PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE
Soutěž s Mitsubishi Motors o předplatné časopisu AutoTIP
1. POŘADATEL: M Motors CZ s.r.o., Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4, IČO: 27192636, DIČ:
CZ27192636, zapsaná v OR MS Praha, odd. C vl. 103356
2. ORGANIZÁTOR: M Motors CZ s.r.o., Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4, IČO: 27192636, DIČ:
CZ27192636, zapsaná v OR MS Praha, odd. C vl. 103356
3. DOBA A MÍSTO TRVÁNÍ: Soutěž začíná dne 29.9. 2014 a trvá do 19.10. 2014. Místem konání
soutěže je území České republiky.
4. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže se stane fyzická osoba starší 18 let, která
prostřednictvím formuláře na webu www.mitsubishi-motors.cz v době trvání soutěže
odpoví na soutěžní otázku tím, že vybere jednu z odpovědí a uvede své údaje: E-mail, číslo
mobilního telefonu, jméno, příjmení a poštovní adresu, přičemž soutěžní otázka je umístěna na
webu www.mitsubishi-motors.cz v sekci SOUTĚŽ.
5. VÝHRY: Předmětem výhry je půlroční předplatné časopisu AutoTIP (12 vydání); celkem je ve hře
120 těchto předplatných. Výhru získává prvních 120 účastníků, jejichž správná odpověď bude
doručena v celkovém pořadí na výherní pozici. Celkové pořadí bude dáno výlučně tím, jak budou
přicházet správné odpovědi účastníků do systému zpracovatele, a pořadatel toto pořadí nemůže
ovlivnit. Rozděleno tak bude celkem 120 výher. Pro oznámení výher bude užito telefonní číslo nebo
e-mail, které budou použity pro registraci do soutěže. Podmínkou získání a zaslání výhry výherci je
nahlášení poštovního kontaktu pro zaslání výhry. Výherci budou informováni o výhře nejpozději do
31.10. 2014.
6. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Odpovědí na soutěžní otázku vyplněním
formuláře přes webové stránky www.mitsubishi-motors.cz vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně
svůj výslovný souhlas s pravidly a současně dává svůj výslovný souhlas pořadateli se záznamem
obsahu došlých zpráv, telefonního čísla odesílatele, data a času přijetí u došlých odpovědí a s
případným bezplatným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a město
(obec) na výherní listině, která bude veřejně přístupná. Odpovědí na soutěžní otázku rovněž
vyjadřuje účastník soutěže pořadateli soutěže souhlas, aby až do odvolání, maximálně však po
dobu 10ti let zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu E-mail, číslo mobilního telefonu, jméno,
příjmení, poštovní adresa pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím,
aby jím sdělené osobní údaje byly až do odvolání, maximálně však po dobu 10ti let použity a
zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených
pořadatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž a zpracovateli osobních
údajů, se kterými má pořadatel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Poskytnutí
osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na
adrese sídla pořadatele. Účastník má dále práva dle § 12 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména
právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., t.j. zejména právo je
opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo
subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména a
práva požadovat vysvětlení a obracet se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
7. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:
� Z jedné e-mailové adresy je možné odpovědět na soutěžní otázku pouze jednou. Pokud z jedné
e-mailové adresy bude registrováno více odpovědí na soutěžní otázku, do soutěže bude zařazena
pouze první odpověď a ostatní budou ze soutěže vyloučeny.
� Účastníci soutěže nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.
Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná
plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
� Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.
� Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele ani jejich zaměstnanci, společníci –
fyzické osoby, statutární orgány či jejich členové, prokuristé autorizovaných prodejců a opravců
Mitsubishi Motors či jinak s nimi spřízněné fyzické osoby a dále všichni rodinní příslušníci (osoby
blízké) výše uvedených fyzických osob.
� Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za nedoručení zpráv a výher z důvodu na straně
účastníka soutěže, jakékoli technické či telekomunikační obtíže nebo závady vzniklé v průběhu
soutěže, případně za jiné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi
elektronických komunikací mobilních operátorů, doručujících subjektů nebo jejich dostupností pro
účastníky soutěže stojící mimo kontrolu pořadatele nebo organizátora.
� O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si
vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit
nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webu
www.mitsubishi-motors.cz, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.
� Pořadatel nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užíváním výher.
� Ze soutěže jsou vyloučeny všechny odpovědi a účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví
těmto pravidlům nebo je poruší.
� Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající
hodnoty a měnit podmínky předání výher.
� Ostatní vztahy těmito pravidly neupravené se řídí právním řádem České republiky.
V Praze dne 26. září 2014.
Download

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Soutěž s Mitsubishi Motors