AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
Bezpečnostní pokyny
Před instalací a uvedením regulátoru výkonu do provozu si prosím pečlivě
přečtěte bezpečnostní pokyny a tento provozní návod.
Povinnost instruktáže
Předložené bezpečnostní pokyny a provozní návod si musíte pečlivě přečíst
před montáži, instalací a prvním uvedením přístroje Thyro-P do provozu.
Tento provozní návod je součástí regulátoru výkonu Thyro-P.
Provozovatel tohoto přístroje je zavázán dát tento provozní návod bez omezení
k dispozici všem osobám, které přístroj Thyro-P přepravují, uvádějí do provozu,
provádí údržbu nebo jiné práce.
Podle zákona o odpovědnosti za vady výrobku přísluší výrobci povinnost
poučení a varování před:
- použitím výrobku jinak než odpovídá jeho určení
- zbytkovým rizikem výrobku
- před chybnou obsluhou a jejími následky.
Cílem těchto informací je varovat uživatele přístroje, chránit jej a jeho zařízení.
Použití výrobku podle jeho určení
•
•
•
•
•
Tyristorový regulátor výkonu je zařízení, které se může použít k řízení a
regulaci elektrické energie v průmyslových jednofázových nebo trojfázových
střídavých sítích.
Tyristorový regulátor výkonu se smí provozovat nejvýše s maximálně
přípustnou jmenovitou hodnotou zátěže podle údajů na typovém štítku.
Tyristorový regulátor výkonu se smí provozovat jen ve spojení s
předřazeným vhodným síťovým odpojovačem (např. spínač, dodržte
požadavky EN IEC 60950).
Tyristorový regulátor výkonu není samostatně schopen provozu a musí se
projektovat podle zamýšleného použití tak, aby se minimalizovalo zbytkové
riziko.
Tyristorový regulátor výkonu se smí používat jen ve smyslu výrobcem
uvažovaného použití, jinak může vzniknout nebezpečí ohrožení osob (např.
úraz elektrickým proudem, popálení) a zařízení (např. přetížení).
Zbytkové riziko výrobku
•
Také při použití výrobku k účelu, ke kterému byl zhotoven, může při závadě
dojít k tomu, že tyristorový regulátor výkonu již nebude provádět řízení
proudů, napětí a výkonu v silovém obvodu.
Při zničení výkonových prvků (např. zkrat nebo přerušení) jsou např. možné
následující případy: přerušení proudu, půlvlnný provoz, trvalý průchod energie.
Jestliže nastane tento případ, pak se napětí a proudy zátěže budou odvozovat z
fyzikálních parametrů celého proudového okruhu. Projekt celého zařízení musí
zabezpečit, aby nevznikly nekontrolovatelně velké proudy, napětí nebo výkony.
Nelze vyloučit, že při provozu tyristorového regulátoru nebudou jiné spotřebiče
2
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
vykazovat anomálie svého chování. Musíte vzít do úvahy zpětné vlivy na síť
závislé na druhu provozu.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
I když je tyristorový regulátor vypnutý, není obvod zátěže odpojený od napájecí
sítě.
Chybné ovládání a jeho následky
Při chybném ovládání se mohou na tyristorovém regulátoru výkonu nebo na
zátěži vyskytnout vyšší než předpokládané výkony, napětí nebo proudy. Tím
může dojít k poškození regulátoru výkonu nebo zátěže. Zvláště je nepřípustné
měnit parametry nastavené ve výrobním závodě tak, aby došlo k přetížení
regulátoru výkonu.
Doprava
Tyristorové regulátory výkonu se smí přepravovat jen v originálním balení
(poskytuje ochranu proti nárazům, úderům a znečištění).
Montáž
Jestliže tyristorový regulátor přemístíte ze studeného prostředí do prostředí o
pokojové teplotě, může dojít k výskytu orosení. Před uvedením do provozu musí
být tyristorový regulátor zcela suchý. Proto musíte před uvedením do provozu
přístroj aklimatizovat po dobu alespoň dvou hodin.
• Přístroj se montuje ve svislé poloze.
Zapojení regulátoru výkonu
Před připojením přístroje k síti se musí na typovém štítku zkontrolovat údaje o
síťovém napětí.
• Elektrické připojení regulátoru se provádí na označených svorkách
patřičného průřezu s odpovídajícími šrouby.
Provoz
Tyristorový regulátor výkonu je možné připojit na síť jen tehdy, jestliže je
bezpečně vyloučeno ohrožení osob a zařízení, zvláště také v oblasti zátěže.
• Chraňte přístroj před prachem a vlhkostí.
• Nezakrývejte větrací otvory.
3
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
Údržba, opravy, poruchy
Symboly, používané v následujícím textu, jsou vysvětlené v kapitole
Bezpečnostní pokyny.
NEBEZPEČÍ
Při výskytu kouře, zápachu a požáru okamžitě uveďte regulátor
výkonu do beznapěťového stavu.
NEBEZPEČÍ
Před prováděním údržby nebo oprav musíte regulátor výkonu
odpojit od všech vnějších zdrojů napětí a zajistit proti opětnému
připojení. Po odpojení se musí počkat alespoň jednu minutu na
vybití odrušovacích kondenzátorů. Vhodnými měřícími přístroji
musíte ověřit beznapěťový stav přístroje. Tyto činnosti smí
provádět pouze osoby s elektrotechnickou kvalifikací. Musíte
dodržet národní elektrotechnické předpisy.
NEBEZPEČÍ
Tyristorový regulátor výkonu obsahuje napětí, která mohou být
životu nebezpečná. Zásadou je, že opravy přístroje mohou
provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci .
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
I po odpojení od napájecí sítě mohou kondenzátory obsahovat
nebezpečně vysokou hodnotu energie.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
I když je tyristorový regulátor vypnutý, není obvod zátěže
odpojen od napájecí sítě.
POZOR:
Různé díly výkonové části jsou přišroubovány přesným kroutícím
momentem. Z bezpečnostních důvodů musí opravu výkonové
části provádět AEG Power Supply Systems.
4
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
Obsah
1.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
7
Bezpečnostní ustanovení
9
Pokyny k předloženému provoznímu návodu a Thyro-P
12
15
Funkce Thyro-P
18
PŘEHLED TYPŮ PROVOZU ............................................................ 18
ZPRACOVÁNÍ ŽÁDANÉ HODNOTY ................................................... 19
DRUHY REGULACE ....................................................................... 22
Regulační veličiny .................................................................... 23
SIGNALIZACE ............................................................................... 24
Signalizace LED ...................................................................... 24
Relé poruchové signalizace K1 - K2 - K3 ................................ 24
MONITOROVÁNÍ ........................................................................... 26
Monitorování zátěže ................................................................ 26
Monitorování ventilátorů .......................................................... 30
Obsluha
3.1.
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.2.
3.3.
3.4.
4.
Seznam vyobrazení a tabulek
VŠEOBECNÉ INFORMACE.............................................................. 15
ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI ................................................................. 15
TYPOVÉ OZNAČENÍ ...................................................................... 17
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1
2.4.
2.4.1
2.4.2
2.5.
2.5.1
2.5.2
3.
2
Úvod
1.1.
1.2.
1.3.
2.
Bezpečnostní pokyny
30
MÍSTNÍ OVLÁDACÍ A ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA (LBA) ..................... 30
Funkce tlačítek LBA ................................................................. 31
Hlavní menu LBA ..................................................................... 33
Podmenu LBA.......................................................................... 34
Funkce kopírování při použití LBA ........................................... 45
Zobrazení provozních stavů .................................................... 45
Spojnicový (liniový) diagram .................................................... 46
Poslední funkce ....................................................................... 47
Stavový řádek .......................................................................... 47
Podmenu LBA chráněná heslem ............................................. 47
SADA PRO MONTÁŽ DO SKŘÍNĚ (SEK)........................................... 48
THYRO-TOOL FAMILY ................................................................... 48
DIAGNOSTIKA PORUCH A CHYBOVÁ SIGNALIZACE .......................... 51
Externí přípojná místa
53
NAPÁJENÍ PŘÍSTROJE THYRO-P.................................................... 53
NAPÁJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY A70................................................... 53
NAPÁJENÍ VENTILÁTORU............................................................... 54
RESET ....................................................................................... 54
5
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
4.4.1
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
5.
RESET pomocí software ......................................................... 54
ZABLOKOVÁNÍ REGULÁTORU ........................................................ 54
POTVRZENÍ (QUIT) ....................................................................... 55
VSTUPY ŽÁDANÉ HODNOTY .......................................................... 55
VSTUP ASM ................................................................................ 56
ANALOGOVÉ VÝSTUPY ................................................................. 56
MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU ............................................. 56
MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR NAPĚTÍ ............................................... 57
DALŠÍ PŘÍPOJNÁ MÍSTA A SVORKOVNICE ..................................... 59
SYNCHRONIZACE ....................................................................... 60
OSAZOVACÍ PLÁN ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY ............................................ 62
Interface
63
5.1. INTERFACE RS 232 ..................................................................... 64
5.2. INTERFACE PRO OPTICKÉ VLÁKNO ................................................ 66
5.2.1 Systém rozvodu optického vlákna ........................................... 66
5.3. VOLITELNÉ INTERFACE SBĚRNIC ................................................... 69
5.3.1 Profibus - DPV1 ....................................................................... 69
5.3.2 Modbus RTU ............................................................................ 73
5.3.3 DeviceNet ................................................................................ 74
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
Optimalizace síťové zátěže
75
METODA SYT-9 ........................................................................... 75
SYNCHRONIZACE POMOCÍ SOFTWARE ........................................... 75
METODA ASM (PATENTOVÁNO).................................................... 76
Připojovací schéma
78
JEDNOFÁZOVÉ PROVEDENÍ........................................................... 78
DVOJFÁZOVÉ PROVEDENÍ............................................................. 79
TROJFÁZOVÉ PROVEDENÍ ............................................................. 80
Zvláštní upozornění
81
MONTÁŽ ...................................................................................... 81
UVEDENÍ DO PROVOZU ................................................................. 81
SERVIS........................................................................................ 82
KONTROLNÍ SEZNAM .................................................................... 82
Přehled typů
84
9.1.
9.2.
9.3.
TYPOVÁ ŘADA 400 V ................................................................... 84
TYPOVÁ ŘADA 500 V ................................................................... 86
TYPOVÁ ŘADA 690 V ................................................................... 87
10.
Technické údaje
89
11.
Rozměrové výkresy
94
12.
Příslušenství a volitelné části
107
13.
Povolení a prohlášení o shodě
107
6
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
Seznam vyobrazení a tabulek
Obr. 1
Řídící charakteristika regulace napětí
20
Obr. 2
Součtová žádaná hodnota
21
Obr. 3
Přemostění poruchové signalizace při zapnutí
25
Obr. 4
Monitorování absolutní hodnoty
26
Obr. 5
Monitorování relativní hodnoty
27
Obr. 6
Místní ovládací a zobrazovací jednotka (LBA)
30
Obr. 7
Zobrazení provozních stavů
45
Obr. 8
Sada pro montáž do skříně
48
Obr. 9
Příklad uživatelského rozhraní software Thyro-Tool
Family
50
Obr. 10
Osazovací plán řídící jednotky A70
62
Obr. 11
Různá interface regulátoru Thyro-P
63
Obr. 12
Připojení Thyro-P na PC pomocí interface RS 232
65
Obr. 13
Osazení X10
65
Obr. 14
Převodník RS 232 / vláknová optiky
66
Obr. 15
Schéma systému vláknové optiky s LLV, Thyro-P a
PC
68
Obr. 16
Zásuvná jednotka Profibusu
70
Obr. 17
Zvláštní funkce motorový potenciometr (Motorpoti)
72
Obr. 18
Zvláštní vstupy
72
Obr. 19
Zásuvná jednotka interface Modbus
74
Obr. 20
Zapojení pro metodu ASM
76
Tab. 1
Chování regulátoru při změně zátěže
23
Tab. 2
Částečné přerušení zátěže při paralelně zapojený
topných tělesech, podproud, monitorování relativní
hodnoty
28
Tab. 3
Částečný zkrat sériově zapojených topných těles,
nadproud, monitorování relativní hodnoty
28
Tab. 4
Přehled druhů monitorování
29
Tab. 5
Funkce tlačítek LBA
31
Tab. 6
Hlavní menu
33
Tab. 7
Kopírovací funkce LBA
45
Tab. 8
Časová základna čárového diagramu
46
7
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
Tab. 9
Součásti stavového řádku
47
Tab. 10
Obsazení stavového registru
51
Tab. 11
Svorkovnice X1
53
Tab. 12
RESET
54
Tab. 13
Zablokování regulátoru
55
Tab. 14
Potvrzení
55
Tab. 15
Proudové transformátory
57
Tab. 16
Transformátory napětí
58
Tab. 17
Nastavení propojek na transformátoru napětí
58
Tab. 18
Svorkovnice X2 pro K1, K2 a K3
59
Tab. 19
Svorkovnice X5
59
Tab. 20
Svorkovnice X6
60
Tab. 21
Svorkovnice X7
60
Tab. 22
Synchronizační zásuvné propojky
61
Tab. 23
Vzdálenosti překlenuté vláknovou optikou
67
Tab. 24
Propojky nutné pro synchronizaci
69
Tab. 25
Zapojení konektoru X21
71
8
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
> Bezpečnostní ustanovení
Důležité pokyny a vysvětlivky
Pro zajištění ochrany zaměstnanců a udržení provozní pohotovosti zařízení je
zapotřebí provádět ovládání a údržbu podle předpisů a rovněž je nezbytné
dodržet uvedené bezpečnostní pokyny. Veškerý personál, který přístroje
montuje, demontuje, uvádí do provozu, obsluhuje a opravuje, musí znát tyto
bezpečnostní pokyny a dodržovat je. Veškeré práce mohou provádět jen
speciálně vyškolení odborníci se stanoveným vhodným nářadím, přípravky,
zkušebními prostředky a spotřebním materiálem v řádném stavu.
V předloženém provozním návodu jsou důležité pokyny zvýrazněny pomocí
pojmů NEBEZPEČÍ, POZOR, POZNÁMKA a také dále vysvětlených piktogramů.
NEBEZPEČÍ
Tento pokyn označuje pracovní a provozní postupy, které se musí
přesně dodržet, aby se vyloučilo ohrožení osob.
POZOR
Tento pokyn označuje pracovní a provozní postupy, které se musí
přesně dodržet, aby se zabránilo poškození nebo zničení
regulátoru výkonu Thyro-P nebo jeho částí.
i
POZNÁMKA
Zde budou uvedeny odkazy na technické požadavky a dodatečné
informace, které by uživatel měl dodržet.
Předpisy pro bezpečnost při práci
Bezpodmínečně musíte dodržet národní bezpečnostní předpisy země, ve které
je přístroj instalován a všeobecně platná bezpečnostní pravidla.
NEBEZPEČÍ
Před zahájením všech prací na spínaném síťovém zdroji se musí
dodržet tato bezpečnostní pravidla:
•
•
•
•
•
vypnout přístroj do beznapěťového stavu
zajistit proti opětnému zapnutí,
překontrolovat odpojení přístroje od napájecí sítě,
uzemnit a zkratovat,
zakrýt nebo ohradit všechna sousední části přístroje, která jsou pod
napětím.
Kvalifikovaný personál
Pouze kvalifikovaný personál, ovládající nyní platné bezpečnostní a zřizovací
předpisy, smí přemísťovat, instalovat, zapojovat, uvádět do provozu, provádět
9
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
údržbu a obsluhovat tyristorový regulátor Thyro-P. Všechny práce musí
kontrolovat příslušný zodpovědný odborný pracovník.
Odborníci musí být pro potřebné činnosti pověřeni bezpečnostním technikem
zařízení.
Odborníci jsou osoby, které
- mají patřičné vzdělání a zkušenosti v dané pracovní oblasti,
- znají nyní platné normy, předpisy, pokyny a předpisy pro bezpečnost práce,
- byli poučeni o způsobu činnosti a podmínkách provozu tyristorového
regulátoru Thyro-P,
- jsou schopni rozpoznat nebezpečí a zabránit mu.
Bezpečné provádění prací
Pokud je nezbytné pro provedení údržby a opravy nebo jiné práce odstranit
bezpečnostní zařízení, musí se před tím provést nezbytná provozní opatření.
Bezpečné provádění prací též znamená, že upozorníte spolupracovníky, pokud
chybně postupují, a zjištěné nedostatky nahlásíte příslušným místům nebo
osobám.
Účel použití
NEBEZPEČÍ
Tyristorový regulátor výkonu je možné používat jen ve smyslu jeho
očekávaného použití (podívejte se na oddíl stejného jména v
kapitole Bezpečnostní pokyny) jinak může vzniknout ohrožení
osob (např. úraz elektrickým proudem, popáleniny) nebo zařízení
(např. přetížení).
Všechny neautorizované přestavby a změny přístroje Thyro-P, použití
náhradních a vyměnitelných součástí, které nebyly schváleny firmou AEG PS a
každé jiné použití přístroje Thyro-P nejsou dovoleny.
Osoba, odpovědná za zařízení musí zabezpečit, že:
- bezpečnostní pokyny a provozní návody jsou k dispozici a dodržují se,
- dodržují se provozní podmínky a technické údaje,
- používají se ochranná zařízení,
- provádí se předepsané údržbářské práce ,
- pokud se vyskytnou neobvyklá napětí, hluk, vyšší teploty, kmitání nebo
podobné jevy, budou pracovníci údržby bezodkladně vyrozuměni, aby zjistili
příčiny nebo bude přístroj Thyro-P okamžitě vypnut.
Tento provozní návod obsahuje všechny informace, které potřebuje odborný
personál pro použití tyristorového regulátoru Thyro-P.
Doplňkové informace a pokyny pro nekvalifikovaný personál nebo pro použití
přístroje Thyro-P mimo průmyslová zařízení nejsou obsaženy v tomto provozním
návodě.
Záruka výrobce platí jen při respektování a dodržení tohoto provozního návodu.
10
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
Ručení
Výrobce nepřebírá žádnou záruku, pokud bude přístroj Thyro-P použitý pro
aplikace, které výrobce nepředvídal. Odpovědnost za případně potřebná
opatření pro vyloučení úrazů osob a škod na zařízení má provozovatel, popř.
uživatel. V případě reklamací nám neprodleně sdělte tyto údaje:
- typové označení,
- výrobní číslo,
- důvod reklamace,
- dobu používání,
- okolní podmínky,
- druh provozu.
Směrnice
Přístroje typové řady Thyro-P odpovídají nyní použitelným ustanovením norem
EN 50178 a EN 60146-1-1.
Byly také zohledněny požadavky normy VDE 0100, část 410 Ochrana malým
napětím s bezpečným oddělením, tam kde jsou použitelné.
Značka CE na přístroji potvrzuje dodržení rámcových směrnic 72/23 EEC –
Elektrická zařízení nízkého napětí a 89/339 EEC – Elektromagnetická
kompaktibilita, pokud se postupuje podle pokynů pro instalaci a uvedení do
provozu, které jsou obsaženy v provozním návodu.
11
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
> Pokyny k předloženému provoznímu návodu a Thyro-P
Platnost
Tento provozní návod odpovídá technickému stavu tyristorového regulátoru
Thyro-P v době vydání. Obsah není předmětem smlouvy a plní jen informační
funkci. Firma AEG PSS si vyhrazuje právo provádět změny obsahu a
technických údajů oproti údajům v předloženém provozním návodu bez
předchozího upozornění. Firma AEG PSS neodpovídá za nepřesnosti a neplatné
údaje v tomto provozním návodu, neboť se nezavázala k průběžné aktualizaci
tohoto provozního návodu.
