Úplná pravidla spotřebitelské soutěže společnosti Continental
Barum s.r.o. nazvané „Vyhrajte zájezd na 2014 FIFA World Cup BrasilTM“
Účelem tohoto dokumentu je úplné a jasné vymezení pravidel soutěže
„Vyhrajte zájezd na 2014 FIFA World Cup BrasilTM“ (dále jen „soutěž“). Pouze
tento dokument závazně upravuje pravidla soutěže.
Preambule
Každý oprávněný uživatel internetu splňující podmínky účasti v soutěži, který se
v době konání první fáze soutěže (24. 3. 2014 – 16. 4. 2014) zaregistruje na
stránkách www.contifotbal.cz a bude souhlasit s tím, aby ho Continental Barum s.r.o.
jako společnost, která tuto soutěž organizuje, kontaktovala, se stává řádným
účastníkem této soutěže. Osoba, která se nezaregistruje nebo nebude souhlasit
s kontaktováním ze strany organizátora soutěže, není řádně registrovaným
soutěžícím a nemá tudíž možnost účastnit se soutěže a možnost získat výhru. Výhry
jsou dvě a budou přiděleny řádným účastníkům soutěže, v souladu s podmínkami
těchto pravidel na základě správného a co nejvčasnějšího zodpovězení kvízových
soutěžních otázek v obou fázích soutěže. Účast v soutěži na www.contifotbal.cz není
omezena s výjimkou osob vyloučených těmito pravidly nebo osob nesplňujících
podmínky účasti v soutěži. Po zaregistrování se na www.contifotbal.cz a po splnění
všech podmínek můžou dva nejrychlejší soutěžící získat výhru a to každý: 1 lístek na
mistrovství světa ve fotbale 2014 FIFA WORD CUP BRASILTM 13. července 2014
v Brazílii včetně zpáteční letenky, ubytování a hospitality programu pro 1 osobu.
1. Vyhlašovatel a Organizátor soutěže
1.1. Vyhlašovatelem a Organizátorem soutěže
je společnost Continental Barum s.r.o. se sídlem Otrokovice, Objízdná 1628, PSČ
765 02, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
spisová vložka 15057, IČ: 45788235, DIČ: CZ 699 000 347 (dále jen „Continental“,
„Organizátor“ nebo „Vyhlašovatel“)
2. Termín a místo konání soutěže
2.1. Soutěž probíhá ve dvou fázích.
― První fáze v termínu od 24. 3. 2014 (00:00:01) do 16. 4. 2014 (23:59:59),
(dále jen „doba konání první fáze soutěže“) bude probíhat na webové stránce
www.contifotbal.cz
― Druhá fáze soutěže od 17. 4. 2014 (11:00:01) do 17. 4. 2014 (12:59:59),
(dále jen „doba konání druhé fáze soutěže“) bude probíhat prostřednictvím
e-mailové komunikace.
1
3. Podmínky účasti v soutěži
3.1. Účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“) může být každá fyzická osoba starší
18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která se v době konání
soutěže správně zaregistruje na internetových stránkách www.contifotbal.cz.
Podmínkou účasti v soutěži je řádná registrace a souhlas s kontaktem ze strany
Organizátora, přičemž k řádné registraci dojde pouze tehdy, pokud dojde k řádnému
vyplnění údajů uvedených v bodě 4 těchto pravidel a správné zodpovězení soutěžní
otázky.
3.2. Podmínkou účasti v soutěži je souhlas s převzetím výhry.
3.3. Soutěžícím se nemohou stát osoby, které jsou v pracovním nebo jiném
obdobném poměru k Organizátorovi soutěže, případně dalším společnostem
podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby blízké těmto osobám,
jakou jsou rodiče, manželé, sourozenci, bratranci a sestřenice, děti, vnuci . V případě,
že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, tento výherce ztrácí nárok na
výhru a výhra mu nebude předána.
3. 4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly
této soutěže nebudou do soutěže zařazeni, nebo z ní budou vyloučeni.
4. Zapojení do soutěže:
4.1. Soutěžící se do soutěže zapojí prostřednictvím webového formuláře na
stránce www.contifotbal.cz řádným vyplněním všech požadovaných údajů:
1. Jméno
2. Příjmení
3. E-mail
4. Telefonní číslo
5. Město
6. Výběr odpovědi na vstupní kvízovou soutěžní otázku s třemi možnostmi
odpovědí, přičemž pouze jedna odpověď je správná. Správnou odpověď je
možné najít na webu www.continental.cz.
(dále jen „soutěžní vstup“).
4.2. Organizátor neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení při zpracování soutěžních
vstupů.
4.3. Soutěžící má neomezený počet pokusů správně vybrat odpověď na kvízovou
soutěžní otázku, ale každý soutěžící se do soutěže může úspěšně zaregistrovat
pouze jednou, a to pouze v první fázi soutěže.
5. Mechanika soutěžních vstupů:
5.1. Účastník, který odešle soutěžní vstup prostřednictvím webového formuláře
v požadovaném formátu, vždy uvidí potvrzení o registraci do soutěže a stručná
pravidla soutěže.
6. Výhry v soutěži
Výherci soutěže budou vybráni podle níže popsané mechaniky.
2
6.1. V době konání druhé fáze soutěže všem řádně zaregistrovaným soutěžícím
bude 17. 4. 2014 od 11:00:01 do 12:59:59 hodin na v soutěžním vstupu uvedený email zaslána finální soutěžní kvízová otázka s třemi možnostmi odpovědí, přičemž
pouze jedna odpověď je správná. Správnou odpověď je možné najít na webu
www.continental.cz.
