Ing. Lee Louda, se sídlem Vodičkova 41, Praha 1, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka
Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Stará Role, Závodu míru 891,
PSČ: 360 17, IČ 46886419 (dále jen "Dlužník"), společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Plzni v oddílu B, vložce 307 tímto se souhlasem věřitelského výboru Dlužníka
vyhlašuje dne 15.9.2014 výběrové řízení (dále jen „Výběrové řízení“) na výběr zájemce, na kterého
bude za podmínek uvedených v příslušné dokumentaci převeden movitý a ostatní majetek Dlužníka.
Předmětem prodeje a předmětem Výběrového řízení je:
(I) Soubory movitého majetku dlužníka Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s., které jsou uvedeny
v soupise majetkové podstaty v částech B2A - Investiční majetek, B2B - Dlouhodobý drobný majetek,
B2C - Drobný majetek, B2D – sklad drobných výrobků, B2E – sklad obtisků, B2F – sklad kartonů a
palet, B2G – sklad bílého porcelánu – soubor věcí, B2H – nedokončená výroba - dekorace, B2I sklady MTZ, B2J – sklad výrobků – prodejna BZ, B2K– sklad výrobků – prodejna dekorované zboží;
(II) Ostatní majetek dlužníka Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s., který je uveden v soupise
majetkové podstaty v části J - nehmotný majetek (J1 – nehmotný majetek, J2 - umělecká díla) a který
je podrobně popsán v soupisu majetkové podstaty (soupis majetkové podstaty byl zveřejněn na
insolvenčním rejstříku dne 11.11.2013 pod označením KSPL 54 INS 794/2011 B-79 až B-81).
Seznamy nabízeného majetku jsou také k dispozici pod označením B2A až B2K a J2 na stránkách
www.pohodapraha.cz v sekci výběrová řízení.
Poznámka: Stav oběžných aktiv (zásob) se v průběhu insolvenčního řízení měnil oproti stavu
zachycenému v soupisu majetkové podstaty zveřejněném na insolvenčním rejstříku pod sp. zn. KSPL
54 INS 794/2011-B79 až B-81, nikoliv však v zásadním rozsahu. Pro toto Výběrové řízení je rozhodný
kvantitativní stav majetku v okamžiku vyhlášení Výběrového řízení, který se nebude měnit až do
ukončení Výběrového řízení.
Přihlášku do výběrového řízení je nutné podat do 29.9.2014 na adresu insolvenčního správce v
podobě dle Podmínek výběrového řízení.
Podmínky výběrového řízení lze vyžádat elektronicky u insolvenčního správce na
emailu: [email protected] Podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob hodnocení nabídek jsou
stanoveny v Podmínkách výběrového řízení.
Toto Výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. § 1772 a násl.
občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani
nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.
Výběrové řízení nemá ani charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Ing. Lee Louda, insolvenční správce Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s.
Download

text vyhlaseni VR 9 2014