Zacházení s přístrojem
Tento provozní návod tyristorového regulátoru Thyro-P je vytvořen tak, aby bylo
možné provést veškeré práce potřebné pro uvedení do provozu, údržbu a
odstraňování závad pomocí odpovídajících odborníků.
Jestliže nelze při určitých činnostech vyloučit ohrožení osob a zařízení, pak jsou
tyto činnosti označeny určitými piktogramy. Význam piktogramů zjistíte z
předchozí kapitoly Bezpečnostní pokyny.
Zkratky
V tomto provozním návodu se budou používat následující zkratky:
AEG PSS
AEG Power Supply Systems GmbH
ASM
automatická synchronizace několika regulátorů (dynamická
optimalizace síťové zátěže)
DaLo
datový záznamník (paměť poruch)
LBA
místní ovládací a zobrazovací jednotka
SEK
sada pro montáž jednotky LBA do dveří rozvaděče
LL
optické vlákno
LLS
optický vysílač
LLE
optický přijímač
LLV.V
optický rozbočovač s napájením
LLV.4
čtyřnásobný optický rozbočovač
MOSI
topné těleso s disilicidem molybdenu (MoSi2)
SW
žádaná hodnota
SYT
synchronizované hodiny
TAKT
celovlnné řízení
Ztráta nároku na záruku
Podkladem našich dodávek a služeb jsou všeobecné dodací podmínky výrobků
elektrotechnického průmyslu a rovněž naše všeobecné prodejní podmínky.
Reklamace dodaného zboží prosíme podat do osmi dnů po příchodu zboží.
K reklamaci přiložte balící list. Pozdější reklamace nemohou být uznány.
Firma AEG PSS neuzná bez předchozího upozornění veškeré případné
závazky, jako příslib záruky, servisní smlouvy atd., přijaté firmou AEG PSS a
12
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
jejími zástupci, pokud se k údržbě nebo opravě použijí jiné než originální
náhradní díly firmy AEG PSS nebo firmou AEG PSS zakoupené náhradní díly.
Kontaktní osoby
Zlepšovací návrhy
Máte nějaké podněty nebo zlepšovací návrhy k tomuto provoznímu návodu nebo
k regulátoru výkonu Thyro-P? Obraťte se na náš tým, odpovědný za regulátory
výkonu:
Technické otázky
Máte nějaké technické otázky k tématům z tohoto provozního návodů? ? Obraťte
se na náš tým, odpovědný za regulátory výkonu:
274 773 273
Obchodní otázky
Máte nějaké obchodní otázky k regulátorům výkonu? Obraťte se na náš tým,
odpovědný za regulátory výkonu:
274 773 273
Servisní hotline
Naše servisní oddělení je Vám k dispozici na následujícím čísle hotline:
274 773 273
AEG Power Solutions spol. s r.o.
Na vlastní půdě 6/1368
102 00 PRAHA 15 Hostivař
Tel.: 274 773 273
Fax: 274 773 265
E-mail: [email protected]
Internet: www.aeg-ups.cz
13
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
Copyright
Tento provozní návod a nebo jeho část nesmí být reprodukovány, rozmnožovány
nebo přenášeny mechanicky nebo elektronicky celé nebo částečně bez
předešlého výslovného písemného souhlasu firmy AEG PS.

Copyright AEG 2006. Všechna práva vyhrazena.
Upozornění k autorským právům
Thyro- je mezinárodně registrovaná ochranná známka AEG PS GmbH. Windows
a Windows NT jsou registrované ochranné známky Microsoft Corporation.
Všechny ostatní jména výrobků a firem jsou (registrované) ochranné známky
příslušných vlastníků.
14
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
1. Úvod
Během dopravy přístroje, při montáži, uvádění do provozu, provozu a odstavení
z provozu se musí bezpodmínečně postupovat podle bezpečnostních pokynů,
uvedených v tomto provozním návodu, a tyto pokyny musí být k dispozici všem
osobám, které pracují s tímto výrobkem.
POZOR
Zvláště se nesmí změnit parametry nastavené ve výrobním
závodě tak, aby došlo k přetížení regulátoru výkonu. Pokud by se
vyskytly nejasnosti nebo by chyběly žádané informace, obraťte se
prosím na Vašeho dodavatele.
1.1. Všeobecné informace
Přístroj Thyro-P je tyristorový regulátor výkonu se schopností komunikace. V
následujícím textu bude označován jako regulátor výkonu nebo jenom jako
regulátor. Přístroj lze používat v procesní technice všude tam, kde se musí
nastavovat nebo regulovat napětí, proudy nebo výkony. Několik typů provozu a
regulací, dobrá komunikace s procesní a automatizační technikou, vysoká
přesnost regulace vzhledem k použití 32 bitového Risc procesoru a jednoduché
ovládání znamenají, že regulátor Thyro-P je perspektivní také pro nové aplikace.
Regulátor Thyro-P je vhodný pro.
• přímé napájení ohmické zátěže
• pro napájení spotřebičů s velkým poměrem odporu v teplém a studeném
stavu
• jako primární regulační člen transformátoru s připojenou zátěží.
Vzhledem k použití nejmodernějších síťových tyristorů obsahuje typová řada
regulátorů výkonu Thyro-P přístroje pro jmenovité výstupní proudy do 2900 A ,
které dosahují výkonů až zhruba 2860 kW.
1.2. Zvláštní vlastnosti
Thyro-P se vyznačuje velkým počtem zvláštních vlastností, např.:
• jednoduché ovládání
• snadné uživatelské ovládání pomocí menu
• typová řada 230 - 690 V, 37 - 2900 A, jednofázové, dvoufázové a trojfázové
provedení
• napájení v širokém rozsahu síťového napětí a frekvence 200 - 500 VAC,
45 - 65 Hz
• je možné připojit ohmickou a transformátorovou zátěž
• zátěž s velkým poměrem odporu v teplém a studeném stavu v jednofázovém
a trojfázovém provedení
• funkce softstartu pro transformátorovou zátěž
• sledování obvodu zátěže
• automatické rozpoznání sledu fází u dvojfázového a trojfázového provedení
15
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
regulace proudu, napětí, výkonu, I2, U2 a provoz bez regulace
druhy provozu TAKT, VAR, rozběhový a doběhový softstarter, MOSI, ASM
(volitelná varianta provozu TAKT)
• ovládání analogovou požadovanou hodnotou nebo digitální pomocí interface
• standardně interface RS-232 nebo interface pro přenos dat optickým
vláknem
• bezpečné elektrické oddělení podle EN 50 178 kap. 3
• analogový výstup měřených hodnot na analogových výstupech
• 4 kanály požadovaných hodnot s možností parametrizace včetně funkce
motorového potenciometru
K těmto zvláštním vlastnostem patří dále tyto výkonné volitelné součásti
dodávky:
• připojení na sběrnici pomocí jednotek adaptérů sběrnice, které se
zasunou do řídícího přístroje Thyro-P, např. jednotka podporující sběrnici
Profibus, další typy sběrnic na vyžádání.
• patentovaná metoda ASM pro dynamickou optimalizaci zátěže napájecí
sítě. Metoda ASM (automatická synchronizace několika regulátorů) se
používá k dynamické optimalizaci síťové zátěže. Tento způsob řízení reaguje
na změny zátěže a žádané hodnoty, minimalizuje špičkové hodnoty zátěže
sítě a s tím spojené zpětné ovlivnění sítě. Minimalizace špiček zátěže sítě
pro Vás znamená úsporu provozních a investičních nákladů.
• místní ovládací a zobrazovací jednotka (LBA), která se zasouvá do
přístroje. Podporuje grafické zobrazení. Ovládání se provádí pomocí menu.
Integrovaná funkce kopírování umožňuje jednoduše přenášet nastavovací
parametry mezi regulátory typu Thyro-P a to jednoduchým postupným
zasouváním LBA do jednotlivých regulátorů.
• sada pro montáž místní ovládací a zobrazovací jednotky (LBA) do dvěří
skříně rozvaděče (SEK). Skládá se z kabelu a montážního rámu.
• software pro PC Thyro-Tool Family, který slouží k efektivnímu uvádění
regulátoru výkonu do provozu a dále k jednoduché vizualizaci. Software má
např. tyto funkce: čtení z paměti a ukládání do paměti, změnu, porovnání a
tisk parametrů regulátoru, zpracování žádané a skutečné hodnoty, čárové
diagramy procesních údajů (s možností tisku a zápisu do paměti), sloupcové
diagramy, současné zobrazení procesních údajů z různých regulátorů,
současné připojení až 998 regulátorů výkonu Thyro-P.
•
•
16
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
1.3. Typové označení
Typové označení tyristorových regulátorů výkonu se kromě jiného odvozuje ze
struktury výkonové části:
typová řada
Thyro-P
označení
1P
char. znaky
jednofázová výkonová část
regulátor je vhodný pro připojení
jednofázové zátěže
2P
dvojfázová výkonová část
regulátor je vhodný pro připojení
třífázových zátěží v úsporném
třífázovém zapojení
(není možné použít fázové řízení
VAR)
3P
třífázová výkonová část
regulátor je vhodný pro připojení
třífázových zátěží
.P400
typové napětí 230 - 400 V, 45 65 Hz
.P500
typové napětí 500 V, 45 - 65 Hz
.P690
typové napětí 690 V, 45 - 65 Hz
.P...-0037
typový proud 37 A (rozsah
typového proudu od 37 A do
2900 A)
.. ...-.... . H
integrovaná pojistka pro jištění
polovodičů (všechny Thyro-P)
.. ...-.... . F
cizí chlazení zamontovaným
ventilátorem
Úplnou typovou řadu najdete v kapitole 9 Přehledu typů.
17
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
2. Funkce Thyro-P
Nastavením nejvhodnějšího typu provozu a regulace je možné dosáhnout
optimálního přizpůsobení na různé výrobky, výrobní procesy a elektrické zátěže,
a to nastavením nejvhodnějšího druhu provozu a regulace podle následujícího
přehledu.
2.1. Přehled typů provozu
Tato kapitola Vám poskytne přehled různých, částečně specifických nebo
volitelných typů provozu.
princip celovlnného řízení (TAKT)
V závislosti na předem udané žádané hodnotě se periodicky spíná síťové napětí.
V tomto druhu provozu téměř nevznikají vyšší harmonické složky síťové
frekvence. Vždy se spíná celistvý násobek period sítě (celovlnná perioda), čímž
se také zabrání výskytu stejnosměrné složky. Princip celovlnného řízení je
zvláště vhodný pro zátěže s tepelnou setrvačností. V tomto druhu provozu je
použitelná optimalizace zátěže sítě metodou ASM, která je volitelnou součástí
dodávky regulátoru Thyro-P.
princip fázového řízení (VAR, pro 1P nebo 2P)
V závislosti na předem dané žádané hodnotě se spíná sinusové síťové napětí s
větším nebo menším úhlem řízení. Tento typ provozu se vyznačuje velkou
dynamikou regulace. Pro tento typ řízení existuje možnost kompenzace
harmonických složek volbou vhodné varianty zapojení (např. transformátor).
18
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
rozběhový a doběhový softstarter (SSSD)
Provoz velkých samostatných zátěží v typu provozu TAKT může způsobovat
kolísání síťového napájení. Provoz SSSD silně snižuje nárazové zatížení sítě.
Princip MOSI (pro 1P a 3P)
Tento typ provozu je variantou typů TAKT a VAR a je vhodný pro citlivé materiály
topných těles, které mají vysoký poměr odporu v teplém a studeném stavu, např.
disilicid molybdenu (MoSi2). Aby se zabránilo vysoké amplitudě proudu,
regulátor výkonu začíná ohřev vždy fázovým řízením s omezením špičkové a
efektivní hodnoty proudu a posléze přejde automaticky do nastaveného druhu
provozu.
Optimalizace síťové zátěže (metoda ASM)
V zařízeních, ve kterých se používají stejné regulátory v typu provozu TAKT, lze
synchronizovat regulátory tak, aby se pomocí definovaného zapínání
jednotlivých regulátorů dosáhlo pokud možno rovnoměrného a co možno
nejmenšího zatížení sítě. Tím se vyloučí náhodné současné zapínání více
regulátorů, způsobující špičkové snížení a zvýšení zátěže. Proto lze v mnohých
případech volit menší předřazený transformátor nebo předřazený napájecí
rozvaděč. Z toho vyplývá, vedle úspory provozních a investičních nákladů, také
menší zpětné ovlivnění sítě.
2.2. Zpracování žádané hodnoty
Regulátor výkonu Thyro-P obsahuje čtyři vstupy žádané hodnoty. Pro analogové
žádané hodnoty 1 a 2 existuje možnost nastavení individuální převodní
charakteristiky pomocí parametru začátek a konec řídící charakteristiky.
Efektivní žádaná hodnota je součtem požadovaných hodnot. Vytvoří se podle
obr. 2 Součtová žádaná hodnota.
V nejjednodušším případě se všechny žádané hodnoty sečtou při uvážení
znaménka. Předpokladem pro uplatnění vlivu žádané hodnoty na součtovou
požadovanou hodnotu je to, aby žádaná hodnota byla povolena registrem
žádané hodnoty.
• žádaná hodnota 1 (X5.2.10, X5.1.13 kostra) přednastaveno 0 - 20 mA
• žádaná hodnota 2 (X5.2.11, X5.1.13 kostra) přednastaveno 0 - 5V
Vstupy žádané hodnoty 1a 2 jsou dva elektricky stejné analogové vstupy pro
proudové nebo napěťové signály s připojeným A/D převodníkem (rozlišení 0,025
% z celého rozsahu).
19
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
Na vstupech je možné nastavit následující rozsahy:
0(4) - 20 mA
(Ri = asi 150 Ω)
max. 24 mA
0-5V
(Ri = asi 8,8 kΩ)
max. 12 V
podívejte se na POZOR
0 - 10 V
max. 12 V
(Ri = asi 5 kΩ)
Pro nastavení hardware (podívejte se také na osazovací plán str. 62, obr. 10)
vstupů požadovaných hodnot použijte následující tabulku. Jestliže dojde ke
změně nastavení hardware, musí se příslušně změnit také parametrizace
regulátoru Thyro-P (a to pomocí jednotky LBA nebo software Thyro-Tool Family).
X221 pro vstup žádané hodnoty 1
propojka X221
rozsah
0(4) - 20 mA
spojená *
rozpojená
0 - 5 V/0 - 10 V
X222 pro vstup žádané hodnoty 2
propojka X222
rozsah
spojená
0(4) - 20 mA
0 - 5 V/0 - 10 V
rozpojená*
vstup žádané hodnoty 1
(X5.2.10)
(X5.2.10)
vstup žádané hodnoty 2
(X5.2.11)
(X5.2.11)
*standardní nastavení
POZOR
Jestliže napětí naprázdno připojeného regulátoru v proudovém
rozsahu 20 mA překročí 12 V a pokud není vložená propojka
(X221, X222), mohou se vstupy požadovaných hodnot zničit.
Uvnitř udaných rozsahu vstupů lze tyto hodnoty přizpůsobit řídící charakteristice
průběhu každého běžného signálu.
Obr. 1 Řídící charakteristika regulace napětí
20
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
Na svorce X5.2.5 je možné odebírat napájecí napětí (Ri = 220 Ω, zkratuvzdorný
zdroj) pro potenciometr žádané hodnoty (např. 5 - 10 kΩ).
Řídící charakteristika žádané hodnoty
Řídící charakteristiku žádané hodnoty (obr. 1) regulátoru Thyro-P lze snadno
přizpůsobit k charakteristice signálu výstupu vysílače žádané hodnoty, např.
procesního regulátoru nebo automatizačního systému. Lze tak použít všechny
obvyklé signály. Přizpůsobení se provádí změnou začátku a konce řídící
charakteristiky. Také je možné vytvořit inverzní řídící charakteristiku (koncová
hodnota je menší než počáteční).
• žádaná hodnota 3:
Žádaná hodnota z nadřízeného systému nebo PC přes interface RS-232 nebo
konektor optického vlákna (standardní dodávka) X30, X31 nebo přes volitelný
adapter sběrnice.
• žádaná hodnota 4:
Vstup žádané hodnoty (funkce motorového potenciometru) jako u žádané
hodnoty 3 ale navíc také přes jednotku LBA. Žádaná hodnota 4 se při výpadku
napájení ukládá do paměti.
Efektivní součtová žádaná hodnota
Sčítání výsledku žádané hodnoty (1, 2) při uvážení jejich znamének dává
(efektivní) součtovou požadovanou hodnotu regulátoru výkonu, což odpovídá
následujícímu obrázku.
Obr. 2 Součtová žádaná hodnota
Předpokladem pro vliv žádané hodnoty na součtovou požadovanou hodnotu je
to, aby žádaná hodnota byla povolena registrem žádané hodnoty.
Žádané hodnoty 1 a 2 je možné navzájem vázat podle dále uvedených funkcí.
Výsledek této vazby se nazývá žádaná hodnota (1, 2).
21
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
Vazby žádané hodnoty
ADD žádaná hodnota (1,2) = žádaná hodnota 1 + žádaná hodnota 2
IADD žádaná hodnota (1,2) = žádaná hodnota 1 - žádaná hodnota 2
žádaná hodnota 2 [%]
_Pro žádaná hodnota (1,2) = žádaná hodnota 1 *
100 %
 žádaná hodnota 2 [%] 

_IPro žádaná hodnota (1,2) = žádaná hodnota 1 * 1 −
100 %


Oblast hodnot žádané hodnoty (1, 2)
Pro výsledek vazby žádané hodnoty (1, 2) platí následující rozsah hodnot:
0 ≤ žádaná hodnota (1, 2) ≤ žádaná hodnota max(Umax, Imax, Pmax).
Registr uvolnění žádané hodnoty
Při použití registru povolení žádané hodnoty (AD_P_SW_ENABLE, adr. 94) lze
navzájem nezávisle povolovat a zablokovat 4 vstupy žádané hodnoty. Na
efektivní součtové žádané hodnotě se podílejí jen povolené vstupy žádané
hodnoty. Jednotka LBA zobrazuje také zablokované, t.j. neúčinné žádané
hodnoty a tedy je možné před připojením tuto skutečnost případně změnit.
Všechny ovládací jednotky (sběrnice, Thyro-Tool Family a LBA) mohou měnit
registr povolení žádané hodnoty.
Příklad:
8 4 2 1 hodnota zkratka
vysvětlivky
1 1 1 1
STD
standardní nastavení (všechny žádané hod. povoleny - ON)
15
1 0 0 0
8
LOC
žádaná hodnota 4 - motorový potenciometr (LOCAL)
0 1 0 0
4
REMOTE
žádaná hodnota 3 - sběrnice
0 0 1 1
3
ANA
analogové žádané hodnoty 1, 2
0 0 0 0
0
všechny žádané hodnoty zablokovány
2.3. Druhy regulace
Regulátor výkonu Thyro-P je vybaven pěti druhy regulace, které pracují jako
podřízené regulace. Kolísání síťového napětí a změny zátěže se přímo a tedy
rychle vyregulují přemostěním pomalého regulačního obvodu teploty.
Před uvedením regulátoru výkonu do provozu a volbou typu regulace byste se
měli seznámit s činností regulátoru a jeho případným vlivem na ovládané
zařízení.
