Република Србија
Град Београд
ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН
Војвођанска 79
11271 Сурчин
KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку број 34/2014
Набавка добара за економско оснаживање расељених лица
(образована по партијама)
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
децембар 2014. године
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 1/51
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број IV-07-404-41/2014 и Решења о
образовању комисије број IV-07-404-41/2014-1, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за набавку добара за економско оснаживање
расељених лицa, ЈН бр 34/2014
Конкурсна документација садржи:
Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Техничка спецификација
Техничка спецификација за партију 1
Техничка спецификација за партију 2
Техничка спецификација за партију 3
Техничка спецификација за партију 4
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Општи подаци о понуђачу
Подаци о подизвођачу
Подаци о учеснику у заједничкој понуди
Образац понуде
Образац понуде-за партију 1
Образац понуде-за партију 2
Образац понуде-за партију 3
Образац понуде-за партију 4
Изјава о квалитету
Образац структуре цене
Образац структуре цене за партију 1
Образац структуре цене за партију 2
Образац структуре цене за партију 3
Образац структуре цене за партију 4
Модел уговора за партију 1
Модел уговора за партију 2
Модел уговора за партију 3
Модел уговора за партију 4
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац о испуњености услова из члана 75. Став 2
Закона
Број
обрасца
Образац 1
Образац 1.1
Образац 1.2
Образац 1.3
Образац 1.4
Образац 2
Образац 3
Образац 4
Образац 5
Образац 5.1
Образац 5.2
Образац 5.3
Образац 5.4
Образац 6
Образац 7
Образац 7.1
Образац 7.2
Образац 7.3
Образац 7.4
Образац 8
Образац 9
Образац 10
Страна
3
3
4
4
8
9
10
11
14
22
23
24
25
25
26
27
28
29
30
30
34
35
36
37
40
43
46
49
50
51
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 2/51
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Градска општина Сурчин
Адреса: Војвођанска 79, 11271 Сурчин
Интернет страница: www.surcin.rs
Матични број: 17587714
ПИБ: 103583030
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 34/2014 су добра-Набавка добара за економско
оснаживање расељених лица
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Јасмина Николић
Е - mail адреса: [email protected]
Факс: 011/8440-329
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 34/2014 су добра-Набавка добара за економско
оснаживање расељених лица
2. Партије
Предметна набавка образована је у 4 партије и то:
Партија 1-Алат
ОРН - 42600000-Машине, алатке
Процењена вредност- 1.300.000,00 динара без ПДВ-а.
Партија 2-Шиваће машине
ОРН - 42700000-Машине за производњу текстила и коже
Процењена вредност- 190.000,00 динара без ПДВ-а.
Партија 3-Пластеници
ОРН 16160000-Разна баштенска опрема
Процењена вредност – 180.000,00 динара без ПДВ-а.
Партија 4 - Мотокултиватори и опрема
ОРН 16100000-Машине за припремање и култивисање земље у
пољопривреди или шумарству
Процењена вредност- 230.000,00 динара без ПДВ-а.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 3/51
ОБРАЗАЦ 1.1
Техничка спецификација за партију 1-Алат
Red
Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Opis
BATICA DABIŽLJEVIĆ
Black&Decker Elektropneumatska Čekić
Bušilica KD975KA ili odgovarajuća
Veoma snažan alat za ozbiljno bušenje
Snaga: 710 W
Visoke performanse
Akumulatorska bušilica - odvijač Makita
6261 ili odgovarajuća
Akumulatorska bušilica
Model: 6261, Brzostezna glava
Napon akumulatora: 9,6 V
Kapacitet akumulatora: 1,3 Ah
Tip akumulatora: Ni-Cd
Mešalica za beton, 165 LS Limex ili
odgovarajuća
IVETIĆ IVANA
Inverterski aparat za zavarivanje GYSMI TIG
200HF DC PULSE FV Flexible Voltaga GYS
TIG DC od 5A do 200A RADNI NAPON
FLEKSIBILAN 85-265V ili odgovarajući
TRIAC BT set za varenje plastike ili
odgovarajući
Napon V~ 230, Snaga W 1600
Frekvencija Hz 50/60
Temperatura C˚ 20-700
Protok vazduha l/min 230
Salihi Ali
Benzinska motorna testera 5.7ks/50cm
DCS7300 MAKITA ili odgovarajući
Motor 2-Takt cm³
Radna zapremina motora 73 cm³
Snaga 5,7 PS / 4,2 kW
Rezervoar (gorivo) 750 ml
Rezervoar (ulje za lanac) 420 ml
Dužina sečenja 50 cm
Podela lanca 3/8 ", Masa 6,3 kg
DABIŽLJEVIĆ MOMČILO
PUZI10/1ADV.Profesionalna masina za
pranje tepiha, mebla i tapacirunga
ili odgovarajuća
HD 7/18COlus profesionalna masia za
pranjehladnom vodom pod pritiskom ili
odgovarajuća
NT 48/1 Profesionalni usisivač za suvo i
mokro usisavanje ili odgovarajući
Shark paročistač LIFT AWAY PRO STEAM
ili odgovarajuća
MARKOVIĆ NENAD
D28490 Brusilica ugaona 230mm 2000W
DEWALT ili odgovarajuća
Snaga 2000 W
Jed
mer
kol
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
Naziv proizvodjača i model
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 4/51
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Izlazna snaga 1054 W
Brzina bez opterećenja 6500 o / min
DeWalt ugaona brusilica DWE4150 115 mm
850W ili odgovarajuća
Električna ugaona brusilica DWE4150
Snaga: 850W
Brzina bez opterećenja: 11800 o/min
MAŠINA ZA BUŠENJE STONA NUTOOL MC
450 400 V ili odgovarajuća
Motorna testera PS-32 C Dolmarcena
ili odgovarajuća
Zapremina motora 32 cm ³
Snaga 1,35 kw / 1.8 KS, Težina 4,2 kg
Zapremina rezervoara za gorivo 0,4 l
Električno rende Black & Decker KW712
Ili odgovarajuće
Aparat za varenje MIG/MAG Varmig 1600
VARSTROJ ili odgovarajuća
Priključni napon 1~230V/50Hz
Osigurač spor 16A
Područje zavarivanja 30-160A
Napon zavarivanja 15,5-22,0V
Varstroj aparat za varenje invertor Varin 160
ili odgovarajući
Akumulatorska bušilica-odvrtač GSR 10.8
V-LI-2 ili odgovarajući
Napon akumulatora: 10,8 V
Obrtni moment: 30/13Nm
Precnik zavrtnjeva, maks. u drvetu: 19 mm
Obim isporuke: 2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulator,
30-minutni brzi punjač AL 1130 CV Karton
MILIĆ MARINKO
Kompresor za vazduh Mega 37 /100
DMETABO ili odgovarajući
Usisna stopa 250 l / min
Kapacitet 170 l / min
Efektivni Protok (po 7,2 bara radnog pritiska)
150 l / min
Maksimalni pritisak 10 bara
Nominalna ulazna snaga 1.7 kW
Maksimalna brzina 1.250 / min
Zapremina rezervoara 90 l
Aparat za varenje Inveter Buddy Arc 180
Napon V / Hz ph 230/1 50/60 ili odgovarajući
Osigurač spori 25A
Dozvoljeno opterećenje na 40 º C, MMA
30 % intermitenca / V 180 /27,2
60 % intermitenca / V 130 /25,2
100 % intermitenca / V 100/24,0
Dozvoljeno opterećenje na 40 º C, TIG
35 % intermitenca / V 180/7,2
60 % intermitenca / V 130 /15,2
