VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti
mezi Provozovatelem (viz. čl. II) a zákazníkem. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně
závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními
podmínkami.
Vztahy se vedle těchto Všeobecných obchodních podmínek řídí občanským zákoníkem
(zákon číslo 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo
634/1992 Sb. v platném znění).
Čl. I. Všeobecná ustanovení
Provozovatel na svých internetových stránkách www.kupito.cz zprostředkovává zákazníkovi
nákup nebo prodej slevového kuponu na zboží či službu (dále jen „slevový kupon"). Vlastním
prodejcem slevového kupónu je osoba odlišná od Provozovatele (dále jen „Prodejce").
Provozovatel neodpovídá za kvalitu, předmět ani rozsah, který je předmětem prodeje.
Zákazník objednávkou souhlasí s těmito Obchodními podmínkami zveřejněné na internetové
stránce www.kupito.cz. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a
povinnosti Poskytovatele, Provozovatele a zákazníka.
Čl. II. Vymezení pojmů






Provozovatel – Štefan Mazáň., IČ: 71038990 se sídlem Dolní Bousov, Lhotecká 431, PSČ
294 04, provozovatel internetového portálu www.kupito.cz.
Prodejce – fyzická osoba, která prodává slevový kupón.
Slevový kupon – je poukazem na poskytnutí služby nebo produktu poskytovatelem
služby. Tento poukaz dává spotřebiteli právo využít služeb nebo produktů za podmínek
na něm uvedených.
Uživatel – osoba, která navštíví nebo jakýmkoliv jiným způsobem bez přihlášení užívá
stránky www.kupito.cz,
Zákazník – zákazníkem je buď kupující, tj. osoba, která prostřednictvím provozovatele
kupuje od prodávajícího slevový, nebo se jedná o prodávajícího, tj. osobu která
prostřednictvím provozovatele nabízí slevové kupony k prodeji.
Registrace/Přihlášení – aby mohl prodejce aktivně využívat služeb portálu
www.kupito.cz, je povinen se na stránkách http://www.kupito.cz/registrace
zaregistrovat. Před zadáním prodeje slevového kuponu je zákazník povinen provést své
přihlášení na stránkách http://www.kupito.cz.
Čl. III. Vztah mezi Provozovatelem a zákazníkem
Obsahem vztahu je závazek Provozovatele zprostředkovat zákazníkovi koupi či prodej
slevového kuponu, zajištěním přenosu kontaktních údajů prodejce a provizi vyplývající
z tohoto zprostředkování.
Čl. IV. Objednávka slevového kuponu
Objednávka kupujícím zvoleného slevového kuponu se uskuteční prostřednictvím platební
brány, na kterou bude zákazník přesměrován kliknutím na tlačítko „přejít k platbě“ poté, co
vyplní požadované osobní údaje a vybere způsob platby.
Čl. V. Dodání slevového kuponu kupujícímu
Za zprostředkování prodeje slevového kupónu kupujícímu ze strany Provozovatele se
považuje okamžik zaslání kontaktních údajů prodejce.
Čl. VI Nabídka slevového kuponu
Zákazník může prostřednictvím systému www.kupito.cz prodat slevové kupony ze svého
uživatelského účtu ostatním zákazníkům za cenu, kterou si prodejce určí.
Čl. VII Platební podmínky
Kupující zaplatí za zprostředkování kontaktu na prodávajícího formou sms platby ze svého
mobilního telefonu. Okamžik uskutečnění platby je okamžikem připsání kupní ceny na účet
Provozovatele. Za zprostředkování kontaktních údajů Provozovatel odečte (sms platba)
manipulační poplatek ve výši 10,- Kč
Čl. VIII Podmínky použití slevového kuponu
Podmínky užití slevového kuponu (zejména doba jeho platnosti) jsou specifikovány v detailu
kupónu na portálu kupito.cz. Za správnost těchto údajů plně odpovídá prodejte.
Čl. IX Cena a placení
Cena nabízeného slevového kupónu je vždy uvedena v nabídce na internetových stránkách
portálu www.kupito.cz.
Čl X. Způsoby platby
SMS platba, tzv. premium sms
Čl. XI. Odpovědnost Provozovatele a Prodejce
Zákazník je tak povinen svá práva, zejména z odpovědnosti za vady, uplatňovat u Prodejce.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí slevy u Poskytovatele, neboť
Provozovatel o slevách prostřednictvím svých internetových stránek pouze informuje.
Provozovatel také neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s užitím služby či zboží.
Čl. XIII Ochrana osobních údajů
V souvislosti s využíváním některých služeb poskytovaných na stránkách portálu
www.kupito.cz mohou zákazníci poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen
"Zákon").
Provozovatel si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem a
respektuje zájem zákazníků o ochranu osobních údajů. Provozovatel chrání osobní údaje v
souladu se Zákonem.
Pokud při užívání stránek portálu www.kupito.cz poskytne zákazník osobní údaje, nebude
Provozovatel tyto osobní údaje předávat bez souhlasu zákazníka žádné osobě s výjimkou
případů stanovených těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, právními předpisy nebo
se souhlasem zákazníka.
Provozovatel stránek portálu www.kupito.cz má právo používat údaje poskytnuté
zákazníkem následujícím způsobem:
1. a) použití pro marketing i pro vlastní potřeby, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných
zákazníkům,
2. b) použití pro personifikaci stránek portálu www.kupito.cz a čerpaných služeb, zejména
zasílání objednaného zpravodajství a jiných upozornění.
V budoucnu budou výše uvedené služby dále rozšiřovány v zájmu zkvalitnění poskytovaných
služeb a uspokojení přání a potřeb zákazníků a návštěvníků stránek portálu www.kupito.cz.
Na základě poskytnutých údajů může být zákazník kontaktován Provozovatelem portálu
www.kupito.cz za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že
zákazník nechce, aby jím poskytnuté údaje byly použity pro tento účel, má možnost tuto
službu kdykoliv odmítnout.
V souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí
osobních údajů.
Každý uživatel stránek portálu www.kupito.cz, který poskytl osobní údaje, má Zákonem
stanovené právo písemně požádat provozovatele o poskytnutí informace o tom, jaké osobní
údaje o něm provozovatel zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak. V případě, že
uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností Provozovatelem, má právo postupovat v
souladu s § 21 Zákona.
Pokud se uživatel registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na stránkách
portálu www.kupito.cz , může kdykoliv tuto registraci zrušit.
Čl. XIV. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce portálu
www.kupito.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně
dohodnuto něco jiného. Odešle-li zákazník objednávku po dni, v němž došlo ke změně
podmínek, platí, že se změnou souhlasí.
Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí právním řádem České
republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů.
Webové prezentace jiných subjektů, na něž internetové stránky provozovatele odkazují,
nejsou pod kontrolou provozovatele, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled.
Provozovatel zároveň nenese žádnou odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou
jakoukoliv třetí osobou prostřednictvím internetové stránky portálu www.kupito.cz .
Pro případ vyšší moci (např.živelné pohromy apod.) jsou obě strany zbaveny závazků k plnění
zakázek a poskytování náhrad.
Provozovatel má právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit bez předchozího
upozornění.
Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost s datem od 1. října 2011.
Download

Obchodní podmínky