Ovládací panel pro nastavení a
monitorování funkce interního
teplotního regulátoru modulu
UTI-INV-xx
TECHNICKÝ
MANUÁL
UTI-ATWD
ovládací panel
POUŽITÍ
Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému a servisnímu nastavení modulu UTIINV-xx (dále jen modul) a k monitorování chodu jednoduchých chladících a topících systémů s
inverterovými venkovními jednotkami Fujitsu-General, osazených tímto modulem.
Dodržení montážních pokynů, uvedených v této dokumentaci, je nezbytné pro zajištění technických
parametrů spolehlivého provozu.
Veškeré montážní práce, spojené s instalací a připojením modulu, smí provádět jen osoba s kvalifikací v
oboru montáže a servisu klimatizační techniky Fujitsu, oprávněná k práci na elektrickém a
chladicím zařízení.
OBSAH DODÁVKY
A.
B.
C.
D.
Ovládací panel UTI-ATWD
Připojovací převodník
Krycí rámeček (barva polar white)
Dekorativní rámeček (barva silver)
1234
A
B
C
D
INSTALACE
Modul má krytí IP20. Mechanické provedení umožňuje jeho monáž do panelu nebo do
elektroinstalační krabice. Umístěn by měl být přednostně v interiéru. Je možná i montáž uvnitř
rozvaděče, umístěného v exteriéru, pokud tento poskytuje dostatečnou ochranu proti působení
povětrnosti..
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
POZOR! Veškeré montážní práce mohou být prováděny pouze na zařízení, vypnutém od
elektrického napájení.
1.
2.
Připojte konektor propojovacího adaptéru do systémového
konektoru modulu UTI-INV-xx.
Propojte svorky adaptéru 1 až 4 se shodně označenými
svorkami panelu 1 až 4 pomocí 4-pramenného kabelu. V
případě, že je propojovací vedení delší než 0,5 m, použijte 4pramenného stíněný kabel. Stínění kabelu připojte na svorku
1. Maximální délka kabelu je cca 10m. Kabel by měl být
veden v dostatečné vzdálenosti od jiných elektrických vedení.
Nesmí být veden souběžně s jakýmkoliv silovým vedením!
4
3
2
1
POZOR! Dbejte na správné vzájené propojení svorek označených shodnými čísly na obou koncích
propojovacího kabelu. Záměna vodičů může způsobit nefunkčnost nebo poškození obou přístrojů.
PROVOZNÍ REŽIMY
Panel umožňuje dva režimy činnosti: sledovací (monitorovací) a nastavovací.
-
Sledovací (monitorovací) režim: Základní provozní mód zobrazující stav systému a hodnoty
provozních parametrů. Opakovaným stisknutím tlačítka „šipka dolů“ se postupně zobrazují
jednotlivá okna. Jejich popis je uveden tabulce, současně s hodnotami výchozích parametrů.
-
Nastavovací režim: Stiskutím a podržením tlačítka „šipka dolů“ se sledovací režim změní na
nastavovací. Opakovaným stisknutím tlačítka „šipka dolů“ se postupně zobrazují jednotlivá okna.
Hodnoty jednotlivých parametrů lze měnit pomocí tlačítek „šipka doleva“ and „šipka doprava“.
Potvrzení a uložení se provede přepnutím do sledovacího režimu, stisknutím a podržením tlačítka
„šípka dolů“. Popis jednotlivých oken je uveden tabulce, současně s hodnotami výchozích
parametrů.
NASTAVENÍ INTERNÍHO REGULÁTORU TEPLOTY
Parametry jsou z výroby nastaveny na tyto hodnoty:
1.
Limitní teploty vnitřního výměníku (čidlo UTI-ETS-A): režim chlazení MinVymCh T= +5°C, režim
topení MaxVymTp T= +50°C (+60°C u typu HighPower).
2.
Regulátor vnitřní teploty vzduchu nebo topné vody (čidlo UTI-ETS-B): režim chlazení Chlazeni
T= +10°C, režim topení Topeni T= +40°C.
3.
Konstanta regulace RegKonst K=5 (K=2 u typu AOYG). Jeden stupeň nastavení odpovídá
hodnotě 7,5 sekund (15 sekund u typu AOYG) na jeden krok požadavku na výkon. Při nižší
hodnotě je rychlejší odezva regulace na změnu teploty čidla, při vyšší hodnotě je odezva
pomalejší. Pozor, hodnotu K=0 nepoužívejte, odpovídá hodnotě K=255 a odezva je pak velmi
pomalá!
Hodnoty parametrů lze změnit po přepnutí do nastavovacího režimu.
Pro správnou funkci regulace je třeba, aby teplotní interval limitů čidla UTI-ETS-B ležel uvnitř intervalu
mezi limity čidla UTI-ETS-A.
Pásmo lineární regulace obou čidel je +- 1°C. Např. je-li teplota čidla o 1°C nižší než limitní teplota (pro
režim chlazení), je generován požadavek na 0% výkonu. Při teplotě čidla o 1°C vyšší, je
generován požadavek, odpovídající analogové hodnotě napětí na vstupu ON modulu (v rozsahu
0-10V). V pásmu mezi těmito teplotami se požadavek na výkon mění lineárně.
Pro nastavení konfigurace regulátoru a případné adresování dalších teplotních čidel UTI-ETS je nutno
použít PC a monitorovací a servisní software UTI-SW.
OBSLUHA UTI-ATWD-CZ
Mód nastavení
Stisknutím a přidržením tlačítka "šipka dolů" se změní mód Monitorování na mód Nastavení.
Opakovaným stisknutím tlačítka "šipka dolů" se postupně zobrazují jednotlivá okna.
Nastavení jednotlivých hodnot se provádí tlačítky "šipka doleva" a "šipka doprava".
Potvrzení a uložení změn proběhne přepnutím do módu Monitorování, stisknutím a přidržením tlačítka
"šipka dolů".
Ruční ovládání Start / Stop a Chlazení / Topení tlačítky ovládacího panelu:
Pozn.: Modul musí mít povoleno SW ovládání pomocí servisního programu nebo na objednávku.
Start / Stop: Při zobrazené úvodní obrazovce (okno 1) se stiskem tlačítka "šipka doprava" cyklicky mění
nápis "Vypnuto" a "Zapnuto".
Chlazení / Topení: Při zobrazené úvodní obrazovce (okno 1) se stiskem tlačítka "šipka doleva" cyklicky
nátis mění "Chlazení" a "Topení".
Ke změně stavu venkovní jednotky dojde bezprostředně po změně nápisu na displeji.
Uložení změny stavu je automatické. Zobrazení aktuálního stavu je v okně 14.
Parametry základního módu:
Základní mód regulátoru slouží k regulaci teploty média snímané čidlem ETS-B.
K nastavení regulace v základním módu slouží tyto parametry (ostatní parametry jsou v tomto módu
neaktivní):
Tvnitrni T= Skutečná teplota média (vzduchu, vody) měřená čidlem ETS-B
Chlazeni T= Požadovaná teplota média (vzduchu, vody) měřená čidlem ETS-B při použití systému pro
chlazení
Topeni T= Požadovaná teplota média (vzduchu, vody) měřená čidlem ETS-B při použití systému pro
topení
MinVymCh T=, MaxVymTp T= Teplotní limity vnitřního výměníku, měřené čidlem ETS-A, pro režimy
chlazení a topení.
Interval teplot čidla ETS-B musí být nastaven uvnitř intervalu teplot čidla ETS-A.
RegKonst K= Časová konstanta teplotní regulace. Vyšší hodnota znamená pomalejší reakci změny
výkonu na změnu snímané teploty, nižší hodnota
znamená rychlejší změnu výkonu. Příliš nízká hodnota může způsobit teplotní překmity až nestabilitu
regulační soustavy.
Základní zapojení pro aplikace chlazení a topení
Zapojení modulu UTI-INV-xx pro aplikace chlazení a topení, s využitím interního regulátoru teploty, snímané
čidlem ETS-B. Jeho tovární nastavení je +10°C pro chlazení a +40°C pro topení, s možností změny nastavení
pomocí ovládacího panelu UTI-ATWD, nebo pomocí servisního programu. Vstupem ON lze externě ovládat
Start a Stop systému, popř. blokování chodu. Vstupem H/C je možno přepínat režimy Topení a Chlazení.
(Ovládání pomocí externích vstupů musí být povoleno v nastavení interního regulátoru). Teplotní ochrana
výměníku je nastavena pomocí teplotních limitů čidla ETS-A, jejich tovární nastavení je +5°C pro chlazení
a +50°C pro topení.
Výstup
"Odtávání"
Výstup
! POZOR! Dodržujte správné zapojení
(230 VAC/
"Chod kompresoru"
propojovacích vodičů mezi modulem
max.
0.4A)
(230 VAC/ Výstup
a venkovní jednotkou!
max.
1,6A)
Ovládací panel ATWD
Při chybném zapojení hrozí poškození
"Porucha"
(viz samostatný návod)
modulu a elektroniky venkovní jednotky!
(230
VAC/
Propojovací kabel
max. 0.4A)
(3x Cu 1,5-2,5 mm2 )
UTI-ATWD
L = fázový vodič
N = nulový vodič
Svorkovnice venkovní jednotky
C = komunikace
Přívod napájení
L N
červený
bí ý
černý
bí ý
černý
N C
ze ený
(Specifikace
napájecího přívodu
viz dokumentace
příslušné venkovní
jednotky)
1 2 3
L
Vstup ON2
“Blokování chodu”
(230 VAC/1mA)
V továrním nastavení
neaktivní,aktivace
pomocí ATW-SW,
nebo na objednávku.
Tab.1: Indikační cyklus 2-barevné LED
b) typy AOYA, AOYR, AOYD, AOYG, HP
a) typ AOY
Výkonový krok
14 (100%)
13
12
11
10
9
8
7 (50%)
6
5
4
3
2
1
0 (stop)
funkce
chlaz.
topení
Indikační cyklus
Výkonový krok
15 (100%)
14
13
12
11
10
9
8
7 (50%)
6
5
4
3
2
1
0 (stop)
funkce
chlaz.
topení
ZAP. = Chod
VYP. = Stop
ZAP. = Topení
VYP. = Chlazení
Pozn.: Délka indikačního cyklu modulů AOYG je 15 s,
u ostatních typů modulů je 7,5 s.
ETS-A – čidlo teploty vnitřního výměníku (povinné).
Musí být umístěno tak, aby snímalo průměrnou
teplotu výměníku (přibližně uprostřed jeho délky).
Podmínkou správné funkce je dobrý teplotní
kontakt mezi čidlem a výměníkem.
ETS-B – čidlo pro regulaci teploty.
(např. snímání prostorové teploty,
nasávaného vzduchu, vody apod.)
TABULKA PARAMETRŮ A ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ UTI-INV-xx
při použití ovládacího panelu UTI-ATWD-CZ
Okno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Symbol:
I
O
E
viz Tab.2
O
W
H
viz Tab.2
Tvnitrni
I=
Tvenkov
O=
Tvymenik
E=
Tot.voda
W=
T TUV
H=
RegKonst
K=
MinVymCh
T=
MaxVymTp
T=
Chlazeni
T=
Topeni
T=
FunkcniM
M=
Topeni /
Chlazeni
FunkcniM2
Parametr:
Vnitřní teplota
Venkovní teplota
Teplota výměníku
Požad. výkon
Venkovní teplota
Teplota topné vody
Teplota TUV
Požad. výkon
Popis funkce:
Hodnota čidla ETS-B
Hodnota čidla ETS-H
Hodnota čidla ETS-A
Požadovaný výkon kompresoru
Hodnota čidla ETS-H
Hodnota čidla ETS-C
Hodnota čidla ETS-D
Požadovaný výkon kompresoru
0 ~ 63
-
Hodnota čidla ETS-B
Venkovní teplota
0 ~ 63
-
Hodnota čidla ETS-H
Teplota výměníku
0 ~ 63
-
Hodnota čidla ETS-A
Teplota topné vody
0 ~ 63
-
Hodnota čidla ETS-C
Teplota TUV
0 ~ 63
-
Hodnota čidla ETS-D
Časová konstanta
1 ~ 255
5
Časová konstanta regulátoru
Limit vým. chlazení
0 ~ 63
+5°C
Limit vým. topení
0 ~ 63
Pož. tepl. chlazení
0 ~ 63
+10°C
Požadovaná teplota čidla B při chlazení
Pož. tepl. topení
0 ~ 63
+40°C
Požadovaná teplota čidla B při topení
1 ~ 255
Start / Stop
Vypnuto / Zapnuto
viz tab. 1
Indikace kódu nastavení V1
Ruční ovládání Start/Stop pomocí tlačítek
Ruční ovládání Topení/Chlazení pomocí tlačítek
Funkční mód 2
1 ~ 255
viz tab. 1
Indikace kódu nastavení V2
Ekvit. teplota pro -20°C
0 ~ 63
50°C
Nastavení bodu ekvitermní křivky pro venkovní teplotu -20°C
Ekvit. teplota pro -12°C
0 ~ 63
45°C
Nastavení bodu ekvitermní křivky pro venkovní teplotu -12°C
Ekvit. teplota pro -4°C
0 ~ 63
40°C
Nastavení bodu ekvitermní křivky pro venkovní teplotu -4°C
Ekvit. teplota pro +4°C
0 ~ 63
35°C
Nastavení bodu ekvitermní křivky pro venkovní teplotu +4°C
Ekvit. teplota pro +12°C
0 ~ 63
30°C
Nastavení bodu ekvitermní křivky pro venkovní teplotu +12°C
Ekvit. teplota pro +20°C
0 ~ 63
25°C
Nastavení bodu ekvitermní křivky pro venkovní teplotu +20°C
Útlum topení
-63 ~ 0
+0,0°C
Posun požadované teploty externím signálem
Teplota vody chlazení
0 ~ 63
+5,0°C
Požadovaná teplota v režimu chlazení
Útlum chlazení
0 ~ 63
+0,0°C
Posun požadované teploty externím signálem
Ruční ovládání chodu
Min. teplota čidla A (výměníku) při chlazení
+50°C (HP=60°C) Max. teplota čidla A (výměníku) při topení
-15°C (HP=-20°C)Nastavení limitní teploty bivalentního zdroje
Teplota bivalence
-63 ~ +63
Max. výkon ohřevu TUV
0 - 100%
100%
Limit výkonu kompresoru při ohřevu TUV
Min. tepl. ohřevu TUV
0 ~ 63
40°C
Teplotní limit pro ohřev TUV (teplota zapnutí ohřevu)
Max. tepl. ohřevu TUV
0 ~ 63
50°C
Teplotní limit pro ohřev TUV (teplota vypnutí ohřevu)
Max. čas ohřevu TUV
1 ~ 255
20 min.
Max. výkon topení
0 - 100%
100%
Limit výkonu kompresoru při topení
Max. výkon chlazení
0 - 100%
100%
Limit výkonu kompresoru při chlazení
Takto zvýrazněné položky nejsou aktivní v základním módu V1 modulu UTI-INV-xx.
Funkční módy M a M2 nelze změnit.
Tab. 1
AOY type
AOYA type
AOYR type
AOYD type
Tovární nastav.
-
Vnitřní teplota
Funkční mód 1
Ekvit-20
T=
Ekvit-12
T=
Ekvit-4
T=
Ekvit+4
T=
Ekvit+12
T=
Ekvit+20
T=
UtlumTop
U=
TvodyCl
T=
UtlumChl
U=
TupBival
T=
VykonTUV
P=
Tmin TUV
T=
Tmax TUV
T=
Cas TUV
t=
MaxVykTo
P=
MaxVykCl
P=
Rozsah hodnot:
0 ~ 63
-63 ~ +63
-63 ~ +63
0 - 100%
-63 ~ +63
0 ~ 63
0 ~ 63
0 - 100%
34
163
35
162
Tab. 2:
Formát symbolu:
mxxx
kde
m = mód
(T – topení, C – chlazení, D - odmrazení, H - TUV )
xxx =
požadavek na výkon 000 až 100%
Symbol může zobrazovat i další stavy systému:
BivL - bivalent I. Stupeň
BivH - bivalent II. Stupeň
Shdo – stop dle HDO
U těchto symbolů není zobrazována hodnota výkonu.
Časový limit pro ohřev TUV (v minutách)
Download

uti-atwdpdf - IMPROMAT KLIMA