KDYŽ MÁTE VOLNO, AŤ TO MÁ ŠŤÁVU
ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „Šťáva“ (dále jen „úplná pravidla soutěže“)
1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Pořadatelem soutěže „Šťáva“ (dále jen „soutěž“) je společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 3/1444, PSČ 140 53, IČ 45274649,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 (dále jako „pořadatel“).
Organizačním zajištěním soutěže byla pověřena společnost ePRODUCTION s. r. o., se sídlem Praha 6, Čistovická 1700/62, PSČ 163 00,
IČ 24843423, zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179567 (dále jako „organizátor“).
2. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE
Soutěž probíhá v době od 8. 6. 2013 do 30. 9. 2013 včetně (dále jako „doba platnosti soutěže“) na sportovních a kulturních akcích
pořádaných či podporovaných v době platnosti soutěže Skupinou ČEZ nebo akcích dle přiloženého seznamu, kde se koná promoakce
na podporu soutěže na území České republiky.
3. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18ti let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která:
a) vyplnění elektronický nebo papírový registrační formulář u promotéra na sportovních a kulturních akcích, v němž uvede své jméno,
příjmení, a platnou e-mailovou adresu, v případě papírového registračního formuláře navíc vyplní aktuální datum a podpis;
b) v registračním formuláři/hlasovacím lístku odpoví na soutěžní otázku:
Kolik bude celkem registrovaných uživatelů na www.stava.cz k 30. 6. 2013, 31. 7. 2013, 15. 9. 2013? a dále
c) vstoupí do soutěže na webové stránce soutěže kliknutím na potvrzovací odkaz, který obdrží od pořadatele na e-mailovou adresu,
kterou uvedl v registračním formuláři*, a to nejpozději do 15. 9. 2013.
(dále jako“soutěžící“).
* V případě vyplnění registračního formuláře na webové stránce soutěže bude soutěžícímu zaslán potvrzovací odkaz od pořadatele
(e-mail je s koncovkou cez.cz) po jehož potvrzení (kliknutí na odkaz) vstoupí soutěžící do soutěže (viz. písm. c výše). Teprve kliknutím
na tento potvrzovací odkaz dojde k uložení odpovědi soutěžícího na soutěžní otázku. Soutěžící, kteří kliknutím na potvrzovací odkaz
nepotvrdí odpovědi na soutěžní otázku, nebudou do soutěže zařazeni.
V případě zájmu soutěžícího mu bude pořízena fotografie, která mu bude zpřístupněna na základě údajů obsažených v e-mailu
s potvrzovacím odkazem.
4. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER
4.1. Výhry
Do soutěže byly vloženy tyto výhry: 3× mobilní navigace, každá v hodnotě 4 125,- Kč
Nabídka konkrétních typů přístroje navigace bude konkrétním výhercům upřesněna organizátorem podle jejich dostupnosti.
4.2. Výběr a uveřejnění výherce
Výhru získají 3 soutěžící, jejichž odpověď na soutěžní otázku bude co nejvíce odpovídat skutečnosti. V případě, že toto pravidlo přinese
více než 3 výherce (shoda odpovědí), získají výhru ti soutěžící s nejsprávnější odpovědí, kteří se do soutěže zapojili dříve (tzn. ti, kteří dříve
potvrdili potvrzovací odkaz pořadatele dle čl. 3. písm. c) výše. Pokud bude více výherců, kteří odpovědí správně (popř. shodně nejblíže
správně) na soutěžní otázku ke stejnému okamžiku, výhru získá ten z nich, jehož příjmení začíná na písmeno v abecedě předcházející
písmenu v abecedě, na které začíná příjmení druhého soutěžícího se stejnou odpovědí. Správná odpověď bude uveřejněna spolu
s vyhlášením výherců na webové stránce soutěže www.stava.cz nejpozději do 30. 10. 2013.
4.3. Předání výhry
Výherci budou organizátorem kontaktováni za účelem dohodnutí způsobu pro předání výhry prostřednictvím e-mailové adresy, kterou
uvedli v registračním formuláři. Organizátor učiní maximálně 2 pokusy o kontakt výherce, pokud se výherce nepodaří kontaktovat ani
na třetí pokus, jeho výhra bez dalšího propadá ve prospěch pořadatele. Výherce musí v reakci na e-mail s oznámením o výhře
kontaktovat organizátora maximálně do 30 dnů.
Výhry budou předány výhercům nejpozději do 45 dní od data vyhlášení vítězů (uveřejnění přehledu výherců na webových stránkách
soutěže).
Pořadatel ani organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy výherce, nedoručení
oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele
služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně.
Výherce je povinen při předání popřípadě při čerpání výhry prokázat svou totožnost tak, aby mohl pořadatel ověřit jeho platnou účast
v této soutěži. Pokud tuto podmínku nesplní, výhra mu nebude předána a bez dalšího propadá ve prospěch pořadatele.
Jsme s vámi. Skupina Čez
5. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE
Ze soutěže budou vyloučeni soutěžící, kteří uvedli v registračním formuláři nepravdivé informace nebo jinak nevyhověli či porušili tato
úplná pravidla soutěže. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že
v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez
náhrady. Rozhodnutí pořadatele o vyloučení ze soutěže je konečné bez možnosti odvolání se vyloučeného soutěžícího.
6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání
výher v případě, že výhry nebude mít v příslušnou dobu k dispozici tak, aby mohly být výhercům předány alespoň náhradním způsobem;
dále si pořadatel vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně práva
změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž kdykoliv ukončit.
Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je pořadatelem stanovena.
Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.
7. OSOBNÍ ÚDAJE
Vstupem do soutěže dle čl. 3 výše každý soutěžící:
a) dává pořadateli a společnosti pověřené organizačním zajištěním této soutěže – tedy organizátorovi v souladu se zák. č. 480/2004 Sb.
v platném znění souhlas k použití své e-mailové adresy za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro
účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích pořadatele;
b) dává pořadateli, jako správci, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů
v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a v případě pořízení fotografie i obrazový snímek jeho podobizny, které pořadateli
v souvislosti se svou regisrací a účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži,
předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním
v rozsahu jméno a příjmení ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele, pokud bude toto užití v souvislosti
s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly
v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména
společností pověřenou organizačním zajištěním této soutěže (organizátorem). Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům
přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího za účelem předání výhry. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom
svých práv plynoucích z ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se
domnívá, že pořadatel nebo třetí osoby pověřené pořadatelem provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem
na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení
písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů pořadateli je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře
včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním;
c) stane-li se výhercem, dává pořadateli, v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny,
svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů
osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční
účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou
úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas
bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na
třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.
d) neprovede-li soutěžící registraci ve smyslu čl. 3 písm. c) těchto pravidel do 15. 9. 2013, bude následující den po tomto datu provedena likvidace všech jeho osobních údajů a tyto nebudou zpracovávány.
8. PRAVIDLA SOUTĚŽE K DISPOZICI, ROZHODNÉ PRÁVO
Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto úplných pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.
Tato úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti k dispozici na webových stránkách soutěže www.stava.cz v sekci Soutěž, k nahlédnutí u pořadatele u příležitosti sportovních a kulturních akcích pořádaných či podporovaných v době platnosti soutěže Skupinou ČEZ.
Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími úplnými pravidly.
Tato úplná pravidla soutěže, soutěž a právní vztahy mezi pořadatelem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.
V Praze dne 1. 6. 2013
www.stava.cz | www.facebook.com/matostavu
SEZNAM AKCÍ „Šťáva“
termíny
kraj
město - lokace
název akce
Ústecký
Teplice
Zahájení lázeňské sezony
Vysočina
Pelhřimov
Dětský den
1. 6.
Pardubický
Pardubice
PAP - Aquapark Pardubice
2. 6.
Středočeský
Beroun
Laguna
8. 6.
Moravskoslezský
Frýdek Místek
Aquapark Olešná
14. 6.
Královehradecký
Hradec Králové
Den Labe
15. 6.
Liberecký
Liberec
Babylon
Praha
Praha
United Islands
28. 6.
Zlínský
Kunovice
Odlétáme na prázdniny
29. 6.
Vysočina
Zvole nad Pernštejnem
Šikland - dětský den
Karlovarský
Františkovy Lázně
Aquaforum
Vysočina
Jihlava
Festival Vysočina
13.7.
Liberecký
Liberec
ZOO
14.7.
Královehradecký
Dvůr Králové n.Labem
ZOO
18.–21.7.
Moravskoslezský
Ostrava
Colours of Ostrava
Ústecký
Kadaň
Vysmáté Léto
Vysočina
Světlá nad Sázavou
SázavaFest 2013
Středočeský
Mělník
koupaliště
10.8.
Plzeňský
Dnešice
Halter Valley - rodeo
17. 8.
Olomoucký
Přijel pan Vok
Zámek Plumlov
24.8.
Zlínský
Modrá
Archeoskanzen - Dny medu
25.8.
Pardubický
Kunětická hora
Dětský den na Kunětické hoře
31.8.
Jihočeský
Rožmberk
Hradozámecká noc
31.8.
Středočeský
Zámek Loučeň
Hradozámecká noc
31.8.
Plzeňský
Švihov
Hradozámecká noc
31.8.
Olomoucký
Bouzov
Hradozámecká noc
31.8.
Moravskoslezský
Slezskoostravský hrad
Hradozámecká noc
25.–26. 5.
31. 5.
21.–22. 6.
6. 7.
11.–13. 7.
20.7.
1.–3. 8.
3.8.
www.stava.cz | www.facebook.com/matostavu
Download

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE