VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VIDOX S.R.O.,
DIVIZE GRAF BETON (dále jen „VOPP“ nebo jen „podmínky“)
1. Úvodní ustanovení
1.1.
Tyto podmínky tvoří ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“ nebo jen „občanský zákoník“) součást obsahu kupní smlouvy mezi
prodávajícím VIDOX s.r.o., IČ: 25160168, sídlem České Budějovice, Radniční 133/1, PSČ 370 01 (dále jen „prodávající“) a kupujícím uvedeným níže pod textem těchto podmínek (dále jen
„kupující“), kterou prodávající a kupující (společně dále též jen „smluvní strany“) uzavírají za účelem zajištění dodávek zboží a služeb prodávajícím kupujícímu (dále jen „kupní smlouva“).
Prodávající a kupující podpisem těchto podmínek potvrzují, že jejich obsah je pro jimi sjednaný smluvní vztah závazný. Těmito podmínkami jsou smluvní strany vázány bez ohledu na způsob
vzniku kupní smlouvy.
1.2.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před zněním těchto podmínek přednost. Pokud tyto podmínky obsahují různé alternativy plnění a nevyplývá-li závazný způsob plnění ze samotné
kupní smlouvy, je způsob plnění na volbě prodávajícího.
1.3.
Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, platí tyto podmínky též pro jakékoliv další závazky mezi smluvními stranami, které vzniknou v budoucnu v rámci dodávek zboží
prodávajícím kupujícímu, a to bez ohledu na to, zda bude na tyto podmínky výslovně odkázáno, či nikoliv.
1.4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Předmět dodávky
Předmětem dodávky dle kupní smlouvy může být zboží, doprava, čerpání a jiné služby. Druhy a množství zboží nebo ostatních služeb jsou stanoveny ve smlouvě nebo v objednávce (viz. 3.1.).
3. Smluvní vztahy
3.1.
Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vznikne:
uzavřením písemné kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím jako osobami současně přítomnými,
formální akceptací písemné objednávky kupujícího doručené prodávajícímu nebo
konkludentní akceptací objednávky kupujícího na předmět dodávky, kdy objednávka může být prodávajícím akceptována též jeho faktickým plněním dle objednávky ve smyslu ustanovení §
1744 OZ .
3.2.
Kupující je povinen v návrhu na uzavření kupní smlouvy, případně v objednávce, uvádět vždy nejméně následující údaje:
identifikační údaje kupujícího, a to nejméně v rozsahu údajů, které musí podnikatel uvádět na obchodních listinách ve smyslu ustanovení § 435 občanského zákoníku, a údajů, které jsou
potřebné pro plnění závazku prodávajícího,
množství betonu v m3, specifikace betonu (třída, druh, konzistence), maximální zrnitosti kameniva,
určení pracovníka či pracovníků oprávněných předmět dodávky převzít s uvedením jejich jména, příjmení a funkce či pracovní pozice,
má-li být místem dodání jiné místo, než závod prodávajícího – betonárna divize GRAF BETON (dále též jen „závod prodávajícího“), uvede kupující požadované místo dodání a požadavek
na dopravu.
3.3.
Pro ověření identifikačních údajů kupujícího je kupující povinen předložit na vyžádání prodávajícímu výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, osvědčení o registraci kupujícího nebo
občanský průkaz, jinak prodávající není povinen kupní smlouvu uzavřít, případně je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
3.4.
Je-li po uzavření kupní smlouvy třeba předmět dodávky upřesnit, je kupující povinen provést toto upřesnění u míchače v závodu prodávajícího, případně u vedoucího závodu prodávajícího. Do
té doby není prodávající povinen svůj závazek z kupní smlouvy splnit.
3.5.
Je-li v průběhu dodávky je provedena podstatná změna požadavku (za změnu požadavku se považuje změna požadovaného množství o ± 25% oproti objednanému množství), nenese
prodávající v tomto případě odpovědnost za případné škody vzniklé nesplněním dodávky. Bez souhlasu prodávajícího nelze již uzavřenou kupní smlouvu zrušit jednostranným jednáním
kupujícího.
