Postup zapojení a uvedení do provozu
Automatické regulace Reg 200 v.3 /vyráběno od 11-2011/
Základní nastavení a uvedení do provozu
krok 1 :
- napojení klapky se servem k CPV ohniště /většinou pomocí flexibilního Al vzduchovodu/
- instalace tepl. čidla 1 /pomocí přivaření matice na kouřovod nebo pomocí obvodového pásku/
- montáž podomítkové krabice centrální jednotky
krok 2 /el. propojení/ :
- propojení servopohonů S1, popř. S2, S1* s centrální jednotkou 3-pin. kabelem zasunutím konektorů
Servo Timpex – serva 1 a 2 bez zpětné pružiny
Servo Belimo – servo 1* se zpětnou pružinou /při výpadku napětí 230 V se klapka CPV otevře na
100%/
Servo 1* standardně pracuje souběžně se servem 1. Změnou parametru "S-A" v Základní tabulce
parametrů je možné nastavení změnit tak, aby servo 1* pracovalo souběžně se servem S2.
- propojení tepl. čidla 1, popř. tepl. čidla 2 s centrální jednotkou dle el. zapojení /zapojení do šroubové
svorky/
- propojení dveřního kontaktu s centrální jednotkou 2-pin. kabelem /pokud je dveřní spínač instalovaný/
- zapojení přívodního napětí 230 V dle el. zapojení
Upozornění: pokud je součástí stavby nerezový komín, nutno komín zemnit! V případě
neuzemněného komína může dojít k napěťovému proražení vstupu TČ v řídící jednotce!
- zapojení relátkového výstupu se spotřebičem /ventilátor, digestoř, oběhové čerpadlo – dle potřeb
a požadavků/ viz další text
krok 3 /úprava programu/ :
- výběr typu ohniště ze seznamu předinstalovaných ohnišť, parametrem tYP /zákl. tab. - ř10/
V případě požadavku a využívání
- upravit hodnoty překročení teplot /parametry th1-th3, Ch1-Ch4 -základní tab. - ř .12-18/
- upravit parametr zhasnutí displeje v režimu regulace, parametr Sut /základní tab. - ř.4/
- upravit parametry jasu a zvukové signalizace, parametry bEP, JAS /zákl. tab. – ř.2, 3/
Schéma zapojení
servo 1 - ovládání centrálního
přístupu vzduchu - CPV
servo 2 - ovládání dalšího
příslušenství /klapka aj./
servo 1*- servo s vratnou pružinou
Belimo
DS – dveřní spínač
T1 – teplotní snímač 1 /pro teplotu
spalin/
T2 – teplotní snímač 2 /další teplota/
+
zelená barva
bílá barva
relé - relé pro spínání příslušenství
napájení 230V - pořadí vodičů je
volitelné
servo Timpex – standard servo
servo Belimo – servo se zpětnou
pružinou
Rozšířené nastavení a uvedení do provozu
krok 4
nastavení externího příslušenství :
v případě, že budou instalovány
- 2. teplotní čidlo
- 2. servo
- externí příslušenství /digestoř, spal. ventilátor, oběhové čerpadlo apod./
proveďte následující úpravy v parametrech :
- it2 /zákl. tab. - ř.7/, instalace 2. teplotního čidla
oFF – hodnota teploty z 2. teplotního čidla se nezobrazuje na displeji
on – teplota se zobrazuje
onM – čítače překročení hodnot /Ch1-Ch3, th1-th3/ jsou závislé na teplotě z tepl. čidla 2
- i2S /zákl. tab. - ř.9/
oFF – hodnota natočení 2. serva se na displeji nezobrazuje
on - činnost 2 serva je závislá na teplotě z teplotního čidla 1 /nastavení dle parametrů t21-t24,
k21-k24, rozšířená tab. – ř. 34-41/
F-o - servo 2 je zapojeno na komínovou klapku u otevřeného ohniště
- idi /zákl. tab. - ř.8/, nastavení funkce kontaktů výstupního relátka
oFF – výstupní kontakty relátka jsou nečinné
diG – zapnutí ovládání digestoře /svorky 2 - 3/. Funkce : při otevření dvířek se digestoř
vypne. Pozn. : nutno instalovat dveřní spínač
Fan – zapnutí ovládání spalinového ventilátoru /svorky 1 - 2/. Funkce : při otevření dvířek
/v případě instalace dveřního spínače/ nebo startu regulace se spustí spal. ventilátor.