22
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
2.3.1
Regulační veličiny
Regulační veličina, působící na zátěž je v závislosti na typu regulace úměrná
součtové žádané hodnotě:
typ regulace
regulovaná veličina (úměrná součtové žádané
hodnotě)
regulace výkonu P
výstupní (činný) výkon, P
regulace napětí U
výstupní napětí, Ueff
regulace druhé mocniny napětí U
2
regulace proudu I
výstupní napětí, U2 eff
výstupní proud, Ieff
regulace druhé mocniny proudu I
2
výstupní proud, I2 eff
Omezení
Nezávisle na nastaveném typu regulace je možné dále nastavit minimální a
maximální limity. Podívejte se na obr. 1 Řídící charakteristika regulace napětí.
Maximální hodnoty omezení určují maximální vybuzení zátěže. Minimální
hodnoty mají zajistit minimální vybuzení (např. minimální ohřev zátěže).
Chování regulátoru
Jestliže se změní odpor zátěže, např. vlivem teploty, stárnutím nebo přerušením
zátěže, změní se následujícím způsobem veličiny, působící na zátěž:
Tab. 1 Chování regulátoru při změně zátěže
Podřízená
regulace
odpor zátěže se
zmenší
mez
U
P
ULoad
odpor zátěže se zvětší
ILoad
P
ULoad
účinné* omezení
ILoad
Ueff max větší
=
větší
menší
=
menší
Ieff max
Pmax
U (UxU)
Ieff max
větší
=
větší
menší
=
menší
Ieff max
Pmax
I
Ieff max
menší
menší
=
větší
větší
=
Ueff max
Pmax
I (IxI)
Ieff max
menší
menší
=
větší
větší
=
Ueff max
Pmax
P
Pmax
=
menší
větší
=
větší
menší
Ueff max
Ieff max
=
větší
menší
=
menší
Ueff max
Ieff max
2
2
bez regulace
větší
Pmax
* Jestliže dojde k překročení jednoho z dříve uvedených limitů, pak zareagují
relé K2 a LED „Limit“ (přednastavené hodnoty parametrizace).
základní omezení vybuzení
TS = TS max
α = αmax
23
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
2.4. Signalizace
2.4.1 Signalizace LED
Diody LED na čelní straně přístroje signalizují následující stavy:
•
ON
zelená: provoz, napájení řídícího přístroje
červená: aktivní RESET
•
CONTROL
stupeň vybuzení, bliká úměrně vybuzení
•
LIMIT
aktivní omezení, relé K2 sepnulo*
•
PULSE LOCK
regulátor je zablokován, zátěž je nadále
vybuzena limitní hodnotou (přednastavená
hodnota = 0)
•
FAULT
nastala porucha*
•
OVERHEAT
vysoká teplota výkonové části
(u typů ..HF zkontrolujte ventilátor)
*přednastavená hodnota
Vybavení vestavěného jištění polovodičů má za následek odpojení (K1)
prostřednictvím funkce chyba SYNC. U regulátorů výkonu od typového proudu
495 A se provádí doplňková signalizace indikátorem, který se nachází na jištění
polovodičů.
2.4.2
Relé poruchové signalizace K1 - K2 - K3
Řídící přístroj Thyro-P je osazen třemi relé. Každé z těchto relé má přepínací
kontakt a lze ho obecně přiřadit k jedné hodnotě stavového registru. V kapitole
3.4 Diagnostika poruch a poruchová signalizace naleznete nastavení parametrů
z výrobního závodu.
V kapitole 4.3 jsou také uvedeny přípojné svorky.
Relé poruchové signalizace K1
Relé K1 se bude aktivovat, jestliže dojde k detekci poruchy v systému. Pomocí
jednotky LBA nebo software Thyro-Tool Family lze nastavit parametr K1 closed
c. ON/OFF, který udává činnost relé při poruše - přítah nebo odpadnutí. Také lze
nastavit přiřazení hlášení k aktivaci relé.
Doporučujeme ponechat nastavení z výrobního závodu.
Relé limitní signalizace K2
Relé K2 přitáhne jen tehdy (platí pro nastavení z výrobního závodu), jestliže byla
překročena nejméně jedna z následujících veličin:
• maximální přípustná efektivní hodnota proudu zátěže
• maximální přípustná efektivní hodnota napětí zátěže
• maximální přípustný činný výkon zátěže
Relé odpadne, pokud již není překročena žádná z těchto hodnot. Také lze
nastavit přiřazení hlášení k aktivaci relé.
Doporučujeme ponechat nastavení z výrobního závodu.
24
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
Relé K3 (volitelná součást dodávky)
Jestliže byste v závislosti na nasazení regulátoru prováděli změny továrního
nastavení relé, pak by se mělo přednostně změnit nastavení relé K3.
Můžete nastavit různé funkce, jako např. doběhové relé ovládání ventilátoru
nebo přemostění relé poruchové signalizace při zapnutí zařízení. Kromě toho je
možné po změně parametrů použít relé K3 jako další relé poruchové signalizace
nebo signalizace aktivace omezení.
Obrázek ukazuje relé K3 ve funkci přemostění relé poruchové signalizace
během zapnutí.
Obr. 3 Přemostění poruchové signalizace při zapnutí
25
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
2.5. Monitorování
Poruchy, které se vyskytnou v regulátoru a obvodu zátěže, se musí signalizovat.
Poruchová signalizace se provádí prostřednictvím LED (FAULT) a relé s
bezpotenciálovým přepínacím kontaktem (K1). Volbou stavového řádku na LBA
nebo na interface lze přečíst obsah paměti poruch. Současně může poruchová
signalizace případně vyvolat vypnutí impulsů (Imp.-Absch. AUS, EIN). Podívejte
se do odstavce 4.4.1. Na displeji LBA ve stavovém řádku se zobrazuje text
stavového hlášení. Po výběru stavového řádku je možné zjistit hlášení.
2.5.1
Monitorování zátěže
Monitorování síťového napětí a napětí na zátěži
Každá výkonová část je vybavena vlastním transformátorem, který generuje
synchronizační napětí. Pomocí tohoto transformátoru lze sledovat fázová napětí.
V menu LBA Monitorování lze nastavit mezní hodnoty prostřednictvím
parametrů ULine min a ULine max. Jestliže dojde k zjištění větší odchylky, bude se
generovat stavové hlášení.
Monitorování absolutních a relativních hodnot
Pro topné články s poměrem odporu v teplém a studeném stavu rovným zhruba
1 (Rhot/Rcold ≈ 1) lze nastavit absolutní monitorování a naopak je vhodné nastavit
relativní monitorování, jestliže je tento poměr různý od 1 (Rhot/Rcold ≠ 1).
Monitorování absolutní hodnoty proudu
Tato funkce umožňuje monitorování jedné volitelné absolutní mezní hodnoty
proudu. Hodnotu je možné nastavit v A.
Obr. 4 Monitorování absolutní hodnoty
Monitorování absolutní hodnoty je vhodné pro jednu nebo více odporových
zátěží, zapojených do série nebo paralelně. Obecně se porovnává měřená
efektivní hodnota proudu s nastavitelnými absolutními mezními hodnotami
nadproudu a podproudu. Jestliže se tyto mezní hodnoty překročí nebo
nedosáhnou, uskuteční se po době Tv (z výrobního závodu nastavena 1 s.)
hlášení. Při paralelně zapojených topných tělesech lze tak pomocí meze
podproudu zjistit částečné přerušení zátěže. Pomocí mezní hodnoty nadproudu
se dá v sériovém zapojení odporů rozpoznat zkrat.
26
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
Monitorování relativních hodnot
Toto monitorování má smysl, pokud se odpor zátěže pomalu mění, např. vlivem
teploty nebo stárnutí. Výstupní proud regulátoru se po působení funkce RESET
nebo po zablokování regulátoru pokládá za 100 % proudu zátěže (proud v
bezporuchovém stavu) (b). RESET se provádí automaticky po každém uvedení
přístroje do provozu, opětném zapojení nebo po výpadku síťového napájení. Při
relativně pomalé změně proudu, podmíněné vlastnostmi, např. topného tělesa,
se automaticky provede přizpůsobení interní referenční hodnoty na 100 % (b’).
Obr. 5 Monitorování relativní hodnoty
Rychlé změny proudu, které se vyskytují např. při částečném zkratu (v sériovém
zapojení několika odporových prvků), je možné vyhodnotit pomocí monitorování
nadproudu (max, a - a’).
Rychlé změny proudu, které se vyskytují např. při přerušení zátěže, je možné
vyhodnotit pomocí monitorování podproudu (min, c - c’).
Upozornění k monitorování zátěže
Pro malé proudy zátěže nebo malé úhly řízení (t.j. malé fázové úhly) může být
nutné změnit snímací odpor nebo nastavené parametry regulátoru.
Jestliže budete regulátor výkonu provozovat v režimu fázového řízení, pak by se
z důvodu přesného monitorování zátěže měl spojit střed hvězdy zátěže se
středem hvězdy vestavěného transformátoru napětí. Jestliže to bude nutné,
obraťte se na nás.
Hodnoty uvedené v následující tabulce platí pro ohmickou zátěž. V případě
speciálních topných těles, např. infračerveného zářiče mohou platit jiné hodnoty.
Hodnoty v %, uvedené v tabulkách, jsou změny proudu zátěže oproti okamžitým
provozním hodnotám.
27
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
Tab. 2 Částečné přerušení zátěže při paralelně zapojených topných tělesech,
podproud, monitorování relativní hodnoty
počet
topných
těles na
fázi
*
2P* / 3P
1P
zapojení do
hvězdy s
oddělenými
středy
zapojení do
hvězdy bez
připojeného
středního
vodiče
3P
zapojení do
trojúhelníka
zapojení do
hvězdy s
připojeným
středním
vodičem
5
10 %
10 %
10 %
4
13 %
13 %
10 %
3
17 %
17 %
13 %
10 %
17 %
2
25 %
25 %
20 %
12 %
25 %
1
50 %
50 %
50 %
21 %
50 %
13 %
Thyro-P 2P může mít zapojeny další externí transformátory ve fázi L2.
Tab. 3 Částečný zkrat sériově zapojených topných těles, nadproud, monitorování
relativní hodnoty
počet topných
těles na fázi
1P
2P
zapojení do
hvězdy bez
připojeného
středního vodiče
3P
zapojení do
trojúhelníka
zapojení do
hvězdy s
připojeným
středním
vodičem
6
10 %
-
-
10 %
5
13 %
10 %
-
13 %
4
17 %
10 %
10 %
17 %
3
25 %
14 %
13 %
25 %
2
50 %
25 %
26 %
50 %
28
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
Stárnutí odporů zátěže
Regulátor Thyro-P zjišťuje hodnotu vodivosti zátěže samostatně pro každou fázi.
Tyto naměřené hodnoty máte k dispozici při použití adaptérů sběrnice a software
Thyro-Tool Family. Momentální odpor zjistíte přepočtem z vodivosti.
Následující tabulka uvádí přehled typů monitorování, které nabízí regulátor
výkonu Thyro-P.
Tab. 4 Přehled druhů monitorování
Typ monitorování
nastavení
parametrů
nastaveno z výr.
závodu / poznámky
Unet max
síťové přepětí
údaj ve V
typové napětí + 20 %
Unet min
síťové podpětí
údaj ve V
typové napětí - 20 %
Iload max-REL
relativní nadproud
0-100 %
pozn.: měřený
proud zátěže po
každém resetu
nebo zablokování
regulátoru
REL_ABS = REL
UE_S = ON
Iload max-ABS
absolutní nadproud
vstupní hodnota v
A
REL_ABS = ABS
UE_S = ON
Iload min-REL
relativní podproud
0 až 99 %
pozn.: měřený
proud zátěže po
každém resetu
nebo zablokování
regulátoru
REL_ABS = ABS
UE_S = ON
Iload min-ABS
absolutní podproud
vstupní hodnota v
A
REL_ABS = ABS
UE_S = ON
odpojení impulsů
pomocí software
impulsní odpojení
ON: odpojení
impulsů po
chybovém hlášení
OFF: regulátor
nadále pracuje
hlášení se vždy
provede
ON: relé K1 při
poruše odpadne
OFF: relé K1 při
poruše přitáhne
RESET vyvolá
přitažení relé
poruchové
signalizace
aktivace resetu
K1 klidový proud
relé poruchové
signalizace K1
29
při synchronizaci
pomocí SYT9 je
nutný reset všech
regulátorů
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
2.5.2
Monitorování ventilátorů
Regulátory výkonu, které jsou chlazeny ventilátorem (-...HF), jsou vybaveny
sledováním teploty. Teplota se zjišťuje na chladiči. Pokud dojde k překročení
teploty, generuje se poruchová signalizace (Profibus, LED OVERHEAT) a relé
K1 sepne (nastaveno z výrobního závodu).
POZOR
Aktivace tohoto monitorování je povinná tehdy, jestliže se regulátor
Thyro-P používá podle podmínek UL.
3. Obsluha
Tato kapitola popisuje možnosti ovládání regulátoru Thyro-P pomocí místní
ovládací a zobrazovací jednotky LBA a softwaru Thyro-Tool Family.
3.1. Místní ovládací a zobrazovací jednotka (LBA)
Volitelná jednotka LBA (krytí IP30, třída ochrany 3) má 5 tlačítek a podsvicený
grafický displej LCD pro 7 x 19 znaků resp. 64 x 114 bodů. Ve standardní verzi je
k dispozici německá, anglická a francouzská jazyková verze.
Obr. 6 Místní ovládací a zobrazovací jednotka (LBA)
Za provozu řídícího přístroje Thyro-P můžete do interface RS-232 zasunout
nebo z něj vysunout jednotku LBA. Po zasunutí do interface a automatickém
nahrání parametrů z regulátoru výkonu jednotka LBA zobrazí hlavní menu.
POZOR
Před použitím příkazu zapsat do paměti (příkazy zapsat do paměti
v regulátoru Thyro-P nebo zapsat parametry z LBA do Thyro-P) se
parametry LBA zásadně musí nejprve zapsat do paměti EEPROM
jednotky LBA (příkaz zapsat do paměti LBA).
Jestliže minutu nestisknete žádné tlačítko na LBA, objeví se zobrazení
provozních stavů (neplatí, pokud běží spojnicový diagram). Jestliže se po
zasunutí LBA neuskuteční komunikace mezi LBA a regulátorem výkonu, provede
se automatický autotest.
30
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
Pomocí menu na LBA lze parametrizovat a sledovat regulátor výkonu Thyro-P.
Tři procesní veličiny (např. skutečné hodnoty proudu, napětí nebo výkonu na
zátěži) je možné zobrazit ve dvojité velikosti písma. Další zobrazitelné hodnoty
jsou žádané hodnoty, parametry a stavová hlášení. Jednu hodnotu můžete také
zobrazit graficky jako spojnicový diagram. Časovou osu a osu závislých hodnot
můžete parametrizovat a přizpůsobit tak aktuální potřebě. S pomocí jednotky
LBA je možné kopírovat parametry jednoho regulátoru Thyro-P do druhého.
Podrobnosti se dozvíte v kapitole o menu LBA.
3.1.1
Funkce tlačítek LBA
Jednotka LBA má celkem 5 standardních tlačítek s aktivovatelným zablokováním
parametrů (podívejte se na tab. 5): 4 tlačítka s šipkami a jedno potvrzovací
tlačítko OK. Pomocí posuvu značky kurzoru (>) odpovídajícími tlačítky ( ∧,∨) lze
následně zvolit požadovanou funkci a potvrdit ji tlačítkem OK. Vždy je možné si
vybrat podtrženou funkci jazyková verze/funkce. Neoznačené šesté tlačítko se
nachází za otvorem v čele LBA. To je tlačítko resetu. Pokud toto tlačítko
stisknete, provede se funkce RESET regulátoru Thyro-P.
Tab. 5 Funkce tlačítek LBA
funkce tlačítek LBA:
tlačítko
zobrazení
⇐
funkce
kurzor před textem menu: volba vyšší úrovně (zpět)
kurzor na číslici:
výběr předchozího (vyššího) místa
⇒
kurzor na číslici:
výběr dalšího (nižšího) místa
⇑
kurzor před textem menu: kurzor přemístíte na předchozí řádek,
popř. rolujete nahoru (pouze odsazené
řádky lze rolovat)
⇓
kurzor na číslici:
zvýšíte hodnotu
kurzor na parametru:
zapnutí
kurzor před textem menu: kurzor přemístíte na následující řádek,
popř. rolujete dolů
kurzor na číslici:
zmenšíte hodnotu dokud se
nedosáhne minimální přípustná
hodnota
kurzor na parametru:
vypnutí
31
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
funkce tlačítek LBA:
tlačítko
zobrazení
OK
OK OK
funkce
kurzor před textem menu volba číslice nebo zadávacího pole
kurzor na číslici
převzetí změn do Thyro-P a ukončení
výběru zvoleného pole
kurzor na parametru
převzetí změn do Thyro-P a ukončení
výběru zvoleného pole
zobrazení provozních
stavů
ukončení zobrazení provozních stavů
zápis parametrů
Thyro-P → LBA
zablokování parametrů se dočasně
stane neaktivním
čárový diagram:
ukončení zobrazení čárového
diagramu
žádné tlačítko nebylo stisknuté
(déle jak 1 minutu)
zobrazení provozních
stavů
zapne se zobrazení provozních stavů,
neplatí to pro vybraný čárový diagram
po uvolnění se automaticky aktivuje
zablokování parametrů
32
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
3.1.2
Hlavní menu LBA
V nejhornějším řádku je umístěno jméno menu nebo podmenu. V nejspodnějším
řádku, nazývaném stavový řádek, uvidíte konfiguraci regulátoru, anebo pokud
existují nějaká hlášení, pak výraz stavové hlášení. Po zasunutí LBA do
regulátoru Thyro-P se objeví na displeji LBA hlavní menu (menu výběru funkcí).
Je zobrazeno v následujícím textu.
Tab. 6 Hlavní menu
hlavní menu
funkce
Language
volba jazyka
Load/store data
čtení a zápis dat
Set points/characteristics
zpracování žádaných hodnot
Parameter
zobrazení a změna parametrů
Operation display
výběr zobrazení provozních stavů
Last function
načtení posledního vybraného parametru
33
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
3.1.3
Podmenu LBA
Prvních šest řádků hlavního menu obsahuje jména podmenu. Dále budou tyto
podmenu vysvětleny v pořadí, ve kterém jsou použita v menu, a bude použita
jejich anglická jazyková verze.
= hlavní menu (objeví se po zasunutí LBA a automatickém načtení
parametrů)
jazyková verze menu.
Německá verze je nastavená z
výrobního závodu
Deutsch
x
English
Francais
Open/save data
Open/save data
uživatelem
nastavená
hodnota
přednast.
hodnota
nejbližší
podmenu
podmenu
poznámky
Sprache/language
Sprache/language
hlavní menu
menu
1
2
čtení, zápis a kopírování
souborů parametrů
Thyro-P → LBA
1
LBA → Thyro-P
2
zapsat parametr z LBAEEPROM do Thyro-P RAM
Store in LBA
zapsat parametr z LBA-RAM
do LBA-EEPROM
Save Thyro-P
zapsat parametr z Thyro-P do
Thyro-P EEPROM
Open data again
Thyro-P → LBA
parametr z Thyro-P zapsat do
LBA
waiting time
Dodržte čekací dobu!
Stisknutím tlačítka OK během
čtení se zablokují parametry.
ASIC-SW
ukazuje datum zhotovení
software regulátoru
Code LBA
ukazuje verzi software LBA
Save data again
LBA → Thyro-P
parametr z LBA zapsat do
paměti Thyro-P
waiting time
Dodržte čekací dobu!
