátor povinný zverejniť do 30 minút po
ukončení tréningu.
10.2.6.2 Systém jázd a hodnotenie
Systém jázd môže byť hodnotený ako:
A: pretekár štartuje v dvoch jazdách, ktoré sa obe hodnotia. Pre stanovenie konečného
poradia sa použije výsledok lepšej jazdy. V prípade rovnosti časov je pre stanovenie poradia
rozhodujúci výsledok druhej jazdy.
Super A: pretekár štartuje v troch jazdách, ktoré sa všetky hodnotia. Pre stanovenie
konečného poradia je rozhodujúci výsledok najlepšej jazdy. V prípade rovnosti je pre
stanovenie poradia rozhodujúci výsledok druhej najlepšej a v prípade ďalšej rovnosti tretej
najlepšej jazdy.
B: pretekár štartuje v troch jazdách, ktoré sa všetky hodnotia. Pre stanovenie konečného
poradia je rozhodujúci výsledok dvoch lepších jázd. V prípade rovnosti je pre stanovenie
poradia rozhodujúci výsledok tretej jazdy.
C: jazdec štartuje vo vopred určenom počte závodných jázd, ktoré sa všetky hodnotia. Počet
jázd je stanovený v ZU. Pre stanovenie konečného poradia, je súčet výsledkov všetkých jázd.
V prípade rovnosti je pre stanovenie poradia rozhodujúci najnižší počet trestných bodov vo
všetkých jazdách. V prípade rovnosti rozhoduje lepší výsledok zo všetkých jázd (najrýchlejšia
jazda). V prípade aj tejto rovnosti sú jazdci vyhlásený v rovnakom poradí.
Pre podujatia Majstrovstiev Slovenska je predpísaný systém jázd a hodnotenia “B”.
Pre podujatia Slovenského pohára je predpísaný systém jázd a hodnotenia “Super A“.
O zmene môže rozhodnúť len športový komisár a to len vo zvláštnych prípadoch alebo pri
zvláštnych okolnostiach, napr. s ohľadom na počasie, časovú tieseň a pod.
Všetky preteky sa hodnotia jednotným systémom:
–
–
–
–
–
čas jazdy meraný v platných časových jednotkách / minúty: sekundy: desatiny a stotiny
sekundy /
za chybný štart
+2 trestné sekundy
za zvalenie bójky
+2 trestné sekundy
za neprejdenie bránky či predpísanej trate
+100 trestných sekúnd
posunutie bójky bez jej vyvrátenia
bez penalizácie
Neprejdením bránky, či trate sa rozumie vtedy, ak pretekár úplne vynechá bránku alebo ju
prejde v protismere /zelená bójka po ľavej strane minikáry , alebo červená po pravej strane
minikáry/.
Úmyselné zhodenie bójky inou časťou ako minikárou /rukou, nohou/ sa hodnotí vylúčením z
jazdy. Všetky trestné sekundy, ktoré pretekár obdrží v danej jazde sa prirátajú k času,
dosiahnutému v jazde. Poradie v pretekoch je určené súčtom výsledného času a trestných
sekúnd za vyhodnotenú jazdu a podľa systému hodnotenia preteku.
108
Z celkového počtu podujatí v rámci MS a SP sa zaratávajú do celkového hodnotenia v danom
ročníku nasledujúce počty podujatí :
Počet podujatí:
4
5
6
7
8
9
Započítané podujatia
3
4
5
5
6
6
Bodové ohodnotenie pre umiestnenie v jednotlivých kategóriách v podujatiach
majstrovských pretekov je následovné:
Umiestnenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Body
30
25
21
19
17
15
14
13
12
11
10
10.2.7
Štartovanie a spôsob jazdy
a) Pretekári štartujú jednotlivo po signále štartéra v poradí podľa štartovných čísiel od
najväčšieho v danej kategórii. Minimálny časový interval medzi jednotlivými pretekármi
musí byť min. 30 sekúnd.
b) Štart pretekára je pevný, z celkom pokojnej polohy minikáry , kde ju následne jazdec
uvedie do pohybu jedným povoleným odrazom nohou. Jazdec je povinný počúvať príkazy
a signály štartéra. K štartu je každý pretekár povinný nastúpiť do 5 minút po vyzvaní
štartéra alebo jeho pomocníka, inak je vylúčený z danej jazdy. Výnimku povoľuje
rozhodca až na vyzvanie štartéra. Po odštartovaní sa môže pretekár odraziť len
jedenkrát, pritom nesmie prekročiť štartovaciu čiaru. Štartovacia čiara je umiestnená
minimálne 1,0 m pred štartovacím zariadením v osi predného kola. Po celú dobu jazdy
na trati musí pretekár zaujímať polohu, v ktorej bezpečne ovláda minikáru.
c) V prípade zastavenia alebo kolízie na trati smie pretekár vyrovnať minikáru do smeru
jazdy a bez akéhokoľvek roztláčania sa raz odraziť, aby uviedol minikáru do pohybu.
Pomoc cudzích osôb na trati je zakázaná a má za následok vylúčenie z danej jazdy.
d) Pretekár musí dodržať predpísanú trať a absolvovať všetky slalomové a jazdné prvky. Ak
dôjde krátko pred štartom alebo v priebehu vyťahovania na štart k poruche na minikáre,
musí byť oprava vykonaná do 10 minút po odštartovaní posledného pretekára danej
jazdy. Táto porucha musí byť nahlásená štartérovi. Inak je pretekár z tejto jazdy vylúčený.
e) Od času, keď štartér vydal signál k odštartovaniu, začína pretekárovi jazda a akákoľvek
porucha na minikáre od tohto momentu nie je dôvodom k opravnej jazde. O opravných
jazdách rozhoduje rozhodca minikár.
10.2.8
Opravné jazdy
O opravnej jazde rozhodne výhradne rozhodca minikár .Jazdec nemá nárok na opravnú
jazdu v prípade, že pred spornou situáciou neprešiel predpísanú trať /predtým bol
diskvalifikovaný/.
10.2.9
Protesty
Protest môže podať pretekár alebo jeho zákonný zástupca do 30 minút po ukončení jazdy, po
incidente alebo do 15 min. po zverejnení výsledkov. Protest sa podáva písomne, výhradne
športovému komisárovi s vkladom 5,- EUR (euro). Vklad sa vracia v prípade oprávnenosti
protestu. V opačnom prípade prepadá v prospech organizátora.
a) Športový komisár je povinný vyriešiť protest bez odkladu, najdlhšie však do ukončenia
pretekov. K riešeniu protestu si môže prizvať ďalších činovníkov pretekov, podľa
109
charakteru protestu. Proti rozhodnutiu štartéra, časomerača a bránkových rozhodcov nie
je protest prípustný.
b) Pokiaľ jazdec alebo jeho zákonný zástupca nesúhlasí s rozhodnutím športového
komisára, má možnosť sa odvolať do 48 hodín športovej komisii minikár. Svoje
rozhodnutie musí podať písomne športovému komisárovi najneskôr do jednej hodiny po
zamietnutí protestu. Spolu s odvolaním musí poukázať poplatok za odvolanie, ktorý činí
20,- EUR (euro). Potvrdenie o úhrade alebo jej kópiu priloží k odvolaniu. Nedodržanie
tohto postupu znamená stratu práva na odvolanie.
c) Ak ide o protest alebo odvolanie ovplyvňujúce výsledky, je organizátor povinný zverejniť
len predbežné výsledky a zadržať ceny za umiestnenie až do vyhlásenia konečného
rozhodnutia. Ak je ovplyvnená len určitá časť výsledkov, môže byť zvyšná časť výsledkov
a príslušné ceny odovzdané. Rozhodnutie športovej komisie minikár je konečné a nie je
proti nemu odvolania.
10.2.10 Prihlásenie sa do pretekov
Prihlásiť sa do pretekov možno najneskôr v deň preteku a to do času, ktorý určí a oznámi
rozhlasom riaditeľ podujatia po dohovore s rozhodcom minikár. Najprv oznámi, koľko času
ostáva do uzávierky prihlášok pretekárov a potom oznámi aj absolútne ukončenie prihlášok
do preteku.
10.3 JAZDCI
10.3.1
Vekové kategórie
Preteky sú vypísané ako súťaž chlapcov a dievčat vo veku od 5 do 19 rokov. Pretekári sú
rozdelení do kategórií:
M-1
M-2
M-3
M-3D
M-4
M-5
–
–
–
–
–
–
110
4
9
13
13
17
21
do
do
do
do
do
do
8 rokov v roku konania preteku
12 rokov
16 rokov
18 rokov
20 rokov
99 rokov
V prípade prihlásenia 4 a viac jazdcov vo veku nad 22 rokov sa vytvorí veková kategória
M-5 od 23 rokov.
V prípade prihlásenia dievčat vo veku od 13-18 rokov v počte 4 a viac sa vytvorí
veková kategória M-3D, v ktorej budú jazdiť len dievčatá.
Minimálny počet jazdcov na vyhlásenie vekovej kategórii sú štyria jazdci danej
kategórie.
Kategória bude vyhodnotená ak aspoň 4 jazdci z tejto kategórie absolvujú minimálne
jeden závod. Absolvovanie závodu znamená odštartovať jednu tréningovú jazdu.
Ak klesne počet vydaných licencií pod 4, kategória sa v tomto ročníku zruší. Kategórie
vyhlási športová komisia minikár pred prvým kolom pretekov pri prezentácii a skutočnom
prehodnotení jednotlivých prihlásených jazdcov.
10.3.2
–
vek od
vek od
vek od
vek od
vek od
vek od
Licencia jazdca
Prijatie jazdca na závody je podmienené predložením platnej licencie. Športová komisia
SAMŠ vystaví licenciu každému záujemcovi o tento šport, pokiaľ má zodpovedajúci vek
a spĺňa požiadavky, kladené na športovca. Licenciu predkladá jazdec pri preberaní na
každom preteku minikár. Žiadosť o vystavenie licencie podáva jazdec na športovú
komisiu SAMŠ. Žiadosť musí obsahovať súhlas rodičov a musí byť potvrdená lekárom o
spôsobilosti prevádzať tento druh športu.
V prípade záujmu slovenského jazdca o zahraničnú licenciu pre zjazd je možné o ňu
požiadať, kým nebude vytvorená disciplína zjazdu na Slovensku.
–
–
V prípade záujmu o vystavenie licencie, platnej v Slovenskej republike pre
zahraničných pretekárov, sa vydávanie riadi podľa uznesenia valného zhromaždenia pre
nasledujúcu pretekársku sezónu. Takýto pretekár nemôže mať nárok na reprezentáciu
Slovenskej republiky a ani nemôže zaujať nominačné umiestnenia pre podujatie
Majstrovstiev Európy, finále Pohára víťazov pohárov a iné medzinárodné podujatia.
Za vystavenie licencie sa platí poplatok 10,- EUR (euro). Tieto poplatky sa použijú na
zakúpenie cien pre celkových víťazov vo vyhlásených pretekoch. Podanie prihlášky pre
vystavenie licencie je z hľadiska vytvorenia aktuálnej nominačnej listiny pre daný
ročník požadovaná do konca februára daného kalendárneho roku. Uznanie licencií
pretekára na základe dohody Českým svazem minikár a SAMŠ – Športovou komisiou
minikár umožňuje štartovať slovenským jazdcom v Čechách a českým jazdcom na
Slovensku.
