CENÍK PRODUKTŮ
2014
platný od 1. 4. 2014
1. vydání
OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti IMPROMAT KLIMA spol. s r. o.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky upravují obchodní závazkové vztahy mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Tvoří nedílnou součást kupní smlouvy,
uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Ustanovení, která nejsou v kupní smlouvě výslovně dohodnuta, se řídí těmito obchodními podmínkami.
PODMÍNKY PLNĚNÍ
1. Není-li smluveno jinak, je zboží dodáváno prostřednictvím spediční společnosti Fiege.
2. Poplatky za spediční služby společnosti Fiege jsou hrazeny společností Impromat Klima spol. s r. o., nestanoví-li dohoda jinak. Pokud zboží kupující nepřevezme dle
dohodnutého termínu a místa dodání, budou kupujícímu vícenáklady vniklé opakovaným dodáním přeúčtovány firmou Impromat Klima.
3. Pokud kupující nepřevezme zboží ve smluveném čase a na smluveném místě, je prodávající oprávněn – pokud netrvá na plnění smlouvy, prodat zboží jinde a
vyžadovat od kupujícího náhradu škody za ztráty takto vzniklé. Jestliže zboží, které je předmětem plnění, nebude předáno nebo odesláno, ačkoliv byl kupující
zpraven o tom, že zboží je připraveno k odeslání nebo předání, je prodávající oprávněn nechat toto zboží uskladnit na nebezpečí a náklady kupujícího ve vlastním
skladu nebo případně prodat toto zboží, pokud kupující po marné výzvě zboží nepřevezme.
4. V případě, že čas plnění není kupujícím ve smlouvě určen přesným termínem, je prodávající oprávněn plnit kterýkoliv den během sjednané lhůty. Pokud chce
kupující,aby prodávající plnil v přesný termín a toto nemá ve smlouvě sjednáno, je povinen sdělit tento termín prodávajícímu nejméně 5 dnů předem, aby tento
mohl, pokud to bude možné, připravit zboží k odeslání.
5. Částečné dodávky jsou přípustné, není-li dohodnuto jinak.
6. Uživatelské návody v českém jazyce jsou registrovaným uživatelům k dispozici ke stažení na internetových stránkách prodávajícího:
https://web.impromat.cz/klima
CENY
1. Ceník obsahuje koncové prodejní ceny s možností dalších speciálních obchodních podmínek s ohledem na jednotlivé zakázky a jejich obchodní bilanci (např.
sezónní slevy, množstevní slevy atd.).
2. Ceny uvedené v ceníku jsou v Kč bez DPH. Tiskové chyby vyhrazeny.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Obě smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě vystaveného daňového dokladu prodávajícího se 14-ti denní lhůtou
splatnosti ode dne vystavení, pokud není dohodnuto jinak.
2. Kupující uhradí dohodnutou kupní cenu převodem peněžních prostředků ze svého účtu na účet prodávajícího. Peněžní závazek placený prostřednictvím banky je
splněn připsáním placené částky na účet prodávajícího u jeho banky.
3. V případě nedodržení lhůty splatnosti, může prodávající s okamžitou platností odstoupit od kupní smlouvy a kupující je povinen vrátit zpět na vlastní náklady
poskytnuté plnění.
4. Kupující souhlasí, že prodávající bude kupujícímu zasílat faktury elektronicky ve formátu PDF, a to na e-mailovou adresu uvedenou v dealerské smlouvě nebo při
registraci v dealerské sekci na https://web.impromat.cz/klima
VADY ZBOŽÍ
1. Zjistí-li kupující při přejímce zboží od přepravce, že zboží je vadné, je povinen sepsat s přepravcem zápis o vadách.
2. Vady zřejmé již při odběru, je kupující povinen oznámit prodávajícímu písemně a to nejpozději do 2 dnů od převzetí. Neučiní-li tak, bude to považováno za porušení
povinnosti včasného oznámení vad zboží. Vadami zřejmými jsou např.:
- zřejmá porušenost nebo neúplnost dodávaného zboží
- množství a označení zboží neodpovídá údajům v průvodních dokladech
3. Zpráva o vadách zboží musí být kupujícímu podána písemně a musí být v ní uvedeno, o jaké vady se jedná nebo jak se projevují a nároky z vad.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruční podmínky včetně záruční doby jsou stanoveny dohodou smluvních stran ve zvláštním dokumentu.
NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době kdy mu prodávající umožní
nakládat
se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.
NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.
LEGISLATIVA
1. Klimatizační jednotky splňují všechny potřebné legislativní normy nutné k uvádění klimatizačních jednotek na český trh.
2. Společnost Impromat Klima spol. s r. o. je zapojena do kolektivního systému EKO-KOM a.s. pod identifikačním číslem EK-F00034137.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Případy neupravené kupní smlouvou nebo obchodními podmínkami se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.
2
OBSAH CENÍKU 2014
SPLIT SYSTÉMY ................................................ 4 - 7
MULTI SPLIT SYSTÉMY
.................................. 8 - 9
VRF SYSTÉMY .................................................. 10 -13
Moduly ATW, ACC a ostatní ....................... 14 - 15
Příslušenství FUJITSU
.................................. 16 - 18
Samostatné venkovní jednotky ........................ 19
3
NÁSTĚNNÉ SPLITOVÉ JEDNOTKY
Klimatizační jednotky FUJITSU GENERAL LTD. vhodné jak k instalaci na stěnu kanceláří, tak i obytných prostor.
Série G-LM
POWERFUL L ow noise
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
ASYG-07LMCA
ASYG-09LMCA
ASYG-12LMCA
ASYG-14LMCA
AOYG-07LMCA
AOYG-09LMCA
AOYG-12LMCA
AOYG-14LMCA
2.1
2.5
3.4
4.0
3.0
3.2
4.0
5.0
20 100,21 800,25 100,31 700,-
Série G-LU
POWERFUL L ow noise
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
ASYG-07LUCA
ASYG-09LUCA
ASYG-12LUCA
ASYG-14LUCA
AOYG-07LUCA
AOYG-09LUCB
AOYG-12LUC
AOYG-14LUC
2.0
2.5
3.5
4.2
3.0
3.2
4.0
5.4
26 300,28 500,32 900,41 500,-
Série G-LT
POWERFUL L ow noise
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
ASYG-09LTCA
ASYG-12LTCA
AOYG-09LTC
AOYG-12LTC
2.5
3.5
3.2
4.0
32 700,37 900,-
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
ASYG-18LFCA
ASYG-24LFCC
ASYG-30LFCA
AOYG-18LFC
AOYG-24LFCC
AOYG-30LFT
5.2
7.1
8.0
6.3
8.0
8.8
46 800,57 600,72 800,-
Série G-LF
Série G-LLC
4
POWERFUL
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
ASYG-09LLCA
ASYG-12LLCA
AOYG-09LLC
AOYG-12LLC
2.5
3.5
3.2
4.0
16 100,19 100,-
PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY
Klimatizační jednotky umožňující vertikální nebo horizontální instalaci v jakýchkoliv prostorech.
Série G-LV
Velké možnosti při parapetních nebo podstropních instalací
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
ABYG-18LVTB
ABYG-24LVTA
AOYG-18LALL
AOYG-24LALA
5.2
7.1
6.0
8.0
54 400,64 400,-
PODSTROPNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY
Série G-LR
Snadné zapuštění jednotky při montáži pod strop místnosti
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
ABYG-30LRTE
ABYG-36LRTE
ABYG-45LRTA
AOYG-30LETL
AOYG-36LETL
AOYG-45LETL
8.5
9.4
12.5
10.0
11.2
14.0
92 200,105 800,117 200,-
Série G-LR
Třífázové klimatizační podstropní jednotky
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
ABYG-36LRTA
ABYG-45LRTA
ABYG-54LRTA
AOYG-36LATT
AOYG-45LATT
AOYG-54LATT
10.0
12.5
14.0
11.2
14.0
16.0
116 400,127 300,144 500,-
PARAPETNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY
Kompaktní parapetní jednotky s velmi tichým provozem, vhodné do obytných prostor.
Série G-LV
Malé a velmi tiché parapetní jednotky
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
AGYG-09LVCA
AGYG-12LVCA
AGYG-14LVCA
AOYG-09LVCA
AOYG-12LVCA
AOYG-14LVCA
2.6
3.5
4.2
3.5
4.5
5.2
37 400,43 900,50 300,-
5
KAZETOVÉ SPLITOVÉ JEDNOTKY
Klimatizační jednotky FUJITSU GENERAL LTD. určené k instalaci do stropu jak kanceláří, tak i obytných prostor.
Série LV a VLB
Kazetové jednotky 60x60
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
AUYG-12LVLB
AUYG-14LVLB
AUYG-18LVLB
AUYG-24LVLA
AOYG-12LALL
AOYG-14LALL
AOYG-18LALL
AOYG-24LALA
3.5
4.3
5.2
6.8
4.1
5.0
6.0
8.0
50 500,54 800,59 700,70 800,-
Dekorační panel pro kazetové jednotky:
4 300,-
UTG-UFYD-W
Série LB, LR a LC
Kazetové jednotky 90x90
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
AUYG-30LRLE
AUYG-36LRLE
AUYG-45LRLA
AUYG-54LRLA
AOYG-30LETL
AOYG-36LETL
AOYG-45LETL
AOYG-54LETL
8.5
10.0
12.5
14.0
10.0
11.2
14.0
16.0
91 000,107 400,118 900,136 900,-
Dekorační panel pro kazetové jednotky
UTG-UGYA-W
4 300,-
Série LR
Třífázové kazetové jednotky 90x90
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
AUYG-36LRLA
AUYG-45LRLA
AUYG-54LRLA
AOYG-36LATT
AOYG-45LATT
AOYG-54LATT
10.0
12.5
13.3
11.2
14.0
16.0
118 000,129 100,145 600,-
Dekorační panel pro kazetové jednotky
UTG-UGYA-W
6
4 300,-
MEZISTROPNÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY
Klimatizační jednotky připravené pro montáž do podhledů a přípravou pro VZT rozvody vzduchu.
