Ultrazvukový zvlhčovač LAICA HI3012
Váš nový ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Vám garantuje správnou úroveň vzdušné vlhkosti vzduchu a dětem i dospělým přináší
okamžitou úlevu při dýchaní.
Dýcháním zásobujeme plíce okysličeným vzduchem a při výdechu se zbavujeme odpadních plynů, jako oxid uhličitý. Pro zajištění
dobrého fungování dýchacích cest je důležité pobývat co nejdéle ve zdravém životním prostředí. Používání zvlhčovače v ložnici
zlepší Váš spánek a to se velmi pozitivně projeví na Vašem celkovém zdravotním stavu.
Zvlhčovač je ideální pro využití i v dětských a obývacích pokojích, či kanceláří.
Ultrazvukové technologie umožňuje velmi tichý chod, který Vás nebude rušit a umožňuje jemné
a dlouhodobé rozprašování vody, která trvá cca 7-8 hodin.
Intezitu proudění páry je možné nastavit dle Vašich potřeb
DOPORUČUJEME VÁM PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PEČLIVĚ PŘEČÍST TENTO NÁVOD K OBSLUZE.
■ VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ
Používání každého elektrického zařízení vyžaduje dodržování několika základních pravidel:
*Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.
*Odpojte přístroj od elektrické sítě před započetím čištění, případně před vkládání/vyjímání příslušentsví
*Nepoužívejte přístroj při koupání nebo sprchování.
*Nikdy neponořujte přístroj do vody nebo jiných tekutin.
*Spadne-li přístroj do vody, nepokoušejte se jej vytáhnout! Okamžitě jej odpojte od elektrické sítě.
*Nikdy nenechávejte děti a handikapované osoby používat přístroj bez dozoru.
*Tento přístroj smí být používán výhradně k účelu, pro který byl navržen a v souladu s tímto návodem k použití. Jakékoli jiné použití
je považováno za nevhodné a tedy nebezpečné.
*Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené nevhodným nebo nesprávným použitím.
*Před použitím přístroje se ujistěte, že je neporušený a nenese žádné viditelné známky poškození. Pokud máte jakékoliv pochybnosti,
přístroj nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce.
*V případě poruchy přístroj vypněte a obraťte se na svého prodejce. Přístroj se nesnažte opravit vlastními silami.
*Udržujte zařízení mimo dosah zdrojů tepla a nevystavujte jej extrémním povětrnostním vlivům (slunce, déšť apod.)
*Před připojením a odpojením k síti a před manipulací s ovládacím tlačítkem se ujistěte, že máte suché ruce.
*Přístroj připojujte pouze k elektrické síti s napětím uvedeném v Technické specifikaci tohoto návodu.
*Nepoužívejte přístroj v blízkosti vysokofrekvenčního elektromagnetického zářičů.
■ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
• Nepřipojujte zvlhčovač do zásuvky dokud není nádrž pevně usazena v zvlhčovači
• Nepoužívejte zvlhčovač bez vody, používejte pouze studenou, čistou vodu. Nepoužívejte další esence, parfémy, atd.
• Před každou manipulací s nádrží na vodu přístroj odpojte ze zásuvky!
• Umístěte zvlhčovač na rovný, pevný a nepromokavý povrch,
• Přístroj nezakrývejte a do parních rozprašovačů nic nevkládejte.
• Nemanipulujte se zvlhčovačem, pokud je v chodu.
• Pokud voda v nádrži je spotřebována, zvlhčovač okamžitě vypněte a odpojte ze sítě.
Po naplnění nádrže vodou můžete přístroj znovu použít dle bodu "Návod k použití" tohoto manuálu.
• Nikdy nelijte vodu do rozprašovače páry.
• Nikdy nelijte vodu přímo do základny přístroje.
Pokud přístroj vykazuje nějaké nesrovnalosti s tímto návod k obsluze a v případě poruchy se obraťte na Vašeho prodejce.
Pozor! Tento produkt není hračka, ale ultrazvukový
zvlhčovač vzduchu pro domácí použití. Nenechávejte přístroj bez dozoru, ani když není používán.
■ PŘÍSLUŠENSTVÍ /KOMPONENTY
1 Rozprašovač páry
2 nádrž na vodu
3 víčko nádržky
4 základna
5 ON / OFF - max.-min. parní regulátor průtoku
6 On/OFF kontrolka
7 ON/Off noční světlo
8 Noční podsvícení
9 snímací plovoucí senzor
10 snímač
11 Zásobník pro šíření esence
12 Adaptér
13 Konektor adaptéru
■ NÁVOD
1) Nezapínejte zvlhčovač, pokud není v nádrži voda.
2) Sejměte nádržku. Vyšroubujte uzávěr nádrže, otáčením v proti směru hodinových ručiček.
Nalijte do nádrže studenou vodu (cca 1,3 l). Do vody nepřidávejte žádné další látky a esence, parfémy, bylinky apod.
3) Zašroubujte uzávěr nádrže (po směru hodinových ručiček)
a zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody. Umístěte na vodorovnou plochu. Pokud je voda ve vaší domácnosti tvrdá, nebo s
vysokým obsahem minerálních solí, použijte demineralizovanou vodu.
4) Umístěte nádrž zpět do základny zvlhčovače a nasaďte kryt zpět. Nasměrujte si vývod parního rozprašovače. Poté připojte
zástrčku do zásuvky, zkontrolujte, zda je napětí správné.
5)Zapněte zařízení ON / OFF vypínačem ve směru hodinových ručiček (kontrolka svítí zelenou barvou). Po několika sekundách pára
začne vycházet dokud není nádrž zcela prázdná (asi 7-8 hodin provozu). Je možné nastavit intenzitu průtoku páry pomocí regulátoru
Min-Max.
Pozor! Pokud je zvlhčovač zapnutý a voda ještě nepřetekla z nádrže do základny, kontrolka svítí červeně. Vypněte přístroj otočením
přepínače proti směru hodinových ručiček a počkejte několik sekund, než jej znovu zapnete.
6) Jakmile se voda zcela odpaří, kontrolka On/off zčervená. přístroj se automaticky vypne.
Ihned přístroj vypněte přepnutím otočného regulátoru do polohy OFF(až do „cvaknutí“) a odpojte zástrčku ze sítě. Naplňte znovu
nádrž a pokračujte výše zmínněným postupem.
7)Chcete-li zapnout noční světlo zvlhčovače, stiskněte tlačítko O / I umístěný na základně zařízení. 7 barev (fialová, tm.modrá,
modrá, zelená, žlutá, oranžová a červená) se střídají automaticky. Je možné zvolit preferovanou barvu tak, aby světlo zůstalo
nezměněno stiskem tlačítka O / I když svítí požadovaná barva. Chcete-li vypnout noční světlo stiskněte tlačítko O / I tolikrát, až se
červené světlo vypne (poslední barva).
8) Pokud budete chtít používat esence a šířit je v prostředí, nalijte pár kapek vybrané esence (pár kapek denně) na houbičku v
zásobníku z boku zvlhčovače. Zavřete zásuvku a zapněte zařízení otočením spínače ZAP / VYP po směru hodinových ručiček.
■ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před každou manipulací, nebo čištěním, vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Sejměte kryt, vysuňte nádrž ze základny pomocí rukojeti.
Odšroubujte uzávěr nádrže a vyprázdněte nádrž. Opláchněte nádrž vodou. Nepoužívejte chemické nebo abrazivní čistící prostředky.
Osušte nádrž a uzávěr nádrže měkkým hadříkem.
Neponořujte základnu zvhčovače do vody, pouze čistěte vlhkým hadříkem a opatrně vysušte.
Buďte velmi opatrní při čištění v okolí senzoru a vyvíječe páry, které jsou velmi choulostivé
a snadno se poškodí. Nenechávejte vodu v nádrži, pokud není používán. Jednou týdně, doporučujeme čištění nádrže roztokem vody s
trochou čpavku, naplňte nádrž tímto roztokemn a nechte působit cca 20 minut, pak nádrž vyprázdněte a pečlivě opláchněte čistou
vodou,
opatrně vysušte všechny části měkkým hadříkem. Chcete-li odstranit vodní kámen z vyvíječe, použijte hadřík namočený v roztoku
50% vody a 50% octa, kterým vyvíječ jemně otřete. Pak vyvíječ otřete hadříkem navlhčeným pouze vodou a nakonec pečlivě osušte.
