Optimalizace vlastní spotřeby
SUNNY BACKUP / SUNNY HOME MANAGER
Návod k projektování
SBU_HoMan-PL-UCS123013 | Verze 1.3
CZ
SMA Solar Technology AG
Obsah
Obsah
1
Přirozená vlastní spotřeba a optimalizace vlastní spotřeby . . . . . . . . 5
2
2.1
2.2
2.3
Systémy pro optimalizaci vlastní spotřeby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Systém pro úpravu zátěžového profilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Systém pro dočasnou akumulaci FV energie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Systém pro úpravu zátěžového profilu s dočasnou akumulací FV energie . 11
3
3.1
3.2
3.3
Produkty pro optimalizaci vlastní spotřeby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Produkty SMA podle zvoleného systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
FV střídače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Elektroměry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.3.1
3.3.2
Pokyny k výběru elektroměrů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Elektroměry testované společností SMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.4
Materiál pro připojení elektroměrů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.4.1
3.4.2
Pro elektroměr s rozhraním D0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Pro elektroměr s rozhraním S0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.5
Směrovač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4
4.1
4.2
4.3
Návrh systému Sunny Backup pro optimalizaci vlastní spotřeby . .24
Informace k projektování FV systémů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Příklad z praxe: údaje skutečného systému Sunny Backup . . . . . . . . . . . . . 29
Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Návod k projektování
SBU_HoMan-PL-UCS123013
3
SMA Solar Technology AG
Obsah
4
SBU_HoMan-PL-UCS123013
Návod k projektování
SMA Solar Technology AG
1
Přirozená vlastní spotřeba a optimalizace vlastní spotřeby
Přirozená vlastní spotřeba a optimalizace vlastní
spotřeby
Elektrická energie vyprodukovaná FV systémem je obvykle z větší části dodávána do veřejné rozvodné sítě.
Spotřebiče v domácnosti dokážou ke svému napájení přímo využít jen část této elektrické energie. Tento přímo
využívaný podíl FV energie představuje přirozenou vlastní spotřebu. Výše přirozené vlastní spotřeby vyplývá
z velikosti FV systému a zátěžového profilu domácnosti.
V Německu tak typická čtyřčlenná domácnost s FV systémem o velikosti 5 kWp sama dosáhne podílu vlastní
spotřeby ve výši přibližně 30 %.
Obrázek 1: denní profil FV systému, spotřeby a přirozené vlastní spotřeby (příklad)
Vlastní spotřebou FV energie může každý FV systém omezit odběr z veřejné rozvodné sítě, a snížit tak zátěž
sítě. Při spotřebě elektrické energie na místě její výroby se kromě toho předchází také ztrátám spojeným
s přenosem.
Jako provozovatel FV systému si můžete vlastní spotřebou FV energie zajistit vyšší příjmy, plynoucí z výkupní
ceny za dodanou elektrickou energii a z úspor díky menšímu odběru z veřejné rozvodné sítě. Jak vysoké
budou úspory díky menšímu odběru z veřejné rozvodné sítě, závisí na aktuálních cenách elektrické energie
v daném místě.
Návod k projektování
SBU_HoMan-PL-UCS123013
5
Přirozená vlastní spotřeba a optimalizace vlastní spotřeby
SMA Solar Technology AG
Pro optimalizaci vlastní spotřeby existují tři možné strategie:
•
Změníte zátěžový profil. Když budete elektrické přístroje cíleně zapínat v době s vyšší výrobou
FV výkonu, povede to k optimalizaci vlastní spotřeby. Například přístroj Sunny Home Manager dokáže
inteligentním řízením spotřebičů zvýšit podíl vlastní spotřeby na cca 45 %.
•
Budete ukládat přebytečnou FV energii a používat ji k napájení spotřebičů s časovým posunem ve
večerních a nočních hodinách. Takovouto dočasnou akumulaci přebytečné FV energie umožňuje
systém Sunny Backup. V průměrné domácnosti se standardně dimenzovanými komponentami systému
Sunny Backup lze podíl vlastní spotřeby zvýšit na cca 55 % (viz kapitola 4 „Návrh systému Sunny
Backup pro optimalizaci vlastní spotřeby“, strana 24).
•
Zkombinujete úpravu zátěžového profilu s dočasnou akumulací FV energie. Systém Sunny Backup
v kombinaci s přístrojem Sunny Home Manager tak dokáže zvýšit podíl vlastní spotřeby na cca 65 %.
Systém Sunny Backup a přístroj Sunny Home Manager
Když se zkombinuje systém Sunny Backup a přístroj Sunny Home Manager, podíly vlastní spotřeby se
nesečtou v úplnosti.
6
SBU_HoMan-PL-UCS123013
Návod k projektování
SMA Solar Technology AG
2
2.1
Systémy pro optimalizaci vlastní spotřeby
Systémy pro optimalizaci vlastní spotřeby
Systém pro úpravu zátěžového profilu
Obrázek 2: FV systém s přístrojem Sunny Home Manager (příklad)
Přístroj Sunny Home Manager prostřednictvím portálu Sunny Portal nabízí různé pomůcky pro úpravu
zátěžového profilu, například stavová hlášení, prognózy a doporučené úkony. Kromě toho přístroj
Sunny Home Manager prostřednictvím bezdrátových zásuvek SMA dokáže automaticky zapínat a vypínat
spotřebiče.
Návod k projektování
SBU_HoMan-PL-UCS123013
7
SMA Solar Technology AG
Systémy pro optimalizaci vlastní spotřeby
Přístroj Sunny Home Manager realizuje změny zátěžového profilu prostřednictvím následujících opatření.