34
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
= hlavní menu (objeví se po zasunutí LBA a automatickém načtení
parametrů)
Set points/curve
upozornění: obnovení displeje
po max. 10 vteřinách
Motor pot.
Set points / curve
uživatelem
nastavená
hodnota
hodnota
přednast.
podmenu
poznámky
nejbližší
podmenu
hlavní menu
menu
0
zobrazení a změna požad.
hodnoty 4
Term. (10)
zobrazení požad. hodnoty 1
(svorka 10)
Term. (11)
zobrazení požad. hodnoty2
(svorka 11)
Master (Bus)
zobrazení požad. hodnoty3
(sběrnice)
Act. Pwr. tot: xx, xxmA
zobrazení součtové požad.
hodnoty
Absolute set points
během nastavení žádané
hodnoty se v podmenu zobrazí
žádaná hodnota v závislosti na
typu regulace
STD, LOC, REMOTE,
ANA
STD
výběr vstupů požad. hodnoty,
podívejte se na vstupy žádané
hodnoty
ADD, IADD, PRO,
IPRO
ADD
SW1+SW2, SW1-SW2,
SW1*SW2%/100%, SW1*(1SW2%/100%)
5V, 10V, mA, term. (10)
mA
výběr typu signálu pro
požadovanou hodnotu 1*
(svorka 10)
5V, 10V, mA, term. (11)
5V
výběr typu signálu pro
požadovanou hodnotu 2*
(svorka 11)
Control start1 4,00 mA
0,3 mA
začátek řízení žádané hodnoty
SW1
Control end1 20,00 mA
20,0 mA
konec řízení žádané hodnoty
SW1
Control start2 20,00 V
0,07 V
začátek řízení žádané hodnoty
SW2
Control end 2 10,00 V
5,0 V
konec řízení žádané hodnoty
SW2
* podívejte se také na Pozor na
str. 20
35
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
= hlavní menu (objeví se po zasunutí LBA a automatickém načtení
parametrů)
uživatelem
nastavená
hodnota
hodnota
přednast.
nejbližší
podmenu
poznámky
podmenu
hlavní menu
menu
Adress
Bus + LL-compound
xxx
100
xxx
pro optické vlákno
001 - 998
pro Profibus DP 001-125
000 a 999 mají zvl. význam
Act. val. select
Analog outp. (32)
Analog outp. (33)
parametrizace analogového
výstupu 1, svorka 32
3
parametrizace analogového
výstupu 2, svorka 33
Analog outp. (33)
parametrizace analogového
výstupu 3, svorka 34
Display top
parametrizace zobrazení
provozního stavu, hodnota
nahoře
Display middle
4
parametrizace zobrazení
provozního stavu, hodnota
uprostřed
Parameters
Display bottom
parametrizace zobrazení
provozního stavu, hodnota
dole
Average xx
Graphics
25
5
vypočítává střední hodnotu po
xx period sítě
parametrizace čárového
diagramu
Analog outp. (32)
3
Analog outp. (33)
Analog outp. (34)
Analog outp. (xx)
vybraný analogový výstup 1,
2, 3 (svorka 32, 33, 34)
Select and O.K.
výběr z (jestliže existují):
U1, I1, P1, PG
U1(32)
U1, I1, P1, PG
U2, I2, P2
I1(32)
U2, I2, P2
U3, I3, P3, alpha
P1(34)
U3, I3, P3, alpha, součtová
žádaná hodnota
,
,
, set point
zobrazení účinné žádané
hodnoty
Umin, Imix, Pmin
minimální a maximální
hodnoty U, I, P od
Umax, Imax, Pmax
posledního resetu popř.
zapnutí napětí
36
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
= hlavní menu (objeví se po zasunutí LBA a automatickém načtení
parametrů)
Curent output ON,
OFF
přepnutí 10V/20 mA
Full scale xx, xmA
plná výchylka měřícího
přístroje, např. 20mA
Offset
0mA
Full scale value xxx y
4
uživatelem
nastavená
hodnota
hodnota
přednast.
nejbližší
podmenu
poznámky
podmenu
hlavní menu
menu
signál offsetu výstupní
hodnoty, např. 4mA
Y = rozměr podle volby
zobrazení V, A, kW
Display top
Display middle
Parameters
Display bottom
Display
zobrazení provozních stavů:
nahoře, střed, dole (3
hodnoty)
Select and o.k.
výběr z (jestliže existují):
U1, I1, P1, PG
U1, I1, P1, PG
U2, I2, P2
U2, I2, P2
U3, I3, P3, alpha
U3, I3, P3, alpha, součtová
žádaná hodnota
,
5
,
, Soll. G
zobrazení účinné žádané
hodnoty
Umin, Imix, Pmin
minimální a maximální
hodnoty U, I, P od
Umax, Imax, Pmax
posledního resetu, popř.
zapnutí napětí
Line diagram
čárový diagram
X - Axis - Time
změna měřítka (rozlišení 90
pixelů)
1,5min; 30min; 1h; 3h
1,5min
X - Axis - value
výběr z (jestliže existují):
U1, I1, P1, PG
U1, I1, P1, PG (rozlišení 50
pixelů)
U2, I2, P2, alpha
U2, I2, P2, alpha
U3, I3, P3, Soll. G
U3, I3, P3, součtová žádaná
hodnota
Start graphics
start čárového diagramu
Bar, average value
zobrazení pásma (všechny
měřené hodnoty) nebo střední
hodnoty
* chráněno heslem
37
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
= hlavní menu (objeví se po zasunutí LBA a automatickém načtení
parametrů)
limitations
zadané mezní hodnoty
Urms max
xxxxV
type
zobrazení / zadání (pro
trojfázovou síť přednastavené
hodnoty napětí)
Irms max
xxxxA
type
zobrazení / zadání
P max xxxxkW
type
zobrazení / zadání
opt. timemax xxxms
1000ms
jen pro provoz TAKT a SSSD
(< T0)
Ft.Imp end
xxx°e
180
jen pro provoz VAR
Rr. Imp end
xxx°e
0
jen pro provoz VAR
jen pro provoz TAKT
on. timemin xxxxms
*
0
Urms min
xxxxV
*
0
Irms min
xxxxA
*
0
*
0
P min xxxxkW
Phase swingL xxx
Parameters
uživatelem
nastavená
hodnota
hodnota
přednast.
nejbližší
podmenu
poznámky
podmenu
hlavní menu
menu
0
fázový posuv pro L1, L2 a L3
TAKT
volba druhu provozu celovlnné
řízení
Operating mode
TAKT/FC
VAR/PA
volba druhu provozu fázového
řízení
SSSD/FC-PA
volba druhu provozu
rozběhový a doběhový
softstarter
Res
rezervováno
No ctrld. phase 123
1
Load R,RL,transf.,C
Service
OFF,ON
ASM OFF, ON,OFF
MoSi
OFF,R,S
počet řízených fází
R: bez rozběhové rampy, C:
jako R, jen pro TAKT
OFF
provoz bez regulace a
omezení
OFF
zobrazení pro metodu ASM
OFF
R: rampa, S:
Afterpulse OFF,ON
ON
jen pro 3P regulátory a VAR
TDS
OFF,ON
OFF
jen pro 3P regulátory
Neutral
OFF,ON
OFF
jen pro 3P regulátory
* chráněno heslem
38
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
= hlavní menu (objeví se po zasunutí LBA a automatickém načtení
parametrů)
uživatelem
nastavená
hodnota
hodnota
přednast.
podmenu
poznámky
nejbližší
podmenu
hlavní menu
menu
hardware parameters
Curr.conv. xxxxx
100
převodní poměr ü:1
Volt.conv. xxxx
16
převodní poměr ü:1
Parameters
X501-3 1-2, 2-3, 3-4
přizpůsobení měřícího pole,
podívejte se do kap.
Transformátor napětí
Type current xxxxx
type
podívejte se na výkonový
štítek
Type voltage xxxx
type
podívejte se na výkonový
štítek
Burden load xxx,xx
1 Ohm
přizpůsobení proudového
transformátoru včetně
tolerancí
Frequency
pouze zobrazuje síťovou
frekvenci
Date yyyymmdd
zápis a zobrazení
Time hhmmss
zápis a zobrazení
Cntr. data log. x
aktuální stav čitače
záznamníku dat 1 až 16
Peak value xxxxx
65000
SW_FA_1-6
*
list_L1-3_FA
*
DAC1-3_FA
*
TI_FA
*
KP_FA
*
Puls.s.off OFF, ON
K1 closed-c OFF,ON
*
* chráněno heslem
39
hodnota špičkového proudu.
Při dosažení se mají okamžitě
zablokují impulsy , v A
ON
IMAB: odstavení regulátoru při
poruše
ON
K1RU: přepnutí kontaktu
pracovní proud / klidový proud
(jen K1)
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
= hlavní menu (objeví se po zasunutí LBA a automatickém načtení
parametrů)
uživatelem
nastavená
hodnota
hodnota
přednast.
nejbližší
podmenu
poznámky
podmenu
hlavní menu
menu
Monitoring
zobrazení / zadání
sledovaných hodnot
Relative/Absolute
R/A
Undercurrent OFF/ON
x
Overcurrent OFF/ON
y
Monit. L2 OFF/ON
Parameters
Monit. L3 OFF/ON
1)
Uline min xxxV
absolutní mezní hodnota,
podívejte se na obr. 4
Uline max xxxV
absolutní mezní hodnota,
podívejte se na obr. 4
1)
1)
Temperature
6
změna absolutních mezních
hodnot je možná jen tehdy,
pokud odpovídající relativní
mezní hodnoty jsou 0/255.
Messages
7
změna absolutních mezních
hodnot je možná jen tehdy,
pokud odpovídající relativní
mezní hodnoty jsou 0/5000.
2)
Monitoring Relativ
XR
Undercurrent xx %
YR
Overcurrent xx %
kurzor stojí před vybranou
hodnotou
Value unequal
ZERO!
Monitoring absolut
XA
Undercurrent xx A
YA
Overcurrent xx A
kurzor stojí před vybranou
hodnotou
ZERO!
6
Temperature
PT1000,PT100,NTC
PT1000
Ch.curve no. X
type
použitý snímač
závisí na typu, podívejte se do
kap. Přehled typů
zobrazí skutečnou teplotu
(relativní hodnota)
Temperature xxx°C
Lev.wire br.
*
Lev. sh-circ.
*
Comp.val.DAC
*
* cháněno heslem
40
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
= hlavní menu (objeví se po zasunutí LBA a automatickém načtení
parametrů)
7
No.
uživatelem
nastavená
hodnota
hodnota
přednast.
DaLo K1 K2 K3
název statusu / chyby
1
aktivní komunikace RS 232
2
aktivní komunikace po
optickém vláknu
3
záporná hodnota výkonu
4
porucha komunikace RS
232 nebo optického vlákna
5
porucha synchronního
interface (např. Profibus)
6
ext. procesor na SSC
signalizuje poruchu
7
K3 po RESET
8
aktivní zablokování
regulátoru
9
neplatná data v EEPROM
(zapište znovu parametry)
10
interní hlášení
11
Parameters
podmenu
nejbližší
podmenu
hlavní menu
poznámky
x
K2
překročena mezní hodnota
12
došlo k překročení teploty
přístroje
13
zapůsobilo rychlé odpojení
14
interní hlášení
15
chyba v obvodu zátěže souhrnná porucha 16, 17
16
podproud v obvodu zátěže
17
nadproud v obvodu zátěže
18
interní hlášení
19
x
Dalo
síť je v pořádku
20
podpětí ve výkonové části
21
přepětí ve výkonové části
22
interní chyba
23
interní chyba
24
x
K1
chyba synchronizace
25
souhrnná porucha (sepne
při každé poruše 4, 6, 9, 10,
11, 12, 14-24)
26
interní chyba
27
interní chyba
* chráněno heslem
41
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
= hlavní menu (objeví se po zasunutí LBA a automatickém načtení
parametrů)
uživatelem
nastavená
hodnota
hodnota
přednast.
podmenu
nejbližší
28
interní chyba
29
interní chyba
30
regulátor je v režimu
omezení špičkového proudu
(jen v provozu MOSI)
31
porucha teplotního snímače,
zkrat nebo přerušení
snímače
uživatelem
nastavená
hodnota
hodnota
přednast.
nejbližší
podmenu
poznámky
podmenu
hlavní menu
Parameters
podmenu
hlavní menu
poznámky
Controls
Uload
^2
Uload rms
UxU
UxU
volba regulační charakteristiky
Uload
IxI
volba regulační charakteristiky
^2
Iload
Iload rms
I
volba regulační charakteristiky
Iload
Active power
P
volba regulační charakteristiky
činný výkon, P
^2
No controls
PID factors
8
volba regulační charakteristiky
^2
Uload
U
Iload
Parameters
parametrizace regulační
charakteristiky
volba nastavené žádané
hodnoty (fázové řízení)
8
parametrizace regulačních
parametrů, chráněno heslem
PID factors
Sta.-Regl. OFF,ON
ON
Pokud je standardní regulátor
vypnutý (OFF), lze zadávat
parametry
P - part
type
regulační parametr, část P
I - part
type
regulační parametr, část I
D - part
type
regulační parametr, část D
* chráněno heslem
42
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
uživatelem
nastavená
hodnota
hodnota
přednast.
nejbližší
podmenu
poznámky
podmenu
hlavní menu
= hlavní menu (objeví se po zasunutí LBA a automatickém načtení
parametrů)
Times
Approach 1.
xx°e
60°el
Softdown
xx,xs
0.3
0 až (To-20ms), přednast. 400
ms, rampa nahoru
Softdown
xx,xs
0.3
0 až (To-20ms), přednast. 400
ms, rampa dolů
1.000
zobrazení / zadání doby taktu
To
Cl.puls.dur
xxxxxms
On-time
xxxxms
zobrazení doby zapnutí Ts
Sync.del.
xxxms
zpoždění zapnutí po obnovení
síťového napětí
Min. pause
Parameters
Puls.dur.max
Set pointm2
9
60°el pro 1P, jinak 90°el.,
přednastaveno pro
transformátory
OFF/ON
9
Local/Remote
60ms
závisí na transformátoru,
přednastaveno, chráněno
heslem
50s
konst. parametr regulační
rozsah, přednastaveno,
chráněno heslem
OFF
Do tohoto menu žádané
hodnoty se dostanete ze
zobrazení provozních stavů.
Odsud se dostanete do
hlavního menu tlačítkem
doleva.
do menu žádané hodnoty 2 se
dostanete přímo ze zobrazení
provozních stavů jestliže
parametr set point 2=ON
Local/Remote
Motorp SW
xx
%, kW, A podle nastavené
podřízené regulace
Master SW
xx
Total Pwr
x
%, celkový výkon; U1, I1 vždy
podle nastavené podřízené
regulace
Total SW
x
součtová žádaná hodnota také
v %, kW, V, A
* chráněno heslem
43
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
Parameters
Pa-lock OFF,ON
uživatelem
nastavená
hodnota
hodnota
přednast.
nejbližší
podmenu
poznámky
podmenu
hlavní menu
= hlavní menu (objeví se po zasunutí LBA a automatickém načtení
parametrů)
Jestliže nastavíte zablokování
parametrů ON, bude se za
minutu opět aktivovat
zobrazení provozních údajů
zablokování , které bylo
povoleno tlačítkem OK
Password
Password entry
povolení funkce hesla
-----------------------------
předpoklad: poradenství /
školení
****** o.k.
platí, pokud se LBA neoddělá
z regulátoru výkonu
Controller
----------------------------Code xxxxxxxxx
číslo verze EEPROM
Operation display
zobrazuje současný provozní
stav, opustíte tlačítkem OK
U1
456,7 V
I1
1567,9A
Operation display
P1
střední část displeje
dolní část displeje
1234,8kW
Status message
11
horní část displeje
11
zobrazení stavové informace,
vyberte si tento řádek a
potvrďte OK
State messages
příklady stavového hlášení
jjjjmmtt ddmmss
Limit
jjjjmmtt ddmmss
Limit
Undervoltage
návrat do posledně
zpracovávaného parametru
Last
function
Last function
* chráněno heslem
44
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
POZNÁMKA
Typ
nastavení, které závisí na typu,
do některých dalších menu se dostanete jen po zadání
hesla.
i
3.1.4
Funkce kopírování při použití LBA
Je možné přenést do paměti LBA (RAM) úplnou sadu dat (parametrů)
odpovídajících regulátoru výkonu (např. č. 1), zapsat ji do trvalé paměti
(EEPROM) a pak ji kopírovat do jiného regulátoru (např. č. 2):
Tab. 7 Kopírovací funkce LBA
Zasuňte LBA do regulátoru č. 1
1.
Znovu načtěte data (data se uloží do paměti LBA-RAM)
2.
Zápis do LBA
(Data se okopírují do LBA-EEPROM)
Po uplynutí čekací doby vyjměte LBA z regulátoru 1.
Zasuňte LBA do regulátoru č. 2
3.
LBA → Thyro-P
Po uplynutí čekací doby jsou data z LBA v regulátoru 2.
4.
Zapište je do paměti Thyro-P.
Tím došlo ke zkopírování dat z regulátoru 1 do regulátoru 2.
POZOR
Je možné kopírovat parametry regulátorů stejného druhu (např.
typové napětí, typový proud, počet fází).
3.1.5
Zobrazení provozních stavů
V zobrazení provozních stavů se volitelně zobrazuje jedna, dvě nebo tři hodnoty
v dvojnásobné velikosti písma. Níže je uveden příklad parametrizovatelného
zobrazení provozních stavů trojfázového přístroje:
Obr. 7 Zobrazení provozních stavů
Zobrazené provozní hodnoty jsou U,I a P fáze 1 (u trojfázového zapojení celkový
výkon). Je také možné zobrazit provozní hodnoty dalších fází. Řádek úplně dole
45
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
je stavový řádek, ve které se zobrazí konfigurace přístroje, pokud není k
dispozici žádné hlášení. Stiskem tlačítka ↓ se zobrazí hlášení:
Hlášení obsahuje typ poruchy, zátěž, regulátor, hodnoty omezení atd., včetně
příslušného času.
Tlačítkem ← lze opustit zobrazení stavových hlášení. Zobrazení provozních
stavů bude nadále bez slova „status messages“. Teprve po příchodu nových
hlášení se ve spodním řádku opět objeví slovo „status messages“.
Dále zde mohou objevit chyby zadávání dat nebo další parametry, které jsou ve
spojení s nadpisem menu snadno pochopitelné. Jak již bylo dříve ukázáno, toto
zobrazení se automaticky vyvolá, jestliže od posledního stisku tlačítka uplynula
více než minuta. Zobrazení provozních stavů opustíte stisknutím tlačítka
potvrzení (tlačítko OK).
3.1.6
Spojnicový (liniový) diagram
Liniový diagram má stejnou funkčnost jako zapisovač s papírovým pásem.
„tužka“ a tedy aktuální měřená hodnota se nachází na ose Y. Liniový diagram se
posouvá po pixelech doleva.
Každou vteřinu dojde k zobrazení jedné měřené hodnoty. Jelikož rozlišení
časové osy je 90 pixelů, vyplývají pro časovou základnu 1,5 min až 3 hod
následující hodnoty:
Tab. 8 Časová základna čárového diagramu
časová základna
měřené hodnoty na jeden pixel časové osy
1,5 min
1*
30 min
20
1 hod
40
3 hod
120
*) při tomto rozlišení není možné pásmové zobrazení
Jsou dva typy zobrazení: pásmové a střední hodnoty. U pásmového zobrazení
se zobrazuje každá měřená hodnota nefiltrovaně. Výše uvedená tabulka udává
počet měřených hodnot na jeden pixel časové osy.
