Úplná pravidla soutěže
„ŠTĚDRÉ VÁNOCE V CENTRO OSTRAVA“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „ŠTĚDRÉ VÁNOCE
V CENTRO OSTRAVA“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který
závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených
spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k
tomuto dokumentu.
Organizátorem soutěže je:
• RTC PRODUCTION s.r.o.
se sídlem Praha 5, Plzeňská 1270/97, PSČ 150 00, Česká republika
IČ: 24187682
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 186855
(dále jen „organizátor“).
Zadavatelem soutěže je:
• Woteg GWG - Group a.s.,
se sídlem: Václavské náměstí 834/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika
IČ: 25842021
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11115
(dále jen „zadavatel“).
1. Termín a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá od 11. 12. 2014 do 18. 12. 2014, na území České republiky v obchodním centru
Centro Ostrava nákupní park, adresa: Sjízdná 5602/4, Ostrava Třebovice (dále jen „obchodní
centrum“; „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).
2. Účast v soutěži:
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České a
Slovenské republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník
soutěže“).
3. Zapojení se do soutěže:
Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže navštíví obchodní centrum Centro
Ostrava nákupní park a promo stan, který je umístěn na parkovišti centra.
Každý kdo se dostaví k promo stanu s účtenkou nad 200 Kč si může zatočit kolem štěstí a vyhrát
jednu z cen.
Pro účast v soutěži je nutné vyplnit soutěžní kupón, který musí obsahovat:
- jméno a příjmení,
- doručovací adresu,
- telefonní číslo,
- e-mail,
- podpis.
4. Nárok na výhru:
Nárok na výhru vzniká po zatočení kola. V případě vydání daného dárku pro soutěžní den bude
zákazník točit znovu.
Organizátor si vyhrazuje právo změnit nebo nahradit výhry v případě vydání zásob.
5. Výhry v soutěži:
V soutěži je celkem 1757 ks výher.
Seznam výher:
450x vánočka
450x vánoční cukroví
300x svíčka
250x vánoční čepice
300x čokoládové kolekce
7x vánoční stromek
6. Obecné podmínky:
a) Soutěžící se soutěže může účastnit opakovaně, vždy však s novým vyplněným kuponem.
Organizátor si vyhrazuje právo při opakované účasti soutěžícího vyloučit.
b) Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže.
Organizátor soutěže má právo na výsledné posouzení splnění stanovených podmínek soutěže
jednotlivými soutěžícími.
c) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do
soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se taková osoba i přes uvedené stala výhercem, např.
v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.
d) Organizátor ani zadavatel soutěže nenesou žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži
či v souvislosti s užíváním výher. Výherce čerpá výhru výhradně na svou vlastní odpovědnost.
Reklamace výher je vyloučena.
e) Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat.
f) Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo
nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty.
g) Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
h) Nepřevzaté výhry či výhry, které nebyly v soutěži vyčerpány, či výhry, které nebylo možné výherci
předat (např. pro nemožnost výherce kontaktovat na uvedených kontaktních údajích), propadají
k následnému použití k dalším propagačním či charitativním účelům organizátora soutěže.
i) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž
úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
j) Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly. Účastí v soutěži soutěžící
výslovně souhlasí s tím, že organizátor a zadavatel jsou oprávněni bezplatně užít v souladu s § 12
zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění jeho jméno, příjmení a místo bydliště
v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora či zadavatele v
souvislosti s touto soutěží a jimi poskytovaných výrobcích a službách, s tím, že mohou být pořizovány
a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy týkající se účastníků
soutěže nebo i jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.), a to po dobu 5 let od
ukončení této soutěže.
k) Odevzdáním soutěžního kuponu soutěžící souhlasí se zpracováním údajů v rozsahu uvedeném na
soutěžním kuponu společností AIG/LINCOLN NEW PROJECT s.r.o. se sídlem Praha 4, V Parku
2343/24, PSČ 148 00, Česká republika, IČ: 26497751, jakožto správcem a s jejich případným
zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb,
informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání
souhlasu. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí
údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má
právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů,
jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo
na Úřad pro ochranu osobních údajů.
l) Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci zadavatele, organizátora a všech spolupracujících
agentur, společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je
zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jí blízká, cena se nepředá. Stejně tak se cena
nepředá v případě, že organizátor či zadavatel soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na
spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která
dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
m) Úplná pravidla jsou k dispozici na www.centro-ostrava.cz.
Download

Úplná pravidla soutěže „ŠTĚDRÉ VÁNOCE V CENTRO OSTRAVA“