100 % intermetenca / V 100/14,0
Opseg podešavanja (DC ) 5 - 180 A
Napon praznog V 59,8
Faza struje ( TIG) 14,7
Motorna testera 2.4 KS / 45cm VGS 24P
Villager ili odgovarajuća
Motor dvotaktni vazdušno hladjeni
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 5/51
22
23
24
25
26
27
28
zapremina motora 45 cm3
Snaga 1.8 KW/2.4 KS
Udarni aku odvijač Maktec by Makita MT
691E ili odgovarajući
Kapacitet: mašinski vijak M4-M8
standardni vijak M5-M14
profesionalni vijak M5-M12
dužina navoja: 22-25mm
Broj udaraca: 0-3000 /min
Ugaona električna Brusilica GWS 22-230H
ili odgovarajuća
Nominalna snaga 2.200 W
MAKIĆ RATKA
Mašina za čišćenje tvrdih podova XD 45C
ili odgovarajuća
Radni napon 220V/ ~50Hz
Širina usisne glave760 mm
Prečnik diska sa četkama455 mm
Snaga motora podne četke550 W
Pritisak četke25 Kg
Snaga usisnog motora400 W
Brzina četke za pranje170 0/min
Radna širina455 mm
Zapremina rezervoara čiste vode42 L
Zapremina rezervoara prljave vode42 L
Efikasnost čišćenja1600 m2/h
MILOŠEVIĆ JOVICA
PROFESIONALNI INVERTORSKI APARAT
ZA ZAVARIVANJE
WALTER 200AC/DC-MIX ili odgovarajući
aparat je namenjen zavarivanju, aluminijuma,
prohroma, crnog lima titanijuma i bakra
aparat je snage 200 A
beskontaktno startovanje električnog luka
AC/DS frekfencija od 20-500Hz dubina
provara.Programirano i automatsko
podešavanje AS balansa
pulsni režim DS sa fren. od 0,1-500 hz
STALEVIĆ PETAR
STONA KRUŽNA TESTERA PTS 10 BOSCH
ili odgovarajuća
Nominalna primljena snaga 1.400 W
Nominalna primljena snaga 1.400 W
Broj obrtaja u praznom hodu 5.000 min-1
Multifunkcionalni alat PMF 190 E ili
odgovarajući
Nominalna primljena snaga 190 W
Izlazna snaga 89 W
Broj obrtaja u praznom hodu 15.000 – 21.000
min-1
Ugao vibracije levo/desno 1,4 °
Vibraciona brusilica PSS 250 AE BOSCH
ili odgovarajuća
Nominalna primljena snaga 250 W
Izlazna snaga 125 W
Brusna ploča 92 x 182 mm
Brusna površina 167 cm²
Broj vibracija 14.000 – 24.000 min-1
Prečnik vibracionog kruga 2,0 mm
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 6/51
29
30
31
32
33
Površinska glodalica POF 1200 AE BOSCH
ili odgovarajuća
Nominalna primljena snaga 1.200 W
Izlazna snaga 650 W
Pištolj za farbanje FB 2200 ili odgovarajuća
Hulp
Radni pritisak 4,5 bar
Potreban protok vazduha 200 l/min
kom
1
kom
1
Bušilica GBH 3-28 DRE BOSCH ili
odgovarajuća
Snaga 800 W
Energija udarca, maks. 3,1 J
Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0
– 4.000 min-1
Nominalni broj obrtaja 0 – 900 min-1
Brusilica Mala GBM 10-er Bosch ili
odgovarajuća
Nominalna snaga 600 W
Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 2.600 min-1
Predana snaga 360 W, Težina 1,7 kg
Nominalni broj obrtaja 1.676 min-1
Nominalni obrtni momenat 20,0 Nm
kom
1
kom
1
BOSCH akumulatorska ubodna testera GST
18 V-LI, 3Ah/3 lista testere/punjač
ili odgovarajuća
kom
1
Место испоруке добара-испоруке по појединачним спецификацијама на адресу плац fco
корисника донације на територији ГО Сурчин
Понуђач је у обавези да понуди и испоручи уколико понуда буде изабрана као најповољнија,
добра квалитета наведеног у техничкој спецификацији. Уколико се понуђач са којим наручилац
закључи уговор не придржава наведеног, наручилац ће упутити писану примедбу рекламацију.
Добра из предмета уговора морају испуњавати прописане стандарде. Уговорне стране утврђују
да, ако се након пријема утврди да постоји скривена мана добара, која се није могла открити
приликом пријема, Купац може да уложи рекламацију у року од 30 (тридесет дана) од дана
пријема добара на адресу fco плац корисника донације на територији ГО Сурчин.У случају да
Продавац не поступи по изјављеној рекламацији у року од 10 дана, Купац има право на
једнострани раскид уговора и накнаду штете.
Потпис и печат понуђача
_________________
Напомена: Понуђач је дужан да у табели Техничке спецификације за партију 1Алат у колони „назив произвођача и модел“ наведе тачан назив проивођача и
модел добра која он нуди.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 7/51
ОБРАЗАЦ 1.2
Техничка спецификација за партију 2-Шиваће машине
Red.
Br.
1
2
3
Opis
Jed
mer
ŠUTAKOVIC JOVICA
ŠIVAĆA MAŠINA Bernette Chicago 7
ili odgovarajuća
Bernette Chicago 7 je kombinacija vez-šivenje.
Preko 190 operacija šivenja, dva alfabeta,
dekorativni bodovi, quilting bodovi, max. širina štepa
7 mm, 10 automatskih rupica.
Može biti rukavna
100 motiva za vez, svi motivi mogu da se rotiraju.
Max. Površina veza je 110 x 170 mm
Ubacivanje sopstvenih motiva putem USB memorije.
Šivaća mašina Singer OVERLOCK 14 SH 744
ili odgovarajuća
Overlock sa dve igle i četiri konca Diferencijalni
transport Rukavni deo Vodič za uvlačenje konca po
bojama Ugrađeno svetlo Lako rukovanje i
podešavanje širine uboda 1300 uboda u minuti
Skraćeno vreme šivenja na pola (istovremeno šije i
odseca višak materijala) Podešavanje pritiska
papučice na tkaninu Pogodan za rad na svili i
rastegljivoj tkanini Mogućnost izrade podavijenog
poruba Mogućnost izrade dekorativnog boda
Parna stanica za peglanje Texi Master ili
odgovarajuća
Napon 220-240V, Snaga 1700W
9 nivoa inteziteta pare (450W-1700W) daljinskim
upravljanjem ili na kontrol panelu na kućištu
Spreman za rad već posle 1min. 45 sek.
Veliki rezervoar za vodu od 1,8 l, može da radi do 3
sata sa samo jednim punjenjem
kol
kom
1
kom
1
kom
1
Naziv proizvodjača
I model
Место испоруке добара-испоруке по појединачним спецификацијама на адресу плац fco
корисника донације на територији ГО Сурчин
Понуђач је у обавези да понуди и испоручи уколико понуда буде изабрана као најповољнија,
добра квалитета наведеног у техничкој спецификацији. Уколико се понуђач са којим наручилац
закључи уговор не придржава наведеног, наручилац ће упутити писану примедбу рекламацију.
Добра из предмета уговора морају испуњавати прописане стандарде. Уговорне стране утврђују
да, ако се након пријема утврди да постоји скривена мана добара, која се није могла открити
приликом пријема, Купац може да уложи рекламацију у року од 30 (тридесет дана) од дана
пријема добара на адресу fco плац корисника донације на територији ГО Сурчин.У случају да
Продавац не поступи по изјављеној рекламацији у року од 10 дана, Купац има право на
једнострани раскид уговора и накнаду штете.
Потпис и печат понуђача
_________________
Напомена: Понуђач је дужан да у табели Техничке спецификације за партију 2-Шиваће машине
у колони „назив произвођача и модел“ наведе тачан назив проивођача и модел добара која он
нуди.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 8/51
ОБРАЗАЦ 1.3
Техничка спецификација за партију 3-Пластеници
Red.
Br.
1
2
Opis
Jed
mer
BATICA DABIŽLJEVIĆ
Plastenik dimenzija 10x5x2.10 /50m2/
sa metalnom konstrukcijom zastićeno bojom,
plastičnom folijom montažom i sistemom za
navodnjavanje "kao po kap" i prevozom opreme
do mesta montaže
JOVAN KLINDO
PLASTENIK dimenzija 20x5x2.10 /100m2/
sa metalnom konstrukcijom zastićeno bojom,
plastičnom folijom montažom i sistemom za
navodnjavanje "kao po kap" i prevozom opreme
do mesta montaže
kol
kom
1
kom
1
Naziv proizvodjača
I model
Место испоруке добара-испоруке по појединачним спецификацијама на адресу плац fco
корисника донације на територији ГО Сурчин
Понуђач је у обавези да понуди и испоручи уколико понуда буде изабрана као најповољнија,
добра квалитета наведеног у техничкој спецификацији. Уколико се понуђач са којим наручилац
закључи уговор не придржава наведеног, наручилац ће упутити писану примедбу рекламацију.
Добра из предмета уговора морају испуњавати прописане стандарде. Уговорне стране утврђују
да, ако се након пријема утврди да постоји скривена мана добара, која се није могла открити
приликом пријема, Купац може да уложи рекламацију у року од 30 (тридесет дана) од дана
пријема добара на адресу fco плац корисника донације на територији ГО Сурчин.У случају да
Продавац не поступи по изјављеној рекламацији у року од 10 дана, Купац има право на
једнострани раскид уговора и накнаду штете.
Потпис и печат понуђача
_________________
Напомена: Понуђач је дужан да у табели Техничке спецификације за партију 3Пластеници у колони „назив произвођача добара“
наведе тачан назив
проивођача и модел добара која он нуди.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 9/51
ОБРАЗАЦ 1.4
Техничка спецификација за партију 4-мотокултиватори и опрема
Red.
Br.
1
2
3
Opis
SALIHI ALI
Benzinski motokultivator HUSQVARNA T 85 HX
ili odgovarajući
Proizvođač motora Honda Tip motora GX160 OHV
Radna zapremina cilindra 163 cm³ Zapremina
rezervoara goriva 3.6 l Brzina obrtanja 120 o/min
Vrsta prenosa Lanac/Ručno Brzina unapred 1
Brzina unazad 1 Broj noževa 6 Prečnik noževa 400
mm Radna širina 85 cm Radna dubina 28 cm
JOVAN KLINDO
Prisma,benzinski motokultivator Forteco F90R
ili odgovarajući
Snaga 6.5 KS, Zapremina 205 cm3
Broj brzina 1+1
Zapremina rezervoara za gorivo 2.5 l
Zapremina rezervoara za ulje 0.6 l
Radna širina: 900 mm
Batica Dabižljević
Prisma, benzinski motokultivator Forteco F90R
ili odgovarajuća
Snaga 6.5 KS
Zapremina 205 cm3
Broj brzina 1+1
Zapremina rezervoara za gorivo 2.5 l
Zapremina rezervoara za ulje 0.6 l
Radna širina: 900 mm
6 motičica
Jed
mer
kol
kom
1
kom
1
kom
1
Cena po
Jedinici
Bez PDV
Место испоруке добара-испоруке по појединачним спецификацијама на адресу плац fco
корисника донације на територији ГО Сурчин
Понуђач је у обавези да понуди и испоручи уколико понуда буде изабрана као најповољнија,
добра квалитета наведеног у техничкој спецификацији. Уколико се понуђач са којим наручилац
закључи уговор не придржава наведеног, наручилац ће упутити писану примедбу рекламацију.
Добра из предмета уговора морају испуњавати прописане стандарде. Уговорне стране утврђују
да, ако се након пријема утврди да постоји скривена мана добара, која се није могла открити
приликом пријема, Купац може да уложи рекламацију у року од 30 (тридесет дана) од дана
пријема добара на адресу fco плац корисника донације на територији ГО Сурчин.У случају да
Продавац не поступи по изјављеној рекламацији у року од 10 дана ,Купац има право на
једнострани раскид уговора и накнаду штете.
Потпис и печат понуђача
_________________
Напомена: Понуђач је дужан да у табели Техничке спецификације за партију 4 Мотокултиватори у колони „назив произвођача добара“ наведе тачан назив
проивођача и модел добара која он нуди.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 10/51
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл.
75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне
својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2.
Конкурсном документацијом нису дефинисани додатни услови које
понуђачи треба да испуне.
1.3.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
1.4.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 11/51
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се
налази
седиште
домаћег
правног
лица,
односно
седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде
привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да
код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда
да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење
понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 12/51
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац
изјаве (Образац изјаве, дат је на страни 54/54 конкурсне документације).
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.
Додатни услови нису тражени конкурсном документацијом.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког
члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4),.
Додатни услови нису тражени конкурсном документацојом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом
којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску
понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 13/51
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Градска општина Сурчин, Војвођанска 79, 11271
Сурчин, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку број 34/2014 - Набавка
добара за економско оснаживање расељених лица - НЕ ОТВАРАТИ”.
(назначити бриј партије за коју се понуда подноси)
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 26.01.2015. године до 12.00 часова
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремене понуде наручилац
ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са
назнаком да су поднете неблаговремено.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 14/51
Понуда мора да садржи:
1. Све доказе тражене на страни 12/51 и 13/51 конкурсне документације (доказивање
испуњености услова из члана 75. Закона
2. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац 1- Понуђач, потписом и печатом
потврђује техничку спецификацију (за партију за коју подноси понуду).
3. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац 2 - општи подаци о понуђачу,
4. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац 3 - подаци о подизвођачу. Уколико
понуђач подноси понуду самостално овај образаца приложити непотписан и
неоверен.
5. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац 4- подаци о учеснику у заједничкој
понуди, Уколико понуђач подноси понуду самостално овај образац приложити
непотписан и неоверен.
6. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац 5-образац понуде, (за партију за коју
подноси понуду).
7. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац 6 - Изјава о квалитету.
8. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац 7-Структура цене (за партију за коју
подноси понуду).
9. Попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора, чиме потврђује да прихвата
услове из модела уговора. (за партију за коју подноси понуду).
10. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац 8- образац трошкова припремања
понуде за јавну набвку, ( овај образац није обавеза попунити)
11. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац 9- изјава о независној понуди.
12. Попуњен, потписан и печатом оверен образац 10 -Изјаве о испуњености услова из
члана 75. Став 2. Закона
3. ПАРТИЈЕ
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да
обухвати најмање једну целокупну партију.
- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну
набавку или само на одређене партије.
- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора
бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу
бити достављени у једном примерку за све партије.
-
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска општина
Сурчин, Војвођанска 79, 11271 Сурчин, са назнаком:
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 15/51
„Измена понуде за јавну набавку број 34/2014- Набавка добара за економско
оснаживање расељених лица- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку број 34/2014- Набавка добара за економско
оснаживање расељених лица - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку број 34/2014 Набавка добара за економско
оснаживање расељених лица - НЕ ОТВАРАТИ„
Измена и допуна понуде за јавну набавку број 34/2014- Набавка добара за
економско оснаживање расељених лица - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу 2 (страна 22/51), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 2
наведе да понуду подноси са подизвођачем, а у Обрасцу 3 (страна 23/51)
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не
може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Понуђач у Обрасцу 3 наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени на стани 12/51 и 13/51 конкурсне документације, у складу са
Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 16/51
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
• понуђачу који ће издати рачун,
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени на страни 12/51 и 13/51 конкурсне документације, у складу са
Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Уговорена вредност ће се исплати на текући рачун испоручиоца у року не
дужем од 45 дана од дана пријема фактуре и испоруке уговорених добара.