10.3.3
Povinnosti jazdcov
Jazdec alebo jeho zákonný zástupca má tieto povinnosti:
a)
b)
c)
d)
e)
na predpísanom formulári požiadať o licenciu s poplatkom 10,- EUR (euro)
predkladať licenciu na pretekoch a udržiavať ju v poriadku
dodržiavať morálne zásady športovca, dbať na slušné správanie
zoznámiť sa s Národnými športovými poriadkami minikár
pokiaľ jazdec havaroval, nesmie s poškodenou minikárou pokračovať v jazde. Po
prevedení opravy musí minikáru pristaviť technickému komisárovi na opätovnú technickú
prehliadku. To isté je povinný urobiť po každej väčšej oprave alebo úprave na minikáre.
10.3.4
Predkladanie dokladov pri pretekoch
Na každom preteku minikár je jazdec alebo jeho zákonný zástupca povinný predložiť licenciu
jazdca, platnú pre príslušný rok.
10.4 Udržiavanie poriadku na pretekoch minikár
10.4.1
Pretekár môže byť potrestaný napomenutím, dvoma trestnými bodmi k výsledku jazdy alebo
vylúčením z jazdy za nedovolený spôsob jazdy /viď bod Bezpečnostné predpisy/,
nepoužívaním predpísaného výstroja pri jazde a pri vyťahovaní na štart, za nedovolené
odrážanie sa na trati.
10.4.2
Pretekár môže byť potrestaný napomenutím, vylúčením z jazdy, vylúčením z
pretekov za:
–
technické priestupky - jazda na poškodenej minikáre, samovoľné vytekanie maziva na
trati, neúčinné alebo nerovnomerné pôsobenie brzdy
–
nešportové správanie sa v priebehu pretekov na trati, v depe, pri vyťahovaní minikár a
pod.
–
nešportové a neprístojné správanie sa svojho mechanika alebo doprovodu
–
pri vyťahovaní minikár na štart ak jazdec nedrží volant oboma rukami, zdvihnutím ruky
zastaví neoprávnene výťah alebo nedodržiava rovnomerný bočný rozostup medzi
lanami.
10.4.3
Pretekár bude vylúčený z pretekov za:
–
technické priestupky, zistené kedykoľvek v priebehu pretekov - uloženie kôl, rozmery
minikáry, hmotnosť minikáry, mazanie pôsobiace pri jazde
–
hrubé porušenie zásad športového chovania pretekárom, mechanikom alebo členom
doprovodu - hrubé urážky, napadnutie delegovaných rozhodcov, používanie
alkoholických nápojov počas pretekov
10.4.4
Návrh na potrestanie za technické priestupky predkladá športovému komisárovi technický
komisár.
111
10.5 Usporiadatelia
Usporiadajúcimi organizáciami sú organizácie, v ktorých pracujú minikárové strediská,
oddiely a krúžky, spoločenské, záujmové prípadne iné organizácie. Všetci usporiadatelia sú
povinní riadiť sa ustanoveniami týchto pokynov.
10.5.1
Povinnosti organizátorov
Každé preteky minikár sú verejným vyvrcholením činnosti usporiadajúcej organizácie a
poskytujú možnosť účinnej propagácie tejto činnosti. Preto sa musia stať prostriedkom k
rozširovaniu vplyvu, k získaniu priaznivcov a k rozširovaniu členskej základne.
Usporiadatelia sú povinní postupovať pri organizácii pretekov minikár s plnou
zodpovednosťou, aby mala akcia športový a spoločenský úspech.
10.5.2
Vyberanie štartovného
Organizátor môže vyberať štartovné. Maximálne však 5,- EUR (euro) na jeden pretek.
Základné opatrenia pri príprave pretekov
a) podať včas žiadosť o povolenie pretekov
b) zvoliť užší organizačný zbor /riaditeľ, tajomník, hospodár/
c) požiadať o povolenie uzávierky trate pretekov príslušný orgán štátnej správy /Obecný
úrad/
d) spracovávať trojmo zvláštne ustanovenia pretekov a návrh odoslať povoľujúcej zložke ku
schváleniu /SAMŠ/
e) požiadať o schválenie trate
f) včas oznámiť zrušenie pretekov povoľujúcej zložke, jazdcom a delegovaným rozhodcom
g) zaistiť označenie všetkých tlačív správnym plným názvom vyhlasovateľa a usporiadajúcej
organizácie
Základné opatrenia pri vlastných pretekoch
Aby bol pretek minikár dôstojným vyvrcholením činnosti organizátora, musí organizátor zaistiť
hlavne:
a) hlásateľa, ktorému odovzdá podklady o činnosti organizácie a údaje o jazdcoch a pod.
b) pre prezentáciu pretekárov vyhradiť priestor pre technikov, depo pre minikáry
c) pre technickú prehliadku uzavretý priestor, do ktorého majú prístup len povolené osoby,
zabezpečiť nerušený priebeh technickej kontroly
d) zabezpečiť pracovisko časomeračov, technického komisára a rozhodcu minikár proti
zlému počasiu
e) ak dôjde k úrazu, je nutné neodkladne písomne nahlásiť poisťovni, že nastala poistná
udalosť. Kópiu záznamu o úraze zaslať povoľujúcej zložke
f) vyvesiť výsledkovú listinu. Výsledkovú listinu potvrdzuje rozhodca minikár a športový
komisár, ktorí na nej musia vyznačiť čas vyvesenia. Listina musí visieť min. 15 minút na
mieste oznámenom organizátorom. Organizátor je povinný zverejniť výsledky každej
jazdy do 30 minút po jej skončení.
g) slávnostné ukončenie preteku a vyhlásenie víťazov.
Opatrenia po ukončení preteku
Po ukončení pretekov je organizátor povinný:
–
–
spracovať do 15 dní výsledky z pretekov, a uverejniť ich na internetovej stránke
www.minikary.sk,
Rozmnožiť a rozoslať ich delegovaným rozhodcom a komisii minikár SAMŠ.
Výsledková listina musí obsahovať:
–
štartovné číslo jazdca
–
príslušnosť /klub, kraj .../
112
–
–
–
–
meno a priezvisko pretekára
dosiahnuté výsledky
celkové poradie
mená delegovaných rozhodcov
Organizátor, ktorý si nebude plniť svoje povinnosti, nebude na ďalší rok poverený
usporiadaním pretekov minikár.
10.5.3
Riaditeľ pretekov
a) Právomoc riaditeľa pretekov
Riaditeľ pretekov je vedúci výkonný činovník, zodpovedný za preteky po stránke výchovnej,
organizačnej, bezpečnostnej, športovej i hospodárskej. Do organizačného zboru si menuje
ďalších skúsených funkcionárov. S celým organizačným zborom zaisťuje prejednanie
povinností a právomocí, zoznámi ich so spôsobom zaistenia a organizáciou pretekov a
pravidelne kontroluje ich výkon funkcie.
b) Povinnosti riaditeľa pretekov
Riaditeľ zodpovedá za správne riadenie pretekov, za kontrolu pretekárov a za správne
riadenie členov organizačného zboru, môže odvolať z funkcie ktoréhokoľvek organizátora a
urobiť opatrenia, aby opustil priestor závodiska.
Riaditeľ pretekov je povinný:
–
viesť a riadiť preteky podľa oficiálneho programu v súlade s časovým rozvrhom
–
presvedčiť sa, či sú všetci usporiadatelia a delegovaní rozhodcovia prítomní a správne
vybavení
–
dohliadať na pretekárov a neprípustnosť porušovania pokynov
–
hlásiť športovému komisárovi k potrestaniu každého pretekára pre zlé správanie sa,
nečestné jednanie alebo porušenie pravidiel
–
sústreďovať správy časomeračom a postarať sa o zostavenie a napísanie výsledkov v
spolupráci s rozhodcom minikár.
10.5.4
Hlavný organizátor
Hlavný organizátor musí predovšetkým zaistiť bezpečnosť divákov a tým hladký priebeh
pretekov.
Jeho hlavnými povinnosťami sú:
–
zaistiť predpísaný počet organizátorov na trati a vykonať ich preškolenie
–
zaistiť dostatočný počet organizátorov v depe a v ostatných pomocných prevádzkach,
vykonať ich preškolenie
–
pre všetkých usporiadateľov zaistiť vhodné označenie
–
V súlade s protokolom o schválení trate, oddeliť všetky priestory pre divákov.
–
zakázané priestory pre divákov vyznačiť v oboch smeroch nápismi a zabezpečiť
zosilnenú organizátorskú službu
–
zaistiť, aby všetci usporiadatelia boli na svojich miestach v stanovenú dobu pred začatím
tréningu alebo pretekov
–
v prípade akéhokoľvek porušenia bezpečnostných predpisov v priebehu tréningu alebo
pretekov oznámiť toto riaditeľovi pretekov alebo športovému komisárovi.
10.6 ROZHODCOVIA MINIKÁROVÝCH PRETEKOV
10.6.1
Všeobecne
Na každých pretekoch minikár pracujú ako rozhodcovia - športový komisár, technický
komisár, rozhodca minikár, časomerač, bránkový rozhodca.
Podľa odbornosti a kvalifikácie sa rozhodcovia rozdeľujú do I., II. kvalifikačnej triedy. O
rozhodcov sa stará športová komisia SAMŠ a vydáva im osvedčenie.
Rozhodca musí mať najmenej 18 rokov, skúsenosti z motoristického alebo minikárového
športu a musí sa podrobiť základnému školeniu, zúčastňovať sa doškoľovacích seminárov,
skladať predpísané skúšky alebo preskúšania.
113
10.6.2
Povinnosti rozhodcu
Pri prihlásení sa riaditeľovi pretekov musí preukázať preukazom rozhodcu a oprávnenosť
nominácie.
Po ukončení preteku môže odísť až po súhlase riaditeľa preteku. Na preteky, na ktoré je
delegovaný a na ktoré dostane od organizátora zvláštne ustanovenie, je povinný sa dostaviť.
Pokiaľ to zo závažných dôvodov nie je možné, je povinný sa písomne ospravedlniť
delegujúcej zložke a organizátorovi a to najmenej týždeň pred pretekom.
10.6.3
Športový komisár
–
–
nie je zodpovedný v žiadnom smere za organizáciu pretekov
nemá z titulu svojej funkcie žiadnu zodpovednosť voči nikomu inému než voči
povoľujúcej zložke, ktorá udelila povolenie k usporiadaniu pretekov po stránke športovej
a ktorá ho na preteky delegovala
–
má najvyššiu právomoc nad športovým vedením pretekov podľa športových poriadkov a
schválených Zvláštnych ustanovení
–
všetci ostatní rozhodcovia sú mu podriadení
–
na preteky sa musí dostaviť načas, najneskôr počas prebierky a ohlásiť sa riaditeľovi
pretekov
–
musí skontrolovať žiadosť o povolenie pretekov a protokol o schválení trate
–
dáva riaditeľovi súhlas k ich zahájeniu
–
môže výnimočne pripustiť málo významné zmeny Zvláštnych ustanovení, ktorými sa
nemení charakter pretekov
–
z naliehavých bezpečnostných dôvodov alebo v iných nevyhnutných prípadoch môže
odložiť štart, zmeniť trať a pod.