V případě zobrazení střední hodnoty se vytvoří střední hodnota z několika
měřených hodnot (počet je uvedený v tab. 8) a zobrazuje se jako jeden pixel.
Symbol „větrného mlýna“ na displeji LBA znamená probíhající přenos dat mezi
LBA a výkonovým regulátorem. Jestliže se symbol nepohybuje nebo není vidět,
pak je přenos dat rušený.
Zobrazení liniového diagramu ukončíte dvojitým stisknutím tlačítka OK.
46
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
3.1.7
Poslední funkce
Jestliže během zobrazení provozních stavů stisknete tlačítko OK, zobrazí LBA
opět hlavní menu. Pokud si vyberete nejspodnější bod menu Letzte Funktion /
Last function, zobrazí se poslední menu před zobrazením provozních stavů.
3.1.8
Stavový řádek
Stavový řádek je nejspodnější řádek každého menu. Vypadá např. následovně:
Mohou se zde vyskytovat následující hodnoty:
Tab. 9 Součásti stavového řádku
1P, 2P or 3P
typ regulátoru (počet fází)
VAR, TAKT, SSSD
druh provozu
Trafo, R-load, RL-La.
typ zátěže
U, UxU, I, IxI, P
typ regulace
3.1.9
i
Podmenu LBA chráněná heslem
POZNÁMKA
Po zadání hesla je možné změnit další parametry. Jedná se
převážně o parametry nastavení, které jsou nezbytné pro
dosažení parametrů regulátoru výkonu. Změna těchto parametrů
předpokládá širší znalosti (např. školení) a v běžném provozu není
nutná.
47
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
3.2. Sada pro montáž do skříně (SEK)
Obr. 8 Sada pro montáž do skříně
Při použití volitelné sady pro
montáž do skříně je možné
vestavět jednotku LBA do dveří
rozvaděče silných až 4 mm. Sada
se skládá z rámu adaptéru 96 x
72 mm (rozměr výřezu 92 x 68
mm) a kabelu, který spojí LBA s
interface RS 232 regulátoru
Thyro-P.
LBA zaskočí do rámu adaptéru a
lze jej vyjmout pouze tehdy,
jestliže jsou dveře rozvaděče
otevřené. Tak může zaškolený
pracovník provádět parametrizaci
(tedy např. přizpůsobení se
měnícím se nástrojům), ruční
zadání žádané hodnoty
(motorový potenciometr) jakož i
odčítání skutečné hodnoty, aniž
by musel otevřít dveře skříně
rozvaděče.
A
Aby nebylo možné zadat údaje
při náhodném dotyku LBA, lze aktivovat automaticky zapínané zablokování
paramerů (podívejte se na tab. 5).
Pokud se LBA připojí na výkonový regulátorem delším kabelem, může se stát,
že se nerozeběhne. V tomto případě lze zvýšit napájecí napětí (rozpojte
propojku R155).
POZOR
Pokud je propojka R 155 rozpojená, pak se LBA nesmí připojit k
výkonovému regulátoru bez kabelu (nebezpečí zničení). Polohu
drátové propojky zjistíte z osazovacího plánu (obr. 10, str. 62).
3.3. Thyro-Tool Family
Volitelný software Thyro-Tool Family je určený pro uvedení výkonového
regulátoru do provozu a pro jednoduchou vizualizaci. Požaduje operační
systémy Windows 95/98/NT4.0/XP a vyšší. Software se připojí pomocí
obvyklého sériového interface RS 232 nebo interface optického vlákna na
regulátoru Thyro-P.
48
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
Software Thyro-Tool Family se používá jako komfortní alternativa jednotky LBA a
má kromě jiného následující funkce, které umožňují také současné otevření více
oken:
•
zpracování žádané a skutečné hodnoty s přehledným zobrazením pro 22
požadovaných a skutečných hodnot, možnost zadání hodnoty motorového
potenciometru a součtové žádané hodnoty.
• čtení z a zápis do paměti, změna a tisk parametrů.
• porovnávání parametrů
Je možné porovnávat dvě sady parametrů (výkonový regulátor nebo soubor).
Lze zjistit např. odchylku od žádané konfigurace.
• Spojnicové (liniové) diagramy procesních hodnot, které lze vytisknout a zápis
poruch do paměti (současně lze zobrazit různé měřené hodnoty z různých
tyristorových regulátorů výkonu).
• sloupcový diagram
Současně můžete zobrazit několik sloupcových diagramů. Každý diagram má
přitom své vlastní okno. Velikost a uspořádání oken se dá libovolně měnit.
Konfiguraci zobrazení můžete uložit do paměti.
• současné zobrazení hodnot a parametrů z několika regulátorů výkonu
• současné připojení až 998 výkonových regulátorů Thyro-P pomocí optického
vlákna
• nastavení interface (rychlost přenosu, port ...)
Software Thyro-Tool Family se dodává s rozsáhlou nápovědou. Uživatel velmi
snadno provede instalaci software na PC.
49
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
Obr. 9 Příklad uživatelského rozhraní software Thyro-Tool Family
Na výše uvedeném obrázku vidíte několik oken, které obsahují:
- spojnicový (liniový) diagram s několika měřenými hodnotami
- 3 sloupcové diagramy
- okno pro zadávání parametrů
- zobrazení skutečné hodnoty
Uživatel si může upravit uspořádání oken dle svých požadavků.
50
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
3.4. Diagnostika poruch a chybová signalizace
Poruchy se mohou vyskytnout v regulátoru a v obvodu zátěže. Často je pro
spolehlivou diagnózu rozhodující pořadí chybových hlášení nebo událostí.
Diagnóza neobvyklého provozního chování se uskutečňuje na čelním panelu
řídícího přístroje pomocí diod LED, pomocí porovnání parametrů (přičemž
změněné parametry lze vypsat) a také přečtením paměti poruchových hlášení
přístroje (data log). Do stavového registru regulátoru Thyro-P se zapisují poruchy
a hlášení včetně časového údaje a zůstávají zapsány i při výpadku napájení.
Zapisuje se až 16 údajů. Pokud následují další záznamy, dojde k přepsání
prvního záznamu. Proto je tedy vždy možné přečíst posledních 16 záznamů.
Pokud se vyskytnou poruchy nebo události a bylo-li nastaveno zobrazení
provozních stavů, objeví se na jednotce LBA upozornění v následujícím formátu:
Stavový řádek se může objevit jen v módu zobrazení provozních stavů
(podívejte se na obr. 7).
Pokud používáte software Thyro-Tool Family a spojnicový diagram je aktivní,
zobrazí se poruchy a popř. hlášení v okně a také se zapíšou na pevný disk, který
je přiřazený k spojnicovému diagramu. Pomocí volitelné sběrnice (např.
Profibus-DP) se vygeneruje odpovídající hlášení.
Stavová hlášení, vytvořená přístrojem Thyro-P (porucha, varování, hlášení) je
možné, jak již bylo zmíněno, přiřadit k zátěži nebo regulátoru. V závislosti na
aplikaci je možné číst varování nebo stavová hlášení.
záznam:
Všechna hlášení se dají odlišně přenastavit od nastavení z výrobního závodu na
data log, relé a LED diody.
Tab. 10 Obsazení stavového registru
č. události
1
nastaveno z
stavové hlášení
výrobního závodu
daLo
relé
aktivní komunikace pomocí interface RS-232
2
aktivní komunikace pomocí interface pro optické
vlákno
3
záporný výkon (vypočtená hodnota)
4
porucha komunikace na interface RS-232 nebo
optického vlákna
5
porucha synchronního interface (např. Profibus)
6
externí procesor na SSC signalizuje poruchu
51
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
č. události
nastaveno z
stavové hlášení
výrobního závodu
7
K3
po funkci RESET
8
aktivní zablokování regulátoru
9
data v EEPROM jsou neplatná (pak musíte znovu
naplnit paměť parametrů pomocí software ThyroTool Family.
10
interní hlášení
11
K2
překročena mezní hodnota
12
příliš vysoká teplota přístroje
13
zapůsobilo rychlé odpojení
14
interní hlášení
15
porucha v obvodu zátěže, souhrnná porucha 16 a
17.
16
podproud v obvodu zátěže, když byla mezní
hodnota aktivována
17
nadproud v obvodu zátěže, když byla mezní
hodnota aktivována
18
interní hlášení
19
DaLo
hlásí se po obnovení napájení
20
podpětí ve výkonové části
21
přepětí ve výkonové části
22
interní hlášení
23
interní hlášení
24
K1
chyba synchronizace
25
souhrnná porucha (od 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14-24)
26
interní hlášení
27
interní hlášení
28
interní hlášení
29
interní hlášení
30
pro provoz MOSI: regulátor výkonu je v režimu
omezení špičkového proudu
31
teplotní snímač, zkrat nebo přerušení snímače
52
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
4. Externí přípojná místa
Tato kapitola popisuje externí přípojná místa přístroje Thyro-P a také všechny
svorkovnice a signály, pokud je to nutné. Interface sběrnic najdete v kapitole 4
Interface. Minimální sada signálů nutných pro provoz regulátoru výkonu Thyro-P
je dále popsána v kapitole 4.6 Potvrzení (Quit).
4.1. Napájení přístroje Thyro-P
Pokud se regulátor připojí na napájení, pak u typových řad 230-400 V a 500 V je
na napájecí síť připojený i řídící přístroj regulátoru Thyro-P (podívejte se také na
kapitolu 4.2 Napájení řídicí jednotky A70). Jednofázové a dvojfázové varianty
Thyro-P vyžadují provedení další kabeláže na A1-X1.3 podle schémat zapojení
(kapitola 7). Řídící přístroj typů pro napětí 690 V se napájí odděleně.
Technické údaje k připojení napájecího napětí najdete v kapitole Technické
údaje a také v schématech zapojení. Toto platí, zvláště jestliže se regulátor
používá podle předpisů UL.
4.2. Napájení řídicí jednotky A70
Regulátor výkonu Thyro-P je vybavený napájecím zdrojem, který je dimenzovaný
pro velký rozsah napájecího napětí a frekvence 230V - 20 % - 500 V + 10 % a
jmenovitou napájecí frekvenci 45 až 65 Hz. Příkon činí maximálně 30 W. Podle
typu napájecího zdroje by se měl použít řídící transformátor 100 VA.
Typové řady o jmenovitém napětí 400 V (230 - 400 V) a 500 V mají již z
výrobního závodu propojeno napájení řídícího přístroje přímo z výkonového dílu.
Tab. 11 Svorkovnice X1
svorkovnice
X1
X1
síťové napájení je interně zapojeno
1
fázový vodič
2
střední vodič nebo fázový vodič
i
POZNÁMKA
Jestliže je to nutné, např. při použití Profibusu, pak je také možné
napájet řídící přístroj odděleně.
Jestliže je síťové napětí mimo rozsah jmenovitého napětí, musí se napájení
řídícího přístroje provést z odděleného zdroje napětí, které je ve výše uvedeném
rozsahu napětí. Fáze tohoto řídícího napětí může být libovolná. V tomto případě
ale musíte vytáhnout vidlici (A70/X1).
NEBEZPEČÍ
Napětí vytažené vidlice je síťové napětí obvodu zátěže! Nové
připojovací vodiče opatřete jištěním podle platných předpisů
(vidlice viz kapitola 12).
53
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
4.3. Napájení ventilátoru
Tyristorové regulátory výkonu Thyro-P s vestavěným ventilátorem (typy HF)
vyžadují napájení ventilátoru napětím 230 V 50/60 Hz (podívejte se na
připojovací schémata a rozměrové výkresy). Příkon ventilátoru je uveden v
kapitole 10 Technické údaje.
POZOR:
Jestliže je regulátor výkonu zapojený, pak se musí ventilátor
otáčet.
4.4. RESET
Vstup RESET (svorky X5.2.1 – X5.1.14) je oddělen od systému pomocí optronu.
Při rozpojení propojky se zablokuje tyristorový regulátor výkonu (zátěž 24 V/
20mA), t.j. výkonové části nejsou řízeny. Pokud je RESET aktivní, rozsvítí se
červeně LED „ON“.
průběh funkce:
Tab. 12 RESET
svorky
funkce
X5.12-14 spojeny
odblokování výkonové části, regulátor
v provozu
X5.12-14 rozpojeny
regulátor není v provozu, není možné
komunikovat s interface
X5.12-14
skončila nová inicializace systému
Hardwareový RESET se musí použít při synchronizaci několika regulátorů
pomocí software (kapitola 6.2 Synchronizace pomocí software). Pokud je
regulátor výkonu vybavený interfacem sběrnice, vyvolá hardwareový RESET
také RESET sběrnice. Kromě rozpojení propojky mezi svorkami X5.2.12 –
X5.1.14 se hardwareový RESET také vyvolá na řídícím přístroji (A70-X1)
vypnutím síťového napětí OFF, popř. poklesem síťového napětí pod 160 V.
4.4.1
RESET pomocí software
Funkci RESET je možné generovat pomocí signálů ze stavového registru
(RESET pomocí software). Tento RESET neovlivňuje funkci sběrnice.
4.5. Zablokování regulátoru
Vstup zablokování regulátoru (svorky X5.2.15 a X5.1.14) je z hlediska zapojení
stejný jako vstup RESET (elektrické parametry jako v 4.4).
54
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
POZOR:
Jestliže je zablokování regulátoru aktivní, rozsvítí se LED „PULSE
LOCK“ a řídící přístroj zůstává v provozu (nastaveno z výrobního
závodu). Součtová žádaná hodnota je tedy neúčinná, ale
minimální mezní hodnoty (TSMIN, HIME) zůstanou aktivní. Tak
lze zabezpečit přívod určitého množství energie k zátěži.
průběh funkce:
Tab. 13 Zablokování regulátoru
svorky
funkce
X5.15-14 spojeny
regulátor v provozu
X5.15-14 rozpojeny
řídící impulsy jsou vypojeny OFF
(přednastaveno) nebo minimální impulsy
Všechny další funkce regulátoru výkonu zůstávají v provozu. Stav signalizačního
relé se nemění (závisí na parametrech) a komunikace zůstává aktivní. Po
skončení zablokování regulátoru se opět regulátor rozběhne.
4.6. Potvrzení (Quit)
Vstup QUIT (X5.2.19) je z hlediska zapojení stejný jako vstup RESET. Musí se
zkratovat na kostru (X5.1.14), aby došlo k potvrzení příslušné poruchy. Relé
poruchové signalizace se bude resetovat. Vstup musí být připojen na kostru
nejméně dvě periody sítě, aby se provedlo potvrzení. Po potvrzení se kontakt
opět musí rozpojit.
průběh funkce:
Tab. 14 Potvrzení
svorky
funkce
X5.19-14 rozpojeny
regulátor v provozu
X5.19-14 spojeny*
poruchy se resetují
* nejméně po dvě periody sítě
Když dojde k rozpojení kontaktu QUIT, regulátor se opět rozběhne s nastavenými druhy provozu a regulace, požadovanými a mezními hodnotami.
4.7. Vstupy žádané hodnoty
Vstupy žádané hodnoty jsou popsány v kapitole 2.2 Zpracování žádané hodnoty.
55
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
4.8. Vstup ASM
Tento vstup (napěťový analogový signál) slouží k měření součtového
proudového signálu z externího odporu. Podívejte se na kapitolu 6.3. Metoda
ASM.
4.9. Analogové výstupy
Regulátor výkonu Thyro-P měří požadovanou hodnotu a dále proud, napětí a
výkon zátěže. Tyto měřené hodnoty lze zobrazit na externím měřícím přístroji
nebo je zaznamenat na zapisovači.
Pro připojení externích měřících přístrojů jsou k dispozici dva výstupy skutečné
hodnoty (svorky X5.2.32, X5.2.33, X5.2.34 a společná svorka X5.1.13). Volitelné
rozsahy jsou 0 - 10 V, 0 - 20 mA a 4 - 20 mA při maximálním napětí na bočníku
10V. Uvnitř těchto mezních hodnot lze parametrizovat signálové úrovně. Jestliže
je aktivní metoda ASM, pak jsou volně dostupné jen dva z těchto tří analogových
výstupů (svorka X5.2.32, X5.2.34).
Každý výstup má vlastní převodník D/A. Pomocí parametrizace je možné
přizpůsobit výstupy regulátoru k PLC, měřící přístroje atd.
Je možné provést analogový výstup, např. následujících veličin:
• proudy, napětí nebo výkony jednotlivých fází a také celkový výkon
• maximální nebo minimální hodnoty
• žádané hodnoty
• úhel fázového řízení
Signály analogových výstupů se obnovují každou síťovou periodu (VAR) nebo
periodu TAKT. Skutečné hodnoty se vztahují vždy na uplynulou periodu, což je v
případě provozu VAR síťová perioda (např. 50 Hz - 20 ms) a v provozu TAKT je
to T0 (např. 1 s). Signály skutečné hodnoty mají určitou dynamickou část, která
je ovlivněna např. změnami žádané hodnoty, zátěže, omezením, typem provozu
pro typy SSSD a MOSI. Dynamická část se snižuje vyhlazovacím obvodem. K
tomuto účelu slouží parametr střední hodnota MEAN(VALUE). Doporučujeme
nastavení MEAN(VALUE) = 25.
4.10. Měřící transformátor proudu
POZOR:
Obvykle obsahuje výkonová část regulátoru jeden měřící
transformátor proudu. Pokud se použijí externí transformátory
proudu, např. na sekundární straně transformátoru, pak se připojí
na svorky X7.1 a X7.2 a tyto svorky se přemostí snímacím
odporem! Odpor se musí dimenzovat tak, aby na něm při
jmenovitém proudu bylo napětí 1,0 Veff. Při připojení se vždy musí
dodržet správný fázový úhel.
Interní měřící transformátory proudu se nemusí přemosťovat, protože snímací
odpor R40 je umístěný na řídící jednotce. Jestliže monitorování proudu zátěže
fáze 2 (neřízená fáze u Thyro-P 2P) je požadováno, pak externí proudový a
napěťový měřící transformátor musí být nainstalován pro tento účel.
56
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
Tab. 15 Proudové transformátory
proudový transformátor
svorka X7.2
svorka X7.1
fáze L1
.11(k)
.12(l)
fáze L2
.21(k)
.22(l)
fáze L3
.31(k)
.32(l)
Musíte zkontrolovat a případně změnit následující parametry:
parametry hardware
current transformer
(transformátor proudu)
xxxxx
UE_I
type current
(typový proud)
xxxxx
I_TYP
burden resistance
(snímací odpor)
xxx,xx
R_BUERDE_I
Irms maxI1
xxxx
A IEMA
Omezení
POZNÁMKA
Měření proudu v neřízených fázích
Thyro-P 2P
Ačkoliv se na přístroji Thyro-P 2P neřídí fáze 2, je možné měřit na této fázi. Musí
se použít měřící transformátor proudu odpovídající typu T1 a zapojit snímací
odpor (podívejte se na přehled typů). Připojení se provede podle tab. 21 na
X7.1.22 - X7.2.21. Max. indukované napětí transformátoru (včetně přepětí) musí
být nižší než 50V.
i
ThyroP 1P
Jelikož zde se řídí jen jedna fáze, je možné libovolně použít měřící systémy
neexistujících fází 2 a 3. Vždy se musí použít vhodné měřící transformátory
proudu (s max. napětím 1 V při jmenovitém proudu). Zapojení se provede podle
tab. 21 na svorkách X7.1.22 - X7.2.21 pro fázi 2 a na svorkách X7.1.32 - X7.2.31
pro fázi 3.
Naměřené hodnoty neovlivňují regulátor a jsou přístupné pro sběrnice, zobrazení
a analogové výstupy. Hodnoty parametrů se nesmí měnit.
4.11. Měřící transformátor napětí
Obvykle je každá výkonová část vybavena transformátorem napětí pro měření
napětí na zátěži. Lze měřit napětí až do 690 V. Při připojení měřících
transformátorů napětí k řídícímu přístroji A70 se musí dodržet správné zapojení
fází.
57
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
Tab. 16 Transformátory napětí
napětí zátěže
svorka X7.2
svorka X7.1
fáze L1
.15
.16
fáze L2
.25
.26
fáze L3
.35
.36
U regulátorů výkonu typu 2P jsou na sekundárním vinutí transformátorů napětí
L1 - L2 a L3 - L1. Tři rozsahy měření slouží k dosažení dostatečného rozlišení
měření napětí. Volba rozsahu se provádí na liště se čtyřmi piny, které jsou
nastaveny z výrobního závodu na typové napětí regulátoru. Lišta s piny se
nachází na řídícím přístroji A70 nad svorkovnicí X7.
Tab. 17 Nastavení propojek na transformátoru napětí
napětí sítě
zkratovací propojky
X501, X502, X503
max. měřící rozsah
230 V
1-2
253 V
400 V
2-3
440 V
500 V popř. 690 V
3-4
760 V
Jestliže se propojky přepojí, pak je nutná změna parametrů.
i
POZNÁMKA
Měření napětí v neřízených fázích
Thyro-P 2P
Ačkoliv se na přístroji Thyro-P 2P neřídí fáze 2, je možné měřit na této fázi. Musí
se použít měřící transformátor napětí pro upevnění na normalizovanou lištu
podle DIN (obj. č. 2000000399). Připojení se provede podle tab. 21 na X7.1.26 X7.2.25. Maximální napětí sekundárního vinutí transformátoru musí být (včetně
přepětí) menší než 50 V.
ThyroP 1P
Jelikož zde se řídí jen jedna fáze, je možné libovolně použít měřící systémy
neexistujících fází 2 a 3. Vždy se musí použít transformátor napětí pro montáž
na normovanou lištu podle DIN (obj. č. 2000000399). Zapojení se provede podle
tab. 21 na svorkách X7.1.26 - X7.2.25 pro fázi 2 a 3 na svorkách X7.1.36 X7.2.35.
58
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
Naměřené hodnoty neovlivňují regulátor a jsou určeny pro sběrnice, zobrazení a
analogové výstupy. Hodnoty parametrů se nesmí měnit.
4.12. Další přípojná místa a svorkovnice
Tab. 18 Svorkovnice X2 pro K1, K2 a K3
společný kontakt
rozpínací
kontakt
spínací kontakt
relé poruchové
signalizace K1
X2.7
X2.8
X2.9
relé omezení K2
X2.10
X2.11
X2.12
volitelné relé K3
X2.13
X2.14
X2.15
* společný přívod proudu
Tab. 19 Svorkovnice X5
svorkovnice X5 v řídícím přístroji
X5.1
funkce
X5.2
funkce
5
+5 V
5
+5 V
13
kostra 5 V
10
žádaná hodnota 1
13
kostra 5 V
11
žádaná hodnota 2
13
kostra 5 V
32
analog. výstup 1
13
kostra 5 V
33
analog. výstup 2
13
kostra 5 V
34
analog. výstup 3
13
kostra 5 V
16
vstup ASM
21
-15 V
17
přípojné místo GSE
14
kostra 24 V
12
RESET
14
kostra 24 V
15
zablokování
regulátoru
14
kostra 24 V
18
přípojné místo SYT9
14
kostra 24 V
19
potvrzení poruchy
20
+24 V
20
+24 V*
*max. zatížení IX5.1.20 + IX5.2.20 + IX21.9 ≤ max. 80 mA
59
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
svorkovnice X6 v řídícím přístroji
Na svorkovnici X6 je provedeno propojení mezi řídícím přístrojem A70 a řídícími
jednotkami A1, A3 a A5. Obsazení svorkovnice:
Tab. 20 Svorkovnice X6
X6
označení
11
katoda tyristoru L1
12
+5 V
13
anoda tyristoru L1
21
katoda tyristoru L2
22
+5 V
23
anoda tyristoru L2
31
katoda tyristoru L3
32
+5 V
33
anoda tyristoru L3
41
vstup snímače teploty
42
země snímače teploty
Každý tyristor se řídí proudovým zdrojem 20 mA spínaným k zemi.
U regulátorů (..HF) s cizím chlazením je na svorkách X6.41 a X6.42 připojena
regulace ventilátoru. Teplota výkonové části se sleduje teplotním snímačem PT
1000. Při přehřátí výkonové části, např. následkem výpadku ventilátoru, se vyšle
poruchové hlášení a aktivuje se poruchové relé (přednastaveno). Sledování
teploty po různých interface je možné.
4.13. Synchronizace
Obvykle je každá výkonová část vybavena transformátorem pro vstupní napětí
do 690 V. Na sekundární straně transformátoru se po odpovídající filtraci odebírá
synchronizační signál pro řízení tyristorů. Přívody jsou zapojeny z výrobního
závodu. K synchronizaci přísluší následující svorky:
Tab. 21 Svorkovnice X7
svorkovnice X7
X7.1
X7.2
označení
12
11
transformátor proudu fáze L1
14
13
synchronizace fáze L1
16
15
napětí na zátěži L1
22
21
transformátor proudu fáze L2
24
23
synchronizace fáze L2
60
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
svorkovnice X7
X7.1
X7.2
označení
26
25
napětí na zátěži L2
32
31
transformátor proudu fáze L3
34
33
synchronizace fáze L3
36
35
napětí na zátěži L3
Následující propojky na řídícím přístroji jsou nezbytné pro provedení
synchronizace.
Tab. 22 Propojky nezbytné pro synchronizaci
Thyro-P
propojka spojuje
1P
X507
X508
2P
X507
-
3P
-
-
61
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
4.14. Osazovací plán řídící jednotky
Obr. 10 Osazovací plán řídící jednotky A70
62
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
5. Interface
Nutná optimalizace procesu a požadavek na vysokou, trvalou a dokumentovatelnou kvalitu výrobních procesů vyžaduje často nasazení digitální procesní
komunikace, což umožňuje spojení více signálů a jejich hospodárné
vyhodnocení.
Obr. 11 Různá interface regulátoru Thyro-P
63
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
U regulátorů výkonu Thyro-P lze použít následující interface (podívejte se také
na obr. 11):
•
•
•
X10 RS232
X30 optický přijímač
X31 optický vysílač
a také volitelné interface, např.
• X20 sběrnice Profibusu DP
Všechna interně zpracovávaná data jako proud, napětí, výkon, žádaná hodnota,
omezení atd. je možné odečítat během online provozu v režimu master - slave,
tyto dále zpracovávat a měnit. Pokud se použije odpovídající automatizační
technika, nemusí se připojovat procesní regulátory, potenciometry, přístroje,
jednotka LBA atd.
Jednotky interface, které jsou k dispozici v regulátoru Thyro-P, lze provozovat
současně, takže jsou možné následující konfigurace zařízení: programovatelný
automat předává data po Profibusu, PC provádí vizualizaci údajů z interface
optického vlákna nebo software Thyro-Tool Family a jednotka LBA místně
zobrazuje stav přístroje včetně vybraných provozních údajů při použití dat z RS
232.
Tedy regulátor výkonu Thyro-P je transparentní pro všechny procesní úrovně a
proces je bezpečně ovladatelný.
5.1. Interface RS 232
Galvanicky oddělené interface RS 232 je určeno k přímému připojení jednotky
LBA (pokud se použije sada pro montáž do skříně pak i k připojení kabelem)
nebo PC. Parametrizace rozhraní se provádí pomocí software Thyro-Tool Family
nebo LBA. Rychlost přenosu je z výrobního závadu nastavena na 9600 Bd, bez
parity, 8 datových bitů, 1 stopbit.
Následující obrázek ukazuje připojení Thyro-P na PC pomocí interface RS 232
(také je možné použít interface optického vlákna nebo Profibusu).
64
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
Obr.12 Připojení Thyro-P na PC pomocí interface RS 232
K připojení PC budete potřebovat kabel RS 232 (obj.č. 0048764). Na straně
regulátoru Thyro-P musí být 9ti kolíková vidlice Sub-D a na straně PC 9ti
kolíková zásuvka Sub-D.
Zásuvka X10 regulátoru výkonu je osazena následovně (kabel 1:1)
Obr.13 Osazení X10
65
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
POZOR:
LBA odebírá napájecí napětí +5 V z kolíku 8 zásuvky X10. Dejte
prosím pozor, aby se toto napětí nezkratovalo. Mohlo by dojít k
poruše Thyro-P. Pokud se na interface RS 232 připojí PC,
nezapojujte tento kolík, protože není zapotřebí k datovému
přenosu.
Obecně mohou všechny přístroje vybavené RS 232 komunikovat s regulátorem
výkonu Thyro-P. Uživatel si může sám jednoduše vytvořit protokol (podívejte se
na aplikační dokumenty).
5.2. Interface pro optické vlákno
Široce rozšířené interface pro optické vlákno (LL, X30 LLE (optický přijímač)
modrá, X31 LLS (optický vysílač) šedá) je standardní součástí dodávky
regulátoru Thyro-P. Výhodou tohoto interface je rychlý a bezpečný přenos dat a
možnost propojení až 998 regulátorů výkonu Thyro-P. Díky dobré odolnosti vůči
rušení lze interface použít k přenosu na větší vzdálenosti při vyšší rychlosti
přenosu. Z výrobního závodu je nastaveno 9600 Bd.
K výstavbě systému přenosu po optických vláknech lze použít následující
uvedené součásti.
5.2.1
Systém rozvodu optického vlákna
Úplný systém vláknové optiky k připojení 998 regulátorů Thyro-P je možné
vytvořit z níže popsaných součástí.
Převodník RS 232 / vláknová optika
Připojení optického vlákna k interface RS 232 se provede pomocí vyobrazeného
převodníku optického vlákna na sběrnici RS 232. K napájení se používá síťový
adapter, který je součástí dodávky.
Obr. 14 Převodník RS 232 / vláknová optiky
66
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
LLV.V
Optický rozbočovač s napájením LLV.V je základní součástí systému optického
vlákna. Slouží k připojení hvězdicových rozbočovačů a k zesílení přijímaného
signálu. Jeho napájení postačuje pro napájení 5 optických rozbočovačů typu
LLV.4.
Zesílení LLV.V v komunikační trase optického vodiče stačí k zvětšení
vzdálenosti na 50 m na jeden LLV.V, takže lze překonat větší vzdálenosti.
LLV.4
Optický rozbočovač se připojuje na základní modul LLV.V. Tento rozbočovač
vysílá nebo přijímá signál ze čtyř přípojných míst, popř. přijímá signál z počítače
a vysílá ho na regulátory Thyro-P. Takto lze počet připojených regulátorů
zvyšovat vždy o čtyři jednotky. Maximální vzdálenost od LLV.4 k regulátoru
Thyro-P nemá překročit 25 m.
Pokud byla instalace optimální (počet ohybů, montáž konektorů atd.) lze
dosáhnout vzdáleností uvedených v následující tabulce:
Tab. 23 Vzdálenosti překlenuté vláknovou optikou
přístroj
PC
LLV.V
LLV.4
Thyro-P
PC
--
50 m
--
25 m
LLV.V
50 m
50 m
--
25 m
LLV.4
--
50 m
--
25 m
Thyro-P
25 m
50 m
25 m
--
67
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
Následující obrázek ukazuje systém vláknové optiky s LLV, Thyro-P a PC.
Obr. 15 Schéma systému vláknové optiky s LLV, Thyro-P a PC
68
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
5.3. Volitelné interface sběrnic
Do řídícího přístroje Thyro-P lze zasunout volitelné jednotky, které vytvářejí
interface pro sběrnicové systémy běžné v průmyslu. Pokud máte zájem o
sběrnicový systém, který v tomto návodě není uvedený, zašlete nám poptávku.
5.3.1
Profibus - DPV1
Pomocí jednotky Profibusu (obj. č. 2000000393) se uskuteční připojení
regulátoru Thyro-P k této velmi rozšířené sběrnici. Napojení regulátoru Thyro-P k
řídící technice firmy Siemens podporují odpovídající softwareové moduly, které
můžete obdržet od firmy Siemens.
Jednotka Profibusu se zasouvá z čelní strany do řídícího přístroje a po nastavení
parametrů je okamžitě schopná provozu. Řídící přístroj byste měli napájet z
odděleného zdroje napětí, aby při odpojení napájecího napětí (→ napájení
výkonové části) nedošlo k jeho výpadku a tím i k vyslání chybového hlášení.
Musíte oddělat dodávaný konektor (podívejte se do kapitoly 4.2).
Dále jsou k dispozici 3 obecně použitelné digitální vstupy (24 VDC), jejichž stav
lze zjistit po sběrnici Profibus (např. stav spínače, odpojovače, sledování
ventilátoru rozvaděče nebo dveří rozvaděče atd.).
Součástí dodávky Profibusu jsou:
• zásuvná jednotka Profibusu
• 1 disketa, která slouží ke konfiguraci regulátoru Thyro-P jako podřízené
stanice sítě Profibusu (slave)
• 1 krycí rám k bezpečnému připevnění jednotky
• stručný návod
POZOR:
Montáž volitelné jednotky se musí provádět v beznapěťovém stavu
regulátoru výkonu.
Popis Profibusu
Na sběrnici Profibusu je možné připojit až 125 podřízených stanic. V jednom
segmentu sítě může být zapojeno maximálně 32 stanic. Spojení mezi segmenty
se provádí pomocí opakovačů (repeaterů). Síť Profibusu může mít lineární,
sběrnicovou nebo stromovou topologii. Vedle obvyklého elektrického spojení
(podle RS-485), je možné např. v silně zarušeném prostředí (magnetická pole
atd.) použít jako přenosové médium také optické vlákno.
Délka vodičů závisí na přenosové rychlosti a může být až 1200 m (podívejte se
na tabulku).
Tab. 24 Přenosová rychlost sběrnice Profibus
rychlost
[kbit/s]
délka
vodičů [m]
9,6
19,2
45,45
93.75
187.5
500
1500
1200
1200
1200
1200
1000
400
200
69
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
zásuvná jednotka Profibusu
Zásuvná jednotka Profibusu (asi 86 x 70 mm) má dva devítipinové SUB-D
konektory. Na jedné straně je devítikolíková vidlice SUB-D, která se zasouvá do
řídícího přístroje Thyro-P. Jednotka Profibusu obsahuje kromě jiného budiče
galvanické oddělení sběrnice a mikroprocesor, který řídí přístup na sběrnici a
ostatní funkce.
Obr. 16 Zásuvná jednotka Profibusu
4
Po zapnutí regulátor Thyro-P automaticky rozpozná zasunutou jednotku
Profibusu. Na straně Thyro-P musíte ješte nastavit adresu přístroje buď pomocí
software Thyro-Tool Family, nebo jednotky LBA.
Po provedení konfigurace Profibusu je Thyro-P připravený k činnosti po sběrnici
Profibus.
Připojení ke sběrnici Profibus
Profibus se připojuje na devítikolíkovou zásuvku SUB-D X20. Je možné použít
obvyklý konektor (podívejte se na tabulku) nebo modul OLP (pro vláknovou
optiku).
objednací číslo (Siemens)
popis:
6ES7 972-0BA40-0XA0
kabelový vývod 35°, se zakončovacím odporem
6ES7 972-0BA30-0XA0
kabelový vývod 30°, bez zakončovacího odporu
Modul OLP (Profibus s optickým vláknem) lze napájet napětím 5 V ze zásuvky
Profibusu X20, pin 6. Maximální zatížení napájecího zdroje činí 80 mA.
Zakončovací odpory
Uvnitř segmentu Profibusu se musí vždy na prvním a posledním přístroji zapojit
zakončovací odpory. Jelikož na jednotce Profibusu nejsou interní zakončovací
odpory, musí se v případě, že Thyro-P je prvním nebo posledním přístrojem,
použít připojovací konektor s integrovaným zakončovacím odporem a ten musíte
zapnout!
70
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
i
POZNÁMKA
Výpadek regulátoru Thyro-P nebo Profibusu
Jestliže dojde k výpadku Profibusu za provozu přístroje Thyro-P, nebudou se
nadále přenášet žádané a skutečné hodnoty. Thyro-P pak pracuje s poslední
žádanou hodnotou. Jestliže dojde k výpadku Thyro-P jako podřízené stanice
sběrnice Profibus, bude se tato chyba hlásit v systému sběrnice Profibus. Pokud
se bude provádět funkci RESET na přístroji Thyro-P, dojde k přerušení
komunikace po sběrnici po dobu provádění funkce RESET.
Doplňkové digitální vstupy
Na devítipinovém SUB-D konektoru X21 jsou k dispozici ještě čtyři digitální
vstupy, které se zobrazí do prvního datového bytu odpovědi Thyro-P.
Zapojení pinů konektoru je následující:
Tab. 25 Zapojení konektoru X21
X21
význam
1
PE
2
země M1
3
Input 0/M1
4
Input 1/M1
5
země M24 / napájení 24 V jednotky Profibus
6
země M2
7
Input 2/M2
8
Input 3/M2 / zvláštní použití: odblokování funkce motoroého
potenciometru
9
+24 V / napájení 24 V jednotky Profibus
*max. zatížení IX5.1.20 + IX5.2.20 + IX21.9 ≤ max. 80 mA
Vstupy Input 0 a Input 1 jsou zapojeny vůči zemi M1, vstupy Input 2 a Input 3
jsou zapojeny vůči zemi M2. Pro připojení jednoduchých hlásičů jako jsou
koncové spínače je ještě k dispozici napájecí zdroj 24 V. Vstup IN3 (PIN 8) má
zvláštní význam. Pak by bylo možné, např. dále uvedené zapojení:
71
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
Obr. 17 Zvláštní funkce motorový potenciometr (Motorpoti)
Jestliže nepoužijete zvláštní funkci motorový potenciometr, pak máte na jednotce
k dispozici 3 libovolně použitelné vstupy.
Obr. 18 Zvláštní vstupy
Následující text shrnuje nejdůležitější vlastnosti Profibusu.
podrobnosti k sběrnici Profibus
Další podrobnosti k provozování Thyro-P na Profibusu-DP jako:
• struktura zprávy
• parametrizační zpráva (nastavení, která data se mají cyklicky přenášet)
• cyklické parametry (datový formát REAL)
• interface PKW, tabulka PNU
72
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
• diagnostika - indikace
• soubor GSD
jsou popsány v souborech na datovém nosiči, dodávaném s jednotkou interface.