4. Dodací podmínky
4.1.
Dodací lhůty
4.1.1.
Není-li dodací lhůta ujednána v kupní smlouvě, je prodávající povinen dodat předmět dodávky kupujícímu v době přiměřené povaze a rozsahu předmětu dodávky, přičemž plánované
a již potvrzené dodávky mají při expedici přednost.
4.1.2.
Přesný termín dodání v rámci dodací lhůty, není-li stanoven v kupní smlouvě, dohodnou smluvní strany telefonicky nebo osobně v souladu s kupní smlouvou. Kupující je za tím
účelem povinen prodávajícímu sdělit požadovaný den a hodinu dodání a údaje o osobě, která za něj je oprávněna předmět dodávky převzít, pokud tak již neučinil dříve.
4.1.3.
Dodání se uskutečňuje v mezích otevírací doby závodu prodávajícího, nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak. Otevírací doba závodu prodávajícího je uveřejněna na
internetových stránkách www.grafbeton.cz
4.1.4.
Kupující je povinen uplatnit u prodávajícího požadavek na provedení dodávky minimálně 2 pracovní dny před požadovaným dnem plnění. Požadavky uplatněné v den dodávky
budou splněny dle dohody v souladu s volnou kapacitou.
4.1.5.
Při teplotách pod +5°C zjištěných měřením v areálu závodu prodávajícího se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou uvedená překážka trvá. Bude-li kupující trvat na dodání i přes
existenci výše uvedené překážky a tuto skutečnost sdělí bez zbytečného odkladu prodávajícímu, bude dodávka uskutečněna s přidáním teplé vody do čerstvého betonu za příplatek
uvedený v ceníku. Kupující v takovém případě bere na vědomí, že zpracování a ošetřování dodaného betonu musí být v souladu s ČSN EN 13670 a ČSN EN 206-1.
4.1.6.
Dodací lhůta se dále prodlužuje také v případech, kdy dodání předmětu dodávky v ujednané lhůtě brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 OZ, včetně překážky v
podobě výpadku dodávky elektrické energie či vody, neprůjezdnosti komunikací, úředního zákazu, poruch výrobních a dopravních zařízení, pokud je prodávající nemohl předvídat a
překonat je. V těchto uvedených případech se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou překážky trvaly, a prodávající je vůči kupujícímu zproštěn povinnosti k náhradě újmy a
placení smluvních pokut či jiných ujednaných sankcí. Jestliže uvedené okolnosti učiní plnění prodávajícího zcela nemožným, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
4.1.7.
Kupující je oprávněn zrušit plánovanou dodávku v dostatečném předstihu ( je-li plněním dodávky zboží místo kupujícího, pak si musí kupující uvědomit, že zahájení výroby je
v předstihu o dobu plnění přepravního vozidla a dobu dopravy zboží nebo služeb ke kupujícímu) nejpozději před zahájením výroby. Zrušení služby čerpání je nutné v předstihu 24
hodin před plánovanou dobou čerpání. Zruší-li kupující požadavek na dodávku betonu či služeb později než v předchozí větě a odmítne-li dodávku převzít je povinen uhradit
prodávajícímu:
smluvní pokutu ve výši smluvní ceny nepřevzaté dodávky ( kupní cena zboží a služeb)
veškeré náklady na likvidaci objednaného zboží a na přepravu do místa likvidace
bylo-li součástí dodávky i služba čerpání nebo přepravy, veškeré náklady, které prodávající vynaložil z důvodu pozdního zrušení čerpání nebo přepravy ( objednaná
čerpadla nebo přepravy z jiných provozů se přesouvají v dostatečném předstihu, před vlastním zahájením výroby ) a veškeré náklady se zbytečným výjezdem čerpadel či
vozidel.
veškeré další vynaložené náklady ( příjezd laboranta atd.)
4.2.
4.3.
Místo dodání
4.2.1.
Místem dodání je místo uvedené v kupní smlouvě. Není-li v kupní smlouvě místo dodání uvedeno, je místem dodání předmětu dodávky závod prodávajícího.
4.2.2.
Je-li v kupní smlouvě ujednáno jiné místo dodání než závod prodávajícího, je součástí závazku prodávajícího doprava předmětu dodávky do místa ujednaného v kupní smlouvě.
Povinnosti kupujícího v rámci dodání
4.3.1.
Kupující je povinen v místě plnění převzít zajistit, aby přejímka čerstvého betonu probíhala bez zbytečných prostojů a nedošlo ke znehodnocení betonu nadměrně dlouhou dobou
vykládky.
4.3.2.
Není-li v kupní smlouvě určena konkrétní osoba výlučně oprávněná za kupujícího převzít předmět dodávky a převzetí potvrdit nebo nedoručí-li kupující v dostatečném časovém
předstihu před dodáním prodávajícímu písemné zmocnění konkrétní osoby k převzetí předmětu dodávky a potvrzení jeho převzetí, platí, že předmět dodávky je oprávněn převzít a
převzetí potvrdit jakýkoliv člen posádky dopravního prostředku použitého k přepravě předmětu dodávky ze závodu prodávajícího nebo jakýkoliv pracovník přítomný na stavbě nebo
jiném místě, kam má být předmět dodávky dodán prodávajícím. V pochybnostech se má za to, že osoba objednávající a přejímající plnění a toto za kupujícího potvrzující, byla osoba
k tomu oprávněnou a zmocněnou.
4.3.3.
Je-li součástí plnění prodávajícího doprava předmětu dodávky ze závodu prodávajícího do ujednaného místa dodání, je kupující povinen poskytnout na své náklady součinnost
potřebnou ke splnění povinnosti prodávajícího. V rámci této součinnosti je kupující zejména povinen:
zajistit vytvoření podmínek pro plynulý provoz dopravních prostředků prodávajícího, plynulou vykládku a uložení předmětu dodávky;
zajistit sjízdnost a přístupnost příjezdových komunikací, bezpečné a vhodné stanoviště pro umístění dopravních prostředků a mechanismů;
v případě, že se na pozemní komunikaci, která má být použita v rámci trasy dopravy do místa dodání, vztahuje dle obecně závazného právního předpisu nebo rozhodnutí orgánu
veřejné moci omezení jízdy vozidlem, které má být pro dopravu použito, zajistit výjimku od příslušného úřadu pro dotčený dopravní prostředek;
zajistit potřebnou uzávěru nebo zábor silnic a chodníků;
zajistit podmínky odpovídající obecně závazným právním předpisům z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména bezpečnostní opatření pro příjezd, stání a práci
dopravních prostředků, čerpadel a ostatních mechanizmů;
zajistit povolení vjezdu dopravních prostředků (při dopravních omezeních);
zajistit potřebné očistění dopravních prostředků prodávajícího, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací a ploch při odjezdu z místa dodání;
zajistit odstranění následného znečištění komunikací, částí budov, pozemků, vodních ploch a vodotečí či případné úpravy ploch;
zajistit, aby přístupové cesty k místu dodání a plochy v místě dodání byly způsobilé odolat zatížení dopravními prostředky použitými k dopravě předmětu dodávky, čerpadly na
beton a dalšími stroji; kupující bere na vědomí, že zatížení na nápravu vozidla může dosahovat 9t, celková hmotnost 32t, zatížení na patku čerpadla na beton (PUMI nebo
Putzmeister ) 18t; zatížení od ostatních čerpadel má odběratel za povinnost zjistit dotazem od vedoucího závodu prodávajícího;
zajistit, aby byla v místě dodání splněna podmínka, že vozidla a patky čerpadel musí být vzdáleny 2 metry od průsečíku nivelety stání vozidla a šikmé roviny skloněné v úhlu
vnitřního tření zeminy násypu vedeného od paty násypu;
zajistit vhodné místo pro uložení zbytkového betonu, které odpovídá podmínkám uvedeným v bezpečnostním listu uveřejněném na www.grafbeton.cz – zjm. viz bod 6 – Opatření
v případě náhodného úniku;
před uskutečněním dodávky (před začátkem míchání předmětu dodávky) ve smyslu ustanovení §101 odst. 3 zákoníku práce v platném znění písemně informovat prodávajícího o
rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce v místě dodání, a spolupracovat s prodávajícím při zajišťování bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci; současně je kupující povinen zajistit, aby jeho činnost a práce jeho zaměstnanců byly organizovány tak, aby byli současně chráněni zaměstnanci prodávajícího, a
spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí v místě plnění dodávky.
zajistit přítomnost pracovníka s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi, který je odpovědný za příjem předmětu dodávky, jeho staveništní dopravu, ukládání a ošetřování, a údaje
o tomto pracovníkovi sdělit prodávajícímu v dostatečném předstihu před uskutečněním dodávky; pouze tento pracovník může nařídit pracovníkovi prodávajícího přidání
doplňkové přísady, byl-li takový postup ujednán v kupní smlouvě, a je povinen tuto skutečnost zaznamenat do dodacího listu;
1/2 strany
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
zajistit, aby všichni zaměstnanci a příkazníci kupujícího, jakož i další osoby zjednané kupujícím, dodržovali obecně závazné právní předpisy, zejména předpisy z oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a pokyny pracovníků prodávajícího.
4.3.4.
Poruší-li kupující některou z povinností součinnosti dle předcházejícího odstavce a v důsledku takového porušení vznikne prodávajícímu překážka v dodání předmětu dodávky, není
prodávající až do doby, kdy kupující učiní nápravu, v prodlení se splněním své povinnosti dodat předmět dodávky a nebezpečí škody na předmětu dodávky přechází na kupujícího.
Prodávající na každý předmět dodávky vystaví doklad o druhu a množství dodaného betonu – dodací list. Pro vyúčtování jsou závazná množství uvedená v dodacím listu, není-li v těchto
podmínkách uvedeno jinak. Podpisem dodacího listu bez výhrad potvrzuje kupující, že předmět dodávky byl dodán řádně,včas a bez vad. Odmítne-li kupující bezdůvodně podepsat dodací list
nebo není-li přítomna osoba oprávněná dodávku převzít, je prodávající oprávněn odmítnou předání dodávky. V tomto případě se použije ustanovení čl. 4.1.7. Totéž platí pro případ, je-li
kupující povinen uhradit kupní cenu v hotovosti při převzetí dodávky a odmítne-li tak učinit.
Odmítne-li kupující převzít zboží v místě plnění z důvodů, že zboží má vady, je povinen na dodací list uvést konkrétní vlastnosti, které jsou v rozporu s uzavřenou smlouvou a způsob jakým je
zjistil. V případě odmítnutí převzetí zboží z důvodu vadných technických vlastností ( hodnota konzistence, obsah vzduchu apod.) je kupující povinen uvést na dodací list hodnoty vlastností
lišících se od deklarovaných a postup jakým byly zjištěny.
Povinnost řádně dodat předmět dodávky kupujícímu je splněna
v případě, že místem dodání je jiné místo než závod prodávajícího, tím, že prodávající umožní kupujícímu nakládat s předmětem dodávky v místě dodání
v případě, že místem dodání je závod prodávajícího, v okamžiku, kdy předmět dodávky opustí míchací jádro do připraveného dopravního prostředku kupujícího.
