OBSAH
PŘEHLED VÝROBKŮ .............. 834
ENEX ........................................838
AKOR T3/7 ...............................840
AKOR GD .................................842
AKOR HR..................................844
WHR 930 ..................................846
WHR 950 ..................................848
ARTIC 950 ................................850
RMR .........................................852
CADB-S ....................................858
CADB-D, DI, DC .......................864
CADT-D, DI, DC .......................872
3
3
REKUPERAČNÍ JEDNOTKY A VÝMĚNÍKY
MRW-AL .................................. 880
MRW-HPS ................................882
IRW-AL .....................................884
IRW-HPS ..................................885
RRW .........................................886
ZEMNÍ KOLEKTORY ................ 888
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 833
833
6.11.2008 10:41:33
Rekuperační jednotky a výměníky
Přehled výrobků
Typ
ENEX
AKOR T3/7
AKOR GD
AKOR HR
Provedení
rekuperační jednotka
rekuperační jednotka
rekuperační jednotka
rekuperační jednotka
Max. vzduchový výkon
72 m3/h
400 m3/h
450 m3/h
375 m3/h
Účinnost
cca 30 %
50 až 60 %
50 až 60 %
90 až 97 %
stěna, okno, strop
podlaha
– horizontálně
podlaha
– horizontálně
stěna
souproudý deskový výměník z PP
souproudý deskový výměník z PP
protiproudý deskový
výměník z PP
tříotáčkové ventilátory se
stejnosměrnými motory
Montáž
Výměník
Ventilátor
dvouotáčkové
ventilátory
dvouotáčkové
ventilátory
dvouotáčkové
ventilátory
Filtr
ano
deskový filtr G3
deskový filtr G3
deskový filtr G3
–
elektron. regul., obtok,
protimrazová ochrana, bezdrátový ovládač s nastavitl.
doběhem
Další výbava
typ HTP má hydrostat,
doběh a tahový vypínač
panel odvodního vzduchu
s 5 hrdly a regulátory
konstantního průtoku
Příslušenství
montážní sady
přepínač otáček, letní obto- přepínač otáček, letní obto–
ková kazeta
ková kazeta, RSADA
Typ
WHR 930
WHR 950
RMR
Provedení
rekuperační jednotka
rekuperační jednotka
rekuperační jednotka
Max. vzduchový výkon
400 m3/h
600 m3/h
800–1500 m3/h
podle velikosti jednotky
Účinnost
95 %
95 %
50 až 80 %
Montáž
stěna
stěna
stěna nebo podlaha
– vertikálně
Výměník
protiproudý deskový
výměník z PP
protiproudý deskový
výměník z PP
protiproudý deskový
výměník z Al
Ventilátor
volně nastavitlené tříotáčkové ven- volně nastavitlené tříotáčkové
tilátory se stejnosměr. motory
ventilátory se stejnosměr. motory
regulovatelné jednootáčkové
ventilátory
Filtr
deskový filtr G3
deskový filtr G3
deskový filtr G4
Další výbava
elektronická regulace, protimrazová
ochrana, předehřev (u typu VV)
elektronická regulace, protimrazová
ochrana, obtok (u typu B)
univerzální skříň bez nutnosti volit
levé nebo pravé provedení
Příslušenství
přepínač otáček, bezdrátový přepí- chladící nástavec ARTIC 950, přepínač
nač otáček, stojan
otáček, bezdrát. přepínač otáček, stojan
3
834
katalog_03_helvetica.indd 834
směšovací klapka, RSADA, elektrický nebo vodní ohřívač
www.elektrodesign.cz
[email protected]
6.11.2008 10:41:34
Rekuperační jednotky a výměníky
Přehled výrobků
Typ
CADB-S
Provedení
rekuperační jednotka
3
CADB-D, CADT-D
CADB-DI a DC, CADT-DI a DC
rekuperační jednotka
rekuperační jednotka
3
Max. vzduchový výkon
1200–2000 m /h
podle velikosti jednotky
Účinnost
51 až 54%
50 až 70%
50 až 70%
Montáž
podlaha - horizontálně
pod strop horizontálně nebo na
podlahu vertikálně
pod strop horizontálně nebo na
podlahu vertikálně
Výměník
souproudý deskový výměník z Al
souproudý deskový výměník z Al
souproudý i protiproudý (podle
konfigurace) deskový výměník z Al
Ventilátor
dvouotáčkové (010) nebo regul. (020) tří a čtyřotáčkové radiální oboustran- tří a čtyřotáčkové radiální oboustranradiální oboustranně sací ventilátory ně sací ventilátory
ně sací ventilátory
Filtr
deskový filtr G4
deskový filtr G4
deskový filtr G4
Další výbava
–
provedení V vertikální nebo H horizontální, s obtokem BP
vestavěný elektrický nebo vodní
ohřívač, provedení V vertikální nebo
H horizontální, s obtokem BP
Příslušenství
přepínač nebo plynulý
regulátor otáček, RSADA
přepínač otáček, RSADA
přepínač otáček, RSADA
450–5600 m /h
podle velikosti jednotky
450–5600 m3/h
podle velikosti jednotky
3
Typ
MRW-AL
MRW-hPS
Provedení
rekuperační výměník
3
IRW-AL
rekuperační výměník
3
Max. vzduchový výkon
250–8000 m /h podle
velikosti výměníku
Účinnost
45 až 55%
Montáž
horizontálně nebo
vertikálně s osou
hrdel horizontálně
Výměník
deskový výměník z Al
deskový výměník
z hPS
250–8000 m /h podle
velikosti výměníku
rekuperační výměník
IRW-hPS
RRW
rekuperační výměník
regenerační výměník
3
2500–6500 m /h podle
2500–6500 m3/h
velikosti výměníku
1300–5800 m3/h
65 až 75%
45 až 55%
65 až 75%
74 až 80 %
horizontálně nebo
vertikálně s osou
hrdel horizontálně
horizontálně nebo
vertikálně s osou
hrdel horizontálně
horizontálně nebo
vertikálně s osou
hrdel horizontálně
vertikálně s osou
hrdel nad sebou
deskový výměník z Al
deskový výměník
z hPS
rotační výměník z Al
Jednotka je vybavena stejnosměrnými motory.
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 835
835
6.11.2008 10:41:36
Rekuperační jednotky a výměníky
Obecné pokyny
Popis
Rekuperační jednotky, rekuperátory a rotační
výměníky jsou zařízení pro zpětné získávání
tepla z odpadního vzduchu. Jsou určeny k dopravě vzduchu bez mechanických částic, které
by mohly způsobit provozní poruchy výměníků
nebo ventilátorů.
Transport a manipulace
Při dopravě a manipulaci s jednotkami je
možné jednotku a její díly zdvihat pouze na
transportní paletě nebo v přepravním obalu.
Na ložné ploše dopravního prostředku musí
být jednotky a jejich díly, případně montážní
sestavy dostatečně zajištěny proti posunutí
a převrhnutí. Při nakládání a skládání vysokozdvižným vozíkem je třeba zdvihat transportní díly za dopravní paletu. Vyžaduje se
opatrná manipulace. Při zvedání jeřábem je
nutné provlečení lan dopravní paletou a vyvážení transportovaného dílu. Lana nad komorou
musí být rozepřena tak, aby komoru nestlačila.
Rozpěrky mohou být vytvořené též jako latění
na hranách komory.
Skladování
Jednotky se uskladňují podle druhu obalu ve
skladech podle ČSN EN 60721-3-1 „Klasifikace prostředí – Část 3: Klasifikace skupin
parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti
– Oddíl 1: Skladování“. Jednotky balené do PE
folie je třeba skladovat ve skladech typu IE11.
Pro uskladnění pod přístřeškem, ve skladu
typu IE13, ale fauna a flora zanedbatelná, je
třeba předem dohodnout balení do PE folie,
lepenky, latění na hranách a přepáskování.
3
Montáž
Instalace zařízení smí provádět výhradně
odborná montážní firma s oprávněním dle
živnostenského zákona.
Před zahájením montáže je třeba zkontrolovat:
• kompletnost dodávky
• neporušenost dopravou a skladováním
• otáčivost oběžných kol a pohyblivých dílů
• pohyblivost klapek (jsou-li součástí)
• stavební připravenost
• parametry napěťové soustavy
• tlak a teplotu topných a chladících médií
Všechny zjištěné závady je nutno bezpodmínečně před montáží odstranit.
Uložení jednotek
Jednotky jsou určené k montáži na pevnou
podložku, k montáži na stěnu, některá provedení je možno použít k zavěšení pod strop.
Jednotky výrobcem schválené k zavěšení se
zavěšují pouze na doporučené závěsy (úchyty). Spojení úchytů se stropní konstrukcí se
provede pozinkovanými závitovými tyčemi M8
do ocelové kotvy. Závitové tyče a kotvy nejsou
součástí dodávky jednotek. Je nutné dodržet
vodorovnost zavěšení jednotky, respektive
cca 5% spád ve směru odtoku kondenzátu.
Kotvy pro uchycení na stěnu nejsou součástí
jednotky. Jednotky vybavené odtokem kondenzátu musí být umístěny tak, aby případná
havárie (např. zamrznutí výměníku či nefunkčnost odtoku kondenzátu) nezpůsobila žádné
škody. Doporučeno je umístění ve strojovně
s vodotěsnou podlahou a gulou.
836
katalog_03_helvetica.indd 836
Odstup jednotek
Pro jednotky namontované na podlaze, stěně
nebo zavěšené pod strop musí být zajištěny
odstupy od jiných předmětů na spodní straně
(strana obsluhy) minimálně v takových vzdálenostech, aby bylo možno otevírat revizní víka,
provádět pravidelné revize, čistit a vyměňovat
filtry a vykonávat běžnou údržbu.
Připojení na vzduchovody
Připojení potrubí k jednotkám je nutno provést tak, aby je potrubí svou hmotností nezatěžovalo nebo nedeformovalo, a aby jednotky
nepřenášely mechanické zatížení z potrubí. Pro
zabránění přenosu chvění z jednotek na vzduchovody je nutno vždy použít pružné spojky
nebo manžety, jednotky je doporučeno montovat na izolátory chvění uvedené v kap. 7.1.
Elektrická instalace a bezpečnost
Po vyjmutí přístroje z přepravního kartonu přezkoušejte neporušenost a funkčnost zařízení.
Obecně je nutno dbát ustanovení ČSN 122002
a ostatních souvisejících předpisů.
U jednotek, jejichž ventilátory jsou vybaveny
termopojistkou ve vinutí, která není zapojena
přímo do serie s motorem, je nutno tuto pojistku vždy zapojit do ovládacího obvodu ventilátoru (cívka stykače). U ventilátorů, které
nejsou vybaveny termopojistkou ve vinutí je
nutno vždy použít motorovou ochranu nastavenou na maximální provozní proud ventilátoru nebo použít nadproudové relé nastavené na
maximální provozní proud včetně příslušných
spínacích obvodů.
Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno
ventilátor odpojit od elektrické sítě. Připojení
a uzemnění elektrického zařízení musí vyhovovat zejména ČSN 33 2190, 33 2000-5-51,
33 2000-5-54. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací dle ČSN 343205
a vyhlášky č. 50-51/1979 Sb.
Kabelové přípojky
Přípojka elektrického proudu k jednotkám
musí být provedena ohebným kabelem skrz
průchodku v panelu. Není-li rozvaděč v blízkosti jednotky, doporučuje se jednotky připojovat přes servisní vypínač umístěný v dosahu
jednotky.
Ochrana neživých částí
Ochrana se zajistí vodivým propojením vzduchotechnického potrubí a ostatních vodivých
neživých částí s jednotkou. K tomu účelu
slouží zalisovací matice označené symbolem
uzemnění.
Připojení odtoku kondenzátu
Odtoky kondenzátu musí být připojeny do
kanalizace přes sifony. Sifon musí být umístěn přímo u jednotky. Výška vodního sloupce
v sifonu musí být minimálně 120 mm.
Veškeré přípojky ÚT, chlazení, elektro, MaR
případně jiné konstrukce nesmí bránit plnému
otevření dveří, vysouvání filtrů a eliminátorů
kapek, obsluze a údržbě jednotky.
Uvádění do provozu
Jednotky, které obsahují ventilátory nebo elektrické pohony, může poprvé uvádět do provozu
pouze odborník s příslušnou kvalifikací.
Před uvedením do provozu je třeba zkontrolovat:
• čistotu jednotky, úplnost a kvalitu
montáže
• volnou otáčivost ventilátoru
• provozní napětí dle štítku ventilátoru
• řídicí a provozní napětí na servopohonech
• připojení výměníků na zdroj tepla
a chladu
• odvzdušnění výměníků
• funkčnost odtoku kondenzátu a naplnění sifonů
• čistotu filtračních vložek
• pohyblivost klapek
• těsnost připojení jednotky na potrubní síť
• uzavření dveří a servisních otvorů
jednotky
Závady je nutné před prvním spuštěním odstranit.
Před prvním spuštěním jednotky musí být
v souladu s ČSN 33 1500 „Elektrotechnické
předpisy. Revize elektrického zařízení“ provedena výchozí revize elektrického zařízení dle
ČSN 332000-6-61 „Elektrotechnické předpisy.
Elektrická zařízení Část 6: Revize Kapitola 61:
Postupy při výchozí revizi“.
Při prvním spuštění jednotky se kontroluje:
• správnost směru otáčení ventilátoru
nebo rotačního výměníku podle šipky
na skříni
• odběr proudu (nesmí přesáhnout
hodnotu uvedenou na štítku)
• proudové ochrany motorů, musí být
nastaveny na hodnotu stejnou nebo
nižší než je hodnota na štítku ventilátorové komory
Po splnění těchto předpokladů je možné uvést
jednotku do zkušebního provozu. Ve zkušebním
provozu je třeba provést zaregulování distribučních elementů na potrubní trase a komplexní
zkoušky zařízení, včetně měření výkonů jednotky a ověření funkce systému MaR. O výsledku
zkoušek musí být vydán písemný doklad.
Odborná firma uvádějící jednotku do chodu
příp. do zkušebního provozu je povinna zaškolit
obsluhu uživatele o čemž musí být proveden
písemný doklad. Bez takového dokladu nevstoupí v platnost záruky a zařízení nesmí být
uvedeno do trvalého provozu.
Provoz, obsluha a údržba
Pro bezpečný provoz, obsluhu a údržbu klimatizačního zařízení doporučujeme zpracovat
místní provozní předpis podle rozsahu a vybavenosti klimatizačního zařízení a místních podmínek, včetně vybavení jednotlivých zařízení
bezpečnostními značkami nebo sděleními.
Místní provozní předpis musí mimo jiné obsahovat ustanovení tohoto článku.
UPOZORNĚNÍ:
• pokud jsou prováděny úkony, při nichž
dojde k otevření jednotky obsahující
ventilátory nebo elektrické pohony, je
nutné odpojit jednotku od napětí a provést taková opatření, která zabrání
neúmyslnému zapnutí v průběhu prací
• jednotku je zakázáno provozovat
pokud jsou otevřené servisní otvory
www.elektrodesign.cz
[email protected]
6.11.2008 10:41:38
Rekuperační jednotky a výměníky
Obecné pokyny
Za provozu obsluha kontroluje funkce a činnost všech dílů jednotek, těsnost spojů, dveří
a upevnění snímatelných panelů, teplotu médií
a dopravovaného vzduchu, zanesení filtrů prostřednictvím čidel. Současně kontroluje stav
a funkci provozních souborů, na které je jednotka napojena a s nimiž její správná funkce
souvisí, ale nejsou součástí jednotky.
Jsou to podle typu jednotky zejména:
• elektroinstalace
• systém MaR
• systém ÚT
• systém chlazení
• sanitární (zdravotní) instalace – odtok
kondenzátu
Podle provozních podmínek si určí uživatel
období mezi důkladnými prohlídkami, nejdéle
však jedenkrát za 3 měsíce.
Ventilátory a jištění
Jednotka se spouští po připojení na potrubní
síť, pro kterou je určena, případně s uzavřeným sáním či výtlakem tak, aby nedošlo k přetížení ventilátoru. Po spuštění je třeba zkontrolovat správný směr otáčení oběžného kola
a zároveň je nutno změřit proud, který nesmí
překročit jmenovitý proud venitlátoru. Pokud
jsou hodnoty proudu vyšší, je nutno zkontrolovat zaregulování potrubní sítě. Některé použité
ventilátory jsou vybaveny tepelnou ochranou
vinutí motoru, což prakticky omezuje možnost
jejich poškození. Při přetížení motoru tepelná
pojistka rozepne ovládací obvod stykače, případně u jednofázových ventilátorů přímo silový obvod. Po vychladnutí motoru pojistka opět
sepne. Pokud dochází k působní této tepelné
ochrany motoru, signalizuje to většinou abnormální pracovní režim. V takovém případě je
nutno provést kontrolu zaregulování potrubní
sítě a kontrolu elektrických parametrů motoru
a elektroinstalace. Pokud jsou ventilátory provozovány bez této ochrany, zaniká nárok na
reklamaci poškozeného motoru. Skříň nesmí
přenášet mechanické namáhání z potrubních
rozvodů. Je nutné použít pružné připojení
k potrubí.
V průběhu provozu je třeba kontrolovat čistotu
oběžného kola, v případě potřeby očistit, nečistoty mohou způsobit rozvážení oběžného
kola a nadměrné vibrace.
Klapky
• kontrola pohyblivosti klapek
• kontrola správného uzavření klapek
Ohřívače
jsou-li součástí soustavy vodní ohřívače, je
třeba před začátkem a během zimního období
zabezpečit protimrazovou ochranu výměníků:
• u ohřívačů kontrolou funkčnosti systému MaR
• u vodních chladičů vypuštěním vody či
naplněním nemrznoucí směsí
• při vypouštění výměníku musí být
teplota vody nižší než 60 ˚C
• je-li výměník na zimu vypuštěn musí
být dokonale odstraněna voda z výměníku např. profouknutím tlakovým
vzduchem
• v případě znečistění komory se
výměníkové plochy čistí horkovodním
čističem s tryskou (WAP). Čistění je
nutno provádět s opatrností, aby nedošlo k mechanickému poškození lamel.
Odtok kondenzátu
• kontrola funkčnosti odtoku kondenzátu
a sifonu
• sifon je nutno doplňovat vodou pro
správnou funkci pachového uzávěru
• před začátkem zimního období provést
opatření proti zamrznutí vody v sifonu
Úkony, které musí být obsluhou bezpodmínečně a prokazatelně zajištěny jsou:
• výměna filtračních vložek po jejich
zanesení
• kontrola funkce protimrazové ochrany
ohřívačů v systému MaR před a během
zimního období
• protimrazová ochrana chladičů
• po dobu provozování je uživatel povinen zajistit v souladu s ČSN 33 1500
„Revize elektrických zařízení“ provádění pravidelných revizí elektrického
zařízení ve lhůtách stanovených touto
normou.
3
Zemní kolektory
Pokud je ve větracím systému použit zemní
kolektor pro předehřev nebo chlazení přívodního čerstvého vzduchu, je nutno bezpodmínečně dodržet provozní předpisy a předpisy
pro údržbu dodané výrobcem kolektoru.
Záruka
Nezaručujeme vhodnost použití jednotek pro
speciální nebo zvláštní účely, určení vhodnosti
je plně v kompetenci zákazníka a projektanta.
Zákonná záruka platí pouze v případě dodržení všech pokynů pro montáž a údržbu, včetně
provedení ochrany motoru.
Filtry
• pravidelná a častá kontrola zanesení
filtrů. Interval kontroly se stanoví na
základě zkušebního provozu
• pokud jsou filtry zanesené provede se
výměna filtračních vložek
• veškeré použité filtrační materiály musí
být ekologicky likvidovány
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 837
837
6.11.2008 10:41:38
Větrací jednotka s rekuperací tepla
ENEX
100
305
40
52,5
205
Skříň
75 45
Příslušenství
je vyrobena z odolného plastu ABS
s lesklým povrchem. Typ SHTP má zpětnou
klapku přívodu i odvodu ovládanou elektricky.
Informace
• ENEX 100WFK – souprava pro montáž
na zeď do tloušťky 333 mm
• ENEX 100WFK1 – souprava pro montáž na zeď do tloušťky 1 m
• ENEX 100CFK – souprava pro montáž
na strop
• ENEX 100WWK – souprava pro montáž na okno
Ventilátory
Jednotka je osazena dvěma radiálními
ventilátory se společným dvouotáčkovým motorem 230 V, IP 24. Na zvláštní objednávku lze
dodat jednootáčkové ventilátory 230 V nebo
bezpečné napětí 12 V (viz. Pokyny)
Při větrání koupelen, WC, komor a šaten
se obvykle odvádí zkažený vzduch ventilátorem a odvedený vzduch se nahrazuje vzduchem ze sousedních místností nebo se přisává
otvorem zvenku. Pokud je vzduch v sousedních místnostech nevalné kvality není první
řešení vhodné. V druhém případě zase dojde
k ochlazení prostoru a zvýšení vlhkosti. ENEX
řeší problém kombinací obou řešení. Část
odvedeného vzduchu nahrazuje teplým vzduchem ze sousedních místností a část vzduchu
přivádí zvenku a ohřívá ho odpadním teplem
na teplotu místnosti. Do větrané místnosti se
tak přivádí čerstvý venkovní vzduch, ale místnost se neochlazuje.
Pokyny
Pro velkoodběratele je k dispozici rozšířená nabídka variant s dvouotáčkovými motory na 230 V a jednootáčkovými ventilátory
na 230 V nebo 12 V. Informujte se na ceny,
minimální odběry a dodací lhůty.
Filtr
je možné prát pro opakované použití.
Elektrické připojení
Svorky jsou umístěny uvnitř jednotky.
Regulace
3
Typ SC běží v trvalém provozu na nízkých
otáčkách, sepnutím vypínače se přestaví na
vyšší otáčky. U typu SHTP se zapnutím spustí
vyšší otáčky, po vypnutí ventilátor dobíhá po nastavenou dobu 1 až 30 min. Ve vypnutém stavu
se jednotka sepne automaticky na nízké otáčky
v případě, že okolní vlhkost vzroste nad hodnotu
nastavenou na zabudovaném hydrostatu.
Montáž
na stěnu, na omítku i jako částečně zapuštěná. Na okenní sklo nebo na strop (jednotky s tahovým spínačem nelze montovat na
strop).
Pa
100
Varianty
90
• ENEX 1002SC – dvourychlostní v základním provedení
• ENEX 1002SHTP – dvourychlostní
s hydrostatem, tahovým vypínačem
a doběhem 1 až 30 min
80
70
odvod
vysoké
otáčky
60
50
N L1 L2
40
30
přívod
vysoké
otáčky
20
10
0
L1 – nižší otáčky, L2 – vyšší otáčky
Typ
ENEX 1002
nízkonapěťový *
otáčky
[min-1]
odvod
[m3/h]
přívod
[m3/h]
napětí
[V]
příkon
[W]
vysoké
nízké
vysoké
nízké
72
22
70
22
27
9,5
25
9,5
230
230
12
12
40
15
40
15
0
20
40
60
80
akust.tlak max. teplota
[dB(A)]
[˚C]
35
15
35
15
50
50
50
50
m3/h
hmotnost
[kg]
1,8
1,8
* rozšířená nabídka viz. Pokyny
838
katalog_03_helvetica.indd 838
www.elektrodesign.cz
[email protected]
6.11.2008 10:41:38
Větrací jednotka s rekuperací tepla
ENEX
Příklad montá že – na zed´
Příklad montáže – na okno
čerstvý vzduch ohřátý
na 15 až 20 ˚C
pokojová teplota 20 ˚C
Příklad montáže – do podhledu
odpadní vzduch
dělené potrubí
(součást soupravy
pro montáž na
zeď)
venkovní teplota 0 ˚C
čerstvý vzduch
detail výměníku s turbulenčními drážkami po sejmutí čelního krytu
odpadní vzduch
3
Rozšířená nabídka pro velkoodběratele.
Informujte se na ceny, minimální odběry a dodací lhůty.
• ENX 100 – jednorychlostní
• ENX 100P – jednorychlostní s tahovým spínačem
• ENX 100T – jednorychlostní s doběhem 45 s až 30 min
• ENX 100HTP – jako P a T, navíc s hydrostatem
• ENX 1002SP – dvourychlostní s tahovým spínačem (0 – min. – max.)
• ENX 1002SCP – dvourychlostní s tahovým spínačem (min. – max.)
• ENX 1002SHB – dvourychlostní, vyšší rychlost spouštěna hydrostatem
• ENX 100LV – jednorychlostní, 12V
• ENX 100LVT – jednorychlostní, 12V s doběhem
• ENX 100LVHT – jednorychlostní, 12V s doběhem a hydrostatem
jednotka po vyjmutí výměníku, pohled
na dvojité oběžné kolo pro přívod a odvod
detail svorkovnice pro přívod přepínání
otáček
demontovaný přístroj
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 839
839
6.11.2008 10:41:40
Větrací jednotka s rekuperací tepla
AKOR T3/7
Skříň
Regulace
je vyrobena z šedého odolného polystyrénu. Ventilátorové díly a regulační klapky
jsou ze žlutého ABS. Jednotka má na odvodu
zkaženého vzduchu z místnosti jedno hrdlo
DN 125 vybavené regulační klapkou a 4 hrdla DN 80, k nimž jsou dodány 3 regulátory
konstantního průtoku s hodnotami 15/30m3/
hod a jedna záslepka. Ostatní přípojná hrdla
mají rozměr DN 150 a všechna hrdla na jednotce jsou opatřena těsněním. Skříň je určena
k horizontální montáži a je třeba počítat s manipulačním prostorem nad jednotkou pro revizi
a instalaci letní kazety. Kondenzát je vyveden
vývodkou o průměru 15 mm umístěnou pod
hrdlem odpadního vzduchu. Skříň je z vnější
strany opatřena tepelnou izolací, která je snímatelná a uchycuje se pomocí spon.
Ventilátory
3
Na výtlaku a sání je větrací jednotka vybavena radiálními ventilátory s dopředu zahnutými lopatkami.
jsou dvouotáčkové asynchronní, s vnějším rotorem a rozběhovým kondenzátorem.
Tepelná pojistka je umístěna ve vinutí motoru.
Třída izolace B, krytí IP 44.
Rekuperace
Křížový protiproudý deskový výměník je
z polypropylénu. Výměník je přístupný po otevření vrchního víka jednotky. Pro letní provoz
lze výměník vyjmout a nahradit letní kazetou.
Filtr
na sání i výtlaku jsou deskové filtry třídy
G3. Přístup k nim je po odklopení čelních dílů
s hrdly.
Elektrické připojení
Oba ventilátory jsou připojeny přes svorkovnice ventilátoru uvnitř jednotky.
AKOR T3/7
Montáž
pouze ve vodorovné poloze s volným
prostorem nad jednotkou, aby bylo možné
otevřít víko a vyjmout výměník pro čištění nebo
nahrazení letní kazetou. Připojení odvodu kondenzátu se provede přes sifonový pachový
uzávěr na odpadní vedení nebo dešťový svod.
Pro zajištění odvodu kondenzátu musí být jednotka nainstalována se spádem 5 % směrem
k odvodnímu hrdlu.
Jednotka není vybavena vlastním ohřívačem. V případě požadavku na dohřev přívodního vzduchu můžete použít naše potrubní ohřívače MBE a MBW s odpovídajícími regulačními
prvky (viz. kap 7.1 a 8). V dodávce jednotky
je 1 víčko pro zaslepení DN 80 a 3 regulátory průtoku DN 80. Tyto díly lze podle potřeby
dokoupit jako samostatné příslušenství. Hrdlo
DN 125 je osazeno nastavitelnou klapkou. Přepínač otáček a letní kazetu je třeba objednat
samostatně. Umožní-li to stavební dispozice je
možné jeden ventilátor přemístit na opačnou
stranu jednotky a zvýšit tak výkon rekuperace
díky protiproudému uspořádání.
Informace
Příslušenství VZT
Jednotka pro větrání rodinných domů.
Malá lehká kompaktní jednotka s nízkým profilem určená pro montáž do podkrovního prostoru. Obsahuje speciální nástavec odpadního
vzduchu s pěti samoregulačními hrdly, což
výrazně zjednodušuje řešení vnitřních rozvodů
a dvouotáčkové ventilátory s nízkou spotřebou
(spotřebič třídy B). Jednotka je určena pro trvalý provoz.
•
•
•
•
Jednotka není vybavena protimrazovou
ochranou.
Hluk
akustický výkon je uveden v tabulce.
Varianty
• AKOR T3/7
Motory
Typ
Pokyny
Dvoustupňová regulace otáček a přepínání režimu přívod/odvod se provádí přepínačem. Samostatné kabely od ventilátorů musí
být přivedeny až do místa instalace přepínače.
Zabudované regulátory konstantního průtoku
zajišťují stálý odvod vzduchu bez ohledu na
zvolený stupeň otáček.