–
má právo nepripustiť konanie pretekov alebo preteky prerušiť, či predčasne ukončiť, ak
sa vyskytnú okolnosti, ktoré znemožňujú konanie alebo pokračovanie pretekov
–
pokiaľ zistí, že boli hrubo porušené bezpečnostné predpisy, je povinný preteky zastaviť
–
môže potrestať pretekárov, ktorí sa počas pretekov nešportovo správajú, nečestne
jednajú alebo porušuje platné pokyny, smernice a predpisy
–
musí na mieste vyriešiť sporné otázky, spojené s výkladom Národných poriadkov a
Zvláštnych ustanovení
–
s riaditeľom pretekov rozhodne všetky protesty, ktoré mu pretekári odovzdali.
10.6.4 Rozhodca minikár
–
–
nie je zodpovedný v žiadnom smere za organizáciu pretekov
na preteky sa musí dostaviť včas, najneskôr jednu hodinu pred zahájením pretekov a
hlásiť príchod riaditeľovi pretekov a športovému komisárovi
–
funkčne zodpovedá športovému komisárovi
–
riadi a rozhoduje o priebehu opravných jázd, navrhuje športovému komisárovi
potrestanie za priestupky na trati a prideľovanie trestných bodov za jazdy
–
riadi a kontroluje činnosť bránkových rozhodcov a spolu so športovým komisárom rieši
námietky proti rozhodnutiu bránkových rozhodcov
–
spolupracuje s časomeračmi pri spracúvaní výsledkov
–
spolu s časomeračmi spracováva konečné výsledky pretekov
–
po ukončení pretekov a vyhlásení môže odísť až po súhlase športového komisára a
riaditeľa pretekov.
10.6.5 Technickí komisári
–
–
–
–
–
114
vykonávajú v súvislosti s pretekami technické funkcie
preberanie minikár, posúdenie výbavy, technický dozor, skúšanie minikár, zisťovanie
príčin nehôd a zostavenie protokolu o nehodách a úrazoch
na pretek sa musí dostaviť najneskôr pol hodiny pred technickým preberaním minikár
musí sa prihlásiť riaditeľovi pretekov a športovému komisárovi, ktorému je podriadený
prácu skupiny technických komisárov riadi delegovaný technický komisár, ktorý rozdelí
úlohy medzi jednotlivých technických komisárov a zodpovedá za celú skupinu, ktorá mu
je funkčne podriadená
–
–
–
–
–
–
–
zodpovedá za to, že k pretekom budú pripustení len tí pretekári, ktorí sú k štartu
oprávnení
pri preberaní skúmajú všetky predpísané doklady, predpísanú výstroj jazdca a
predstavovanú minikáru z technického a bezpečnostného hľadiska, nevyhovujúcu
minikáru prevziať
po skončení preberania odovzdajú opravený zoznam jazdcov športovému komisárovi a
riaditeľovi pretekov k zaisteniu opravených programov so zoznamom pre ostatných
rozhodcov a usporiadateľov. Riaditeľovi pretekov odovzdajú tiež uzavreté preberacie
protokoly, prípadne technické karty
pri preberaní minikár sú povinní kontrolovať funkciu a princíp riadenia, bŕzd, stav
pneumatík, kapotáž, upevnenie hákov pre vlečné lano. Ostatné náležitosti - hlavne
rozmery, uloženie kôl, umiestnenie úchytu závažia, spôsob mazania atď. kontrolujú
podľa potreby pred a po pretekoch, prípadne počas ich priebehu
zodpovedajú za to, že pri preberaní a v priebehu pretekov je minikára označená
predpísaným štartovným číslom, dobre čitateľným pred každým štartom
vystavujú protokol o nehodách, technických poruchách, úrazoch a bez meškania ho
odovzdajú riaditeľovi pretekov
výsledky svojej práce oznamujú len športovému komisárovi a riaditeľovi pretekov.
10.6.6
Časomerači, počítači výsledkov
Časomerači ani počítači výsledkov nie sú na preteky delegovaní a zaisťuje ich organizátor
pretekov. Zodpovedajú za správne meranie času, vykonávania štartu, počítanie výsledkov a
spracovanie konečných výsledkov z pretekov. Prácu skupiny časomeračov vedie vedúci
časomerač, ktorý rozdelí úlohy medzi jednotlivých časomeračov, určí štartéra a zodpovedá
za celú skupinu, ktorá mu je funkčne podriadená. Časy a výsledky svojej práce oznamujú
časomerači len rozhodcovi minikár, športovému komisárovi a riaditeľovi pretekov. Možno
použiť ľubovoľný druh merania. Pokiaľ sa použije nájazdová meracia lišta, musí byť
umiestnená 0,5 m za štartovacou čiarou. Štartér musí vypísať záznam jazdy („jazyk“) po
každej jazde ako bránkoví rozhodcovia.
10.6.7
Bránkoví rozhodcovia
Bránkoví rozhodcovia nie sú na preteky delegovaní a zaisťuje ich organizátor pretekov. Ich
počet sa stanoví podľa obtiažnosti trate a počtom slalomových úsekov. Prácu bránkových
rozhodcov riadi rozhodca minikár, ktorému tiež odvádzajú výsledky zo svojho úseku ihneď po
ukončení každej jazdy.
Okrem časomeračov, počítačov výsledkov, štartéra a bránkových rozhodcov zaisťuje
organizátor tiež technických komisárov, prípadne pomocníkov technického komisára, ktorí sú
funkčne podriadení delegovanému technickému komisárovi.
Na jednom slalomovom úseku pracujú najmenej dvaja rozhodcovia z dvoch klubov. Jeden z
rozhodcov, ktorého určí rozhodca minikár, je zodpovedný za správne vypísanie „jazyka“,
stojí na jednom mieste počas celých pretekov, odkiaľ má najlepší výhľad na celý úsek,
nevykonáva žiadnu inú činnosť (napr. zdvíhanie bójok), sleduje, či predchádzajúci jazdec ide
správnym smerom, v prípade zvalenia bójky musí rozhodnúť, či bójka bola zhodená
minikárou úmyselne rukou jazdca alebo vetrom a tiež sleduje, či bójka nezvalí na inú bójku.
Druhý rozhodca, ktorého tiež určí rozhodca minikár má tú istú zodpovednosť ako
predchádzajúci a naviac je zodpovedný za správne a presné postavenie bójok na
vyznačenom mieste. V prípade obtiažneho úseku musia požiadať rozhodcu minikár o
pridelenie pomocníka na zdvíhanie bójok. Po ukončení každého kola podpisujú obaja
bránkoví rozhodcovia záznam jazdy („jazyk“) daného kola. V prípade nezhody okamžite
informujú medzi kolami rozhodcu minikár o nezhode a ten rozhodne spolu so športovým
komisárom definitívne. Záznam jazdy („jazyk“) obsahuje štartové číslo, počet trestných
sekúnd, diskvalifikáciu alebo návrh na opakovanie jazdy.
10.7 Technické predpisy pre stavbu minikár
10.7.1
Všeobecne
Minikára je štvorkolesové dvojstopové vozidlo bez vlastného pohonu, určené pre jazdu z
kopca, na uzavretej či inej vhodnej trati. Nesmie byť používaná v riadnej cestnej premávke.
115
Stavbu minikáry si vykonáva pretekár sám alebo za pomoci dospelej osoby. K stavbe môže
používať sériovo vyrábané diely alebo stavebnicu minikáry.
10.7.2 Rám minikáry
Rám je zhotovený z ľubovoľného materiálu dostatočnej pevnosti, s podlahou chrániacou
pretekára po celej dĺžke. Môže byť nahradený samonosným skeletom. K rámu je
pripevnený ťažný hák, umožňujúci ľahké a bezpečné pripojenie závesu vlečného lana.
Minimálna svetlosť minikáry je 15 mm. Ťažný hák uzatvoreného typu, umiestnený v pozdĺžnej
osi minikáry s min. vnútorným priemerom 20 mm (podľa (európskych pravidiel) a to mimo
obrys minikáry. Prípojná karabínka musí byť vyrobená z drôtu o priemere min. 10 mm.
10.7.3 Riadenie
Konštrukcia riadenia je ľubovoľná, riadenie môže byť len na prednej náprave. Volant
kruhového typu, umiestnený v pozdĺžnej osi minikáry o priemere min. 200 mm. Volantová tyč
uložená v dvoch bodoch.
10.7.4 Brzdy
Brzdy ľubovoľnej konštrukcie, pôsobiace aspoň na jednu nápravu. Brzdový účinok musí byť
rovnomerný, rozložený na všetky brzdené kolesá a len na otáčajúcu sa časť stredu kolesa,
prípadne plochu pneumatiky, opatrenú dezénom. Účinnosť bŕzd zisťuje technický komisár.
Ovládanie bŕzd je možné pákovým, lankovým alebo hydraulickým prevodom. Minikára môže
mať aj ručnú pomocnú brzdu.
10.7.5
Karoséria a sedadlo
Karoséria z ľubovoľného materiálu musí byť prispôsobená tak, aby pretekár mohol z minikáry
ľahko vypadnúť v prípade kolízie. Kapotovať možno preto len prednú a zadnú časť tak, aby
telo pretekára zostalo odkryté pri pohľade zhora. Telo nesmie presahovať cez pôdorys
minikáry do jazdnej dráhy. Ostré kapotáže musia byť obložené gumou alebo iným mäkkým
materiálom, pokiaľ nemajú dostatočné zaoblené hrany.
Podlaha bezpečne chráni jazdca v celom jeho pôdorysnom profile a je pevne spojená s
rámom. Sedačka je pevne spojená s rámom. Pokiaľ sedačka nie je krytá zospodu podlahou,
musí byť vyrobená z materiálu dostatočnej pevnosti.
10.7.6
Kolesá, uloženie kolies, pneumatiky
Kolesá ľubovoľnej konštrukcie pre pneumatiky 12 1/2 x 2 1/4 iba továrenskej výroby bez
dodatočných úprav. Druh ložísk ľubovoľný. Hriadeľ nepohyblivý, pevne uchytený na záves
kolesa, oceľový s minimálnym priemerom 12 mm u kolies letmo jednostranne uložených a 7
mm u obojstranne uložených. Záves kolesa musí byť pevne spojený s rámom alebo
karosériou minikáry, u predných kolies môže byť otočný len okolo otočného zvislého čapu.
Vnútorná šírka ráfiku max. 75 mm.
10.7.7
Hmotnosť, rozmery, ložiská
Minimálna dĺžka minikáry vo všetkých kategóriách je 1200 mm.
Minimálny rozvor náprav minikáry je 900 mm.
Minimálny rozchod kolies minikáry je 600 mm.
Rozhodujúca hmotnosť je súčet hmotnosti minikáry spolu s jazdcom a výstrojom.
Limity :
M1
M2
M3
M 3D
M4
M5
max.
max.
max.
max.
max.
max.
90kg
120kg
150kg
150kg
160kg
170kg
V prípade prekročenia celkovej hmotnosti určenej pre danú kategóriu v akejkoľvek jazde
bude jazdec diskvalifikovaný v celom závode.
Organizátor pretekov , ktorý sa rozhodne uplatniť kontrolu hmotností, zabezpečí pre tento
účel váhu, ktorá je certifikovaná a zablombovaná (digitálne váhy). V prípade, že sa nejedná
116
o zablombovanú a certifikovanú váhu (mechanické váhy–decimálka), zabezpečí organizátor
referenčné puncované ťažítko „kvicht“/1-2 kg prípadne aj inej hmotnosti / aby bolo možné v
prípade sporných vážení odsledovať presnosť váh alebo ich možnú odchýlku. V prípade
zistenia, že váha váži s odchýlkou, rozhodne o platnosti či neplatnosti nameraných hodnôt
ROZHODCA MINIKÁR !
10.7.8 Rôzne
Dovažovacie závažie musí byť dôkladne pripevnené, v mieste kde neohrozuje pretekára. V
priebehu preteku môže jazdec ľubovoľne upravovať celkovú hmotnosť.
Štartovné číslo je umiestnené vpredu a vzadu, čitateľné na diaľku, napísané na tabuľke bez
zlomov a priechodov. Tabuľka je bez ostrých hrán o rozmeroch 150 x 200 mm bielej farby.
Čísla musia byť minimálne vysoké 100 mm, namaľované čiernou farbou. Predná tabuľka so
štartovným číslom musí mať maximálny sklon 45°.
Na minikáre sú zakázané nasledujúce technické prvky:
a) zavesenie náprav na jednom otočnom bode
b) centrálny rozvod mazania vrátane všetkých prevedení, ktoré zaisťujú stály prívod oleja, či
iného maziva počas jazdy
10.7.9
Výstroj pretekára
Pri preteku je pretekár povinný mať na sebe pretekársku kombinézu alebo dres s dlhými
rukávmi a dlhé nohavice, ochrannú motoristickú prilbu, ochranné okuliare alebo štít z
netrieštivého materiálu, rukavice, zakrývajúce celú dlaň a prsty, vhodnú uzavretú obuv.
10.7.10 Podmienky štartu
Ak nevyhovuje pretekár s minikárou predpísaným pravidlám pre svoju kategóriu, nemôže sa
príslušných pretekov zúčastniť.
10.8 Bezpečnostné predpisy
10.8.1
Základné bezpečnostné zabezpečenie pretekov
a) Každý pretek minikár musí byť povolený príslušnou povoľujúcou zložkou, prejednaný na
obecnom úrade a polícii, v ktorého územnej pôsobnosti je poriadaný.
b) Trať každého preteku musí byť po stránke športovej a bezpečnostných opatrení
schválená. Podrobnosti sú uvedené v časti “Trate pretekov, schvaľovanie tratí”.
c) Každý pretek musí byť zdravotnícky zabezpečený.
d) Ak vyžaduje trať značenie farbou na vozovke, je nutné po ukončení preteku značenie
odstrániť.
e) Vlastné závodisko a celá trať musí byť uzavierateľná pre verejnú prevádzku motorových
a nemotorových vozidiel, teda aj pre cyklistov. V priebehu pretekov musí byť celá trať
uzavretá pre verejnú premávku.
f) Organizátor je povinný výrazne označiť a zaistiť menej bezpečné miesta, prípadne urobiť
opatrenia k zamedzeniu kolízie. Celá trať musí byť zaistená aj z hľadiska bezpečnosti
divákov, ktorí musia byť po celej dĺžke trate bezpečne vzdialení od jej okraja. Organizátor
je povinný v nebezpečných miestach vylúčiť účasť divákov.
g) Bezpečnosť divákov a pretekárov musí byť zaistená dostatočným počtom organizátorov
pri trati, v okolí štartu a cieľa, ako aj depa. Priestor štartu musí byť v okruhu 6 metrov od
miesta štartu zabezpečený pred vstupom nepovolaným osobám, v priestore cieľa musí
byť vymedzené a ohraničené miesto pre časomeračov a časomerné zariadenie tak, aby
nebol možný voľný prístup nepovolaným osobám. Priestor má byť najmenej 5 metrov
pred cieľom a za cieľovom čiarou, ak nie je inak vymedzené. V priestore štartu a cieľa sa
nesmie okrem rozhodcov a organizátorov nikto zdržiavať.
h) Organizátor musí byť pri výkone služby označený páskou alebo štítkom s nápisom
udávajúcim funkciu. Ako usporiadatelia nesmú byť použité osoby mladšie ako 16 rokov.
i) V priestore závodiska musí byť zriadené depo, kde môže jazdec prijať cudziu pomoc,
pričom by bol vylúčený. Prístup do depa majú len jazdci, mechanici a činovníci preteku a
to bez doprovodných vozidiel.
j) Hlásateľská služba musí pravidelne upozorňovať divákov na možnosť nebezpečia úrazu
a vysvetľovať bezpečnostné predpisy.
117
10.9 Základné bezpečnostné predpisy pre vlastný pretek
a) Jazdcom je zakázaná jazda v leže hlavou dopredu
b) Zakazuje sa akékoľvek upravovanie výstroja počas jazdy, ak to nie je nutné pre
bezpečnosť jazdca. Úpravu je možné prevádzať len pri stojacej minikáre. Zákaz platí aj
po prejdení cieľom až do úplného zastavenia minikáry, tak ako pri ťahaní za vlečným
vozidlom na štart. V daždivom počasí si môže pretekár dať dolu okuliare alebo štít.
c) Ak dôjde počas jazdy k havárii pretekára alebo kolízii vzniknutej dobehnutím druhého
pretekára, je pretekár povinný podľa svojich možností ihneď trať uvoľniť tak, aby
neohrozoval ďalších jazdcov. Organizátor má právo okamžite odpratať z trate poškodenú
minikáru. Na poškodenej minikáre nesmie pretekár dokončovať jazdu!
d) Je zakázané nadhadzovanie minikáry pri štarte.
e) Ťahanie minikáry na štart sa prevádza ťažným vozidlom. Ťažné vozidlo musí byť v
dobrom technickom stave, riadené skúseným vodičom starším ako 18 rokov. Vedľa
vodiča musí sedieť pomocník, sledujúci počas ťahania pretekárov. Pomocník dáva
pokyny vodičovi. Maximálna rýchlosť počas ťahania je 25 km/hod.. Najmenšia
vzdialenosť minikáry od vozidla je 4 metre. Výfuk ťažného vozidla je potrebné upraviť do
strany alebo hore, aby splodiny z motora neohrozovali jazdcov, ťahaných na štart.
f) Pri akejkoľvek poruche pri vyťahovaní minikár pretekár je povinný signalizovať poruchu
zodvihnutím ruky.
10.10 Poistenie pri pretekoch minikár
Druh a spôsob poistenia uvedie organizátor vo zvláštnom ustanovení preteku. Poistením
preteku je potrebné zabezpečiť krytie škôd na zdraví pre všetkých účastníkov, tj.
organizátorov, rozhodcov, funkcionárov a športovcov z hľadiska škôd na zdraví.
Poistné udalosti hlási účastník preteku oblastného závodu poisťovne v obvode organizátora
preteku, prípadne podľa dispozícií organizátora, ktorý oznámenie poistnej udalosti potvrdí.
10.10.1 Pokyny pre vyšetrovanie mimoriadnych udalostí v minikárovom športe
Mimoriadnou športovou udalosťou sa rozumie taká udalosť v činnosti, teda aj v
organizovanom tréningu a športovom podniku, ktorá vo svojich okamžitých i budúcich
dôsledkoch má vplyv na mieru poškodenia zdravia alebo majetku.
Povinnosti organizátora, postup pri likvidácii a evidencii mimoriadnych udalostí sú podrobne
uvedené v príslušných predpisoch orgánov, ktorého je usporiadajúca organizácia členom.
10.11 Zásady disciplinárneho konania
V disciplinárnom konaní sa prejednávajú iba:
a) previnenie jednotlivcov, vyplývajúce z porušenia poriadkov a pravidiel športovej činnosti,
ak z výchovného hľadiska nepostačujú iné prostriedky k postihu týchto prípadov
b) závažné previnenia kolektívov a narušenie poriadku, súvisiacich s pretekami minikár.
10.12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.12.1 Dodržiavanie Národných športových poriadkov minikárového športu
Národné športové poriadky sú záväzné pre všetkých organizátorov Slovenskej republiky,
rozhodcov, pretekárov a členov ich doprovodu na všetkých pretekoch minikár v SR. Znenie
týchto poriadkov nie je možné miestne upravovať alebo inak určovať pre potreby
organizátorov. Ak organizátor zmení znenie týchto poriadkov, bude mu odňaté právo k
usporiadaniu ďalších pretekov minikár až do odvolania alebo vyriešenia priestupku.
Organizátor môže usporiadať preteky družstiev. V tom prípade určuje systém hodnotenia vo
Zvláštnych ustanoveniach. Doporučuje sa minimálne 5-členné družstvo so zastúpením
pretekárov všetkých kategórií.
10.12.2
Platnosť Národných športových poriadkov minikárového športu
Tieto pokyny sú platné od 15.1.2000 do odvolania. K tomuto dátumu sa ruší platnosť
všetkých predchádzajúcich vydaných pokynov. Pre riešenie záležitostí v Národných
118
športových poriadkoch pre riadenie minikárového športu neuvedených, platí Všeobecné
ustanovenie poriadkov motoristického športu v platnom znení.
10.13 Zoznam a kontakty klubov minikár na Slovensku
Adresy a telefónne kontakty klubov minikár
MK Horné Otrokovce
ZTŠČ Rohožník
Automotoklub ZOTŠ
Drôtovňa Hlohovec
RALVEX MONT, a.s.
Košice
Minikáry
Banská Bystrica
MOTO BABY KLUB
MBK Žilina
Minikárklub Nitra
Peter Pokrývka
920 62 Horné Otrokovce
Vladimír HUDEC
Športová 2
906 38 Rohožník 385/3
Peter POLÁK
920 01 Hlohovec
Ing. Vladimír PALKO
Garbiarska 18
040 01 Košice
Pavel Gonda
Skubínska 82/A
974 05 Banská Bystrica
Peter Katrenčin
Jaseňová 30
010 01 Žilina
Ing. Ivan ČITÁRY
Škultétyho 38
949 01 Nitra
0905 106 937
0905 495 562
0905 518 218
034/7765233
fax: 034/7765606
0903 238 094
033/7424097
fax: 033/7363363
055/6339611
0905/904597,
fax : 055/6339611
0905 356 072
048/4147171
fax: 048/4144312
0908043911
041/5681290
[email protected]
0905/314028
037/7733392,
[email protected]
119
120
IX. Poplatky
Zápis do kalendára pre disciplíny PAV, PAO, Rally, autokros, motokáry, CCR, slalom
Majstrovstvá Európy
poplatok FIA
Medzinárodné podujatia
poplatok FIA
Zónové podujatia
poplatok FIA
Preteky MSR (okrem slalomov a drift)
166,- EUR
Voľné preteky v disciplínach SAMŠ a MSR slalom, drift
50,- EUR
Samostatné podujatie SRP, SAP, NP PAV,
30,- EUR
Voľné preteky ostatné
800,- EUR
Cudzie majstrovstvá pri podujatí MSR
166,- EUR
Vypísanie značkového pohára
664,- EUR
Zmena termínu
Majstrovstvá Európy
poplatok FIA + 300,- EUR
Medzinárodné, zónové
poplatok FIA + 170,- EUR
MSR, voľné do 30 dní pred podujatím
100,- EUR
Zrušenie podujatia
Majstrovstvá Európy
Medzinárodné, zónové
MSR, voľné
poplatok FIA
poplatok FIA
330,- EUR
Licencie rozhodcov
ŠK, TK, časomerač I.KT
50,- EUR
II. KT
17,- EUR
III. KT
10,- EUR
Časomeračská skupina
170,- EUR
Duplikát
+ 50% z ceny licencie
Ostatné licencie
Licencia člena SAMŠ
10,- EUR
Licencia pretekára - minikáry
5,- EUR
Jazdca
Licencie - automobilové disciplíny
Medzinárodná licencia pretekára
150,- EUR
Medzinárodná licencia pretekára PAO
260,- EUR
Národná licencia pretekára
116,- EUR
Národná licencia pretekára PAO
Národná licencia pretekára (s obmedzením SRP, SAP,
NP PAV, slalom a drift)
Jednodňová licencia pretekára AS, drift a NP
210,- EUR
Odpis
25,- EUR
35,- EUR
10,- EUR
Poplatok za skúšku PAO
na meno jazdca s obmedzením na 1
jazdca
332,- EUR
Súťažiaceho
66,- EUR
Bez obmedzenia
17,- EUR
121
Jazd
ca
Licencie – motokáry
celoročná bez obmedzenia
50,- EUR
celoročná s obmedzením PARILLA, KADET
17,- EUR
Odpis
+ 50% z ceny licencie
Povolenie štartu v zahraničí
na celý rok
reprezentant SR
licencia
súťažiaceho
33,- EUR
bez poplatku
Na meno jazdca
17,- EUR
Na združenie občanov
Na inú právnickú osobu
66,- EUR
135,- EUR
Odpis
+ 50% z ceny licencie
Poplatky za vydanie licencie tratí a schvaľovanie RS
PAV
Karting
Autokros
Minikáry
Slalom, drift
Schvaľovanie RS rally
50,- EUR
50,- EUR
50,- EUR
10,- EUR
10,- EUR
10,- EUR
Licencie činovníkov
Riaditeľ
Riaditeľ pretekov – slalom, drift
Tajomník, štartér, činovník pre starostlivosť o súťažiacich
Záchranár na mot. športovom podujatí
Vedúci RS, zástupca vedúceho RS
licencia rally školy
licencia okruhovej školy
50,- EUR
10,- EUR
10,- EUR
17,- EUR
10,- EUR
332,- EUR
500,- EUR
Ostatné poplatky
protesty na národnom podujatí
protesty na medzinárodnom podujatí
odvolanie na národnom podujatí
odvolanie na medzinárodnom podujatí
FIA homologačný list automobilu
Ročenka FIA
bulletin FIA
Ročenka SAMŠ
165,- EUR
500,- EUR
670,- EUR
1340,- EUR
66,- EUR
66,- EUR
66,- EUR
10,- EUR
Ostatné poplatky – karting
Protesty
Odvolanie
Homologácia trate
166,- EUR
332,- EUR
poplatok FIA/CIK + 40,- EUR
Poplatky za technické úkony
Prvé testovanie
Opakované testovanie v termíne
Pretestovanie vozidla po havárii
Vystavenie športového preukazu vozidla SAMŠ
Individuálne testovanie (všetky druhy testovania)
vystavenie povolenia ZEČ
zmena v preukaze športového vozidla SAMŠ
vystavenie FIA Preukazu zhodnosti historického vozidla – HTP
122
40,- EUR
33,- EUR
30,- EUR
10,- EUR
80,- EUR
cestovné a diéty podľa platnej vyhlášky,
ošatné vo výške 10,- EUR
10,- EUR
10,- EUR
40,- EUR
FIA nálepka hist. vozidla (SK xxxx)
33,- EUR
Identifikačný preukaz nehomologovaného vozidla
15,- EUR
Povolenie prestavby vozidla (všetky disciplíny)
25,- EUR
Povolenie stavby vozidla (prototypy E1, E2-SH,)
170,- EUR
Povolenie národnej homologácie pre ochrannú klietku
Poplatky za technické úkony autokros, rallykros
vystavenie športového preukazu FIA autokros/rallycros
povolenie stavby (všetky skupiny)
poplatok povolenia výroby vozidla
50,- EUR
Nastavenie podvozku na váhach
20,- EUR
85,- EUR
170,- EUR
5,- EUR /hod + náklady s cestovaním
Poplatky za poskytnutie časomiery AMB
Športové podujatia SAMŠ
Športové podujatia organizované športovými klubmi
Komerčné podujatia
bez poplatku
200,- EUR + náklady na prepravu
664,- EUR
Poplatky za poskytnutie ostatnej časomeračskej techniky na podujatia nezapísané
v kalendári SAMŠ
Štartovacia sada (štartovacie hodiny, fotobunky, tlačiareň)
50,- EUR / deň + náklady na prepravu
Chronoprinter CP 501
17,- EUR / deň + náklady na prepravu
Chronoprinter CP 502, 505, 520, 540
30,- EUR / deň + náklady na prepravu
Fotobunka
10,- EUR / deň + náklady na prepravu
123
124
X. Športové kalendáre 2011
1.
1.1
Kalendár FIA CEZ trophy
PAV
16./17.
04.
30.04./
01.05.
14./15.
05.
28./29.
05.
11./12.
06.
18./19.
06.
23./24.
07.
06./07.
08.
13./14.
08.
27./28.
08.
03./04.
09.
10./11.
09.
08./09.
10.
RabacLabin/CRO
AK Pula Rovinj, CRO-52100 Pula, Stigliceva 28
Tel.: +385/52 540 987; ++385/98 42 00 42
Fax: +385/52 542 009
Email: autoklub.pula.rovinj @hak.hr
Crmnica/MNE
AMSK Buducnost-Podgorica, ul.V.Terzica 18,
Tel: +382/69 017 000;
Email: [email protected] , [email protected]
Vodno/MKD
Castrol Primo Racing,
MKD-1000 Skopje, ul. Prolet br. 4
Tel.: +389/75 877 334, /70 221 873,
Tel./Fax.: +389/23 068 030
Email: [email protected] Internet:
www.castrolprimoracing.com.mk
Ustecka
AK Usti nad Orlici v ACR,
Usti n/O /CZE
CZ-562 01 Usti nad Orlici, Pod Lesem 403;
Tel.: +420/602 416 685 Email: [email protected]
Glava
AMSK "Milo Cicovic" Niksic,
Zete/MNE
Mrs. Marija Stojkovic,
Tel.: +382/67 245 540, +382/67 502 710 Fax: +382/40 213 647
Email: [email protected]
Limanowa/POL Auto Moto Klub Limanowa,
ul. W.Witosa 22, PL-34-600 Limanowa, Tel./Fax: +48/18 337 10 58;
Email: amk [email protected] Internet: www.wvsciggorski.pl
Cazin, "Krajiska Automobil Club EXTRA SPORT Cazin,
Zmija"/BIH
BIH-77220 Cazin, Muslimanskih Brigada Br. 7
Tel.: +387/61 799 - 644; +387/37 514 762; Fax: +387/37 514 354
Email: amk [email protected] , Internet: www.amkextrasport.com
PAV Jankov
ZTSC Motorsport,
Vrsok/SVK
SK-95701 Banovce nad Bebr., K.Priehrade 786/3
Tel.: +421/905 484 196, Fax: +421/760 77 00 Email: [email protected];
[email protected] , Internet: www.jvrsok.sk
Lucine/SLO
AMD Buhc Butajnova
Planina nad Horjulom 3, 4224 Gorenja Vas, SLO Tel. +386 4 5182532,
fax: +386 4 518 2047 Email: [email protected]
Tara/SRB
ASK Balkan-Zemun, Ugrinovacka 227b, SER-11080 Beograd Tel./Fax:
+381/11 2 610 036, +381/11 193 232 Email: [email protected]
St. Urban,
1. Carinthian Amateur Racing Team, Hugo Rom
Simonhohe/AU AUT-9170 Ferlach, Gortschach 105
T
Tel./Fax: ++43 4227 3252, Tel.: ++43 664 338 80 25
Email: [email protected]
Internet: c .a.r.team-ferlach @ aon.at
Vitacevo 2011/ AKK Prosport Racing Team, Mr. Pavle Donevski MKD-1000 Skopje,
MKD
Ilija Dimovski-Goce 19-a Tel.: +389/76 43 18 81; +389/76 43 18 80
Email: prosport.donevski @ gmail .com
Cividale/ITA
Scuderia Red White,
Via Carraria 99, I-33043 Cividale del Friuli UD
Tel./Fax: +39.0432 700 019 - 333 466 03 99 Email:
[email protected] Internet: www.scuderiaredwhite.com
125
1.2
PAV Historické
14./15.
05.
St. Anton/AUT
28./29.
Historic
Ustecka
Usti n/O/CZE
05.
23./24.
07.
06./07.
08.
13./14.
08.
27./28.
08.
03./04.
09.
08./09.
10.
1.3
CZ-562 01 Usti nad Orlici, Pod Lesem 403; Tel.: +420/602 416 685
Email: [email protected]
Cazin, "Krajiska Automobil Club EXTRA SPORT Cazin,
Zmija'VBIH
BIH-77220 Cazin, Muslimanskih Brigada Br. 7 Tel.: +387/61 799 - 644;
+387/37 514 762; Fax: +387/37 514 354 Email: amk
[email protected] , Internet: www.amk-extrasport.com
PAV Jankov
ZTSC Motorsport,
Vršok/SVK
SK-95701 Banovce nad Bebr., K.Priehrade 786/3 Tel.: +421/905 484
196, Fax: +421/760 77 00 Email: [email protected]; [email protected]
, Internet: www.jvrsok.sk
Lučine/SLO
AMD Buhc Butajnova
Planina nad Horjulom 3, SLO-4224 Gorenja Vas, Tel. +386/4 5182532,
fax : +386/4 518 2047 Email : [email protected]
Ilirska
ASD SA-I, Mr. Levec,
Bistrica/SLO
SI-1000 Ljubljana, Koprska ulica 98,
Tel.: +38/6 1244 62 33; Email: [email protected]
Internet: www.ghd-ilirskabistrica.si
Hist. St. Urban- 1. Carinthian Amateur Racing Team, Hugo Rom
Simonhöhe/AU AUT-9170 Ferlach, Görtschach 105 Tel./Fax: ++43 4227 3252, ++43
T
664 338 8025 Email: [email protected]; Internet: c .a.r.teamferlach @ aon.at
Historic
Scuderia Red White,
Cividale
Via Carraria 99, I-33043 Cividale del Friuli UD
(Udine)/ITA
Tel./Fax: +39.0432 700 019 - 333 466 03 99 Email:
(only Cat.1-3)
[email protected] Internet: www.scuderiaredwhite.com
Rally
08./10.
04.
15./16.
04.
Mogul Sumava
Rally
Klatovy/CZE
Belgrade
Rally/SRB
14./15.
05.
Rally
Saturnus/SLO
21./22.
05.
38. Croatia
Rally/CRO
25./26.
06.
44. Rally
Serbia,
Beograd/SRB
05./06.
08.
Rzeszowski
Rally/POL
09./10.
09.
Mecsek
Rally/HUN
126
MIC-Scheibbs, AUT-3270 Scheibbs, Gaminger Straße 8
Tel.: +43/680 20 58 748, Fax: +43/7322 100 22 7766
Email: [email protected] Internet: www.mic-scheibbs.at
AK Usti nad Orlici v AČR,
PAMK Klatovy v ACR
Dobrovského 154, CZ-339 01 Klatovy
Tel.: +420/376 310 180, Email: [email protected]
AK MM POWER, SRB-11000 Belgrade, Vukice Mitrovic 78,
Tel.: +381/65 274 11 11; Fax: +381/11 39 84
979 Email: [email protected]
Avto Športno društvo-SA-I (AŠD SA-I),
SI-1000 Ljubljana, Koprska ulica 98
Tel.: +386/1 422 24 94; Fax: +386/1 422 24 95
Email: [email protected] Internet: www.rally-saturnus.si
CCKF Croatia Rally, HR-51215 Kastav, Rešetari 64
Tel./Fax: +385/51 691 706
Email: [email protected] Internet : www.croatiarally.eu
Automobile and Motorcycle Association of Serbia, AMSS
SRB-11000 Belgrade, Ruzveltova 18
Tel.: +381/11 333 1137, Fax: +381/11 333 1104
Email: [email protected] Internet: www.serbiarally.rs
Automobilklub Rzeszowski, PL-35-111 Rzeszów,
ul.Wyspiaňskiego 2
Tel.: +48/17 853 31 39; Fax: +48/17 853 31 60
Email: [email protected] Internet: www.rajd.rzeszow.pl
J-Group Photoprint Hungary kft.; HUN-7601 Pecs, pf.224
Tel.: +36/30 9398 999; Fax: +36/72
443 461 Email: [email protected]
24./25.
09.
Rally Citta di
Bassano/ITA
14./16.
10.
Rally
Kosice/SVK
28./29.
10.
Rallye
Waldviertel/AU
T
1.4
ÔAMTC-ZV Baden, Hr. Grùnwald, AUT-2500 Baden,
Josefsplatz 12 and MSRR Neulengbach, AUT-3141 Thalheim 47 Tel.:
+43/664 100 74 77, +43/2772 51 412
Email: [email protected] Internet : www.waldviertel-rallye.at
Rally – historické
14./15.
05.
17./18.
06.
16./17.
07.
26./27.
07..
08./09.
10.
28./29.
10.
1.5
Bassano Rally Racing, Via Ca'Dolfin 57, c/o Palazetto d.Sport,
ITA-36061 Bassano del Grappa VI
Tel.: +39/0424 569 273, Fax: +39/0424 568 266
Email: [email protected]
Internet: www.bassanorally.it
Autoklub Košice, SK-040 01 Košice, Hroncova 3
Tel /Fax.: +421/917 671 777 Email: [email protected] ;
Internet: www.rallye.sk
Rally
Saturnus/SLO
Avto Športno društvo-SA-I (AŠD SA-I),
SI-1000 Ljubljana, Koprska ulica 98
Tel.: +386/1 422 24 94; Fax: +386/1 422 24 95
Email: [email protected] Internet: www.rallv-saturnus.si
Historic Velenje Avto moto turing klub Velenje (AMTK Velenje)
Rally/SLO
SI-3320 Velenje, Rudniška cesta 3,
Tel.: +386/3 897 10 30, Fax: +386/3 897 10 31
Email: [email protected] Internet: www.amtklub-velenje.si
Pecs
J-Group Photoprint Hungary kft.; HUN-7601 Pecs, pf.224 Tel.: +36/30
Rally/HUN
9398 999; Fax: +36/72 443 461 Email: [email protected]
Schneeberglan BRK, Weinberggasse 60/23/16, AUT-1190 Wien and MSC-Wolfsberg,
d Rallye/AUT
Bogenweg 2, AUT-9431 St.Stefan Tel.: +43/676 882 288 14, +43/4352
81 260 Fax: +43 1 328 19 32
Email: [email protected] , [email protected] ,
Internet: www.leeb-group.at
31. Historic
PAMK Klatovy v ACR
Vltava Rally
Dobrovského 154, CZ-339 01 Klatovy
Klatovy/CZE
Tel.: +420/376 310 180, Email: [email protected]
Historic Rally
Automobile Club Pordenone,
Piancavallo/ITA I-33170 Pordenone, Viale Dante no 40
Tel.: +39/0434 521 159, Fax: +39/0434 298 21
Email: [email protected] Internet: www.rallvpiancavallo.it
PAO
30.4./ 01. Hungaroring/
05.
HUN (2 races
and Endurance)
21./22.
Red Bull Ring/
05.
AUT
28./29.
05.
04./05.
06.
Poznan/POL (2
races and
Endurance)
Banja Luka
Zaluzani/BIH (2
races)
25./26.
06.
Slovakiaring/SV
K (2 races and
Endurance)
06./07.
08.
Most/CZE (2
races and
Endurance)
Slovakiaring/SV
K (2 races and
Endurance)
20./21.
08.
Fönix SE, H-2146 Mogyoröd, Pf. 27/2 Tel.: +36/28 44 4475, Fax:
+36/28 44 4473 Email: [email protected]
MSC-Wolfsberg, A-9431 St. Stefan, Bogenweg 2 Tel: +43/664 42 57
300, Fax: +43/4352 82596 Email: [email protected], Internet:
www.msc-wolfsberg.at
Automobilklub Wielkopolski, PL-62 081 Przezmierowo, ul.Wyscigowa 3
Tel.: ++48/61 814 35 11, Fax: ++48/61 868 22 68
Email: [email protected] Internet: www.aw.poznan.pl
AKK "BRKIC SERVIS" Banja Luka,
BIH-78000 Banja Luka, Pavlovac 74
Tel. +387/65 520 174, Tel./Fax: +387/51 274 010,
Email: [email protected] Internet: www.brkicservis.com
SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o.
800 Orechová Potôň 930 02
Slovenská republika
www.slovakiaring.sk
Autodrom Most a.s., CZ-434 01 Most, Tvrzova 5
Tel.: +420/476 449 970; +420/737 237 421;
Fax: +420/476 449 994; Email: [email protected]
SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o.
800 Orechová Potôň 930 02
Slovenská republika
www.slovakiaring.sk
127
27./28.
08.
03./04.
09.
10./11.
09.
17./18.
09.
24./25.
09.
01./02.
10.
1.6
Autokros
07./08.
05.
14-15.5.
05. 06.
12. 06.
9-10.7.
24. 07.
07. 08.
22./23..
10.
1.7
Nordring/AUT
Automobilsportclub RRC 13, Hrn. Albert, AUT-1140 Wien, Penzinger
Straße 69/10
Tel.: +43/664 503 55 00, +43/650 310 16 89,
Fax: +43/18942040
Email: [email protected]; Internet: www.rrc13.at
Oslany/SVK
337Motorsport Beckert n.o. Vlárska 10, Nemsovä Tel:
+421905312885, +421911643696 Tel./Fax: +421/38 7499228 Email:
[email protected]
Humpolec/CZE AMK "Zalesi" Humpolec v. ACR, CZ-396 01 Humpolec, P.O.Box 10
Tel.: +420/777 655 290 Email: [email protected]
Szeghalom/HU Kanizsa Autocross SE, H-8800 Nagykanizsa, Petofi u.116,
N
Fax: +36/93 314 192
Email: [email protected]
Môlča/SVK
Zdruzenie Grand Prix, Filakovskä Cesta, SVK-984 01 Lucenec
Tel./Fax: +421/474 333
Porici/CZE
AMK Porici, CZ-257 21 Porici nad Sazavou
Tel. +420/602 324 566, 777 791 797; Fax: +420/241 932 086
Email: [email protected]
Türkeve/HUN
Türkevei VSE, H-5420 Türkeve, Jözsef A. u. 23, Tel.: +36/56 361 311,
Fax: +36/56 361 439 Email: [email protected]
Maggiora/ITA
Sports Marketing & Management srl
ITA-85025 Melfi PZ, Contrada Maddalena snc
Tel. +39/0972 782 42, Fax. +39/0972 7620 Email :
[email protected] Internet: www.autodromolucano.it
Rallykos
10. 04.
17. 04.
12. 06.
19. 06.
128
Pannöniaring / HB ASE, HUN-2040 Budaörs, Vasüt u. 9 Tel/Fax: +36/1 467-0456
HUN
Email: [email protected]
(2 races and
Endurance)
Podgorica/MNE AMSK Crmnica, MNE-Podgorica, Ul.Voislavljevica 44 Tel.: +382/67
622 811, Fax: +382/20 640 590 Email: [email protected]
Red Bull Ring/ MSC-Wolfsberg, A-9431 St. Stefan, Bogenweg 2 Tel: +43/664 42 57
AUT
300, Fax: +43/4352 82596 Email: [email protected], Internet:
www.msc-wolfsberg.at
Poznan/POL (2 Automobilklub Wielkopolski, PL-62 081 Przezmierowo, ul. Wyscigowa
races and
3
Endurance)
Tel.: ++48/61 814 35 11, Fax: ++48/61 868 22 68
Email: [email protected] Internet: www.aw.poznan.pl
Brno/CZE (2
Automotodrom Brno a.s.,
races and
CZ-641 00 Brno, Jana Bozkova, PO Box 1
Endurance)
Tel.: +420/546 123 327, +429/605 205 161,
Fax: +420/546 123 328, Email: [email protected]
Skopje/MK
V" Castrol Primo Racing,
MKD-1000 Skopje, ul. Prolet br. 4A
Tel.: +389/75 877 334, /70 221 873, Tel./Fax.: +389/23 068 030
Email: [email protected] Internet:
www.castrolprimoracing.com.mk
Sosnovä/CZE
Autoklub Ceska Lipa v ACR
CZ-470 50 Ceska Lipa, Autodrom Sosnovä 97
Tel.: +420/487 824 745, +420/737 219 591,
Fax: +420/487 521 789,
Email: [email protected]
Wachauring/
Leru Team 2, Hans-Peter Freinberger
AUT
AUT-3243 St. Leonhard/Forst, Wegscheid
Tel.: +43/664 234 08 29, +43/2756 702014, Fax: +43/2756 2231
Email: [email protected] 1 .com
Märiapöcs/HUN RaböcsiRing kft.; H-4400 Nyiregyhäza, Päsztor u. 22
Tel.: +36/42 72 72 72; Fax: +36/42 72 72 73
Email: [email protected] ; Internet: www.rabocsiring.hu
Slomczyn/POL Automobilklub Rzemieslnik, PL-01 198 Warszawa, ul. Zytnia 46 Tel.:
17. 07.
Kakucs/HUN
30. 07.
Sedlcany/CZE
21. 08.
Slomczyn/POL
09. 10.
Nordring/AUT
1.8
Slalom
25. 04.
21. 05.
ÖAMTCZentrum
Teesdorf/AUT
Zlin/CZE
22. 05.
Přerov/CZE
12. 06.
26. 06.
Zagreb/CRO
Kecskemet/HU
N
ÖAMTCZentrum
Teesdorf/AUT
17. 07.
14. 05
Trenčín/SVK
04. 09.
Kakucs/HUN
25. 09.
Cittä di Bolca/
ITA
1.9
+48/22 631 9614, 632 8149, Fax: +48/22 631 9613 Email:
[email protected] Internet: www.rallycross.pl
MGAMS kft., H-1131 Budapest, Unoka u.48, Tel.: +36/30 915 49 99,
Fax: +36/23 501 808 Email: [email protected]
AK RAC Sedlcany v. ACR
CZ-264 01 Sedlcany, Areal "Sedlcanskä kotlina" 107 Tel.: +420/728
828 056, Tel/Fax: +420/318 821 500, Email:
[email protected]
Automobilklub Rzemieslnik, PL-01 198 Warszawa, ul. Zytnia 46 Tel.:
+48/22 631 9614, 632 8149, Fax: +48/22 631 9613 Email:
[email protected] Internet: www.rallycross.pl
Automobilsportclub RRC 13, Hrn. Albert, AUT-1140 Wien, Penzinger
Straße 69/10
Tel.: +43/664 503 55 00, +43/650 310 16 89, Fax: +43/18942040
Email: [email protected]; Internet: www.rrc13.at
ÖAMTC-ZV MSC Enzian, A-1060 Wien, Esterhazygasse 6 Tel./Fax:
+43/1 581 63 77, Email: [email protected] Internet: www.mscenzian.at, www.autoslalom.at
AK Barum Zlin v ACR,
CZ-760 01 Zlin, Hornomlynska 3715
Tel.: ++420/577 210 677, +420/602 547 997,
Fax: ++420/577 210 907, Email: [email protected]
AK Pretiox Pferov v ACR
CZ-750 62 Pferov, näbr.Dr. E. Benese 24
Tel.: +420/581 252 260 ; Fax: +420/581 252 549
Email: j [email protected]
tba
HegCsi kft; H-6050 Lajosmizse, Görgey u. 13 Tel.: +36/30 365 69 46
Email: [email protected] ; Internet: www.oszak.hu
ÖAMTC-ZV Polizeimotorsport, A-1010 Wien, Schubertring 1-3 Tel.:
+43/664/121 46 64, Fax: +43/1 726 99 90 Email:
[email protected] / [email protected] Internet :
www.polizeimotorsport.at
Karma Bianca s.r.o.
Trebíčska 19/1844, 06601 Humenné
tel: +421915783020; +421908400999
e-mail:[email protected]
web: www.autoslalom.sk
HegCsi kft; H-6050 Lajosmizse, Görgey u. 13 Tel.: +36/30 365 69 46
Email: [email protected] ; Internet: www.oszak.hu
Povil Sport Race,
I-37036 S.Martino B.A. VR, Via Piave no 19/a Tel: +39/340 554 43 69;
Tel./Fax: +39/045 991 679 Email: [email protected] Internet:
www.slalomdibolca.it
CCR
07./0S.
05.
Kapuvár/HUN
(Coefficient 2)
2S./29.
05.
23. Puglia &
Lucania/ITA
(Coefficient 2)
25./26.
06.
BaJa
23./24.
07.
Gyula/HUN
(Coeff. 2)
Carpathia/POL
(Coeff. 2)
Navigátor Sportmédia Kft., H-1031 Budapest, Nánási út 37-39
Tel.: +36/30 221 15 83; Email: [email protected] Internet:
www.tereprali.hu
Sports Marketing & Management srl
ITA-85025 Melfi PZ, Contrada Maddalena snc
Tel. +39/0972 782 42, Fax. +39/0972 7620 Email :
[email protected] Internet: www.autodromolucano.it
Automobilklub Dolina Sanu LOK
ul. Energetyków 5, PL 37-450 Stalowa Wola
Tel. +48/502 162 090
Email: [email protected] Internet: www.bajacarpathia.pl
Sólyom Team MSE, H-1123 Budapest, Alkotás u. 37,
Tel.: +36/30 664 09 01; Email: [email protected] Internet:
www.prohun.com
129
10./11.
09.
Baja Poland
Gorzow/POL
(Coeff. 2)
01./02.
10.
15./16.
10.
Vsetin/CZE
(Coeff. 1)
9. Baja
Slovakia/SVK
(Coeff. 2)
Automobilklub Gorzowski, PL-66-400 Gorzów Wlkp.,
ul. Kosynierów Gdynskich 78
Tel./Fax: +48/957359689, Email: [email protected] Internet:
www.automobilklubgorzowski.pl
Offroad4x4 klub v. ACR, CZE-755 01 Vsetin, Ohrada 1878
Tel.: +420/608 820 122 Email: [email protected]
Raid Adventure Team, SVK-851 06 Bratislava ,Vysehradska
7/A, Tel.: +421/2 63 53 30 893 Fax. +421/2 63 53 22 09
Email: raid-adventure @ raid-adventure .com Internet: www.raidadventure.com
1.10 Karting
09./10.
04.
04./05.
06.
03./04.
09.
24./25.
09.
130
Kecskemét/HU
N (2 races)
Vransko/SLO
Poznan/POL
Pista Azzurra,
Venedig/ITA
Kecskeméti Motorsport Egyesület; H-6000 Kecskemét, Monostori u. 3
Tel.: +36/30 822 68 19; Internet: www.gokart-palya.hu
AMZS, SI-1000 Ljubljana, Dunajska 128 Tel.: +386/1 53 05 230; Fax:
+386/1 53 05 410 Email: [email protected]
tba
Karting Club K.Race
I-30016 Jesolo VE, via Roma Destra no90 Tel.: +39/0421 972 471,
Fax: +39/0421 371 309 Email: [email protected]
2.
MSR
2.1
MSR autokros
7-8.5
MSR
Nordring (A)
Automobilsportclub RRC 13, Hrn. Albert, AUT-1140
Wien, Penzinger Straße 69/10
Tel.: +43/664 503 55 00, +43/650 310 16 89,
Fax: +43/18942040
Email: [email protected]; Internet: www.rrc13.at
14-15.5
CEZ, MSR
Môlča
Zdruzenie Grand Prix, Filakovskä Cesta, SVK-984 01
Lucenec Tel./Fax: +421/474 333 337
4-5.6
MSR
Humpolec
AMK "Zalesi" Humpolec v. ACR, CZ-396 01 Humpolec,
P.O.Box 10 Tel.: +420/777 655 290 Email:
[email protected]
11-12.6
MSR
Seghalom (H)
Kanizsa Autocross SE, H-8800 Nagykanizsa, Petofi
u.116,
Fax: +36/93 314 192
Email: [email protected]
9-10.7
MSR
Oslany
Motorsport Beckert n.o. Vlárska 10, Nemsovä Tel:
+421905312885, +421911643696 Tel./Fax: +421/38
7499228 Email: [email protected]
23-24.7.
MSR
Poříčí n.S. (CZ)
AMK Porici, CZ-257 21 Porici nad Sazavou
Tel. +420/602 324 566, 777 791 797; Fax: +420/241
932 086
Email: [email protected]
6-7.8
MSR
Turkeve (H)
Türkevei VSE, H-5420 Türkeve, Jözsef A. u. 23, Tel.:
+36/56 361 311, Fax: +36/56 361 439 Email:
[email protected]
2.2 SAP autokros
27.2
SAP
Oslany
Motorsport Beckert n.o. Vlárska 10, Nemsovä Tel:
+421905312885, +421911643696 Tel./Fax: +421/38
7499228 Email: [email protected]
27.3
SAP
Oslany
Motorsport Beckert n.o. Vlárska 10, Nemsovä Tel:
+421905312885, +421911643696 Tel./Fax: +421/38
7499228 Email: [email protected]
24.4
SAP
Oslany
Motorsport Beckert n.o. Vlárska 10, Nemsovä Tel:
+421905312885, +421911643696 Tel./Fax: +421/38
7499228 Email: [email protected]
14-15.5
SAP
Oslany
Motorsport Beckert n.o. Vlárska 10, Nemsovä Tel:
+421905312885, +421911643696 Tel./Fax: +421/38
7499228 Email: beckertova@wrcecko.sk
29.5
SAP
Oslany
Motorsport Beckert n.o. Vlárska 10, Nemsovä Tel:
+421905312885, +421911643696 Tel./Fax: +421/38
7499228 Email: beckertova@wrcecko.sk
16.6
SAP
Oslany
Motorsport Beckert n.o. Vlárska 10, Nemsovä Tel:
+421905312885, +421911643696 Tel./Fax: +421/38
7499228 Email: beckertova@wrcecko.sk
9-10.7
SAP
Môlča
Zdruzenie Grand Prix, Filakovskä Cesta, SVK-984 01
Lucenec Tel./Fax: +421/474 333 337
28.8.
SAP
Trenčín
Motorsport Beckert n.o. Vlárska 10, Nemsovä Tel:
+421905312885, +421911643696 Tel./Fax: +421/38
7499228 Email: beckertova@wrcecko.sk
25.9
SAP
Oslany
Motorsport Beckert n.o. Vlárska 10, Nemsovä Tel:
131
+421905312885, +421911643696 Tel./Fax: +421/38
7499228 Email: beckertova@wrcecko.sk
30.10
2.3
Motorsport Beckert n.o. Vlárska 10, Nemsovä Tel:
+421905312885, +421911643696 Tel./Fax: +421/38
7499228 Email: beckertova@wrcecko.sk
Oslany
SAP
PAO
28.04 – 01.05
MSR
Hungaroring
Fönix SE, H-2146 Mogyoröd, Pf. 27/2 Tel.: +36/28
44 4475, Fax: +36/28 44 4473
Email: race@foenixmse.hu
27 – 29.05.
MSR
Poznan
Automobilklub Wielkopolski, PL-62 081
Przezmierowo, ul.Wyscigowa 3
Tel.: ++48/61 814 35 11, Fax: ++48/61 868 22 68
Email: office@aw.poznan.pl
Internet: www.aw.poznan.pl
24 – 26.06
MSR
Slovakiaring
SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o.
800 Orechová Potôň 930 02
www.slovakiaring.sk
19 – 21.08
MSR
Slovakiaring
SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o.
800 Orechová Potôň 930 02
www.slovakiaring.sk
26 – 28.08
MSR
Panoniaring
23-25.09
21-22.10
2.4
MSR
Brno
Automotodrom Brno a.s.,
CZ-641 00 Brno, Jana Bozkova, PO Box 1
Tel.: +420/546 123 327, +429/605 205 161,
Fax: +420/546 123 328,
Email: bozkova@brno-circuit.cz
Medz. voľný
ESET 6
hours final
race
Slovakiaring
Racing Trevor
900 596 Rovinka 596
Tel: +421 949203255, +421 903419145
PAV
14.-15.05
MSR
2 pretek
St.Anton /A/
MIC-Scheibbs, AUT-3270 Scheibbs, Gaminger
Straße 8
Tel.: +43/680 20 58 748, Fax: +43/7322 100 22 7766
Email: mic.scheibbs@gmail.com
Internet: www.mic-scheibbs.at
04.-05.06
MSR
2 pretek
Moris Cup
Jahodná 2011
Autoklub Košice Hroncova 3, 040 01 Košice
tel.: +421/917 671 777
e-mail: autoklub@rallye.sk web: www.rallye.sk
25.-26.06
MSR
2 pretek
Dobšinský
kopec
Mesto Dobšiná, Jaroslav Oravec
SNP 554, 049 25 Dobšiná
Tel.: +421/587941320 Fax: +421/1587941651
dobsinskykopec@dobsina.sk
www.dobsina.sk/dobsinskykopec
23.-24.07
ME,MSR
Cena Slovenska
2011 - Baba
AST Presskam
Vápenka 4, 841 07 Bratislava
Tel: +421 2 64287155 Fax: +421 2 64287262
ast@presskam.sk
06.-07.08
CEZ,MSR
2 pretek
Jankov vŕšok
ZTŠČ Motorsport
K priehrade 786/3, 957 01 Bánovce n.B.