Фактура мора да садржи број уговора на основу кога се издаје
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок не може бити краћи од 6 месеци од дана испоруке добара.
9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара
Рок испоруке не може бити дужи од 20 дана од дана закључења уговора.
Место испоруке - по појединачним спецификацијама на адресу fco плац
корисника донације на територији ГО Сурчин.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 40 дана од дана отварања понуда.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 17/51
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, укључујући и трошкове транспорта, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ИЛИ
ПОЈАШЊЕЊА
У
ВЕЗИ
СА
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца, електронске поште на e-mail [email protected] или факсом на
број 011/8440-329 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења
у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 18/51
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН
бр 34/2014“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла,
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10%, од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 19/51
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи
гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
(Образац изјаве, дат на страни 51/51 конкурсне документације).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом на e-mail [email protected] факсом на број
011/8440-329 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 20/51
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева
за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда,
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу
наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57,
шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или
друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није
већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене
понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000
динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне
набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења
одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара
уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на
отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000
динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је
та вредност већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 21/51
ОБРАЗАЦ 2
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):
број
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора
за
потписивање
ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 22/51
ОБРАЗАЦ 3
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:
вредности
извршити
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:
вредности
извршити
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 23/51
ОБРАЗАЦ 4
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)
Назив учесника
понуди:
у
заједничкој
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)
Назив учесника
понуди:
у
заједничкој
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)
Назив учесника
понуди:
у
заједничкој
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 24/51
ОБРАЗАЦ 5.1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за партију 1-Алат
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
______ дана од дана испоруке
добара
и
испостављања
фактуре
Рок важења понуде
____ дана од дана отварања
понуда
_____
дана
од
дана
обостраног
потписивања
уговора
Рок испоруке
______ месеци
испоруке
Гарантни период
од
дана
Фцо плац корисника донације
Место и начин испоруке
Датум
Понуђач
М. П.
_____________________________
________________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 25/51
ОБРАЗАЦ 5.2
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за партију 2-шиваће машине
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
______ дана од дана испоруке
добара
и
испостављања
фактуре
Рок и начин плаћања
____ дана од дана отварања
понуда
_____
дана
од
дана
обостраног
потписивања
уговора
Рок важења понуде
Рок испоруке
______ месеци од дана
испоруке
Фцо плац корисника донације
Гарантни период
Место и начин испоруке
Датум
Понуђач
М. П.
_____________________________
________________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 26/51
ОБРАЗАЦ 5.3
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за партију 3 -Пластеници
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
______ дана од дана испоруке
добара
и
испостављања
фактуре
Рок важења понуде
____ дана од дана отварања
понуда
Рок испоруке
_____
дана
обостраног
уговора
од
дана
потписивања
______ месеци од дана
испоруке
Фцо плац корисника донације
Гарантни период
Место и начин испоруке
Датум
Понуђач
М. П.
_____________________________
________________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 27/51
ОБРАЗАЦ 5.4
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за партију 4 –мотокултиватори и опрема
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
______ дана од дана испоруке
добара
и
испостављања
фактуре
Рок и начин плаћања
____ дана од дана отварања
понуда
_____
дана
од
дана
обостраног
потписивања
уговора
Рок важења понуде
Рок испоруке
______ месеци од дана
испоруке
Фцо плац корисника донације
Гарантни период
Место и начин испоруке
Датум
Понуђач
М. П.
_____________________________
________________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 28/51
Образац 6
ИЗЈАВА О КВАЛИТЕТУ
_________________________________________
(пуно име понуђача)
ИЗЈАВЉУЈЕМ
ПОД КРИВИЧНОМ
И
МАТЕРИЈАЛНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ
ДА ГАРАНТУЈЕМО
ОРИГИНАЛНОСТ
ДОБАРА
НАВЕДЕНИХ
У СПЕЦИФИКАЦИЈИ, ТЕ ДА ЋЕМО ИСПОРУЧИВАТИ У
ОРИГИНАЛНОМ ПАКОВАЊУ СА ОЗНАКОМ ПРОИЗВОЂАЧА.
Датум
Печат
Понуђач (одговорно лице)
________________________
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 29/51
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а
(наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у
колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну
цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са
ПДВ-ом.
ОБРАЗАЦ 7.1
Образац структуре цене за партију 1-Алат
Red.
Br.
1
2
Opis
BATICA DABIŽLJEVIĆ
Black&Decker Elektropneumatska Čekić Bušilica
KD975KA ili odgovarajuća
Veoma snažan alat za ozbiljno bušenje
Snaga: 710 W
Visoke performanse
Akumulatorska bušilica - odvijač Makita 6261
Jed
mer
kol
1
2
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
Cena po
Jedinici
Bez PDV
3
Cena po
Jedinici
Sa PDV
4
Ukupno
bez PDV
5 (2 * 3)
ili odgovarajuća
3
Akumulatorska bušilica, Model: 6261
Brzostezna glava
Napon akumulatora: 9,6 V
Kapacitet akumulatora: 1,3 Ah
Tip akumulatora: Ni-Cd
Mešalica za beton, 165 LS Limex ili
odgovarajuća
4
IVETIĆ IVANA
Inverterski aparat za zavarivanje GYSMI TIG
ili odgovarajući
5
200HF DC PULSE FV Flexible Voltaga GYS
TIG DC od 5A do 200A RADNI NAPON
FLEKSIBILAN 85-265V
TRIAC BT set za varenje plastike ili
odgovarajući
Napon V~ 230
Snaga W 1600
Frekvencija Hz 50/60
Temperatura C˚ 20-700
Protok vazduha l/min 230
