PRAVIDLA SOUTĚŽE I. Organizátor Společnost ZAK TV s.r.o. se sídlem Prokopova 26, Plzeň, IČ: 64835669, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C vložka č. 7726, (dále jen "Organizátor") pořádá soutěž s názvem „Soutěž – Pivní akademie“ (dále jen „soutěž“). Organizátor je zároveň zpracovatelem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). II. Pojmy Počet výher: 2. Výhra: Voucher pro jednu osobu na kurz Pivní akademie s Chodovarem, která se bude konat v březnu 2015. Doba trvání soutěže: 7. 10. 2014 -­‐ 31. 10. 2014 Odpověď vzniká: Zasláním e-­‐mailové zprávy na adresu [email protected] Veškeré zprávy musí obsahovat jméno a příjmení výherce a telefonní kontakt. III. Způsob a podmínky účasti v soutěži Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která odešle dle pravidel soutěže v průběhu doby trvání soutěže odpověď v minimálním tvaru a tyto informace budou doručeny do sídla ZAK TV. Organizátor nenese odpovědnost v případě vyšší moci nebo v případě, že některý z poskytovatelů internetového propojení z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup pro přijímání hlasů před koncem doby trvání hlasování dle těchto pravidel, a proto pro účastníky využívající jeho služeb skončí možnost účasti v hlasování tímto okamžikem. Každý účastník může do soutěže zaslat pouze jednu odpověď z jedné e-­‐mailové adresy. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Organizátorovi, jakož i k dalším společnostem zapojeným do Soutěže, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. IV. Způsob určení výherce Způsob výběru výherce: 1. Výhercem se stává vybraný e-­‐mail, se správnou odpovědí, který splňuje výše popsaná kritéria. Maximální počet výherců v této soutěži odpovídá počtu možných výher uvedených výše. 2. V případě, že více výherců v rámcí každé dílčí soutěže odpoví správně, stává se výhercem osoba, která v předem stanovém pořadí zaslala e-­‐mail se správnou odpovědí a splňující pravidla soutěže. 3. Pořadí vyhrávajících e-­‐mailů se správnou odpovědí a zprávou splňující veškerá výše uvedená kritéria je stávající: 20. a 40. e-­‐mail v pořadí, splňující veškerá výše uvdená kritéria soutěže. 1/3
4.
5.
Výherce soutěže bude o skutečnosti, že vyhrál, informován prostřednictvím telefonního hovoru na číslo, které bylo uvedeno v zaslaném e-­‐mailu. Tímto telefonátem bude výherce současně vyzván k příslušné reakci vedoucí k vyzvednutí výhry. Pokud na telefonní hovor výherce nezareaguje do 1 hodiny od zavolání, propadá výhra organizátorovi soutěže a může být poskytnuta dalšímu vybranému výherci se správnou odpovědí. V případě negativní reakce ze strany výherce uvedeného v bodě IV./6. bude kontaktována osoba, jež zaslala e-­‐
mail dle výše uvedených kritérií jako další v pořadí. Daná osoba bude opět kontaktována způsobem uvedeným v bodě IV./6., pokud opět nedojde k reakci, tentokrát již jen do 30 minut od zavolání, opět výhra propadne organizátorovi soutěže a bude poskytnuta dalšímu soutěžícímu se správnou odpovědí v pořadí. Tímto způsobem se bude pokračovat až do 16:00 hod. Pokud se do té doby nepodaří kontaktovat žádného z výherců propadá výhra organizátorovi, a to bez možnosti odvolání. V případě, že počet doručeným e-­‐mailových zpráv pro tuto soutěž bude menší než je nutné pro uplatnění výher, vyhrává 1. zaslaný e-­‐mail se správnou odpovědí splňující veškeré výše uvedené podmínky soutěže, pokud bude počet doručených e-­‐mailových zpráv nižší než 1, propadají neuplatněné výhry ve prospěch organizátora. V. Zpracování informací Odesláním e-­‐mailové zprávy do soutěže dle těchto pravidel každý účastník schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na všech herních dokumentech, a přistupuje k nim. Odesláním e-­‐mailové zprávy do soutěže vyslovuje každý účastník svůj souhlas s použitím jeho registračních údajů pro účely Soutěže a marketingové účely organizátora, a to na dobu jednoho roku od začátku konání Soutěže. Účastí v Soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo k přístupu k těmto údajům, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z ustanovení §11 a §21 zákona. Účastník dává odesláním e-­‐mailové zprávy do soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů spolu s číslem mobilního telefonu, kterým identifikoval hlas pro hlasování, též za účelem prověření jeho platné účasti v Soutěži a předání Výhry. Výherce má právo svůj souhlas odvolat, a to formou dopisu zaslaného na adresu sídla Organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Organizátorovi a má za následek ztrátu nároku na výhru, stane-­‐li se tak před jejím převzetím. VI. Všeobecné podmínky Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla soutěže, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora. Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit tato oficiální pravidla, s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení účastníků soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu soutěže. Oficiální pravidla a jejich změny budou uveřejněny na internetu na adrese www.zaktv.cz. V Plzni dne 6. října 2014 ZAK TV s.r.o. 2/3
Download

zde - Zak