Série LM, LL
Jednofázové mezistropní jednotky s technologií ALL-DC
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
ARYG-12LLTB
ARYG-14LLTB
ARYG-18LLTB
ARYG-24LMLA
ARYG-30LMLE
ARYG-36LMLE
ARYG-45LMLA
AOYG-12LALL
AOYG-14LALL
AOYG-18LALL
AOYG-24LALA
AOYG-30LETL
AOYG-36LETL
AOYG-45LETL
3.5
4.3
5.2
7.1
8.5
9.4
12.5
4.1
5.0
6.0
8.0
10.0
11.2
14.0
50 400,54 200,62 000,67 300,83 700,99 500,116 700,-
Třífázové mezistropní jednotky s technologií ALL-DC
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
ARYG-36LMLA
ARYG-45LMLA
AOYG-36LATT
AOYG-45LATT
10.0
12.5
11.2
14.0
110 100,126 900,-
Série C-LH
Třífázové a jednofázové vysokotlaké mezistropní jednotky
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
ARYG-45LHTA
ARYG-45LHTA
ARYG-54LHTA
ARYG-54LHTA
ARYG-60LHTA
ARYG-72LHTA
ARYG-90LHTA
AOYG-45LETL
AOYG-45LATT
AOYG-54LETL
AOYG-54LATT
AOYG-60LATT
AOYA-72LATL
AOYA-90LATL
12.5
12.5
13.4
14.0
15.0
20.3
25.0
14.0
14.0
16.0
16.0
18.0
22.6
28.0
119 900,130 100,142 900,151 600,165 900,218 600,232 500,-
7
VNITŘNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU MULTI SPLIT
Vnitřní jednotky připojitelné k venkovním jednotkám systému multi split.
Nástěnné jednotky
Katalogové číslo
Jednotka
Třída [kW]
Cena
10020
10120
10220
10320
10420
10620
ASYG-07LMCA
ASYG-09LMCA
ASYG-12LMCA
ASYG-14LMCA
ASYG-18LFCA
ASYG-24LFCC
2.0
2.5
3.5
4.0
5.2
7.1
8 100,8 700,10 000,13 600,21 900,23 100,-
10050
10150
10250
10350
ASYG-07LUCA
ASYG-09LUCA
ASYG-12LUCA
ASYG-14LUCA
2.0
2.5
3.5
4.2
10 400,11 400,13 100,17 900,-
Katalogové číslo
Jednotka
Třída [kW]
Cena
72510
72520
72530
72540
72550
72560
72570
AUYG-07LVLA
AUYG-09LVLA
AUYG-12LVLB
AUYG-14LVLB
AUYG-18LVLB
AUYG-22LVLA
AUYG-24LVLA
2.0
2.5
3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
23 200,25 000,26 700,28 300,29 500,22 000,31 700,-
-
4 300,-
Kazetové jednotky
Dekorační panel pro kazetové jednotky:
72800
UTG-UFYD-W
Mezistropní jednotky
8
Katalogové číslo
Jednotka
Třída [kW]
Cena
72310
72320
72330
72340
72350
ARYG-07LLTA
ARYG-09LLTA
ARYG-12LLTB
ARYG-14LLTB
ARYG-18LLTB
2.0
2.5
3.5
4.0
5.0
21 100,22 000,26 600,27 700,31 800,-
34500
20550
ARYG-22LMLA
ARYG-24LMLA
6.0
7.0
29 500,26 900,-
Podstropní jednotky
Katalogové číslo
Jednotka
Třída [kW]
Cena
72140
72150
ABYG-14LVTA
ABYG-18LVTB
4.0
5.2
23 400,24 300,-
33250
17750
ABYG-22LVTA
ABYG-24LVTA
6.0
7.1
24 800,25 400,-
Katalogové číslo
Jednotka
Třída [kW]
Cena
72720
72730
72740
AGYG-09LVCA
AGYG-12LVCA
AGYG-14LVCA
2.5
3.5
4.0
18 600,22 000,25 200,-
Parapetní jednotky
VENKOVNÍ MULTI SPLIT JEDNOTKY
Venkovní klimatizační jednotky, určené pro připojení více vnitřních jednotek.
Série G-LA
Nová série jednofázových inverterových venkovních jednotek
Katalogové číslo
Jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
30300
30350
30500
30700
30800
73000
AOYG-14LAC2
AOYG-18LAC2
AOYG-18LAT3
AOYG-24LAT3
AOYG-30LAT4
AOYG-45LAT8
4.0
5.0
5.4
6.8
8.0
14.0
4.4
5.6
6.8
8.0
9.6
16.0
38 800,44 000,52 300,59 900,71 200,97 000,-
Série D-LA
Třífázové inverterové venkovní jednotky pro simultální instalace
Katalogové číslo
Jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
15565
15665
20965
AOYG-36LATT
AOYG-45LATT
AOYG-54LATT
10.0
12.5
14.0
11.2
14.0
16.0
74 100,80 500,93 800,-
9
SYSTÉM VRF V-II, J-II a VR-II
Venkovní klimatizační jednotky, určené pro připojení více vnitřních jednotek, s možností pokrytí velkých patrových budov.
VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF J-IIS
Venkovní jednotky
Katalogové číslo
Jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
69000
69100
69200
AJY-040LCLAH
AJY-045LCLAH
AJY-054LCLAH
12.1
14.0
15.1
13.6
16.0
16.5
---,---,---,-
VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF J-II
Venkovní jednotky
Katalogové číslo
Jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
69500
69600
69700
AJYA-40LALH
AJYA-45LALH
AJYA-54LALH
12.1
14.0
15.5
13.6
16.0
18.0
91 400,109 600,118 200,-
VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF V-II
Venkovní jednotky
Výkonné venkovní jednotky ve sloupovém provedení
10
Katalogové číslo
Jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
70000
70100
70200
70300
70400
AJYA-72LALH
AJYA-90LALH
AJY-108LALH
AJY-126LALH
AJY-144LALH
22.4
28.0
33.5
40.0
45.0
25.0
31.5
37.5
45.0
50.0
179 300,192 300,230 800,269 400,307 800,-
VENKOVNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF VR-II
Venkovní jednotky
Venkovní jednotky ve sloupovém provedení s technologií rekuperace tepla (třítrubkové)
Katalogové číslo
Jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
75000
75100
75200
75300
75400
AJYA-72GALH
AJYA-90GALH
AJY-108GALH
AJY-126GALH
AJY-144GALH
22.4
28.0
33.5
40.0
45.0
25.0
31.5
37.5
45.0
50.0
209 700,225 000,270 000,315 100,360 200,-
VNITŘNÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF
Kvalitní vnitřní jednotky FUJITSU zajišťují dostatek pohodlí a komfortu v příjemném prostředí.
Kazetové jednotky
Jednotky s rozměry 60 x 60
Katalogové číslo
Jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
74150
74200
74210
74220
74230
74240
74250
AUXB-04GALH
AUXB-07GALH
AUXB-09GALH
AUXB-12GALH
AUXB-14GALH
AUXB-18GALH
AUXB-24GALH
1.1
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
1.3
2.8
3.2
4.1
5.0
6.3
8.0
23 900,26 500,29 300,30 500,31 600,34 000,34 700,-
Dekorační panel pro kazetové jednotky
65500
UTG-UFYC-W
4 300,-
Kazetové jednotky
Jednotky s rozměry 90 x 90
Katalogové číslo
Jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
74245
74255
74260
74270
74280
74290
AUXD-18GALH
AUXD-24GALH
AUXA-30GALH
AUXA-36GALH
AUXA-45LALH
AUXA-54GALH
5.6
7.1
9.0
11.2
12.5
14.0
6.3
8.0
10.0
12.5
14.0
16.0
35 500,37 800,40 100,46 700,55 000,64 000,-
Dekorační panel pro kazetové jednotky
53049
UTG-UGYA-W
4 300,-
11
Mezistropní jednotky
Nízkotlaké mezistropní jednotky
Katalogové číslo
Jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
74400
74410
74420
74430
74440
ARXB-07GALH
ARXB-09GALH
ARXB-12GALH
ARXB-14GALH
ARXB-18GALH
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
2.8
3.2
4.1
5.0
6.3
24 300,24 900,26 100,27 300,28 900,-
Mezistropní jednotky
Nové střednětlaké mezistropní jednotky
Katalogové číslo
Jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
74455
74465
74475
74495
ARXA-24GBLH
ARXA-30GBLH
ARXA-36GBLH
ARXA-45GBLH
7.1
9.0
11.2
12.5
8.0
10.0
12.5
14.0
32 300,35 900,49 900,56 000,-
Mezistropní jednotky
Štíhlý mezistropní typ
Katalogové číslo
Jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
73395
74405
74415
74425
74435
74445
74458
ARXD-04GALH
ARXD-07GALH
ARXD-09GALH
ARXD-12GALH
ARXD-14GALH
ARXD-18GALH
ARXD-24GALH
1.1
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
1.3
2.8
3.2
4.0
5.0
6.3
8.0
24 800,26 800,27 400,28 600,29 800,31 400,37 800,-
Topení [kW]
Cena
Mezistropní jednotky
Vysokotlaké mezistropní zařízení dosahující výtlaku až 300 Ma
Katalogové číslo
74480
74500
74510
74520
74530
12
Jednotka
Chlazení [kW]
ARXC-36GATH
ARXC-45GATH
ARXC-60GATH
ARXC-72GATH
ARXC-90GATH
11.2
12.5
18.0
22.4
25.0
12.5
14.0
20.0
25.0
28.0
67 100,73 500,77 500,79 900,85 100,-
Podstropně-parapetní jednotky
Výkonné podstropní jednotky s možností vertikální instalace
Katalogové číslo
Jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
74320
74330
74340
74350
74360