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 30/51
Ukupno
Sa PDV
6 (2 * 4)
6
7
Salihi ali
Benzinska motorna testera 5.7ks/50cm DCS7300
MAKITA ili odgovarajuća
Motor 2-Takt cm³
Radna zapremina motora 73 cm³
Snaga 5,7 PS / 4,2 kW
Rezervoar (gorivo) 750 ml
Rezervoar (ulje za lanac) 420 ml
Dužina sečenja 50 cm
Podela lanca 3/8 "
Masa 6,3 kg
DABIŽLJEVIĆ MOMČILO
PUZI10/1ADV.Profesionalna masina za pranje
tepiha, mebla i tapacirunga
kom
1
kom
1
kom
1
ili odgovarajuća
8
HD 7/18COlus profesionalna masia za
pranjehladnom vodom pod pritiskom
9
ili odgovarajuća
NT 48/1 Profesionalni usisivač za suvo i
mokro usisavanje ili odgovarajuća
kom
1
10
Shark paročistač LIFT AWAY PRO STEAM
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
Kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
ili odgovarajuća
11
12
MARKOVIĆ NENAD
D28490 Brusilica ugaona 230mm 2000W
DEWALT ili odgovarajuća
Snaga 2000 W
Izlazna snaga 1054 W
Brzina bez opterećenja 6500 o / min
DeWalt ugaona brusilica DWE4150 115 mm 850W
ili odgovarajuća
13
14
Električna ugaona brusilica DWE4150
Snaga: 850W
Brzina bez opterećenja: 11800 o/min
MAŠINA ZA BUŠENJE STONA NUTOOL MC 450
400 V ili odgovarajuća
Motorna testera PS-32 C Dolmarcena
ili odgovarajuća
15
Zapremina motora 32 cm ³
Snaga 1,35 kw / 1.8 KS
Težina 4,2 kg
Zapremina rezervoara za gorivo 0,4 l
Električno rende Black & Decker KW712
ili odgovarajuća
16
17
Aparat za varenje MIG/MAG Varmig 1600
VARSTROJ ili odgovarajuća
Priključni napon 1~230V/50Hz
Osigurač spor 16A
Područje zavarivanja 30-160A
Napon zavarivanja 15,5-22,0V
Varstroj aparat za varenje invertor Varin 160
ili odgovarajući
18
Akumulatorska bušilica-odvrtač GSR 10.8 V-LI-2
ili odgovarajuća
19
Napon akumulatora: 10,8 V
Obrtni moment: 30/13Nm
Precnik zavrtnjeva, maks. u drvetu: 19 mm
Obim isporuke: 2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulator, 30minutni brzi punjač AL 1130 CV Karton
MILIĆ MARINKO
Kompresor za vazduh Mega 37 /100 DMETABO
ili odgovarajući
Usisna stopa 250 l / min
Kapacitet 170 l / min
Efektivni Protok (po 7,2 bara radnog pritiska) 150 l /
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 31/51
20
21
min
Maksimalni pritisak 10 bara
Nominalna ulazna snaga 1.7 kW
Maksimalna brzina 1.250 / min
Zapremina rezervoara 90 l
Aparat za varenje Inveter Buddy Arc 180
Napon V / Hz ph 230/1 50/60 ili odgovarajuća
Osigurač spori 25A
Dozvoljeno opterećenje na 40 º C, MMA
30 % intermitenca / V 180 /27,2
60 % intermitenca / V 130 /25,2
100 % intermitenca / V 100/24,0
Dozvoljeno opterećenje na 40 º C, TIG
35 % intermitenca / V 180/7,2
60 % intermitenca / V 130 /15,2
100 % intermetenca / V 100/14,0
Opseg podešavanja (DC ) 5 - 180 A
Napon praznog V 59,8, Faza struje ( TIG) 14,7
Faza struje ( MMA) 19,7
Motorna testera 2.4 KS / 45cm VGS 24P Villager
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
ili odgovarajuća
22
Motor dvotaktni vazdušno hladjeni
zapremina motora 45 cm3
Snaga 1.8 KW/2.4 KS
Udarni aku odvijač Maktec by Makita MT 691E
ili odgovarajuća
23
24
25
Kapacitet: mašinski vijak M4-M8
standardni vijak M5-M14
profesionalni vijak M5-M12
dužina navoja: 22-25mm
Broj udaraca: 0-3000 /min
Ugaona električna Brusilica GWS 22-230H
Nominalna snaga 2.200 W ili odgovarajuća
MAKIĆ RATKA
Mašina za čišćenje tvrdih podova XD 45C
Radni napon ili odgovarajuća
220V/ ~50Hz
Širina usisne glave760 mm
Prečnik diska sa četkama455 mm
Snaga motora podne četke550 W
Pritisak četke25 Kg
Snaga usisnog motora400 W
Brzina četke za pranje170 0/min
Radna širina455 mm
Zapremina rezervoara čiste vode42 L
Zapremina rezervoara prljave vode42 L
Efikasnost čišćenja1600 m2/h
MILOŠEVIĆ JOVICA
PROFESIONALNI INVERTORSKI APARAT ZA
ZAVARIVANJE,WALTER 200AC/DC-MIX
ili odgovarajuća
26
aparat je namenjen zavarivanju, aluminijuma,
prohroma, crnog lima titanijuma i bakra
aparat je snage 200 A
beskontaktno startovanje električnog luka
AC/DS frekfencija od 20-500Hz dubina
provara.Programirano i automatsko podešavanje AS
balansa, pulsni režim DS sa fren. od 0,1-500 hz
STALEVIĆ PETAR
STONA KRUŽNA TESTERA PTS 10 BOSCH
ili odgovarajuća
27
Nominalna primljena snaga 1.400 W
Nominalna primljena snaga 1.400 W
Broj obrtaja u praznom hodu 5.000 min-1
Multifunkcionalni alat PMF 190 E
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 32/51
ili odgovarajući
28
Nominalna primljena snaga 190 W
Izlazna snaga 89 W
Broj obrtaja u praznom hodu 15.000 – 21.000 min-1
Ugao vibracije levo/desno 1,4 °
Vibraciona brusilica PSS 250 AE BOSCH
Nominalna primljena snaga 250 W ili
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
Kom
1
odgovarajuća
29
Izlazna snaga 125 W
Brusna ploča 92 x 182 mm, Brusna površina 167cm²
Broj vibracija 14.000 – 24.000 min-1
Prečnik vibracionog kruga 2,0 mm
Površinska glodalica POF 1200 AE BOSCH ili
odgovarajuća
30
Nominalna primljena snaga 1.200 W
Izlazna snaga 650 W
Pištolj za farbanje FB 2200 Hulp
ili odgovarajući
31
Radni pritisak 4,5 bar
Potreban protok vazduha 200 l/min
Bušilica GBH 3-28 DRE BOSCH
ili odgovarajuća
32
Snaga 800 W
Energija udarca, maks. 3,1 J
Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja
4.000 min-1
Nominalni broj obrtaja 0 – 900 min-1
Brusilica Mala GBM 10-er Bosch ili
0–
odgovarajuća
33
Nominalna snaga 600 W
Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 2.600 min-1
Predana snaga 360 W
Težina 1,7 kg
Nominalni broj obrtaja 1.676 min-1
Nominalni obrtni momenat 20,0 Nm
BOSCH akumulatorska ubodna testera GST 18
V-LI, 3Ah/3 lista testere/punjač ili odgovarajuća
UKUPNO
Датум
Потпис и печат
_________
______________
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 33/51
Образац 7.2
Образац структуре цене за партију 2-Шиваће машине
Red.
Br.
1
2
3
Opis
ŠUTAKOVIC JOVICA
ŠIVAĆA MAŠINA
Bernette Chicago 7
Bernette Chicago 7 je kombinacija vez-šivenje.
Preko 190 operacija šivenja, dva alfabeta,
dekorativni bodovi, quilting bodovi, max. širina
štepa 7 mm, 10 automatskih rupica.
Može biti rukavna
100 motiva za vez, svi motivi mogu da se
rotiraju.
Max. Površina veza je 110 x 170 mm
Ubacivanje sopstvenih motiva putem USB
memorije.
Šivaća mašina Singer OVERLOCK 14 SH
744
Overlock sa dve igle i četiri konca Diferencijalni
transport Rukavni deo Vodič za uvlačenje
konca po bojama Ugrađeno svetlo Lako
rukovanje i podešavanje širine uboda 1300
uboda u minuti Skraćeno vreme šivenja na
pola (istovremeno šije i odseca višak
materijala) Podešavanje pritiska papučice na
tkaninu Pogodan za rad na svili i rastegljivoj
tkanini Mogućnost izrade podavijenog poruba
Mogućnost izrade dekorativnog boda
Parna stanica za peglanje
Texi Master
Napon 220-240V
Snaga 1700W
9 nivoa inteziteta pare (450W-1700W)
daljinskim upravljanjem ili na kontrol panelu na
kućištu
Spreman za rad već posle 1min. 45 sek.
Veliki rezervoar za vodu od 1,8 l, može da radi
do 3 sata sa samo jednim punjenjem
Jed
mer
kol
1
2
kom
1
kom
1
kom
1
Cena po
Jedinici
Bez PDV
3
Cena po
Jedinici
Sa PDV
4
Ukupno
bez PDV
Ukupno sa
PDV
5 (2*3)
6 (2*4)
UKUPNO
Датум
Потпис и печат
________
________________
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 34/51
Образац 7.3
Образац структуре цене за партију 3-Пластеници
Red.
Br.
Opis
Jed
mer
kol
BATICA DABIŽLJEVIĆ
1
2
1
Plastenik dimenzija 10x5x2.10 /50m2/
sa metalnom konstrukcijom zastićeno bojom,
plastičnom folijom montažom i sistemom za
navodnjavanje "kao po kap" i prevozom
opreme do mesta montaže
JOVAN KLINDO
2
PLASTENIK dimenzija 20x5x2.10 /100m2/
sa metalnom konstrukcijom zastićeno bojom,
plastičnom folijom montažom i sistemom za
navodnjavanje "kao po kap" i prevozom
opreme do mesta montaže
Cena po
Jedinici
Bez PDV
3
Cena
po
Jedinici
Sa
PDV
4
Ukupno
bez PDV
5 (2*3)
UKUPNO
Датум
Потпис и печат
__________
________________
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 35/51
Ukupno
sa PDV
6 (2*4)
Образац 7.4
Образац структуре цене за партију 4-мотокултиватори и опрема
Red.
Br.
1
2
3
Opis
SALIHI ALI
Benzinski motokultivator HUSQVARNA T
85 HX ili odgovarajući
Proizvođač motora Honda Tip motora
GX160 OHV Radna zapremina cilindra 163
cm³ Zapremina rezervoara goriva 3.6 l
Brzina obrtanja 120 o/min Vrsta prenosa
Lanac/Ručno Brzina unapred 1 Brzina
unazad 1 Broj noževa 6 Prečnik noževa 400
mm Radna širina 85 cm Radna dubina 28
cm
JOVAN KLINDO
Prisma,benzinski motokultivator Forteco
F90R ili odgovarajući
Snaga 6.5 KS
Zapremina 205 cm3
Broj brzina 1+1
Zapremina rezervoara za gorivo 2.5 l
Zapremina rezervoara za ulje 0.6 l
Radna širina: 900 mm
Batica Dabižljević
Prisma, benzinski motokultivator Forteco
F90R ili odgovarajući
Snaga 6.5 KS
Zapremina 205 cm3
Broj brzina 1+1
Zapremina rezervoara za gorivo 2.5 l
Zapremina rezervoara za ulje 0.6 l
Radna širina: 900 mm
6 motičica
Jed
mer
kol
Cena po
Jedinici
Bez PDV
1
2
3
kom
1
kom
1
kom
1
Cena
po
Jedinici
Sa PDV
4
Ukupno
bez PDV
Ukupno sa
PDV
5 (2*3)
6 (2*4)
UKUPNO
Датум:
М.П.
Потпис и печат
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 36/51
МОДЕЛ УГОВОРА
За партију 1-Алат
УГОВОР О
набавци алата за економско оснаживање расељених лица
Закључен између:
1) Градске општина СУРЧИН, са седиштем у Сурчину, улица Војвођанска 79,
ПИБ 103583030, Матични број: 17587714,
коју заступа председник Весна
Шаловић (у даљем тексту: наручилац),
и
1) _________________
са седиштем
у ___________ улица
___________________ ПИБ ______________ МБ _______________,
које заступа ______________(у даљем тексту: испоручилац
2) ________________________
3) ___________________________
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС", број 124/2012) спровео отворени поступак јавне набавке добара број
34/2014, чији је предмет набавка добара по партијама за економско
оснаживање расељених лица на територији ГО Сурчин, Партија 1- Алат, на
основу позива објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
- да је понуђач доставио понуду Број _______, која у потпуности одговара
условима из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни
је део Уговора.
-Да је Наручилац Одлуком о додели уговора број ________ доделио уговор за
набавку Партије 1-алат Понуђачу_________________
Члан1.
Уговорне стране утврђују да предмет овог Уговора чини набавка
добара по партијама за економско оснаживање расељених лица на територији
ГО Сурчин Партија1-алат, у свему према Понуди заведеној код Наручиоца под
бројем__________ од ________.године и Техничкој Спецификацији за набавку
алата, која чини саставни део уговора и којом је прецизирана врста и количина
добара која је предмет набавке.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће робу из Члана 1.Уговора,
испоручити Наручиоцу на адресу корисника , искључиво по појединачним
спецификацијама које су саставни део конкурсне документације, франко плац
корисника донације.
Члан3.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 37/51
Вредност уговорене набавке је ____________________динара без
ПДВ, односно _____________________ динара са ПДВ-ом.
-Наручилац се обавезује да уговорену вредност исплати на текући
рачун Испоручиоца________________________вирманом у року од ________
дана од дана пријема робе на франко плац корисника донације.
- Гарантни рок прихваћен у понуди је_____ месеци и почиње да тече од
дана испоруке добара из предмета уговора.
- Уговорена цена се не може мењати у току трајања уговорне обавезе
Члан 4.
У случају да Испоручилац закасни са испоруком робе у односу на
утврђену динамику дужан је да плати Наручиоцу казну у висини од 2 промила
од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења.
Ако уговорна казна није довољна да Наручиоцу надокнади насталу
штету Наручилац може, поред уговорене казне, захтевати и накнаду штете.
Члан 5.
Уговорне стране утврђују да транспорт и испоруку предметне робе
обезбеђује Испоручилац на адресу франко плац корисника донација, по
врстама и количинама утврђеним у појединачним спецификацијама Партије 1алат по корисницима, које су саставни део конкурсне документације.
Пријем робе у погледу количине и квалитета врше корисници
донације на лицу места.Испоручилацје дужан да за сваког корисника донације
сачини посебну отпремницу са бројем, датумом, врстом, количином, ценом
добара и именом, презименом и адресом корисника. Корисник донације по
квантитативном и квалитативном пријему добара, својим потписом са бројем
личне карте, потврђује пријем. Један примерак отпремнице остаје кориснику
донације.
Испоручилац
испоставља
фактуру-рачун
са
приложеним
отпремницама сачињеним на начин из става 2.овог члана по извршеној
коначној испоруци добара.
Члан 6.
Добра из предмета уговора морају испуњавати прописане стандарде.
Уговорне стране утврђују да, ако се након пријема утврди да постоји скривена
мана добара, која се није могла открити приликом пријема, Наручилац може да
уложи рекламацију у року од 30 (тридесет дана) од дана пријема.У случају да
Испоручилац не поступи по изјављеној рекламацији у року од 10 дана
,Наручилац има право на једнострани раскид уговора и накнаду штете.
Члан 7.
Наручилац може раскинути Уговор, ако Испоручилац не испоручи
добра у уговореном року уз претходно остављање Испоручиоцу накнадног рока
од 10 дана за испуњење Уговора.
Наручилац може раскинути Уговор и без остављеног накнадног рока,
ако му је Испоручилац послао обавештење да неће испунити Уговор или ако из
околности конкретног случаја очигледно произилази да Испоручилац неће моћи
испунити Уговор ни у накнадном року.
Члан 8.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 38/51
На све што није обухваћено овим Уговором примењиваће се Закон о
облигационим односима и други важећи прописи из ове области .
Члан 9.
Све евентуалне спорове који настану у извршењу овог уговора,
уговорне стране ће настојати да споразумно реше, а у случају да спор не могу
споразумно решити надлежан је Привредни суд у Београду
Члан 10.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања и важи до реализације
испоруке набављених добара из спецификације која је саставни део конкурсне
документације без рекламације.
Члан 11.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка, од којих су
4 (четири) за наручиоца и 2 (два) за испоручиоца, а ступа на снагу даном
обостраног потписивања.
Испоручилац
Председник
Градске општине СУРЧИН
___________________
____________________
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 39/51
МОДЕЛ УГОВОРА
За партију 2-шиваће машине
УГОВОР О
набавци шибаћих машина за економско оснаживање расељених лица
Закључен између:
1) Градске општина СУРЧИН, са седиштем у Сурчину, улица Војвођанска 79,
ПИБ 103583030, Матични број: 17587714,
коју заступа председник Весна
Шаловић (у даљем тексту: наручилац),
и
1) _________________
са седиштем
у ___________ улица
___________________ ПИБ ______________ МБ _______________, које
заступа ______________(у даљем тексту: испоручилац
2) ________________________
3) ___________________________
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС", број 124/2012) спровео отворени поступак јавне набавке добара број
34/2014, чији је предмет набавка добара по партијама за економско
оснаживање расељених лица на територији ГО Сурчин, Партија 2 – Шиваће
машине, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца.
- да је понуђач доставио понуду Број _______, која у потпуности одговара
условима из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни
је део Уговора.
-Да је Наручилац Одлуком о додели уговора број ____ доделио уговор за
набавку Партије 2-шиваће машине Понуђачу_________________
Члан1.
Уговорне стране утврђују да предмет овог Уговора чини набавка
добара по партијама за економско оснаживање расељених лица на територији
ГО Сурчин Партија 2-шиваће машине, у свему према Понуди заведеној код
Наручиоца под бројем__________ од ________.године и Техничкој
Спецификацији за набавку шиваћих машина које чине саставни део уговора и
којом је прецизирана врста и количина добара која је предмет набавке.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће робу из Члана 1.Уговора,
испоручити Наручиоцу на адресу корисника , искључиво по појединачним
спецификацијама које су саставни део конкурсне документације, франко плац
корисника донације.
Члан3.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 40/51
Вредност уговорене набавке је ____________________динара без
ПДВ, односно _____________________ динара са ПДВ-ом.
-Наручилац се обавезује да уговорену вредност исплати на текући
рачун Испоручиоца________________________вирманом у року од ________
дана од дана пријема робе на франко плац корисника донације.
- Гарантни рок прихваћен у понуди је_____ месеци и почиње да тече од
дана испоруке добара из предмета уговора.
- Уговорена цена се не може мењати у току трајања уговорне обавезе
Члан 4.
У случају да Испоручилац закасни са испоруком робе у односу на
утврђену динамику дужан је да плати Наручиоцу казну у висини од 2 промила
од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења.
Ако уговорна казна није довољна да Наручиоцу надокнади насталу
штету Наручилац може, поред уговорене казне, захтевати и накнаду штете.
Члан 5.
Уговорне стране утврђују да транспорт и испоруку предметне робе
обезбеђује Испоручилац на адресу франко плац корисника донација, по
врстама и количинама утврђеним у појединачним спецификацијама Партије 1алат по корисницима, које су саставни део конкурсне документације.
Пријем робе у погледу количине и квалитета врше корисници
донације на лицу места.Испоручилацје дужан да за сваког корисника донације
сачини посебну отпремницу са бројем, датумом, врстом, количином, ценом
добара и именом, презименом и адресом корисника. Корисник донације по
квантитативном и квалитативном пријему добара, својим потписом са бројем
личне карте, потврђује пријем. Један примерак отпремнице остаје кориснику
донације.
Испоручилац
испоставља
фактуру-рачун
са
приложеним
отпремницама сачињеним на начин из става 2.овог члана по извршеној
коначној испоруци добара.
Члан 6.
Добра из предмета уговора морају испуњавати прописане стандарде.
Уговорне стране утврђују да, ако се након пријема утврди да постоји скривена
мана добара, која се није могла открити приликом пријема, Наручилац може да
уложи рекламацију у року од 30 (тридесет дана) од дана пријема.У случају да
Испоручилац не поступи по изјављеној рекламацији у року од 10 дана
,Наручилац има право на једнострани раскид уговора и накнаду штете.
Члан 7.
Наручилац може раскинути Уговор, ако Испоручилац не испоручи
добра у уговореном року уз претходно остављање Испоручиоцу накнадног рока
од 10 дана за испуњење Уговора.
Наручилац може раскинути Уговор и без остављеног накнадног рока,
ако му је Испоручилац послао обавештење да неће испунити Уговор или ако из
околности конкретног случаја очигледно произилази да Испоручилац неће моћи
испунити Уговор ни у накнадном року.
Члан 8.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 41/51
На све што није обухваћено овим Уговором примењиваће се Закон о
облигационим односима и други важећи прописи из ове области .
Члан 9.
Све евентуалне спорове који настану у извршењу овог уговора,
уговорне стране ће настојати да споразумно реше, а у случају да спор не могу
споразумно решити надлежан је Привредни суд у Београду
Члан 10.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања и важи до реализације
испоруке набављених добара из спецификације која је саставни део конкурсне
документације без рекламације.
Члан 11.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка, од којих су
4 (четири) за наручиоца и 2 (два) за испоручиоца, а ступа на снагу даном
обостраног потписивања.
Испоручилац
Председник
Градске општине СУРЧИН
___________________
____________________
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 42/51
МОДЕЛ УГОВОРА
За партију 3--пластеници
УГОВОР О
набавци пластеника за економско оснаживање расељених лица
Закључен између:
1) Градске општина СУРЧИН, са седиштем у Сурчину, улица Војвођанска 79,
ПИБ 103583030, Матични број: 17587714,
коју заступа председник Весна
Шаловић (у даљем тексту: наручилац),
и
1) _________________
са седиштем
у ___________ улица
___________________ ПИБ ______________ МБ _______________, које
заступа ______________(у даљем тексту: испоручилац
2) ________________________
3) ___________________________
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС", број 124/2012) спровео отворени поступак јавне набавке добара број
34/2014, чији је предмет набавка добара по партијама за економско
оснаживање расељених лица на територији ГО Сурчин, Партија 3-Пластеници,
на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
- да је понуђач доставио понуду Број_______, која у потпуности одговара
условима из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни
је део Уговора.
-Да је Наручилац Одлуком о додели уговора број____ доделио уговор за
набавку Партије 3-Пластеници понуђачу_________________
Члан1.
Уговорне стране утврђују да предмет овог Уговора чини набавка
добара по партијама за економско оснаживање расељених лица на територији
ГО Сурчин Партија3 - Пластеници, у свему према Понуди заведеној код
Наручиоца под бројем__________ од ________.године и Техничкој
Спецификацији за набавку пластеника, која чини саставни део уговора и
којом је прецизирана врста и количина добара која је предмет набавке.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће робу из Члана 1.Уговора,
испоручити Наручиоцу на адресу корисника , искључиво по појединачним
спецификацијама које су саставни део конкурсне документације, франко плац
корисника донације.
Члан3.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 43/51
Вредност уговорене набавке је ____________________динара без
ПДВ,односно _____________________ динара са ПДВ-ом.
-Наручилац се обавезује да уговорену вредност исплати на текући
рачун Испоручиоца________________________вирманом у року од ________
дана од дана пријема робе на франко плац корисника донације.
- Гарантни рок прихваћен у понуди је_____ месеци и почиње да тече од
дана испоруке добара из предмета уговора.
- Уговорена цена се не може мењати у току трајања уговорне обавезе
Члан 4.
У случају да Испоручилац закасни са испоруком робе у односу на
утврђену динамику дужан је да плати Наручиоцу казну у висини од 2 промила
од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења.
Ако уговорна казна није довољна да Наручиоцу надокнади насталу
штету Наручилац може, поред уговорене казне, захтевати и накнаду штете.
Члан 5.
Уговорне стране утврђују да транспорт и испоруку предметне робе
обезбеђује Испоручилац на адресу франко плац корисника донација, по
врстама и количинама утврђеним у појединачним спецификацијама Партије 1алат по корисницима, које су саставни део конкурсне документације.