Pokud přístroj nepoužíváte, nechte uzávěr nádrže povolený, aby se zbytečně neopotřebovávalo těsnění.
■ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
1) ON / OFF kontrolka nesvítí:
- Zkontrolujte, zda je přístroj zapojen do sítě
- Zkontrolujte, zda je přepínač v poloze „ON“
2) Přístroj nevytváří páru:
- Zkontrolujte hladinu vody v nádrži
- Zkontrolujte, zda zvlhčovač je umístěn na pevném a rovném povrchu
- Zkontrolujte, zda vyvíječ není zanesen usazeninami vodního kamene
- Zkontrolujte, zda vyvíječ není poškozen.
3) Na zvlhčovači, nebo na oknech se kondenzuje voda:
- Proudění páry je příliš vysoké (vzhledem k velikosti místnosti nebo
úrovně vlhkosti). Snižte intenzitu proudu páry regulátorem.
4) Dochází k ukládání vodního kamene: - Použijte demineralizovanou vody.
■ TECHNICKÉ PARAMETRY
Napětí 230V AC 50Hz 30W
Technologie: ultrazvuková
Emise studené páry: cca. 200 cm3 / h ( + / - 40 cm)
Objem nádrže: 1,3 l
Bezpečnost: plovoucí sonda
Trvání parní emise: 7-8 hodin na jednu plnou nádrž
Tento výrobek je určen pro domácí použití.
■ DOVOZ DO ČR A SR
Expro Mobil s.r.o.
Březhradská 148
503 32 Hradec Králové
www.mujpramen.cz
ČR
POSTUP PŘI LIKVIDACI (směrnice 2002/96/ES - WEEE)
Symbol přeškrtnuté popelnice na spodní straně přístroje znamená, že po skončení životnosti výrobku jej umístěte do separovaného
sběru elektronických a elektrických zařízení ve sběrném středisku ve Vaší oblasti. Nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!
Tento postup odděleného sběru elektrických a elektronických zařízení je plně v souladu se strategií evropské environmentální
politiky zaměřené na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí.
Pozor! Za nesprávný postup při likvidaci elektrických a elektronických zařízení můžete být vystavení sankcím, nebo pokutám.
ZÁRUKA
Na tento přístroj je poskytována záruka po dobu 2 let od data prodeje. Datum prodeje se prokazuje řádně vyplněným a
orazítkovaným záručním listem podepsaným prodejcem, případně daňovým dokladem-účtenkou. Záruka se vztahuje pouze na skryté
závady vzniklé při výrobě tohoto přístroje.
Záruka se nevztahuje se na náhodná poškození, vady vzniklé nesprávným používáním, nebo nedbalostí. Používejte pouze originální
příslušenství, použitím neschválených doplňků může záruka zaniknout. Nikdy neotvírejte přístroj, v případě otevření a neodborné
manipulace záruka automaticky zaniká. Záruka se nevztahuje ani části podléhající opotřebení a na baterie (jsou-li součástí balení).
Záruční doba končí 2 roky od data zakoupení, po uplynutí této doby budou veškeré servisní zákroky účtovány. V případě poruchy se
obraťte na Vašeho prodejce. Použití na veřejných prostranstvích není dovoleno. Výrobce neručí za žádné škody na lidech, majetku
nebo na domácích zvířatech, a to buď přímých, či nepřímých, vzniklých v důsledku nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu k
použití.
Společnost Laica si vyhrazuje (v souladu se svou strategií neustále zlepšovat své výrobky) právo změnit své výrobky, a to buď úplně,
nebo částečně a to i bez předchozího oznámení. Za tyto změny společnost Laica nenese žádnou odpovědnost.
Download

Návod k použití