Součástí zaslané otázky bude informace o přesném datu, času a způsobu vyhlášení
vítěze, které proběhne 18. 4. 2014 v čase od 8.00 do 9.00 hodin v rámci pořadu
„Ranní show“ na rozhlasové stanici Evropa 2 či kontaktem Organizátora také 18. 4.
do 17.00 hodin.
6.2 Dva soutěžící, kteří jako první dva zašlou správnou odpověď na finální soutěžní
kvízovou otázku na e-mail [email protected] se stávají vítězi (dále jen „Vítězové“)
a každý z nich získá výhru: 1 lístek na mistrovství světa ve fotbale 2014 FIFA WORD
CUP BRASILTM 13. července 2014 v Brazílii včetně zpáteční letenky, ubytování a
hospitality programu pro 1 osobu. Pro určení pořadí je rozhodující čas doručení
odpovědi. V případě identického času u několika různých správných odpovědí
vyhrává ten soutěžící, který se v době konání první fáze soutěže zaregistroval jako
první.
6.3. Hospitality program zahrnuje zpáteční letenku a transfer z letiště na místo konání
zápasu, pobyt od 12. do 14. Července 2014 v hotelu úrovně **** v místě zápasu,
doprovodný program Vyhlašovatele (1.den: příjezd do Rio de Janeira, oběd v
hotelu****, návštěva Corcovada, večer v Samba City, 2. den – zápas v Maracana 3.
den - návštěva Sugar Loaf, oběd v Zozo, odlet), zhlédnutí zápasu a transfer na
výchozí letiště. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zvolit takovou formu ubytování, která
umožňuje umístit 2 výherce na jednom hotelovém pokoji úrovně **** s oddělenými
lůžky.
6.4. Součástí výhry není transport na shromažďovací místo v České republice –
letiště, jiné výdaje za jídlo či další náklady, které nejsou součástí hospitality
programu. Celková hodnota výhry je 180 000 Kč včetně DPH.
6.5. Vítězové budou telefonicky kontaktováni na telefonním čísle, které uvedli při
registraci do soutěže, a to buď 18. 4. 2014 od 8.00 do 9.00 hodin prostřednictvím
moderátorů pořadu „Ranní show“ na rozhlasové stanici Evropa 2, nebo
Organizátorem soutěže také 18. 4. do 17.00 hodin (dále jen „vyhlášení soutěže“).
6.6. Výhra bude vítězům předána proti podpisu předávacího protokolu na základě
individuální dohody v místě a čase určeném Organizátorem.
6.7. Účast v soutěži ani odměny není možné vymáhat právní cestou a ceny nelze
alternativně plnit v penězích.
6.8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla
soutěže; zejména změnit podmínky udělení výhry, a to písemnou formou.
Organizátor si vyhrazuje právo akci z vážných důvodů úplně zrušit.
7. Další podmínky soutěže
3
Účastí na akci projevuje každý její účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje
se je plně dodržovat.
7.1. Výherce je povinen se při přebírání výhry identifikovat občanským průkazem se
jménem a příjmením, které uvedl v soutěžním vstupu.
7.2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly
soutěže či nesoutěžící v duchu fair play nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se
ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např.
v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se
nepředá. Konečné rozhodnutí ve věci, kdo bude zařazený do soutěže a kdo se stane
výhercem, je plně v dispozici Organizátora.
7.3. Soutěžící odesláním soutěžního vstupu uděluje v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů
poskytnutých v rozsahu této soutěže Organizátorovi za účelem vyhodnocení soutěže
a dalšího marketingového zpracování (nabízení výrobků a služeb a zasílání informací
o marketingových akcích, včetně telefonických kontaktů a zasílání obchodních
sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů a dalších elektronických prostředků), a to
po dobu 10 let od udělení souhlasu. Účastník soutěže, který poskytl správci osobní
údaje, má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11, 21 zák. č.
101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli
bezplatně na adrese správce odvolat.
7.4. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat telefonicky či e-mailem do 2 dnů
od vyhlášení výhry v soutěži na jím uvedených kontaktních údajích v soutěžním
vstupu, aby potvrdil převzetí výhry, zaniká nárok výherce na získání výhry.
V takovém případě bude mít nárok na cenu další soutěžící v pořadí.
7.5. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že Organizátor je
oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově
zvukové záznamy týkající se soutěžících a výherců nebo jejich projevů osobní
povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na
internetu nebo v propagačních materiálech Organizátora soutěže.
7.6. Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži
a v případě sporu posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené, mají
právo vyloučit soutěžícího ze soutěže v případě, že zjistí nebo budou mít oprávněné
podezření, že soutěžící jedná v rozporu s pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy
(např. podvodné nebo nekalé jednání) a/nebo nesoutěží v duchu fair play, a to bez
náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout.
7.7. Soutěžící nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhru a nemá nárok
ani na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než ta, která jsou uvedena
v těchto pravidlech. Organizátor neodpovídá za případné vady výhry. Vymáhání
účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěž nemá charakter
veřejného příslibu.
7.8. Výhra je nepřenosná, tzn. nelze ji přepsat ani převést na jinou fyzickou či
právnickou osobu ani směnit za jinou cenu.
4
7.9. Tato pravidla jsou jediným veřejným dokumentem, který upravuje vztah
Organizátora ve vztahu k účastníkům soutěže.
7.10. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, a to i v době
jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu přerušit
či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou
platností Organizátor.
7.11. Více informací o soutěži a případné změny pravidel soutěže budou zveřejněny
na webu www.contifotbal.cz nebo www.continental.cz
7.12. Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu jejich platnosti k nahlédnutí na
adrese www.contifotbal.cz nebo www.continental.cz
V Praze dne 21. 3. 2014
5
Download

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže společnosti