ÚDRŽBY
PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY,
ERVISU A NÁKUPU PNEU
PNEUSE
ARVAL CZ
C 2014
Presented by
Iveta Kobylíková
1
KONTAKTY – technické oddělení:
Servisní linka – autorizace oprav či nákupu: + 420
4 261 109 025
email: [email protected]; AIS – www.ais.arval.cz
fax: + 420 261 109 011
Kontaktní osoby:
Aleš Polák
Tomáš Černý
Václav Brož
Vilém Mandlík
Iveta Kobylíková
Ředitel technického odděllení
Vedoucí technik
Technik – specialista na pojištění
p
vozidel
Vedoucí prodeje ojetých vozidel
v
Rentals manager, AIS pora
adce
+420 261 109 013
+420 261 109 079
+420 261 109 070
+420 261 109 077
+420 261 109 092
+420 724 319 397
+420 602 231 185
+420 602 567 582
+420 601 558 273
Email: [email protected]
Kontaktní adresa:
ARVAL CZ s.r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 – admin. centrum GEMINY
Fakturační adresa:
ARVAL CZ s.r.o., Na Pankráci 322/26, 140 00 Praha 4
IČ: 267 26 998
DIČ: CZ 267 26 998
2
Postup: I.
Uživatel vozidla se prokáže přijímacímu technikovi ve spo
olupracujícím pneuservisu identifikační kartou ARVAL CZ
(viz. poslední strana této prezentace) a společně definují požad
davky - sepíší zakázkový list.
PŘED ZAHÁJENÍM SERVISNÍCH PRACÍ ČI NÁKUPU NOVÝC
CH PNEU:
1)
V případě nákupu nových pneu, přijímací techn
nik vždy provede schválení přes AIS, ke kterému má
přihlašovací údaje. Přihlásí se na www.ais.arval.cz. V případě „pouhého“ přezutí nebo jen uskladnění pneu bez nákupu
nových pneu či jiného zboží (disky, sněžné řetězy …) přijímacíí technik nemusí požadovat schvalovací číslo přes AIS ani
telefon. Pokud přijímací technik bude mít jakýkoliv problém se schvalováním přes AIS, volá technické oddělení
společnosti AIS.
AIS
2)
V případě schválení zakázky, AIS zároveň schválí cenu za servisní služby které vychází z platného ceníku,
přičemž RZ, schvalovací číslo a přesný stav ujetých km bude zaznamenána
z
do faktury.
3)
Dodatečný servis či nákup zjištěný během servisn
ního zásahu na vozidle, který bude mít vliv na konečnou
cenu, je nutno dodatečně schválit – rozšířit schválení před zap
početím jeho opravy či nákupu!!!
4)
Při uskladnění sezónních pneu pneuservis vždy zk
kontroluje, zdali neuskladňuje pneu určené k likvidaci (tj.
pneu, které mají hloubku dezénu – letní menší jak 2 mm a zimn
pneu
ní menší jak 4 mm,
mm či jinak poškozené - nepoužitelné).
nepoužitelné) Tyto
pneu se uskladňují pouze v případě, jsou-li na discích (plec
ch, ALU). Za pneu určené k likvidaci bez disků Arval CZ
nebude hradit uskladění!!! Toto neplatí v případě, že uživatel vozidla
v
či technik Arvalu CZ určí jinak – tyto a informace o
likvidaci budou zapsány v zakázkovém listě, který uživatel vozzidla stvrzuje svým podpisem, a který je nedílnou součástí
faktury.
5)
Každý pneuservis zašle vždy ke konci roku seznam
m všech uskladněných pneu, u kterých nedošlo za celý rok
k žádnému pohybu (k přezutí), tak aby mohlo být zkontrolováno zdali je vozidlo, ke kterému pneu patří stále v majetku
Arval CZ. V případě, že k tomuto nedoje nebude Arval CZ hra
adit uskladnění za tyto pneu delší než za jeden rok jejich
uskladnění.
4)
Zjistí-li servis při prohlídce během převzetí voziidel k servisním pracím, že na vozidle byly provedeny
„neoprávněné“ zásahy neautorizovanými servisními pracovištti, nebo že došlo k manipulaci s tachometrem, nebo že je
vozidla nadměrně opotřebována, nebo že je na karosérii voziidel patrné poškození apod., žádáme o poskytnutí těchto
informací společnosti ARVAL CZ.
3
Postup: III.
PO PROVEDENÍ SERVISNÍCH PRACÍ:
Pneuservis předá vozidlo zpět uživateli vo
ozidla, přičemž originál faktury společně s kopií
zakázkového listu a s rozpisem prací, zašle poštou na
a adresu společnosti ARVAL CZ. Faktury vypracované
pneuservisem musí obsahovat m.j.
m j také následující úda
aje: RZ,
RZ datum a čas předání vozidel zpět uživateli,
uživateli
1)
stav tachometru; jméno uživatele (řidiče - viz. zakázzkový list), který vozidlo převzal; rozsah servisních
prací (kopie zakázkového listu) a materiálu, schvalova
ací číslo udělené technikem společnosti ARVAL CZ,
celkovou cenu za servisní práce – prosíme vše sepnuté spponkou či sešité, aby se zabránilo ztrácení dokumentů
2)
V zaslaných fakturách prosím překontrolujte
e výši uvedené slevy, zdali souhlasí s výší slev za
vykonané práce, materiál a pneu uvedených v Rámcové či Servisní smlouvě mezi Arvalem CZ a Vámi či Vaším
poskytovatelem franchise¨. Dále prosím nezapomeňte na
a čtvrtletní či půlroční vyfakturování případných bonusů
(opět viz. příloha Rámcová smlouva)
4)
Dále se nesmí měnit podložky pod registrač
ční značky ARVAL CZ.
Garantujeme Vaší společnosti, že veškerré schválené úkony technikem společnosti
ARVAL CZ s.r.o. v rámci zakázk
ky Vám budou řádně uhrazeny.
V případě nedodržení těchto pravidel se však vystavujete nebezpečí, že za
aslané faktury nebudou včas nebo vůbec uhrazeny – jednalo by se o porušení
smlouvy o obchodní spolupráci viz. Rámcová či Servsiní smlouva,
s
u kterých jsou tato pravidla nedílnou součástí!
4
Vzory identifikačních karet::
■
■
■
■
■
■
Je předána každému uživateli vozidla ARVAL
Opravňuje k bezplatnému využívání služeb uvedených na kartě
Poskytuje důležité kontakty na ARVAL a asistenční službu
Je nezbytná k autorizaci všech servisních úkonů v síti partnerů ARVAL
Kartu je nutno předkládat při každé návštěvě servisu.
V případě ztráty identifikační karty, prosím kontaktuje zákaznické oddělení +4
420 261 107 011
5
www.arval.cz – komunikačn
ní nástroj s dodavateli
6
Download

Pravidla provádění pneuservisu 2014 (PDF)