"Den ve vzduchu – Nakup a vyhraj"
Pravidla soutěže
I. Úvodní ustanovení
1.
Soutěž se koná v OC Fontána Karlovy Vary, Chebská 370/81a, 360 06 Karlovy Vary od 5.4.
do 18.4. včetně
2.
Objednatelem soutěže je společnost Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b,
PSČ 100 00, IČ: 453 08 314, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka 1377 (dále jen "Objednatel").
3.
Organizátorem soutěže je 4PRO agentura., 4PRO, spol. s.r.o. se sídlem Komenského 29,
323 00 Plzeň - Bolevec, 02615436, vedená u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka
29438 (dále jen „Organizátor“).
4.
Účastníkem Soutěže se rozumí jakákoliv fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v
ČR, která splní podmínky stanovené v těchto Pravidlech a bude tato pravidla akceptovat a
dodržovat (dále jen "Soutěžící"). Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Objednatele nebo
Organizátora soutěže, jakož i jim osoby blízké dle § 116 Občanského zákoníku. V případě, že
se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jim
blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Organizátor zjistí nebo
bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany
některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.
Pokud je výhercem osoba mladší 18-ti let, je podmínkou předání výhry souhlas zákonného
zástupce výherce.
5.
Soutěžící svou registrací v Soutěži potvrzuje, že se plně seznámil s obsahem těchto
Pravidel a tato Pravidla akceptuje, včetně jakýchkoliv dalších podmínek (dále jen "Další
podmínky"), ze kterých je patrné, že takové údaje podmínky Soutěže mění, blíže vymezují
nebo upřesňují. Pro vyloučení pochybností platí, že Další podmínky tvoří nedílnou součást
Pravidel. V případě porušení Pravidel ze strany Soutěžícího Soutěžící ztrácí právo na udělení
výhry.
II. Pravidla a podmínky soutěže
Pravidla soutěže:
1. Nakupujte v termínu 5.4. – 17.4. v čase 10 – 20 hod. a 18.4. do 17,50 hod. v obchodech OC
Fontána Karlovy Vary (neplatí pro nákupy v hypermarketu Tesco).
2. S účtenkou za nákup navštivte hostesku na pasáži OC. Hosteska je přítomna v pátek 17.4.
mezi 14 – 18 hod. a v sobotu 18.4. mezi 10 – 18 hod.
3. Za každých utracených 100,-Kč otočte jedno pole TV obrazovky a uhodněte jaký obrázek je
skrytý.
4. Pokud soutěžící uhodne co je na obrázku, vytáhne si jednu z obálek ve které je jedna z cen.
5. Soutěžící vyplní kompletně a čitelně formulář pro vydání dárku (vyplňuje hosteska).
Podmínky soutěže:
1. Soutěž probíhá v termínu 5.4. – 18.4.2015 včetně.
2. Zúčastnit se může každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České
republiky.
3. Účastníkem soutěže se stává zákazník, který nakoupí v termínu 5.4. – 18.4.2015 v obchodech
OC Fontána Karlovy Vary (neplatí pro nákupy v hypermarketu Tesco) a vyplní dotazník.
4. Hodnoty účtenek je možné sčítat.
5. Do soutěže se každý účastník může zapojit pouze jednou.
6. Výherce se může stát pouze ten soutěžící, který splnil výše uvedené podmínky a uhodne
skrytý obrázek.
7. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Obchodního centra Fontána Karlovy Vary i
zaměstnanci nájemců Obchodního centra Fontána Karlovy Vary, jakož i jim osoby blízké.
8. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek soutěže v průběhu jejího konání.
9. Soutěž končí 18.4.2015 v 18 hod. nebo po vydání všech výher.
III. Vyhodnocení soutěže
1. Výhercem soutěže se stává Soutěžící, který splnil všechny podmínky pro účast v Soutěži.
IV. Výhry
1x let pro 3 osoby
10 x 2 vstupenky na DVV
10 x kniha karlovarský kraj z nebe
10 x nerez hrnek
5x USB flash disk 4GB
5x deštník pánský
4x deštník dámský
11x cestovní hřebínek
37x bublifuk
3x skládací létací talíř
V. Ochrana osobních údajů
Účastí v soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s Pravidly soutěže, zavazuje se je plně dodržovat a
uděluje Objednateli a Organizátorovi souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů
pro účely této Soutěže, zejména pak zasílání informačních emailů týkajících se Soutěže, a dále
souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů k marketingovým účelům Objednatele,
tj. k nabízení výrobků a služeb, informací o pořádaných akcích, aktivitách, službách a výrobcích,
jakož i k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změnách některých zákonů (zákon
o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je poskytnut
na dobu registrace Soutěžícího v databázi Obchodního centra Fontána Karlovy Vary. Soutěžící
bere na vědomí, že má právo dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména že poskytnutí osobních
údajů je dobrovolné, svůj souhlas může kdykoli bezplatně a písemně odvolat na adrese sídla
Objednatele i Organizátora, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto
osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání tohoto
souhlasu před vyhlášením výsledků Soutěže má za následek vyřazení účastníka ze soutěže. V
případě pochybností o dodržování práv Organizátorem, jakožto správcem osobních údajů, se
může soutěžící obrátit na Organizátora a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad
pro ochranu osobních údajů.
Soutěžící soutěže výslovně souhlasí s tím, že Objednatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §
12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno,
příjmení a obec v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Objednatele
v souvislosti s touto Soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a
zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to
po dobu 3 let od ukončení Soutěže.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Objednatel ani Organizátor nenesou žádnou odpovědnost za obsah odpovědí na uvedené
otázky. Soutěžní odpovědi obsahující vulgární výrazy nebo obsah, který je v rozporu s
platnými zákony nebo dobrými mravy, nebo vzkazy, které by poškozovaly dobré jméno
Objednatele či Organizátora či vzkazy, které poškozují jakákoliv práva třetích stran, budou
zlikvidovány a takový soutěžící bude vyřazen ze soutěže. Rozhodnutí o likvidaci vzkazu je v
plné kompetenci Objednatele a Objednatel nemá povinnost ho jakkoli zdůvodňovat. Osoby
nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly nebudou do soutěže
zařazeny.
2. Objednatel tímto není vůči Soutěžícím nijak zavázán, soutěžící nemají nárok na jakákoliv jiná
plnění ze strany Objednatele nebo Organizátora, než na ta, která jsou uvedená v těchto
Pravidlech.
Na jakékoliv výhry v rámci soutěže nemá soutěžící právní nárok a nejsou soudně
vymahatelné. Výhry obdržené v rámci soutěže nelze vyměnit nebo proplatit v hotovosti.
Objednatel ani Organizátor nenesou zodpovědnost za případné vady výher. Nebezpečí škody
přechází na soutěžící okamžikem doručení.
3. Objednatel či Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její
pravidla, a to i bez udání důvodu.
4. Případné vyobrazení výher na komunikačních materiálech Soutěže (letáky, plakáty, webové
stránky apod.) jsou jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu
posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Případné
námitky o průběhu soutěže lze písemně zaslat na sídlo Objednatele nebo Organizátora do 3
pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.
Rozhodnutí Objednatele o námitce je konečné. Vymáhání v soutěži soudní cestou je
vyloučeno.
6. Soutěžící se zavazuje uvádět v hrací kartě (registračním formuláři) pouze pravdivé údaje.
7. Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.oc-fontana.cz
V Praze dne 5.4.2015
Download

Pravidla soutěže