Tel.: +421/905484196;+421/905547859
Fax: +421(0) 387607780
132
jvrsok@jvrsok.sk; kois@autokois.com www.jvrsok.sk
27.-28.08
MSR
2 pretek
Brezno - Čierny
Balog
10.-11.09
MSR
2 pretek
Zaluz /PL/
24.-25.09
MSR
2 pretek
Motorsport Avanti – Miroslav Čiliak
SEAT - GAMO Novozámocká 67, 960 01 Zvolen
Ostrá Lúka
Tel: 0908 620818 Fax: 0455401793
e-mail: pav@brc.sk
2.5
Automobilklub Małopolski w Krośnie
ul. Kościuszki 49, 38-400 Krosno,
tel./fax. 00481343 21729 mobil . 0048 503 139 899
www.automalop.pl
e-mail: automalop@wp.pl
Kalendár - Národný pohár PAV
04.-05.06
NP
2 pretek
Moris Cup
Jahodná 2011
25.-26.06
NP
2 pretek
Dobšinský
kopec
06.-07.08
NP
2 pretek
Jankov Vŕšok
27.-28.08
NP
2 pretek
Brezno - Čierny
Balog
24.-25.09
NP
2 pretek
SEAT - GAMO
Ostrá Lúka
Autoklub Košice Hroncova 3, 040 01 Košice
tel.: +421/917 671 777
e-mail: autoklub@rallye.sk web: www.rallye.sk
Mesto Dobšiná, Jaroslav Oravec
SNP 554, 049 25 Dobšiná
Tel.: +421/587941320 Fax: +421/1587941651
dobsinskykopec@dobsina.sk
www.dobsina.sk/dobsinskykopec
ZTŠČ Motorsport
K priehrade 786/3, 957 01 Bánovce n.B.
Tel.: +421/905484196;+421/905547859
Fax: +421(0) 387607780
jvrsok@jvrsok.sk; kois@autokois.com
www.jvrsok.sk
Motorsport Avanti – Miroslav Čiliak
Novozámocká 67, 960 01 Zvolen
Tel: 0908 620818 Fax: 0455401793
e-mail: pav@brc.sk
133
2.6
Rally
01. - 03.04
MSR, MM
Start Autó
Rallye Eger
Laroco Kft., Veszprém a Auto Klub Košice
mobil: +421 917 671 777
e-mail: autoklub@rallye.sk , www.rallye.sk
29.4 - 01.5
MSR
SRP
Rally Prešov
SRS s.r.o. Prešov
mobil: +421 904 297 344, +421 903 651 320
e-mail: srs@srs.sk , www.rallypresov.srs.sk
20. - 22.05
MSR
SRP
Rally Tríbeč
M.R.T. Slovakia, s.r.o.
mobil: +421 905 388 466, +421 905 549 169
e-mail: info@rallytribec.sk
e-mail: info@melicoracing.sk , www.rallytribec.sk
08. - 10.07
MSR
SRP
BETI RACING
III. Rally
Lubeník
Obec Lubeník
mobil: +421 903 620 124
e-mail: altisracing@gmail.com ,www.obeclubenik.sk
05. - 07.08
CEZ,
MPL,MSR
Rajd
Rzeszowski
Automobilklub Rzeszowski a Auto Klub Košice
mobil: +421 917 671 777
e-mail: autoklub@rallye.sk www.rallye.sk
16 - 18.09
MSR
SRP
Rally Bratislava
Racing Team Bratislava
mobil: +421 905 561 567
e-mail: mmajlath@gmail.com
14 -16.10.
CEZ, MSR
Rally Košice
Autoklub Košice Hroncova 3, 040 01 Košice
tel.: +421/917 671 777
e-mail: autoklub@rallye.sk web: www.rallye.sk
2.7
Karting
09-10.04.
Dunajská Streda
AK SR
30.04 – 01.05
Vysoké Mýto
AK SR
04 – 05.06
Bruck
AK SR
25 – 26.06
Písek
AK SR
13 – 14.08
Sosnová
AK SR
03 – 04.09
Trebatice
AK SR
01 – 02.10
Dunajská Streda
AK SR
2.8
Slalom
26.03
MSR
II. AZ Pneu
Autoslalom –
Bojnice
Karma Bianca s.r.o. Trebíčska 19/1844, 06601
Humenné tel: 0915783020; 0908400999
e-mail:maros@autoslalom.sk
web: www.autoslalom.sk
01.05.
MSR
Šarišský
slalom - Prešov
Slovakia Rally System s.r.o.
Dargovská 3, 08001 Prešov
tel: 0904297344
e-mail:srs@srs.sk web: www.rallypresov.srs.sk
14.5.
MSR
IV. AZ Pneu
Autoslalom –
Trenčín
Karma Bianca s.r.o. Trebíčska 19/1844, 06601
Humenné tel: 0915783020; 0908400999
e-mail:maros@autoslalom.sk
web: www.autoslalom.sk
11.6
MSR
V. AZ Pneu
Autoslalom –
Púchov
Karma Bianca s.r.o. Trebíčska 19/1844, 06601
Humenné tel: 0915783020; 0908400999
e-mail:maros@autoslalom.sk
web: www.autoslalom.sk
134
02-.07.
MSR
Ruskovský
slalom Ruskov
Autoklub Košice Hroncova 3, 040 01 Košice
tel.: +421/ 55 625 6362 fax: +421/ 55 625 6362
e-mail: autoklub@rallye.sk web: www.rallye.sk
29.08
MSR
VIII. AZ Pneu
Autoslalom –
Púchov
Karma Bianca s.r.o. Trebíčska 19/1844, 06601
Humenné tel: 0915783020; 0908400999
e-mail:maros@autoslalom.sk
web: www.autoslalom.sk
15.09.
MSR
IX. AZ Pneu
Autoslalom –
Bojnice
Karma Bianca s.r.o. Trebíčska 19/1844, 06601
Humenné tel: 0915783020; 0908400999
e-mail:maros@autoslalom.sk
web: www.autoslalom.sk
2.9
Pohár SR Cross country rally
06. - 08.05
CEZ, PSR
Rabakosz Kupa, Kapuvar
Navigátor Sportmédia Kft., H-1031 Budapest,
Nánási út 37-39
Tel.: +36/30 221 15 83;
katalin@navigatormedia.hu www.tereprali.hu
24. - 26.06
CEZ, PSR
Baja Carpatia Rzesow
Automobilklub Dolina Sanu LOK
ul. Energetyków 5, PL 37-450 Stalowa Wola
Tel. +48/502 162 090
marek@yat.com.pl, www.bajacarpathia.pl
21. - 24.07
CEZ, PSR
Prohun 500 - Gyula
Sólyom Team MSE, H-1123 Budapest, Alkotás
u. 37,
Tel.: +36/30 664 09 01;
solyom@solyomteam.hu, www.prohun.com
09. - 11.09
CEZ, PSR
Baja Poland - Szczecin
Automobilklub Gorzowski, PL-66-400 Gorzów
Wlkp.ul. Kosynierów Gdynskich 78
Tel./Fax: +48/957359689, akgorzow@wp.pl
Internet: www.automobilklubgorzowski.pl
01. - 02.10
CEZ, PSR
CCR Vsetin
Offroad4x4 klub v. ACR, CZE-755 01 Vsetin,
Ohrada 1878
Tel.: +420/608 820 122, M.Chytka@seznam.cz
14. - 16.10
CEZ, PSR
Baja Slovakia
Raid Adventure team
Vysehradska 7/A Bratislava
Tel.: +421/26353308 Fax: +421/263532209
raid-adventure@raid-adventure.sk
2.10 Minikáry
30.04
SP
Rohožník
ZTŠČ Rohožník, Vladimír HUDEC,
Športová 2, 906 38 Rohožník 385/3
Tel.: 0905 518 218; 034 7765 233
Fax: 034 7765 606
01.05
MSR
Rohožník
ZTŠČ Rohožník, Vladimír HUDEC,
Športová 2, 906 38 Rohožník 385/3
Tel.: 0905 518 218; 034 7765 233
Fax: 034 7765 606
14.05
MSR
Košice
RALVEX MONT, a.s., Ing. Ľubomír PALKO,
Garbiarska 18, 040 01 Košice
Tel.: 0905 908 855 Fax: 055/6339611
ralvex@ke.psg.sk
15.05
SP
Košice
RALVEX MONT, a.s., Ing. Ľubomír PALKO,
Garbiarska 18, 040 01 Košice
Tel.: 0905 908 855 Fax: 055/6339611
ralvex@ke.psg.sk
135
28.05
SP
Hlohovec
AMK ZOTŠ Drôtovňa Hlohovec
Peter POLÁK, Inovecká 37, 920 01 Hlohovec
Tel.: 0903 238 094 7363336 Fax: 033/7363363
polak@drotovna.sk
29.05
MSR
Hlohovec
AMK ZOTŠ Drôtovňa Hlohovec
Peter POLÁK, Inovecká 37, 920 01 Hlohovec
Tel.: 0903 238 094 7363336 Fax: 033/7363363
polak@drotovna.sk
11.06
MSR
Hlubočky
12.06
SP
Hlubočky
25.06
SP
Hrušov
Minikárklub Nitra
Ivan Čitáry, Škultétyho 38, 949 11 Nitra
Tel.: 037/7733392; 0905 314028
ivan.citary@uniag.sk
26.06
MSR
Hrušov
Minikárklub Nitra
Ivan Čitáry, Škultétyho 38, 949 11 Nitra
Tel.: 037/7733392; 0905 314028
ivan.citary@uniag.sk
27.08
MSR
Sklabiňa
MOTO BABY KLUB Žilina
Ľuboš BLANÁR, Jaseňová 30, 010 01 Žilina
Tel.: 0904 597 949 Fax: 041/5681290
blanar@efc.sk
28.08
SP
Hrušov
Minikárklub Nitra
Ivan Čitáry, Škultétyho 38, 949 11 Nitra
Tel.: 037/7733392; 0905 314028
ivan.citary@uniag.sk
10.09
SP
Albrechtice
AK Albrechtice
AK Albrechtice
11.09
MSR
Albrechtice
18.09
SP
Rožnov p. Radhoštěm
2.11 Drift
28.05
Pezinská Baba
Asociácia Slovenských Drifterov o.z.
Farského 12, 85101 Bratislava
tel: 0915783020
web: www.drifting.sk mail. drifting@drifting.sk
25.06
Letisko Piešťany
Asociácia Slovenských Drifterov o.z.
Farského 12, 85101 Bratislava
tel: 0915783020
web: www.drifting.sk mail. drifting@drifting.sk
2-3.7.
Prešov – 2 preteky
HArt Pro, s.r.o. produkčná spoločnosť
Račianska 95, 831 02 Bratislava
tel.: +421 905 695 462 email: hudak@hartpro.sk
03.09.
Pezinská Baba
Asociácia Slovenských Drifterov o.z.
Farského 12, 85101 Bratislava
tel: 0915783020
web: www.drifting.sk mail. drifting@drifting.sk
VV SAMŠ si vyhradzuje právo zmeny termínu alebo zrušenia podujatia. Zmeny budú
aktualizované na web stránke SAMŠ.
136
Download

tu si ju môžete celú pozrieť