FEN BiLiMLERi ENSTiTüSÜ
MİMARLIK ANABİLİHı »aı.ı BAşKANLIĞI,Na
30.10.2014 tarihli ve 78720509-106.01/99 sayılı yazınlz, gereği 2014-2015 EğitimÖğretinr Yılı Güz Yarıyılı Arasınav Programı'nln 17-21l(asınr 2014 tarihleri arasında olacak
şeki l de hazır|anmas ı i stenmektedir.
İlgili program aşağıda yer almaktadır. Gereğini arz ederim.
adres:
KgÜ \4imarlık Bölümü
YUKSEK LISANS ARASINAV PROGRAMI
jers i n
iersin adı
ıodu
ıt|<
)fa
iıı-ıav tarihi ilnaV
;aati
ierslik
;uresl
iodu
dk.)
%
]BE701 ]irişiıncilik
l0
ülM70ı jeleneksel Yapılara Çağdaş Işlev Verıne Teknikleri
0
\AIM121 )smanlı Sanatında Batılı Etkiler ve Batılılasıııa Süreci 10
\AIM]2' 8. ve ]9. yüzyılda Osmanlı Iıııparatorluğu'nda Batıl 10
aııatçılar ve Gayr-i Müslim Miınarlar
\A M72l Miınar|ıkta Araştırına Yönteün ve Teknil<leı,i
+0
Vl M72, larihi Çevrede Tasarım
10
\4 M73( \nadolu kentlerinin Fiziki Dokusu ve Değisiıni
10
\4 M73
3eleneksel Türk Evi
10
jmaV
l9.11.2014 )8:50 i0
t.l 1.2014 )8:00 ,0
l8.11.20l4 l 3:00 ,0
ı0.11.20l4 |4:40 ,0
0. 1.2014 )8:50
l23
12l
+21
1
;0
;0
119
1:20 50
|.2014 14 40 50
119
l
1.2014 l 1:20
0.
|,20l4
l
ırm.tsl.
1
1,1
+27
DOKTORA ARASINAV PROGRAM]
lersin
lersin adı
<odu
İki
;ınav tarihi ilnaV
)ranl
;aati
P/o\
\4İM80( 1öresel Mi nıari Araştırınaları
VlIM80t farihi Türk Haman-ıIarının Restorasvon Proiesi
v{IM8l ]ğitiııı Yapılarında Mekdn Analizi
l0
l0
l0
,
<odu
.l l .2014 l l:20 ,0
1.11.20l4 l4:40 50
l9.1 1.20l4 l3:00 ,0
21
MIM8l1 Anadolu Türk Sanatında Bezeıneye Baglı İkonografik Yal<Iaşıınlar
MIM8l7 Kentsel Kaınu Alanı ve Miııarlık
dersleriı-ıi seçen öğrenci olmadığı için açılmamışlardır.
]erslik
;ü.resi
:dk.)
Not:
.
]lnav
+/.
J
t^/.J
+20
Download

Mimarlık ABD