PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE „VYHRAJTE LET NASLEPO
S ČESKÝMI AEROLINIEMI“
(dále jen „pravidla soutěže“)
1. POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem reklamní soutěže „Vyhrajte let naslepo s Českými aeroliniemi“ (dále jen „soutěž“) je
společnost České aerolinie a.s. se sídlem: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1 PSČ: 160 08, IČ: 457 95 908,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1662. (dále jako
„pořadatel“ nebo také jako „České aerolinie a.s.“).
2. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE
Soutěž probíhá v době od 1. října 2013 do 6. října 2013 včetně (dále jako „doba platnosti soutěže“), na
webových stránkách pořadatele http://www.csa.cz/cs/portal/CSA_EXTRA/xtra_90_soutez.htm (dále jako
„webové stránky soutěže“).
3. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která je starší 18 let, způsobilá k právním úkonům a
zaregistruje se na webové stránce soutěže (dále jako „soutěžící“).
Soutěžícím je každý, kdo splňuje podmínky účasti v této soutěži, a kdo:
- se v době platnosti soutěže zaregistruje na webových stránkách soutěže, a to tak, že do
registračního formuláře, který je po celou dobu platnosti soutěže umístěn na webových stránkách
soutěže, uvede své jméno, příjmení a e-mailovou adresu; zároveň udělí organizátorovi a
pořadateli souhlas s marketingovým využitím osobních údajů ve smyslu ustanovení článku 7
těchto pravidel;
- si tipne, kolik jednotlivých letů vypravily celkem České aerolinie v roce 2012 mezi Prahou nebo
Karlovými Vary a destinacemi v Ruské federaci. Soutěžící, který bude nejblíže reálnému
výsledku, získá výhru uvedenou níže. V případě, že bude více shodných odpovědí, rozhoduje čas,
kdo poslal odpověď dříve.
4. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER
Soutěžící musí splňovat obecné podmínky účasti v této soutěži uvedené výše. Do soutěže bylo vloženo
pořadatelem 6 výher. Výhrou v této soutěži se rozumí 1 zpáteční letenka z Prahy (tj. z Letiště Václava
Havla Praha, Ruzyně (PRG) včetně všech tax a poplatků do destinace operované společností České
aerolinie a.s. (vyjmuty jsou destinace, které jsou létány na základě codesharové spolupráce), a to dle
výběru pořadatele (dále jen „výhra“). Výhru získává šest (6) soutěžících, jejichž odpověď je nejblíže
správné odpovědi dle podmínek specifikovaných níže v těchto pravidlech soutěže.
1
Podmínkou získání výhry v této soutěži specifikované níže je:
- účast soutěžícího v soutěži na základě registrace uvedené výše;
- každý soutěžící se může zaregistrovat pouze jedenkrát v průběhu doby platnosti soutěže
- zodpovězení soutěžní otázky a zaslání odpovědi nejvíce se blížící reálnému výsledku dle pravidel
soutěže
- prokáže se při přebírání výhry platným dokladem totožnosti.
Princip hry v rámci uskutečňované soutěže spočívá v tom, že soutěžící si po registraci na webových
stránkách soutěže tipne, kolik jednotlivých letů vypravily celkem České aerolinie v roce 2012 mezi
Prahou nebo Karlovými Vary a destinacemi v Ruské federaci. Šest soutěžících, jejichž tip bude nejblíže
reálnému výsledku, získá výhru. V případě, že bude více shodných odpovědí, rozhoduje čas - kdo
odpověď poslal dříve.
Pokud se soutěžícímu podaří tipnout si počet letů, který bude nejblíže reálnému počtu v rámci doby
platnosti soutěže, vyhrává jednu zpáteční letenku včetně všech tax a poplatků, z Prahy (tj. z Letiště
Václava Havla Praha, Ruzyně (PRG) do destinace operované společností České aerolinie a.s. (nezahrnuje
takzvané codesharové lety) dle výběru pořadatele (dále jen „výherce“).
Soutěžící bude o případném získání výhry do konkrétní destinace vybrané pořadatelem soutěže
informován elektronickou emailovou zprávou na e-mailovou adresu, kterou uvedl při vyplňování
registračního formuláře v rámci registrace do soutěže do 1 pracovního týdne po skončení doby platnosti
soutěže pořadatelem (dále jen „oznámení o výhře“).
Je nezbytně nutné, aby případný výherce odpověděl na oznámení o výhře od pořadatele nejpozději do
20. října 2013 ve formě elektronické emailové zprávy zaslané na adresu [email protected] (dále jen
„odpověď“) a to tak, že v odpovědi na toto oznámení o výhře uvede svoje kontaktní údaje, vysloví zájem
o převzetí výhry a uvede požadované datum odletu a příletu. Místem odletu se rozumí Praha (tj. Letiště
Václava Havla Praha, Ruzyně (PRG) a místem příletu se rozumí jedna z destinací operovaných společností
České aerolinie a.s. (nezahrnuje takzvané codesharové lety) dle výběru pořadatele. Pokud výherce do
20. října 2013 nezašle odpověď, jeho výhra propadá bez nároku na náhradu.