74370
74380
74390
ABYA-12GATH
ABYA-14GATH
ABYA-18GATH
ABYA-24GATH
ABYA-30GATH
ABYA-36GATH
ABYA-45GATH
ABYA-54GATH
3.6
4.5
5.6
7.1
9.0
11.2
12.5
14.0
4.1
5.0
6.3
8.0
10.0
12.5
14.0
16.0
29 200,29 700,31 100,33 400,42 100,45 100,51 700,62 500,-
Nástěnné jednotky
Malé kompaktní jednotky s integrovaným EEV
Katalogové číslo
Jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
73980
74000
74020
74040
74060
74080
74090
74100
ASYA-04GACH
ASYA-07GACH
ASYA-09GACH
ASYA-12GACH
ASYA-14GACH
ASYA-18GACH
ASYA-24GACH
ASYA-30GACH
1.1
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
8.0
1.3
2.8
3.2
4.1
5.0
6.3
8.0
8.8
17 800,19 800,21 000,21 500,22 700,21 700,22 300,25 300,-
Nástěnné jednotky
Malé kompaktní jednotky s externím EEV
Katalogové číslo
Jednotka
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
73990
74010
74030
74050
74070
ASYE-04GACH
ASYE-07GACH
ASYE-09GACH
ASYE-12GACH
ASYE-14GACH
1.1
2.2
2.8
3.6
4.5
1.3
2.8
3.2
4.1
5.0
15 500,17 400,18 600,19 100,20 300,-
13
PŘÍSLUŠENSTVÍ IMPROMAT
Řídící, monitorovací moduly a ostatní doplňky vyráběné firmou IMPROMAT KLIMA spol. s r.o.
Moduly řady ATW-C pro přímé ovládání venkovních jednotek:
Katalogové číslo
99200
99210
99320
Název, popis
UTI-INV-G
Komunikační modul pro venkovní jednotky inverter AOYG
UTI-INV-HP
Komunikační modul pro 3-fázové venkovní jednotky inverter HIGH POWER
UTI-GDX
Ovládání inverteru s regulací teploty
Cena
10 600,10 600,13 900,-
Kity VRF pro připojení venkovní jednotek VRF do VZT a TČ:
Katalogové číslo
99407
99408
Název, popis
VRF-KIT DO 28KW
Přímý výpar VRF-VII do 28kW vč. EEV sady 28kW
VRF-KIT DO 45KW
Přímý výpar VRF-VII do 45kW vč. EEV sady 45kW
Cena
36 300,43 900,-
Doplňky pro moduly řady ATW-C:
Katalogové číslo
99301
99311
99312
99314
99502
99512
99705
99604
99722
Název, popis
UTI-ETS
Přídavné pop. náhradní teplotní čidlo pro moduly ATW-C-xxx
UTI-ETSI
Přídavné teplotní čidlo pro moduly ATW-C-xxx - interiérové
UTI-ETSO
Přídavné teplotní čidlo pro moduly ATW-C-xxx - venkovní
UTI-USB2
ATW software a kabel USB 2m
UTI-ATWD
Ovládací panel k ATW-C-INV český displej
UTI-ATWD-EN
Ovládací panel k ATW-C-INV anglický displej
UTI-EXP
Expandér I/O pro T v2
UTI-ATW-NET
Převodník RS232 - Ethernet
UTI-CW-YUD
Připojovací interface pro ovladač YUD
Cena
900,900,800,2 000,4 700,4 700,3 200,9 000,300,-
Moduly řady ACC pro řízení a monitorování chodu klimatizačního zařízení:
Katalogové číslo
99507
99508
99206
99607
14
Název, popis
UTI-ACC-RS (hw + sw)
Centrální jednotka - sběrač dat - připojení k PC přes RS-232
UTI-ACC-NET (hw + sw)
Centrální jednotka - sběrač dat - připojení k PC přes Ethernet
UTI-ACC-IR
ACC Interface port pro splitové vnitřní jednotky s IR ovládáním
UTI-ACC-WIRE
ACC interface pro splitové vnitřní jednotky s drátovým ovládáním
Cena
6 300,10 500,3 100,4 800,-
Doplňkové moduly pro klimatizační jednotky Fujitsu:
Katalogové číslo
99403
99606
99405
99613
99614
99510
99509
Název, popis
UTI-ERRIR
kontaktní výstupy Chod a Error pro vnitřní jednotky s infra ovládáním
UTI-ERRW
kontaktní výstupy Chod a Error pro vnitřní jednotky s ovládáním po drátě
UTI-BSUIR (Block & Status Unit)
kontaktní vstupy a výstupy pro vnitřní jednotky s infra ovládáním
UTI-BSUW-RNKY (Block & Status Unit)
kontaktní vstupy a výstupy pro vnitřní jednotky s ovládáním po drátě
UTI-BSUW-RNNYM (Block & Status Unit)
kontaktní vstupy a výstupy pro vnitřní jednotky s ovládáním po drátě
UTI-BIR (BLOKOVÁNÍ IR)
Blokování vnitřních jednotek s IR ovládáním EXTERNÍM SIGNÁLEM
UTI-BVRF (BLOKOVÁNÍ VRF)
Modul blokování vnitřních jednotek VRF-VII/J
Cena
1 800,1 800,2 900,2 700,2 700,1 000,2 300,-
Převodníky pro ovladače Fujitsu a ostatní sortiment:
Katalogové číslo
99305
99708
99804
99214
Název, popis
UTI-W2IR
Připojení UTB-YPB k nástěnným splitům
UTI-SN2W-RNKY
Převodník 0 - 10V na vnitřní teplotu, přepínání C/H pro VRF V II.
