Oficiální pravidla SMS soutěže
Autoškola národa
Organizátor
Společnost AIMON s.r.o. se sídlem na adrese Valentova 1731, Praha 4, Chodov, PSČ 149
00, IČ 272 50 342, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
107629 (dále jen "Organizátor") pořádá SMS soutěž s názvem "Autoškola národa " (dále
jen "SMS soutěž"). Organizátor je zároveň zpracovatelem osobních údajů v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
a
Technický zpracovatel SMS služeb společnost Erika, a.s. se sídlem Na Příkopě 9 – 11,
Praha 1, IČ: 25098900, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 4489 (dále jen "Erika"), poskytuje technický servis SMS služby.
Pojmy
Hlavní výhra – Automobil Ford Focus v základní výbavě. Vůz bude vyroben na
objednávku dle specifikací výherce hlavní výhry. Organizátor uhradí cenu vozu ve
výši základní výbavy vozu.
Doba trvání Soutěže - časový úsek, během kterého se hraje o Hlavní výhru.Doba trvání
soutěže je složena ze čtyř herních kol.
Herní kolo – Časový úsek během kterého se odpovídá prostřednictvím SMS na čtyři
soutěžní otázky.
Registrace - Každý soutěžící je povinen alespoň do jedné ze soutěžních SMS napsat svůj
věk a pohlaví, a to dle pojmu "Soutěžní Hlas vzniká".
Unikátní soutěžní Hlas – telefonní číslo z něhož byly zaslány během doby trvání soutěže
odpovědi za všechna jednotlivá herní kola. Z jednoho telefonního čísla může soutěžit
pouze jeden soutěžící který se registroval - viz pojem "Registrace".
Soutěžní Hlas – určen telefonním číslem soutěžícího, který zaslal během Doby trvání
soutěže odpovědi za všechna herní kola, tj. celkem 4 SMS. Každá odpověď ve tvaru SMS
musí být oddělena mezerou. V jedné SMS musí být zaslány vždy čtyři odpovědi, neúplné
tvary SMS nebudou akceptovány a soutěžící přichází o možnost Hlavní Výhry. Odpovědi
za jednotlivá soutěžní kola se řadí k účtu telefonního čísla. Pokud v daném herním kole
zašle soutěžící více unikátních SMS s odpověďmi bude akceptována pouze první SMS za
dané kolo, která byla přijata technickým centrem Eriky jako první. Po ukončení Doby
trvání soutěže dojde technickým centrem Eriky k vyhodnocení odpovědí za jednotlivá
soutěžní kola. Každému soutěžícímu budou po ukončení Doby trvání soutěže zaslána
jedna zpětná SMS (SMS MT)
1. SMS MT bude obsahovat analýzu odpovědí soutěžícího:
počet správných odpovědí, počet trestných bodů v rámci bodového systému, částku
zaplacenou na pokutách, případnou ztrátu ŘP a celkové hodnocení zda je soutěžící výborný řidič, nadprůměrný řidič, podprůměrný řidič, není řidič.
Soutěžní Hlas vzniká:
Zasláním SMS ve tvaru „AN* ODPOVĚD * ODPOVĚD * ODPOVĚD * ODPOVĚD
* VĚK * POHLAVÍ (* znamená mezeru). ODPOVĚD nabízí možnosti A,B,C. Věk a
pohlaví může být v kterékoliv SMS, za platný je brán poslední výskyt (viz
Registrace).
Veškeré SMS zprávy musí být zasílány ve správném tvaru na telefonní číslo 906 06
09. Číslo je společné pro všechny mobilní operátory v České republice.
Doba trvání soutěže
Doba trvání Soutěže je od 26.2.2011, 20:00 hod. do 26.2.2011, 21:30 hod. Celkem 4 herní
kola.
Způsob a podmínky účasti v soutěži
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského průkazu
libovolné kategorie a odešle dle pravidel této Soutěže v průběhu Doby trvání Soutěže
Hlasy v platném tvaru a tyto informace budou doručeny do SMS centra Eriky.
Organizátor ani Erika nenesou odpovědnost v případě zásahu vyšší moci nebo v případě,
že některý z operátorů mobilní sítě nebo poskytovatelů internetového propojení z
jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup pro přijímání hlasů
před koncem Doby trvání Soutěže dle těchto pravidel, a proto pro účastníky využívající
jeho služeb skončí možnost účasti v Soutěži tímto okamžikem.
Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru
k Organizátorovi nebo Erice, jakož i k dalším společnostem zapojeným do Soutěže, anebo
jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.
Účastníci se Soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém
rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké
určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo Prémiových výher peněžité
plnění.
V případě, že se výhercem stane osoba mladší 18 let, je povinna dostavit se k převzetí
Výhry se svým zákonným zástupcem.
Organizátor soutěže se zavazuje, že zajistí řádné uhrazení srážkové daně z příjmů podle
§36 odst.2 písmeno b) zákona 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Výhry nelze vymáhat soudní cestou.
Způsob určení výherce
1. Způsob určení výherce Hlavní výhry:
Do soutěže o Hlavní výhru jsou zařazeni všichni soutěžící, kteří se registrovali (alespoň
v jedné soutěžní SMS uvedli věk a pohlaví a zároveň v soutěži odpověděli na všechny
soutěžní otázky za všechna herní kola (t.j celkem 4 herní kola, 16 odpovědí) tak, aniž by
utrpěli ztrátou řidičského průkazu.

Z Herního kola je vygenerován Výherce systémem n/2 kde n je počet všech platných
SMS doručených do technického centra Eriky během Doby trvání pátého kola.

Rozhoduje pořadové číslo došlé SMS před desetinnou čárkou. Došlé SMS jsou
seřazeny dle času přijetí technickým centrem Eriky a každé doručené SMS je
přiřazeno unikátní pořadové číslo.

Výherce bude kontaktován pověřenou osobou ČT, a to na telefonním čísle, z nějž byla
SMS odeslána. Bude-li tímto účastníkem odeslání vítězné SMS potvrzeno, stává se
výhercem Výhry.

Jestliže takto vybraný výherce nezdvihne telefon do 3-tího zazvonění včetně, je
telefonicky kontaktován výherce vybraný na druhém pořadí.

Jestliže výherce nebude zastižen opakuje se výběr vygenerovaní Výherce systémem
n/2+1, n/2+2 až n/2+6 .
Výherce bude kontaktován pověřenou osobou Organizátora, a to na telefonním čísle, z nějž
byly odeslány Soutěžní Hlasy, a to ihned po ukončení Doby trvání soutěže. Jestliže takto
vybraný výherce nezdvihne telefon do 3. zazvonění včetně je telefonicky kontaktován
výherce následující v pořadí.
Zpracování informací
Odesláním Hlasu do Soutěže dle těchto pravidel každý účastník bere na vědomí tato
pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na všech herních dokumentech, a přistupuje k
nim. Odesláním Hlasu do Soutěže vyslovuje každý účastník svůj souhlas s použitím jeho
registračních údajů pro marketingové účely organizátora, a to na dobu dvou let od začátku
konání Soutěže. Organizátor je oprávněn poskytnout data třetím osobám, partnerům
projektu Autoškola národa. Účastí v Soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se
všemi právy, která vyplývají ze zákona, tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné a že má právo k přístupu k těmto údajům, jakož i se všemi dalšími právy
vyplývajícími z ustanovení §11 a §21 Zákona č. 101/2000 Sb. Účastník dává odesláním
Hlasu do Soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů spolu s číslem mobilního
telefonu, kterým identifikoval Hlas pro Soutěž, též za účelem prověření jeho platné účasti
v Soutěži a předání Výhry. Výherce má právo svůj souhlas odvolat, a to formou dopisu
zaslaného na adresu sídla Organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem
doručení Organizátorovi a má za následek ztrátu nároku na Výhru, stane-li se tak před
jejím převzetím.
Všeobecné podmínky
Vstupem do Soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si
vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této Soutěže, případně akci zastavit, přerušit
či odložit. Na výhru nevzniká právní nárok a ani se jejího poskytnutí nelze domáhat
soudně či obdobnými prostředky. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle
organizátora.
Organizátor si vyhrazuje právo při předání výhry výherci na kontrolu SIM karty vítězného
telefonního čísla. Pokud se výherce neprokáže uvedenou SIM kartou, tak výhra propadá
organizátorovi. Organizátor rozhodne o dalším výběru výherce této nepředané výhry.
Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit Soutěž či změnit tato oficiální
pravidla, s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení účastníků Soutěže.
Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu
Soutěže.
Oficiální pravidla a jejich změny budou uveřejněny na internetu na adrese
www.autoskolanaroda.cz
Cena jedné SMS zprávy je 9 Kč včetně DPH.
V Praze dne 8.2.2011
Download

ZDE - Autoškola národa