Úplná pravidla spotřebitelské soutěže Lindt - Interspar
„VYHRAJ LINDT ČOKOLÁDOVOU PÁRTY!“
1. Spotřebitelskou soutěž "Vyhraj Lindt čokoládovou párty!“ pořádá Marketingová společnost
S.E.N., spol. s r.o., IČO 25099434, se sídlem Květnového vítězství 1119/29, Praha 4, PSČ
14900 (dále jen "provozovatel"), v termínu od 2. do 8. 10. 2013 včetně.
2. Zadavatelem spotřebitelské soutěže je společnost LINDT & Sprüngli (Czechia), IČO 27928951,
se sídlem Karolínská 650/1, Praha 8, PSČ 186 00 (dále jen "zadavatel").
3. Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, anebo osoba mladší 18 let se
souhlasem svého zákonného zástupce, která si v období od 2. do 8. 10. 2013 zakoupí
v některém z 33 hypermarketů Interspar v České republice jakékoli 2 ks tabulkové čokolády
Lindt Excellence 100g a v informačním centru hypermarketu Interspar si po prokázání
nákupu účtenkou vyzvedne výherní stírací los.
2 ks Lindt Excellence = 1 stírací los. Každý stírací los vyhrává!
Více zakoupených výrobků = více stíracích losů = vyšší šance na výhru.
4. Výherní stírací losy – celkem je pro soutěž připraveno 8 380 výherních stíracích losů. Počet
losů na 1 hypermarket Interspar je omezen – podrobněji viz bod 10. Soutěž trvá do 8. 10.
2013 nebo do vyčerpání zásob stíracích losů na daném hypermarketu Interspar.
5. Výhry – do soutěže je vloženo celkem 8.380 výher:
1x Lindt čokoládová párty u Vás doma
= hlavní výhra v hodnotě 20 000,- Kč
1x kurz vaření dle vlastního výběru od Chefparade
= hlavní výhra v hodnotě 1 390,- Kč
100x čokoláda Lindt Excellence Sea Salt 100g
8 278x čokoláda Lindt Excellence 85% Cocoa 35g
Pro každý z 33 hypermarketů Interspar je stanoven určitý počet výherních losů – viz bod 10,
přičemž stírací losy s jednotlivými výhrami budou rozmístěny do hypermarketů Interspar
náhodně.
6. Okamžitá výhra – soutěžící zjistí svoji výhru okamžitě po setření stíracího pole. Výhry ve
formě čokolády se vydávají přímo v informačním centru hypermarketu Interspar nejlépe
ihned, nejpozději však do 20. 10. 2013. Výherce 2 hlavních výher musí nejpozději do
20.10.2013 telefonicky kontaktovat provozovatele soutěže dle pokynů na stíracím losu a
dohodne si termínu a místo čerpání výhry (uspořádání čokoládové párty, účast v kurzu
vaření). Nárok na hlavní výhru je soutěžícímu uznán po předložení dokladu o nákupu 2 ks
čokolád Lindt Excellence 100g, výherního stíracího losu a průkazu totožnosti. K čerpání výhry
výhercem musí dojít nejpozději do 31.12.2013. Po ukončení soutěže budou výherci obou
hlavních výher uveřejněni na www.lindt.cz. Nevydané losy a neuplatněné či nečerpané výhry
propadají ve prospěch zadavatele.
7. Zneplatnění účtenky - obsluha v informačním centru hypermarketu Interspar, která vydává
zákazníkovi výherní stírací los, zřetelně označí – zneplatní jeho účtenku tak, aby nebylo
možno uplatnit účtenku a nárok na výherní stírací los opakovaně. Další stírací los může
soutěžící získat pouze dalším nákupem 2 ks čokolád Lindt Excellence 100g.
8. Soutěžící nárokováním své výhry přistupuje na pravidla této soutěže. Pokud se stane
výhercem některé ze 2 hlavních cen, poskytuje provozovateli a zadavateli soutěže své osobní
kontaktní údaje a zároveň dle pravidel této soutěže
A. uděluje provozovateli a zadavateli soutěže, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v
platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rámci
soutěže v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, pohlaví, věk, za účelem
vyhodnocení soutěže a pro marketingové účely, a to po dobu 24 měsíců od ukončení této
soutěže. Stejně tak uděluje souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a neúplné
adresy bydliště (obce) v propagačních materiálech pořadatele, na webových stránkách a
ve sdělovacích prostředcích v rámci vyhlášení výsledků této soutěže. Poskytnutí osobních
údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat písemně na adrese
provozovatele soutěže, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na
jejich opravu, jakož i další práva stanovená v§ 11,12 a 21 zákona č.101/2000 Sb.
Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním cen, je soutěžící vyloučen z
další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru;
B. uděluje provozovateli a zadavateli soutěže souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve
smyslu ust. § 7 zák. č. 480/204 Sb., a to po dobu 24 měsíců po ukončení této soutěže.
Soutěžící si je vědom, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické
pošty za účelem přímého marketingu může kdykoli písemně odvolat na adrese
provozovatele soutěže;
C. uděluje provozovateli a zadavateli soutěže, v souladu s § 12 Občanského zákoníku,
souhlas s použitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových
záznamů, týkajících se jeho osoby a jeho projevů osobní povahy pořízených
provozovatelem nebo zadavatelem soutěže v souvislosti s předáváním hlavní výhry
v propagačních materiálech, na webových stránkách nebo ve sdělovacích prostředcích v
rámci vyhlášení výsledků soutěže. Soutěžící uděluje tento souhlas bezplatně a bez
časového a územního omezení.
9. Seznam výrobků Lindt, se kterými můžete hrát:
Lindt Excellence Sea Salt 100g
Lindt Excellence 70% Cocoa 100g
Lindt Excellence 85% Cocoa 100g
Lindt Excellence 90% Cocoa 100g
Lindt Excellence 99% Cocoa 100g
Lindt Excellence Orange Intense100g
Lindt Excellence Chilli 100g
Lindt Excellence Extra Creamy 100g
Lindt Excellence Coconut 100g
Lindt Excellence Strawberry 100g
10. Seznam 33 hypermarketů Interspar, ve kterých můžete hrát, včetně počtu výherních losů
v daném hypermarketu:
11. Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u provozovatele soutěže a uveřejněna na
internetové adrese www.lindt.cz.
12. Z účasti v akci jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru
k provozovateli soutěže nebo k zadavateli soutěže nebo k hypermarketům Interspar a jejich
rodinní příslušníci.
13. Provozovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech změnit pravidla spotřebitelské
soutěže, spotřebitelskou soutěž zrušit či přerušit. Provozovatel si dále vyhrazuje právo
nahradit výše uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty, jakož i měnit
podmínky předávání výher.
14. Na výhru není právní nárok. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti
odvolání. Vymáhání výher či účasti v této spotřebitelské soutěži právní cestou je vyloučeno.
V Praze, 12. 09. 2013
Download

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže Lindt