Vypnutí se provede při 2. kroku regulace /k-2/ a při teplotě vyšší než 200 ºC
Pu1 – zapnutí oběhového čerpadla /svorky 2 - 3/ v závislosti na teplotě z tepl. čidla 1 /teploty
spalin/. Nastavení teploty sepnutí se provádí parametrem tPu /zákl. tabulka – ř.21/
v rozsahu 40 – 90 ºC.Hysteréza je přednastavena na 3 °C.
Pu2 – zapnutí oběhového čerpadla /svorky 2 - 3/ v závislosti na teplotě z tepl. čidla 2 /teploty
vody – teplotní čidlo na vodu se objednává jako zvláštní příslušenství/. Nastavení teploty
sepnutí se provádí parametrem tPu /zákl. tabulka – ř.21/ v rozsahu 40 – 90 ºC.
krok 5
nastavení regulační křivky hoření - jen v opodstatněných případech :
/parametr E-n musí být nastaven na stav on /
- parametry t-1, t-10 /omezení teplotního průběhu vzestupné křivky hoření, rozš. tabulka – ř.1, 2/
- parametr td1 /nastavení teplotní diference, rozš. tabulka – ř.22/
- nastavení pásma ukončovací teploty tE1 a tE2 /rozš. tabulka – ř.3, 4/
- nastavení parametru kk
- nastavit parametr zav./otevření klapky CPV po ukončení hoření, parametr tSb /rozš. tabulka – ř.11/
- povolit/zakázat provětrání tahového systému, parametr E-o /rozš. tabulka – ř.42/
- v případě nutnosti lze upravit požadovanou křivku hoření parametry k-1 až k-18 /rozš. tabulka – ř.12-21,
23-30/
Postup při změně parametrů
1.
2.
3.
4.
5.
Na řídící jednotce stiskneme a držíme dolní tlačítko P asi 5 sekund. Na displeji se zobrazí PAS.
Potvrdíme krátkým stiskem horního tlačítka R a tlačítky ↑ ↓ nastavíme heslo /heslo sdělí
distributor/. Potvrdíme tlačítkem R. Nyní se nacházíme v režimu editace parametrů.
Tlačítky ↑ ↓ zobrazíme požadovaný parametr.
Potvrdíme tlačítkem R a tlačítky ↑ ↓ navolíme požadovanou hodnotu nebo stav.
Potvrdíme tlačítkem R. Změněná hodnota na displeji zabliká.
Režim editace parametrů se opustí automaticky po době nečinnosti 60 sekund.
Tabulka parametrů – základní tabulka
Reg200 – v.30
Poz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Parametr
PAS
bEP
JAS
Sut
t-S
C-S
it2
idi
i2S
tYP
E-n
thn
th1
Ch1
th2
Ch2
th3
Ch3
SnS
Inp
tPu
S-A
EPS
tES
Popis
Heslo pro přístup do editace programu
Zvuková signalizace
Hodnota jasu displeje (1=min., 5=max.)
Zhasnutí displeje při regulaci
Teplota při startu (jinak STANDBY)
Prodleva startu regulace
Instalace 2. Teploty oFF=NE,On=ANO,onM-čítač 2.tepl.
Nastavení výstupního relé
oFF Vypnuto
diG Ovládání kuch. digestoře
Fan Ovládání spalinového ventilátoru
Pu1 Ovládání oběhového čerpadla /1. teplotní snímač
Pu2 Ovládání oběhového čerpadla /2. teplotní snímač
SPA Start-Standby-relé sepnuto
Nastavení 2. servomotoru
oFF Vypnuto
on
Zapnuto
F-o
Ovládání komín. klapky u otevřeného ohniště
SE2 Funkce obousměrného chodu dle teploty T2
SE1 Funkce obousměrného chodu dle teploty T1
F2o
Ovládání komín. klapky dle teploty u otev. ohniš.
Výběr typu ohniště
Zap/vyp editace rozšířené tabulky parametrů
Nulování čítačů překročení teplot
Mezní teplota pro čítač Ch1
Čítač překročení teploty th1
Mezní teplota pro čítač Ch2
Čítač překročení teploty th2
Mezní teplota pro čítač Ch3
Čítač překročení teploty th3
Povolení zobrazení servisního režimu
Inverze el.zapojení dveřního spínače
Nastavení teploty pro parametry Pu1 a Pu2
Servo S1* s vratnou pružinou souběh s S1 nebo S2
Změna hesla
Start testovacího režimu
Rozsah
-999…1999
oFF … on
0…5
oFF … on
0 … 1200
1 … 1800
oFF … on
Přednast.
