1
Oznámení insolvenčního správce
dlužníka Alena Vrbická, nar. 14.11.1951,
trvale bytem Heyrovského 1469,
35605 Sokolov 5 (dále jen „Dlužník“)
o zahájení řízení na výběr zájemce o koupi nemovitostí
tvořících majetkovou podstatu Dlužníka mimo dražbu
________________________________________________
Insolvenční správce Dlužníka Veronika Jašková, advokátka se sídlem Jindřišská 20, 110 00 Praha 1
(dále jen „Insolvenční správce“), tímto vyzývá k účasti v řízení na výběr zájemce o koupi nemovitostí
tvořících majetkovou podstatu Dlužníka mimo dražbu.
Toto Oznámení není veřejnou nabídkou ani veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve
smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré
zpeněžování Majetkové podstaty bude realizováno v souladu se zákonem č. 182/2006
Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IZ“), usnesením Krajského
soudu v Plzni čj. KSPL 52 INS 1520/2013 – B – 18 o souhlasu soudu s prodejem mimo dražbu
ve znění usnesení čj. KSPL 52 INS 1520/2013 – B – 20.
Předmětem prodeje tyto nemovitosti: : jednotka č. 1469/11, způsob využití: byt, byt vymezený
podle zákona č. 72/1994 Sb., v budově čp. 1468, čp. 1469 vč. spoluvlastnického podílu o vel. id.
257/6208 z celku na společných částech domu čp. 1468, čp. 1469 a na pozemcích p.č. 2265 a p.č.
2266, vše v k.ú. a obci Sokolov (dále jen „Nemovitost“), (dále společně jen „Nemovitost“), a to
nejvyšší učiněné nabídce, nejméně za částku ve výši 450.000 Kč.
Prohlídka Nemovitosti se uskuteční v termínu dohodnutém se zástupcem realitní kanceláře
Západoreal, s.r.o., IČ: 28033094, se sídlem alej Svobody 881/56, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň, a
za jeho účasti. Účast na prohlídce je možné dohodnout prostřednictvím e-mailu zaslaného na
[email protected] nebo na telefonním čísle 606646308.
S informacemi o Nemovitosti se mohou zájemci seznámit u realitní kanceláře Západoreal, s.r.o. na
adrese www.rk-zapadoreal.cz nebo telefonicky na výše uvedených číslech.
Základní podmínkou prodeje je doručení závazné, písemné a bezpodmínečné nabídky
Insolvenčnímu správci na adresu Jindřišská 20, 110 00 Praha 1, a to doporučeným dopisem nebo
osobně, v pracovní dny v době od 9.00-16.30 hodin, ve lhůtě do 15. května 2014 (dále jen „soutěžní
lhůta“) a současně ve lhůtě do 15. května 2014 uhrazení částky ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát
tisíc korun českých) (dále jen „Záloha na kupní cenu“) ve prospěch bankovního účtu č.
209943915/0600, VS: 146911. K nabídkám doručeným po uvedené lhůtě ani k Záloze na kupní
cenu zaplacené po uvedené lhůtě již nemusí insolvenční správce přihlížet.
U nabídek zasílaných poštou je rozhodný okamžik jejich doručení Insolvenčnímu správci.
Soutěžní lhůtu je Insolvenční správce oprávněn před vyhodnocením nabídek prodloužit, a to i opakovaně, oznámením
zveřejněným v Insolvenčním rejstříku.
Stejně tak je insolvenční správce oprávněn soutěžní lhůtu k podání nabídek kdykoli zkrátit, a to oznámením
zveřejněným v Insolvenčním rejstříku tak, že lhůta skončí nejdříve pět dnů po tomto zveřejnění.
Nabídka bude obsažena v samostatné, řádně zapečetěné (zalepené) obálce formátu A4. Obálka s
nabídkou bude v levém horním rohu pod adresou odesílatele zřetelně označena jako „Závazná nabídka
VRBICKÁ NEOTEVÍRAT“.
Nabídka se podává na formuláři uveřejněném jako dokument ve formátu pdf na www.lawyers-cz.com
v sekci INSOLVENCE a označeném jako FORMULÁŘ NABÍDKY VRBICKÁ.
2
Kupní cena za Nemovitost musí být uvedena v české měně a vyjádřena jak číselně, tak slovně,
přičemž v případě rozporu mezi těmito hodnotami platí slovní vyjádření.
Každý zájemce je oprávněn podat pouze jednu nabídku.
Zájemce musí dále v nabídce uvést, zda je či není osobou ve smyslu § 295 IZ1.
V případě zastoupení zájemce na základě plné moci doručí zájemce spolu s nabídkou Insolvenčnímu
správci originál písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, jíž zájemce zmocnil zastupujícího
k jednání jeho jménem se zcela určitě daným rozsahem oprávnění zastupujícího k jednání za zájemce.
Nabídky budou do jednoho týdne po ukončení soutěžní lhůty otevřeny Insolvenčním správcem za
účasti zástupce věřitelů a zajištěného věřitele/věřitelů (to neplatí, pokud se zástupce věřitelů nebo
zajištěný věřitel v termínu dohodnutém s Insolvenčním správcem k otevírání obálek nedostaví nebo
pokud Insolvenčnímu správci oznámí, že nemá zájem se otevírání obálek účastnit) bez účasti zájemců.
Nabídky s neúplnými nebo nesrozumitelnými údaji budou vyloučeny.
Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a/nebo výběrové řízení
zrušit a/nebo změnit jeho podmínky, a to v kterékoli fázi řízení (tj. i bezprostředně před
podpisem kupní smlouvy), a to bez udání důvodů na základě oznámení uveřejněného
v Insolvenčním rejstříku. Dojde-li ke změně podmínek, je zájemce, který podal nabídku před
změnou podmínek, oprávněn do pěti dnů od zveřejnění změny podmínek v Insolvenčním rejstříku
svoji nabídku písemně odvolat. Změnou podmínek se však nerozumí prodloužení ani zkrácení lhůty
k podávání nabídek.
Insolvenční správce si také vyhrazuje právo po otevření obálek jednat se všemi zájemci, kteří podali
nabídku do výběrového řízení o navýšení jejich nabídky, a akceptovat takto dosaženou nejvyšší kupní
cenu. Zájemci by v takovém případě byli Insolvenčním správcem pozváni k jednání o nabídkách do
kanceláře insolvenčního správce na adrese Jindřišská 939/20, Praha 1, a to prostřednictvím e-mailu,
zaslaného na adresu, kterou uvedenou na formuláři nabídky. U zájemce, který se jednání o nabídkách
z jakéhokoli důvodu nezúčastní (jednání o nabídkách se nebude opakovat), bude při celkovém
hodnocení všech nabídek (vč. nabídek navýšených při jednání) Insolvenční správce vycházet z písemné
nabídky tohoto zájemce.
Pokud Insolvenční správce všechny učiněné nabídky neodmítne, ani výběrové řízení nezruší, ani
nezmění jeho podmínky, bude kupní smlouva o převodu Nemovitosti ve znění návrhu
předloženého Insolvenčním správcem (dále jen „kupní smlouva“) uzavřena se zájemcem, jehož
nabídková kupní cena (vč. nabídkové kupní ceny navýšené v souladu s předchozím odstavcem) bude
ve srovnání s ostatními nabídkami nejvyšší, pod podmínkou, že k uzavření příslušné kupní smlouvy
budou splněny všechny podmínky stanovené zákonem, insolvenčním soudem a tímto Oznámením
(dále jen „Vítězný zájemce“).