Uživatel si může vybírat mezi možnými konfiguracemi a v nich určit kromě jiného
počet skutečných hodnot atd. Na datovém nosiči jsou informace, které podrobně
na příkladech popisují projekční nástroje Siemens.
vlastnosti hardware
Jednotka sběrnice Profibus má tyto vlastnosti:
• přenosová rychlost od 9600 Bd do 12 MBd
• RS 485 galvanicky oddělené do 140 V
• volitelné interface pro použití optického vlákna pomocí modulu Siemens OLP
• napájecí zdroj 5 V, zatížení pinu 6 max. 80 mA
• 3 doplňkové vstupy
• napájecí zdroj 24 V
• galvanické oddělení 140 V
identifikační číslo
Regulátor Thyro-P s jednotkou Profibus odpovídá přístroji Profibus podle DIN
19245 část 3 = EN 50170.
identifikační číslo
06B4
příslušný soubor GSD
PSS106B4.GSD
5.3.2
Modbus RTU
Pomocí interface sběrnice Modbus vytvoříte spojení mezi Thyro-P a široce
rozšířenou sběrnicí Modbus-RTU. Jednotka se zasouvá z čelní strany do řídícího
přístroje a je po nastavení parametrů okamžitě schopná provozu. Řídící přístroj
byste měli napájet z odděleného zdroje napětí, aby při odpojení napájecího
napětí (napájení výkonové části) nedošlo k jeho výpadku a tím i k chybovému
hlášení. Musí se oddělat dodávaný konektor (podívejte se do kapitoly 4.2).
Jednotka Modbus-RTU také obsahuje buď zvláštní funkci motorový potenciometr
nebo tři obecně použitelné digitální vstupy (24 VDC).
Pomocí dostupných bran (gateway) je také možné provést propojení na různé
sběrnice a ethernet s TCP/IP protokolem.
Bližší informace zjistíte v provozním návodu volitelné jednotky interface Modbus.
73
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
Obr. 19 Zásuvná jednotka interface Modbus
5.3.3
DeviceNet
Interface pro DeviceNet se připravuje.
74
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
6. Optimalizace síťové zátěže
V aplikacích s několika regulátory lze provádět optimalizaci síťové zátěže
(volitelná součást dodávky Thyro-P). Použití optimalizace zátěže má podstatné
výhody: snížení špičkového zatížení sítě a zpětného působení zátěže na síť,
menší velikost regulátorů (např. transformátor, napájecí zdroj a ostatní
instalace). Z toho vyplývají úspory provozních a investičních nákladů.
Optimalizaci síťové zátěže je možné provádět dvěma způsoby: dynamicky
(metoda ASM) a staticky (SYT-9). Obě metody se dají používat také ve spojení s
tyristorovým regulátorem výkonu Thyro-M.
6.1. Metoda SYT-9
Jedná se o metodu statické optimalizace zátěže, která minimalizuje špičkovou
zátěž sítě a s tím spojené zpětné ovlivnění sítě. Při použití metody SYT-9
nevstupují automaticky do síťové optimalizace změny zátěže a žádané hodnoty.
Metoda SYT-9 vyžaduje přídavnou jednotku. V případě regulátoru Thyro-P by se
metoda SYT-9 měla používat jen s již instalovanými regulátory (typu Thyro-M,
Thyrotakt-MTL). Potom puls ze SYT karty musí být připojen na svorkovnici
X5.1:18 a zem na X5.1:14.
Na řídícím přístroji Thyro-P se musí rozpojit propojka X201 (za X5). Popis
činnosti je uvedený v dokumentu BAL 00180 a provozním návodu SYT9.
Uvedené možnosti jsou podrobně popsány v dokumentu „„Begriffe, Kenngrößen
und Einsatzbedingungen für Thyristor-Leistungssteller“ (Pojmy, parametry a
podmínky nasazení tyristorových regulátorů výkonu).
Thyro-P č.
SYT č. 1
Thyro-P č.
SYT č. 1
1
X5.2.5 - A10
1
X5.2.18 - C10
2
- A12
2
- C12
3
- A14
3
- C14
4
- A16
4
- C16
5
- A18
5
- C18
6
- A20
6
- C20
7
- A22
7
- C22
8
- A24
8
- C24
9
- A26
9
- C26
připojení až 9 regulátorů Thyro-P na jednu jednotku SYT-9
6.2. Synchronizace pomocí software
Pomocí rozdílného nastavení parametru SYNC_Adresse je možné dosáhnout
různého začátku spínání jednotlivých řídících přístrojů (čítač x 10 ms). Čítač se
nastaví na 0 po zapnutí sítě nebo působením funkce RESET. Během doby běhu
čítače je regulátor přepnutý do pasivního stavu jako při zablokování regulátoru.
Do SYNC_Adresse je možné zapisovat hodnoty, které jsou větší jak doba taktu
T0 . Pak je začátek zapnutí regulátoru až v následujícím taktu. Tak je možné
75
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
provést např. pomalé připojení zátěže ke zdroji náhradního napájení. Maximální
zpoždění činí 65536 x 10 ms. Tato hodnota je také uvedena v základním
nastavení metody ASM.
6.3. Metoda ASM (patentováno)
V zařízeních, ve kterých se používají regulátory stejného druhu v provozu TAKT,
je možné smysluplně použít metodu ASM (automatická synchronizace v
aplikacích s více regulátory) k dynamické a automatické optimalizaci síťové
zátěže. Tato patentovaná světová novinka automaticky minimalizuje v
probíhajícím procesu špičkové zatížení sítě a tím zpětné působení zátěže na síť.
Metoda ASM provádí optimalizaci síťového zatížení s použitím okamžitých
hodnot změn žádané hodnoty a zátěže. Zvláště při používání topných těles
vyznačujících se velkým stárnutím, vykazujících při začátku používání velké
špičkové hodnoty proudu při krátkých dobách zapnutí, je možné dosáhnout nižší
investiční náklady. Pro použití metody ASM se musí v regulátoru použít řídící
přístroj ASM. Dodatečný snímací odpor se používá společně všemi regulátory.
Na následujících obrázcích je vidět princip zapojení regulátorů při použití metody
ASM.
Obr. 20 Zapojení pro metodu ASM
Při použití volitelné metody ASM má analogový výstup 2 (X5.2.33 proti kostře
X5.1.13) hodnotu úměrnou proudu po dobu zapnutí TS. Všechny regulátory,
které jsou synchronizovány, pracují se stejným externím snímacím odporem.
Snímací odpor se přibližně vypočte z následující rovnice:
RS [kΩ] = 10 V / (n x 20 mA)
n = počet regulátorů
Napětí na snímacím odporu, které se měří na vstupu ASM X5.2.16, odpovídá
síťovému proudu spojených regulátorů.
76
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
Díky této automatické nezávislé metodě je procesní řetězec zabezpečen
regulátorem teploty a regulátorem výkonu. Negativní důsledky (kolísání a
subharmonické síťové frekvence) se v běžícím dynamickém procesu vyregulují,
přičemž se mohou vyskytnout pouze krátkodobá nepříznivá překrytí chodu
regulátorů, např. po skoku žádané hodnoty nebo po kolísání napětí. Aplikační
dokument o metodě ASM a jejích parametrech obsahuje další informace.
77
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
7. Připojovací schéma
7.1. Jednofázové provedení
78
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
7.2. Dvojfázové provedení
79
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
7.3. Trojfázové provedení
80
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
8. Zvláštní upozornění
8.1. Montáž
Montážní poloha regulátoru Thyro-P je svislá, aby bylo zabezpečeno chlazení
tyristorů, upevněných na chladičích. Při montáži do skříně se dále musí dodržet
dostatečný přívod a odvod vzduchu ze skříně. Vzdálenost mezi regulátorem a
podlahou má být minimálně 100 mm, vzdálenost ke stropu 150 mm. Regulátory
výkonu lze montovat vedle sebe bez bočního odstupu. Musí se zabránit ohřevu
regulátoru tepelnými zdroji, nacházejícími se pod ním. Ztrátový výkon regulátoru
výkonu je uvedený v kapitole 9. Přehled typů.
Zemění se musí provést podle platných národních předpisů (zemnící šroub pro
připojení ochranného vodiče).
8.2. Uvedení do provozu
Přístroj se musí připojit podle připojovacích schémat na napájecí síť a na
příslušnou zátěž.
i
POZNÁMKA
Při zapojování regulátorů 1P se musí dbát na to, aby svorka
A1 X1:3 byla připojena na U2 na straně zátěže.
Při zapojování regulátorů 2P se musí dbát na to, aby svorka
A1 X1:3 byla připojena na neřízenou fázi.
Musíte zajistit, aby se správně propojily napěťové transformátory pro měření
napětí na zátěži k výkonovým částem (svorka X1 na výkonové části), a to podle
typu zapojení zátěže (hvězda, trojúhelník, atd.). Správná přípojná místa zjistíte z
připojovacích schémat.
Při dodávce z výrobního závodu je regulátor nastavený na příslušný výkonový díl
a parametry jsou přednastavené. Je nastavený provoz TAKT(1P, 2P). Jestliže
uživatel požaduje jiný typ provozu, musí jej nastavit použitím LBA nebo PC.
Obecně by měl uživatel zkontrolovat standardní parametry (podívejte se na
seznam menu) a přizpůsobit je konkrétním podmínkám použití (např. druh
provozu, regulace, omezení, sledování, časy, řídící charakteristiky, výstupy
skutečné hodnoty, poruchové hlášení, relé, čas a datum atd.).
Kromě zátěže se musí připojit několik řídících signálů (podívejte se na kapitolu
4). Následující signály jsou výdy vyžadovány pro provoz zařízení:
žádaná hodnota
(svorka 10 nebo 11 nebo přes interface)
RESET
(na kostru, na svorku 12, propojka standardně
nastavena)
zablokování regulátoru
(na kostru, na svorku 15, propojka standardně
nastavena)
Jestliže RESET není zapojený, pak se přístroj nachází ve stavu RESET a
nepracuje (LED „ON“ se rozsvítí červeně), t.j. komunikace po interface
81
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
nefunguje. Další podrobnosti funkce RESET jsou popsány v stejnojmenné
kapitole 4.4.
Jestliže není zapojené zablokování regulátoru, přístroj pracuje, ale výkonová
část je řízena jen hodnotami minimálního omezení (LED „PULSE LOCK“ svítí).
Další podrobnosti zablokování regulátoru jsou popsány v stejnojmenné kapitole
4.5.
POZOR:
Zablokování regulátoru je též možné provést přes interface!
POZOR:
Řídící přístroj se nesmí provozovat bez krytu. Kryt se musí zemnit.
8.3. Servis
Dodávané přístroje odpovídají vysokým jakostním standardům (EN ISO 9001) a
zkoušejí se v souladu s nejnovějším stavem techniky. Pokud přesto dojde k
poruše nebo jiným problémům, pak je Vám k dispozici po celých 24 hodin naše
servisní hotline tel. +420602316314.
8.4. Kontrolní seznam
Na čelním panelu nesvítí žádná LED:
• Přístroje na 690 V: Chybí napájení řídícího přístroje A70, které musí provést
zákazník (pozor: maximální jmenovité napájecí napětí 500 V)
• Zkontrolujte napájecí napětí na svorkách X1.1 a X1.2 řídícího přístroje A70.
• Zkontrolujte pojistky pro jištění polovodičů a pojistky F2 a F3 na budící
jednotce A1
NEBEZPEČÍ
Přístroj bezpodmínečně vypněte do beznapěťového stavu a tento
stav překontrolujte. Svorku X1.3 na budící kartě A1 nezapojujte.
•
Pokud je pojistka pro jištění polovodičů vadná, musíte na transformátorové
zátěži v provozech TAKT a SSSD zkontrolovat následující parametry:
Zkontrolujte úhel řízení v první půlperiodě (fázový úhel 1) = 60º a případně ho
optimalizujte. Zkontrolujte nastavený typ přístroje 1P, 2P nebo 3P (menu:
parametry / druh provozu / počet řízených fází 1 2 3).
Zátěží neteče proud:
• RESET X5.2.12 není spojený s X5.1.14 (LED „ON“ svítí červeně)
• napájecí napětí řídícího přístroje není v přípustném rozsahu
• blokování regulátoru X5.2.15 není spojeno s X5.1.14. (LED PULSE LOCK
svítí)
82
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
neexistuje žádaná hodnota. Zkontrolujte pomocí LBA součtovou
požadovanou hodnotu nebo změřte napětí na X5.2.10 a X5.2.11.
žádané hodnoty nejsou jednoznačné (STD, Local, Remote, ANA)
parametrizace vstupu žádané hodnoty 20 mA, 5 V, 10 V neodpovídá výstupu
regulátoru teploty
chybný parametr STA nebo STE řídící charakteristiky
parametr spojení požadovaných hodnot není „ADD“
parametry IEME, UEMA, PMA jsou nastaveny příliš malé.
parametry regulátoru Ti a Kp jsou nastaveny příliš velké.
NEBEZPEČÍ
Zkontrolujte pojistky na budících jednotkách A1, A3, A5. Přístroj
bezpodmínečně vypněte do beznapěťového stavu a tento stav
překontrolujte.
Zákazník nepřipojil zátěž (pouze typ 1P). Zkontrolujte připojení na svorkovnici
A1, svorka X1.3.
Zkontrolujte synchronizační napětí na řídícím přístroji A70 na svorkách X7.1
a X7.2.
Tyristory jsou úplně otevřené:
• Zadávala se žádaná hodnota funkcí motorový potenciometr? Hodnotu
zkontrolujte pomocí LBA.
• Zkontrolujte řídící charakteristiku (STA, STE, ADD).
• Máte k dispozici zpětnovazební signál regulátoru? Překontrolujte připojení
proudového a napěťového transformátoru na svorkovnicích X7.1 a X7.2.
• Parametry TSMI a H_IE, Ueff min, Ieff min, P min jsou větší než 0.
• Parametry regulátoru Ti a Kp jsou nastaveny příliš malé.
• Parametry IEME, UEMA, PMA jsou nastaveny příliš velké nebo proud zátěže
je příliš malý.
• možný zkrat tyristoru
i
POZNÁMKA
Jestliže je proud zátěže příliš malý (připojení zkušební zátěže),
musí se nastavit parametry přístroje na regulaci U, U2 nebo bez
regulace. Omezení zůstávají nadále aktivní. Je nutné připojit
minimální zátěž (např. žárovku 100 W).
Opatření při jiných poruchách
• Pomocí LBA nebo software Thyro-Tool Family vyhodnoťte údaje v datovém
záznamníku (dataloggeru).
• Porovnejte aktuálních parametry s parametry v seznamu příslušného typu.
• Porovnejte aktuálních parametry s parametry daného zařízení, které jsou
uloženy v PC.
• Zkontrolujte počet řízených fází (parametr).
83
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
•
Pokud došlo k aktivaci relé poruchové signalizace, musíte vyhodnotit, které
poruchy vedly k aktivaci a pak odstraňte příčinu.
9. Přehled typů
9.1. Typová řada 400 V
Typové napětí 230 - 400 V
typový
proud
typový výkon
ztrátový
výkon
(kVA)
(W)
(A)
230V
400V
rozměry
hmotnost
(mm)
B
H
rozměr.
výkres
teplotní
charakt.
(netto
T
proudový
transfor-
snímací
odpor
mátor
kg)
(č.)
jištění
polovodičů*
R40 (Ω)
F1 (A)
Thyro 1P
37 H
8
15
105
150
320
229
6
1
100/1
2,70
50
75 H
17
30
130
150
320
229
6
260
1
100/1
1,30
100
110 H
25
44
175
150
320
229
6
2
100/1
0,91
180
130 H
30
52
190
200
320
229
8
170 H
39
68
220
200
320
229
8
280
HF
64
112
365
200
320
229
9
495
HF
114
198
595
174
414
340
15
650
HF
149
260
750
174
414
340
15
1000
HF
230
400
1450
240
685
505
35
1500
HF
345
600
1775
240
685
505
35
2100
HF
483
840
2600
521
577
445
50
2900
HF
667
1160
3400
603
577
470
263
2
150/1
1,10
200
2
200/1
1,10
315
265
2
300/1
1,00
350
266
3
500/1
1,00
630
3
700/1
1,00
900
4
1000/1
1,00
1000
5
1500/1
1,00
2x900
270
6
2000/1
0,91
2x1000
62
271
7
3000/1
1,00
2x1500
272
2,70
268
Thyro-P 2P
37 H
15
25
175
225
320
229
10
1
100/1
75 H
30
52
220
225
320
229
10
1
100/1
100
110 H
44
76
310
225
320
229
10
2
100/1
180
130 H
52
90
350
325
320
229
12
170 H
68
118
410
325
320
229
12
280
HF
111
194
700
325
397
229
15
495
HF
197
343
1150
261
414
340
22
650
HF
259
450
1465
261
414
340
22
1000
HF
398
693
2865
410
685
505
54
1500
HF
597
1039
3510
410
685
505
54
2000
HF
796
1385
4800
526
837
445
84
2750
HF
1095
1905
6200
603
837
470
107
275
2
150/1
1,10
200
2
200/1
1,10
315
277
2
300/1
1,00
350
278
3
500/1
1,00
630
3
700/1
1,00
900
4
1000/1
1,00
1000
5
1500/1
1,00
2x900
282
6
2000/1
1,00
2x1000
283
7
3000/1
1,00
2x1500
280
* počet pojistek na jednu výkonovou část, namontováno ve výrobním závodě
84
50
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
typové napětí 230 - 400 V
typový
proud
(A)
typový výkon
ztrátový
výkon
rozměry
hmotnost
(kVA)
(W)
(mm)
(netto
230V
400V
B
H
T
kg)
rozměr.
výkres
teplotní
charakt.
proudový
transfor-
snímací
odpor
mátor
(č.)
jištění
polovodičů*
R40 (Ω)
F1 (A)
Thyro-P 3P
37 H
15
25
330
300
320
229
14
284
1
100/1
2,70
50
75 H
30
52
400
300
320
229
14
1
100/1
1,30
100
110 H
44
76
540
300
320
229
14
2
100/1
0,91
180
130 H
52
90
560
450
320
229
17
287
2
150/1
1,10
200
170 H
68
118
650
450
320
229
17
2
200/1
1,10
315
280
HF
111
194
1070
450
397
229
20
289
2
300/1
1,00
350
495
HF
197
343
1800
348
430
340
30
290
3
500/1
1,00
630
650
HF
259
450
2265
348
430
340
30
3
700/1
1,00
900
1000
HF
398
693
4370
575
685
505
74
4
1000/1
1,00
1000
1500
HF
597
1039
5335
575
685
505
74
5
1500/1
1,00
2x900
1850
HF
736
1281
6900
526
1094
445
119
294
6
2000/1
1,10
2x1000
2600
HF
1035
1801
8700
603
1094
470
295
7
3000/1
1,10
2x1500
292
* počet pojistek na jednu výkonovou část, namontováno ve výrobním závodě
85
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
9.2. Typová řada 500 V
typové napětí 500 V
typový
proud
typový
výkon
ztrátový
výkon
rozměry
hmotnost
rozměr.
výkres
teplotní
charak.
proudový snímací
transfor- odpor
mátor
jištění
polovodičů
(A)
(kVA)
(W)
B
H
T
(kg)
(č.)
(č.)