•
•
•
•
•
•
Akor letní kazeta
Akor reg. průtoku DN 80
Akor víko DN 80
Sonoflex, Termoflex – pružné hadice
a tvarovky (kap. 7.3)
MSD – podlahové tlumiče hluku
(kap. 7.1)
MBE – elektrické ohřívače (kap. 7.1)
MBW – vodní ohřívače (kap. 7.1)
RSK – zpětná klapka (kap. 7.1)
Talířové ventily (kap. 7.2)
PER, PRG – vnější žaluzie (kap. 7.1)
Upozornění
• Akor 2st. přepínač
• REG, Unireg 24 TF – regulátory pro
ohřívače (kap. 8.3)
• DT 3 – doběhový spínač (kap. 8.2)
• SQA – čidlo kvality vzduchu (kap. 8.2)
• HYG – prostorový hygrostat (kap. 8.2)
• RTR – prostorový termostat (kap. 8.2)
65 %
K
Příslušenství EL
konzultace
a návrh jednotky
tel. 724 071 506
maximální
účinnost
rekuperace
příkon
[W]
napětí
[V]
proud
[A]
max. průtok
[m3/h]
LwA
[dB(A)]
max. teplota
[˚C]
hmotnost
[kg]
2x 70
230
2x 0,32
400
63
40
15
* akustický výkon ventilátoru, všechna hrdla jsou připojena na vzduchovody
840
katalog_03_helvetica.indd 840
www.elektrodesign.cz
[email protected]
6.11.2008 10:41:42
Větrací jednotka s rekuperací tepla
AKOR T3/7
Vysoké otáčky
Nízké otáčky
Charakteristiky průtoku jsou měřeny v souladu se standardy
ISO 5801
Charakteristiky účinnosti jsou měřeny v souladu se standardy
NFE 51702I
Příklad montáže
Provedení
nízké otáčky větrací jednotky lze použít za pomoci spínacích hodin
k trvalému sníženému provětrávání obytných budov
Větrací jednotka s rekuperací tepla AKOR T3/7 se dodává v základním provedení s osazenou sací skříní, která je vybavena třemi sacími hrdly s regulátorem konstantního průtoku, jedním se záslepkou
(s průměrem 80 mm) a jedním sacím hrdlem s klapkou (s průměrem
125 mm). Tato varianta je vhodná pro větrání obytných prostor pomocí regulovaných hrdel, neregulované hrdlo je možné použít pro
odvod z kuchyně nebo hlavní obytné místnosti (viz příklad montáže). Regulátory konstantního průtoku je možno nastavit na hodnotu
15 m3/hod nebo 30 m3/hod (regulátory konstantního průtoku jsou
vyrobeny ze žlutého ABS, je možné je vyjmout z hrdel a ty případně
uzavřít záslepkou).
v letním období lze deskový výměník nahradit letní kazetou obtoku
ovladač jednotky umožňuje zapnout přívod
nebo odvod a změnit otáčky ventilátorů
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 841
3
v dodávce je izolační rohož, kterou je možno
použít při instalaci v chladných prostorách
841
6.11.2008 10:41:44
Větrací jednotka s rekuperací tepla
AKOR GD a AKOR GD/115
Skříň
Montáž
je vyrobena z šedého odolného polystyrénu. Ventilátorové díly jsou ze žlutého ABS.
Přípojná hrdla mají rozměr DN 150 a jsou
opatřena těsněním. Skříň je určena k horizontální montáži a je třeba počítat s manipulačním
prostorem nad jednotkou pro revizi a instalaci
letní kazety. Kondenzát je vyveden vývodkou
o průměru 15 mm umístěnou pod hrdlem
odpadního vzduchu. Skříň je z vnější strany
opatřena tepelnou izolací, která je snímatelná
a uchycuje se pomocí spon.
Ventilátory
Na výtlaku a sání je větrací jednotka vybavena radiálními ventilátory s dopředu zahnutými lopatkami.
Jednotka pro větrání rodinných domů.
Malá lehká kompaktní jednotka s nízkým profilem určená pro montáž do podkrovního prostoru. Dvouotáčkové ventilátory s nízkou spotřebou, spotřebič třídy B. Jednotka je určena
pro trvalý provoz.
Upozornění
Jednotka není vybavena protimrazovou
ochranou.
Hluk
akustický výkon je uveden v tabulce.
Varianty
• AKOR GD
• AKOR GD/115
Na objednávku lze dodat AKOR GD vybavený
na straně sání hrdly s regulátory průtoku, stejně jako AKOR T3/7 na předchozí stránce.
Příslušenství VZT
Motory
3
Informace
pouze ve vodorovné poloze s volným
prostorem nad jednotkou, aby bylo možné
otevřít víko a vyjmout výměník pro čištění nebo
nahrazením letní kazetou. Připojení odvodu
kondenzátu se provede přes sifonový pachový
uzávěr na odpadní vedení nebo dešťový svod.
Pro zajištění odvodu kondenzátu musí být jednotka nainstalována se spádem 5 % směrem
k odvodnímu hrdlu.
jsou dvouotáčkové asynchronní, s vnějším rotorem a rozběhovým kondenzátorem.
Tepelná pojistka je umístěna ve vinutí motoru.
Třída izolace B, krytí IP 44.
Rekuperace
Křížový protiproudý deskový výměník je
z polypropylénu. Výměník je přístupný po otevření vrchního víka jednotky. Pro letní provoz
lze výměník vyjmout a nahradit letní kazetou.
Filtr
na sání i výtlaku jsou deskové filtry třídy
G3. Přístup k nim je po odklopení čelních dílů
s hrdly.
Elektrické připojení
Oba ventilátory jsou připojeny přes svorkovnice ventilátoru uvnitř jednotky.
• Akor letní kazeta
• Sonoflex, Termoflex – pružné hadice
a tvarovky (kap. 7.3)
• MSD – podlahové tlumiče hluku (kap. 7.1)
• MBE – elektrické ohřívače (kap. 7.1)
• MBW – vodní ohřívače (kap. 7.1)
• RSK – zpětná klapka (kap. 7.1)
• Talířové ventily (kap. 7.2)
• PER, PRG – vnější žaluzie (kap. 7.1)
65 %
K
konzultace
a návrh jednotky
tel. 724 071 506
maximální
účinnost
rekuperace
Příslušenství EL
• Akor 2st. přepínač
• REG, Unireg 24 TF – regulátory pro
ohřívače (kap. 8.3)
• DT 3 – doběhový spínač (kap. 8.2)
• SQA – čidlo kvality vzduchu (kap. 8.2)
• HYG – prostorový hygrostat (kap. 8.2)
• RTR – prostorový termostat (kap. 8.2)
Pokyny
Regulace
Dvoustupňová regulace otáček a přepínání režimu přívod/odvod se provádí přepínačem. Samostatné kabely od ventilátorů
musí být přivedeny až do místa instalace
přepínače.
Jednotka není vybavena vlastním ohřívačem. V případě požadavku na dohřev přívodního vzduchu můžete použít naše potrubní
ohřívače MBE a MBW s odpovídajícími regulačními prvky. Přepínač otáček a letní kazetu
je třeba objednat samostatně. Umožní-li to
stavební dispozice je možné jeden ventilátor
přemístit na opačnou stranu jednotky a zvýšit tak výkon rekuperace díky protiproudému
uspořádání.
Typ
příkon
[W]
napětí
[V]
proud
[A]
max. průtok
[m3/h]
LwA
[dB(A)]
max. teplota
[˚C]
hmotnost
[kg]
AKOR GD
AKOR GD/115
2x 124
2x 70
230
230
2x 0,67
2x 0,32
450
400
68
63
40
40
16
15
* akustický výkon ventilátoru, všechna hrdla jsou připojena na vzduchovody
842
katalog_03_helvetica.indd 842
www.elektrodesign.cz
[email protected]
6.11.2008 10:41:45
Větrací jednotka s rekuperací tepla
AKOR GD a AKOR GD/115
AKOR GD
AKOR GD/115
Vysoké otáčky
Vysoké otáčky
Nízké otáčky
Nízké otáčky
Charakteristiky průtoku jsou měřeny v souladu se standardy
ISO 5801
Charakteristiky průtoku jsou měřeny v souladu se standardy
ISO 5801
Příklad montáže
3
charakteristiky účinnosti jsou měřeny v souladu se standardy
NFE 51702I
v letním období lze deskový výměník nahradit letní kazetou obtoku
nízké otáčky větrací jednotky lze použít za pomoci spínacích hodin
k trvalému sníženému provětrávání obytných budov
ovladač jednotky umožňuje zapnout přívod
nebo odvod a změnit otáčky ventilátorů
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 843
v dodávce je izolační rohož, kterou je možno
použít při instalaci v chladných prostorách
843
6.11.2008 10:41:47
Větrací jednotka s rekuperací tepla
AKOR HR
30
210
30
165
210
220
123
466
472
18
0
150
600
123
Ø5
Ø
480
730
125
300
83
125
pohled shora – připojovací hrdla
Skříň
Regulace otáček
je vyrobena z polypropylénu. Skříň je
určena k montáži na stěnu a je třeba počítat
s manipulačním prostorem před jednotkou pro
čištění a výměnu filtru. S jednotkou se dodává
stěnový montážní rám z pozinkované oceli.
Přípojná hrdla mají vnitřní rozměr 150 a vnější
180 mm. Hrdla jsou umístěna na vrchu jednotky. Vedle hrdla venkovního vzduchu je otvor
protimrazové klapky. Kondenzát je vyveden
vývodkou o průměru 40 mm, která je umístěna
vespod skříně.
Ventilátory
Motory
3
jsou stejnosměrné s vysokou účinností
a nízkou spotřebou. Transformátor je součástí
jednotky, takže přívodní napětí je běžné síťové
230V, 50 Hz. Krytí IP 31.
Rekuperace
Křížový protiproudý deskový výměník je
z polypropylénu s účinnosti v rozsahu 91 až
97 %. Výměník je přístupný po otevření předního víka jednotky. Pro letní provoz je jednotka
vybavena automatickým obtokem výměníku.
Jednotka je vybavena automatickým obtokem výměníku. V letním období je vzduch
v jednotce veden obtokem mimo výměník,
čímž dochází k úspoře energie na motorech.
V noci je navíc možno využít chladnějšího venkovního vzduchu k vyvětrání domu.
Protimrazová ochrana
Jednotka je vybavena automatickou protimrazovou ochranou, která v případě nebezpečí námrazy výměníku nejdříve zastaví přívod
venkovního vzduchu a ohřívá výměník odváděným vzduchem. Potom otevře protimrazovou
klapku, kterou se část vzduchu přivádí z okolí
jednotky a přívod spustí na nízké otáčky.
Montáž
Filtr
na sání i výtlaku jsou deskové filtry třídy
G3. Přístup k nim je stejný jako k výměníku, po
otevření čelního víka jednotky.
Elektrické připojení
Z jednotky je vyveden třížilový připojovací kabel.
pouze ve svislé poloze s volným prostorem před jednotkou, aby bylo možné otevřít
víko a vyjmout filtry nebo výměník pro čištění. Součástí dodávky je ocelový pozední rám.
Připojení odvodu kondenzátu se provede přes
sifonový pachový uzávěr na odpadní vedení
nebo dešťový svod.
Hluk
akustický výkon pro vybrané čtyři pracovní body je uveden v tabulce.
Typ
AKOR HR
pohled ze zadu – montáž na zeď
Varianty
V tabulce a grafu je znázorněno tovární
nastavení otáček, ty lze ale po montáži přizpůsobit dle potřeby. Jednotka je vybavena
dvěma potenciometry, kterými lze nastavit
hodnotu vysokých a nízkých otáček. Střední
otáčky jsou pak průměrem hodnoty vysokých
a nízkých otáček. S jednotkou se dodává bezdrátový přepínač otáček pracující na frekvenci
868 Mhz s maximálním dosahem 100 m ve volném prostoru. Pro nejvyšší otáčky lze nastavit
doběh od 10 do 30 minut.
Regulace teploty
Na výtlaku a sání je větrací jednotka vybavena tříotáčkovými radiálními ventilátory
s dozadu zahnutými lopatkami.
180
• AKOR HR
Příslušenství VZT
• Sonoflex, Termoflex – pružné hadice
a tvarovky (kap. 7.3)
• SGD – koncové tlumiče hluku
(kap. 7.1)
• Talířové ventily (kap. 7.2)
• PER, PRG – vnější žaluzie (kap. 7.1)
Pokyny
Vzhledem k vysoké účinnosti výměníku
se doplňkový ohřívač nepoužívá. Malé ztráty
větráním pokryje topný systém domu. Kromě
nastavení rychlosti po montáži, nevyžaduje
jednotka žádné další nastavování. Nároky na
uživatele jsou minimální, ovládání rychlosti ve
třech stupních a občasné čištění. Čištění filtrů
se doporučuje čtyřikrát ročně, čištění výměníku jednou za šest let, výměna filtrů jednou
ročně.
Informace
Jednotka pro větrání rodinných domů.
Malá lehká kompaktní jednotka určená pro
montáž na stěnu.Elektronická regulace s bezdrátovým ovladačem a časovým doběhem
je součástí dodávky. Obsahuje protiproudý
výměník s vysokou účinností zpětného získávání tepla (91-97%) a tříotáčkové ventilátory
s nízkou spotřebou. Jednotka je určena pro
trvalý provoz.
Přestavením ucpávek uvnitř jednotky je možno přepojit jednotku z horního připojení na
připojení kombinované (přívod čistého vzduchu a odvod znečištěného zůstane na horní
straně jednotky, přívod čerstého vzduchu
do místnosti a odvod znečištěného vzduchu
z místnosti se přepojí na 2 alternativní hrdla na
spodní straně jednotky).
otáčky
max. průtok
[m3/h]
hluk*
[dB(A)]
příkon
[W]
proud
[A]
napětí
[V]
max. teplota
[˚C]
hmotnost
[kg]
max.
střed
min.
375
220
100
50
38
31
160
44
14
0,89
0,29
0,09
230
40
25
* akustický tlak do okolí ve vzdálenosti 1,5 m s připojeným potrubím
844
katalog_03_helvetica.indd 844
www.elektrodesign.cz
[email protected]
6.11.2008 10:41:48
Větrací jednotka s rekuperací tepla
AKOR HR
Q [l/s]
Pst [Pa]
P [W]
Q [m3/h]
Křivky uvedené v grafu představují tovární nastavení. Po instalaci lze hodnoty otáček změnit dle potřeby, viz. Regulace otáček.
Akustický výkon do okolí LWA v oktávových pásmech [dB(A)]
Akustický výkon na přívodu LWA v oktávových pásmech [dB(A)]
Hz
tot.
Hz
tot.
63
125
250
500
1000 2000 4000 8000
1*
45,9 45,2 34,2 32,1 29,6 24,2 18,1
9,3
1*
49,7
47,3
40,8
40,8
40,2
35,3
28,1
13,4 12,7
2*
52,3 46,6 44,9 46,3 44,8 40,9 39,4 25,1 15,4
2*
60,9
50,0
51,9
56,7
54,9
51,3
48,9
36,2 22,9
3*
64,7 61,8 50,4 56,8 56,7 52,5 51,8 43,4 38,4
3*
72,3
53,0
58,0
58,8
70,6
63,3
62,2
54,6 40,5
63
125
250
500 1000 2000 4000 8000
5,6
Akustický výkon na odvodu LWA v oktávových pásmech [dB(A)]
Hz
tot.
63
125
250
500
1000 2000 4000 8000
1*
47,0
46,7
28,8
33,0
25,4
22,3
12,1
4,7
2*
50,4
45,9
37,3
46,9
40,0
37,0
30,6
15,1 12,5
3*
56,2
46,8
43,2
53,6
49,4
44,1
38,9
27,0 14,9
K
8,8
konzultace
a návrh jednotky
tel. 724 071 506
* akustický výkon změřený pro 3 vybrané pracovní body výkonového
pole (1) 75 m3/h; 20 Pa (2) 150 m3/h; 80 Pa (3) 275 m3/h; 150 Pa
Popis
97 %
3
maximální
účinnost
rekuperace
Přepínač otáček
protimrazová
klapka
dovnitř
ven
do místnosti
z místnosti
síťový vypínač
síťový kabel
alternativní hrdla pro přívod
a odvod z místnosti
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 845
845
6.11.2008 11:15:09
Větrací jednotka s rekuperací tepla
WHR 930
elektro
kondenzát
WHR-R
Skříň
Ventilátory
Na výtlaku a sání je větrací jednotka vybavena tříotáčkovými radiálními ventilátory
s oběžnými koly s vysokou účinností.
Motory
jsou stejnosměrné s vysokou účinností a nízkou spotřebou, o 50 až 60 % nižší ve
srovnání se střídavým motorem. Transformátor je součástí jednotky, takže přívodní napětí
je běžné síťové 230V, 50 Hz.
Rekuperace
Křížový protiproudý deskový výměník je
z plastu s účinnosti 95 %. Výměník je přístupný po sejmutí předního víka jednotky. Pro letní
provoz je jednotka vybavena automatickým obtokem výměníku. V případě zájmu o entalpický
výměník, který umožnuje přenos vlhkosti, nás
kontaktujte.
Filtr
na sání i výtlaku jsou deskové filtry třídy
G3. Přístup k nim je zpředu jednotky, k vyjmutí
nejsou třeba žádné nástroje. Jednotka je vybavena signalizací zanesení filtrů.
Elektrické připojení
Z jednotky je vyveden pětižilový 2,3 m
dlouhý kabel. Jednotka se připojí přes přepínač otáček SA 0–3 V do sítě 230 V, 50 Hz.
Jednotka vybavená přijímačem pro bezdrátové ovládání (RF) se připojí kabelem do sítě
přímo.
Typ
WHR 930 VV
kondenzát
Regulace otáček
jednotky je tvořena pláštěm z lakovaného
pozinkovaného ocelového plechu. Čelo skříně
je plastové. Vnitřek a hrdla jsou z vysoce kvalitního pěnového polypropylénu. Hrdla jsou
umístěna na horní části skříně, jsou ve tvaru 45˚
kolen, která lze podle potřeby montáže otočit
nahoru nebo do stran. Ze spodní části skříně je
vyvedena plastová trubice průměru 32 mm pro
odvod kondenzátu. Obtok výměníku ovládaný
servopohonem je standardně součástí jednotky. Dodává se provedení levé (L) nebo pravé (R)
s předehřívačem (VV). Je také možno objednat
provedení se zabudovaným přijímačem pro
bezdrátové ovládání jednotky (RF).
3
kondenzát
WHR-L
příkon
[W]
noc / den / špička
17 / 44 / 105
Hluk
Elektronický regulátor je zabudovaný
v čelním panelu skříně jednotky. Otáčky je
možné nastavit plynule v rozsahu 15 až 100 %.
Pro lepší orientaci je v grafu a tabulce uvedeno osm případů nastavení, kde otáčky 1,3 a 5
jsou hodnoty nastavené z výroby. Po montáži
je možné toto nastavení změnit. Nastavené
otáčky uživatel přepíná přepínačem SA 1–3V
nebo bezdrátovým RFZ (v případě jednotky
typu RF). V létě, kdy se větrá okny, je možné
vypnout přívodní ventilátor a používat jednotku pouze jako odvodní ventilátor.
akustický výkon a tlak jsou uvedeny
v příslušných tabulkách.
Varianty
• WHR 930 L VV s předehřevem v levém
provedení
• WHR 930 L VV RF s předehřevem v levém provedení s bezdrát. přijímačem
• WHR 930 R VV s předehřevem v pravém provedení
• WHR 930 R VV RF s předehřevem
v pravém provedení s bezdrát. přijímačem
Regulace teploty
Příslušenství
Jednotka je vybavena automatickým obtokem výměníku. V letním období je vzduch
v jednotce veden obtokem mimo výměník,
čímž dochází k úspoře energie na motorech.
V noci je navíc možno využít chladnějšího venkovního vzduchu k vyvětrání domu. Teplotu
otevření obtoku lze nastavit od 12 do 28°C.
• SA 0–3 V – přepínač otáček
• RFZ – bezdrátový přepínač otáček pro
jednotky RF
• WHR 930 – stojan
• SV – spojka vnitřní (kap. 7.1)
• RSK – zpětná klapka (kap. 7.1)
• Aluflex, Termoflex, Sonoflex flexibilní
hadice (kap. 7.3)
Protimrazová ochrana
Jednotka je vybavena předehřívačem
vzduchu, který se automaticky aktivuje při poklesu venkovní teploty pod 0°C. Předehřívač
zaručuje rovnotlaké větrání až do venkovní
teploty -15°C (při 150 m3/h). V případě velmi
nízkých venkovních teplot, začne protimrazová ochrana krátkodobě snižovat dodávku přívodního venkovního vzduchu a ohřívá výměník
zvýšeným množstvím odváděného vzduchu.
Protože jde o krátké doby, disproporce mezi
přívodem a odtahem není citelná a větrání není
třeba zastavit ani za velmi chladných dnů.
Montáž
pouze ve svislé poloze. Montuje se na
stěnu, minimálně 235 mm nad podlahou nebo
na stojan. Vyžaduje volný prostor před jednotkou, aby bylo možné vyjmout filtry nebo otevřít víko a čistit výměník. Součástí dodávky je
ocelový pozední rám, stojan se dodává zvlášť.
Připojení odvodu kondenzátu se provede přes
sifonový pachový uzávěr na odpadní vedení
nebo dešťový svod.
příkon
[W]
mrazová ochrana
1000
napětí
[V]
230
max.
proud
[A]
5,5
Pokyny
Vzhledem k vysoké účinnosti výměníku
se doplňkový ohřívač nepoužívá. Malé ztráty
větráním pokryje topný systém domu. Po základním nastavení montážní firmou, nevyžaduje jednotka žádné další nastavování. Nároky
na uživatele jsou minimální, ovládání rychlosti
ve třech stupních a občasné čištění. Požadavek na vyčištění filtru signalizuje jednotka na
displeji, výměna se doporučuje jednou ročně.
Informace
Plná elektronická regulace umožňuje
přizpůsobení výkonu přesně dle situace na
stavbě. Jednotka je vybavena tříotáčkovými
ventilátory s nízkou spotřebou a protiproudým
výměníkem s vysokou účinností zpětného
získávání tepla (95%) se zabudovaným automatickým obtokem. Dodává se též verze s
bezdrátovým ovládáním. Jednotka je určena
pro trvalý provoz.
akust. tlak*
[dB(A)]
noc / den / špička
31 / 45 / 53
max. průtok
[m3/h]
hmotnost
[kg]
430
37
* hodnota akustického tlaku na straně přívodu ve vzdálenosti 1,5 m pro nízké, střední a vysoké otáčky
846
katalog_03_helvetica.indd 846
www.elektrodesign.cz
[email protected]
10.11.2008 13:54:56
Větrací jednotka s rekuperací tepla
WHR 930
Regulátor otáček
WHR 930
Pa
1000
RFZ
900
800
700
600
500
400
SA0–3 V
(SA1–3 V pro
trvalý provoz)
300
200
100
1
2
0
60
120
180
240
3
4
300
5
360
6
420
78
480
540
m³/h
0
17
33
50
67
83
100
117
133
150
l/s
nastavení
průtok
tlak
příkon
proud
Lw odvod
Lw přívod
%
m3/h
Pa
W
A
dB(A)
dB(A)
1 – nízké
30
100
20
17
0,13
37
45
2
40
140
40
27
0,21
43
53
3 – střední
50
180
65
44
0,35
47
59
4
60
225
100
70
0,55
52
64
Otáčky
5 – vysoké
70
260
140
105
0,81
54
68
6
80
300
175
145
1,00
57
71
7
90
325
215
196
1,42
59
74
8
100
350
240
243
1,77
61
75
Akustický výkon do přívodního potrubí LWA [dB(A)]
Hz
LwAtot 125
250
500
1000
2000
38
34
24
3
Levé provedení
4000 8000
1 – nízké
45
40
41
14
12
2
53
44
51
47
44
36
27
11
3 – střední
59
50
56
53
51
44
36
21
4
64
55
60
59
56
50
43
29
5 – vysoké
68
59
62
63
61
55
48
34
6
71
61
65
66
64
59
53
39
7
74
62
67
69
68
62
56
42
8
75
63
67
71
69
63
58
44
z místnosti
do místnosti
ven
dovnitř
Pravé provedení
dovnitř
K
konzultace
a návrh jednotky
tel. 724 071 506
95 %
maximální
účinnost
rekuperace
ven
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 847
do místnosti
z místnosti
847
10.11.2008 13:55:02
Větrací jednotka s rekuperací tepla
WHR 950
Skříň
jednotky je tvořena pláštěm z lakovaného hliníkového plechu. Čelo skříně je z ABS.
Vnitřek a hrdla jsou z vysoce kvalitního pěnového polypropylénu. Hrdla jsou umístěna na
horní části skříně. Ze spodní části skříně je
vyvedena plastová trubice průměru 32 mm pro
odvod kondenzátu. Dodává se provedení levé
(L) nebo pravé (R) a dále provedení s obtokem
výměníku (BL nebo BR) nebo bez. Konstrukce
jednotky umožňuje její rozšíření o chladící díl,
tepelné čerpadlo ARTIC 950.
Ventilátory
Na výtlaku a sání je větrací jednotka vybavena tříotáčkovými radiálními ventilátory
s oběžnými koly s vysokou účinností
Motory
3
jsou stejnosměrné s vysokou účinností a nízkou spotřebou, o 50 až 60 % nižší ve
srovnání se střídavým motorem. Transformátor je součástí jednotky, takže přívodní napětí
je běžné síťové 230V, 50 Hz.
Rekuperace
Křížový protiproudý deskový výměník je
z plastu s účinnosti 95 %. Výměník je přístupný
po sejmutí předního víka jednotky. Ve verzi B
je pro letní provoz jednotka vybavena automatickým obtokem výměníku.
Filtry
na sání i výtlaku jsou deskové filtry třídy
G3. Přístup k nim je zpředu jednotky, k vyjmutí
nejsou třeba žádné nástroje. Jednotka je vybavena signalizací zanesení filtrů.
Elektrické připojení
Z jednotky je vyveden pětižilový 1,5 m
dlouhý kabel. Jednotka se připojí přes přepínač otáček SA 0–3 V do sítě 230 V, 50 Hz.
Alternativně lze k jednotce dokoupit sadu pro
bezdrátové ovládání, potom se jednotka připojí do sítě přes přijímač RBO.
Regulace otáček
Elektronický regulátor je zabudovaný
v čelním panelu skříně jednotky. Otáčky je
možné nastavit v rozsahu 15 až 100 %. V grafu
a tabulce je uvedeno 8 případů nastavení, kde
Typ
WHR 950
příkon
[W]
noc / den / špička
69/131/320
Varianty
otáčky 1,3 a 7 jsou hodnoty nastavené z výroby. Po montáži je možné nastavení změnit. Nastavené otáčky uživatel přepíná přepínačem
SA 1-3V nebo bezdrátovým RBZ (v případě
použití bezdrátové sady).
• WHR 950 L v levém provedení
• WHR 950 BL s obtokem v levém
provedení
• WHR 950 R v pravém provedení
• WHR 950 BR s obtokem v pravém
provedení
Regulace teploty
Jednotka ve verzi B je vybavena automatickým obtokem. V letním období je vzduch
v jednotce veden obtokem mimo výměník,
čímž dochází k úspoře energie na motorech.
V noci je navíc možno využít chladnějšího venkovního vzduchu k vyvětrání domu. Teplotu
pro otevření obtoku lze nastavit v rozsahu 12
až 28°C. Jednotky vybavené obtokem lze rozšířit o chladící díl ARTIC 950.
Příslušenství
• ARTIC 950 – chladící díl pro WHR 950
BL a BR
• SA 0–3 V – přepínač otáček
• RBZ/RBO – přepínač otáček bezdrátový (vysílač/přijímač)
• WHR 950 – stojan
• SV – spojka vnitřní (kap. 7.1)
• RSK – zpětná klapka (kap. 7.1)
• Termoflex, Sonoflex hadice (kap. 7.3)
Protimrazová ochrana
Automatická protimrazová ochrana v případě nebezpečí námrazy výměníku plynule
sníží přívod venkovního vzduchu a ohřívá výměník odváděným vzduchem. Tímto způsobem
většinou není třeba přívod vypnout a disproporce mezi přívodem a odtahem není citelná.
Montáž
pouze ve svislé poloze. Montuje se na
stěnu, minimálně 235 mm nad podlahou nebo
na stojan. Vyžaduje volný prostor před jednotkou, aby bylo možné vyjmout filtry nebo otevřít víko a čistit výměník. Součástí dodávky je
ocelový pozední rám, stojan se dodává zvlášť.
Připojení odvodu kondenzátu se provede přes
sifonový pachový uzávěr na odpadní vedení
nebo dešťový svod.
Hluk
akustický výkon a tlak jsou uvedeny
v příslušných tabulkách.
napětí
[V]
max. proud
[A]
230
1,53
Pokyny
Vzhledem k vysoké účinnosti výměníku
se doplňkový ohřívač nepoužívá. Malé ztráty
větráním pokryje topný systém domu. Po základním nastavení montážní firmou, nevyžaduje jednotka žádné další nastavování. Nároky
na uživatele jsou minimální, ovládání rychlosti
ve třech stupních a občasné čištění. Požadavek na vyčištění filtru signalizuje jednotka na
displeji, výměna se doporučuje jednou ročně.
Informace
Plná elektronická regulace umožňuje
přizpůsobení výkonu přesně dle situace na
stavbě. Jednotka je vybavena tříotáčkovými
ventilátory s nízkou spotřebou a protiproudým
výměníkem s vysokou účinností zpětného získávání tepla (95%). Dodává se též verze s automatickým obtokem výměníku, sada pro bezdrátové ovládání a chladící nástavec ARTIC
950. Jednotka je určena pro trvalý provoz.
akust. tlak*
[dB(A)]
noc / den / špička
45/53/60
max. průtok
[m3/h]
hmotnost
[kg]
620
53
* hodnota akustického tlaku na straně přívodu ve vzdálenosti 1,5 m pro nízké, střední a vysoké otáčky
848
katalog_03_helvetica.indd 848
www.elektrodesign.cz
[email protected]
10.11.2008 13:55:02
Větrací jednotka s rekuperací tepla
WHR 950
Sada pro bezdrátové přepínání otáček
1000
WHR 950
Pa
RBZ
900
800
700
600
500
400
RBO
300
200
100
1
2
3
4
5
6
78
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
m³/h
0
28
56
83
111
139
167
194
222
250
l/s
nastavení
průtok
tlak
příkon
proud
Lw odvod
Lw přívod
%
m3/h
Pa
W
A
dB(A)
dB(A)
1 – nízké
30
168
76
69
0,36
46
59
2
40
210
115
97
0,46
50
63
3 – střední
50
250
162
131
0,61
52
67
4
60
282
206
172
0,79
58
70
5
70
304
248
208
0,96
56
71
6
80
335
293
254
1,15
59
74
Otáčky
7 – vysoké
90
371
359
320
1,44
60
74
8
100
381
379
340
1,53
61
76
Akustický výkon do přívodního potrubí LWA [dB(A)]
3
Levé provedení
Hz
tot.
125
250
500
1000
2000
1 – nízké
59
47
55
55
47
45
38
25
2
64
51
60
59
52
51
46
32
3 – střední
68
53
62
65
57
55
49
36
4
71
56
62
69
60
58
52
40
5
71
58
63
68
62
60
55
43
6
74
59
65
72
64
63
57
46
7 – vysoké
75
60
67
72
65
65
60
48
8
76
61
70
73
66
66
61
50
4000 8000
z místnosti
do místnosti
ven
dovnitř
Pravé provedení
dovnitř
K
konzultace
a návrh jednotky
tel. 724 071 506
95 %
maximální
účinnost
rekuperace
ven
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 849
do místnosti
z místnosti
849
10.11.2008 13:55:04
Příslušenství jednotky WHR 950 BL a BR
Chladící nástavec ARTIC 950
ARTIC 950 (rozměrové schéma WHR 950 viz předchozí strana)
Skříň
3
Montáž
chladícího nástavce je tvořena pláštěm
z lakovaného ocelového plechu. Čelo skříně
je z ABS. Čerpadlo je rozměrově uzpůsobeno
pro přímou montáž na rekuperační jednotku
WHR 950 B, kde slouží jako chladící díl pro letní provoz. Na horní části skříně jsou umístěna
hrdla stejného rozměru jako u WHR. Ze spodní
části skříně je vyvedena plastová trubice průměru 32 mm pro odvod kondenzátu. Dodává
se provedení levé (L) nebo pravé (R).
Filtr
Na sání je nástavec je vybaven deskovým
filtrem třídy G3. Výměna se provádí jednou
ročně.
Elektrické připojení
Chladící díl se připojuje k síti 230 V, 50Hz
přes svorkovnici. Z chladiče se vede napájení
pro rekuperační jednotku WHR a kabel regulace.
Regulace
Jednotka se dodává spolu s elektronickým regulátorem Comfocontrol, kterým se nastavuje teplota přiváděného vzduchu, časové
programy, otáčky a ovládá se jím rekuperační
jednotka WHR. Regulátor má dotykový displej
a je určen k montáži na stěnu. Propojení s jednotkou se provádí datovým kabelem.
Typ
ARTIC 950
Pokyny
Montuje se spolu s rekuperační jednotkou WHR vertikálně na stěnu nebo na typovou
stoličku, tak aby bylo možné napojit kondenzační vývod přes sifon do odpadu. Vzhledem
k hmotnosti a možnosti přenosu vibrací se doporučuje montáž na stoličku. Podle stavební
situace se volí levé nebo pravé provedení jednotky a čerpadla. Levé provedení má hrdla potrubí vedeného do větraného prostoru nalevo,
vývod kondenzátu napravo. Pravé provedení
opačně. Minimální světlá výška místnosti pro
montáž WHR s ARTIC je 2111 mm.
Varianty
Pro správnou funkci chladícího dílu je
třeba vyměnit filtr každý rok. Výměnu provádí
servisní technik.
Informace
Chladící nástavec ARTIC 950 je tepelné
čerpadlo typu vzduch/vzduch, kterým je možné rozšířit rekuperační jednotky WHR 950 BL
a BR (se zabudovaným automatickým obtokem). Tímto rozšířením získá uživatel kompletní jednotku s chlazením a rekuperací, s plně
automatickou regulací a jednoduchou obsluhou. Nadstandardní větrací systém pro rodinné domy nebo menší kancelářské prostory.
• ARTIC 950 LCC chladící nástavec pro
WHR 950 BL
• ARTIC 950 RCC chladící nástavec pro
WHR 950 BR
Příslušenství
•
•
•
•
WHR 950 – stojan
SV – spojka vnitřní (kap. 7.1)
RSK – zpětná klapka (kap. 7.1)
Aluflex, Termoflex, Sonoflex flexibilní
hadice (kap. 7.3)
95 %
maximální
účinnost
rekuperace
příkon
[W]
napětí
[V]
proud
[A]
chladící výkon
[W]
hluk *
[dB(A)]
hmotnost
[kg]
800
230
4,4
2200
54
53
* akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m při maximálních otáčkách na odvodu
850
katalog_03_helvetica.indd 850
www.elektrodesign.cz
[email protected]
10.11.2008 13:55:05
Příslušenství jednotky WHR 950 BL a BR
Chladící nástavec ARTIC 950
Regulátor sestavy WHR/ARTIC 950
Comfocontrol
0 100
0
0.03
7
200 300 400 500 600 700 800 900
0.06
0.08
0.11
0.14
0.17
0.19
0.22
3
m /h
0.25
3
m /s
Regulátor Comfocontrol s dotykovým displejem, slouží k ovládání
nástavce ARTIC i jednotky WHR
Výkonová charakteristika sestavy WHR/ARTIC 950
nastavení
průtok
tlak
Lw odvod
Lw přívod
%
m3/h
Pa
dB(A)
dB(A)
1 – nízké
30
168
58
47
57
3 – střední
50
250
123
53
66
7 – vysoké
90
371
273
71
75
8 – maximální
100
381
288
69
77
Otáčky
3
Akustický výkon do přívodního potrubí LWA [dB(A)]
Hz
tot.
125
250
500
1000
2000
4000
1 – nízké
47
40
44
39
33
28
22
17
3 – střední
53
49
48
46
44
36
28
24
7 – vysoké
71
49
71
59
54
46
36
27
8 – maximální
69
49
68
58
54
47
36
28
8000
K
návrh, konzultace
regulace a připojení
tel. 602 679 469
K
konzultace
a návrh jednotky
tel. 724 071 506
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 851
851
10.11.2008 13:55:05
Větrací jednotka s rekuperací tepla
RMR 600/200
100
1070
870
248 374
200
235
470
E1, E2 – průchodky pro připojení ventilátoru
K1 – hrdlo pro odvod kondenzátu
Pozn.: jednotka je univerzální, umožňuje přístup z obou stran
Skříň
Elektrické připojení
Stěnové panely jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu a jsou vyplněny
tepelnou izolací. Vnitřní díly jednotky jsou přístupné revizními víky z obou stran, takže není
třeba rozlišovat pravé a levé provedení. Skříň
je určena k vertikální montáži na šiř. Vývod
kondenzátu je pod hrdlem výtlaku odvodního
vzduchu.
Ventilátory
Na výtlaku a sání je větrací jednotka vybavena radiálními ventilátory typu RM s dozadu zahnutými lopatkami.
Motory
jsou asynchronní, s vnějším rotorem.
a rozběhovým kondenzátorem. Tepelná pojistka je ve vinutí motoru. Třída izolace B, krytí
IP 44.
3
Montáž
pouze ve vertikální poloze na šířku. Levá
a pravá varianta se nerozlišuje, skříň je univerzální. Před jednotkou je třeba mít manipulační prostor pro sejmutí víka a vyjmutí filtrů a výměníku.
Pod jednotkou musí být prostor na instalaci sifonu pro odvod kondenzátu, jednotka se montuje
se spádem 5% směrem k odvodnímu hrdlu.
Hluk
akustický výkon a tlak jsou uvedeny v příslušných tabulkách.
Varianty
Rekuperace
Upozornění
Jednotka není vybavena protimrazovou
ochranou.
PER – plastová samotížná
venkovní žaluzie, barva šedá
PRG, TWG – protidešťová
žaluzie
• Sonoflex, Termoflex – pružné hadice
a tvarovky (kap. 7.3)
• MAA, MTS – tlumiče hluku (kap. 7.1)
• MBE – elektrické ohřívače (kap. 7.1)
• MBW – vodní ohřívače (kap. 7.1)
• RSK – zpětná klapka (kap. 7.1)
• Talířové ventily (kap. 7.2)
• PER, PRG – vnější žaluzie (kap. 7.1)
Na sání i výtlaku jsou deskové filtry třídy
G4. Přístup k nim je po otevření revizního víka
z obou stran jednotky. V případě požadavku
na vyšší stupeň filtrace, lze deskové filtry vyjmout a použít filtrační kazety MFL s filtry MFR,
které se umístí do potrubí.
DTS 604 – tlakový diferenciální snímač
MAA – tlumiče do kruhového
potrubí
Aluflex, Semiflex, Greyflex,
Sonoflex – flexohadice
Příslušenství EL
• RSADA – komplet. regul. sada (kap.9)
• REG, Unireg 24 TF – regulátory pro
ohřívače (kap. 8.3)
• DT 3 – doběhový spínač (kap. 8.2)
• SQA – čidlo kvality vzduchu (kap. 8.2)
• HYG – prostorový hygrostat (kap. 8.2)
• RTR – prostorový termostat (kap. 8.2)
Regulace
K jednotce je možno objednat jednotlivé
regulační prvky nebo kompletní regulační sadu.
Podle zvolené sestavy jsou k dispozici tyto
sady:
• RSADA 304 – pouze RMR
• RSADA 344 – RMR a směšovací
klapka MSKM MIX
• RSADA 402/VO/8 – RMR a vodní
ohřívač MBW
• RSADA 452/VO/8 – RMR, MBW
a MSKM MIX
• RSADA 502/EO/9 – RMR a elektrický
ohřívač MBE-R (vestavěný regulátor)
• RSADA 552/EO/9 – RMR, MBE-R
(vestavěný regulátor) a MSKM MIX
REB, REV – regulátory otáček
pod omítku, na omítku
Příslušenství VZT
Filtr
RMR 600/200
Jednotka pro větrání komerčních prostor.
Středně velká jednotka v univerzální pravolevé
skříni dodávaná ve třech velikostech. Určená
pro montáž podél stěny. Dodáváme též typové regulační sady, vodní a elektrické ohřívače,
směšovací klapky a externí filtry. Jednotka je
určena pro trvalý provoz.
• RMR 600/200
Křížový protiproudý deskový výměník je
z hliníku s účinností až 70%. Výměník je přístupný po otevření revizního víka z obou stran
jednotky. Pro letní provoz lze výměník vyjmout
a nahradit letní kazetou
Typ
Informace
Oba ventilátory jsou připojeny přes samostatnou svorkovnici, umístěnou uvnitř jednotky. Přívodní kabely, signální kabely čidel
a regulace se do jednotky přivádějí plastovými
průchodkami ve stěně jednotky.
PT – dveřní mřížka pro
přívod vzduchu
IT – univerzální (přívodní
i odvodní) talířový ventil
Pokyny
Díky své jednoduché konstrukci je jednotky RMR možné snadno doplnit o další
vzduchotechnické prvky a tím zvýšit užitné
vlastnosti jednotky. V případě požadavku na
dohřev přívodního vzduchu můžete použít
naše potrubní ohřívače MBE a MBW, při vyšších nárocích na filtraci jsou k dispozici filtrační kazety MFL s kapsovými filtry G3, F5 a F7
a pro cirkulaci směšovací klapky MSKM MIX.
otáčky
[min-1]
příkon
[W]
napětí
[V]
proud
[A]
průtok (200 Pa)
[m3/h]
2600
2x 170
230
2x 0,72
600
MBW – potrubní vodní
ohřívač
MBE – potrubní elektrické
ohřívače
RMRLK – kazeta letního
obtoku
LwA tot max. teplota
[dB(A)]
[˚C]
54*
40
hmotnost
[kg]
77
* LwA tot je hodnota celkového akustického výkonu vyzařovaného do okolí jednotky (ref. 10-12 W)
852
katalog_03_helvetica.indd 852
www.elektrodesign.cz
[email protected]
10.11.2008 13:55:06
Větrací jednotka s rekuperací tepla
RMR 600/200
Příklad montáže
K
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
Akustický výkon ve středu oktávových pásem [dB(A)]
Frekvence
Hz
63
125
250
500 1000 2000 4000 8000
LWA výtlak
dB(A)
48
55
64
70
75
72
70
63
LWA sání
dB(A)
48
48
51
60
61
57
52
46
LWA do okolí dB(A)
45
44
47
50
40
40
40
35
3
Snížené provětrávání obytných budov pomocí RSADY
Univerzální montáž
MSKM MIX
jedna strana jednotky je vybavena
zámky na imbus, druhá strana je
opatřena šrouby. Při požadavku
na pravou nebo levou montáž se
pouze zamění pravá a levá víka.
M
přívod
čerstvého
vzduchu
Pohled na boční víko vybavené uzavíracími zámky na šestihranný klíč.
odvod
odpadního
vzduchu
Detail bočního víka upevněného šrouby, při požadavku na pravou nebo levou montáž se zamění boční víka, rám je na obou stranách vybaven
lisovacími maticemi.
přívod
čerstvého
vzduchu
MSKM MIX
M
Detail vany na zachytávání kondenzátu na straně
výtlaku odvodního vzduchu, pod hrdlem výtlaku
je vidět hrdlo pro odvod kondenzátu, které se
připojuje na sifinový pachový uzávěr.
přívod do
interiéru
přes elektrický
nebo vodní dohřev
ovládaný z R-sady
odvod
odpadního
vzduchu
Směšovací-cirkulační klapka MSKM MIX ovládaná z RSADY
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 853
853
10.11.2008 13:55:09
Větrací jednotka s rekuperací tepla
RMR 700/250
100
1070
870
248 374
250
235
470
E1, E2 – průchodky pro připojení ventilátoru
K1 – hrdlo pro odvod kondenzátu
Pozn.: jednotka je univerzální, umožňuje přístup z obou stran
Skříň
Elektrické připojení
Stěnové panely jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu a jsou vyplněny
tepelnou izolací. Vnitřní díly jednotky jsou přístupné revizními víky z obou stran, takže není
třeba rozlišovat pravé a levé provedení. Skříň
je určena k vertikální montáži na šiř. Vývod
kondenzátu je pod hrdlem výtlaku odvodního
vzduchu.
Ventilátory
Na výtlaku a sání je větrací jednotka vybavena radiálními ventilátory typu RM s dozadu zahnutými lopatkami.
Motory
jsou asynchronní, s vnějším rotorem.
a rozběhovým kondenzátorem. Tepelná pojistka je ve vinutí motoru. Třída izolace B, krytí
IP 44.
3
Montáž
pouze ve vertikální poloze na šířku. Levá
a pravá varianta se nerozlišuje, skříň je univerzální. Před jednotkou je třeba mít manipulační prostor pro sejmutí víka a vyjmutí filtrů a výměníku.
Pod jednotkou musí být prostor na instalaci sifonu pro odvod kondenzátu, jednotka se montuje
se spádem 5% směrem k odvodnímu hrdlu.
Hluk
akustický výkon a tlak jsou uvedeny v příslušných tabulkách.
Varianty
Rekuperace
Upozornění
Jednotka není vybavena protimrazovou
ochranou.
PER – plastová samotížná
venkovní žaluzie, barva šedá
PRG, TWG – protidešťová
žaluzie
• Sonoflex, Termoflex – pružné hadice
a tvarovky (kap. 7.3)
• MAA, MTS – tlumiče hluku (kap. 7.1)
• MBE – elektrické ohřívače (kap. 7.1)
• MBW – vodní ohřívače (kap. 7.1)
• RSK – zpětná klapka (kap. 7.1)
• Talířové ventily (kap. 7.2)
• PER, PRG – vnější žaluzie (kap. 7.1)
Na sání i výtlaku jsou deskové filtry třídy
G4. Přístup k nim je po otevření revizního víka
z obou stran jednotky. V případě požadavku
na vyšší stupeň filtrace, lze deskové filtry vyjmout a použít filtrační kazety MFL s filtry MFR,
které se umístí do potrubí.
DTS 604 – tlakový diferenciální snímač
MAA – tlumiče do kruhového
potrubí
Aluflex, Semiflex, Greyflex,
Sonoflex – flexohadice
Příslušenství EL
• RSADA – komplet. regul. sada (kap.9)
• REG, Unireg 24 TF – regulátory pro
ohřívače (kap. 8.3)
• DT 3 – doběhový spínač (kap. 8.2)
• SQA – čidlo kvality vzduchu (kap. 8.2)
• HYG – prostorový hygrostat (kap. 8.2)
• RTR – prostorový termostat (kap. 8.2)
Regulace
K jednotce je možno objednat jednotlivé
regulační prvky nebo kompletní regulační sadu.
Podle zvolené sestavy jsou k dispozici tyto
sady:
• RSADA 304 – pouze RMR
• RSADA 344 – RMR a směšovací
klapka MSKM MIX
• RSADA 402/VO/8 – RMR a vodní
ohřívač MBW
• RSADA 452/VO/8 –RMR, MBW
a MSKM MIX
• RSADA 502/EO/9 – RMR a elektrický
ohřívač MBE-R (vestavěný regulátor)
• RSADA 552/EO/9 – RMR, MBE-R
(vestavěný regulátor) a MSKM MIX
REB, REV – regulátory otáček
pod omítku, na omítku
Příslušenství VZT
Filtr
RMR 700/250
Jednotka pro větrání komerčních prostor.
Středně velká jednotka v univerzální pravolevé
skříni dodávaná ve třech velikostech. Určená
pro montáž podél stěny. Dodáváme též typové regulační sady, vodní a elektrické ohřívače,
směšovací klapky a externí filtry. Jednotka je
určena pro trvalý provoz.
• RMR 700/250
Křížový protiproudý deskový výměník je
z hliníku s účinností až 70%. Výměník je přístupný po otevření revizního víka z obou stran
jednotky. Pro letní provoz lze výměník vyjmout
a nahradit letní kazetou
Typ
Informace
Oba ventilátory jsou připojeny přes samostatnou svorkovnici, umístěnou uvnitř jednotky. Přívodní kabely, signální kabely čidel
a regulace se do jednotky přivádějí plastovými
průchodkami ve stěně jednotky.
PT – dveřní mřížka pro
přívod vzduchu
IT – univerzální (přívodní
i odvodní) talířový ventil
Pokyny
Díky své jednoduché konstrukci je jednotky RMR možné snadno doplnit o další
vzduchotechnické prvky a tím zvýšit užitné
vlastnosti jednotky. V případě požadavku na
dohřev přívodního vzduchu můžete použít
naše potrubní ohřívače MBE a MBW, při vyšších nárocích na filtraci jsou k dispozici filtrační kazety MFL s kapsovými filtry G3, F5 a F7
a pro cirkulaci směšovací klapky MSKM MIX.
otáčky
[min-1]
příkon
[W]
napětí
[V]
proud
[A]
průtok (150 Pa)
[m3/h]
2750
2x 180
230
2x 0,8
700
MBW – potrubní vodní
ohřívač
MBE-R – potrubní elektrické
ohřívače
RMRLK – kazeta letního
obtoku
LwA tot max. teplota
[dB(A)]
[˚C]
55*
40
hmotnost
[kg]
77
* LwA tot je hodnota celkového akustického výkonu vyzařovaného do okolí jednotky (ref. 10-12 W)
854
katalog_03_helvetica.indd 854
www.elektrodesign.cz
[email protected]
10.11.2008 13:55:11
Větrací jednotka s rekuperací tepla
RMR 700/250
Příklad montáže
K
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
Akustický výkon ve středu oktávových pásem [dB(A)]
Frekvence
Hz
63
125
250
500 1000 2000 4000 8000
LWA výtlak
dB(A)
48
59
67
73
77
75
72
67
LWA sání
dB(A)
48
51
54
66
63
58
55
50
LWA do okolí dB(A)
48
47
49
50
42
38
38
36
3
Snížené provětrávání obytných budov pomocí RSADY
Univerzální montáž
MSKM MIX
jedna strana jednotky je vybavena
zámky na imbus, druhá strana je
opatřena šrouby. Při požadavku
na pravou nebo levou montáž se
pouze zamění pravá a levá víka.
M
přívod
čerstvého
vzduchu
Pohled na boční víko vybavené uzavíracími zámky na šestihranný klíč.
odvod
odpadního
vzduchu
Detail bočního víka upevněného šrouby, při požadavku na pravou nebo levou montáž se zamění boční víka, rám je na obou stranách vybaven
lisovacími maticemi.
přívod
čerstvého
vzduchu
MSKM MIX
M
Detail vany na zachytávání kondenzátu na straně
výtlaku odvodního vzduchu, pod hrdlem výtlaku
je vidět hrdlo pro odvod kondenzátu, které se
připojuje na sifinový pachový uzávěr.
přívod do
interiéru
přes elektrický
nebo vodní dohřev
ovládaný z R-sady
odvod
odpadního
vzduchu
Směšovací-cirkulační klapka MSKM MIX ovládaná z RSADY
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 855
855
10.11.2008 13:55:13
Větrací jednotka s rekuperací tepla
RMR 1200/315
100
1370
281 442
1005
315
270
560
E1, E2 – průchodky pro připojení ventilátoru
K1 – hrdlo pro odvod kondenzátu
Pozn.: jednotka je univerzální, umožňuje přístup z obou stran
Skříň
Elektrické připojení
Stěnové panely jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu a jsou vyplněny
tepelnou izolací. Vnitřní díly jednotky jsou přístupné revizními víky z obou stran, takže není
třeba rozlišovat pravé a levé provedení. Skříň
je určena k vertikální montáži na šiř. Vývod
kondenzátu je pod hrdlem výtlaku odvodního
vzduchu.
Ventilátory
Na výtlaku a sání je větrací jednotka vybavena radiálními ventilátory typu RM s dozadu zahnutými lopatkami.
Motory
jsou asynchronní, s vnějším rotorem.
a rozběhovým kondenzátorem. Tepelná pojistka je ve vinutí motoru. Třída izolace B, krytí
IP 44.
3
Montáž
pouze ve vertikální poloze na šířku. Levá
a pravá varianta se nerozlišuje, skříň je univerzální. Před jednotkou je třeba mít manipulační prostor pro sejmutí víka a vyjmutí filtrů a výměníku.
Pod jednotkou musí být prostor na instalaci sifonu pro odvod kondenzátu, jednotka se montuje
se spádem 5% směrem k odvodnímu hrdlu.
Hluk
akustický výkon a tlak jsou uvedeny v příslušných tabulkách.
Varianty
Rekuperace
Upozornění
Jednotka není vybavena protimrazovou
ochranou.
PER – plastová samotížná
venkovní žaluzie, barva šedá
PRG, TWG – protidešťová
žaluzie
• Sonoflex, Termoflex – pružné hadice
a tvarovky (kap. 7.3)
• MAA, MTS – tlumiče hluku (kap. 7.1)
• MBE – elektrické ohřívače (kap. 7.1)
• MBW – vodní ohřívače (kap. 7.1)
• RSK – zpětná klapka (kap. 7.1)
• Talířové ventily (kap. 7.2)
• PER, PRG – vnější žaluzie (kap. 7.1)
Na sání i výtlaku jsou deskové filtry třídy
G4. Přístup k nim je po otevření revizního víka
z obou stran jednotky. V případě požadavku
na vyšší stupeň filtrace, lze deskové filtry vyjmout a použít filtrační kazety MFL s filtry MFR,
které se umístí do potrubí.
DTS 604 – tlakový diferenciální snímač
MAA – tlumiče do kruhového
potrubí
Příslušenství EL
• RSADA – komplet. regul. sada (kap.9)
• REG, Unireg 24 TF – regulátory pro
ohřívače (kap. 8.3)
• DT 3 – doběhový spínač (kap. 8.2)
• SQA – čidlo kvality vzduchu (kap. 8.2)
• HYG – prostorový hygrostat (kap. 8.2)
• RTR – prostorový termostat (kap. 8.2)
Regulace
K jednotce je možno objednat jednotlivé regulační prvky nebo kompletní regulační
sadu. Podle zvolené sestavy jsou k dispozici
tyto sady:
• RSADA 304 – pouze RMR
• RSADA 344 – RMR a směšovací
klapka MSKM MIX
• RSADA 402/VO/8 – RMR a vodní
ohřívač MBW
• RSADA 452/VO/8 –RMR, MBW
a MSKM MIX
• RSADA 502/EO/9 – RMR a elektrický
ohřívač MBE-R (vestavěný regulátor)
• RSADA 552/EO/9 – RMR, MBE-R
(vestavěný regulátor) a MSKM MIX
REB, REV – regulátory otáček
pod omítku, na omítku
Příslušenství VZT
Filtr
RMR 1200/315
Jednotka pro větrání komerčních prostor.
Středně velká jednotka v univerzální pravolevé
skříni dodávaná ve třech velikostech. Určená
pro montáž podél stěny. Dodáváme též typové regulační sady, vodní a elektrické ohřívače,
směšovací klapky a externí filtry. Jednotka je
určena pro trvalý provoz.
• RMR 1200/315
Křížový protiproudý deskový výměník je
z hliníku s účinností až 70%. Výměník je přístupný po otevření revizního víka z obou stran
jednotky. Pro letní provoz lze výměník vyjmout
a nahradit letní kazetou.
Typ
Informace
Oba ventilátory jsou připojeny přes samostatnou svorkovnici, umístěnou uvnitř jednotky. Přívodní kabely, signální kabely čidel
a regulace se do jednotky přivádějí plastovými
průchodkami ve stěně jednotky.
Pokyny
Díky své jednoduché konstrukci je jednotky RMR možné snadno doplnit o další
vzduchotechnické prvky a tím zvýšit užitné
vlastnosti jednotky. V případě požadavku na
dohřev přívodního vzduchu můžete použít
naše potrubní ohřívače MBE a MBW, při vyšších nárocích na filtraci jsou k dispozici filtrační kazety MFL s kapsovými filtry G3, F5 a F7
a pro cirkulaci směšovací klapky MSKM MIX.
otáčky
[min-1]
příkon
[W]
napětí
[V]
proud
[A]
průtok (200 Pa)
[m3/h]
2700
2x 350
230
2x 1,45
1200
Aluflex, Semiflex, Greyflex,
Sonoflex – flexohadice
PT – dveřní mřížka pro
přívod vzduchu
IT – univerzální (přívodní
i odvodní) talířový ventil
MBW – potrubní vodní
ohřívač
MBE-R – potrubní elektrické
ohřívače
RMRLK – kazeta letního
obtoku
LwA tot max. teplota
[dB(A)]
[˚C]
57*
40
hmotnost
[kg]
123
* LwA tot je hodnota celkového akustického výkonu vyzařovaného do okolí jednotky (ref. 10-12 W)
856
katalog_03_helvetica.indd 856
www.elektrodesign.cz
[email protected]
10.11.2008 13:55:14
Větrací jednotka s rekuperací tepla
RMR 1200/315
Příklad montáže
K
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
Akustický výkon ve středu oktávových pásem [dB(A)]
Frekvence
Hz
63
125
250
500 1000 2000 4000 8000
LWA výtlak
dB(A)
50
62
72
76
80
80
75
70
LWA sání
dB(A)
50
53
62
67
67
64
57
53
LWA do okolí dB(A)
42
48
54
47
46
45
42
39
3
Snížené provětrávání obytných budov pomocí RSADY
Univerzální montáž
MSKM MIX
jedna strana jednotky je vybavena
zámky na imbus, druhá strana je
opatřena šrouby. Při požadavku
na pravou nebo levou montáž se
pouze zamění pravá a levá víka.
M
přívod
čerstvého
vzduchu
Pohled na boční víko vybavené uzavíracími zámky na šestihranný klíč.
odvod
odpadního
vzduchu
Detail bočního víka upevněného šrouby, při požadavku na pravou nebo levou montáž se zamění boční víka, rám je na obou stranách vybaven
lisovacími maticemi.
přívod
čerstvého
vzduchu
MSKM MIX
M
Detail vany na zachytávání kondenzátu na straně
výtlaku odvodního vzduchu, pod hrdlem výtlaku
je vidět hrdlo pro odvod kondenzátu, které se
připojuje na sifinový pachový uzávěr.
přívod do
interiéru
přes elektrický
nebo vodní dohřev
ovládaný z R-sady
odvod
odpadního
vzduchu
Směšovací-cirkulační klapka MSKM MIX ovládaná z RSADY
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 857
857
6.11.2008 10:42:09
Větrací jednotka s rekuperací tepla
CADB-S 010
1030
E1 – průchodka pro připojení ventilátoru
K1 – hrdlo pro odvod kondenzátu
Skříň
Hluk
jednotky je tvořena dvojitým pláštěm
z pozinkovaného ocelového plechu s tepelnou
a zvukovou izolací ze skelné vaty o tloušťce
32 mm. Hrdla jsou opatřena gumovým těsněním, vývod kondenzátu je pod hrdlem odpadního vzduchu. V rozích skříně jsou závěsná
oka pro manipulaci s jednotkou a silentbloky.
akustický výkon a tlak jsou uvedeny ve
výkonovém grafu.
Varianty
• CADB-S 010
• AFL-010 – náhradní filtr s rámem
• AFL-010 – náhradní filtr
• Sonoflex, Termoflex – pružné hadice
a tvarovky (kap. 7.3)
• MAA, MTS – tlumiče hluku (kap. 7.1)
• MBE – elektrické ohřívače (kap. 7.1)
• MBW – vodní ohřívače (kap. 7.1)
• RSK – zpětná klapka (kap. 7.1)
• Talířové ventily (kap. 7.2)
• PER, PRG – vnější žaluzie (kap. 7.1)
Jednotka obsahuje dva radiální ventilátory s dopředu zahnutými lopatkami. U velikosti
010 jsou dvouotáčkové motory s krytím IP44,
izolace třídy B. Společná svorkovnice je externí v krytí IP55 a je umístěna na čele jednotky.
Motory
jsou asynchronní s kotvou nakrátko a rozběhovým kondenzátorem. Tepelná pojistka je
ve vinutí motoru. Třída izolace B, krytí IP 44.
Filtr
Externí svorkovnice společná pro oba
ventilátory je umístěna na čele skříně, IP 55.
Regulace
otáček pomocí přepínače COM 2, není
součástí dodávky jednotky. Regulace teploty se provádí podle typu zvoleného ohřívače
(MBE, MBW), viz. příslušné kapitoly.