1
Osobami ve smyslu § 295 IZ se rozumí a) dlužník, b) osoby mu blízké a c) osoby, které s ním tvoří koncern, d)
vedoucí zaměstnanci dlužníka podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, a e) osoby jim blízké, f) osoby,
které vykonávaly v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení nebo po jeho zahájení rozhodující vliv
na provoz dlužníkova podniku nebo podstatnou měrou ovlivňovaly jeho jinou majetkovou činnost, g) společníci
dlužníka, je-li jím jiná obchodní společnost než akciová, h) akcionáři dlužníka, kterým je akciová společnost,
pokud jim patří akcie odpovídající více než desetině základního kapitálu, i) prokuristé dlužníka, j) členové a
náhradníci věřitelského výboru, kterým schůze věřitelů neudělila souhlas s nabytím majetku z majetkové podstaty.
3
V podmínkách kupní smlouvy předkládané Insolvenčním správcem bude krom platby celé kupní ceny
minimálně jeden den před uzavřením kupní smlouvy a hrazení nutných nákladů souvisejících
s převodem Nemovitostí kupujícím (zejm. daň z nabytí nemovitých věcí, správní poplatky spojené
s převodem vlastnického práva – ověřování podpisů i listin a poplatek za návrh na vklad vlastnického
práva, správní poplatek za výpis z katastru nemovitostí a poštovné) předem vyloučena odpovědnost
prodávajícího za jakákoli práva z vadného plnění (včetně skrytých vad) či právo na náhradu škody,
s tím, že se kupující výslovně předem vzdá jakýchkoli případných práv z vadného plnění (včetně
skrytých vad) i práv na náhradu škody. Stejně tak na sebe kupující vezme nebezpečí změny okolností
ve smyslu ust. § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.
Vítězný zájemce obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v nabídce návrh kupní smlouvy, který nebude
moci jakkoli měnit (dále jen „Návrh kupní smlouvy“), přičemž bude povinen ve lhůtě deseti
pracovních dnů od odeslání e-mailu s Návrhem kupní smlouvy tomuto zájemci předložit
Insolvenčnímu správci Návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou jednající za zájemce, a to
v počtu vyhotovení a s ověřenými podpisy dle instrukcí Insolvenčního správce uvedených
v průvodním e-mailu a současně v téže lhůtě uhradit celou kupní cenu, po odečtení Zálohy, na
bankovní účet uvedený v Návrhu kupní smlouvy jako účet pro úhradu kupní ceny a současně na tentýž
účet uhradit i nutné náklady související s převodem vlastnického práva k Nemovitostem (vyjma daně
z nabytí nemovitých věcí, kterou kupující uhradí příslušnému správci daně) sestávající se ze správního
poplatku spojeného s převodem vlastnického práva, nákladů na ověřování podpisů i listin, poplatků za
vyhotovení výpisu z katastru nemovitostí a poštovného, a to ve výši požadované insolvenčním
správcem, maximálně však ve výši 2000 Kč (tyto je možné po dohodě s Insolvenčním správcem
uhradit i hotově v jiném, dohodnutém termínu), jinak s ním nebude kupní smlouva uzavřena (dnem
úhrady kupní ceny i nutných nákladů souvisejících s převodem vlastnického práva k Nemovitostem se
rozumí den, kdy bude částka odpovídající kupní ceně a těmto nákladům připsána na bankovní účet
uvedený v Návrhu kupní smlouvy jako účet pro úhradu kupní ceny). V případě prodlení zájemce
s plněním kteréhokoli závazku dle předchozí věty s ním nebude kupní smlouva uzavřena a navíc,
Záloha, kterou tento zájemce uhradil, se stane součástí majetkové podstaty Dlužníka jako
smluvní pokuta za nedodržování podmínek tohoto Oznámení, které se jejich akceptací ze
strany zájemce prostřednictvím jeho nabídky staly závazným smluvním ujednáním.
Insolvenční správce následně rozhodne, zda bude kupní smlouva uzavřena se zájemcem, jehož cenová
nabídka bude ve srovnání s jinými nabídkami druhá nejvyšší (vč. nabídkové kupní ceny navýšené při
jednání o nabídkách v souladu s tímto Oznámením), nebo zda bude výběrové řízení zrušeno a
vyhlášeno nové výběrové řízení. I v tomto případě bude postupováno obdobně jako v předchozím
odstavci (vč. započtení Zálohy na smluvní pokutu).