UTI-DCFSIM
Simulátor DC motoru
UTI-ERV
Ovládání rekuperátoru pomocí RNKY
Cena
2 800,2 500,1 500,6 300,-
Sada pro komunikaci po optickém kabelu - inverterové splity:
Katalogové číslo
99212
99213
Název, popis
UTI-FIN
Komunikace po optickém kabelu - na vnitř. jedn.
UTI-FOUT
Komunikace po optickém kabelu - na venk. jedn.
Cena
6 700,6 700,-
Sada pro komunikaci VRF po optickém kabelu:
Katalogové číslo
99216
99217
Název, popis
UTI-LON
Komunikace po optickém kabelu pro VRF (nutné 2ks)
UTI-ACDC24
Zdroj 24VDC pro převodník LRW-102PP (nutné 2ks)
Cena
40 600,4 300,-
15
ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ FUJITSU
Katalog.
číslo
Název
Popis
Systém
RAC/PAC VRF VR-II VRF J-IIS
VRF J-II
VRF V-II
X
Cena
64201
UTP-AX054A
Rozdělovač chladiva
-, -
56960
UTY-LRHGA2
IR čidlo pro kazetové jednotky G-kód
X
-, -
56961
UTY-LRHGM
IR čidlo SADA
X
-, -
56962
UTY-LRHXA2
IR čidlo pro kazetové jednotky G-kód
X
-, -
56963
UTY-LRHXM
IR čidlo SADA
X
-, -
56701
UTZ-NXCA
Ochranná síťka pro LLC modely
X
600,-
56820
UTY-RLRY
Drátový ovladač
56861
UTY-ALGX
System Controller Lite
X
X
56862
UTY-PLGXR1
Rozpočítání poplatků za elektřinu
X
56863
UTY-PLGXA1
Řízení úspory energie
56864
UTY-PLGXE1
65000
X
-, -
X
X
71 400,-
X
X
X
28 600,-
X
X
X
X
28 600,-
Dálkové centralizované řízení
X
X
X
X
26 800,-
75010R USB
ECHELON LONWORKS Adapter
X
X
X
X
10 200,-
56905
UTB-YWC
IR čidlo pro mezistropní jednotky
X
X
X
X
2 500,-
22420
UTD-RS100
Dálkové teplotní čidlo pro mezistropní jednotky
X
X
X
X
2 300,-
64200
UTP-AX090A
Rozdělovač chladiva
X
X
X
2 200,-
64206
UTP-AX180A
Rozdělovač chladiva
X
X
X
2 700,-
64210
UTP-AX567A
Rozdělovač chladiva
X
X
X
6 400,-
67200
UTP-BX090A
Rozdělovač chladiva
X
2 800,-
67205
UTP-BX180A
Rozdělovač chladiva
X
3 600,-
67210
UTP-BX567A
Rozdělovač chladiva
X
8 300,-
64215
UTP-CX567A
Rozdělovač chladiva - venkovní jednotky
67215
UTP-DX567A
Rozdělovač chladiva - venkovní jednotky
X
11 500,-
67220
UTP-J0906A
Rozdělovač - třítrubkový
X
7 800,-
67225
UTP-J0908A
Rozdělovač - třítrubkový
X
7 800,-
67230
UTP-J1806A
Rozdělovač - třítrubkový
X
8 200,-
67235
UTP-J1808A
Rozdělovač - třítrubkový
X
8 200,-
67240
UTP-RX01AH
RB jednotka
X
16 100,-
67245
UTP-RX01BH
RB jednotka
X
19 100,-
67250
UTP-RX01CH
RB jednotka
X
40 500,-
67300
UTP-RX04BH
RB jednotka
X
60 300,-
65300
UTR-EV09XB
Expanzní ventil do 9kBTU
X
X
X
X
100,-
65305
UTR-EV14XB
Expanzní ventil nad 12kBTU
X
X
X
X
100,-
64225
UTR-H0906L
Hřebenový rozdělovač 6x
X
X
X
X
5 500,-
64220
UTR-H0908L
Hřebenový rozdělovač 8x
X
X
X
X
5 500,-
64230
UTR-H1806L
Hřebenový rozdělovač 6x
X
X
5 800,-
16
X
X
8 900,-
Systém
Katalog.
číslo
Název
Popis
64235
UTR-H1808L
Hřebenový rozdělovač 8x
X
56910
UTY-ABGX
BACnet Gateway (software)
X
X
56920
UTY-AMGX
Web Monitoring Tool (Software)
X
56860
UTY-APGX
System Controller (Software)
56840
UTY-ASGX
56880
RAC/PAC VRF VR-II VRF J-IIS
VRF J-II
VRF V-II
Cena
X
5 800,-
X
X
76 400,-
X
X
X
28 700,-
X
X
X
X
133 700,-
Service Tool (Software)
X
X
X
X
21 800,-
UTY-CGGY
Skupinový dálkový ovladač
X
X
X
X
6 400,-
56970
UTY-DCGY
Centrální dálkový ovladač
X
X
X
X
52 600,-
56800
UTY-DTGY
Dotykový centrální ovladač
X
X
X
X
82 700,-
56810
UTY-LNHY
Bezdrátový dálkový ovladač
X
X
X
X
3 100,-
56960
UTY-LRHYB1
IR čidlo pro kazetové jednotky
X
X
X
X
1 800,-
56845
UTY-PEGX
Energy Management Software
X
X
X
X
65 600,-
56835
UTY-RHKY
Jednoduchý dálkový ovladač
X
X
X
X
3 100,-
72910
UTY-RNRY
Dotykový drátový ovladač
X
X
X
X
5 400,-
56820
UTY-RNKY
Drátový ovladač
X
X
X
X
3 100,-
56830
UTY-RSKY
Jednoduchý dálkový ovladač
X
X
X
X
3 100,-
56930
UTY-TEKX
Externí spínací ovladač
X
X
X
X
3 300,-
56895
UTY-VGGXZ1
Síťový konvertor
X
X
X
X
15 700,-
56870
UTY-VLGX
Síťový konvertor (BMS/LonWorks)
X
X
X
X
63 000,-
56945
UTY-VSGXZ1
Zesilovač signálu VRF
X
X
X
X
28 700,-
56855
UTZ-VXAA
Sada na přívod čerstvého vzduchu pro kazet. j
X
X
X
X
X
6 400,-
56850
UTZ-VXGA
Sada na přívod čerstvého vzduchu pro kazet. j.
X
X
X
X
X
8 000,-
56310
UTD-ECS5A
Externí ovládací sada
X
57000
UTD-GXSA-W
Dekorační kryt pro slim mezistropní typ (7-14)
X
X
X
X
X
3 300,-
57010
UTD-GXSB-W
Dekorační kryt pro slim mezistropní typ (18)
X
X
X
X
X
3 700,-
57020
UTD-GXSC-W
Dekorační kryt pro slim mezistropní typ(24)
X
X
X
X
X
4 500,-
22450
UTD-LF25NA
Filtr s dlouhou životností AR25-45F/U/L
X
3 300,-
47099
UTD-LF60KA
Filtr s dlouhou životností ARY45L/54L/60 (RAC)
X
3 900,-
22400
UTD-RF204
Příruba pro AR25 - 45
X
1 200,-
47106
UTD-SF045T
Příruba pro AR 25-45
X
1 700,-
1 100,-
53048
UTG-AGDA-W Přídavný dekorační kryt pro AU12-AU18
X
4 200,-
53041
UTG-AGEA-W
Přídavný dekorační kryt pro AU25-AU54
X
4 200,-
53042
UTG-AGYA-W
Široký panel pro AUYA30/36LB
X
X
X
X
X
4 200,-
53043
UTG-BGYA-W
Distanční panel
X
X
X
X
X
1 700,-
72810
UTP-PY02A
Branch Box - multi pro 8 místností
X
11 500,-
72820
UTP-PY03A
Branch Box - multi pro 8 místností
X
12 800,-
17
Systém
Katalog.
číslo
Název
Popis
72830
UTP-SX248A
Rozdělovač chladiva - multi pro 8 místností
X
2 300,-
56440
UTR-DPB241
Čerpadlo kondenzátu (300mm)
X
4 200,-
56450
UTR-DPB24T
Čerpadlo kondenzátu (500mm)
X
35000
UTR-RTLA
Sběrač pro multiinverter
X
2 400,-
56950
UTR-STA
Sada pro částečné zapuštění pro AGYF
X
3 300,-
56500
UTR-YDZB
Záslepka výdechu pro kompaktní kazetový typ
X
X
X
X
X
2 100,-
56510
UTR-YDZC
Záslepka výdechu pro kazetový typ
X
X
X
X
X
2 100,-
RAC/PAC VRF VR-II VRF J-IIS
X
X
VRF J-II
X
VRF V-II
X
Cena
4 200,-
72840
UTY-DMMYM Centrální dálkový ovladač - multi pro 8 místností
X
9 600,-
56066
UTY-LRHYA2
IR přijímací sada pro 3 fázový kazetový typ
X
5 500,-
72860
UTY-LRHYM
IR přijímací sada - multi pro 8 místností
X
5 500,-
72870
UTY-RNNYM
Drátový dálkový ovladač - multi pro 8 místností
X
2 600,-
72850
UTY-RSNYM
Jednoduchý dálkový ovladač - multi pro 8 místn.
X
3 100,-
72920
UTY-RVNYM
Drátový dálkový ovladač
X
3 600,-
56980
UTY-TWBXF
Komunikační kit pro LT/LU nástěnný typ
X
3 600,-
56710
UTY-XCBXE
Adaptér pro kompaktní nástěnný typ
X
3 300,-
72890
UTY-XCBXZ1
Komunikační kit - multi pro 8 místností
X
2 100,-
72900
UTY-XSZX
Čidlo pro štíhlý mezistropní typ
X
X
56720
UTY-XWZX
Externí indikační sada
X
X
56725
UTY-XWZXZ2
Externí indikační sada
X
1 700,-
56726
UTY-XWZXZ3
Externí indikační sada
X
1 700,-
56727
UTY-XWZXZ4
Externí indikační sada
X
1 700,-
56728
UTY-XWZXZ5
Externí indikační sada - LU/LT
X
1 700,-
56730
UTZ-KXGA
Izolační sada pro vysokou vlhkost - kazetový
X
56735
UTZ-KXGB
56740
X
X
X
2 100,1 700,-
X
X
X
X
3 300,-
Izolační sada pro vysokou vlhkost - slim kazetový
X
X
X
X
3 300,-
UTZ-KXGC
Izolační sada pro vysokou vlhkost - komp. kazet.
X
X
X
X
3 300,-
56460
UTZ-PX1BBA
Čerpadlo kondenzátu - kompaktní mezistropní
X
X
X
X
5 000,-
56470
UTZ-PX1NBA
Čerpadlo kondenzátu - mezistropní typ
X
X
X
X
5 000,-
56570
UTZ-RXLA
Držák dálkového ovladače pro LLC modely
X
300,-
44500
UTP-SX236A
Rozdělovač chladiva
X
2 000,-
44550
UTP-SX254A
Rozdělovač chladiva
X
2 000,-
44600
UTP-SX354A
Rozdělovač chladiva
X
2 000,-
66000
J-RC-KNX-1i
KNX převodník
X
X
X
X
X
7 400,-
66100
FJ-RC-MBS-1
Modbus převodník
X
X
X
X
X
7 400,-
66200
FJ-RC-WIFI-1
Wi-Fi převodník
X
X
X
X
X
9 600,-
72930
UTY-XCBXZ2
Adaptér pro připojení drát. ovladače
X
18
X
3 300,-
CENÍK VENKOVNÍCH JEDNOTEK
Ceník samostatných venkovních jednotek, určených pro přímé výpary, řízené moduly řady ATW-C.
Jednofázové invertery
Katalogové číslo
Model
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
10025
10125
10225
10325
15155
17655
10625
15455
15555
15655
AOYG-07LMCA
AOYG-09LMCA
AOYG-12LMCA
AOYG-14LMCA
AOYG-14LALL
AOYG-18LALL
AOYG-24LFCC
AOYA-30LETL
AOYA-36LFTL
AOYG-45LETL
2.1
2.5
3.4
4.0
4.2
5.2
7.1
8.5
9.4
12.5
3.0
3.2
4.0
5.0
5.4
6.3
8.0
10.0
11.2
14.0
12 000,13 100,15 100,18 100,26 500,30 200,34 500,53 300,63 500,70 300,-
Katalogové číslo
Model
Chlazení [kW]
Topení [kW]
Cena
15565
15665
20965
21025
21055
21125
AOYG-36LATT
AOYG-45LATT
AOYG-54LATT
AOYG-60LATT
AOYA-72LATL
AOYA-90LATL
10.0
12.5
14.0
15.0
20.3
25.0
11.2
14.0
16.0
18.0
22.6
28.0
74 100,80 500,93 800,106 200,156 900,166 600,-
Třífázové invertery
ÚPRAVA JEDNOTEK PRO CHLAZENÍ PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH
Jestliže venkovní teplota klesne pod výrobcem definovaný limit (-15°C, případně -20°C), dojde k odstavení venkovního zařízení bez
vypnutí vnitřní jednotky. IMPROMAT KLIMA poskytuje svým odběratelům úpravu pro provozování inverterových jednotek i při
teplotách klesajících pod tyto limitní hodnoty.
Zimní úprava pro inverterové jednotky do výkonu 60 tis. BTU včetně
5 500,-
Zimní úprava pro inverterové jednotky výkonu nad 60 tis. BTU
11 000,-
V ceně je zahrnuta upravená řídící deska venkovní jednotky a její výměna kvalifikovaným
technikem. Cena neobsahuje cestovné technika.
19
Download

katalog a ceník FUJITSU 2014.pdf