Montáž
Jednotka je určena k montáži na podlahu
ve vodorovné poloze. Jednotka musí být namontována tak, aby byl zajištěn dostatek prostoru pro otevření víka jednotky, výměnu filtrů,
připojení odvodu kondenzátu na odpad se sifonovým pachovým uzávěrem a pro provádění
periodických revizí elektroinstalace.
Typ
CADB-S 010
REB, REV – regulátory otáček
pod omítku, na omítku
DTS 604 – tlakový diferenciální snímač
• COM 2 – přepínač otáček (kap. 8.1)
• REG, Unireg 24 TF – regulátory pro
ohřívače (kap. 8.3)
• DT 3 – doběhový spínač (kap. 8.2)
• SQA – čidlo kvality vzduchu (kap. 8.2)
• HYG – prostorový hygrostat (kap. 8.2)
• RTR – prostorový termostat (kap. 8.2)
• DTS – tlakový snímač (kap. 8.2)
Křížový souproudý deskový výměník je z hliníku s účinností nad 50%. Výměník je přístupný
po otevření revizního víka shora. Pro letní provoz
lze výměník vyjmout a nahradit letní kazetou.
Elektrické připojení
Aluflex, Semiflex, Termoflex,
Sonoflex – flexohadice
Příslušenství EL
Rekuperace
V jednotce jsou na sání a na výtlaku osazeny deskové provozní filtry G4. Tyto filtry je
možno vyjmout a nahradit fitračními kazetami
namontovanými do potrubí. Kazety se umístí
do provozně výhodného místa pro pohodlnou
výměnu fitrů.
PRG, TWG – protidešťová
žaluzie
Příslušenství VZT
Ventilátory
3
PER – plastová samotížná
venkovní žaluzie, barva šedá
MAA – tlumiče do kruhového
potrubí
MFL – kapsový nebo deskový
filtr G4, F5
MBW – potrubní vodní
ohřívač
Pokyny
Díky své jednoduché konstrukci je jednotky CADB možné snadno doplnit o další
vzduchotechnické prvky a tím zvýšit užitné
vlastnosti jednotky. V případě požadavku na
dohřev přívodního vzduchu můžete použít
naše potrubní ohřívače MBE a MBW, při vyšších nárocích na filtraci jsou k dispozici filtrační kazety MFL s kapsovými filtry G3, F5 a F7
a pro cirkulaci směšovací klapky MSKM MIX.
Informace
Jednotka pro větrání komerčních prostor.
Středně velká jednotka určená k montáži na
podlahu dodávaná ve dvou velikostech. Dodáváme též typové regulační prvky, vodní a elektrické dohřívače, směšovací klapky a externí
filtry. Jednotka je určena pro trvalý provoz.
Upozornění
Jednotka není vybavena protimrazovou
ochranou.
otáčky
[min-1]
příkon
[W]
napětí
[V]
proud
[A]
max. průtok
[m3/h]
1100
184
230
1,5
1200
MBE – potrubní elektrické
ohřívače
REG 230/400 – regulace
teploty pro MBE
Unireg 24 TF – reg. pro MBW
IT – univerzální (přívodní
i odvodní) talířový ventil
RDGA – regulátor konstantního průtoku
MSD, SGD – tlumiče hluku
za talířové ventily
PT – dveřní mřížka pro přívod
vzduchu
Lp max. teplota
[dB(A)]
[˚C]
45*
40
hmotnost
[kg]
100
* hodnota akustického tlaku emitovaného do okolí ve vzdálenosti 4 m, připojené potrubí na sání
858
katalog_03_helvetica.indd 858
www.elektrodesign.cz
[email protected]
6.11.2008 10:42:10
Větrací jednotka s rekuperací tepla
CADB-S 010
Charakteristiky průtoku jsou měřeny v souladu se standardy
ISO 5801
Charakteristiky účinnosti jsou měřeny v souladu se standardy
NFE 51702I
3
Lp [dB(A)] – hodnoty v kroužku jsou akustický tlak emitovaný do okolí
ve vzdálenosti 4 m, připojené potrubí na sání
Lw [dB(A)] – hodnoty s * jsou akustický výkon na sání
Ln [dB(A)] – hodnoty s ** jsou akustický výkon na výtlaku
Příklad montáže
K
Jednotka je osazena provozními filtry G4, které je nutno nejméně jednou ročně čistit.
Pro snadnější údržbu doporučujeme předřadit filtrační kazetu MFL
s kapsovými filtry, které lze umístit
v provozně výhodném a přístupném
prostoru, a které též mají větší kapacitu.
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
Jednotka je vybavena úchyty pro
zavěšenou montáž (závitové tyče
nejsou v dodávce). Pro letní provoz
lze na zakázku jednotku vybavit letní
kazetou, která se osazuje na místo
křížového deskového výměníku.
Nízké otáčky větrací jednotky lze použít za pomoci spínacích hodin k trvalému sníženému provětrávání komerčních a průmyslových
objektech.
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 859
859
6.11.2008 10:42:13
Větrací jednotka s rekuperací tepla
CADB-S 020
1100
E1 – průchodka pro připojení ventilátoru
K1 – hrdlo pro odvod kondenzátu
Skříň
jednotky je tvořena dvojitým pláštěm
z pozinkovaného ocelového plechu s tepelnou
a zvukovou izolací ze skelné vaty o tloušťce
32 mm. Hrdla jsou opatřena gumovým těsněním, vývod kondenzátu je pod hrdlem odpadního vzduchu. V rozích skříně jsou závěsná
oka pro manipulaci s jednotkou a silentbloky.
Ventilátory
Jednotka obsahuje dva radiální ventilátory s dopředu zahnutými lopatkami. U velikosti
010 jsou dvouotáčkové motory s krytím IP44,
izolace třídy B. Společná svorkovnice je externí v krytí IP55 a je umístěna na čele jednotky.
Motory
jsou asynchronní s kotvou nakrátko a rozběhovým kondenzátorem. Tepelná pojistka je
ve vinutí motoru. Třída izolace B, krytí IP 44.
3
Rekuperace
Křížový souproudý deskový výměník
je z hliníku s účinností nad 50%. Výměník je
přístupný po otevření revizního víka shora. Pro
letní provoz lze výměník vyjmout a nahradit
letní kazetou.
Podle zvolené sestavy jsou k dispozici tyto sady:
• RSADA 344 + REE 5EXT – pouze RMR
• RSADA 344-S + REE 5EXT – RMR
a směšovací klapka MSKM MIX
• RSADA 402/VO/8 + REE 5EXT – RMR
a vodní ohřívač MBW
• RSADA 452/VO/8 + REE 5EXT – RMR,
MBW a MSKM MIX
• RSADA 502/EO/9 + REE 5EXT – RMR
a elektrický ohřívač MBE
• RSADA 552/EO/9 + REE 5EXT – RMR,
MBE a MSKM MIX
MFL – kapsový nebo deskový
filtr G4, F5
MBW – potrubní vodní
ohřívač
Jednotka je určena k montáži na podlahu
ve vodorovné poloze. Jednotka musí být namontována tak, aby byl zajištěn dostatek prostoru pro otevření víka jednotky, výměnu filtrů,
připojení odvodu kondenzátu na odpad se sifonovým pachovým uzávěrem a pro provádění
periodických revizí elektroinstalace.
MBE – potrubní elektrické
ohřívače
IT – univerzální (přívodní
i odvodní) talířový ventil
Hluk
MSD, SGD – tlumiče hluku
za talířové ventily
akustický výkon a tlak jsou uvedeny ve
výkonovém grafu.
Varianty
PT – dveřní mřížka pro přívod
vzduchu
• CADB-S 020
Příslušenství VZT
V jednotce jsou na sání a na výtlaku osazeny deskové provozní filtry G4. Tyto filtry je
možno vyjmout a nahradit fitračními kazetami
namontovanými do potrubí. Kazety se umístí
do provozně výhodného místa pro pohodlnou
výměnu fitrů.
• AFL-010 – náhradní filtr s rámem
• AFL-010 – náhradní filtr
• Sonoflex, Termoflex – pružné hadice
a tvarovky (kap. 7.3)
• MAA, MTS – tlumiče hluku (kap. 7.1)
• MBE – elektrické ohřívače (kap. 7.1)
• MBW – vodní ohřívače (kap. 7.1)
• RSK – zpětná klapka (kap. 7.1)
• Talířové ventily (kap. 7.2)
• PER, PRG – vnější žaluzie (kap. 7.1)
Elektrické připojení
Externí svorkovnice společná pro oba
ventilátory je umístěna na čele skříně, IP 55.
Regulace
otáček pomocí plynulého elektronického regulátoru REB 10 nebo pětistupňového
transformátorového regulátoru REV 7, není
součástí dodávky jednotky. Regulace teploty se provádí podle typu zvoleného ohřívače
(MBE, MBW), viz. příslušné kapitoly. Při použití
regulační sady je třeba doobjednat regulátor
otáček REE 5EXT.
CADB-S 020
MAA – tlumiče do kruhového
potrubí
Montáž
Filtr
Typ
PER – plastová samotížná
venkovní žaluzie, barva šedá
Pokyny
Jednotky CADB je možné snadno doplnit o další vzduchotechnické prvky a tím
zvýšit užitné vlastnosti jednotky. Můžete
použít naše potrubní ohřívače MBE a MBW,
při vyšších nárocích na filtraci jsou k dispozici filtrační kazety MFL s kapsovými filtry
G3, F5 a F7 a pro cirkulaci směšovací klapky MSKM MIX.
Informace
Příslušenství EL
• REB, REV – regulatory otáček (kap. 8.1)
• REG, Unireg 24 TF – regulátory pro
ohřívače (kap. 8.3)
• RSADA – regulační komplet (kap. 9)
• DT 3 – doběhový spínač (kap. 8.2)
• SQA – čidlo kvality vzduchu (kap. 8.2)
• HYG – prostorový hygrostat (kap. 8.2)
• RTR – prostorový termostat (kap. 8.2)
• DTS – tlakový snímač (kap. 8.2)
otáčky
[min-1]
příkon
[W]
napětí
[V]
proud
[A]
max. průtok
[m3/h]
1320
550
230
5,5
2000
Jednotka pro větrání komerčních
prostor. Středně velká jednotka určená
k montáži na podlahu dodávaná ve dvou
velikostech. Dodáváme též typové regulační prvky, vodní a elektrické dohřívače,
směšovací klapky a externí filtry. Jednotka
je určena pro trvalý provoz.
Upozornění
Jednotka není vybavena protimrazovou ochranou.
Lp max. teplota
[dB(A)]
[˚C]
48*
40
hmotnost
[kg]
130
* hodnota akustického tlaku emitovaného do okolí ve vzdálenosti 4 m, připojené potrubí na sání
860
katalog_03_helvetica.indd 860
www.elektrodesign.cz
[email protected]
6.11.2008 10:42:14
Větrací jednotka s rekuperací tepla
CADB-S 020
max. otáčky
min. otáčky
Charakteristiky průtoku jsou měřeny v souladu se standardy
ISO 5801
Charakteristiky účinnosti jsou měřeny v souladu se standardy
NFE 51702I
3
Lp [dB(A)] – hodnoty v kroužku jsou akustický tlak emitovaný do okolí
ve vzdálenosti 4 m, připojené potrubí na sání
Lw [dB(A)] – hodnoty s * jsou akustický výkon na sání
Ln [dB(A)] – hodnoty s ** jsou akustický výkon na výtlaku
Příklad montáže
K
Jednotka je osazena provozními
filtry G4, které je nutno nejméně
jednou ročně čistit.
Pro snadnější údržbu doporučujeme předřadit filtrační kazetu MFL
s kapsovými filtry, které lze umístit
v provozně výhodném a přístupném prostoru, a které též mají větší
kapacitu.
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
Jednotka je vybavena úchyty pro
zavěšenou montáž (závitové tyče
nejsou v dodávce). Pro letní provoz
lze na zakázku jednotku vybavit letní
kazetou, která se osazuje na místo
křížového deskového výměníku.
Nízké otáčky větrací jednotky lze použít za pomoci spínacích hodin k trvalému sníženému provětrávání komerčních a průmyslových
objektech.
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 861
861
6.11.2008 10:42:16
Větrací jednotka s rekuperací tepla
CADB/CADT – návrhový a objednávací klíč
Návrh jednotky – návrhový klíč
Seznam dodávaných variant
Vzhledem k variabilitě systému jednotek CADB uvádíme jednoduchý
postup návrhu a objednání (návrh předpokládá znalost oboru VZT):
CADB/CADT-D
Velikost 05
500 m3/h
CADB-D 05 AH
CADB-D 05 AH BP
CADB-D 05 AV
CADB-D 05 AV BP
CADB-D 05 AH DP
CADB-D 05 AH BP DP
CADB-D 05 AV DP
CADB-D 05 AV BP DP
1. Pracovní bod jednotky
Stanovte množství větracího vzduchu a tlakovou ztrátu potrubní sítě.
Takto získaný pracovní bod dosaďte do výkonových charakteristik
uvedených u každé velikosti a zvolte vhodnou velikost jednotky.
např. 600 m3/h a 250 Pa CADB 08
2. Volba ohřívače a obtoku
Podle klimatických a provozních podmínek větraného objektu (teplot
venkovního a vnitřního vzduchu) a z účinnosti výměníku pro stanovený
pracovní bod rozhodněte, zda použijete ohřívač (elektrický, vodní). Graf
účinnosti a parametry ohřívačů jsou na konci oddílu.
např. požaduji el. ohřívač CADB-DI 08 MONO
nebo požaduji vodní ohřívač CADB-DC 08
nechci žádný ohřívač CADB-D 08
3. Provedení skříně jednotky
Bude-li jednotka provozována v létě zvolte jednotku vybavenou obtokem rekuperačního výměníku. Bude-li jednotka umístěna venku nebo
v nevytápěné místnosti, zvolte provedení s dvojitým pláštěm.
např. požaduji jednotku CADB-DI 08 s obtokem CADB-DI 08 BP
nebo požaduji tutéž s obtokem i dvojitým pláštěm CADB-DI 08 BP DP
4. Volba montáže a montážní varianty
Zvolte polohu jednotky buť stojící vertikálně na podlaze nebo zavěšenou horizontálně pod stropem. V přehledu montážních variant zvolte
pro vámi určený typ nejvhodnější variantu z hlediska připojovacích hrdel. Pamatujte, že uvedené základní varianty lze ještě na stavbě upravit
vzájemnou výměnou bočních panelů příslušné komory.
např. pro CADB-DC 08 BP požaduji svislou montáž sání venkovního
vzduchu zprava, přívod do místnosti zleva a protiproud v rekuperačním
výměníku CADB-DI 08 EV MONO BP
5. Kontrola zvolené specifikace
V seznamu variant si ověřte, že se zvolená kombinace dodává. Význam
jednotlivých značek si můžete ověřit dle objednávacího klíče.
3
Specifikace jednotky – objednávací klíč
Po provedení návrhu jednotky dle výše uvedených bodů můžete specifikovat vhodný typ jednotky podle tohoto klíče
CADB
1
– DI
2
30
3
A
4
H
5
TRI
6
DP
7
BP
8
1 – označení typové řady CADB (s ventilátory 230 V) a CADT
(s ventilátory 400 V)
2 – ohřívač; D je bez ohřívače, DI s el. ohřívačem,
DC s vodním ohřívačem
3 – velikost (číslo vynásobené 100 vyjadřuje nominální vzduchový
výkon jednotky)
4 – montážní varianta dle rozložení hrdel (viz. schémata na konci oddílu)
5 – montáž; H je horizontální pod stropem, V je vertikální na podlahu
6 – použije se jen u jednotek s el. ohřívačem, MONO je ohřívač 230 V
(u velikostí 05, 08 a 18), TRI je ohřívač 400 V (u velikostí 30, 45 a 56)
7 – DP znamená dvojitý plášť
8 – obtok
K
K
konzultace
a návrh jednotky
tel. 724 071 506
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
862
katalog_03_helvetica.indd 862
Velikost 08
800 m3/h
CADB-D 08 AH
CADB-D 08 AH BP
CADB-D 08 AV
CADB-D 08 AV BP
CADB-D 08 AH DP
CADB-D 08 AH BP DP
CADB-D 08 AV DP
CADB-D 08 AV BP DP
Velikost 18
1800 m3/h
CADB-D 18 AH
CADB-D 18 AH BP
CADB-D 18 AV
CADB-D 18 AV BP
CADB-D 18 AH DP
CADB-D 18 AH BP DP
CADB-D 18 AV DP
CADB-D 18 AV BP DP
Velikost 30
3000 m3/h
CADB-D 30 AH
CADB-D 30 AH BP
CADB-D 30 AV
CADB-D 30 AV BP
CADB-D 30 AH DP
CADB-D 30 AH BP DP
CADB-D 30 AV DP
CADB-D 30 AV BP DP
Velikost 45
4500 m3/h
CADT-D 45 AH
CADT-D 45 AH BP
CADT-D 45 AV
CADT-D 45 AV BP
CADT-D 45 AH DP
CADT-D 45 AH BP DP
CADT-D 45 AV DP
CADT-D 45 AV BP DP
Velikost 56
5600 m3/h
CADT-D 56 AH
CADT-D 56 AH BP
CADT-D 56 AV
CADT-D 56 AV BP
CADT-D 56 AH DP
CADT-D 56 AH BP DP
CADT-D 56 AV DP
CADT-D 56 AV BP DP
CADB/CADT-DI
Velikost 05
500 m3/h
CADB-DI 05 AH MONO
CADB-DI 05 DH MONO
CADB-DI 05 EH MONO
CADB-DI 05 GH MONO
CADB-DI 05 AV MONO
CADB-DI 05 CV MONO
CADB-DI 05 EV MONO
CADB-DI 05 AH MONO BP
CADB-DI 05 DH MONO BP
CADB-DI 05 EH MONO BP
CADB-DI 05 GH MONO BP
CADB-DI 05 AV MONO BP
CADB-DI 05 CV MONO BP
CADB-DI 05 EV MONO BP
CADB-DI 05 AH MONO DP
CADB-DI 05 DH MONO DP
CADB-DI 05 EH MONO DP
CADB-DI 05 GH MONO DP
CADB-DI 05 AV MONO DP
CADB-DI 05 CV MONO DP
CADB-DI 05 EV MONO DP
CADB-DI 05 AH MONO DP BP
CADB-DI 05 DH MONO DP BP
CADB-DI 05 EH MONO DP BP
CADB-DI 05 GH MONO DP BP
CADB-DI 05 AV MONO DP BP
CADB-DI 05 CV MONO DP BP
CADB-DI 05 EV MONO DP BP
Velikost 08
800 m3/h
CADB-DI 08 AH MONO
CADB-DI 08 DH MONO
CADB-DI 08 EH MONO
CADB-DI 08 GH MONO
CADB-DI 08 AV MONO
CADB-DI 08 CV MONO
CADB-DI 08 EV MONO
CADB-DI 08 AH MONO BP
CADB-DI 08 DH MONO BP
CADB-DI 08 EH MONO BP
CADB-DI 08 GH MONO BP
CADB-DI 08 AV MONO BP
CADB-DI 08 CV MONO BP
CADB-DI 08 EV MONO BP
CADB-DI 08 AH MONO DP
CADB-DI 08 DH MONO DP
CADB-DI 08 EH MONO DP
CADB-DI 08 GH MONO DP
CADB-DI 08 AV MONO DP
CADB-DI 08 CV MONO DP
CADB-DI 08 EV MONO DP
CADB-DI 08 AH MONO DP BP
CADB-DI 08 DH MONO DP BP
CADB-DI 08 EH MONO DP BP
CADB-DI 08 GH MONO DP BP
CADB-DI 08 AV MONO DP BP
CADB-DI 08 CV MONO DP BP
CADB-DI 08 EV MONO DP BP
www.elektrodesign.cz
[email protected]
6.11.2008 10:42:17
Větrací jednotka s rekuperací tepla
CADB/CADT – návrhový a objednávací klíč
CADB/CADT-DI
Velikost 18
1800 m3/h
CADB-DI 18 AH MONO
CADB-DI 18 DH MONO
CADB-DI 18 EH MONO
CADB-DI 18 GH MONO
CADB-DI 18 AV MONO
CADB-DI 18 CV MONO
CADB-DI 18 EV MONO
CADB-DI 18 AH MONO BP
CADB-DI 18 DH MONO BP
CADB-DI 18 EH MONO BP
CADB-DI 18 GH MONO BP
CADB-DI 18 AV MONO BP
CADB-DI 18 CV MONO BP
CADB-DI 18 EV MONO BP
CADB-DI 18 AH MONO DP
CADB-DI 18 DH MONO DP
CADB-DI 18 EH MONO DP
CADB-DI 18 GH MONO DP
CADB-DI 18 AV MONO DP
CADB-DI 18 CV MONO DP
CADB-DI 18 EV MONO DP
CADB-DI 18 AH MONO DP BP
CADB-DI 18 DH MONO DP BP
CADB-DI 18 EH MONO DP BP
CADB-DI 18 GH MONO DP BP
CADB-DI 18 AV MONO DP BP
CADB-DI 18 CV MONO DP BP
CADB-DI 18 EV MONO DP BP
CADB/CADT-DI
Velikost 45
4500 m3/h
CADT-DI 45 AH TRI
CADT-DI 45 DH TRI
CADT-DI 45 EH TRI
CADT-DI 45 GH TRI
CADT-DI 45 AV TRI
CADT-DI 45 CV TRI
CADT-DI 45 EV TRI
CADT-DI 45 AH TRI BP
CADT-DI 45 DH TRI BP
CADT-DI 45 EH TRI BP
CADT-DI 45 GH TRI BP
CADT-DI 45 AV TRI BP
CADT-DI 45 CV TRI BP
CADT-DI 45 EV TRI BP
CADT-DI 45 AH TRI DP
CADT-DI 45 DH TRI DP
CADT-DI 45 EH TRI DP
CADT-DI 45 GH TRI DP
CADT-DI 45 AV TRI DP
CADT-DI 45 CV TRI DP
CADT-DI 45 EV TRI DP
CADT-DI 45 AH TRI DP BP
CADT-DI 45 DH TRI DP BP
CADT-DI 45 EH TRI DP BP
CADT-DI 45 GH TRI DP BP
CADT-DI 45 AV TRI DP BP
CADT-DI 45 CV TRI DP BP
CADT-DI 45 EV TRI DP BP
CADB/CADT-DC
Velikost 05
500 m3/h
CADB-DC 05 AH
CADB-DC 05 DH
CADB-DC 05 EH
CADB-DC 05 GH
CADB-DC 05 AV
CADB-DC 05 CV
CADB-DC 05 EV
CADB-DC 05 AH BP
CADB-DC 05 DH BP
CADB-DC 05 EH BP
CADB-DC 05 GH BP
CADB-DC 05 AV BP
CADB-DC 05 CV BP
CADB-DC 05 EV BP
CADB-DC 05 AH DP
CADB-DC 05 DH DP
CADB-DC 05 EH DP
CADB-DC 05 GH DP
CADB-DC 05 AV DP
CADB-DC 05 CV DP
CADB-DC 05 EV DP
CADB-DC 05 AH DP BP
CADB-DC 05 DH DP BP
CADB-DC 05 EH DP BP
CADB-DC 05 GH DP BP
CADB-DC 05 AV DP BP
CADB-DC 05 CV DP BP
CADB-DC 05 EV DP BP
CADB/CADT-DC
Velikost 18
1800 m3/h
CADB-DC 18 AH
CADB-DC 18 DH
CADB-DC 18 EH
CADB-DC 18 GH
CADB-DC 18 AV
CADB-DC 18 CV
CADB-DC 18 EV
CADB-DC 18 AH BP
CADB-DC 18 DH BP
CADB-DC 18 EH BP
CADB-DC 18 GH BP
CADB-DC 18 AV BP
CADB-DC 18 CV BP
CADB-DC 18 EV BP
CADB-DC 18 AH DP
CADB-DC 18 DH DP
CADB-DC 18 EH DP
CADB-DC 18 GH DP
CADB-DC 18 AV DP
CADB-DC 18 CV DP
CADB-DC 18 EV DP
CADB-DC 18 AH DP BP
CADB-DC 18 DH DP BP
CADB-DC 18 EH DP BP
CADB-DC 18 GH DP BP
CADB-DC 18 AV DP BP
CADB-DC 18 CV DP BP
CADB-DC 18 EV DP BP
CADB/CADT-DC
Velikost 45
4500 m3/h
CADT-DC 45 AH
CADT-DC 45 DH
CADT-DC 45 EH
CADT-DC 45 GH
CADT-DC 45 AV
CADT-DC 45 CV
CADT-DC 45 EV
CADT-DC 45 AH BP
CADT-DC 45 DH BP
CADT-DC 45 EH BP
CADT-DC 45 GH BP
CADT-DC 45 AV BP
CADT-DC 45 CV BP
CADT-DC 45 EV BP
CADT-DC 45 AH DP
CADT-DC 45 DH DP
CADT-DC 45 EH DP
CADT-DC 45 GH DP
CADT-DC 45 AV DP
CADT-DC 45 CV DP
CADT-DC 45 EV DP
CADT-DC 45 AH DP BP
CADT-DC 45 DH DP BP
CADT-DC 45 EH DP BP
CADT-DC 45 GH DP BP
CADT-DC 45 AV DP BP
CADT-DC 45 CV DP BP
CADT-DC 45 EV DP BP
Velikost 30
3000 m3/h
CADB-DI 30 AH TRI
CADB-DI 30 DH TRI
CADB-DI 30 EH TRI
CADB-DI 30 GH TRI
CADB-DI 30 AV TRI
CADB-DI 30 CV TRI
CADB-DI 30 EV TRI
CADB-DI 30 AH TRI BP
CADB-DI 30 DH TRI BP
CADB-DI 30 EH TRI BP
CADB-DI 30 GH TRI BP
CADB-DI 30 AV TRI BP
CADB-DI 30 CV TRI BP
CADB-DI 30 EV TRI BP
CADB-DI 30 AH TRI DP
CADB-DI 30 DH TRI DP
CADB-DI 30 EH TRI DP
CADB-DI 30 GH TRI DP
CADB-DI 30 AV TRI DP
CADB-DI 30 CV TRI DP
CADB-DI 30 EV TRI DP
CADB-DI 30 AH TRI DP BP
CADB-DI 30 DH TRI DP BP
CADB-DI 30 EH TRI DP BP
CADB-DI 30 GH TRI DP BP
CADB-DI 30 AV TRI DP BP
CADB-DI 30 CV TRI DP BP
CADB-DI 30 EV TRI DP BP
Velikost 56
5600 m3/h
CADT-DI 56 AH TRI
CADT-DI 56 DH TRI
CADT-DI 56 EH TRI
CADT-DI 56 GH TRI
CADT-DI 56 AV TRI
CADT-DI 56 CV TRI
CADT-DI 56 EV TRI
CADT-DI 56 AH TRI BP
CADT-DI 56 DH TRI BP
CADT-DI 56 EH TRI BP
CADT-DI 56 GH TRI BP
CADT-DI 56 AV TRI BP
CADT-DI 56 CV TRI BP
CADT-DI 56 EV TRI BP
CADT-DI 56 AH TRI DP
CADT-DI 56 DH TRI DP
CADT-DI 56 EH TRI DP
CADT-DI 56 GH TRI DP
CADT-DI 56 AV TRI DP
CADT-DI 56 CV TRI DP
CADT-DI 56 EV TRI DP
CADT-DI 56 AH TRI DP BP
CADT-DI 56 DH TRI DP BP
CADT-DI 56 EH TRI DP BP
CADT-DI 56 GH TRI DP BP
CADT-DI 56 AV TRI DP BP
CADT-DI 56 CV TRI DP BP
CADT-DI 56 EV TRI DP BP
Velikost 08
800 m3/h
CADB-DC 08 AH
CADB-DC 08 DH
CADB-DC 08 EH
CADB-DC 08 GH
CADB-DC 08 AV
CADB-DC 08 CV
CADB-DC 08 EV
CADB-DC 08 AH BP
CADB-DC 08 DH BP
CADB-DC 08 EH BP
CADB-DC 08 GH BP
CADB-DC 08 AV BP
CADB-DC 08 CV BP
CADB-DC 08 EV BP
CADB-DC 08 AH DP
CADB-DC 08 DH DP
CADB-DC 08 EH DP
CADB-DC 08 GH DP
CADB-DC 08 AV DP
CADB-DC 08 CV DP
CADB-DC 08 EV DP
CADB-DC 08 AH DP BP
CADB-DC 08 DH DP BP
CADB-DC 08 EH DP BP
CADB-DC 08 GH DP BP
CADB-DC 08 AV DP BP
CADB-DC 08 CV DP BP
CADB-DC 08 EV DP BP
Velikost 30
3000 m3/h
CADB-DC 30 AH
CADB-DC 30 DH
CADB-DC 30 EH
CADB-DC 30 GH
CADB-DC 30 AV
CADB-DC 30 CV
CADB-DC 30 EV
CADB-DC 30 AH BP
CADB-DC 30 DH BP
CADB-DC 30 EH BP
CADB-DC 30 GH BP
CADB-DC 30 AV BP
CADB-DC 30 CV BP
CADB-DC 30 EV BP
CADB-DC 30 AH DP
CADB-DC 30 DH DP
CADB-DC 30 EH DP
CADB-DC 30 GH DP
CADB-DC 30 AV DP
CADB-DC 30 CV DP
CADB-DC 30 EV DP
CADB-DC 30 AH DP BP
CADB-DC 30 DH DP BP
CADB-DC 30 EH DP BP
CADB-DC 30 GH DP BP
CADB-DC 30 AV DP BP
CADB-DC 30 CV DP BP
CADB-DC 30 EV DP BP
Velikost 56
5600 m3/h
CADT-DC 56 AH
CADT-DC 56 DH
CADT-DC 56 EH
CADT-DC 56 GH
CADT-DC 56 AV
CADT-DC 56 CV
CADT-DC 56 EV
CADT-DC 56 AH BP
CADT-DC 56 DH BP
CADT-DC 56 EH BP
CADT-DC 56 GH BP
CADT-DC 56 AV BP
CADT-DC 56 CV BP
CADT-DC 56 EV BP
CADT-DC 56 AH DP
CADT-DC 56 DH DP
CADT-DC 56 EH DP
CADT-DC 56 GH DP
CADT-DC 56 AV DP
CADT-DC 56 CV DP
CADT-DC 56 EV DP
CADT-DC 56 AH DP BP
CADT-DC 56 DH DP BP
CADT-DC 56 EH DP BP
CADT-DC 56 GH DP BP
CADT-DC 56 AV DP BP
CADT-DC 56 CV DP BP
CADT-DC 56 EV DP BP
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 863
3
863
6.11.2008 10:42:17
Větrací jednotka s rekuperací tepla
CADB-D/DI/DC 05
59 %
maximální
účinnost
rekuperace
Skříň
Ventilátory
Jednotka obsahuje dva radiální čtyřotáčkové oboustranně sací ventilátory s dopředu
zahnutými lopatkami.
Motory
jednofázové 230 V s termopojistkami,
krytí IP20, izolace třídy F.
Ohřívače
Jednotka ve verzi DI je vybavena elektrickým (230V), ve verzi DC vodním ohřívačem,
který slouží pro dohřev vzduchu předehřátého
v rekuperačním výměníku.
Rekuperace
Křížový deskový výměník je z hliníku s účinností nad 50%. Výměník je přístupný po otevření
revizního víka. Pro letní provoz lze objednat jednotku ve verzi s obtokem.
Filtry
Dva deskové filtry G4 s účinností 86 %
jsou po obou stranách opatřeny odběry pro
měření tlakového rozdílu.
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
Příslušenství VZT
Montáž
Podle zvoleného provedení se montuje
buť svisle na podlahu nebo vodorovně pod
strop. Obvodové panely s hrdly a slepé panely
jsou demontovatelné a vzájemně zaměnitelné,
což dovoluje vytvořit požadovanou kombinaci při montáži na stavbě. Jednotka musí být
namontována tak, aby byl zajištěn dostatek
prostoru pro vysunutí výměníku, výměnu filtrů,
připojení odvodu kondenzátu na odpad se sifonovým pachovým uzávěrem a pro provádění
periodických revizí elektroinstalace.
Příslušenství EL
• RSADA – typ konzultujte (kap. 9)
• COM 4 – přepínač otáček (kap. 8.1)
• REG, Unireg 24 TF – regulátory pro
ohřívače (kap. 8.3)
• RSmini – malý řídící systém (kap. 9)
• DT 3 – doběhový spínač (kap. 8.2)
• SQA – čidlo kvality vzduchu (kap. 8.2)
• HYG – prostorový hygrostat (kap. 8.2)
• RTR – prostorový termostat (kap. 8.2)
• DTS – tlakový snímač (kap. 8.2)
Informace
Jednotka pro větrání komerčních prostor. Výkonná a variabilní jednotka. Velký
počet montážních variant umožňuje přizpůsobení jednotky požadavkům stavby, základní
varianty se dají ještě upravit záměnou jednotlivých panelů přímo na stavbě.Typ DI má
zabudovaný elektrický ohřívač, typ DC vodní
ohřívač. Typ BP obsahuje obtok výměníku.
Typ V je určen k montáži na podlahu ve vertikální poloze, typ H pod strop v horizontální
poloze. Dodáváme též regulační prvky, externí
ohřívače a filtry. Jednotka je určena pro trvalý
provoz.
Hluk
Upozornění
úplný seznam variant a typový klíč pro
objednání je uveden na začátku oddílu.
otáčky příkon vent.
[W]
[min-1]
3000
3000
3000
3000
3000
3000
• AFR – náhradní filtr
• Sonoflex, Termoflex – pružné hadice
a tvarovky (kap. 7.3)
• MAA, MTS – tlumiče hluku (kap. 7.1)
• RSK – zpětná klapka (kap. 7.1)
• Talířové ventily (kap. 7.2)
• PER, PRG – vnější žaluzie (kap. 7.1)
Regulace
Otáčky ventilátorů se přepínají ve čtyřech stupních, např. ručním ovladačem COM
4. U jednotek se zabudovanými ohřívači je
třeba výkon ohřívače regulovat pomocí externích regulátorů, např. REG a UNIREG.
U jednotek s obtokem je dále třeba přepínat
servo a u všech provedení zajistit protimrazovou ochranu. Filtry jsou opatřeny odběry pro
měření tlakového rozdílu, které lze využít pro
signalizaci zanesení. Alternativně lze s výhodou využít nabídku hotových regulačních setů
RSADA. Regulace není součástí dodávky jednotky.
Varianty
CADB-D 05
CADB-D 05 DP
CADB-DC 05
CADB-DC 05 DP
CADB-DI 05 MONO
CADB-DI 05 DP MONO
konzultace
a návrh jednotky
tel. 724 071 506
Každý ventilátor má vlastní svorkovnici
IP 55 umístěnou vně na bočním panelu vedle
hrdla. U jednotek s vestavěným elektrickým
ohřívačem, je na skříni další svorkovnice pro
ohřívač. U jednotek s obtokem se navíc zapojuje servopohon 230 V obtokové klapky.
Akustický tlak je uveden v tabulce.
Typ
K
Elektrické připojení
je tvořena hliníkovými profily a pláštěm
z pozinkovaného ocelového plechu s plastovou ochrannou vrstvou. U varianty DP je plášť
dvojitý. Tepelná a zvuková izolace 10 mm.
Hrdla opatřena gumovým těsněním, umístění vývodu kondenzátu se liší dle provedení.
Varianty pro vertikální (V) nebo horizontální
(H) montáž, s vestavěným ohřívačem elektrickým (DI), vodním (DC) nebo bez ohřívače (D)
a s obtokem (BP) či bez.
3
K
2x 0,150
2x 0,150
2x 0,150
2x 0,150
2x 0,150
2x 0,150
proud
[A]
2x 0,66
2x 0,66
2x 0,66
2x 0,66
2x 0,66
2x 0,66
průtok výkon ohř.
[m3/h]
[kW]
450
450
450
450
450
450
–
–
2,62
2,62
2
2
Za určitých klimatických podmínek může
docházet k zamrzání kondenzátu v deskovém
výměníku. Podrobnosti a řešení viz obecné
pokyny na začátku této kapitoly.
napětí
[V]
proud
[A]
hluk *
[dB(A)]
bez ohřívače
bez ohřívače
vodní ohřívač
vodní ohřívač
230
230
–
–
–
–
8,5
8,5
36
36
36
36
36
36
hluk ** hmotnost
[dB(A)]
[kg]
53
53
53
53
53
53
25
33
34
43
32
41
akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m – * do okolí, ** do potrubí
864
katalog_03_helvetica.indd 864
www.elektrodesign.cz
[email protected]
6.11.2008 10:42:17
Větrací jednotka s rekuperací tepla
CADB-D/DI/DC 05
Vertikální bez ohřívače
Horizontální bez ohřívače
CADB-D V
S
F
S
L
P
F
CADB-D H
R
H
H
R
3
Vertikální s ohřívačem
Typ
CADB 05
CADB-DI V, CADB-DC V
Horizontální s ohřívačem
CADB-DI H, CADB-DC H
Ø
L
H
P
R
F
S
A
B
C
D
E
200
700
310
600
920
600
320
150
280
165
145
50
Rozměry obtoku
CADB-D/DI 05 HBP/VBP
A
B
C
550
100
180
Akust. tlak v 1,5m
V1
V2
V3
V4
Do okolí dB(A)
19
25
30
36
Do potrubí dB(A)
33
41
47
53
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 865
865
6.11.2008 10:42:19
Větrací jednotka s rekuperací tepla
CADB-D/DI/DC 08
63 %
maximální
účinnost
rekuperace
Skříň
Ventilátory
Jednotka obsahuje dva radiální čtyřotáčkové oboustranně sací ventilátory s dopředu
zahnutými lopatkami.
Motory
jednofázové 230 V s termopojistkami,
krytí IP20, izolace třídy F.
Ohřívače
Jednotka ve verzi DI je vybavena elektrickým (230V), ve verzi DC vodním ohřívačem,
který slouží pro dohřev vzduchu předehřátého
v rekuperačním výměníku.
Rekuperace
Křížový deskový výměník je z hliníku s účinností nad 50%. Výměník je přístupný po otevření
revizního víka. Pro letní provoz lze objednat jednotku ve verzi s obtokem.
Filtry
Dva deskové filtry G4 s účinností 86 %
jsou po obou stranách opatřeny odběry pro
měření tlakového rozdílu.
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
Příslušenství VZT
Montáž
Podle zvoleného provedení se montuje
buť svisle na podlahu nebo vodorovně pod
strop. Obvodové panely s hrdly a slepé panely
jsou demontovatelné a vzájemně zaměnitelné,
což dovoluje vytvořit požadovanou kombinaci při montáži na stavbě. Jednotka musí být
namontována tak, aby byl zajištěn dostatek
prostoru pro vysunutí výměníku, výměnu filtrů,
připojení odvodu kondenzátu na odpad se sifonovým pachovým uzávěrem a pro provádění
periodických revizí elektroinstalace.
Hluk
úplný seznam variant a typový klíč pro
objednání je uveden na začátku oddílu.
otáčky příkon vent.
[W]
[min-1]
3000
3000
3000
3000
3000
3000
• AFR – náhradní filtr
• Sonoflex, Termoflex – pružné hadice
a tvarovky (kap. 7.3)
• MAA, MTS – tlumiče hluku (kap. 7.1)
• RSK – zpětná klapka (kap. 7.1)
• Talířové ventily (kap. 7.2)
• PER, PRG – vnější žaluzie (kap. 7.1)
Regulace
Otáčky ventilátorů se přepínají ve čtyřech stupních, např. ručním ovladačem COM
4. U jednotek se zabudovanými ohřívači je
třeba výkon ohřívače regulovat pomocí externích regulátorů, např. REG a UNIREG.
U jednotek s obtokem je dále třeba přepínat
servo a u všech provedení zajistit protimrazovou ochranu. Filtry jsou opatřeny odběry pro
měření tlakového rozdílu, které lze využít pro
signalizaci zanesení. Alternativně lze s výhodou využít nabídku hotových regulačních setů
RSADA. Regulace není součástí dodávky jednotky.
Varianty
CADB-D 08
CADB-D 08 DP
CADB-DC 08
CADB-DC 08 DP
CADB-DI 08 MONO
CADB-DI 08 DP MONO
konzultace
a návrh jednotky
tel. 724 071 506
Každý ventilátor má vlastní svorkovnici
IP 55 umístěnou vně na bočním panelu vedle
hrdla. U jednotek s vestavěným elektrickým
ohřívačem, je na skříni další svorkovnice pro
ohřívač. U jednotek s obtokem se navíc zapojuje servopohon 230 V obtokové klapky.
Akustický tlak je uveden v tabulce.
Typ
K
Elektrické připojení
je tvořena hliníkovými profily a pláštěm
z pozinkovaného ocelového plechu s plastovou ochrannou vrstvou. U varianty DP je plášť
dvojitý. Tepelná a zvuková izolace 10 mm.
Hrdla opatřena gumovým těsněním, umístění vývodu kondenzátu se liší dle provedení.
Varianty pro vertikální (V) nebo horizontální
(H) montáž, s vestavěným ohřívačem elektrickým (DI), vodním (DC) nebo bez ohřívače (D)
a s obtokem (BP) či bez.
3
K
2 x 0,355
2 x 0,355
2 x 0,355
2 x 0,355
2 x 0,355
2 x 0,355
proud
[A]
2 x 1,65
2 x 1,65
2 x 1,65
2 x 1,65
2 x 1,65
2 x 1,65
průtok výkon ohř.
[m3/h]
[kW]
800
800
800
800
800
800
–
–
3,67
3,67
4
4
Příslušenství EL
• RSADA – typ konzultujte (kap. 9)
• COM 4 – přepínač otáček (kap. 8.1)
• REG, Unireg 24 TF – regulátory pro
ohřívače (kap. 8.3)
• RSmini – malý řídící systém (kap. 9)
• DT 3 – doběhový spínač (kap. 8.2)
• SQA – čidlo kvality vzduchu (kap. 8.2)
• HYG – prostorový hygrostat (kap. 8.2)
• RTR – prostorový termostat (kap. 8.2)
• DTS – tlakový snímač (kap. 8.2)
Informace
Jednotka pro větrání komerčních prostor. Výkonná a variabilní jednotka. Velký počet montážních variant umožňuje přizpůsobení
jednotky požadavkům stavby, základní varianty se dají ještě upravit záměnou jednotlivých
panelů přímo na stavbě.Typ DI má zabudovaný elektrický ohřívač, typ DC vodní ohřívač.
Typ BP obsahuje obtok výměníku. Typ V je určen k montáži na podlahu ve vertikální poloze,
typ H pod strop v horizontální poloze. Dodáváme též regulační prvky, externí ohřívače a filtry.
Jednotka je určena pro trvalý provoz.
Upozornění
Za určitých klimatických podmínek může
docházet k zamrzání kondenzátu v deskovém
výměníku. Podrobnosti a řešení viz obecné
pokyny na začátku této kapitoly.
napětí
[V]
proud
[A]
hluk *
[dB(A)]
bez ohřívače
bez ohřívače
vodní ohřívač
vodní ohřívač
230
230
–
–
–
–
17,5
17,5
43
43
43
43
43
43
hluk ** hmotnost
[dB(A)]
[kg]
59
59
59
59
59
59
39
52
48
63
46
61
akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m – * do okolí, ** do potrubí
866
katalog_03_helvetica.indd 866
www.elektrodesign.cz
[email protected]
6.11.2008 10:42:19
Větrací jednotka s rekuperací tepla
CADB-D/DI/DC 08
Vertikální bez ohřívače
CADB-D V
S
CADB-D H
F
S
L
P
F
Horizontální bez ohřívače
R
H
H
R
3
Vertikální s ohřívačem
Typ
CADB 08
Horizontální s ohřívačem
CADB-DI V, CADB-DC V
CADB-DI H, CADB-DC H
Ø
L
H
P
R
F
S
A
B
C
D
E
250
900
330
800
1220
800
420
210
380
168
162
50
Rozměry obtoku
CADB-D/DI 08 HBP/VBP
A
B
C
800
150
200
Akust. tlak v 1,5m
V1
V2
V3
V4
Do okolí dB(A)
30
36
39
43
Do potrubí dB(A)
45
52
57
59
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 867
867
6.11.2008 10:42:21
Větrací jednotka s rekuperací tepla
CADB-D/DI/DC 18
63 %
maximální
účinnost
rekuperace
Skříň
Ventilátory
Jednotka obsahuje dva radiální čtyřotáčkové oboustranně sací ventilátory s dopředu
zahnutými lopatkami.
Motory
jednofázové 230 V s termopojistkami,
krytí IP20, izolace třídy F.
Ohřívače
Jednotka ve verzi DI je vybavena elektrickým (230V), ve verzi DC vodním ohřívačem,
který slouží pro dohřev vzduchu předehřátého
v rekuperačním výměníku.
Rekuperace
Filtry
Dva deskové filtry G4 s účinností 86 %
jsou po obou stranách opatřeny odběry pro
měření tlakového rozdílu.
Montáž
Podle zvoleného provedení se montuje
buď svisle na podlahu nebo vodorovně pod
strop. Obvodové panely s hrdly a slepé panely
jsou demontovatelné a vzájemně zaměnitelné,
což dovoluje vytvořit požadovanou kombinaci při montáži na stavbě. Jednotka musí být
namontována tak, aby byl zajištěn dostatek
prostoru pro vysunutí výměníku, výměnu filtrů,
připojení odvodu kondenzátu na odpad se sifonovým pachovým uzávěrem a pro provádění
periodických revizí elektroinstalace.
Hluk
Akustický tlak je uveden v tabulce.
Varianty
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
Každý ventilátor má vlastní svorkovnici
IP 55 umístěnou vně na bočním panelu vedle
hrdla. U jednotek s vestavěným elektrickým
ohřívačem, je na skříni další svorkovnice pro
ohřívač. U jednotek s obtokem se navíc zapojuje servopohon 230 V obtokové klapky.
otáčky příkon vent.
[W]
[min-1]
1500
1500
1500
1500
1500
1500
• RSADA – typ konzultujte (kap. 9)
• COM 3 – přepínač otáček (kap. 8.1)
• REG, Unireg 24 TF – regulátory pro
ohřívače (kap. 8.3)
• RSmini – malý řídící systém (kap. 9)
• DT 3 – doběhový spínač (kap. 8.2)
• SQA – čidlo kvality vzduchu (kap. 8.2)
• HYG – prostorový hygrostat (kap. 8.2)
• RTR – prostorový termostat (kap. 8.2)
• DTS – tlakový snímač (kap. 8.2)
Informace
Jednotka pro větrání komerčních prostor. Výkonná a variabilní jednotka. Velký počet montážních variant umožňuje přizpůsobení
jednotky požadavkům stavby, základní varianty se dají ještě upravit záměnou jednotlivých
panelů přímo na stavbě.Typ DI má zabudovaný elektrický ohřívač, typ DC vodní ohřívač.
Typ BP obsahuje obtok výměníku. Typ V je určen k montáži na podlahu ve vertikální poloze,
typ H pod strop v horizontální poloze. Dodáváme též regulační prvky, externí ohřívače a filtry.
Jednotka je určena pro trvalý provoz.
Upozornění
Za určitých klimatických podmínek může
docházet k zamrzání kondenzátu v deskovém
výměníku. Podrobnosti a řešení viz obecné
pokyny na začátku této kapitoly.
úplný seznam variant a typový klíč pro
objednání je uveden na začátku oddílu.
Elektrické připojení
CADB-D 18
CADB-D 18 DP
CADB-DC 18
CADB-DC 18 DP
CADB-DI 18 MONO
CADB-DI 18 DP MONO
konzultace
a návrh jednotky
tel. 724 071 506
Příslušenství EL
Otáčky ventilátorů se přepínají ve třech
stupních, např. ručním ovladačem COM 3.
U jednotek se zabudovanými ohřívači je
třeba výkon ohřívače regulovat pomocí externích regulátorů, např. REG a UNIREG.
U jednotek s obtokem je dále třeba přepínat
servo a u všech provedení zajistit protimrazovou ochranu. Filtry jsou opatřeny odběry pro
měření tlakového rozdílu, které lze využít pro
signalizaci zanesení. Alternativně lze s výhodou využít nabídku hotových regulačních setů
RSADA. Regulace není součástí dodávky jednotky.
Křížový deskový výměník je z hliníku s účinností nad 50%. Výměník je přístupný po otevření
revizního víka. Pro letní provoz lze objednat jednotku ve verzi s obtokem.
Typ
K
Regulace
je tvořena hliníkovými profily a pláštěm
z pozinkovaného ocelového plechu s plastovou ochrannou vrstvou. U varianty DP je plášť
dvojitý. Tepelná a zvuková izolace 10 mm.
Hrdla opatřena gumovým těsněním, umístění vývodu kondenzátu se liší dle provedení.
Varianty pro vertikální (V) nebo horizontální
(H) montáž, s vestavěným ohřívačem elektrickým (DI), vodním (DC) nebo bez ohřívače (D)
a s obtokem (BP) či bez.
3
K
2 x 0,373
2 x 0,373
2 x 0,373
2 x 0,373
2 x 0,373
2 x 0,373
Příslušenství VZT
• AFR – náhradní filtr
• Sonoflex, Termoflex – pružné hadice
a tvarovky (kap. 7.3)
• MAA, MTS – tlumiče hluku (kap. 7.1)
• RSK – zpětná klapka (kap. 7.1)
• Talířové ventily (kap. 7.2)
• PER, PRG – vnější žaluzie (kap. 7.1)
proud
[A]
2 x 4,68
2 x 4,68
2 x 4,68
2 x 4,68
2 x 4,68
2 x 4,68
průtok výkon ohř.
[m3/h]
[kW]
1900
1900
1900
1900
1900
1900
10,67
10,67
6
6
napětí
[V]
bez ohřívače
bez ohřívače
vodní ohřívač
vodní ohřívač
230
230
proud
[A]
hluk *
[dB(A)]
26
26
48
48
48
48
48
48
hluk ** hmotnost
[dB(A)]
[kg]
61
61
61
61
61
61
85
109
102
129
97
126
akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m – * do okolí, ** do potrubí
868
katalog_03_helvetica.indd 868
www.elektrodesign.cz
[email protected]
6.11.2008 10:42:22
Větrací jednotka s rekuperací tepla
CADB-D/DI/DC 18
Vertikální bez ohřívače
CADB-D V
S
CADB-D H
F
S
L
P
F
Horizontální bez ohřívače
R
H
H
R
3
Vertikální s ohřívačem
Typ
CADB 18
Horizontální s ohřívačem
CADB-DI V, CADB-DC V
CADB-DI H, CADB-DC H
Ø
L
H
P
R
F
S
A
B
C
D
E
315
1100
500
1000
1520
1000
520
260
480
298,5
201,5
50
Rozměry obtoku
CADB-D/DI 08 HBP/VBP
A
B
C
800
150
200
Akust.tlak v 1,5m
V1
V2
V3
V4
Do okolí dB(A)
46
48
48
–
Do potrubí dB(A)
57
59
61
–
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 869
869
6.11.2008 10:42:23
Větrací jednotka s rekuperací tepla
CADB-D/DI/DC 30
70 %
maximální
účinnost
rekuperace
Skříň
Ventilátory
Jednotka obsahuje dva radiální čtyřotáčkové oboustranně sací ventilátory s dopředu
zahnutými lopatkami.
Motory
jednofázové 230 V s termopojistkami,
krytí IP20, izolace třídy F.
Ohřívače
Jednotka ve verzi DI je vybavena elektrickým (400V), ve verzi DC vodním ohřívačem,
který slouží pro dohřev vzduchu předehřátého
v rekuperačním výměníku.
Rekuperace
Filtry
Dva deskové filtry G4 s účinností 86 %
jsou po obou stranách opatřeny odběry pro
měření tlakového rozdílu.
Montáž
Podle zvoleného provedení se montuje
buď svisle na podlahu nebo vodorovně pod
strop. Obvodové panely s hrdly a slepé panely
jsou demontovatelné a vzájemně zaměnitelné,
což dovoluje vytvořit požadovanou kombinaci při montáži na stavbě. Jednotka musí být
namontována tak, aby byl zajištěn dostatek
prostoru pro vysunutí výměníku, výměnu filtrů,
připojení odvodu kondenzátu na odpad se sifonovým pachovým uzávěrem a pro provádění
periodických revizí elektroinstalace.
Hluk
Akustický tlak je uveden v tabulce.
Varianty
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
Každý ventilátor má vlastní svorkovnici
IP 55 umístěnou vně na bočním panelu vedle
hrdla. U jednotek s vestavěným elektrickým
ohřívačem, je na skříni další svorkovnice pro
ohřívač. U jednotek s obtokem se navíc zapojuje servopohon 230 V obtokové klapky.
otáčky příkon vent.
[W]
[min-1]
1500
1500
1500
1500
1500
1500
• RSADA – typ konzultujte (kap. 9)
• COM 3 – přepínač otáček (kap. 8.1)
• REG, Unireg 24 TF – regulátory pro
ohřívače (kap. 8.3)
• RSmini – malý řídící systém (kap. 9)
• DT 3 – doběhový spínač (kap. 8.2)
• SQA – čidlo kvality vzduchu (kap. 8.2)
• HYG – prostorový hygrostat (kap. 8.2)
• RTR – prostorový termostat (kap. 8.2)
• DTS – tlakový snímač (kap. 8.2)
Informace
Jednotka pro větrání komerčních prostor. Výkonná a variabilní jednotka. Velký počet montážních variant umožňuje přizpůsobení
jednotky požadavkům stavby, základní varianty se dají ještě upravit záměnou jednotlivých
panelů přímo na stavbě.Typ DI má zabudovaný elektrický ohřívač, typ DC vodní ohřívač.
Typ BP obsahuje obtok výměníku. Typ V je určen k montáži na podlahu ve vertikální poloze,
typ H pod strop v horizontální poloze. Dodáváme též regulační prvky, externí ohřívače a filtry.
Jednotka je určena pro trvalý provoz.
Upozornění
Za určitých klimatických podmínek může
docházet k zamrzání kondenzátu v deskovém
výměníku. Podrobnosti a řešení viz obecné
pokyny na začátku této kapitoly.
úplný seznam variant a typový klíč pro
objednání je uveden na začátku oddílu.
Elektrické připojení
CADB-D 30
CADB-D 30 DP
CADB-DC 30
CADB-DC 30 DP
CADB-DI 30 TRI
CADB-DI 30 DP TRI
konzultace
a návrh jednotky
tel. 724 071 506
Příslušenství ELT
Otáčky ventilátorů se přepínají ve třech
stupních, např. ručním ovladačem COM 3.
U jednotek se zabudovanými ohřívači je
třeba výkon ohřívače regulovat pomocí externích regulátorů, např. REG a UNIREG.
U jednotek s obtokem je dále třeba přepínat
servo a u všech provedení zajistit protimrazovou ochranu. Filtry jsou opatřeny odběry
pro měření tlakového rozdílu, které lze využít
pro signalizaci zanesení. Alternativně lze s výhodou využít nabídku hotových regulačních
setů RSADA. Regulace není součástí dodávky
jednotky.
Křížový deskový výměník je z hliníku s účinností nad 50%. Výměník je přístupný po otevření
revizního víka. Pro letní provoz lze objednat jednotku ve verzi s obtokem.
Typ
K
Regulace
je tvořena hliníkovými profily a pláštěm
z pozinkovaného ocelového plechu s plastovou ochrannou vrstvou. U varianty DP je plášť
dvojitý. Tepelná a zvuková izolace 10 mm.
Hrdla opatřena gumovým těsněním, umístění vývodu kondenzátu se liší dle provedení.
Varianty pro vertikální (V) nebo horizontální
(H) montáž, s vestavěným ohřívačem elektrickým (DI), vodním (DC) nebo bez ohřívače (D)
a s obtokem (BP) či bez.
3
K
2 x 0,550
2 x 0,550
2 x 0,550
2 x 0,550
2 x 0,550
2 x 0,550
Příslušenství VZT
• AFR – náhradní filtr
• Sonoflex, Termoflex – pružné hadice
a tvarovky (kap. 7.3)
• MAA, MTS – tlumiče hluku (kap. 7.1)
• RSK – zpětná klapka (kap. 7.1)
• Talířové ventily (kap. 7.2)
• PER, PRG – vnější žaluzie (kap. 7.1)
proud
[A]
2 x 6,30
2 x 6,30
2 x 6,30
2 x 6,30
2 x 6,30
2 x 6,30
průtok výkon ohř.
[m3/h]
[kW]
3000
3000
3000
3000
3000
3000
14,29
14,29
8
8
napětí
[V]
bez ohřívače
bez ohřívače
vodní ohřívač
vodní ohřívač
400
400
proud
[A]
hluk *
[dB(A)]
12,17
12,17
52
52
52
52
52
52
hluk ** hmotnost
[dB(A)]
[kg]
63
63
63
63
63
63
108
134
116
156
108
151
akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m – * do okolí, ** do potrubí
870
katalog_03_helvetica.indd 870
www.elektrodesign.cz
[email protected]
6.11.2008 10:42:24
Větrací jednotka s rekuperací tepla
CADB-D/DI/DC 30
Vertikální bez ohřívače
CADB-D V
S
CADB-D H
F
S
L
P
F
Horizontální bez ohřívače
R
H
H
R
3
Vertikální s ohřívačem
Typ
CADB 30
CADB-DI V, CADB-DC V
Horizontální s ohřívačem
CADB-DI H, CADB-DC H
Ø
L
H
P
R
F
S
A
B
C
D
E
355
1350
600
1250
1895
1250
645
322,5
605
345
255
50
Rozměry obtoku
CADB-D/DI 30 HBP/VBP
A
B
C
1250
250
360
Akust.tlak v 1,5m
V1
V2
V3
V4
Do okolí dB(A)
49
50
52
–
Do potrubí dB(A)
59
61
63
–
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 871
871
6.11.2008 10:42:25
Větrací jednotka s rekuperací tepla
CADT-D/DI/DC 45
76 %
maximální
účinnost
rekuperace
Skříň
Ventilátory
Jednotka obsahuje dva radiální čtyřotáčkové oboustranně sací ventilátory s dopředu
zahnutými lopatkami.
Motory
třífázové 400 V, krytí IP55, izolace třídy F.
Ohřívače
Jednotka ve verzi DI je vybavena elektrickým (400V), ve verzi DC vodním ohřívačem,
který slouží pro dohřev vzduchu předehřátého
v rekuperačním výměníku.
Křížový deskový výměník je z hliníku s účinností nad 50%. Výměník je přístupný po otevření
revizního víka. Pro letní provoz lze objednat jednotku ve verzi s obtokem.
Filtry
Montáž
Podle zvoleného provedení se montuje
buď svisle na podlahu nebo vodorovně pod
strop. Obvodové panely s hrdly a slepé panely
jsou demontovatelné a vzájemně zaměnitelné,
což dovoluje vytvořit požadovanou kombinaci při montáži na stavbě. Jednotka musí být
namontována tak, aby byl zajištěn dostatek
prostoru pro vysunutí výměníku, výměnu filtrů,
připojení odvodu kondenzátu na odpad se sifonovým pachovým uzávěrem a pro provádění
periodických revizí elektroinstalace.
Hluk
Akustický tlak je uveden v tabulce.
Varianty
úplný seznam variant a typový klíč pro
objednání je uveden na začátku oddílu.
Dva deskové filtry G4 s účinností 86 %
jsou po obou stranách opatřeny odběry pro
měření tlakového rozdílu.