Opatření
Realizace
Vytváření prognózy
výroby FV výkonu
Přístroj Sunny Home Manager průběžně zaznamenává elektrickou energii
vyrobenou FV systémem. Kromě toho přístroj Sunny Home Manager
prostřednictvím internetu přijímá předpovědi počasí pro danou lokalitu. Na
základě těchto informací vytváří prognózu výroby elektrické energie ve
FV systému.
Vytváření zátěžového
profilu
Přístroj Sunny Home Manager kromě výroby FV výkonu zaznamenává také
dodávku do veřejné rozvodné sítě a odběr z veřejné rozvodné sítě. Chcete-li
zaznamenávat dodávku do veřejné rozvodné sítě a odběr z veřejné rozvodné
sítě, může přístroj Sunny Home Manager využívat následující dvě uspořádání
elektroměrů:
•
1 elektroměr pro dodávku do sítě a 1 elektroměr pro odběr ze sítě
nebo
•
1 obousměrný elektroměr pro dodávku do sítě a odběr ze sítě
Z výroby FV výkonu, dodávky do veřejné rozvodné sítě a odběru z veřejné
rozvodné sítě přístroj Sunny Home Manager zjišťujte, kolik elektrické energie se
v určité domácnosti ve kterou dobu typicky spotřebovává, a vytváří z těchto
údajů zátěžový profil domácnosti.
Cílené řízení elektrických Přístroj Sunny Home Manager na základě prognózy výroby FV výkonu a na
spotřebičů
základě zátěžového profilu identifikuje okamžiky, které jsou vhodné pro
optimalizaci vlastní spotřeby. Díky bezplatnému přístupu k portálu Sunny Portal
přístroj Sunny Home Manager umožňuje podrobné sledování činnosti FV
systému, indikaci FV energie dostupné během dne a zobrazení všech toků
elektrické energie v domácnosti v reálném čase.
Pro zapínání a vypínání spotřebičů přístroj Sunny Home Manager nabízí dvě
alternativy:
8
•
Přístroj Sunny Home Manager dokáže automaticky zapínat a vypínat
elektrické spotřebiče, které jsou zapojené do bezdrátových zásuvek SMA.
•
Případně můžete spotřebiče ve své domácnosti zapínat a vypínat ručně.
Takovéto cílené zacházení s elektrickou energií rovněž vede
k optimalizaci vlastní spotřeby.
SBU_HoMan-PL-UCS123013
Návod k projektování
SMA Solar Technology AG
2.2
Systémy pro optimalizaci vlastní spotřeby
Systém pro dočasnou akumulaci FV energie
Obrázek 3: FV systém se systémem Sunny Backup a přístrojem Meter Box pro střídač Sunny Backup
Střídač Sunny Backup prostřednictvím přístroje Meter Box pro střídač Sunny Backup načítá data připojených
elektroměrů, a zaznamenává tak výrobu FV výkonu, dodávku do veřejné rozvodné sítě a odběr z veřejné
rozvodné sítě. Na základě těchto údajů manažer baterie střídače Sunny Backup reguluje nabíjení a vybíjení
připojené baterie:
•
Když je k dispozici přebytečný FV výkon, je ukládán do baterie.
•
Když není k dispozici žádný FV výkon, střídač Sunny Backup aktivuje vybíjení baterie a poskytuje
elektrickou energii pro spotřebiče na místě.
Návod k projektování
SBU_HoMan-PL-UCS123013
9
Systémy pro optimalizaci vlastní spotřeby
SMA Solar Technology AG
Obrázek 4: optimalizace vlastní spotřeby dočasnou akumulací FV energie (příklad)
Díky této strategii je FV energie k dispozici, vždy když je jí potřeba – i po západu slunce či při výpadku veřejné
rozvodné sítě.
10
SBU_HoMan-PL-UCS123013
Návod k projektování
SMA Solar Technology AG
2.3
Systémy pro optimalizaci vlastní spotřeby
Systém pro úpravu zátěžového profilu s dočasnou akumulací
FV energie
Obrázek 5: FV systém s přístrojem Sunny Home Manager a systémem Sunny Backup (příklad se zjednodušeným
znázorněním systému Sunny Backup)
Pokud je ve střídači Sunny Backup integrován modul SMA Bluetooth® Piggy-Back Off-Grid (Bluetooth
Piggy-Back Off-Grid), může přístroj Sunny Home Manager odesílat údaje z elektroměrů do systému
Sunny Backup. Kombinace přístroje Sunny Home Manager a systému Sunny Backup tak přináší cílené řízení
spotřebičů a současně dočasnou akumulaci FV energie. Možné rozsahy optimalizace vlastní spotřeby se však
nesečtou v úplnosti.
Návod k projektování
SBU_HoMan-PL-UCS123013
11
SMA Solar Technology AG
Produkty pro optimalizaci vlastní spotřeby
3
Produkty pro optimalizaci vlastní spotřeby
3.1
Produkty SMA podle zvoleného systému
V závislosti na zvoleném systému můžete k optimalizaci vlastní spotřeby použít produkty SMA uvedené
v následující tabulce.
Úprava
zátěžového
profilu
Dočasná akumulace
FV energie
Úprava zátěžového
profilu a dočasná
akumulace FV energie
Sunny Home Manager
✓
‒
✓
Bezdrátová zásuvka SMA
●
‒
●
Bluetooth Piggy-Back Off-Grid*
‒
‒
✓
®
SMA Bluetooth Piggy-Back
(Bluetooth Piggy-Back)**
✓
‒
✓
Systém Sunny Backup S
‒
✓
✓
Systém Sunny Backup M/L
‒
✓
‒
Meter Box pro střídač
Sunny Backup
‒
✓
‒
* Modul Bluetooth Piggy-Back Off-Grid je kompatibilní se systémem Sunny Backup S.
** Pokud některý použitý FV střídač nemá rozhraní SMA Bluetooth® Wireless Technology (rozhraní Bluetooth), potřebujete modul
Bluetooth Piggy-Back.
✓ je nutné
‒ není nutné
● volitelné
Sunny Home Manager
Sunny Home Manager je přístroj pro sledování činnosti FV systémů a pro řízení spotřebičů v domácnostech
s FV systémy (viz kapitola 2.1 „Systém pro úpravu zátěžového profilu“, strana 7).
Sunny Portal
Portál Sunny Portal slouží jako uživatelské rozhraní přístroje Sunny Home Manager. Přístroj Sunny Home
Manager odesílá data na portál Sunny Portal, např. data načtená z elektroměrů nebo z FV střídačů. K portálu
Sunny Portal se přístroj Sunny Home Manager připojuje prostřednictvím směrovače.
Bezdrátová zásuvka SMA
Přístroj Sunny Home Manager dokáže automaticky zapínat a vypínat elektrické spotřebiče, které jsou
zapojené do bezdrátových zásuvek SMA. Alternativou k bezdrátovým zásuvkám SMA je ruční zapínání
a vypínání spotřebičů.
12
SBU_HoMan-PL-UCS123013
Návod k projektování
SMA Solar Technology AG
Produkty pro optimalizaci vlastní spotřeby
Bluetooth Piggy-Back Off-Grid
Pokud je ve střídači Sunny Backup integrován modul Bluetooth Piggy-Back Off-Grid, může přístroj
Sunny Home Manager odesílat údaje z elektroměrů do systému Sunny Backup. Tento přenos dat je podmínkou
pro společný provoz přístroje Sunny Home Manager a systému Sunny Backup.
Kompatibilita
Modul Bluetooth Piggy-Back Off-Grid je kompatibilní se systémem Sunny Backup S.
Bluetooth Piggy-Back
Modul Bluetooth Piggy-Back zajišťuje spojení mezi přístrojem Sunny Home Manager a FV střídači, které nejsou
vybaveny rozhraním Bluetooth.
Systém Sunny Backup S/M/L
Systém Sunny Backup pro optimalizaci vlastní spotřeby se v zásadě skládá ze střídače Sunny Backup a skříně
Automatic Switch Box. Střídač Sunny Backup reguluje a řídí skříň Automatic Switch Box a v případě výpadku
veřejné rozvodné sítě vytvoří ostrovní síť. Skříň Automatic Switch Box v případě výpadku veřejné rozvodné sítě
bezpečně odpojí připojený FV systém a připojené spotřebiče od veřejné rozvodné sítě a připojí je k ostrovní
síti.
Pro optimalizaci vlastní spotřeby střídač Sunny Backup ve vhodném okamžiku aktivuje nabíjení či vybíjení
baterie:
•
Když je k dispozici přebytečný FV výkon, ukládá ho systém Sunny Backup do baterie.
•
Když není k dispozici žádný FV výkon, systém Sunny Backup aktivuje vybíjení baterie a poskytuje
uloženou elektrickou energii.
Meter Box pro střídač Sunny Backup
Přístroj Meter Box pro střídač Sunny Backup je volitelná komponenta systému Sunny Backup a slouží k přenosu
dat mezi systémem Sunny Backup a připojenými elektroměry. Pokud k optimalizaci vlastní spotřeby používáte
systém Sunny Backup bez přístroje Sunny Home Manager, je přístroj Meter Box nezbytný.
Návod k projektování
SBU_HoMan-PL-UCS123013
13
Produkty pro optimalizaci vlastní spotřeby
3.2
SMA Solar Technology AG
FV střídače
Střídače vhodné pro přístroj Sunny Home Manager
Přístroj Sunny Home Manager podporuje následující FV střídače:
•
Sunny Boy (SB) s firmwarem od verze 2.06
– SB 3000TL-20 / SB 4000TL-20 / SB 5000TL-20
– SB 3000TL-21 / SB 4000TL-21 / SB 5000TL-21
– SB 2000HF-30 / SB 2500HF-30 / SB 3000HF-30
•
Sunny Tripower (STP)
– STP 8000TL-10 / STP 10000TL-10 / STP 12000TL-10 / STP 15000TL-10 / STP 17000TL-10
•
FV střídače s modulem Bluetooth Piggy-Back
Seznamy střídačů, které lze dovybavit modulem Bluetooth Piggy-Back nebo modulem Bluetooth
Piggy-Back Off-Grid, najdete v návodech k modulu Bluetooth Piggy-Back a modulu Bluetooth
Piggy-Back Off-Grid na webu www.SMA-Solar.com.
Uvedené FV střídače SMA mohou do přístroje Sunny Home Manager přímo posílat své údaje o výrobě
FV výkonu. Když jsou tyto FV střídače spojené s přístrojem Sunny Home Manager, můžete podle vlastního
uvážení připojit elektroměr pro výrobu FV výkonu.
Sunny Home Manager se systémem Sunny Backup
Systém Sunny Backup potřebuje k optimalizaci vlastní spotřeby údaje z elektroměrů.
•
Pokud přístroj Sunny Home Manager používáte ve spojení se systémem Sunny Backup, připojte
k přístroji Sunny Home Manager elektroměr pro výrobu FV výkonu.
Střídače vhodné pro systém Sunny Backup
K optimalizaci vlastní spotřeby můžete v systému Sunny Backup používat libovolné FV střídače. Pokud systém
Sunny Backup chcete používat také jako náhradu veřejné rozvodné sítě, musíte dbát zvláštních požadavků na
používané FV střídače (viz technické informace „PV Inverters ‒ Use of PV Inverters and Settings for Off-grid
and Backup Systems“ na webu www.SMA-Solar.com).
14
SBU_HoMan-PL-UCS123013
Návod k projektování
SMA Solar Technology AG
3.3
Produkty pro optimalizaci vlastní spotřeby
Elektroměry
3.3.1 Pokyny k výběru elektroměrů
Konstrukce a směr měření
Jednosměrné a obousměrné elektroměry se v systému pro optimalizaci vlastní spotřeby používají různým
způsobem:
•
Elektroměr v jednosměrném provedení může zaznamenávat buď výrobu FV výkonu, nebo dodávku do
veřejné rozvodné sítě, nebo odběr z veřejné rozvodné sítě.
•
Elektroměr v obousměrném provedení může zaznamenávat současně dodávku do veřejné rozvodné
sítě a odběr z veřejné rozvodné sítě.
Systém Sunny Backup dokáže prostřednictvím přístroje Meter Box pro střídač Sunny Backup pomocí
obousměrného elektroměru pro dodávku do veřejné rozvodné sítě a odběr z veřejné rozvodné sítě
zaznamenávat také výrobu FV výkonu.
Chování při přenosu dat a přesnost
Jak dobře se určitý elektroměr hodí k použití v systému pro optimalizaci vlastní spotřeby, závisí zejména na
jeho chování při přenosu dat a na přesnosti datového rozhraní:
•
Elektroměry s rozhraním S0 podle normy DIN EN 62053-31, třída A, přenášejí aktuálně naměřenou
elektrickou energii pomocí počítacích impulzů. Na každou naměřenou kilowatthodinu tyto elektroměry
přenesou přibližně 250 až 10 000 impulzů, a určují tím aktuálnost zobrazovaných naměřených
hodnot elektrické energie. Čím větší je počet impulzů, tím vhodnější je daný elektroměr.
•
Elektroměry s optickým rozhraním D0 podle normy IEC 62056-21, část 4.3, ve svém přenosovém
protokolu udávají naměřené kilowatthodiny s různým počtem desetinných míst. Čím více desetinných
míst daný elektroměr dokáže přenášet, tím je vhodnější k optimalizaci vlastní spotřeby.
Nevhodné elektroměry mohou naměřené hodnoty elektrické energie zkreslovat. Tyto zkreslené naměřené
hodnoty elektrické energie mají negativní vliv na přesnost zobrazovaných grafů a omezují možnosti
optimalizace vlastní spotřeby pomocí přístroje Sunny Home Manager a systému Sunny Backup. Tato omezení
se týkají zejména automatického řízení spotřebičů prostřednictvím bezdrátových zásuvek SMA a komunikace
mezi přístrojem Sunny Home Manager a systémem Sunny Backup.
Rozhraní
Chcete-li připojit elektroměr k systému Sunny Backup nebo přístroji Sunny Home Manager prostřednictvím
rozhraní D0, potřebujete snímací hlavici (viz kapitola 3.4.1 „Pro elektroměr s rozhraním D0“, strana 22).
Elektroměry s rozhraním S0 můžete připojit pouze k přístroji Sunny Home Manager. Chcete-li připojit
elektroměr k přístroji Sunny Home Manager prostřednictvím rozhraní S0, potřebujete čtyřpólový konektor
a propojovací kabel (viz kapitola 3.4.2 „Pro elektroměr s rozhraním S0“, strana 23).
Návod k projektování
SBU_HoMan-PL-UCS123013
15
SMA Solar Technology AG
Produkty pro optimalizaci vlastní spotřeby
3.3.2 Elektroměry testované společností SMA
Společnost SMA Solar Technology AG testovala elektroměry uvedené v této kapitole pro použití ve spojení
s přístrojem Sunny Home Manager nebo systémem Sunny Backup.
Tyto elektroměry však mohou být od výrobce různě konfigurované. Proto se tyto elektroměry mohou navzdory
stejnému nebo podobnému typovému označení chovat částečně jinak než elektroměry testované společností
SMA Solar Technology AG. V ojedinělých případech proto ani tyto elektroměry nemusí být kompatibilní
s přístrojem Sunny Home Manager či systémem Sunny Backup.
Značení testovaných elektroměrů v následujících tabulkách
Pokud chování testovaného elektroměru při přenosu dat a přesnost testovaného elektroměru
dostatečně podporují požadovanou funkci, je tato funkce pro daný elektroměr označena značkou
✓ /ano.
EasyMeter GmbH
Typ
Směr měření
Rozhraní
Sunny Home Manager
D0
S0
Automatické S přístrojem
Zobrazení
řízení
Meter Box
hodnot
elektroměru spotřebičů pro střídač
Sunny
na portálu
Backup
Sunny Portal
S přístrojem
Sunny
Home
Manager
Q3DA1004
v3.03
výroba FV
výkonu / odběr
z veřejné
rozvodné sítě
✓
‒
✓
✓
‒
○
Q3DA1034
v3.03
výroba FV
výkonu /
dodávka do
veřejné rozvodné
sítě
✓
‒
✓
✓
‒
○
✓ ano
16
Systém Sunny Backup
SBU_HoMan-PL-UCS123013
‒ ne
○ netestováno
Návod k projektování
SMA Solar Technology AG
Produkty pro optimalizaci vlastní spotřeby
EMH Metering GmbH & Co. KG
Typ
Směr měření
Rozhraní Sunny Home Manager
D0
S0
Systém Sunny Backup
Automatické S přístrojem
Zobrazení
řízení
Meter Box
hodnot
pro střídač
elektroměru spotřebičů
Sunny
na portálu
Backup
Sunny Portal
S přístrojem
Sunny
Home
Manager
ED100LW2T8-0NE00-D2000000E50/L1
výroba FV výkonu
✓
‒
○
○
✓
○
ED300L
W2E8-0NE00-D2000000E50/L1
výroba FV výkonu /
dodávka do
veřejné rozvodné
sítě
✓
‒
✓
✓
○
○
ED300L
W2E8-0NE00-D2000002E50/Q2
dodávka do
veřejné rozvodné
sítě a odběr
z veřejné rozvodné
sítě
✓
‒
✓
✓
○
○
ED300LW2E8-0NE00-D2000000E50/X1
výroba FV výkonu
✓
‒
○
○
✓
○
eHZvýroba FV výkonu
HW8E2A5L
0EL1P
✓
‒
○
○
✓
○
eHZdodávka do
HW8E2AWL veřejné rozvodné
0EQ2P
sítě a odběr
z veřejné rozvodné
sítě
✓
‒
✓
✓
○
✓
eHZvýroba FV výkonu
IW8E2A5L0
EQ2P
✓
‒
○
○
✓
○
✓ ano
Návod k projektování
‒ ne
○ netestováno
SBU_HoMan-PL-UCS123013
17
SMA Solar Technology AG
Produkty pro optimalizaci vlastní spotřeby
Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Typ
18
Směr měření
Rozhraní Sunny Home Manager
Systém Sunny Backup
Automatické S přístrojem
Zobrazení
řízení
Meter Box
hodnot
elektroměru spotřebičů pro střídač
Sunny
na portálu
Backup
Sunny Portal
S přístrojem
Sunny
Home
Manager
D0
S0
EHZ361D5T výroba FV výkonu /
odběr z veřejné
rozvodné sítě
✓
‒
✓
✓
○
○
EHZ361WA výroba FV výkonu /
odběr z veřejné
rozvodné sítě
✓
‒
✓
✓
○
○
EHZx60LA
výroba FV výkonu /
dodávka do veřejné
rozvodné sítě
✓
‒
○
○
✓
○
EHZx60LB
výroba FV výkonu /
dodávka do veřejné
rozvodné sítě
✓
‒
○
○
✓
○
EHZx60ZA
dodávka do veřejné
rozvodné sítě
a odběr z veřejné
rozvodné sítě
✓
‒
○
○
✓
○
EHZx60ZB
dodávka do veřejné
rozvodné sítě
a odběr z veřejné
rozvodné sítě
✓
‒
○
○
✓
○
EHZx61LA
výroba FV výkonu /
dodávka do veřejné
rozvodné sítě
✓
‒
✓
✓
✓
○
EHZx61LB
výroba FV výkonu
✓
‒
○
○
✓
○
EHZx61ZA
dodávka do veřejné
rozvodné sítě
a odběr z veřejné
rozvodné sítě
✓
‒
✓
✓
✓
○
EHZx61ZB
dodávka do veřejné
rozvodné sítě
a odběr z veřejné
rozvodné sítě
✓
‒
○
○
✓
○
EHZx62Lx
výroba FV výkonu /
dodávka do veřejné
rozvodné sítě
✓
‒
○
○
✓
○
SBU_HoMan-PL-UCS123013
Návod k projektování
SMA Solar Technology AG
Produkty pro optimalizaci vlastní spotřeby
EHZx62Zx
dodávka do veřejné
rozvodné sítě
a odběr z veřejné
rozvodné sítě
✓
‒
✓
✓
✓
✓
EHZx63Lx
výroba FV výkonu /
dodávka do veřejné
rozvodné sítě
✓
‒
✓
✓
✓
✓
EHZx63Zx
dodávka do veřejné
rozvodné sítě
a odběr z veřejné
rozvodné sítě
✓
‒
✓
✓
✓
✓
✓ ano
Návod k projektování
‒ ne
○ netestováno
SBU_HoMan-PL-UCS123013
19
SMA Solar Technology AG
Produkty pro optimalizaci vlastní spotřeby
ISKRAEMECO GmbH Energiemess- und Regeltechnik
Typ
Směr měření
Rozhraní Sunny Home Manager
Systém Sunny Backup
D0
S0
dodávka do
veřejné rozvodné
sítě a odběr
z veřejné
rozvodné sítě
✓
✓
✓
✓*
○
‒
MT174
dodávka do
D2A52-G22- veřejné rozvodné
M3K0
sítě a odběr
z veřejné
rozvodné sítě
✓
✓
✓
✓
○
‒
MT171D2A52V12G22-K0
Zobrazení
Automatické S přístrojem
hodnot
řízení
Meter Box
elektroměru spotřebičů
pro střídač
na portálu
Sunny
Sunny Portal
Backup
S přístrojem
Sunny
Home
Manager
* Funguje pouze prostřednictvím rozhraní S0.
Itron GmbH
Typ
Směr měření
Rozhraní Sunny Home Manager
Systém Sunny Backup
D0
S0
Zobrazení
Automatické S přístrojem
hodnot
řízení
Meter Box
elektroměru spotřebičů
pro střídač
na portálu
Sunny
Sunny Portal
Backup
S přístrojem
Sunny
Home
Manager
ACE3000 výroba FV výkonu /
260-C21D- odběr z veřejné
R1-A
rozvodné sítě
✓
✓
✓
✓*
○
‒
ACE3000 dodávka do veřejné
260-C41D- rozvodné sítě
R2-A
a odběr z veřejné
rozvodné sítě
✓
‒
✓
‒
○
‒
ACE3000 dodávka do veřejné
HZ2-C50D- rozvodné sítě
E1-A
a odběr z veřejné
rozvodné sítě
✓
‒
○
○
✓
○
ACE3000 výroba FV výkonu /
HZ2-C80D- odběr z veřejné
E1-A
rozvodné sítě
✓
‒
○
○
✓
○
ACE3000 výroba FV výkonu /
HZ2-CD0D- odběr z veřejné
E1-A
rozvodné sítě
✓
‒
○
○
✓
○
* Funguje pouze prostřednictvím rozhraní S0.
✓ ano
20
SBU_HoMan-PL-UCS123013
‒ ne
○ netestováno
Návod k projektování
SMA Solar Technology AG
Produkty pro optimalizaci vlastní spotřeby
Kamstrup A/S
Typ
382Jx3
684-38B-J131-070
Směr měření
Rozhraní Sunny Home Manager
S přístrojem
Sunny
Home
Manager
Automatické S přístrojem
Zobrazení
řízení
Meter Box
hodnot
pro střídač
elektroměru spotřebičů
Sunny
na portálu
Backup
Sunny Portal
D0
S0
✓
✓
výroba FV
výkonu /
odběr z veřejné
rozvodné sítě
Systém Sunny Backup
✓
✓*
○
‒
* Funguje pouze prostřednictvím rozhraní S0.
Landis+Gyr GmbH
Typ
Směr měření
Rozhraní Sunny Home Manager
Systém Sunny Backup
D0
S0
Zobrazení
Automatické S přístrojem
hodnot
řízení
Meter Box
elektroměru spotřebičů
pro střídač
na portálu
Sunny
Sunny Portal
Backup
S přístrojem
Sunny
Home
Manager
ZMD120APE výroba FV výkonu /
r53
odběr z veřejné
rozvodné sítě
✓
✓
✓
✓*
○
‒
ZMD120APT dodávka do
r53
veřejné rozvodné
sítě a odběr
z veřejné rozvodné
sítě
✓
‒
✓
‒
○
‒
ZME120ACd dodávka do
r53A
veřejné rozvodné
sítě a odběr
z veřejné rozvodné
sítě
✓
‒
✓
‒
○
‒
ZMF120ACd dodávka do
s2
veřejné rozvodné
sítě a odběr
z veřejné rozvodné
sítě
✓
‒
✓
✓
○
‒
* Funguje pouze prostřednictvím rozhraní S0.
✓ ano
Návod k projektování
‒ ne
○ netestováno
SBU_HoMan-PL-UCS123013
21
SMA Solar Technology AG
Produkty pro optimalizaci vlastní spotřeby
NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Typ
Směr měření
eHZ EDL21
Art.-Nr.
23030326
výroba FV
výkonu
eHZ
výroba FV
GW8E2A50 výkonu / odběr
0K2
z veřejné
rozvodné sítě
Rozhraní
Sunny Home Manager
Systém Sunny Backup
D0
S0
Automatické S přístrojem
Zobrazení
řízení
Meter Box
hodnot
pro střídač
elektroměru spotřebičů
Sunny
na portálu
Backup
Sunny Portal
✓
‒
○
○
✓
○
✓
‒
✓
✓
○
○
✓ ano
3.4
‒ ne
S přístrojem
Sunny
Home
Manager
○ netestováno
Materiál pro připojení elektroměrů
3.4.1 Pro elektroměr s rozhraním D0
Chcete-li připojit elektroměr k systému Sunny Backup nebo přístroji Sunny Home Manager prostřednictvím
rozhraní D0, potřebujete optickou snímací hlavici.
Sunny Home Manager
Pro přístroj Sunny Home Manager nabízí společnost SMA Solar Technology AG optickou snímací hlavici
s kabelem a čtyřpólovým konektorem. Optickou snímací hlavici si můžete objednat jako příslušenství
(objednací kód SMA: HM-D0-METERADAPTER).
Snímací hlavice kompatibilní s elektroměry společnosti Easy Meter GmbH
Elektroměry od společnosti Easy Meter GmbH testované společností SMA Solar Technology AG nejsou
kompatibilní se snímací hlavicí, kterou společnost SMA Solar Technology AG dodává jako příslušenství.
22
•
Použijte optickou snímací hlavici COM-IR Q3D od společnosti co.met GmbH nebo jinou,
rovnocennou snímací hlavici.
•
Čtyřpólový konektor dodaný s přístrojem Sunny Home Manager propojte se snímací hlavicí
COM-IR Q3D. Dbejte při tom obsazení kolíků stanoveného pro řadu kolíků D0 na přístroji
Sunny Home Manager (viz návod k instalaci přístroje Sunny Home Manager na webu
www.SMA-Solar.com).
SBU_HoMan-PL-UCS123013
Návod k projektování
SMA Solar Technology AG
Produkty pro optimalizaci vlastní spotřeby
Systém Sunny Backup
Společnost SMA Solar Technology AG u systému Sunny Backup s přístrojem Meter Box pro střídač
Sunny Backup doporučuje používat následující snímací hlavici od společnosti ED Jochen Vogts: typ „Infrarot
Adapter RS232/RJ10 MUC“ s kabelovým výstupem 180°. Pokud při objednávání zvolíte příslušnou variantu,
můžete s přístrojem Meter Box pro střídač Sunny Backup získat dvě tyto snímací hlavice.
Kabelový výstup optické snímací hlavice
Doporučované optické snímací hlavice jsou vybaveny kabelovým výstupem v poloze 180° nebo
kabelovým výstupem směřujícím nahoru.
