Venkovní odpínače
Fla 15/6400
trojpólové provedení dle standardu e.on
jmenovité napětí 25 kV
jmenovitý proud 630 A
Venkovní odpínače Fla 15/6400
možnost
bezplatné
použitých olejů.
Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla 15/6400
jsou již řadu let přímo v provozu ve venkovních
sítích vn dokazují svou vysokou spolehlivost a
provozní bezpečnost.
ekologické
likvidace
Všechny proudovodné díly odpínačů jsou vyrobeny
z galvanicky postříbřené elektrolytické mědi a tvoří
bezesmyčkovou proudovodnou dráhu.
Odpínače vyhovují následujícím normám: ČSN EN
62271-1, ČSN EN 62271-102 a ČSN EN 62271103. Použité podpěrné izolátory vyhovují oblasti
stupně znečištění IV podle ČSN 33 0405.
Průřezy
vodičů
proudovodných
částí
jsou
dostatečným způsobem dimenzovány. Příznivé
kontaktní tlaky pružin vyrobených z nerezové oceli
vytváří předpoklady pro bezchybné spínání i po
mnohaletém provozu odpínače v extrémních
provozních podmínkách a také při námraze.
Jednoduchá a robustní konstrukce odpínačů se
vynikajícím způsobem osvědčila v klimaticky
nejrůznějších oblastech.
Základní svařovaný rám je vyroben z otevřených
ocelových profilů, jejichž tvar spolehlivě zaručuje
dokonalou, na všech místech kontrolovatelnou
povrchovou
ochranu
proti
korozi
žárovým
zinkováním.
Odpínače
jsou
dodávány
z cykloalifatické pryskyřice.
Žárovým zinkováním jsou chráněny i hřídele
odpínačů uložené v bronzových ložiskách
a všechny ostatní ocelové díly včetně ověšení.
Odpínače je možné vybavit zapouzdřenými
pomocnými spínači (krytí IP 44) umístěnými přímo
na rámu přístroje, čímž je zaručena spolehlivá
signalizace zapnutí a vypnutí.
s
podpěrkami
Pro místní ovládání odpínačů jsou dodávány ruční
pohony.
Spínání u odpínačů Fla 15/6400 probíhá v těsně
uzavřené
zhášecí
komoře
naplněné
transformátorovým olejem Shell.
Osvědčená konstrukce odpínačů, kvalita použitých
materiálů a pečlivost při výrobě řídící se zásadami
kontroly jakosti dle normy ISO 9001 zaručuje nízké
náklady na provoz a údržbu.
Do ovzduší nejsou vylučovány žádné zplodiny
hoření. Proto tyto odpínače splňují nejpřísnější
ekologické požadavky. Výrobce navíc nabízí
Za normálních pracovních podmínek jsou odpínače a zhášecí komory odpínačů Fla 15/6400 po dobu
dvaceti let bezúdržbové při použití ručního ovládání, pokud je použito motorové ovládání jsou zhášecí
komory po dobu deseti let bezúdržbové. Na komory repasované u výrobce je poskytována další záruka.
Repase probíhá výměnným způsobem.
Technické údaje
Jmenovité napětí
jmenovitý proud
jmenovitý krátkodobý proud
jmenovitý dynamický proud
jmenovitý zkratový zapínací proud
jmenovitý vypínací proud při převážně činné zátěži
jmenovitý vypínací proud obvodu uzavřené smyčky
jmenovitý vypínací proud nezatíženého transformátoru
jmenovitý vypínací proud nezatíženého kabelového vedení
jmenovitý vypínací proud zemního spojení
1)
Ur
Ir
Ik
Ip
Ima
Iload
Iloop
Inltr
Icc
Ief1
kV
A
kA
kA
kA1)
A
A
A
A
A
25
630
20
50
18
630
400
53
20
56
kV
25
kV
kV
50
60
kV
kV
125
145
Při dostatečně rychlém ručním ovládání
Hodnoty výdržných napětí
Jmenovité napětí
jmenovité jednominutové krátkodobé výdržné střídavé napětí průmyslového
kmitočtu za sucha i za deště
proti zemi a mezi póly
v odpojovací dráze
jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulzu
proti zemi a mezi póly
v odpojovací dráze
2
Klimatické podmínky
maximální teplota
minimální teplota
maximální relativní vlhkost vzduchu
maximální tlak větru
maximální tloušťka ledu nebo námrazy
typická nadmořská výška
°C
°C
%
Pa (m/s)
mm
m n.m.
+ 40
- 30
100
700 (34)
20
do 1000
Použití ve vyšších nadmořských výškách konzultujte s výrobcem.
Popis funkce
Osvědčené olejové zhášecí komory odpínačů
Fla 15/6400 zapojené paralelně k hlavnímu obvodu
jsou vybaveny mžikovým spínacím mechanizmem.
Zhášecí komory jsou dostatečně robustní, aby jejich
těsnost nebyla porušena ani při extrémních
způsobech používání. Každá zhášecí komora je
naplněna cca 0,5 litrem oleje Shell.
Výše uvedená vyobrazení zobrazují průchod proudu
během spínání, v zapnuté poloze, v mezipoloze
a ve vypnuté poloze odpínače. Kladičkový kontakt
umístěný na odpojovacích nožích je na konci
opatřen dvěma kladičkami (2), jejichž vydutí
směřuje dovnitř. Zhášecí komora (1) je ovládána
vidlicovým kontaktem z nerezové oceli (3). Při
ovládání spínače je tato vidlice nuceně unášena
kladičkou jak při zapínání tak také při vypínání.
Mžikový mechanismus spojený s touto vidlicí působí
na kontaktní systém uvnitř komory a mžikově
rozepne případně sepne kontakty zhášecí komory
nezávisle na rychlosti ručního ovládání Při vypínání
se nejprve rozepnou hlavní kontakty a následně po
dosažení bezpečné vypínací vzdálenosti dojde
k mžikovému rozepnutí kontaktního systému ve
zhášecí komoře. Spínací komory jsou zapojeny
paralelně k hlavnímu obvodu.
Řez zhášecí komorou
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
uzávěr plnícího otvoru s měrkou a odvzdušňovacím ventilem
ovládací páka (z nerezové oceli)
spodní díl zhášecí komory (v řezu)
spínací roubík
hlavní kontakt
podpěrný izolátor
připojovací svorka se šroubem
pomocný kontakt
mžikový mechanismus
horní díl zhášecí komory (v řezu)
3
Trojpólový venkovní odpínač Fla 15/6400
Označení
Fla 15/6400
Ur
[kV]
25
Ir
[A]
630
Popis přístroje
Obj. číslo
svislý komorový odpínač, epoxidové podpěrky
05010010PM
hmotnost
cca [kg]
100
Sestava pohonů odpínačů Fla 15/6400 na JB
10,5 m
12 m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Výrobce si vyhrazuje právo na změny.
pohon T páskovací
meziložisko horní
meziložisko spodní
trubka táhla spodní
(trubka s dírou)
trubka táhla střední
trubka táhla horní
ovládací páka se
svěrnou koncovkou
šikmou
upevňovací rám
DRIBO 07/2014
4
Download

Venkovní odpínače Fla 15/6400