Elektrické připojení
Každý ventilátor má vlastní svorkovnici
IP 55 umístěnou vně na bočním panelu vedle
hrdla. U jednotek s vestavěným elektrickým
ohřívačem, je na skříni další svorkovnice pro
ohřívač. U jednotek s obtokem se navíc zapojuje servopohon 230 V obtokové klapky.
CADT-D 45
CADT-D 45 DP
CADT-DC 45
CADT-DC 45 DP
CADT-DI 45 TRI
CADT-DI 45 DP TRI
konzultace
a návrh jednotky
tel. 724 071 506
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
otáčky příkon vent.
[W]
[min-1]
1500
1500
1500
1500
1500
1500
Příslušenství EL
Otáčky ventilátorů se mohou regulovat
změnou napětí. U jednotek se zabudovanými
ohřívači je třeba výkon ohřívače regulovat pomocí externích regulátorů RSmini. U jednotek
s obtokem je dále třeba přepínat servo a u všech
provedení zajistit protimrazovou ochranu. Filtry
jsou opatřeny odběry pro měření tlakového
rozdílu, které lze využít pro signalizaci zanesení. Alternativně lze s výhodou využít nabídku
hotových regulačních setů RSADA. Regulace
není součástí dodávky jednotky.
Rekuperace
Typ
K
Regulace
je tvořena hliníkovými profily a pláštěm
z pozinkovaného ocelového plechu s plastovou ochrannou vrstvou. U varianty DP je plášť
dvojitý. Tepelná a zvuková izolace 10 mm.
Hrdla opatřena gumovým těsněním, umístění vývodu kondenzátu se liší dle provedení.
Varianty pro vertikální (V) nebo horizontální
(H) montáž, s vestavěným ohřívačem elektrickým (DI), vodním (DC) nebo bez ohřívače (D)
a s obtokem (BP) či bez.
3
K
2 x 0,750
2 x 0,750
2 x 750
2 x 750
2 x 0,750
2 x 0,750
• RSADA – typ konzultujte (kap. 9)
• RDV 10 – regulátor otáček do 10 A
(kap. 8.1)
• RSmini – malý řídící systém (kap. 9)
• DT 3 – doběhový spínač (kap. 8.2)
• SQA – čidlo kvality vzduchu (kap. 8.2)
• HYG – prostorový hygrostat (kap. 8.2)
• RTR – prostorový termostat (kap. 8.2)
• DTS – tlakový snímač (kap. 8.2)
Informace
Jednotka pro větrání komerčních prostor. Výkonná a variabilní jednotka. Velký počet montážních variant umožňuje přizpůsobení
jednotky požadavkům stavby, základní varianty se dají ještě upravit záměnou jednotlivých
panelů přímo na stavbě.Typ DI má zabudovaný elektrický ohřívač, typ DC vodní ohřívač.
Typ BP obsahuje obtok výměníku. Typ V je určen k montáži na podlahu ve vertikální poloze,
typ H pod strop v horizontální poloze. Dodáváme též regulační prvky, externí ohřívače a filtry.
Jednotka je určena pro trvalý provoz.
Upozornění
Za určitých klimatických podmínek může
docházet k zamrzání kondenzátu v deskovém
výměníku. Podrobnosti a řešení viz obecné
pokyny na začátku této kapitoly.
Příslušenství VZT
• AFR – náhradní filtr
• Sonoflex, Termoflex – pružné hadice
a tvarovky (kap. 7.3)
• MAA, MTS – tlumiče hluku (kap. 7.1)
• RSK – zpětná klapka (kap. 7.1)
• Talířové ventily (kap. 7.2)
• PER, PRG – vnější žaluzie (kap. 7.1)
proud
[A]
2 x 3,1
2 x 3,1
2 x 3,1
2 x 3,1
2 x 3,1
2 x 3,1
průtok výkon ohř.
[m3/h]
[kW]
4500
4500
4500
4500
4500
4500
30
30
12
12
napětí
[V]
bez ohřívače
bez ohřívače
vodní ohřívač
vodní ohřívač
400
400
proud
[A]
hluk *
[dB(A)]
31,6
31,6
46
46
46
46
46
46
hluk ** hmotnost
[dB(A)]
[kg]
56
56
56
56
56
56
160
220
195
275
188
268
akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m – * do okolí, ** do potrubí
872
katalog_03_helvetica.indd 872
www.elektrodesign.cz
[email protected]
6.11.2008 10:42:26
Větrací jednotka s rekuperací tepla
CADT-D/DI/DC 45
Vertikální bez ohřívače
CADT-D V
S
CADT-D H
F
S
L
P
F
Horizontální bez ohřívače
R
H
H
R
3
Vertikální s ohřívačem
Typ
CADT 45
Horizontální s ohřívačem
CADT-DI V, CADT-DC V
CADT-DI H, CADT-DC H
Ø
L
H
P
R
F
S
A
B
C
D
E
450
1300
820
1200
1550
1300
250
300
600
365
455
50
Akust.tlak v 1,5m
V max.
Do okolí dB(A)
46
Do potrubí dB(A)
56
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 873
873
6.11.2008 10:42:28
Větrací jednotka s rekuperací tepla
CADT-D/DI/DC 56
77 %
maximální
účinnost
rekuperace
Skříň
Ventilátory
Jednotka obsahuje dva radiální čtyřotáčkové oboustranně sací ventilátory s dopředu
zahnutými lopatkami.
Motory
třífázové 400 V, krytí IP20, izolace třídy F.
Ohřívače
Jednotka ve verzi DI je vybavena elektrickým (400V), ve verzi DC vodním ohřívačem,
který slouží pro dohřev vzduchu předehřátého
v rekuperačním výměníku.
Křížový deskový výměník je z hliníku s účinností nad 50%. Výměník je přístupný po otevření
revizního víka. Pro letní provoz lze objednat jednotku ve verzi s obtokem.
Filtry
Montáž
Podle zvoleného provedení se montuje
buď svisle na podlahu nebo vodorovně pod
strop. Obvodové panely s hrdly a slepé panely
jsou demontovatelné a vzájemně zaměnitelné,
což dovoluje vytvořit požadovanou kombinaci při montáži na stavbě. Jednotka musí být
namontována tak, aby byl zajištěn dostatek
prostoru pro vysunutí výměníku, výměnu filtrů,
připojení odvodu kondenzátu na odpad se sifonovým pachovým uzávěrem a pro provádění
periodických revizí elektroinstalace.
Hluk
Akustický tlak je uveden v tabulce.
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
RSADA – typ konzultujte (kap. 9)
RSmini – malý řídící systém (kap. 9)
DT 3 – doběhový spínač (kap. 8.2)
SQA – čidlo kvality vzduchu (kap. 8.2)
HYG – prostorový hygrostat (kap. 8.2)
RTR – prostorový termostat (kap. 8.2)
DTS – tlakový snímač (kap. 8.2)
Informace
Jednotka pro větrání komerčních prostor. Výkonná a variabilní jednotka. Velký počet montážních variant umožňuje přizpůsobení
jednotky požadavkům stavby, základní varianty se dají ještě upravit záměnou jednotlivých
panelů přímo na stavbě.Typ DI má zabudovaný elektrický ohřívač, typ DC vodní ohřívač.
Typ BP obsahuje obtok výměníku. Typ V je určen k montáži na podlahu ve vertikální poloze,
typ H pod strop v horizontální poloze. Dodáváme též regulační prvky, externí ohřívače a filtry.
Jednotka je určena pro trvalý provoz.
Upozornění
Za určitých klimatických podmínek může
docházet k zamrzání kondenzátu v deskovém
výměníku. Podrobnosti a řešení viz obecné
pokyny na začátku této kapitoly.
úplný seznam variant a typový klíč pro
objednání je uveden na začátku oddílu.
Elektrické připojení
Každý ventilátor má vlastní svorkovnici
IP 55 umístěnou vně na bočním panelu vedle
hrdla. U jednotek s vestavěným elektrickým
ohřívačem, je na skříni další svorkovnice pro
ohřívač. U jednotek s obtokem se navíc zapojuje servopohon 230 V obtokové klapky.
otáčky příkon vent.
[W]
[min-1]
1500
1500
1500
1500
1500
1500
•
•
•
•
•
•
•
Varianty
Dva deskové filtry G4 s účinností 86 %
jsou po obou stranách opatřeny odběry pro
měření tlakového rozdílu.
CADT-D 56
CADT-D 56 DP
CADT-DC 56
CADT-DC 56 DP
CADT-DI 56 TRI
CADT-DI 56 DP TRI
konzultace
a návrh jednotky
tel. 724 071 506
Příslušenství EL
Otáčky ventilátorů se mohou regulovat
změnou napětí. U jednotek se zabudovanými
ohřívači je třeba výkon ohřívače regulovat pomocí externích regulátorů RSmini. U jednotek
s obtokem je dále třeba přepínat servo a u všech
provedení zajistit protimrazovou ochranu. Filtry
jsou opatřeny odběry pro měření tlakového
rozdílu, které lze využít pro signalizaci zanesení. Alternativně lze s výhodou využít nabídku
hotových regulačních setů RSADA. Regulace
není součástí dodávky jednotky.
Rekuperace
Typ
K
Regulace
je tvořena hliníkovými profily a pláštěm
z pozinkovaného ocelového plechu s plastovou ochrannou vrstvou. U varianty DP je plášť
dvojitý. Tepelná a zvuková izolace 10 mm.
Hrdla opatřena gumovým těsněním, umístění vývodu kondenzátu se liší dle provedení.
Varianty pro vertikální (V) nebo horizontální
(H) montáž, s vestavěným ohřívačem elektrickým (DI), vodním (DC) nebo bez ohřívače (D)
a s obtokem (BP) či bez.
3
K
2 x 1,500
2 x 1,500
2 x 1500
2 x 1500
2 x 1,500
2 x 1,500
Příslušenství VZT
• AFR – náhradní filtr
• Sonoflex, Termoflex – pružné hadice
a tvarovky (kap. 7.3)
• MAA, MTS – tlumiče hluku (kap. 7.1)
• RSK – zpětná klapka (kap. 7.1)
• Talířové ventily (kap. 7.2)
• PER, PRG – vnější žaluzie (kap. 7.1)
proud
[A]
2 x 5,2
2 x 5,2
2 x 5,2
2 x 5,2
2 x 5,2
2 x 5,2
průtok výkon ohř.
[m3/h]
[kW]
5600
5600
5600
5600
5600
5600
34,5
34,5
12
12
napětí
[V]
bez ohřívače
bez ohřívače
vodní ohřívač
vodní ohřívač
400
400
proud
[A]
hluk *
[dB(A)]
31,6
31,6
54
54
54
54
54
54
hluk ** hmotnost
[dB(A)]
[kg]
64
64
64
64
64
64
175
235
215
295
208
288
akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m – * do okolí, ** do potrubí
874
katalog_03_helvetica.indd 874
www.elektrodesign.cz
[email protected]
6.11.2008 10:42:28
Větrací jednotka s rekuperací tepla
CADT-D/DI/DC 56
Vertikální bez ohřívače
CADT-D V
S
CADT-D H
F
S
L
P
F
Horizontální bez ohřívače
R
H
H
R
3
Vertikální s ohřívačem
Typ
CADT 56
CADT-DI V, CADT-DC V
Horizontální s ohřívačem
CADT-DI H, CADT-DC H
Ø
L
H
P
R
F
S
A
B
C
D
E
450
1300
820
1200
1550
1300
250
300
600
365
455
50
Akust.tlak v 1,5m
V max.
Do okolí dB(A)
54
Do potrubí dB(A)
64
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 875
875
6.11.2008 10:42:30
Větrací jednotka s rekuperací tepla
CADB/CADT – montážní varianty
CADB-D horizontální
CADB-D vertikální
Ventilátor
Vana kondenzátu
Ohřívač el.
Přívod
Ohřívač vodní
Odvod
Filtr
AH
AV
CADB-DI horizontální
CADB-DI vertikální
AH
DH
AV
EH
GH
EV
CADB-DC horizontální
CV
CADB-DC vertikální
3
AH
DH
AV
EH
GH
EV
CV
Pokyny: boční panely jednotlivých komor lze před montáží jednotky vzájemně zaměnit.
876
katalog_03_helvetica.indd 876
www.elektrodesign.cz
[email protected]
6.11.2008 10:42:30
Větrací jednotka s rekuperací tepla
CADB/CADT – schéma zapojení
Schéma zapojení elektrických motorů
Motor 1 f
Motor 3 f
Servopohon obtoku
Schéma zapojení elektrických ohřívačů
3
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 877
877
6.11.2008 10:42:33
Větrací jednotka s rekuperací tepla
CADB/CADT – parametry výměníků tepla
Účinnost rekuperačního výměníku
Účinnost
80,0 %
75,0 %
70,0 %
65,0 %
60,0 %
55,0 %
CADB 45
CADB 08
CADB 30
CADB 18
CADB 05
CADB 56
50,0 %
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Vzduchové
množství
(m3/h)
3
Hodnoty elektrických ohřívačů
Typ
CADB-DC 05
CADB-DC 08
CADB-DC 18
CADB-DC 30
CADT-DC 45
CADT-DC 56
vzduchový výkon
[m3/h]
příkon
[kW]
napětí
[V]
počet
fází
počet
sekcí
proud
[A]
500
800
1900
3000
4500
5600
2
4
6
8
12
12
230
230
230
400
400
400
1
1
1
3
3
3
1
2
2
2
2
2
8,5
17,5
26
12,17
31,6
31,6
výstupní
teplota
tu [˚C]
20
20
21
20
22
20
Hodnoty stanoveny pro teplotu čerstvého vzduchu na vstupu do jednotky te = 8 ˚C a nominální průtok vzduchu.
878
katalog_03_helvetica.indd 878
www.elektrodesign.cz
[email protected]
6.11.2008 10:42:37
Větrací jednotka s rekuperací tepla
CADB/CADT – parametry výměníků tepla
Hodnoty vodních ohřívačů
CADB-DC 05 – 500 m3/h
te [˚C]
ti [˚C]
tu [˚C]
Qw [l/h]
pw [kPa]
P [kW]
-10
5,6
21,5
240
1
2,72
-5
7,7
23,1
232
1
2,63
0
9,4
24,4
226
1
2,56
5
11,7
26,1
218
1
2,46
10
14,5
28,2
208
1
2,34
CADB-DC 08 – 800 m3/h
te [˚C]
ti [˚C]
tu [˚C]
Qw [l/h]
pw [kPa]
P [kW]
-10
6,6
20,6
330
4
3,72
-5
8,5
22,2
319
4
3,61
0
10
23
315
4
3,55
5
12,1
24,6
306
4
3,44
10
14,7
27
291
3
3,27
P [kW]
3
CADB-DC 18 – 1900 m /h
te [˚C]
ti [˚C]
tu [˚C]
Qw [l/h]
pw [kPa]
-10
5,9
22,1
977
43
11
-5
7,9
24,4
947
41
10,68
0
9,5
25,6
922
39
10,42
5
11,8
27,3
892
37
10,06
10
14,6
29,4
852
34
9,61
3
CADB-DC 30 – 3000 m /h
te [˚C]
ti [˚C]
tu [˚C]
Qw [l/h]
pw [kPa]
P [kW]
-10
6,2
20,5
1303
22
14,68
-5
8,1
22
1263
21
14,26
0
9,7
23,3
1235
20
13,92
5
12
25,1
1189
19
13,42
10
14,6
27,1
1138
17
12,85
3
CADT-DC 45 – 4500 m3/h
te [˚C]
ti [˚C]
tu [˚C]
Qw [l/h]
pw [kPa]
P [kW]
-10
6,6
27,1
2755
21
31,35
-5
8,5
28,5
2678
20
30,47
0
10,1
29,7
2612
19
29,72
5
12,1
30,9
2530
18
28,79
10
14,6
32,6
2427
17
27,62
3
CADT-DC 56 – 5600 m /h
te [˚C]
ti [˚C]
tu [˚C]
Qw [l/h]
pw [kPa]
P [kW]
-10
6,3
24,5
3148
27
35,82
-5
8,1
25,8
3064
26
34,86
0
9,8
27
2984
25
33,96
5
11,9
28,6
2886
23
32,84
10
14,4
30,4
2768
21
31,5
te – teplota čerstvého vzduchu na vstupu do jednotky
ti – teplota čerstvého vzduchu na výstupu rekuperačního výměníku
tu – teplota čerstvého vzduchu na výstupu ohřívače
teplotní spád topné vody 80/70˚C
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 879
879
6.11.2008 10:42:37
Rekuperační výměníky hliníkové
MRW-AL
MRW 150, 300, 450,600
Skříň
je z pozinkového plechu, opatřena kruhovými hrdly v protilehlých stěnách. MRW 280,
350, 500 a 750 je možné dodat s hrdly umístěnými i v bočích stěnách, viz. obrázek vpravo.
Stejné velikosti se dodávají též s obtokovou
klapkou BP. Odvodňovací šroub je volně přiložený a při instalaci se namontuje do komory
výtlaku odpadního vzduchu.
Rekuperace
Hliníkový křížový deskový výměník hermeticky vestavěný do skříně. Velikosti 280, 350, 500
a 750 se dodávají též s obtokovou klapkou.
Montáž
3
V libovolné poloze, ale tak aby bylo možné odvádět vzniklý kondenzát. Odvod kondenzátu se provede přiloženým dutým šroubem
DN 14 přes sifon do kanalizace. Výměník je
třeba pokud možno instalovat ve spádu 5 %
k odpadu.
vent. RM,
pro vent.
CAB, CVB,
MIXVENT
CVAB
Typ
MRW 280, 350, 500, 750
H
C
ØD
rozměry [mm] hmot- hmotnost nost*
E
E*
[kg]
[kg]
MRW-AL 150/125
350/125
Ø 125
150
70
125
185
–
15
–
MRW-AL 300/160
500/160
Ø 160
300
50
160
155
–
21
–
MRW-AL 450/200
800/200
Ø 200
450
35
200
105
–
26
–
MRW-AL 600/250
1000/250
Ø 250
600
15
250
45
–
34
–
MRW-AL 280/250
1300/250
Ø 250
280
130
250
295
410
48,5
59
MRW-AL 350/315
2000/315
Ø 315
350
100
315
225
340
50
65
MRW-AL 500/400
–
Ø 400
500
60
400
135
250
57
77
MRW-AL 750/500
–
Ø 500
750
20
500
55
130
81
106
* Údaje s hvězdičkou platí pro rekuperátory s vestavěnu klapkou obtoku (verze BP)
Varianty
• MRW-AL H/ØD – rekuperační výměník
hliníkový (kde H je výška výměníku
(pouze rozměry 150, 300, 450 a 600)
a ØD je rozměr hrdla, hodnoty viz.
rozměrová tabulka)
• MRW-AL H/ØD varianta x – rekuperační výměník hliníkový s hrdly
dle zadané varianty (kde H je výška
výměníku (pouze rozměry 280, 350,
500 a 750), ØD je rozměr hrdla a x je
číslo varianty, hodnoty viz. rozměrová
tabulka)
• MRW-AL H/ØD BP – rekuperační
výměník hliníkový s obtokem, kde H je
výška výměníku (pouze rozměry 280,
350, 500 a 750), ØD je rozměr hrdla,
hrdla pouze ve variantě 1, hodnoty viz.
rozměrová tabulka)
Pokyny
Předností rekuperačních výměníků MRWAL jsou nižší pořizovací náklady a nižší tlakové
ztráty. Nevýhodou může být nižší účinnost a nižší odolnost proti chemikáliím. U výměníků je
nutno zajistit protimrazovou ochranu.
880
katalog_03_helvetica.indd 880
varianty hrdel – pouze pro provedení MRW 280, 350, 500, 750
Informace
MRW-AL – rekuperační výměníky jsou
vhodné pro stavebnicové systémy EVKA
s ventilátory MIXVENT TD, RM, RK, CVB, CVT,
CVAB, CAB. Rekuperační výměníky tepla s Al
výměníkem systému „vzduch–vzduch“ v křížovém uspořádání jsou univerzálně použitelné pro centrální i decentrální systémy větrání
a technologického odsávání. Konstrukčně
jsou zejména vhodné pro sestavné systémy
do kruhového potrubí.
• nízká tlaková ztráta i při značném
provozním znečištění
• nízké pořizovací náklady
• vysoká korozní odolnost pro vlhká
prostředí bez agresivních látek
• snadná údržba
• nelze použít pro výbušné prostředí
a výpary rozpouštědel
• teplotní odolnost -25 až +80 ˚C
www.elektrodesign.cz
[email protected]
6.11.2008 10:42:37
Rekuperační výměníky hliníkové
MRW-AL
3
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 881
881
6.11.2008 10:42:38
Rekuperační výměníky plastové
MRW-hPS
MRW 280, 350, 500, 750
MRW 150, 300, 450,600
Skříň
je z pozinkového plechu, opatřena kruhovými hrdly v protilehlých stěnách. Odvodňovací
šroub je volně přiložený a při instalaci se namontuje do komory výtlaku odpadního vzduchu.
Rekuperace
Plastrový křížový deskový výměník hermeticky vestavěný do skříně. Dodávají se dva
typy v každé velikosti. Typ A s větší velikostí
kanálků má nižší účinnost a tlakovou ztrátu,
typ B naopak.
Montáž
V libovolné poloze, ale tak aby bylo možné
odvádět vzniklý kondenzát. Odvod kondenzátu
se provede přiloženým dutým šroubem DN 14
přes sifon do kanalizace. Výměník je třeba pokud možno instalovat ve spádu 5 % k odpadu.
pro vent.
MIXVENT
vent. RM,
CAB, CVB,
CVAB
H
C
ØD
E
MRW-hPS 150/125
350/125
Ø 125
150
70
125
185
14
MRW-hPS 300/160
500/160
Ø 160
300
50
160
155
21
MRW-hPS 450/200
800/200
Ø 200
450
35
200
105
29
MRW-hPS 600/250
1000/250
Ø 250
600
15
250
45
36
MRW-hPS 280/250
1300/250
Ø 250
280
130
250
295
24
MRW-hPS 350/315
2000/315
Ø 315
350
100
315
225
28
MRW-hPS 500/400
–
Ø 400
500
60
400
135
36
MRW-hPS 750/500
–
Ø 500
750
20
500
55
49
Typ
rozměry [mm]
hmotnost
[kg]
Varianty
3
• MRW-hPS H/ØD A – rekuperační
výměník plastový typu A (kde H je
výška výměníku a ØD je rozměr hrdla,
hodnoty viz. rozměrová tabulka)
• MRW-hPS H/ØD B – rekuperační
výměník plastový typu B (kde H je
výška výměníku a ØD je rozměr hrdla,
hodnoty viz. rozměrová tabulka)
Pokyny
Předností rekuperačních výměníků MRW-hPS je vyšší účinnost a odolnost proti některým chemikáliím. Nyvýhodou mohou být
vyšší pořizovací náklady.
Informace
MRW-hPS – rekuperační výměníky jsou
vhodné pro stavebnicové systémy EVKA
s ventilátory MIXVENT TD, RM, RK, CVB,
CVT, CVAB, CAB. Rekuperační výměníky
tepla s plastovým výměníkem systému „vzduch–vzduch“ v křížovém uspořádání jsou univerzálně použitelné pro centrální i decentrální
systémy větrání a technologického odsávání.
Konstrukčně jsou zejména vhodné pro sestavné systémy do kruhového potrubí.
• nízká tlaková ztráta i při značném
provozním znečištění
• vysoká korozní odolnost pro vlhká
prostředí bez agresivních látek
• snadná údržba
• nelze použít pro výbušné prostředí
a výpary organických rozpouštědel
• v grafech uváděné hodnoty jsou
minimální, při kondenzaci se účinnost
značně zvyšuje
• teplotní odolnost -25 až +80 ˚C
882
katalog_03_helvetica.indd 882
www.elektrodesign.cz
[email protected]
6.11.2008 10:42:40
150
150
0
100
200
300
400
Vzduchové množství (m 3/h)
500
100
50
0A
45
0/
20
0A
MRW 300/16
60
Tlaková ztráta (Pa)
ÚÃJOOPTU (%)
0B
40
50
30
20
20
0
0
100
50
Mi = M e
500
250
200
300
400
100
150
200
Vzduchové množství (m 3/h)
Vzduchové množství (m 3/h)
600
300
800
MRW 450/20
0B
MRW 450/20
60
100
50
RW
30
0/
16
0A
40
50
30
80
150
70
MRW 300/16
M
100
50
M
M
RW
5A
RW
30
0/
16
0B
MRW 150/12
60
Tlaková
ztráta
ÚÃJOOPTU
(%) (Pa)
5B
80
150
70
45
0/
20
0B
MRW 150/12
M
RW
80
150
70
200
400
600
Vzduchové množství (m 3/h)
200
90
200
90
200
90
0
600
60
0/
25
0A
300
0A
RW
250
M
100
150
200
Vzduchové množství (m 3/h)
M
50
60
0/
25
0B
50
RW
RW
RW
M
100
M
RW
0
M
30
0/
16
0A
30
0/
16
0B
RW
RW
M
100
50
50
Tlaková
ztráta
ÚÃJOOPTU
(%) (Pa)
M
15
0/
12
5A
15
0/
12
5B
M
100
45
0/
20
0A
150
45
0/
20
0B
200
Tlaková ztráta (Pa)
200
Tlaková ztráta (Pa)
200
RW
Tlaková ztráta (Pa)
Rekuperační výměníky plastové
MRW-hPS
40
50
30
20
0
0
100
200
400
600
200
300
400
Vzduchové množství (m 3/h)
Vzduchové množství (m 3/h)
Mi = M e
800
500
600
0
0
200
400
600
800
200Vzduchové400
množství (m 3600
/h)
Vzduchové množství (m 3/h)
Mi = M e
1000
1200
800
0A
RW
RW
60
60
0/
0/
25
25
0B
150
100
M
M
Tlaková ztráta (Pa)
200
50
0
200
400
600
800
Vzduchové množství (m 3/h)
1000
1200
3
90
80
MRW 600/25
0B
ÚÃJOOPTU (%)
70
MRW 600/25
60
0A
50
40
30
20
Mi = M e
0
200
400
600
800
Vzduchové množství (m 3/h)
1000
1200
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 883
883
6.11.2008 10:42:40
Rekuperační výměníky hliníkové
IRW-AL
* Údaje s hvězdičkou platí pro rekuperátory s vestavěnu klapkou obtoku (verze BP)
Skříň
je z pozinkového plechu, opatřena čtyřhrannými hrdly v protilehlých stěnách. Velikosti 250, 285, 315, 355, 400 a 450 se dodávají též
s obtokovou klapkou BP. Odvodňovací šroub
je volně přiložený a při instalaci se namontuje
do komory výtlaku odpadního vzduchu.
Rekuperace
Hliníkový křížový deskový výměník hermeticky vestavěný do skříně. Velikosti 250,
285, 315, 355, 400 a 450 se dodávají též s obtokovou klapkou.
Montáž
V libovolné poloze, ale tak aby bylo možné
odvádět vzniklý kondenzát. Odvod kondenzátu
se provede přiloženým dutým šroubem DN 14
přes sifon do kanalizace. Výměník je třeba pokud možno instalovat ve spádu 5 % k odpadu.
3
Varianty
• IRW-AL xxx – rekuperační výměník
hliníkový (kde xxx je velikost výměníku)
• IRW-AL xxx BP – rekuperační výměník
hliníkový s obtokem (kde xxx je
velikost výměníku) pouze rozměry 250,
285, 315, 355, 400 a 450.
884
katalog_03_helvetica.indd 884
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
IRW-AI 200
400
420
440
200
220
240
240
1100
–
30/–*
IRW-AI 225
500
520
540
250
270
290
58
1100
–
34/–*
IRW-AI 250
500
520
540
300
320
340
58
1100
1200 38/50*
IRW-AI 285
600
620
640
300
320
340
58
1100
1200 42/52*
IRW-AI 315
600
620
640
350
370
390
58
1100
1200 45/55*
IRW-AI 355
700
720
740
400
420
440
58
1100
1200 50/60*
IRW-AI 400
800
820
840
500
520
540
58
1100
1200 61/71*
IRW-AI 450
1000
1020
1040
500
520
540
58
1100
1200 66/76*
Typ
Pokyny
Předností rekuperačních výměníků IRWAL jsou nižší pořizovací náklady a nižší tlakové ztráty. Nevýhodou může je nižší účinnost
a nižší odolnost proti chemikáliím. U výměníků
je nutno zajistit protimrazovou ochranu.
Informace
IRW-AL – rekuperační výměníky jsou
vhodné pro stavebnicové systémy DIRECT
AIR s ventilátory ILB a ILT. Rekuperační výměníky tepla s Al výměníkem systému „vzduch–vzduch“ v křížovém uspořádání jsou univerzálně použitelné pro centrální i decentrální
systémy větrání a technologického odsávání.
I* hmot.
[mm]
[kg]
Konstrukčně jsou zejména vhodné pro sestavné systémy do čtyřhranného potrubí.
• nízká tlaková ztráta i při značném provozním znečištění
• nízké pořizovací náklady
• vysoká korozní odolnost pro vlhká prostředí
bez agresivních látek
• snadná údržba
• nelze použít pro výbušné prostředí a výpary
rozpouštědel
• teplotní odolnost -25 až +80 ˚C
• tepelné účinnosti jsou uváděny pro shodné
průtoky obou vzdušnin bez kondenzace
(pro různé průtoky je nutno použít korekční
součinitel, viz.konec oddílu)
www.elektrodesign.cz
[email protected]
6.11.2008 10:42:42
Rekuperační výměníky plastové
IRW-hPS
* Údaje s hvězdičkou platí pro rekuperátory s vestavěnu klapkou obtoku (verze BP)
Skříň
je z pozinkového plechu, opatřena čtyřhrannými hrdly v protilehlých stěnách. Velikosti 250, 285, 315, 355, 400 a 450 se dodávají též
s obtokovou klapkou BP. Odvodňovací šroub
je volně přiložený a při instalaci se namontuje
do komory výtlaku odpadního vzduchu.