Lhůta, po kterou budou zájemci svými nabídkami vázáni, a tedy povinni vyhovět podmínkám
uvedeným ve dvou předchozích odstavcích, skončí jeden měsíc po otevření obálek s
nabídkami.
Zájemcům, kteří nebudou mít povinnost platit smluvní pokutu dle předchozích tří odstavců,
bude jimi uhrazená Záloha na kupní cenu Insolvenčním správcem vrácena na bankovní účet
uvedený v jejich přihlášce do čtrnácti dnů po zrušení výběrového řízení ze strany
insolvenčního správce nebo do čtrnácti dnů po uzavření kupní smlouvy s jedním ze zájemců
nebo do čtrnácti dnů po uplynutí jednoho měsíce ode dne otevření obálek s nabídkami;
uvedená čtrnáctidenní lhůta začne běžet od toho z uvedených okamžiků, který nastane dříve.
Uzavření kupní smlouvy s osobami uvedenými v ustanovení § 295 odst. 1 a 2 IZ podléhá omezením
uvedeným v § 295 (udělení výjimky insolvenčním soudem po vyjádření věřitelského výboru, event.
souhlas schůze věřitelů).
4
Zájemci nebudou mít nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení.
Kontaktní údaje Insolvenčního správce:
Jindřišská 20, 110 00 Praha 1
[email protected]
www.lawyers-cz.com
Praha dne 14.2.2014
Veronika Jašková, advokátka
5
Veronika Jašková, insolvenční správce dlužníka Alena Vrbická
Jindřišská 20, 110 00 Praha 1
Nabídka zájemce o koupi nemovitostí tvořících majetkovou podstatu dlužníka Alena Vrbická,
nar. 14.11.1951, trvale bytem Heyrovského 1469, 35605 Sokolov 5 (dále jen „Dlužníci“) mimo
dražbu
Příjmení a jméno/Název/Firma: ………………………………………………………………...
IČ/datum narození*:……………………………………………………………………………..
sídlo/místo podnikání/bytem* …………………………………………………………………..
jednající (pouze v případě právnické osoby)/zastoupen (v případě zplnomocněného
zástupce)*:………………………………………………………………………………………..
Mobilní telefon: …………………………….. E-mailová adresa: ……………………………
(dále jen „Zájemce“)
Bankovní účet č.:
tímto v souladu s Oznámením insolvenčního správce Dlužníka, Veroniky Jaškové, advokátky se
sídlem Jindřišská 20, 110 00 Praha 1 (dále jen „Insolvenční správce“) o zahájení řízení o výběr zájemce
o nemovitostí tvořících majetkovou podstatu Dlužníků mimo dražbu ze dne 14.2.2014 (dále jen
„Oznámení“)
podává závaznou a bezpodmínečnou nabídku o koupi těchto nemovitostí tvořících
majetkovou podstatu Dlužníků: jednotku č. 1469/11, způsob využití: byt, v budově čp. 1468, čp.
1469 vč. spoluvlastnického podílu o vel. id. 257/6208 z celku na společných částech domu čp. 1468,
čp. 1469 a na pozemcích p.č. 2265 a p.č. 2266, vše v k.ú. a obci Sokolov, za tuto celkovou kupní
cenu
……………………………
Kč
(slovy…………………………………………………………………………………………………
……)..
Zájemce prohlašuje, že JE/NENÍ* (nehodící se škrtněte) osobou ve smyslu § 295 zákona č. 182/2006
Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zájemce prohlašuje, že je seznámen se všemi podmínkami uvedenými v Oznámení, že jim plně
porozuměl, že s nimi bezvýhradně souhlasí (vč. ustanovení o smluvní pokutě) a zavazuje se je
dodržovat.
V ………………. dne …………
podpis zájemce
Download

1 Oznámení insolvenčního správce dlužníka Alena