15
T270ML
rev.0709
SV-270S
Color
Uputstvo za instalaciju
17
VAŽNI SAVETI
Oba monitora i pozivni panel se dostavljaju sa zaštitnom maskom, da bi se izbegla oštećenja tokom instalacije.
Ove maske mora ukloniti samo krajnji korisnik.
Tokom modifikacije sistema, isključite napajanje. Posle svake prepravke napajanje mora ostati isključeno bar 30
sekundi.
Da bi izbegli smetnje i moguće kvarove ne postavljati žice kroz cevi koje sadrže glavne i visoko naponske kablove.
Pre spajanja sistema, proveriti konekcije između panela,monitora i telefona, i konekciju transformatora.
Ne isključivati konekciju monitora vađenjem žica: odvojiti konektore.Ne dozvoliti da monitor visi na zicama.
Ne koristiti prekomernu silu pri zavrtanju šrafova napajanja.
Uvek koristiti 12Vd.c.elektricnu bravu (kod. 20600149, nije u kompletu).
Ne prebacivati napon vise od 12Vd.c. / 1A izmedju C i NO terminal pozivnog panela.
Uvek pratiti uputstvo.
INSTALACIJA NAPAJANJA
I
nstalacija FA-22 napajanja.
f3,5 x 25
DIN-7971
f3,5 x 25
DIN-7971
Napajanje mora biti postavljeno na suvo
i zastićeno mesto. Preporučljivo je zaštiti
napajanje prekidacem kola i koristite uzemljenje.
Da bi instalirali napajanje na zid, izbusiti dve rupe
od Ø6mm i ubacite tiplove.
Fiksirati transformator sa dobijenim zavrtnjima.
Napajanje se moze instalirati na DIN 46277vodjicu (3 jedinice)
jednostavnim pritiskanjem.
Da bi skinuli napajanje sa DIN vodjice, koristite
ravan šrafciger kako bi odvojili prirubnicu kao na slici.
DIN 46277
18
I
INSTALIRANJE POZIVNOG PANELA
nstallacija i opis.
Pozivni panel je dizajniran da bude postavljen pod većinom vremenskih prilika. Me]utim preporučuje se da se preduzmu
dodatne mere, kao što je korišćenje pokrivaña protiv kiše ili instalirati na već pokrivenom mestu.
Da bi zadrzali dobar kvalitet slike na video sistemu za ulazna vrata, izbegavati sirektno izlaganje svetlosnim izvorima. Preporučuje
se korišćenje spoljnjih izvora osvetljenja u slucaju male osvetljenosti sredine.
Da bi instalirali pozivni panel:
1. Odvrteti donje zavrtnje pozivnog panela (a) i skinuti aluminijumsku prednju masku.
2. Postaviti vrh pozivnog panela na zid na 1,65m. Visine i ubacite instalacione žice i kroz ulaz za kabl (b).
3. Izbušiti dve rupe od 6mm. prečnika na određenoj poziciji (c) i koristite dobijene zavrtnje i tiplove da bi fiksirali poyivni
panel.
4. Spojiti žice na terminalni konektor (g) prema intalacionim dijagramima.
Kada se sistem startuje, podesiti poyiciju kamere preko pan i tilt mehaniyma (e). Nivo zvuka pozivnog panela (f) i monitora
(g) se moze podesiti potenciometrom.
Dodatni uredjaj se povezuje izmedju C and NO terminala pozivnog panela,
Kao sto je prikazano na strani 22.
Postaviti aluminijumsku prednju i fiksirati sa odgovarajuím zavrtnjima (a).
Pri prilagodjavanju oznaka tastera, ubacite ravan srafciger kao na slici.
f
e
c
d
g
b
c
a
19
INSTALIRANJE MONITORA
I
nstaliranje and konfiguracija
Izbegavati postavljanje mointora bliyu toplotnih izvora,prašnjavih mesta i zadimljenih sredina.
Da bi instalirali monitor:
1. Odvrteti donje yavrtnje monitora (a) i ukloniti držač monitora.Pažljivo odvojite male konektore (b) koji spajaju monitor i
držač.Ne izvlačiti žice da bi ste odvojili konektore.
2. Postaviti držač na zid na1,65m. visine i ubacite žice kroz ulaz za kablove (c).
3. Držač se može fiksirati koristeći električnu ugradnu kutiju ili direktno na zid. Ako se telefon instalira direktno na zid, izbušiti
dve rupe na određenu poziciju od Ø6mm (d).
4. Spojiti instalacione çice na držač terminalnog konektora (e) prema instalacionim dijagramima.
5. Konfigurišite dip prekidač (f) postavljen na zadnjem delu monitora ovako:
1. Postavite monitor kao glavni (ON) or pomoćni (OFF). Na instalaciju sa samo jednim monitorom, stavite ga kao
glavnir; a kada je instalacija sa dva monitora, postavite jedan kao glavni a jedan kao pomoćni.