Rekuperace
Plastový křížový deskový výměník z hPS
hermeticky vestavěný do skříně. Velikosti 250,
285, 315, 355, 400 a 450 se dodávají též s obtokovou klapkou.
Montáž
V libovolné poloze, ale tak aby bylo možné
odvádět vzniklý kondenzát. Odvod kondenzátu
se provede přiloženým dutým šroubem DN 14
přes sifon do kanalizace. Výměník je třeba pokud možno instalovat ve spádu 5 % k odpadu.
Varianty
• IRW-hPS xxx – rekuperační výměník
plastový (kde xxx je velikost výměníku)
• IRW-hPS xxx BP – rekuperační
výměník plastový s obtokem (kde xxx
je velikost výměníku) pouze rozměry
250, 285, 315, 355, 400 a 450.
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
IRW 200
400
420
440
200
220
240
240
1100
–
30/–*
IRW 225
500
520
540
250
270
290
58
1100
–
34/–*
IRW 250
500
520
540
300
320
340
58
1100
1200 38/50*
IRW 285
600
620
640
300
320
340
58
1100
1200 42/52*
IRW 315
600
620
640
350
370
390
58
1100
1200 45/55*
IRW 355
700
720
740
400
420
440
58
1100
1200 50/60*
IRW 400
800
820
840
500
520
540
58
1100
1200 61/71*
IRW 450
1000
1020
1040
500
520
540
58
1100
1200 66/76*
Typ
Pokyny
Předností rekuperačních výměníků IRWhPS je vyšší účinnost a odolnost proti některým chemikáliím. Nevýhodou mohou být vyšší
pořizovací náklady.
Informace
IRW-hPS – rekuperační výměníky jsou
vhodné pro stavebnicové systémy DIRECT AIR
s ventilátory ILB a ILT. Rekuperační výměníky
tepla s plastovým výměníkem systému „vzduch–vzduch“ v křížovém uspořádání jsou univerzálně použitelné pro centrální i decentrální
systémy větrání a technologického odsávání.
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 885
I* hmot.
[mm]
[kg]
Konstrukčně jsou zejména vhodné pro sestavné systémy do čtyřhranného potrubí.
• nízká tlaková ztráta i při značném znečištění
• vysoká korozní odolnost pro vlhká a některá chemická prostředí
• snadná údržba
• nelze použít pro výbušné prostředí a výpary
rozpouštědel
• hodnoty v grafech jsou minimální, při kondenzaci se účinnost značně zvyšuje
• teplotní odolnost -25 až +80 ˚C
• tepelné účinnosti jsou uváděny pro shodné
průtoky obou vzdušnin bez kondenzace
(pro různé průtoky je nutno použít korekční
součinitel, viz.konec oddílu)
3
885
6.11.2008 10:42:43
Rotační regenerační výměníky
RRW
Skříň
výměníku je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu. Na čelech skříně jsou příruby
pro upevnění přívodního a odtahového čtyřhranného porubí. Na boku skříně je revizní víko pro
přístup k motoru nebo výměnu řemene.
Rekuperace
Akumulační hmota rotoru výměníku je
tvořena válcem, který má množství malých kanálků, vytvořených navíjením rovné a zvlněné
fólie ze slitiny hliníku. Rotor je uložen v kuličkových ložiscích s trvalou mazací náplní. Těsnění
rotoru je bezdotykové, mezi rotorem a těsněním je vůle, která se dá vymezovat.
Motory
3
Pohon rotoru pomocí pryžového řemene
zajišťuje asynchronní motor s kotvou nakrátko
se šnekovou převodovkou. Tak je dosaženo
otáček cca 11 ot./min. Motor je možno vybavit
frekvenčním měničem s centrální i autonomní
regulací teploty přívodního vzduchu. Výměníky je možno vybavit protimrazovou ochranou, kterou zajišťuje tlakový snímač, který při
zvýšené tlakové ztrátě na rotačním výměníku
zpomalí otáčky rotoru. V běžných podmínkách
však k namrzání nedochází. Směr otáčení je
dán nalepenou šipkou.
Regulace
Pro základní aplikace postačuje regulace
zapnutím a vypnutím RRW termostatem. Tato
regulace je limitována v případě velkých tepelných zátěží, kdy je nutno omezit schopnost
přenášet velké množství tepla. Tuto variantu
konzultujte s našimi odbornými pracovníky.
Schema doporučené výrobcem na vyžádání. Rotační výměníky RRW lze také regulovat
s použitím různých jednoúčelových regulátorů
s frekvenčními měniči.
(mm)
B
C
C1
C2
D
D1
D2
F
G
H
I
J
RRW 200
580
200
220
240
400
420
440
160
60
720
442
295
RRW 225
580
250
270
290
500
520
540
120
20
720
442
295
RRW 250
680
300
320
340
500
520
540
100
20
82
442
295
RRW 285
680
300
320
340
600
620
640
100
20
820
442
295
RRW 315
780
350
370
390
600
620
640
100
20
920
442
295
RRW 355
780
400
420
440
700
720
740
50
20
970
442
295
RRW 400 1080
500
520
540
800
820
840
60
60
1220
442
295
RRW 450 1080
500
520
540
1000 1020 1040
60
60
1220
442
295
Informace
Rotační výměníky RRW jsou určeny pro
stavebnicové systémy DIRECT AIR s ventilátory ILB, ILT pro čtyřhranné potrubní systémy
(40x20 až 100x50 cm) respektive s redukcí pro
ventilátory CVB, CVT, CVAB, CAB do kruhového potrubí (průměr 200 až 500 mm).
Na speciální objednávku lze vyrobit rotační
regenerační výměníky i pro ventilátory ILHT,
případně CVTT. Dodávané rotační regenerační výměníky vzduch – vzduch lze použít
v centrálních i decentrálních systémech větrání v průmyslové i komfortní vzduchotechnice.
Průtok vzduchu je v rozsahu od 600 do 5700
m3/hod. Tento rozsah je pokryt řadou 4 typů.
Pro standardní podmínky doporučujeme rychlost proudění v rozsahu od 2 do 4 m/s. Rotační
výměník RRW umožňuje přenos tepla (u speciálního provedení také přenos entalpie, tj. tepla
a vlhkosti) z odváděného vzduchu do vzduchu
přiváděného. K přenosu tepla dochází pomocí
akumulační hmoty rotoru, kde přibližně jedna
polovina je v proudu odváděného vzduchu
a druhou polovinou prochází přívodní venkovní
vzduch. Za určitých podmínek může docházet
k přenosu chladu. Otáčením rotoru se teplosměnná plocha výměníku nachází střídavě
v proudu přiváděného a odváděného vzduchu
a tím dochází k přenosu tepla nebo chladu (případně entalpie). Tyto výměníky patří mezi zařízení s nejvyšší účinností v oblasti přenosu tepla
(entalpie). Proto je jejich použití vhodné ke všem
vzduchotechnickým systémům s vyššími průtoky vzduchu. Jsou velmi vhodné jako součást
sestavných jednotek pro přívod a odvod větracího vzduchu. Dochází pak ke snížení provozních
nákladů a tím ke zkrácení návratnosti investic.
• průměr kola 500, 600, 700, 1000 mm
• rychlost vduchu 2 až 4 m/s
• průtok 600–5800 m3/h
• příkon 180 W
• otáčky cca 11 ot./min.
• účinnost 74 až 79 %
Varianty
• RRW xxx – rotační regenerační výměník (kde xxx je velikost)
Pokyny
Při zachování správného návrhu nevyžaduje výměník časté čištění, ložiska výměníku
a motor u jsou bezúdržbová. V termínech
stanovených provozním předpisem (nejméně
však jednou za rok) je třeba kontrolovat těsnicí kartáčky, řemen pohonu a provádět revize
elektro. V náročných provozních podmínkách
s vyšší prašností a vlhkostí je třeba provozní
předpis konzultovat s výrobcem výměníku.
Alternativní rámová konstrukce pro RRW
886
katalog_03_helvetica.indd 886
IFS 45, IFS 90 – tvarovky ve velikostní
řadě 200 až 450 slouží k připojení
rotačních výměníků a rekuperátorů
www.elektrodesign.cz
[email protected]
6.11.2008 10:42:45
Rotační regenerační výměníky
RRW
RRW 200 (225) pro ILB/ILT 200 a 225
Graf účinností rotačních regeneračních výměníků
průměr kola 500 mm
průtok
3
m /h
608
760
účinnost
rychlost
vzduchu
Pa
%
m/s
100
79
2
125
78
2,5
tl. ztráta
912
150
77
3
1065
175
76
3,5
1215
200
75
4
1370
225
74
4,5
RRW 250 (285) pro ILB/ILT 250 a 285
průměr kola 600 mm
účinnost
rychlost
vzduchu
Pa
%
m/s
100
79
2
125
78
2,5
1335
150
77
3
1560
175
76
3,5
1780
200
75
4
2005
225
74
4,5
průtok
3
m /h
890
1112
tl. ztráta
RRW 315 (355) pro ILB/ILT 315 a 355
Graf závislosti průtoku na rychlosti vzduchu
průměr kola 700 mm
účinnost
rychlost
vzduchu
Pa
%
m/s
100
79
2
125
78
2,5
1845
150
77
3
2150
175
76
3,5
2455
200
75
4
2765
225
74
4,5
průtok
3
m /h
1230
1536
tl. ztráta
3
průměr kola 1000 mm
průtok
tl. ztráta
účinnost
rychlost
vzduchu
m3/h
Pa
%
m/s
2545
100
79
2
3180
125
78
2,5
3815
150
77
3
4450
175
76
3,5
5090
200
75
4
5725
225
74
4,5
Provedení pro připojení kruhového potrubí:
RRW 200C pro potrubí 200 a 250 mm
RRW 250C pro potrubí 315 mm
RRW 315C pro potrubí 355 mm
RRW 400C pro potrubí 400 a 500 mm
Korekce účinnosti
K
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 887
Poměr přívod/odtah
Koef. přepočtu
0,7
1,12
0,8
1,08
0,9
1,02
1
1
1,1
0,96
1,2
0,93
1,3
0,89
1,4
0,86
1,5
0,83
887
6.11.2008 10:42:46
Rekuperační jednotky
Zemní kolektory
KOLEKTORY
Často používaným doplňkem větracích systémů s rekuperačními nebo regeneračními výměníky jsou takzvané zemní kolektory. Kolektor tvoří potrubní systém uložený do zeminy
v nezámrzné hloubce, kde je celoročně stálá
teplota. Tento zdroj tepla lze použít k předehřevu čerstvého vzduchu pro větrání domu.
Potrubím se vede buď přímo větrací vzduch,
který se cestou ohřívá (vzduchový zemní kolektor) nebo voda, která předává teplo příváděnému vzduchu ve vodním registru (vodní
zemní kolektor).
VZDUCHOVÝ ZEMNÍ KOLEKTOR
Jedná se o speciální potrubí, které se pokládá
do zeminy v hloubce cca 2 metry, kde je v průběhu celého roku relativně stálá teplota (ležící
v pásmu kladných hodnot okolo +8 až +10 ˚C).
Přiváděný čerstvý vzduch se vede potrubím
zemního kolektoru a během průchodu vzduchu dochází v závislosti na rychlosti a druhu
proudění k výměně tepla mezi vzduchem
a zeminou, v níž je potrubí uloženo. V zimním
období je proudící vzduch od okolní zeminy
ohříván, v letním období naopak ochlazován.
Provedení kolektoru
Jednotlivými výrobci potrubí jsou nabízeny
různé výrobky. Většina z nich se nehodí pro
použití na pokládku zemních kolektorů, protože nesplňují některé z požadavků, které jsou
na tato zařízení kladena.
3
Mezi nejdůležitější požadavky patří:
• antimikrobiální úprava vnitřního povrchu
• maximální přestup tepla
• velká tvarová a podélná pevnost trubek
• odolnost pro tlakové proplachování
• těsnost a odolnost potrubí vůči vnějším vlivům (prorůstání kořeny, vlhkosti,
spodní vodě)
• těsnost vůči radonu a plynům obecně
Antimikrobiální úprava
Antimikrobiální úprava vnitřního povrchu potrubí je unikátní vlastnost materiálu potrubí,
která je nabízena u speciálních výrobků dodávaných některými výrobci potrubí pro zemní
kolektory. Na rozdíl od jiných vlastností potrubí, jako je koeficient tepelné vodivosti, který
lze kompenzovat jiným způsobem, nelze tuto
unikátní vlastnost nijak nahradit. Vzhledem
k tomu, že v potrubí jsou optimální podmínky
pro vývoj choroboplodných zárodků (stinné,
vlhké prostředí s teplotou 16 až 25 ˚C) je tato
úprava z hlediska zdravého prostředí v budovách nanejvýš žádoucí.
Optimální přestup tepla
Koeficient tepelné vodivosti stěny potrubí má
zásadní vliv na ekonomiku návrhu zemního
kolektoru. Čím menší je tepelná vodivost materiálu potrubí, tím větší musí být délka vedení,
pro zajištění požadovaného výkonu výměníku.
S rostoucí délkou potrubí rostou investiční
náklady výměníku, které jsou významně ovlivňovány cenou zemních prací.
Z uvedeného vyplývá, že pro pokládku zemního
kolektoru jsou naprosto nevhodné trubky pro
kanalizační systémy z polypropylénu s pěnovým
jádrem. Konstrukce stěny trubky je tvořena vnitřní a vnější vrstvou, vyplněnou pěněným materiálem. Stěna má dobré tepelně izolační vlastnosti.
888
katalog_03_helvetica.indd 888
Nevhodné jsou i kanalizační plnostěnné trubky.
Ty mohou být vyrobeny ze základní plastové
suroviny bez příměsí nebo při výrobě doplněny
minerálními plnivy. Tyto materiály mohou mít
lepší tepelnou vodivost než materiály s pěnovým jádrem, ale ani ony nejsou vhodné pro
použití v zemním výměníku.
Velmi nevhodné pro pokládku zemních kolektorů jsou kanalizační trubky, jejichž stěna je
zesílena vnějším profilovaným pláštěm, který
vytváří s vnitřní trubkou izolační vzduchové
komory. Tepelné izolační vlastnosti tohoto potrubí jsou velmi dobré.
Tvarová a podélná pevnost
Potrubí zemního kolektoru je nutno pokládat
na stabilní a dobře zhutněné lože (písek, štěrk).
Zásyp se musí provést zeminou nebo nejlépe
zeminou s velkým podílem jílu. Zásyp pískem
nebo štěrkem dobře tepelně izoluje. Hutnění
vazné zeminy není možné, časem vždy dojde
k dalšímu sesednutí. V případě použití potrubí
s malou tvarovou pevností dojde v důsledku
deformačních sil způsobených sesednutím
zeminy ke zploštění potrubí a k nebezpečí
vzniku netěsnosti v oblasti spojů. Výměník pak
nebude těsný vůči radonu a spodní vodě, která
může výměník zcela uzavřít.
Praktickým doporučením pro návrh je, aby teplota na vstupu do zemního kolektoru byla nad
bodem mrazu. Konstrukce výměníku se tím
zjednoduší a odpadne nutnost zajištění rozmrazování. Toto doporučení lze však v praxi jen obtížně dodržet. Dalším praktickým doporučením
z hlediska ekonomiky konstrukce výměníku je
volba rychlosti proudění vzduchu ve výměníku.
Pokud navržená rychlost leží v pásmu 0,8 až
1,5 m/s, dochází k relativně intenzivnímu přestupu tepla a zároveň je zajištěna nízká hlučnost
při provozu. Intenzivní výměna nastává při volbě menšího průměru potrubí, tím zárověň roste
tlaková ztráta a roste požadavek na externí tlak
větracích jednotek. Při optimalizovaném návrhu
zemního kolektoru lze však podle dosavadních
praktických zkušeností zvýšit v zimě teplotu přiváděného čerstvého vzduchu až o 20 K a v létě
snížit až o 12 K.
Potrubí lze podle místních poměrů navrhnout
a uložit jako přímou nebo okružní trasu kolem
objeku nebo v některých případech po doporučení projektanta stavební části dokonce pod
objektem.
Další variantou je uložení meandrové, které má
však poměrně značnou tlakovou ztrátu, rostoucí s každým obloukem.
Podélná tuhost potrubí je výhodnou vlastností
potrubí, protože při sesednutí okolní zeminy nedochází k velkému zvlnění potrubí a nemohou
tak vznikat jezírka kondezátu, která jsou živnou
půdou pro vývin choroboplodných zárodků.
Těsnost a odolnost systému
Systém zemního kolektoru musí být odolný proti vnějšímu mechanickému namáhání
a těsný proti spodní vodě (prorůstání kořeny,
vlhkost, spodní voda)
Těsnost zemního kolektoru systému vůči
pronikání radonu je velmi důležitá. Radon je
přírodní bezbarvý radioaktivní plyn bez zápachu, který se nachází všude v horninách a půdách. Vzniká z přirozeného procesu rozpadu
prvků uranu a thoria. Radon proniká půdou,
rozpouští se ve vodě a vystupuje na povrchu
země do atmosféry.
Návrh kolektoru
Návrh zemního kolektoru lze nejsnáze provést s pomocí výpočetního programu, který je
poskytovám výrobcem. Program zohledňuje
všechny podstatné okolnosti pro návrh výměníku. Jedná se o klimatickou oblast, kde je
výměník použit, dále jeho konstrukci, tzn. zda-li
se jedná o pokládku meandrovou nebo složenou z paralelních větví, požadovanou výstupní teplotu apod. Program poskytne kompletní
podklad pro pokládku kolektoru včetně ůdajů
o energetických ziscích zařízení, vstupních a výstupních teplotách vzduchu z kolektoru atd.
Obecně je při návrhu zemního kolektoru podstatná volba materiálu z hlediska jeho parametrů, jako je přestup tepla, těsnost, tvarová
stálost, vzduchotechnické parametry a pod.
Důležitá je také ekonomická úvaha o návratnosti investice. Je nutno optimalizovat poměr
mezi rychlostí proudícího vzduchu, délkou a tlakovou ztrátou potrubí, hodnotou prostupu tepla
potrubí a investičními náklady celého systému.
Poslední běžně používanou variantou je vzduchový zemní kolektor složený z jednotlivých
paralelních větví.
U tohoto provedení je nutno zemní kolektor
navrhnout a provést tak, aby byl průtok vzduchu v jednotlivých paralelních větvích stejný.
www.elektrodesign.cz
[email protected]
6.11.2008 10:42:46
Rekuperační jednotky
Zemní kolektory
Vždy je nutno dodržovat následující
doporučení:
• minimální délka kolektoru cca 30 m,
maximální délka cca 45 m
• uložení v hloubce 2 m, minimálně však
30 cm pod zámrznou hloubkou
• nepoužívat oblouky 90˚ ale 2x45˚ nebo
3x30˚
• minimální vzdálenost mezi trubkami
1,5 m
• minimální vzdálenost od okraje stavby
a vodních potrubí 1 m
• zemní kolektor musí být trvale provětráván i v případě použití obtoku, aby
se zabránilo vzniku zápachu v potrubí
• vedení kolektoru v budově musí být
tepelně izolováno
• doporučená rychlost proudění v kolektoru je cca 0,8 až 1,5 m/s
• na vstupu do zemního kolektoru musí
být osazen filtr
• zemní kolektor musí být vybaven
inspekční šachtou
• spád zemního kolektoru pro zajištění
odvodu kondenzátu cca 2 až 3%
• k likvidaci kondenzátu je nutno zemní
kolektor opatřit sifonem nebo sběrnou
kondenzační šachtou
• odvod kondenzátu musí být v nejnižším bodu kolektoru
• množství vzniklého kondenzátu v zemním kolektoru lze přibližně stanovit
výpočtem (např. pomocí Mollierova
diagramu)
• při provozu kolektoru s velkým
tepelným ziskem je třeba počítat s časovými obdobími na tepelnou relaxaci
zeminy
VODNÍ ZEMNÍ KOLEKTOR
Vodní kolektory se provádějí z hadic z odolného PE. Přenašečem tepla je směs vody s glykolem, komerčně doporučený typ nemrznoucí
kapaliny je GEROfrost od dodavatele GEROtop spol. s.r.o. (viz webové stránky). Teplonosné medium obíha v uzavřeném okruhu pomocí
čerpadla s expanzní nádobou a ve speciálním
vodním ohřívači, resp. chladiči (MKW kap. 7.1)
předává teplo přiváděnému čerstvému vzduchu. V létě lze obdobným způsobem příváděný
vzduch ochlazovat.
Systém s vodním kolektorem
Návrh kolektoru
Při volbě trasy kolektoru je třeba zohlednit stavební dispozici objektu, uložení podzemních
instalací a způsob využití pozemku. Doporučená
hloubka pro uložení hadice vodního kolektoru je od 1,5 do 2 m. V této hloubce se teplota
pohybuje mezi cca 5 až 13 ˚C (v závislosti na
složení geologického podloží, ročním období atd.). Obvykle se používá tlaková hadice
DN32 (nebo DN40) z polyethylenu. S ohledem na tlakovou ztrátu rozvodu se celková
délka kolektoru volí do 150 m, přičemž se
vytvoří dva stejně dlouhé paralelní okruhy.
Hadice se ukádá do vrstvy písku, která hadici
chrání proti poškození kameny. Někteří výrobci nabízejí i hadice odolné, které je možno
ukládat do jakéhokoli podloží. Vzdálenost mezi
hadicemi se doporučuje 0,5 m (někteří výrobci
doporučují až 0,7 m).
Další prvky systému
Kolektor je součástí uzavřeného systému, který tvoří dále výměník voda/vzduch, čerpadlo
a bezpečnostní a regulační prvky. Systém
pracuje optimálně při průtoku topného média
asi 0,2 m3/h. Výměník voda vzduch je na sání
vzduchu opatřen filtrem a vzhledem k tomu, že
se využívá i jako clhadič v letním období, musí
mít kondenzační vanu s napojením na odpad
s pachovou uzávěrkou a eliminátor kapek.
V nejvýše položeném bodě vodního potrubí je
třeba instalovat odvzdušňovací ventil. Čerpadlo
musí být vybaveno expanzní nádobou a regulátorem, který spouští čerpadlo podle venkovní
teploty vzduchu.
3
Cirkulační
ohruh
Filtr
Přívod
čerstvého
vzduchu
Vodní
výměník Eliminátor
MKW
kapek
K rekuperační
jednotce
Cirkulační
klapka
Odpad
Regulátor
Čidlo
teploty
Expanze
Čerpadlo
Zemní
kolektor
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 889
Smyčky vodního kolektoru se kladou s odstupem 0,5–0,7 m (podle doporučení výrobce),
náviny jsou 100, 150 resp. 200 m. Zisk z 1 m2 je
podle údajů výrobců v yávislosti na typu zeminy, hloubce a geologickém podloží v rozmezí
16–20 W/m2. Tím lze získat podle údajů výrobce
chladící výkon cca 1,2–2,3 kW z 1 m2 plochy a
150 metrového návinu (pro průtoky 450 a 900
m3/h cirkulačního vzduchu).
889
6.11.2008 10:42:46
Rekuperace a větrání
Všeobecné informace
VÝZNAM VĚTRÁNÍ BUDOV
Zajištění dostatečné výměny vzduchu v budovách je jedním ze základních úkolů projektantů.
Zejména při požadavku na snížení spotřeby
energie na vytápění je tato okolnost opomíjena. Budovy se utěsňují a přirozená výměna
vzduchu klesá až na hodnoty
n = 0,05 až 0,15 /h-1/.
Přitom hygienický požadavek na větrání v jiných státech EU bývá až 15-ti násobně vyšší
tj. n = 0,8 až 1,0 /h-1/.
Pro větrání venkovním vzduchem se předpokládá, že kvalita vzduchu v budovách je horší
než kvalita vzduchu venkovního.
VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDOV
Složky vzduchového prostředí budov záměrně
vytvářeného pro pobyt člověka v uzavřených
prostorách lze obecně charakterizovat jako
interní mikroklima:
• tepelně-vlhkostní
• mikrobiální
• ionizační
• aerosolové
• odérové
• toxické
3
TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ MIKROKLIMA
Patří k nejdůležitějším složkám pro zajištění
vnitřního prostředí z hlediska zdraví a spokojenosti lidí. Má vliv na životnost stavebních
materiálů, budov, výrobních technologií, atp.
Teplota a vlhkost vzduchu se v budovách úzce
vzájemně ovlivňují a podmiňují.
Základními veličinami určujícími kvalitu tepelně-vlhkostního mikroklimatu v budovách jsou:
tai – teplota vzduchu (ve ˚C), měřená rtuťovým teploměrem (prakticky nezohledňuje
tepelné sálání okolních ploch)
tG – výsledná teplota (ve ˚C), měřená kulovým
teploměrem uprostřed místnosti, s registrací tepelného sálání ploch okolních stěn
a oken (je aritmetickým průměrem mezi tai
a průměrnou teplotou všech vnitřních povrchů). Je základní veličinou při hodnocení
mikroklimatu
rhi – relativní vlhkost vzduchu v interiéru (uvádí
se v procentech a udává stupeň nasycení
vzduchu vodní parou)
x – měrná vlhkost vzduchu v interiéru, vyjadřuje hmotnost vodních par v g na 1 kg suchého vzduchu
tr – teplota rosného bodu (˚C)
Zajištěním optimální teploty (ti) v místnostech
se dosahuje tepelné rovnováhy při odvodu
tepla z organismu člověka do okolního prostředí (s korekcí na dané roční období), při
konkrétním vývinu metabolického tepla.
V obytných a občanských stavbách se
doporučuje dodržet hodnoty dle tabulky.
V průmyslových provozech se stanoví optimální teploty v závislosti na druhu vykonávané
práce člověkem (lehká až těžká, s metabolickým vývinem tepla 130 až 700 W/osoba).
Zatímco se zajištěním optimálních teplot v budovách většinou nebývají obtíže, díky současným kvalitním regulacím pružných otopných
soustav a zateplování obvodových stěn budov
bývá často problematické dosáhnout vyhovující relativní vlhkosti. Zde si řada hledisek vzájemně odporuje.
Hygienicky doporučované vyšší relativní vlhkosti
vzduchu v rozsahu 50 až 70 % zabraňující vysychání sliznic totiž pravidelně vedou ke vzniku
plísní (například rodu Alternaria, Aspergillus, …),
hlavně v chladných a nevětraných rozích místností, nadpražích a ostěních s nebezpečnými
zárodky patogenních spor. Důsledkem pak je
zvýšená nemocnost obyvatel, časté nevolnosti,
alergie, záněty průdušek, aj.
V současnosti nabývá tento fenomén nebývalých rozměrů při nezodpovědném utěsňování
okenních spár v celém rozsahu bez alternativní
náhrady. Přirozená výměna vzduchu pak v bytech často klesá až pod n = 0,1 /h-1/. K výskytu
plísní v bytech však dochází pravidelně již od
ustálených relativních vlhkostí nad 55 %.
Při lokálním vytápění každé místnosti a odvodu spalin do komínů, fungovala výměna vzduchu přisáváním spárami oken bez problémů
a plísně se až na výjimky nevyskytovaly.
Současně se při vyšších relativních vlhkostech
vzduchu nad 60 % zvyšuje až na dvojnásobek
procento přežívajících mikroorganismů (např.
Staphylococus, Streptococus) při porovnání
výskytu mikroorganismů při relativní vlhkosti
30 až 40 %. Při poklesu relativní vlhkosti se naopak snižuje výhodně počet roztočů v textiliích
a výskyt následných alergií (astma).
Mezi hlavní zdroje vlhkostí v budovách patří:
• metabolismus člověka (produkce
50 až 250 g vodní páry / h / 1, podle
druhu činnosti)
• koupelny (produkce 700 až 2600 g
vodní páry / h)
• kuchyně (produkce 600 až 1500 g vodní páry / h)
• sušení prádla (produkce 200 až 500 g
vodní páry / h / 5 kg)
Pro průměrný byt tak dosáhne celková produkce vodní páry 10 až 15 kg / den. Nárazová
množství vlhkosti jsou pohlcena sorbcí omítek,
a postupně odvětrána s větším, či menším
efektem při absenci jiných větracích systémů
pouze spárovou infiltrací oken.
V řadě vyspělých zemí se z těchto důvodů
předepisuje nucené větrání bytů s rekuperací
tepla, s intenzitou výměny vzduchu až
n = 0,8 až 1,2 /h-1/.
MIKROBIÁLNÍ MIKROKLIMA
Je vytvářeno mikroorganismy bakterií, virů,
plísní, spor a pylů, které se vyskytují v interiéru
budov, s přímými účinky na člověka. Vážným
problémem se dnes stávají alergické syndromy způsobené sporami různých druhů, plísněmi a pylovými částicemi.
Hlavními nositeli mikroorganismů jsou kapalné
aerosoly, vznikající v pračkách klimatizačních
zařízení a pevné aerosoly (prachy, suchý ptačí
trus, atd.), usazené ve vzduchovodech. Zvláště nebezpečné jsou pak bakterie tyčinkové
(legionelly), vázané na kapalné aerosoly, způsobující až smrtelná onemocnění plic.
Ve všech typech filtrů se zachycují především
prachové částice, ale i všechny druhy mikroorganismů, které se při silném zašpinění, případně i vlhnutí filtrů, intenzivně rozmnožují
a pronikají zpětně do větracího vzduchu. Je
proto velmi důležitá pravidelná kontrola a výměna filtrů v závislosti na druhu prostředí.
Obdobně je nutné zabránit zvlhnutí usazeného prachu v uzavřených a těžko přístupných
vzduchovodech (pomocí zpětných klapek,
garantovaného přetlaku atd.), protože hrozí
výskyt virů i plísní s neomezenou životností.
Kvalita mikrobiálního mikroklimatu se hodnotí
podle únosné koncentrace mikrobů. Pro obytná prostředí činí max. 200 až 500 mikrobů / m3,
v operačních sálech max. 70 mikrobů / m3. Ve
venkovním prostředí měst jsou koncentrace až
1500 mikrobů / m3.