•
Při připojování elektroměru prostřednictvím některé z těchto optických snímacích hlavic zajistěte,
aby kabelový výstup směřoval nahoru (viz návod k instalaci přístroje Meter Box pro střídač
Sunny Backup a návod k instalaci přístroje Sunny Home Manager).
3.4.2 Pro elektroměr s rozhraním S0
Chcete-li připojit elektroměr k přístroji Sunny Home Manager prostřednictvím rozhraní S0, potřebujete
čtyřpólový konektor a propojovací kabel.
•
Čtyřpólový konektor je součástí dodávky přístroje Sunny Home Manager.
•
Propojovací kabel musí splňovat následující požadavky:
– minimálně 2 žíly na každý kabel
– průřez žíly: 0,2 mm² … 1,5 mm²
– maximální délka kabelu: 30 m
3.5
Směrovač
Směrovač přístroji Sunny Home Manager umožňuje připojení k portálu Sunny Portal prostřednictvím internetu.
Společnost SMA Solar Technology AG doporučuje trvalé připojení k internetu a používání směrovače, který
podporuje dynamické přidělování IP adres (DHCP ‒ Dynamic Host Configuration Protocol).
Návod k projektování
SBU_HoMan-PL-UCS123013
23
Návrh systému Sunny Backup pro optimalizaci vlastní spotřeby
4
4.1
SMA Solar Technology AG
Návrh systému Sunny Backup pro optimalizaci vlastní
spotřeby
Informace k projektování FV systémů
Při návrhu systému Sunny Backup pro optimalizaci vlastní spotřeby přichází v úvahu řada kombinací
nainstalovaného FV výkonu, výkonu spotřebičů a kapacity baterie. Jelikož není možné otestovat všechny
kombinace, vycházejí kroky uvedené v tomto dokumentu z výsledků simulací. Tento návrh slouží jako
orientační pomůcka, resp. východisko pro projektování vlastního FV systému.
Krok 1: odhad přirozené vlastní spotřeby
Pro návrh systému Sunny Backup pro optimalizaci vlastní spotřeby je třeba v prvním kroce odhadnout
přirozenou vlastní spotřebu bez ohledu na kapacitu baterie. Přirozená vlastní spotřeba, které lze za rok
dosáhnout, závisí na roční spotřebě elektrické energie a na výkonu nainstalovaného FV systému.
Obrázek 6: výsledky simulace přirozené vlastní spotřeby v závislosti na výkonu nainstalovaného FV systému a roční
spotřebě elektrické energie při typickém zátěžovém profilu
Výsledky simulace vám umožňují odhadnout přirozenou vlastní spotřeby v poměru k vyrobené FV energii.
24
SBU_HoMan-PL-UCS123013
Návod k projektování
SMA Solar Technology AG
Návrh systému Sunny Backup pro optimalizaci vlastní spotřeby
Příklad:
Vstupní veličiny FV systému a spotřebičů:
•
výkon FV systému: 5 kWp
•
roční spotřeba elektrické energie: 4900 kWh
Obrázek 7: odhad přirozené vlastní spotřeby s danými hodnotami FV systému a spotřeby
Z odhadu vyplývá, že spotřebiče přímo na místě využijí 32 % vyrobené FV energie.
Návod k projektování
SBU_HoMan-PL-UCS123013
25
Návrh systému Sunny Backup pro optimalizaci vlastní spotřeby
SMA Solar Technology AG
Krok 2: odhad optimalizace vlastní spotřeby
Optimalizace vlastní spotřeby se systémem Sunny Backup S
Mějte na paměti, že návrh se vztahuje na třífázové napájení spotřebičů pomocí dočasně akumulované
FV energie. Třífázové napájení umožňují systémy Sunny Backup M a L. Systém Sunny Backup S
podporuje napájení spotřebičů pouze na jedné fázi. Pokud zvolíte systém Sunny Backup S, měli byste
energeticky náročné spotřebiče umístit na fázi střídače Sunny Backup. Jinak požadované optimalizace
vlastní spotřeby nemůžete dosáhnout.
U jednofázového systému Sunny Backup M s optimalizací vlastní spotřeby lze energeticky náročné
spotřebiče zapojit prostřednictvím libovolné fáze. Střídač Sunny Backup při tom můžete připojit
prostřednictvím jedné fáze (např. L1) a energeticky náročné spotřebiče prostřednictvím téže fáze nebo
libovolné jiné fáze (např. L2 nebo L3). Systém Sunny Backup M dokáže odběr elektrické energie
energeticky náročnými spotřebiči z veřejné rozvodné sítě vyrovnávat tak, že střídač Sunny Backup
prostřednictvím vlastní fáze dodává více elektrické energie.
Optimalizace vlastní spotřeby, které lze dosáhnout použitím baterie, závisí na několika veličinách:
•
nainstalovaný výkon FV systému
•
roční spotřeba elektrické energie
•
kapacita baterie
Obrázek 8: výsledek simulace dosažitelné optimalizace vlastní spotřeby při roční spotřebě elektrické energie ve výši
4900 kWh
26
SBU_HoMan-PL-UCS123013
Návod k projektování
SMA Solar Technology AG
Návrh systému Sunny Backup pro optimalizaci vlastní spotřeby
Využitelná kapacita baterie se v důsledku záložní rezervy liší od celkové kapacity baterie. Tato rezerva činí
50 % a při výpadku elektrické energie zaručuje záložní provoz po dobu několika hodin. Celková kapacita
baterie odpovídá dvojnásobku využitelné kapacity.
Výsledky simulace vám umožňují odhadnout dosažitelnou optimalizaci vlastní spotřeby v poměru k vyrobené
FV energii.