-2
on
3
oFF
40 °C
600 sec
oFF
oFF
/… tPu/
/… tPu/
oFF … on
oFF
1 … USr
oFF … on
oFF … on
0 … 1200
0 … 100
0 … 1200
0 … 100
0 … 1200
0 … 100
oFF … on
oFF … on
40 – 90 °C
SA1,SA2
-999...1999
oFF … on
1,2, … USr
on
oFF
450 °C
0
550°C
0
600°C
0
oFF
on
65 °C
SA1
-2
oFF
Nast.
Rozšířená tabulka – parametry ohniště
Editace tabulky je umožněna jen v případě nastavení parametru E-n=On v základní tabulce.
Poz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Parametr
t-1
t-10
tE1
tE2
kk
tSS
kSS
tS1
CS1
CS2
tSb
k-0
k-1
k-2
k-3
k-4
k-5
k-6
k-7
kk-9
k-10
td1
k11
k12
k13
k14
k15
k16
k17
k18
E-C
k-E
EEC
t21
k21
t22
k22
t23
k23
t24
k24
E-o
S1C
S2C
Popis
Teplota omezovací–klapka se nastaví na polohu k-1
Teplota omezovací–klapka se nastaví na pol. k-10
Teplota ukončovací min.
Teplota ukončovací max.
Konstanta k + (k11 až k18)
Teplota nyvýšení t-1 až t10 při zatápění
Navýšení otevření serva k11 až k18 při zatápění
Teplota pásma restartu regulace v průběhu topení
Prodleva startu regulace při teplotě menší než tS1
Prodleva startu regulace při teplotě větší než tS1
oFF = 0% On = 100% v režimu STANDBY
Nastavení serva - 0. poloha /t-S až k-1/
Nastavení serva - 1. poloha
Nastavení serva - 2. poloha
Nastavení serva - 3. poloha
Nastavení serva - 4. poloha
Nastavení serva - 5. poloha
Nastavení serva - 6. poloha
Nastavení serva - 7. poloha
Nastavení serva - 8. poloha
Nastavení serva - 9. poloha
Nastavení serva - 10. poloha
Teplotní diference regulace od maximální teploty
Nastavení serva - 11. poloha
Nastavení serva - 12. poloha
Nastavení serva - 13. poloha
Nastavení serva - 14. poloha
Nastavení serva - 15. poloha
Nastavení serva - 16. poloha
Nastavení serva - 17. poloha
Nastavení serva - 18. poloha
Prodleva serva před parametrem k-E
Nastavení serva po ukončení prodlevy E-C
Prodleva přechodu do STANDBY
Teplota 2. Serva pro polohu 1
Poloha 1
Teplota 2. Serva pro polohu 2
Poloha 2
Teplota 2. Serva pro polohu 3
Poloha 3
Teplota 2. Serva pro polohu 4
Poloha 4
Povolení odvětrání - oFF=NE On=ANO
Doba chodu 1. serva /CPV/
Doba chodu 2. serva
Rozsah
0 …1200
0 … 100
0 … 1200
0 … 1200
0 … 100
0 … 300
0 … 100
0 … 1200
1 … 1800
1 … 1800
oFF - On
10 … 100
0 … 100
0 … 1200
0 … 100
0 … 1200
0 … 100
0 … 1200
0 … 100
0 … 1200
0 … 100
0 … 100
10 … 300
0 … 100
0 … 100
0 … 100
0 … 100
0 … 100
0 … 100
0 … 100
0 … 100
0 … 120
0 … 100
0 … 1440
0 … 1200
0 … 100
0 … 1200
0 … 100
0 … 1200
0 … 100
0 … 1200
0 … 100
oFF - On
10 … 600
10 … 699
Přednast.
202 °C
430 °C
135 °C
222 °C
45 %
20 °C
15 %
249 °C
60 sec
45 sec
oFF
100 %
100 %
90 %
80 %
70 %
70 %
65 %
60 %
55 %
50 %
45 %
32 °C
40 %
35 %
35 %
30 %
25 %
25 %
20 %
15 %
5 min
5%
5 min
100 °C
75 %
150 °C
50 %
200 °C
25 %
250 °C
0%
oFF
36 s
36 s
Nast..
Download

Automatická regulace RMT Reg001