PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „ELEKTŘINA NA ROK ZDARMA“
(dále jen pravidla soutěže)
1. POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem reklamní soutěže Elektřina na rok zdarma (dále jen soutěž) je společnost ČEZ Prodej, s. r. o.,
se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČ: 27232433, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 106349 (dále jako pořadatel).
2. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE
Soutěž probíhá v době od 5. 11. 2013 do 15. 1. 2014 včetně (dále jako doba platnosti soutěže).
3. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba (pro účely této soutěže rozuměj nepodnikající) starší 18 let, která je
členem domácnosti* v České republice a bude v průběhu soutěže vystupovat jako její jediný zástupce (dále
všichni také jako soutěžící). Soutěžící musí být v okamžiku losování výhry (elektřina na rok zdarma)
zákazníkem pořadatele s uzavřenou smlouvou o dodávkách elektřiny.
* Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby dle
ustanovení § 115 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
Soutěžícím je každý, kdo splňuje podmínky účasti v této soutěži a kdo v době platnosti soutěže na webové
stránce www.stava.cz (i) vyplní registrační formulář, do kterého uvede své zákaznické číslo a číslo odběrného
místa, pokud má uzavřenu smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu od pořadatele, u služby MOBIL od ČEZ
vyplní v registračním formuláři zákaznické číslo a telefonní číslo služby MOBIL od ČEZ, jméno a příjmení,
adresu, e-mail, telefonní číslo, případně další údaje, (ii) zároveň udělí pořadateli souhlas se zpracováním
osobních údajů ve smyslu ustanovení článku 7 těchto pravidel.
Soutěžící bude do soutěže zařazen až poté, co obdrží od pořadatele soutěže na svou e-mailovou adresu
potvrzovací e-mail.
4. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER
Do soutěže byly vloženy následující výhry:
10x hodnota roční spotřeby elektřiny v domácnosti zákazníka, která bude poskytnuta pořadatelem
výherci zdarma, maximálně však do výše 20 000 Kč (s ohledem na skutečnost, že pořadatel zajišťuje
v souladu s ustanovením posledního odstavce čl. 6 těchto pravidel uhrazení srážkové daně, bude
výherci poskytnuta roční spotřeba elektřiny v domácnosti po uhrazení srážkové daně v hodnotě
17 000 Kč*)
* Roční spotřeba elektřiny domácnosti bude určena dle spotřeby za poslední zúčtovací období před konáním
soutěže nebo v jejím průběhu, maximálně však do výše 20 000 Kč na domácnost výherce, tak jak je uvedena
na faktuře zákazníka vystavené pořadatelem (s ohledem na skutečnost, že pořadatel zajišťuje
v souladu s ustanovením posledního odstavce čl. 6 těchto pravidel uhrazení srážkové daně, bude výherci
poskytnuta roční spotřeba elektřiny v domácnosti po uhrazení srážkové daně v hodnotě 17 000 Kč).
Výhra bude poskytnuta výherci tak, že od ceny elektřiny spotřebované výhercem v následujícím zúčtovacím
období bude odečtena hodnota výhry (roční spotřeba elektřiny výherce v předchozím zúčtovacím období),
maximálně však ve výši 17 000 Kč (tj. hodnota výhry po uhrazení srážkové daně). V případě pochybností
ohledně spotřeby elektřiny za poslední zúčtovací období je rozhodující stav v evidenci pořadatele (vztahuje se
na soutěžící, kteří byli v posledním zúčtovacím období zákazníky pořadatele). O výhře bude výherce
pořadatelem písemně vyrozuměn.
300x další cena, desková hra „Cestujeme po hradech a zámcích“
Po skončení doby platnosti soutěže vylosuje pořadatel 24. 1. 2014 výherce soutěže. Výherci budou o výhře
v soutěži a o předání cen informováni e-mailem na e-mailovou adresu, kterou uvedli při registraci do soutěže,
nejdéle do 31. 1. 2014.
Přehled výherců bude zveřejněn na webových stránkách soutěže www.stava.cz nejpozději 1. 2. 2014 s tím,
že informace o výhercích budou uveřejněny ve tvaru: první písmeno křestního jména výherce, příjmení
a název obce, v níž má výherce svou doručovací adresu.
5. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli či ke společnostem
podílejícím se na zajištění této soutěže a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém,
manžel/manželka, sourozenec a osoby jim blízké ve smyslu § 116 a 117 občanského zákoníku.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je
poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je důvodné podezření,
že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící
nárok na předání výhry, a to bez náhrady.
Vyloučen ze soutěže bude každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo
který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.
6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty
a měnit podmínky předání výher v případě, že výhry nebude mít v příslušnou dobu k dispozici tak, aby mohly
být výhercům předány alespoň náhradním způsobem. Dále si pořadatel vyhrazuje právo na konečné
rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně práva změnit pravidla této
soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.
V této soutěži není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je pořadatelem stanovena. Pořadatel
uvádí, že výhru není možné proplatit, směnit za jinou výhru či převést na třetí osobu.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy výherce,
nedoručení oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky výherce, z důvodů
ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Pořadatel
je povinen každého výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to písemně – formou zaslání
elektronického sdělení (e-mailu) výherci.
Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry, v souladu s příslušnými
právními předpisy, a výherci tak bude poskytnuta hodnota výhry po úhradě srážkové daně.
7. OSOBNÍ ÚDAJE A POSKYTNUTÍ SOUHLASU
Účastí v soutěži každý soutěžící:
a)
b)
Uděluje pořadateli v souladu se zák. č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním
osobních údajů s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla za účelem navázání kontaktu
v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže
a informací o dalších marketingových akcích pořadatele.
Uděluje pořadateli jako správci v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa a telefonní
číslo, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné
účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to
na dobu 5 let. Souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu první písmeno křestního jména, příjmení,
neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele,
pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící
zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše
uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Pořadatel je
oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních
údajů je dobrovolné. Osobní údaje soutěžícího budou zpracovávány automaticky a systematizovaně.
Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů. Zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že pořadatel nebo třetí osoby
pověřené pořadatelem provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zvláště jsou-li osobní
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování
nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na
blokování nebo likvidaci osobních údajů pořadateli je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně
ztráty nároku na předání výhry, bude-li tento požadavek doručen před jejím předáním.
Stane-li se soutěžící výhercem, uděluje pořadateli v souladu s ust. § 12 občanského zákoníku
v platném znění souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků
a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy
pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“)
pro komerční účely ve všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to
všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo
zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného,
časového, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje
i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.
Soutěžící uděluje pořadateli souhlas s užitím do soutěže zaslané fotografie v souvislosti s pořádáním
soutěže pro komerční účely ve všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení,
a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly
nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez
věcného, časového, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat.
8. PRAVIDLA SOUTĚŽE K DISPOZICI, ROZHODNÉ PRÁVO
Tato úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti k dispozici na stránce pořadatele na
www.stava.cz/soutez
Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.
Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi pořadatelem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.
V Praze dne 31. 10. 2013
Download

PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „ELEKTŘINA NA ROK ZDARMA“