T1
R40(Ω)
F1 (A)
260
1
100/1
2,70
50
Thyro-P 1P
37 H
18
105
150
320
229
6
75 H
38
130
150
320
229
6
1
100/1
1,30
100
110 H
55
175
150
320
229
6
2
100/1
0,91
180
130 H
65
190
200
320
229
8
2
150/1
1,10
200
170 H
85
220
200
320
229
8
2
200/1
1,10
315
280
HF
140
365
200
370
229
9
265
2
300/1
1,00
350
495
HF
248
595
174
414
340
15
266
3
500/1
1,00
630
650
HF
325
750
174
414
340
15
3
700/1
1,00
900
1000
HF
500
1450
240
685
505
35
4
1000/1
1,00
1000
1500
HF
750
1775
240
685
505
35
5
1500/1
1,00
2x900
2100
HF
1050
2600
521
577
445
50
270
6
2000/1
0,91
2x1000
2900
HF
1450
3400
603
577
470
62
271
7
3000/1
1,00
2x1500
263
268
Thyro-P 2P
37 H
32
175
225
320
229
10
75 H
65
220
225
320
229
10
110 H
95
310
225
320
229
10
130 H
112
350
325
320
229
12
272
1
100/1
2,70
50
1
100/1
1,30
100
2
100/1
0,91
180
275
2
150/1
1,10
200
170 H
147
410
325
320
229
12
2
200/1
1,10
315
280
HF
242
700
325
397
229
15
277
2
300/1
1,10
350
495
HF
429
1150
261
414
340
22
278
3
500/1
1,00
630
650
HF
563
1465
261
414
340
22
3
700/1
1,00
900
1000
HF
866
2865
410
685
505
54
4
1000/1
1,00
1000
1500
HF
1300
1300
410
685
505
54
5
1500/1
1,00
2x900
2000
HF
1732
4800
526
837
445
84
282
6
2000/1
1,00
2x1000
2750
HF
2381
6200
603
837
470
107
283
7
3000/1
1,00
2x1500
280
* počet pojistek na jednu výkonovou část, namontováno ve výrobním závodě
86
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
typové napětí 500 V
typový
proud
typový
výkon
ztrátový
výkon
rozměry
hmotnost
rozměr.
výkres
teplotní
charak.
proudový snímací
transfor- odpor
mátor
jištění
polovodičů
(A)
(kVA)
(W)
B
H
T
(kg)
(č.)
(č.)
T1
R40(Ω)
284
1
100/1
2,70
50
1
100/1
1,30
100
F1 (A)
Thyro-P 3P
37 H
32
330
300
320
229
14
75 H
65
400
300
320
229
14
110 H
95
540
300
320
229
14
130 H
112
560
450
320
229
17
2
100/1
0,91
180
287
2
150/1
1,10
200
170 H
147
650
450
320
229
17
2
200/1
1,10
315
280
HF
242
1070
450
397
229
20
289
2
300/1
1,00
350
495
HF
429
1800
348
430
340
30
290
3
500/1
1,00
630
650
HF
563
2265
348
430
340
30
3
700/1
1,00
900
1000
HF
866
4370
575
685
505
74
292
1500
HF
1300
5335
575
685
505
74
1850
HF
1602
6900
526
1094
445
119
2600
HF
2251
8700
603
1094
470
152
4
1000/1
1,00
1000
5
1500/1
1,00
2x900
294
6
2000/1
1,00
2x1000
295
7
3000/1
1,00
2x1500
* počet pojistek na jednu výkonovou část , namontováno ve výrobním závodě
9.3. Typová řada 690 V
typové napětí 690 V
typový
proud
typový
výkon
ztrátový
výkon
rozměry
hmotnost
(A)
(kVA)
(W)
B
H
T
rozměrový
výkres
teplotní
charakteristika
proudový snímací
transfor- odpor
mátor
jištění
polovodičů
(kg)
(č.)
(č.)
T1
R40(Ω)
F1 (A)
Thyro-P 1P
80 H
55
125
200
320
229
8
263
1
100/1
1,20
100
200
HF
138
260
200
370
229
9
265
2
200/1
1,00
250
300
HF
207
360
174
414
340
15
265
3
300/1
1,00
350
500
HF
345
625
174
414
340
15
265
3
500/1
1,00
630
780
HF
538
910
240
685
505
35
268
4
1000/1
1,20
630
1400
HF
966
1900
240
685
505
35
5
1500/1
1,00
2x700
2000
HF
1380
3200
521
577
445
62
270
6
2000/1
1,00
2x900
2600
HF
1794
3450
603
577
470
62
271
7
3000/1
1,00
2x1400
* počet pojistek na jednu výkonovou část , namontováno ve výrobním závodě
87
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
typové napětí 690 V
typový
proud
typový
výkon
ztrátový
výkon
rozměry
hmotnost
(A)
(kVA)
(W)
B
H
T
rozměrový
výkres
teplotní
charakteristika
proudový snímací
transfor- odpor
mátor
jištění
polovodičů
(kg)
(č.)
(č.)
T1
R40(Ω)
F1 (A)
Thyro-P 2P
80 H
95
225
325
320
229
12
275
1
100/1
1,20
100
200
HF
239
485
325
397
229
15
277
2
200/1
1,00
250
300
HF
358
640
261
414
340
22
278
3
300/1
1,00
350
500
HF
597
1225
261
414
340
22
278
3
500/1
1,00
630
780
HF
932
1700
410
685
505
54
280
4
1000/1
1,20
630
1400
HF
1673
3750
410
685
505
54
5
1500/1
1,00
2x700
1850
HF
2210
5700
526
837
445
84
282
6
2000/1
1,00
2x900
2400
HF
2868
6400
603
837
470
107
283
7
3000/1
1,20
2x1400
Thyro-P 3P
80 H
95
350
450
320
229
17
287
1
100/1
1,20
100
200
HF
239
740
450
397
229
20
289
2
200/1
1,00
250
300
HF
358
1020
348
430
340
30
290
3
300/1
1,00
350
500
HF
597
1825
348
430
340
30
290
3
500/1
1,00
630
780
HF
932
2740
575
685
505
74
292
4
1000/1
1,20
630
1400
HF
1673
5600
575
685
505
74
5
1500/1
1,00
2x700
1700
HF
2031
8000
526
1094
445
119
294
6
2000/1
1,10
2x900
2200
HF
2629
9000
603
1094
470
152
295
7
3000/1
1,30
2x1400
* počet pojistek na jednu výkonovou část, namontováno ve výrobním závodě
88
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
10. Technické údaje
...P400...
230 V - 20 %
až
400 V + 10 %
...P500...
230 V - 20 %
až
500 V + 10 %
...P690...
500 V - 20 %
až
690 V + 10 %
síťová
frekvence
všechny typy
45 Hz
až
65 Hz
síťová
frekvence
ohmická zátěž (minimální zátěž 100 W)
typové napětí
ohmická zátěž s poměrem odporu v teplém a studeném stavu do 20
(provoz MOSI)
transformátorová zátěž
transformátor
Neměli byste překročit indukci v připojeném tranasformátoru. Při
použití za studena válcovaných orientovaných plechů by indukce
měla být do 1,45 T. Tato hodnota odpovídá jmenovité indukci asi
1,3 T.
typy provozu
TAKT =
celovlnné řízení, jde o standardní nastavení pro
regulátory 1P, 2P a 3P
VAR =
fázové řízení je možné jen u regulátorů 1P a 3P
SSSD =
rozběhový a doběhový softstarter (SSSD). Jedná se o
kombinaci „VAR“ a „TAKT“ u typů 1P, 2P a 3P, t.j.
snížené nárazové zatížení sítě.
vstupy žádané
hodnoty
Regulátor výkonu Thyro-P má 4 vstupy žádané hodnoty. Vstupy
žádané hodnoty jsou bezpečně dodělené od sítě (SELV, PELV).
žádaná hodnota1, 2: externí vstup žádané hodnoty
rozsahy:
0(4) - 20 mA
Ri = asi 150 Ω
max. 24 mA*
0 - 5V
Ri = asi 8,8 kΩ
max. 12 V
0 - 10 V
Ri = asi 5 kΩ
* podívejte se na Pozor na str. 20
max. 12 V
žádaná hodnota 3:
připojení optickým vláknem z nadřízeného PC nebo automatizačního
systému
žádaná hodnota 4:
zadání žádané hodnoty pomocí RS 232
(např. LBA)
Čtyři žádané hodnoty se interně sčítají a součet požadovaných
hodnot je např. při regulaci výkonu úměrný výstupnímu výkonu.
Žádaná hodnota 2 se se dá vyhodnocovat dvěma způsoby: Lze ji
sčítat s požadovanou hodnotou 1 nebo ji odečítat od žádané
hodnoty1.
analogové
výstupy
3 výstupy: úrovně 0 - 10 V, 0 - 20 mA nebo lze parametrizovat na
odlišnou úroveň. Maximální napětí na snímacím odporu je 10 V.
89
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
řídící
charakteristika
Řídící charakteristika je určena maximální hodnotou regulovaných
hodnot a body zlomu žádané hodnoty. Pomocí těchto bodů zlomu je
možné libovolně nastavit lineární řídící charakteristiku.
Každý regulátor (např. regulátor teploty), jehož výstupní signál je v
rozsahu 0 - 20 mA, 0 - 5 V / 0 - 10 V je možné připojit k regulátoru
výkonu.
typy regulace
regulace napětí Ueff
regulace napětí U2eff (nastaveno z výrobního závodu)
regulace proudu Ieff
regulace proudu I2eff
bez regulace
přesnost
regulace U: ±0,5 % a ± 1 digit (vztaženo na konečnou hodnotu)
omezení
omezení efektivní hodnoty napětí Ueff
omezení efektivní hodnoty proudu Ieff = standardní nastavení z
výrobního závodu
omezení činného výkonu P
omezení špičkového proudu v provozu MOSI
Při dosažení jednoho z těchto omezení se rozsvítí LED „Limit“ na
čelním panelu regulátoru Thyro-P a relé K2 se zapne.
(svorkovnice X2, svorky 10/11/12)
relé K1, K2, K3
zatížení kontaktů:
AC max:
250 V / 6A (1500 VA)
AC min: > 10 VA
DC max: 300 V / 0,25 A (62.5 W)
DC min: 5 V / 20 mA
materiál kontaktů: AgCdO
pro aplikace podle UL
AC max: 250 V / 4 A
90
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
teplota okolí
35°C cizí chlazení (typy F)
45°C přirozené chlazení vzduchem
Při vyšší teplotě okolí se musí snížit typový výstupní proud:
teplota chladícího
média
I/In
[°C]
cizí chlazení (typy s
ventilátorem)
přirozené chlazení
-10 až 25
1,10
1,10
30
1,05
1,10
35
1,00
1,10
40
0,96
1,05
45
0,91
1,00
50
0,87
0,95
55
0,81
0,88
Při aplikacích podle UL do +40°C
91
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
Thyro-P 1P, 2P, 3P
připojovací
svorky výkonové
části
pro aplikace
podle UL
svorka
U1, V1, W1, U2, V2, W2
zemnící šroub
37H, 75H
M6
M6
80H
M8
M10
110H
M6
M6
130H, 170H
M8
M10
200HF, 280HF, 300HF, M10
495HF, 500HF, 650HF
M10
780HF, 1000HF,
1400HF, 1500HF,
1700HF, 1850HF,
2000HF, 2100HF,
2200HF, 2400HF,
2600HF, 2750HF,
2900HF
M12
M12
připojovací svorky
výkonové části
použijte jen měděný vodič 60°/75°C
(požadavek UL)
utahovací
moment
připojovacích
svorek
šroub
minimální
hodnota
jmenovitá
hodnota
maximální
hodnota
[Nm]
M6
2.95
4.4
5.9
M8
11.5
17
22.5
M10
22
33
44
M12
38
56
75
ventilátor 230 V, 50-60 Hz
Thyro-P (typy HF)
typový
proud
množství
vzduchu
akustický tlak ve
vzdálenosti 1 m
50 Hz
60 Hz
I [A}
I [A}
[m3/h]
dbA
0,13
0,13
120
53
300HF, 495HF, 500HF, 650HF 0,38
0,38
150
57
780HF, 1000HF, 1400HF,
1500HF
0,55
0,60
580
75
2000HF, 2100HF, 2600HF,
2900HF
1,00
1,12
2200
81
1P
200HF, 280HF
92
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
ventilátor 230 V, 50-60 Hz
Thyro-P (typy HF)
typový
proud
množství
vzduchu
akustický tlak ve
vzdálenosti 1 m
2P
200HF, 280HF
0,38
0,38
200
67
300HF, 495HF, 500HF, 650HF 0,38
0,38
230
67
780HF, 1000HF, 1400HF,
1500HF
1,00
1,12
1200
81
1850HF, 2000HF, 2400HF,
2750HF
1,00
1,12
2100
81
0,38
0,38
260
67
300HF, 495HF, 500HF, 650HF 0,40
0,40
450
72
780HF, 1000HF, 1400HF,
1500HF
1,00
1,12
1600
81
1700HF, 1850HF, 2200HF,
2600HF
1,00
1,12
2000
81
3P
200HF, 280HF
Ventilátory typů HF musí být zapnuty, jestliže je regulátor výkonu zapnutý.
Zapojení se provádí podle připojovacích schémat.
93
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
11. Rozměrové výkresy
rozměrový výkres 260
M1:5
rozměrový výkres 263
M1:5
94
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
rozměrový výkres 263
M1:5
rozměrový výkres 266
95
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
rozměrový výkres 268
M1:8
rozměrový výkres 270
M1:8
96
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
rozměrový výkres 271
M1:8
rozměrový výkres 272
M1:5
97
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
rozměrový výkres 275
M1:5
rozměrový výkres 277
M1:5
98
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
rozměrový výkres 278
rozměrový výkres 280
99
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
rozměrový výkres 282
100
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
rozměrový výkres 283
rozměrový výkres 284
M1:5
101
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
rozměrový výkres 287
rozměrový výkres 289
102
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
rozměrový výkres 290
M1:6
103
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
rozměrový výkres 292
M1:9
104
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
rozměrový výkres 294
M1:9
105
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
rozměrový výkres 295
M1:9
106
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
12. Příslušenství a volitelné části
obj. č.
označení
2000000380
Thyro-Tool Family, software pro jednoduché vizualizační
úkoly a pro uvedení regulátoru výkonu do provozu.
Vyžaduje Windows 95/NT4.0 a vyšší.
2000000393
Thyro-P jednotka interface Profibusu-DP s funkcí
motorového potenciometru
2000000392
Thyro-P jednotka interface Modbusu RTU
2000000394
Thyro-P jednotka interface DeviceNet
2000000400
řídící přístroj pro Thyro-1P, -2P a -3P
2000000401
výše uvedený řídící přístroj, který obsahuje metodu ASM,
provádějící dynamickou optimalizaci síťové zátěže
2000000406
místní ovládací a zobrazovací jednotka LBA, obsluha
pomocí menu, kopírovací funkce
2000000405
SEK, sada pro montáž LBA do dveří rozvaděče
2000000399
transformátor napětí 690 V/43 V (UE_U=016), pro montáž
na normalizovanou lištu
37259800
LLV.V, napájení optického rozbočovače
37259900
LLV.4, optický rozbočovač
37295190
převodník optického vlákna / RS 232, konektor 9-ti
kolíkový, se síťovým napáječem
0017381
vidlice optického vlákna
0017574
optický kabel
8000007874
vidlice dvoupólová pro A70, X1
0048764
datový kabel pro připojení PC (RS 232), nekřížený
13. Povolení a prohlášení o shodě
Vzhledem k harmonizaci evropských norem bude normalizace ještě po dlouhou
dobu podléhat procesům přizpůsobování a přečíslování. V podrobném seznamu
jsou proto uvedeny dosavadní normy, i když je již znám termín ukončení jejich
platnosti.
Neexistuje výrobková norma pro tyristorové regulátory výkonu, takže se z
příslušných základních norem musí vytvořit smysluplná struktura norem, která
umožní bezpečné používání přístroje a také možnost porovnání.
107
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
NEBEZPEČÍ
Tyristorové regulátory výkonu nelze považovat za odpojovací
zařízení, a proto se smí provozovat jen s vhodným předřazeným
síťovým odpojovacím přístrojem (např. jistič).
Pro tyristorový regulátor výkonu existují tyto povolení a prohlášení o shodě.
• systémy řízení jakosti ISO 9001
•
•
•
povolení podle UL 508, č. E 135074
přezkoušení podle požadavků Canadian National Standard C22.2 č. 14-95
shoda s požadavky směrnic EU:
elektrická zařízení nízkého napětí 73/23EEC,
elektromagnetická kompaktibilita 89/336EEC,
označování 93/68EEC
odrušení :
RegTP potvrzuje dodržení směrnic o potlačení rušení pro řídící přístroj
výkonového regulátoru
podrobný přehled splnění požadavků následujících norem:
podmínky použití přístroje
vestavný přístroj
EN 50 178
všeobecné požadavky
EN 60146-1-1:12.97
provedení, svislá montáž
provozní podmínky
EN 60 146-1-1; K. 2.5
místo použití, průmyslová oblast
CISPR 6
teplotní výkon
EN 60 146-1-1; K. 2.2
skladovací teplota
-25°C - +55°C
přepravní teplota
-25°C - +70°C
provozní teplota
-10°C - +35°C pro externí chlazení (≥ 280 A)
-10°C - +45°C pro přirozené chlazení
-10°C - +55°C při snížení typového produ
-2 %/°C
pro aplikace podle UL
do 40°C
třída zatížení
1
EN 60 146-1-1 T1.2
třída vlhkosti
F
EN 50 178 tab. 7
kategorie přepětí ÜIII
EN 50 178 tab. 3
stupeň znečištění 2
EN 50 178 tab. 2
108
AEG THYRO-P Tyristorový regulátor výkonu s možností komunikace
bezpečné oddělení do
síťového napětí 500 V
EN 50 178 kap. 3
vzdušné a povrchové vzdálenosti
kryt / potenciál síťě ≥ 5,3 mm
na základě EN 60 950
kryt / potenciál říd. obvodů ≥ 5,3 mm
síťové napětí / potenciál říd. obvodů ≥ 7,2 mm
a 10 mm ve výkonové části
interface / potenciál říd. obvodů ≥ 2,5 mm
síťové napětí / interface ≥ 7,2 mm
síťová napětí navzájem ≥ 5,5 mm
zkušební napětí
EN 50 178 tab. 18
zkoušky podle
EN 60 146-1-1 4.
EMC - vyzařování
EN 50081-2:8.93 (61000-6-4)
EMC - kompaktibilní úrovně pro rušení
šířené vedením
třída 3
EN 61000-2-4:7.95
Potlačení rušení (řídící obvod) třída A
CISPR 11
EMC - odolnost vůči rušení
EN 50082-2:9.95
(61000-6-2)
EMC - kompaktibilní úrovně třída 3
EN 61000-2-4:7.95
EMC - elektrostatický výboj ≥ 8 kV
EN 61000-4-2:3.96
EMC - vyzařované elmag.
EN 61000-4-3:3.95
pole ≥ 10 V/m
EMC - rychlé přechodové jevy na
síťových vodičích ≥ 2 kV
EN 61000-4-4:95
EMC - rychlé přechodové jevy na
řídících vodičích ≥ 0,5 kV
EMC - rázový impuls na síťových
vodičích ≥ 2 kV
EN 61000-4-5:95
EMC - rázový impuls na síťových
vodičích ≥ 0,5 kV
EMC - rušení šířené vedením
EN 61000-4-6
Dodržují se také požadavky dalších norem, např. krátkodobý pokles napětí
podle 61000-4-11 řídící přístroj ignoruje nebo zaznamená při aktivaci
monitorování. Při obnovení síťového napětí do požadovaných mezí se
zásadně provádí restart.
Tedy se dodržují podmínky normy EN 61326 (Elektrická měřicí, řídicí a
laboratorní zařízení - Požadavky na EMC), ačkoliv tato norma není z hlediska
své struktury použitelná pro výkonovou elektroniku > 10A popř. >25 A.
109
Download

poznámka - Advanced Energy