Příklad:
Charakteristické údaje baterie:
•
celková kapacita baterie: 7,0 kWh
•
využitelná kapacita baterie: 3,5 kWh (50 % zůstává jako záložní rezerva pro případ výpadku veřejné
rozvodné sítě)
Obrázek 9: grafický odhad optimalizace vlastní spotřeby dočasnou akumulací FV energie
Díky optimalizaci je pro vlastní spotřebu k dispozici o 18 % vyrobené FV energie víc.
Návod k projektování
SBU_HoMan-PL-UCS123013
27
Návrh systému Sunny Backup pro optimalizaci vlastní spotřeby
SMA Solar Technology AG
Krok 3: výpočet celkové vlastní spotřeby
Celková vlastní spotřeba se vypočítá jako součet přirozené vlastní spotřeby a optimalizace vlastní spotřeby.
Příklad:
•
přirozená vlastní spotřeba (krok 1): 32 %
•
optimalizace vlastní spotřeby (krok 2): 18 %
Celková vlastní spotřeba činí 50 %.
Krok 4: odhad životnosti baterie
Budete-li se řídit výkupní cenou za dodanou FV energii, která je garantována na dobu 20 let, musíte baterii
vzhledem k její očekávané životnosti minimálně jednou vyměnit. Aby tedy bylo možné baterii optimálně
využívat, doporučuje se výměna po 10 letech.
První krok při dimenzování baterie spočívá ve stanovení průchodů elektrické energie za rok. Při průchodu
elektrické energie se baterie jednou nabije a vybije. Počet průchodů elektrické energie za rok se vypočítá
následovně:
Životnost baterie vypočítáte pomocí celkového počtu průchodů elektrické energie, jak ho udává výrobce
baterie:
Příklad:
•
vyrobená FV energie: 4500 kWh
•
optimalizace vlastní spotřeby (krok 2): 18 %
•
celková kapacita baterie: 7 kWh
•
celkový počet průchodů elektrické energie: 1200 (olověná baterie, OPzV)
Vliv kapacity baterie na její životnost
Chcete-li zvýšit příliš nízkou životnost baterie, můžete zvolit baterii o větší kapacitě. Změna kapacity
baterie vede rovněž ke změně v optimalizaci vlastní spotřeby (krok 2).
28
SBU_HoMan-PL-UCS123013
Návod k projektování
SMA Solar Technology AG
4.2
Návrh systému Sunny Backup pro optimalizaci vlastní spotřeby
Příklad z praxe: údaje skutečného systému Sunny Backup
Charakteristické údaje skutečného systému Sunny Backup po jednoročním monitorování údajů:
•
nainstalovaný FV výkon: 3,24 kWp
•
roční spotřeba elektrické energie: cca 4200 kWh
•
využitelná kapacita baterie: 3,5 kWh
Obrázek 10: procentuální podíl vlastní spotřeby FV energie skutečného systému Sunny Backup
Návod k projektování
SBU_HoMan-PL-UCS123013
29
Návrh systému Sunny Backup pro optimalizaci vlastní spotřeby
SMA Solar Technology AG
Obrázek 11: absolutní hodnoty dodávky do veřejné rozvodné sítě a vlastní spotřeby skutečného systému Sunny Backup
4.3
Baterie
Všechny střídače Sunny Backup podporují olověné baterie typu FLA a VRLA a nikl-kadmiové baterie.
Lithium-iontové baterie jsou mimořádně vhodné k dočasné akumulaci FV energie díky vysokému počtu
nabíjecích cyklů. Lithium-iontové baterie musejí být kompatibilní se střídačem Sunny Backup. Se střídačem
Sunny Backup jsou kompatibilní lithium-iontové baterie následujících výrobců:
•
Akasol
•
Dispatch Energy
•
Leclanché
•
LG Chem
•
SAFT
•
Samsung
•
Sony
Manažer lithium-iontové baterie reguluje provoz baterie a musí být prostřednictvím komunikačního kabelu
propojen se střídačem Sunny Backup. Při konfiguraci střídače Sunny Backup nastavte v průvodci Quick
Configuration Guide typ baterie na lithium-iontovou baterii. Tím vypnete manažera baterie poskytovaného
střídačem Sunny Backup a nahradíte ho manažerem samotné lithium-iontové baterie.
U kompatibilních lithium-iontových baterií společnost SMA Solar Technology AG testovala výhradně
komunikaci s manažerem baterie. Informace o technických vlastnostech samotných baterií získáte od
příslušného výrobce.
30
SBU_HoMan-PL-UCS123013
Návod k projektování
60$6RODU7HFKQRORJ\
ZZZ60$6RODUFRP
60$6RODU7HFKQRORJ\$*
ZZZ60$GH
60$$PHULFD//&
ZZZ60$$PHULFDFRP
60$7HFKQRORJ\$XVWUDOLD3W\/WG
ZZZ60$$XVWUDOLDFRPDX
60$%HQHOX[635/
ZZZ60$%HQHOX[FRP
60$%HLMLQJ&RPPHUFLDO&R/WG
ZZZ60$&KLQDFRP
60$&]HFK5HSXEOLFVUR
ZZZ60$&]HFKFRP
60$)UDQFH6$6
ZZZ60$)UDQFHFRP
60$+HOODV$(
ZZZ60$+HOODVFRP
60$,EpULFD7HFQRORJtD6RODU6/
ZZZ60$,EHULFDFRP
60$,WDOLD6UO
ZZZ60$,WDOLDFRP
60$7HFKQRORJ\.RUHD&R/WG
ZZZ60$.RUHDFRP
Download

Optimalizace vlastní spotřeby - SUNNY BACKUP / SUNNY HOME