Dosud nejúčinnějším způsobem, jak snížit
mikrobiální koncentrace v budovách, je dokonalé větrání s přívodem kvalitního venkovního
vzduchu, dále lze výhodně použít deodorisace
vzduchu proti hmyzu jako přenašeči mikrobů
rozprašováním slabého roztoku oleje z himalájského cedru. Použití chemické a fyzikální
sterilizace vzduchu (trietylenglykolem, těkavými rostlinnými fytoncidy, germicidními výbojkami, ionisací) je již speciálním úkolem instalovaných vzduchotechnických zařízení.
IONIZAČNÍ MIKROKLIMA
Je charakterizováno toky ionizujícího záření
z přírodních radionuklidů a umělých zdrojů.
V běžných podmínkách bytových a občanských
staveb se jedná převážně o zdroje ionizujícího
záření ze stavebních hmot, např. radioaktivních
popílků s obsahem radia (Gama záření udávané v jednotkách mikrosievert / hod) a emanaci
radioaktivních plynů z podloží, případně ze stavebních hmot do interiérů budov.
Hlavním představitelem je Radon 222Rn,
a následným rozpadem vzniklé dceřinné produkty radiové nebo thoronové Řady 218Po
(RaA), 214Pb (RaB), 214Bi (RaC), 214Po (RaC)
a 220Th (Rn). Samotný radon je inertní plyn, ale
závažné jsou jeho dceřinné produkty vdechované spolu s nosnými pevnými či kapalnými
aerosoly do plic. Zde se usazují a zářením alfa
ozařují plicní epitel, čímž vytváří potenciální riziko pro vznik plicního karcinomu.
v topném období
Doporučené parametry
vnitřního prostředí
v letním období
optimální
přípustné
optimální
přípustné
výsledná teplota
ti (˚C)
20,8 +/-0,8
18–24
26 +/-0,5
22–28
teplota podlahy
tp (˚C)
min. 24
min. 17,5
min. 24
min. 17,5
relativní vlhkost
rychlost proudění vzduchu
890
katalog_03_helvetica.indd 890
rhi (%)
30–55
20–70
–
–
W (m/s)
max. 0,15
max. 0,20
max. 0,15
max.0,20
www.elektrodesign.cz
[email protected]
6.11.2008 10:42:47
Rekuperace a větrání
Všeobecné informace
Jednotkou pro objemovou aktivitu radioaktivních
látek je 1 Bq / m3, což udává jeden průměrný
rozpad za sekundu v 1 m3 látky, obdobně se
udává měrná aktivita pro 1 kg látky. Jako přípustné se u nás uvádějí hodnoty EOAR (ekvivalentní
objemové aktivity radonu) v interiéru:
• pro stávající budovy 200 Bq / m3 vzduchu
• pro nové budovy 100 Bq / m3 vzduchu
Obecně se udává i hodnota podle USA normy
ASHRAE 1981 tj. 74 Bq / m3. V ČR se vyskytly
extrémní hodnoty až 18.000 Bq / m3 v místnostech, zatímco průměrná hodnota ve všech
domech je asi 68 Bq / m3, a ve venkovním
ovzduší 7 až 12 Bq / m3.
Jako ochrana nových staveb před účinky radonu se používá plynotěsná fólie pod základovou
deskou. Pro stávající budovy je však osvědčenou nejúčinnější ochranou řízené větrání,
výhodně s částečným přetlakem, s intenzitou
výměny vzduchu 0,5 až 1,0 /h-1/. Tato intenzita
větrání zaručuje snížení EOAR v interiéru budov až na hodnoty 12–35 Bq / m3 i v oblastech
extrémních výskytů zemního radonu (oblast
Jáchymova, Sedlčansko, Krkonoše).
AEROSOLOVÉ MIKROKLIMA
Aerosoly se v ovzduší vyskytují ve formě pevných částic (prachů), nebo kapalných částic
(mlhy). Pevné aerosoly jsou původu organického, anorganického, popř. smíšeného, s elektrickým nábojem kladným či záporným, s velikostí 0,1 až 100 mikrometrů, která zároveň
limituje rychlost jejich gravitačního usazování
v ovzduší v rozsahu 30 dnů až 4 sec.
Ve venkovním ovzduší velkoměst se spad
prachu pohybuje v hodnotách až 1100 t / km2
/ rok, při běžné koncentraci 1 až 3 mg / m3.
V čistém horském prostředí se vyskytují koncentrace od 0,05 do 0,5 mg / m3, ale v interiérech škol dosahují tyto koncentrace prachu
až 10 mg / m3.
Domovní prach, zvláště částice pod 1 mikrometr, jsou hlavní příčinou postižení astmatem.
Jako přípustná hodnota v běžných budovách
se uvádí koncentrace inertních pevných aerosolů 10 mg / m3. Pro speciální pracoviště
pak řádově nižší hodnoty, zajišťované vysoce
účinnou vícestupňovou filtrací, nebo ionisací
vzduchu.
ODÉROVÉ MIKROKLIMA
Obecně jsou odéry plynné složky ovzduší, vnímané jako vůně nebo zápachy, produkované
člověkem nebo jeho činností. Mimo běžné
odéry (kouření, příprava jídel) se v interiéru
dnes vyskytují i styreny, formaldehydy a odpary z nátěrů, tedy látky dříve neznámé.
Z venkovního ovzduší do budov infiltruje především CO2 a mnoho dalších odérů. Ve vnitřním prostředí vzniká při pobytu lidí hlavně CO2
(až 18 l / hod / os) a tělesné pachy – antropotoxiny, které jsou obecně indikátorem kvality
vnitřního vzduchu.
Jako kriteriální a exaktně měřitelná hodnota
se všeobecně udává koncentrace 0,10 % CO2,
pro odstranění pocitu vydýchaného vzduchu z produkce tělesných odérů pak 0,07 %
CO2, přičemž i podle standardu ASHRAE se
připouští 20 % nespokojených respondentů
s kvalitou interního ovzduší.
Zásadním způsobem lze kvalitu odérového
mikroklimatu v budovách ovlivnit pouze dostatečným přívodem čerstvého vzduchu. Základní a ve světě uznávaná hodnota intenzity
větrání se udává 25 m3/hod čerstvého venkovního vzduchu na jednu osobu pro odvedení
běžných tělesných odérů. Tato hodnota platí
obecně pro školní učebny i obytné místnosti. Pro jídelny a kanceláře se zvyšuje až na
36 m3/ hod / os (ASHRAE 62 - 1989).
Množství čerstvého vzduchu lze redukovat při
větším volném prostoru připadajícím na jednu
osobu. V provozovnách je nutno zajistit množství čerstvého vzduchu podle druhu vykonávané práce od 30 m3 / hod / os pro velmi lehkou
práci, až po 60 m3 / hod / os pro velmi těžkou
práci (hygienické předpisy SRN).
TOXICKÉ MIKROKLIMA
Je vytvářeno toxickými plyny s patologickými
účinky. Charakteristickými jsou zejména oxidy
síry (SOx), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý
(CO), ozón (O3), smog, formaldehyd atd. V interiéru budov je zdravotně nejzávažnějším plynem CO, vznikající hlavně nedokonalým spalováním fosilních paliv při nevyhovujícím přívodu
vzduchu, nebo špatném odtahu, únikem svítiplynu a kouřením. Při dlouhodobé expozici
může dojít až k chronické otravě s poruchami
paměti a psychiky.
Obdobně vzniká ve špatně nebo cirkulačně
větraných kuchyních s neodvětranými plynovými sporáky koncentrace oxidu dusíku NOx až
50 mikrogramů / m3, zatímco v jiných místnostech max. 20 mikrogramů / m3. Oxid dusičitý má
přitom prokazatelně karcinogenní účinky.
Formaldehyd způsobuje ve vyšších koncentracích dráždění očí a sliznic, současně je
i alergenem a potenciálním karcinogenem.
Zarážející je skutečnost, že i po 15 letech ještě
převyšují koncentrace formaldehydu v objektech typu OKAL několikanásobně přípustné
limitní hodnoty NPK-P, tj. 0,035 mg / m3.
Ekonomicky i technicky nejpřijatelnějším řešením pro odstranění toxických plynů zůstává
stále větrání, případně obtížná filtrace aktivním
uhlím, nebo ionisace vzduchu.
SYSTÉMY VĚTRÁNÍ BUDOV
Zcela obecně se dělí větrací systémy u budov
bytových, občanských i průmyslových na:
• systémy přirozeného větrání
• systémy nuceného větrání
• systémy kombinovaného větrání
SYSTÉMY PŘIROZENÉHO VĚTRÁNÍ
Gravitační větrání působí vždy již při minimálním rozdílu teplot vnitřního a vnějšího vzduchu
(pokud není překonáno náporem větru) a lze je
vhodně využít prakticky v celé délce topného
období. Klasické využití tohoto principu představují světlíkové šachty uvnitř starých činžovních domů, kdy do obytných místností byl
z uliční fasády sparami oken nasáván (tehdy
ještě) čerstvý a čistý venkovní vzduch a procházel celým prostorem bytu až k WC, kde
byl odsáván do rozměrné světlíkové šachty
„vytápěné“ prostupem tepla přes zdi okolních
bytů. Systém selhával až v letním období při
inverzi, kdy stěny šachet byly chladnější než
okolí, vzduch v šachtě se ochlazoval a proudil
směrem dolů.
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 891
Podstatně v omezenější formě působí gravitační vztlak i po výšce oken v podlaží, kdy přibližně horní polovinou okenních spár je vnitřní
teplejší vzduch z místnosti odváděn, spodní
částí oken naopak je čerstvý vzduch přiváděn
v závislosti na těsnosti spár.
U novodobých výškových budov (např. již
6-podlažních) dochází k nepříjemnému úkazu,
kdy centrální otevřené schodiště, nebo neutěsněné výtahové a instalační chodbové šachty vytváří „vnitřní komín“. Tento komín odsává
vzduch přes dveřní spáry spodních bytů a naopak tlačí vzduch do horních bytů. Výsledkem
je značné infiltrační prochlazování bytů v nejnižších podlažích a hygienicky zcela nevhodné
větrání horních bytů odpadním vzduchem ze
schodiště. V řadě průzkumů se potvrdila vyšší
nemocnost obyvatel právě v těchto nejvyšších
podlažích. Řešením je samozřejmě dokonalé
utěsnění spár dveří z bytů na schodiště.
Gravitační větrání v letním období většinou selhává při opačných gradientech teplot vnitřního a vnějšího vzduchu, kdy otevírání, a zvláště
vyklápění oken na osluněných fasádách situaci ještě zhorší, neboť vrstva horkého vzduchu
proudící těsně podél fasády vzhůru se dostává
přímo do bytů.
U výrobních halových objektů dochází v topném období k intenzivnímu rozvrstvení teplot
u podlahy a pod střechou haly, kdy rozdíly činí
běžně 8 až 12 ˚C (v závislosti na výšce, charakteru výrobní technologie, a způsobu vytápění).
Tím se vytváří tlakový spád po výšce haly.
Spárami a otvory světlíků je odváděn nejteplejší vzduch z haly (běžně i 35 ˚C) a naopak netěsněnými spárami vrat a oken se do pracovní
zóny přivádí studený vzduch, působící nepříznivě průvanem u podlahy ve fyziologicky citlivé
oblasti kotníků. Při otevření vrat pak dochází
k neúnosnému nárazovému prochlazení haly
v délce až několika desítek metrů.
3
Vůči prakticky ustálenému účinku teplot na
větrání, je působení větru v našem podnebném pásmu zcela nahodilé jak četností, tak
směrem. Účinky změny pohybové energie
větru do tlakového náporu na fasádu, nebo
střechu budovy se vyjadřují tzv. tlakovým součinitelem.
Pro návětrnou stranu budov běžných tvarů
lze uvažovat hodnotou An = 0,6 (přetlak), pro
závětrnou stranu Az = -0,3 (vyjadřuje podtlak).
Obdobně u střešních ploch rozlehlých hal lze
při návrhu větracích světlíků uvažovat se součinitelem As = -0,3 výhodně podporující odvětrání i v letním období, kdy gravitační (aerační)
systémy zcela selhávají.
U obytných budov je proto výhodné orientovat byty s rohovou, nebo lépe oboustrannou
dispozicí, která zajišťuje tzv. „příčné“ náporové větrání součtovým účinkem větru. V našich
podmínkách tomu vyhoví nejlépe orientace
fasád východ-západ.
Pro výpočet přirozeného větrání je nutno vždy
vycházet ze statisticky zjištěných hodnot četnosti výskytu teplot a rychlosti větru v průběhu
uvažovaného období. Pro letní a přechodné
období přitom nelze uvažovat v našem podnebném pásmu s vyšší časovou účinností
náporového větrání než 50 %.
891
6.11.2008 10:42:47
Rekuperace a větrání
Všeobecné informace
SYSTÉMY NUCENÉHO VĚTRÁNÍ
Zajišťují nucený přívod a současně nucený odvod vzduchu z vnitřních prostor budov, pomocí mechanických strojních zařízení, nejčastěji
ventilátorů.
Podle použití rozeznáváme nucené větrání nízkotlaké, které se rozděluje na celkové
(podtlakové, rovnotlaké, přetlakové), oblastní,
místní a havarijní. Dále větrání vysokotlaké,
používané pro vysoké rychlosti proudění, hlavně pro klimatizaci.
3
Větrání u všech budov obytných, průmyslových i občanských se používá převážně
v rovnotlakém systému při vyrovnané bilanci
množství přiváděného a odváděného vzduchu.
Nespornými výhodami těchto vzduchotechnických systémů nuceného větrání vůči přirozenému jsou:
• Ideální možnost zpětného získávání
tepla z odváděného vzduchu pro předehřev vzduchu přiváděného. Náklady
na větrání představují často nejvyšší
provozní položku, při stále se zvyšujících cenách tepelné energie. Často lze
instalací rekuperace odpadního tepla
zcela vyloučit nutnost dalšího dohřevu
přiváděného vzduchu, neboť se zároveň využívá i veškerých teplotních
zisků v budovách z metabolismu osob,
osvětlení, technologie, apod. „činnost
rekuperace běžně dosahuje 60 až
80 %. Tyto systémy se plně osvědčily
při větrání rodinných domů, škol, bazénů, plynových kotelen, atd.
• Dokonalá filtrace přiváděného, případně cirkulačního vzduchu na speciálních
tkaninových nebo i elektrostatických
filtrech, zachycujících mikročástice velikosti 1 až 3 mikronu s účinností 95 až
99 %.
• Snadná automatická regulace výkonu
podle momentálních požadavků (např.
podle počtu osob v prostoru) na základě vyhodnocení údajů čidel vlhkosti,
čidel odérů, CO2 nebo senzorů pohybu
osob. Tím je dána možnost úplné hermetizace oken v budově, čímž se zcela
vyloučí nežádoucí infiltrace prachu
a výrazně se sníží přenos hluku z ulic
do vnitřního prostředí budov (zvlášť významné u škol, u frekventovaných ulic
a pod.).
• Zaručená funkce systému i při nepříznivých tlakových podmínkách v budově (např. při letní inverzi).
• Možnost kombinace větracího systému
budov s rekuperací tepla a teplovzdušného systému vytápění (případně cirkulačního „solárního“ přes prosklenné
pasívní zákryty, zimní zahrady, skleníky
atp.).
• Možnost instalace výměníků pro chlazení, případně vlhčení přiváděného
vzduchu.
Dříve byly převážně používány centrální vzduchotechnické sestavné jednotky pro přívod
a odvod vzduchu do celé budovy. Tato koncepce vyžadovala velmi dlouhé a náročné rozvody
po budově s rozlehlými strojovnami a s problematickým zaregulováním výústek. Celé VZT
zařízení obsluhovalo i několik rozdílných sekcí
budovy s odlišným časovým využitím, a bylo
tak zcela neekonomicky provozováno.
892
katalog_03_helvetica.indd 892
Moderní systémy dnes preferují spíše dislokované větrací systémy, celkového rovnotlakého
větrání, které přináší řadu výhod:
• Ekonomický provoz a regulace vzduchotechniky pouze pro jednu funkční
zónu objektů (obdobně u halových
objektů větrání pouze uceleného pracoviště systémem nástřešních, nebo
nástěnných větracích jednotek s rekuperací tepla).
• Dislokované jednotky lze situovat do
pomocných prostor, např. v podstropním uspořádání, bez jakýchkoli nároků
na prostorově drahé strojovny.
• Podstatně úspornější dimensování
potrubních rozvodů, s jednoduchým
zaregulováním systému.
Podtlakové nucené větrání, charakterizované
nižším výkonem přívodních ventilátorů vůči
odsávacím, se používá hlavně při požadavku
na lokalizaci škodlivin (např. u kuchyní, kdy
postačí pouze 5 % podtlak, umožňující i efektivní použití rekuperačních výměníků tepla,
dále v nebezpečných provozech, atd.).
Přetlakové větrání se používá naopak u hygienicky nejnáročnějších prostředí (tzv. „čistých
provozů“) a tam, kde je požadováno sterilní
ovzduší, zajišťované speciální filtrací přiváděného vzduchu.
Oblastní větrání je speciálním případem větrání v průmyslové hale, kdy oblast pohybu člověka (tzv. homosfera) je oddělena od oblasti
škodlivin (tzv. noxosféry) zástěnami od stropu
až do nezbytně manipulační, nebo podchodné
výšky. Při dosažení ochranné rychlosti proudění pod zástěnou 0,2 až 0,5 m / s se vylučuje
kontaminace přívodního vzduchu škodlivinami
z výrobní technologie.
Místní větrání se používá především pro lokalizované odsávání od zdrojů škodlivin (digestoře
kuchyňí a laboratoří, štěrbinové odsávací zákryty u galvanických lázní), dále pro vzduchové clony a oasy.
Havarijní větrání je předepsáno bezpečnostními předpisy pro rychlé odvedení škodlivin
z budovy (např. u velkých plynových kotelen).
SYSTÉMY KOMBINOVANÉHO VĚTRÁNÍ
V bytové a občanské výstavbě se používají především v kombinaci nuceného odtahu
s přirozeným přívodem vzduchu okny a dveřmi
(např. odsávání sociálních zařízení s přívodem
z předsíní a chodeb, místní odsávání v kuchyních apod.).
Poměrně jednoduchý systém odsávání běžně
používaný pro malé výkony však způsobuje
potíže u větších výkonů, například při odsávání
v kuchyních. Zde totiž dochází k nasávání buď
silně znečištěného teplého vzduchu do digestoří
z přilehlých nečistých prostor, dokonce i z WC,
nebo studeného nefiltrovaného vzduchu z oken.
Oba případy způsobují u personálu silný pocit
diskomfortu, a odsávací zařízení obsluha vypíná.
V průmyslu se pro větrání a současně vytápění
používá naopak systém centrálního přívodu teplého filtrovaného vzduchu a gravitační
odvod střešními ventilačními otvory, nebo
aeračními světlíky do atmosféry. Při nutně
vysoké teplotě přiváděného vzduchu do pracovní oblasti (z hygienických hledisek) dochází
k stacionárnímu rozvrstvení teplot a k odtahu
nejteplejšího vzduchu bez využití.
Oba systémy kombinovaného větrání pro
větší výkony mají společnou zásadní nevýhodu – není zde možnost instalace zařízení pro
zpětné získávání tepla, které by v současné
energeticky vypjaté době mělo být již samozřejmostí prakticky u všech moderních vzduchotechnických systémů. Je přitom na první
pohled paradoxní, že při „revizi“ původních
projektů vzduchotechniky s kombinovaným
přetlakovým větráním dochází při „redesignu“
na rovnotlaké systémy s rekuperací k podstatným provozním úsporám a ke snížení původních pořizovacích nákladů i nároků na prostor.
REKUPERACE ODPADNÍHO TEPLA
A CHLADU PŘI VĚTRÁNÍ BUDOV
Ekonomie rekuperačních systémů
Obecně rozhodující faktory:
• tepelná účinnost rekuperace
• výše pořizovacích nákladů
• doba využití systému (např. směnnost)
• úspory investičních nákladů na jinak
nutné zvýšení výkonů zdrojů tepla
• entalpie odsávaného vzduchu (teplota,
vlhkost)
• provozní vícenáklady na systém s rekuperací tepla, vůči běžným větracím
systémům
• roční amortizace, návratnost investičních prostředků
• cena tepelné a elektrické energie
Základní účinnost rekuperace N0 (bez přenosu vlhkosti)
N0 = te2 - te1
ti1 - te1
Příklad výpočtu, zadání:
Pro restaurační provoz pro obsazení 30 lidí
(kuřáků) navrhnout větrání s rekuperací.
Zadané údaje:
Celkové vnitřní zdroje v restauraci:
E QP, S, L = QP + QS + QL = 4,85 kW, kde:
QP – tepelná produkce (metabolismus)
od 30 lidí á 100 W / os = 3 kW
QS – solární zátěž transmisí okny (neuvažována)
QL – tepelná produkce instalovaného osvětlení a ostatních tepelných zdrojů (chladící
agregáty, hrací automaty, atd.) = 1,85 kW
N0 – 60 % – základní účinnost rekuperace
r – objemová hmotnost vzduchu = 1,2 kg/m3
c – specifické teplo vzduchu = 1,1 kJ/kg/ ˚C
ti - + 20 ˚C – teplota v místnosti
te - + 5 ˚C – venkovní teplota
Výpočet:
Potřebné množství větracího vzduchu:
Ve = Vi = 30 x 60 m3/h/os = 1800 m3/h = 0,5 m3/s
Pro ohřev vzduchu od vnitřních zdrojů platí:
Q = V x r x c x Dt [kW]
odkud zvýšení teploty od vnitřních zdrojů činí:
Dt = Q/(V x r x c) = 4,85/(0,5 x 1,2 x 1,01) = +8 ˚C
Odhadneme teplotu odsávaného vzduchu se
zahrnutím tepelných zisků: ti1 = +25 ˚C
Potom teplota přiváděného vzduchu do místnosti po rekuperaci: te2 = h0 (ti1 - te1) + te1 =
0,6 (25 - 5) +5 = +17 ˚C
Závěr:
Rozdíl teplot Dt = ti1 - ti2 = 25 - 17 = 8 ˚C odpovídá přesně zvýšení teploty od vnitřních zdrojů, není tedy nutný další dohřev přiváděného
vzduchu při větrání restauračního provozu (při
venkovní teplotě te = +5 ˚C).
www.elektrodesign.cz
[email protected]
6.11.2008 10:42:47
Rekuperace a větrání
Všeobecné informace
Poznámka:
Tento závěr platí pouze za předpokladu
indukční rovnoměrné distribuce přívodu chladnějšího vzduchu +17 ˚C s minimální rychlostí
od stropu, do pobytové zóny.
Bilanční účinnost rekuperace hB (bez přenosu vlhkosti)
NB = te2 - te1
tio - te1
Bilanční účinnost rekuperace zahrnuje (oproti základní účinnosti rekuperace) i tepelnou
produkci vnitřních zdrojů a slouží pro výpočty
rentability využití rekuperace:
• V běžných případech občanských i bytových staveb činí rozdíl základní a bilanční účinností 15 až 25 procentních bodů:
hB = h0 + (15 až 25) =~ 75 až 85 %
• V průmyslových objektech s podstatně
vyšší tepelnou zátěží vnitřních zdrojů
však může dosáhnout rozdíl těchto
účinností i 30 až 60 procentních bodů:
hB = h0 + (30 až 60) =~ 90 až 120 %
U progresivních systémů zpětného získávání
tepla z odpadního vzduchu výměníky dosahuje maximální energetická efektivnost rekuperace hodnot až eR = 22 (v případě výpočtových
hodnot), v případě kondenzace se zvyšuje až
na hodnoty eR = 28.
Pro bilanční výpočty se uvažuje s průměrnou
venkovní teplotou:
te, stř. = +3 až +5 ˚C
potom pro obytné budovy:
Dtstř. = 15 až 17 ˚C
a hodnota eR, stř. se pak pohybuje podle grafu
průměrně v rozsahu:
eRstř. = 9 až 14
Poznámka:
Celková energetická efektivnost při rekuperaci
chladu (se započtením nákladů jeho výroby) je
až 5x vyšší než energetická efektivnost rekuperace tepla.
Rozdílné průtoky vzduchu
Při rozdílném množství odpadního a přiváděného vzduchu se mění základní účinnost
rekuperace v závislosti na poměru Vi/Ve.
KONDENZACE V REKUPERÁTORECH
Ke kondenzaci par z odváděného odpadního
vlhkého vzduchu dochází při jeho ochlazení
uvnitř deskového rekuperačního výměníku
pod teplotu rosného bodu, na mezi nasycení
par. Kondenzát se tvoří na stěnách jednotlivých desek, odkud gravitačně stéká – buď ze
svislých ploch ke spodnímu rohu výměníku
a do sběrné vany nebo z vodorovných ploch
desek (s vlnami kanálků vždy nahoru!), postupně v celé šířce přes jednotlivé vrstvy až ke
spodnímu odvodňovacímu žlábku.
V praxi toto znamená, že teplota přiváděného
vzduchu po rekuperaci te2 je vyšší než teplota
v pracovní oblasti tio a objekty lze teplovzdušně větrat i vytápět bez dalších nároků na otopný systém, pouze využitím odpadního tepla.
Příklad:
Pro hodnoty z příkladu v předchozí kapitole
činí bilanční účinnost rekuperace:
hB = (te2-te1)/(tio-te1) = (17 - 5)/(20 - 5) = 80 %
Bilanční účinnost je tedy v tomto případě
o 20 % vyšší než základní účinnost rekuperace h0.
Energetická efektivnost rekuperace eR
Energetická efektivnost rekuperace tepla (příp.
chladu) vyjadřuje poměr mezi tepelným výkonem získávaným z rekuperace a potřebným
elektrickým příkonem pro pohon ventilátoru
(přívodního a odvodního):
eR = QR
P
3
Významově je tento poměr analogický s faktorem tepelné účinnosti u tepelných čerpadel,
kde vyjadřuje poměr mezi celkovým tepelným
výkonem na kondenzátoru vůči potřebnému
příkonu kompresoru. U tepelných čerpadel
dosahuje faktor účinnosti běžně hodnot 3 až 6
v závislosti na teplotě zdrojů, typu kompresorů
a chladiva.
U rekuperačních cyklů „vzduch–vzduch“ lze
obecně charakterizovat jejich energetickou
efektivnost (pro účely ohřevu i chlazení) v závislosti na:
• množství odváděného a přiváděného
vzduchu (případně i jejich poměru)
• rozdílu teplot odváděného a přiváděného vzduchu
• účinnosti a příkonu ventilátoru
• základní účinnosti rekuperace h0 pro
daný výměník
• tlakové ztrátě výměníku, tj. hydraulickém odporu Dp
• stupni znečištění odpadního vzduchu
a nutnosti filtrace
• vlhkosti odváděného vzduchu a rozsahu kondenzace
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 893
893
6.11.2008 10:42:47
Rekuperace a větrání
Všeobecné informace
Při vodorovném uspořádání desek výměníků je
nutno vždy zajistit alespoň 3% minimální spád
směrem k vstupu odpadního vzduchu i1 pro
odvod kondenzátu do teplejší zóny, v opačném směru by hrozilo riziko zámrazu na výstupu i2 a postupné hromadění kondenzátu v celé
ploše výměníku. Pro extrémně vlhká prostředí,
například u kuchyňských rekuperačních digestoří, se výměníky dodávají ve speciálním
kosoúhelném tvaru pro odvod kondenzátu.
Při kondenzaci se zvyšuje základní účinnost
rekuperace až o 15 % podle relativní vlhkosti
odpadního vzduchu v důsledku zvýšení tepelného toku při uvolnění skupenského tepla.
Korekce účinnosti rekuperace
rekuperačních výměníků
Eliminátory kapek zařazované za výměník
z důvodu separace vodních kapek unášených
v proudu vzduchu je nutné instalovat pouze při
překročení rychlosti proudění vzduchu
v = 2,8 m/s.
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
V běžném provozu (s předřazenými filtry) není
nutné výměníky prakticky vůbec čistit, v nejnutnějším případě postačí čelní plochy kanálku
vysát vysavačem, nebo opláchnout vodou.
V extrémních podmínkách znečistěného vzduchu (odsávání prachu od strojů, svařovny bez
filtrace, rekuperační digestoře kuchyní, mastné
prachy a aerosoly) je nutné rekuperační výměníky vyjmout a promýt horkou vodou s detergentem (teploty do 70 ˚C).
3
PROTIMRAZOVÁ OCHRANA
Při vysokém stupni účinnosti rekuperace
u rekuperačních výměníků dochází při vyšší
relativní vlhkosti odpadního vzduchu k postupnému zamrzání tvořícího se kondenzátu
směrem od rohového sektoru „i2 - e1“. Jako
standardní a ekonomické řešení protimrazové
ochrany výměníků lze použít snížení množství
přiváděného mrazivého vzduchu e1 regulací
otáček ventilátoru po dobu nezbytně nutnou
k odmrazení teplým odpadním vzduchem.
Odborné texty a použitá vyobrazení laskavě
poskytla společnost ATREA s.r.o.
894
katalog_03_helvetica.indd 894
www.elektrodesign.cz
[email protected]
6.11.2008 10:42:47
Rekuperace a větrání
Poznámky
3
Mollierův diagram
VELKÝ HX DIAGRAM PRO PROJEKTANTY
ke stažení na našich webových stránkách v položce ke stažení:
http://www.elektrodesign.cz
!
nebo přímo na adrese:
http://www.elektrodesign.cz/index.php?LNG=cz&P=down&CID=33
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_03_helvetica.indd 895
895
6.11.2008 10:42:47
Rekuperace a větrání
Poznámky
3
896
katalog_03_helvetica.indd 896
www.elektrodesign.cz
[email protected]
6.11.2008 10:42:48
Download

rekuperační jednotky a výměníky 3