Пријем робе у погледу количине и квалитета врше корисници
донације на лицу места.Испоручилацје дужан да за сваког корисника донације
сачини посебну отпремницу са бројем, датумом, врстом, количином, ценом
добара и именом, презименом и адресом корисника. Корисник донације по
квантитативном и квалитативном пријему добара, својим потписом са бројем
личне карте, потврђује пријем. Један примерак отпремнице остаје кориснику
донације.
Испоручилац
испоставља
фактуру-рачун
са
приложеним
отпремницама сачињеним на начин из става 2.овог члана по извршеној
коначној испоруци добара.
Члан 6.
Добра из предмета уговора морају испуњавати прописане стандарде.
Уговорне стране утврђују да, ако се након пријема утврди да постоји скривена
мана добара, која се није могла открити приликом пријема, Наручилац може да
уложи рекламацију у року од 30 (тридесет дана) од дана пријема.У случају да
Испоручилац не поступи по изјављеној рекламацији у року од 10 дана
,Наручилац има право на једнострани раскид уговора и накнаду штете.
Члан 7.
Наручилац може раскинути Уговор, ако Испоручилац не испоручи
добра у уговореном року уз претходно остављање Испоручиоцу накнадног рока
од 10 дана за испуњење Уговора.
Наручилац може раскинути Уговор и без остављеног накнадног рока,
ако му је Испоручилац послао обавештење да неће испунити Уговор или ако из
околности конкретног случаја очигледно произилази да Испоручилац неће моћи
испунити Уговор ни у накнадном року.
Члан 8.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 44/51
На све што није обухваћено овим Уговором примењиваће се Закон о
облигационим односима и други важећи прописи из ове области .
Члан 9.
Све евентуалне спорове који настану у извршењу овог уговора,
уговорне стране ће настојати да споразумно реше, а у случају да спор не могу
споразумно решити надлежан је Привредни суд у Београду
Члан 10.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања и важи до реализације
испоруке набављених добара из спецификације која је саставни део конкурсне
документације без рекламације.
Члан 11.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка, од којих су
4 (четири) за наручиоца и 2 (два) за испоручиоца, а ступа на снагу даном
обостраног потписивања.
Испоручилац
Председник
Градске општине СУРЧИН
___________________
____________________
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 45/51
МОДЕЛ УГОВОРА
За партију 4-мотокултиватори и опрема
УГОВОР О
набавци мотокултиватора и опреме за економско оснаживање
расељених лица
Закључен између:
1) Градске општина СУРЧИН, са седиштем у Сурчину, улица Војвођанска 79,
ПИБ 103583030, Матични број: 17587714,
коју заступа председник Весна
Шаловић (у даљем тексту: наручилац),
и
са седиштем
у ___________ улица
1) _________________
___________________ ПИБ ______________ МБ _______________, које
заступа ______________(у даљем тексту: испоручилац
2) ________________________
3) ___________________________
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС", број 124/2012) спровео отворени поступак јавне набавке добара број
34/2014, чији је предмет набавка добара по партијама за економско
оснаживање расељених
лица на територији ГО Сурчин, Партија 4мотокултиватори и опрема, на основу позива објављеног на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца.
- да је понуђач доставио понуду Број_______, која у потпуности одговара
условима из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни
је део Уговора.
-Да је Наручилац Одлуком о додели уговора број____ доделио уговор за
набавку Партије 4-мотокултиватори и опрема Понуђачу_________________
Члан1.
Уговорне стране утврђују да предмет овог Уговора чини набавка
добара по партијама за економско оснаживање расељених лица на територији
ГО Сурчин Партија 4-мотокултиватори и опрема, у свему према Понуди
заведеној код Наручиоца под бројем__________ од ________.године и
Техничкој Спецификацији за набавку мотокултиватора и опреме, која чини
саставни део уговора и којом је прецизирана врста и количина добара која је
предмет набавке.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће робу из Члана 1.Уговора,
испоручити Наручиоцу на адресу корисника , искључиво по појединачним
спецификацијама које су саставни део конкурсне документације, франко плац
корисника донације.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 46/51
Члан3.
Вредност уговорене набавке је ____________________динара без
ПДВ,односно _____________________ динара са ПДВ-ом.
-Наручилац се обавезује да уговорену вредност исплати на текући
рачун Испоручиоца________________________вирманом у року од ________
дана од дана пријема робе на франко плац корисника донације.
- Гарантни рок прихваћен у понуди је_____ месеци и почиње да тече од
дана испоруке добара из предмета уговора.
- Уговорена цена се не може мењати у току трајања уговорне обавезе
Члан 4.
У случају да Испоручилац закасни са испоруком робе у односу на
утврђену динамику дужан је да плати Наручиоцу казну у висини од 2 промила
од вредности неиспоручене робе за сваки дан закашњења.
Ако уговорна казна није довољна да Наручиоцу надокнади насталу
штету Наручилац може, поред уговорене казне, захтевати и накнаду штете.
Члан 5.
Уговорне стране утврђују да транспорт и испоруку предметне робе
обезбеђује Испоручилац на адресу франко плац корисника донација, по
врстама и количинама утврђеним у појединачним спецификацијама Партије 1алат по корисницима, које су саставни део конкурсне документације.
Пријем робе у погледу количине и квалитета врше корисници
донације на лицу места.Испоручилацје дужан да за сваког корисника донације
сачини посебну отпремницу са бројем, датумом, врстом, количином, ценом
добара и именом, презименом и адресом корисника. Корисник донације по
квантитативном и квалитативном пријему добара, својим потписом са бројем
личне карте, потврђује пријем. Један примерак отпремнице остаје кориснику
донације.
Испоручилац
испоставља
фактуру-рачун
са
приложеним
отпремницама сачињеним на начин из става 2.овог члана по извршеној
коначној испоруци добара.
Члан 6.
Добра из предмета уговора морају испуњавати прописане стандарде.
Уговорне стране утврђују да, ако се након пријема утврди да постоји скривена
мана добара, која се није могла открити приликом пријема, Наручилац може да
уложи рекламацију у року од 30 (тридесет дана) од дана пријема.У случају да
Испоручилац не поступи по изјављеној рекламацији у року од 10 дана
,Наручилац има право на једнострани раскид уговора и накнаду штете.
Члан 7.
Наручилац може раскинути Уговор, ако Испоручилац не испоручи
добра у уговореном року уз претходно остављање Испоручиоцу накнадног рока
од 10 дана за испуњење Уговора.
Наручилац може раскинути Уговор и без остављеног накнадног рока,
ако му је Испоручилац послао обавештење да неће испунити Уговор или ако из
околности конкретног случаја очигледно произилази да Испоручилац неће моћи
испунити Уговор ни у накнадном року.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 47/51
Члан 8.
На све што није обухваћено овим Уговором примењиваће се Закон о
облигационим односима и други важећи прописи из ове области .
Члан 9.
Све евентуалне спорове који настану у извршењу овог уговора,
уговорне стране ће настојати да споразумно реше, а у случају да спор не могу
споразумно решити надлежан је Привредни суд у Београду
Члан 10.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања и важи до реализације
испоруке набављених добара из спецификације која је саставни део конкурсне
документације без рекламације.
Члан 11.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка, од којих су
4 (четири) за наручиоца и 2 (два) за испоручиоца, а ступа на снагу даном
обостраног потписивања.
Испоручилац
Председник
Градске општине СУРЧИН
___________________
____________________
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 48/51
Образац 8
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Јн 34/2014
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 49/51
Образац 9
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке број 34/2014-Набака добара за економско оснаживање
расељених лица, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 50/51
Образац 10
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.
2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач...................................................[навести назив понуђача] у поступку
јавне набавке.број 34/2014 –Набавка добара за економско оснаживање
расељених лица поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине
и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.
Датум
________________
Понуђач
М.П.
__________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 34/2014 51/51
Download

KD raseljeni OP