2. Kraj linijskog otpornika. Na instalacijama sa samo jednim monitorom postavite prekidañ na ON. Ako je instalacija
sa dva monitora, postavite prekidañ na OFF na monitoru direktno spojen na pozivni panel, a ON na drugom
monitoru.
6. Spojiti monitor sa bracket sa malim konektorima (b) i fiksirati sa odgovarajućim zavrtnjima (a). Ne dozvoliti monitoru da
visi na žicama.
g
h
i
d
a
b
f
c
e
20
INSTALACIJA MONITORA
P
odešavanje tastera
Monitor ima četiri funkcijska tastera za napred (g) i podešavanje jačine zvuka (h) i osvetljenja (i) na desnoj strani. Ovi tasteri su na
dodir: ne pritiskati tastere prejako.
Funkcije su dodeljene tasterima na sledeći način:
Taster za uspostavljanje / prekid audio komunikaciju.
Taster za aktiviranje otpuštanje brave (kratko pritisnite) ili aktivirati pomo’ni uređaj (drž ite pritisnuto 2 sekunde).
Taster za autoswitch-on funkciju.
.
Taster za interkom funkciju (Raspoloživ samo za sisteme sa dodatnim monitorom)
B
iranje tona zvona.
Moguće je birati za svaki monitor 4 razliñita tona zvona. Moguće je trenutno isključiti ton zvona.
Biranje ton zvona:
1. Istovremeno pritisnite
i
da pustite ton zvona.
2. Pritisni
za puštanje sledećeg tona zvona. Ponoviti dok ne nađete potrebni ton
3. Istovremeno pritisni
i
da izaberete potrebni ton.
Za iskljuñivanje tona:
1. Istovremeno pritisni
i
da isključite ton zvona.Taster za osvetljenje će promeniti boju iz plave u ljubičastu.
2. Za aktivaciju tona opet, istovremeno pritistisnuti
i
. . Osvetljenje
tastera će se promeniti od ljubičaste u plavu.
Ako je ton isključen i poziv je napravljen na pozivnom panelu, slika će se pojaviti na monitoru i pritisnut
treptati, omogućavajući da se uspostavi audio komunikacija pritiskajući
.
taster
će
21
INSTALACIONI DIJAGRAM
J
edan ili dva panela.
PVS-220
270S
FA-22
P+
P- CV CV C NO
3 2 1 P1+ P1- P2+ P2- + -
SEC PRI
- + ~ ~
230Va.c.
PVS-220
12Vd.c.
P+
P- CV CV C NO
12Vd.c.
K
onekcija dodatnog monitora.
270S
270S
FA-22
3 2 1 P1+ P1- P2+ P2- + -
SEC PRI
- + ~ ~
230Va.c.
Za pozivne panele
3 2 1 P1+ P1- P2+ P2- + -
22
INSTALLATION DIAGRAM
ema sekcije.
Š
Distanca do
Terminal
10m.
P1+, P1-, P2+, P2-
20m.
25m.
1,00mm²
+, -
100m.
1,50mm²
1,50mm²
1, 2, 3
1,00mm²
CV, CV
1,50mm²
K
onekcija a.c električne brave koristeći TF-104 transformator i R-3 relej.
PVS-220
TF-104
R-3
SEC PRI
P+
P- CV CV C NO
O B
12Va.c.
R T M
~ ~ ~ ~
230Va.c.
K
onekcija dodatnog uređaja.
PVS-220
TF-104
SEC PRI
P+ P- CV CV C NO
12Va.c.
~ ~ ~ ~
230Va.c.
Koristite spoljašnji relej za uređaje sa većom potrošnjom od 12Vd.c. / 1A.
22
INSTALACIONI DIJAGRAM
ema sekcije.
Š
Distanca do
Terminal
10m.
20m.
P1+, P1-, P2+, P2-
25m.
1,00mm²
+, -
100m.
1,50mm²
1,50mm²
1, 2, 3
1,00mm²
CV, CV
1,50mm²
K
onekcija a.c električne brave koristeći TF-104 transformator i R-3 relej.
PVS-220
TF-104
R-3
SEC PRI
P+
P- CV CV C NO
O B
12Va.c.
R T M
~ ~ ~ ~
230Va.c.
K
onekcija dodatnog uređaja.
PVS-220
TF-104
SEC PRI
P+
P- CV CV C NO
12Va.c.
~ ~ ~ ~
230Va.c.
Koristite spoljašnji relej za uređaje sa većom potrošnjom od 12Vd.c. / 1A.
Download

Download! - Interfoni