Není-li v těchto podmínkách uvedeno jinak, pracovníci prodávajícího zajišťující dodávku (zejm. řidiči, strojníci ) nejsou oprávněni zavazovat prodávajícího, pokud k tomu nejsou prodávajícím
výslovně zmocněni či pověřeni (např. dodatečné upřesňování chybějící kubatury)
5. Odpovědnost za vady
5.1. Jakost betonu je stanovena a kontrolována dle ČSN EN 206-1 Z3:2008, PN GB 1/2013 nebo dle ostatních norem uvedených v dodacím listu.
5.2. Na beton je vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb. a dalších souvisejících předpisů. V případě betonů dle receptury kupujícího je prodávající zodpovědný za jeho složení, ale
nezodpovídá za jiné jeho vlastnosti.
5.3. Vzorky čerstvého betonu pro ověření vlastností se odebírají v četnostech stanovených normami (viz bod 5.1) v závodu prodávajícího. Zprávy o zkouškách betonů vyráběných prodávajícím jsou
uloženy u vedoucího závodu prodávajícího. Prodávající na základě vyžádání kupujícího předloží výsledky zkoušek formou zpráv o zkouškách betonů. Odběr vzorků v místě dodání se provádí
na písemnou žádost kupujícího a za přítomnosti odpovědného pracovníka prodávajícího. Požádá-li o to prodávající, je kupující povinen připustit účast odborné zkušební laboratoře přizvané
prodávajícím. Vzorky musí být prokazatelně odebrány bezprostředně při uskutečnění dodávky betonu, zpracovány, uloženy, ošetřeny a zkoušeny v souladu s platnými normami.
5.4. Prodávající neodpovídá za jakost předmětu dodávky v těchto případech:
jestliže kupující nezajistí bezprostřední a kvalitní uložení, zpracování a ošetření betonu v souladu s normami, zejména ČSN EN 13670 v místě dodání;
předání předmětu dodávky přesáhne z důvodů ležících na straně kupujícího stanovenou dobu zpracovatelnosti betonu uvedenou na dodacím listu;
při nesprávné manipulaci, ukládání nebo zpracování betonu kupujícím a při zásahu kupujícího do složení betonu zejména přidáním vody nebo přísady;
v případě výroby betonu dle receptur dodaných kupujícím;
mísí-li se dodaný čerstvý beton s betonem od jiného dodavatele;
v případě neodborné přepravy zajišťované kupujícím.
5.5. Odpovědnost prodávajícího za vady předmětu dodávky se řídí podpůrně občanským zákoníkem. Povinnost prohlédnout předmět dodávky a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství ve
smyslu ustanovení § 2104 OZ je kupující povinen splnit bezprostředně po dodání předmětu dodávky.
5.6. Vady předmětu dodávky je kupující povinen oznámit prodávajícímu písemnou formou. O vadách zjistitelných při převzetí předmětu dodávky je kupující povinen sepsat s prodávajícím při
dodání zápis, v němž se uvede zejména specifikace vady, místo uložení reklamovaného předmětu dodávky, datum a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. Součástí zápisu může být
též dohoda o způsobu vyřízení reklamace nebo dohoda o náhradním způsobu naložení s reklamovaným předmětem dodávky, včetně uvedení místa zabudovaní reklamovaného předmětu
dodávky; součástí takové dohody však musí být ujednání o důsledcích na práva a povinnosti smluvních stran plynoucí z kupní smlouvy a z odpovědnosti prodávajícího za vady předmětu
dodávky. Zápis o vadách s výše uvedenými náležitostmi může být též součástí dodacího listu.
5.7. Kupující je povinen provést nejpozději do 60 dnů od dodání předmětu dodávky kontrolní zkoušku pevnosti předmětu dodávky, případně další zkoušky, jejichž účelem je ověření ujednaných
vlastností předmětu dodávky. V téže lhůtě je kupující povinen oznámit prodávajícímu případné vady předmětu dodávky, které budou provedením zkoušek zjištěny.
5.8. V případě, že kupující v rozporu s ujednáním dle bodu 5.6 neučiní zápis o vadách předmětu dodávky, které zjistil nebo mohl zjistit při dodání předmětu dodávky, nebo v případě, že kupující
neprovede potřebné zkoušky či neoznámí prodávajícímu zjištěné vady ve lhůtě uvedené v bodu 5.7, vzdává se kupující svého práva z vadného plnění ve smyslu ustanovení § 1916 odst. 2 OZ.
5.9. Náklady spojené s oprávněnou reklamací nese prodávající, náklady vyplývající z neoprávněné reklamace nese kupující.
5.10. Bude-li odpovědnost prodávajícího za kupujícím oznámené vady předmětu dodávky mezi smluvními stranami sporná a spornost vzájemných práv a povinností nebude odstraněna jednáním ani
do 30 dnů od oznámení vad, požádají smluvní strany o provedení nezávislých zkoušek reklamovaných vlastností předmětu dodávky nezávislou zkušebnu, na níž se shodnou. Nebude-li ani tímto
způsobem odstraněna spornost práv a povinností smluvních stran, může se kterákoliv smluvní strana obrátit na soud.
5.11. Smluvní strany sjednávají, že práva kupujícího z odpovědnosti za vady předmětu dodávky se bez ohledu na to, zda je vadné plnění podstatným či nepodstatným porušením smlouvy, omezují
toliko na právo na odstranění vady dodáním nového nebo chybějícího předmětu dodávky nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
6. Cenové a platební podmínky
6.1. Veškeré ceny za dodávky betonových směsí a ostatní služby jsou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávány dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.
6.2. Pokud není smluveno jinak, platí ceny uvedené v platném ceníku prodávajícího. Ceny jsou v ceníku uvedeny bez DPH. K prodejní ceně účtuje prodávající příslušnou DPH. Ceník platný ke dni
podpisu těchto podmínek je přílohou těchto podmínek a kupující svým podpisem na těchto podmínkách potvrzuje, že se s ceníkem seznámil. Tento ceník platí též pro určení cen v rámci
jakéhokoliv dalšího závazku sjednaného mezi smluvními stranami ve smyslu bodu 1.3 těchto podmínek. Prodávající je oprávněn ceník kdykoliv změnit. Nový ceník pak platí pro závazky
smluvních stran sjednané poté, co byl nový ceník doručen kupujícímu.
6.3. Byla-li mezi smluvními stranami zvláštním ujednáním dohodnuta sleva z ceníkové ceny, je účinnost takového ujednání vázána na rozvazovací podmínku spočívající v dodržení platebních
podmínek stanovených těmito VOPP nebo zvláštním ujednáním smluvních stran. Poruší-li kupující platební podmínky a prodávající přesto vyúčtuje cenu s dohodnutou slevou, nezbavuje to
prodávajícího práva doúčtovat kupujícímu příslušný cenový rozdíl dodatečně. Ujednání tohoto odstavce platí obdobně též pro případ, že byla mezi smluvními stranami ujednána dohoda o
výhradních odběrech zboží charakteru předmětu dodávky za současného poskytnutí slevy z ceníkové ceny, a kupující poruší svou povinnost vyplývající z dohody o výhradních odběrech.
6.4. V kupní smlouvě lze sjednat obchodní úvěr, jímž se rozumí objem zboží a služeb, které je kupující oprávněn převzít, vyjádřený celkovou výší jeho ceny bez ohledu na to, zda již bylo fakturován,
nastala jeho splatnost či nikoliv. V případě vyčerpání obchodního úvěru ( tj. když celková výše dodaného zboží a služeb bez ohledu na její vyfakturování převýší sjednanou částku obchodního
úvěru) není prodávající povinen poskytovat kupujícímu další plnění až do okamžiku, kdy kupující uhradí cenu tak, že celková částka nezaplacené ceny za převzaté zboží a služby klesne pod
sjednanou výši obchodního úvěru uvedenou v kupní smlouvě.
6.5. Podkladem k fakturaci jsou dodací listy nebo výkazy výkonů čerpadel.
6.6. Ceny jsou splatné na základě faktury prodávajícího, a to 14 dnů ode dne vystavení faktury. V případě bezhotovostní úhrady je platební povinnost splněna připsáním částky na účet
prodávajícího. V případě peněžitého plnění kupujícího se plnění započte nejprve na již určené náklady spojené s vymáháním pohledávky, pak na úroky z prodlení a nakonec na jistinu
pohledávky.
6.7. Má-li být dle kupní smlouvy předmět dodávky rozdělen na více dílčích dodávek, je prodávající oprávněn účtovat sjednanou cenu průběžně za každou uskutečněnou dílčí dodávku.
6.8. V případě prodlení kupujícího se zaplacením vyúčtované kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
Použití ustanovení § 1971 a § 2050 OZ se vylučuje.
6.9. V případě prodlení kupujícího se zaplacením vyúčtované kupní ceny i přes prokazatelnou úhradu jeho dodávky investorem ( třetí stranou) je kupující povinen zaplatit prodávajícímu tarifní
pokutu ve výši 0,02 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
6.10. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny delšího než 60 dnů vyúčtuje prodávající kupujícímu náklady vzniklé s vymáháním dlužné částky. Kupující bere na vědomí a souhlasí
s tím, že prodávající je k vymáhání pohledávky oprávněn využít služby třetí osoby a že v takovém případě budou kupujícímu doúčtovány náklady na vymáhání ve výši min. 20% z dlužné
částky.
6.11. Podepsáním a uzavřením závazné objednávky uvedený a podepsaný zástupce kupujícího, který za kupujícího uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu, prohlašuje a svým podpisem na kupní
smlouvě či závazné objednávce potvrzuje, že uspokojí prodávajícího, jestliže kupující sám nesplní vůči prodávajícímu jakýkoliv dluh vyplývající z kupní smlouvy, a stává se tak ručitelem
kupujícího ve smyslu ustanovení § 2018 a násl. OZ.
6.12. Pokud bude kupující v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého dluhu vůči prodávajícímu vyplývajícího z kupní smlouvy, má prodávající podle své volby jedno nebo více z následujících
práv:
právo odmítnout až do splnění povinnosti kupujícího plnění svých povinností vyplývajících z kupní smlouvy, přičemž využije-li tohoto práva, není v prodlení s plněním svých povinností
z kupní smlouvy, nebo
právo požadovat po kupujícím zaplacení záloh ve výši ceny požadovaného množství dalších dodávek, a to i v případě, že placení záloh nebylo mezi smluvními stranami ujednáno; kupující je
v takovém případě povinen prodávajícímu požadované zálohy bez zbytečného odkladu zaplatit, nebo
právo na odstoupení od kupní smlouvy.
6.13. Prodávající si k předmětu dodávky vyhrazuje vlastnické právo ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. OZ.
7. Závěrečná ustanovení
7.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právem. Práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy se podpůrně řídí občanským zákoníkem.
7.2. Všechny spory smluvních stran o výklad a plnění kupní smlouvy, které nebudou urovnány smírně, budou řešeny soudní cestou, přičemž pro tento účel strany volí ve smyslu ustanovení § 89a
občanského soudního řádu jako místně příslušný Okresní či Krajský soud v Českých Budějovicích podle zásad věcné příslušnosti.
7.3. Kupní smlouvu, včetně ujednání obsažených v těchto podmínkách, lze měnit pouze písemným ujednáním podepsaným oběma smluvními stranami, není-li výše v těchto podmínkách pro určitý
případ připuštěna jiná forma.
7.4. Smluvní strany prohlašují, že si tyto podmínky důkladně přečetly a s jejich obsahem souhlasí.
V Třeboni dne 1.5.2014
Prodávající: VIDOX s.r.o.
Ing. Vladislav Vaněk
vedoucí divize Graf Beton
2/2 strany
Download

Všeobecné obchodní a platební podmínky za předměty dodávky