Pořadatel výslovně upozorňuje soutěžící, že pro čerpání výher v této soutěži platí následující pravidla:
- výhra musí být vyčerpána/proletěna na všech úsecích uvedených v letence do 10. ledna 2014
(nejzazší datum zpátečního letu), jinak bez nároku na náhradu propadá ve prospěch pořadatele;
- výherce výhry na základě oznámení o výhře informuje pořadatele ve formě odpovědi o zájmu o
převzetí výhry. Pořadatel výhercem požadovaná data odletu a příletu a jméno výherce potvrdí,
nebo nabídne výherci náhradní termín nebo termíny odletu a/nebo příletu. Výhra musí být
vystavena nejpozději do 30. listopadu 2013, jinak bez nároku na náhradu propadá ve prospěch
pořadatele;
- zvolený časový harmonogram výhry (resp. datum odletu a příletu) nelze následně měnit;
- výhra je nepřenosná, tzn. letenka bude vystavena na jméno, které bylo uvedeno při registraci
soutěžícího a nemůže být změněno;
2
Výhra nezahrnuje transport na a z letiště v místě odletu (tj. Letiště Václava Havla Praha, Ruzyně (PRG) a
na a z letiště místa příletu.
Výhra bude předána výhercům ve formě elektronické letenky pořadatele, odeslané pořadatelem na emailovou adresu výherce, kterou uvedl při vyplňování registračního formuláře v rámci registrace do
soutěže.
Jména a příjmení výherců budou v době od 10. října 2013 do 15. října 2013 zveřejněna na webových
stránkách soutěže http://www.csa.cz/cs/portal/CSA_EXTRA/xtra_90_soutez.htm .
5. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi či ke
společnostem podílejícím se na zajištění této soutěže včetně všech společností, jež jsou členem stejného
koncernu ve smyslu § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních
předpisů (včetně ovládající osoby, přímo nebo nepřímo ovládaných osob a osob přímo nebo nepřímo
ovládaných stejnou ovládající osobou), jako České aerolinie a.s., IČ: 457 95 908, se sídlem Praha 6, Jana
Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, Česká republika, a/nebo Český Aeroholding, a.s., IČ: 248 21 993, se sídlem
Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ: 160 08, Česká republika (dále jen společně „Koncernové společnosti
ČSA“) a jejich rodinní příslušníci (příbuzní) v pokolení přímém, manžel/manželka, sourozenec.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům
soutěže nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je
dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze
soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady.
Vyloučen ze soutěže je také každý soutěžící, u něhož je dáno důvodné podezření, že při registraci do
soutěže uvedl nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s
pozměněnými údaji o své osobě.
6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající
hodnoty a měnit podmínky předání výher v případě, že výhry nebude mít v příslušnou dobu k dispozici
tak, aby mohly být výhercům předány alespoň náhradním způsobem; dále si pořadatel vyhrazuje právo
konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně práva
jednostranně změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž předčasně ukončit nebo
zrušit, a to bez předchozího upozornění. Změna pravidel soutěže, zrušení nebo předčasné ukončení
soutěže bude zveřejněno na webových stránkách pořadatele www.csa.cz
Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je
3
pořadatelem stanovena. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit
v penězích.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy výherce,
nedoručení oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky výherce, z důvodů
ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně.
Pořadatel je povinen každého výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to písemně formou zaslání
elektronické emailové zprávy výherci na e-mailovou adresu výherce, kterou uvedl při vyplňování
registračního formuláře v rámci registrace do soutěže.
Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými
právními předpisy.
7. OSOBNÍ ÚDAJE
Účastí v soutěži každý soutěžící:
a)
dává pořadateli a společnosti pověřené organizačním zajištěním této soutěže – tedy organizátorovi v
souladu se zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých
zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlas ke zpracování
osobních údajů s použitím své e-mailové adresy, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v
průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a
informací o dalších marketingových akcích pořadatele;
b) dává pořadateli, jako správci, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů, v platném
znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa,
které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem
prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové
účely pořadatele, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení ve
sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele, pokud bude toto užití v souvislosti s
touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím,
aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i
prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména společností pověřenou organizačním
zajištěním této soutěže. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní
údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat,
a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., v
platném znění, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit,
zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na vysvětlení, právo na omluvu, peněžní
zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno právo soutěžícího na
lidskou důstojnost, na ochranu osobní cti, dobré pověsti či právo na ochranu jména. Odvolání
souhlasu je účinné okamžikem doručení a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti ve hře,
včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;
4
c)
stane-li se výhercem, dává pořadateli, v souladu s ust. § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, souhlas s pořízením a/nebo užitím své podobizny, svých písemných
projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho
projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním
výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich
povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným
spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící, resp. výherce uděluje
pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a
může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v
souladu s jeho určením poskytne.
8. PRAVIDLA SOUTĚŽE K DISPOZICI, ROZHODNÉ PRÁVO
Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi
komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci
soutěže považována za jediná úplná a konečná.
Soutěžící, který poruší pravidla soutěže, je plně odpovědný za veškerou případnou škodu vzniklou tímto
porušením společnosti České aerolinie a.s.
Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti k dispozici na webových stránkách pořadatele
www.csa.cz.
Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.
Tato pravidla soutěže, soutěž a právní vztahy mezi pořadatelem a soutěžícími, resp. výherci se řídí
právním řádem České republiky.
Společnost České aerolinie a.s. je jedinou konečnou autoritou pro výklad těchto pravidel soutěže.
Znění těchto pravidel soutěže je vyhotoveno v českém jazyce a v anglickém jazyce. V případě sporu či
nejasností při výkladu znění v ostatních jazycích je vždy rozhodující znění v českém jazyce.
Tato pravidla soutěže nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. října 2013 a nahrazují veškeré předchozí
verze pravidel soutěže.
V Praze dne 1. října 2013
5
Download

1 PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE