Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace
Tichá 282, 742 74 Tichá
Učíme se navzájem
Měsíc
Tematický plán
Výtvarná výchova
Učivo
ZÁŘÍ
Výtvarné vyjádření
skutečnosti
Užité práce dekorativní a
prostorové
ŘÍJEN
Výtvarné vyjádření
skutečnosti
Výtvarné umění a životní
prostředí
LEDEN
PROOSINEC
LISTOPAD
Užité práce dekorativní a
prostorové
Výtvarné vyjádření
skutečnosti
Výtvarné umění
Užité práce dekorativní a
prostorové
Výtvarné vyjádření
skutečnosti
Výtvarné umění
Užité práce dekorativní a
prostorové
Výtvarné vyjádření
skutečnosti
Výtvarné umění a životní
prostředí
5.ročník
2014/2015
Poznámka
Výstupy ŠVP
- písmo - jméno
- lidská postava
- hlava, portrét spolužáka
http://www.vytvarka.eu/papir
/portret.htm
- malba/kresba - Čím budu?
- výzdoba třídy
Užívá a kombinuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu
k celku: v plošném vyjádření linie a
barevné plochy; v objemovém
vyjádření modelování a
skulpturální postup; v prostorovém
vyjádření uspořádání prvků ve
vztahu k vlastnímu tělu i jako
nezávislý model
Zpřesňuje výtvarné vyjádření
proporcí lidského obličeje
- kresba stromu
Osobitost svého vnímání uplatňuje
v přístupu k realitě, k tvorbě a
interpretaci vizuálně obrazného
vyjádření; pro vyjádření nových
i neobvyklých pocitů a prožitků
svobodně volí a kombinuje
prostředky (včetně prostředků a
postupů současného výtvarného
umění)
Dotváří přírodniny dle vlastní
fantazie.
-podzimní inspirace (lisování
listů, dekorování)
-kytice z obtisků (koláž)
- práce s přírodními materiály
-kytice z obtisků (koláž)
Porovnává různé interpretace
- ilustrátoři dětské knihy
vizuálně obrazného vyjádření
Ilustrace oblíbené knihy
a přistupuje k nim jako ke zdroji
- písmo a jeho funkce
inspirace
- středověké iluminace
http://www.vytvarka.eu/kresl
eni/iluminace.htm
- vánoční dekorace (jarmark)
- přání k Vánocům
- barvy studené a teplé a
jejich odstíny
- kresba abstraktního obrazu
- Vánoční jarmark
- vánoční výzdoba
- barvy, kontrast, harmonie
Zimní krajina
http://www.vytvarka.eu/kresl
eni/zatisi.html
- (a)symetrické předměty váza, džbán - stínování
Řeší úkoly dekorativního
charakteru v ploše, řadí prvky
v tvarové i barevné kompozici.
Navrhuje symetrická a asymetrická
řešení.
Při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření; porovnává je
na základě vztahů (světlostní
poměry, barevné kontrasty,
proporční vztahy a jiné)
ÚNOR
Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace
Tichá 282, 742 74 Tichá
Učíme se navzájem
Užité práce dekorativní a
prostorové
- návrh na balící papír
(zapíjení barev)
Užité práce dekorativní a
prostorové
- kvádr, krychle - síť
http://www.vytvarka.eu/kresl
eni/rozkvetla.html - rýsování
sítě+skládání
Výtvarné vyjádření
skutečnosti
BŘEZEN
- můj oblíbený filmový
hrdina
- mandaly
- pointilismus
Nalézá a do komunikace
v sociálních vztazích zapojuje
obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil
Výtvarné vyjádření
skutečnosti
Výtvarné umění a životní
prostředí
Užité práce dekorativní a
prostorové
- koláž: podnebné pásy (Vl)
Nalézá a do komunikace
v sociálních vztazích zapojuje
obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil
ČERVEN
KVĚTEN
Výtvarné vyjádření
skutečnosti
Výtvarné umění
Užité práce dekorativní a
prostorové
DUBEN
Výtvarné umění a životní
prostředí
- kresba předmětu denní
potřeby – obr.prac. postupu
- noční dům (měření,
rýsování, stříhání lepení –
přesnost)
Při tvorbě vizuálně obrazných
vyjádření se vědomě zaměřuje na
projevení vlastních životních
zkušeností i na tvorbu vyjádření,
která mají komunikační účinky
pro jeho nejbližší sociální vztahy
Užité práce dekorativní a
prostorové
Výtvarné vyjádření
skutečnosti
Výtvarné umění a životní
prostředí
Výtvarné vyjádření
skutečnosti
Výtvarné umění a životní
prostředí
Užité práce dekorativní a
prostorové
-vymývaná klovatina
- vitráže do oken
- filigrány
- barevná škola
- kresba podle skutečnosti v
terénu
- můj ostrov
http://www.vytvarka.eu/kresl
eni/ostrov.htm
- komiksy, dětské časopisy
- kresba na chodníku
Porovnává různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření a
přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
- smysl a cit pro prostorové
formy y jejich výtvarné
kvality
Vypracovala Mgr.Marcela Valchařová
Download

Tematický plán 5.ročník Výtvarná výchova 2014/2015