Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace
Tichá 282, 742 74 Tichá
Učíme se navzájem
Měsíc
Tematický plán
Hudební výchova
Učivo
- rytmus, délky not
- hudební hry
- jazykolam
- píseň Beskyde, Beskyde
- nová píseň Pekla vdolky,
Podzimní ježkování
- dynamika, počítání dob
- 2/4 a ¾ takt
•
•
Rytmus
•
•
•
Nota půlová
Celá pomlka
Doprovod písně
- čtvrťová a osminová
pomlka
- jazykolam
- nová píseň
- Orffovy nástroje
- hudebně pohybové hry
•
•
•
•
Pomlka půlová
Legato, repetice
Poslech
- psaní not
- orientace v notovém zápisu
- píseň
- taneček
•
- jazykolam
•
Hudebně pohybové
aktivity
Hudební abeceda
•
•
Poslech
Opakování učiva
•
4/4 takt
•
•
•
Hudební abeceda
4/4 takt
Houslový klíč
ZÁŘÍ
•
•
•
ŘÍJEN
Poznámka
Seznámení s učivem
pro 3. ročník
Opakování písní
2.ročníku
Notová osnova, takt,
taktová čára, houslový
klíč
Tempo, takt, melodie,
psaní not
Poslech: hudební nástroje
•
LISTOPAD
3.ročník
ZŠ Tichá
2014/2015
Výstupy ŠVP
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
Zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase
- lidová píseň
- nota půlová
- psaní not
- jazykolam
- ¾ takt, menuet
- nová píseň
- vytleskávání rytmu
- Orffovy nástroje
- nácvik psaní houslového
klíče
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
Rytmizuje a melodizuje jednoduché
texty pod vedením učitele
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
S pomocí učitele rozlišuje
jednotlivé kvality tónů, rozpozná
výrazné tempové a dynamické
změny v proudu znějící hudby
HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI
Reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje tempo,
dynamiku
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
Rytmizuje a melodizuje jednoduché
texty pod vedením učitele
BŘEZEN
ÚNOR
LEDEN
PROOSINEC
Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace
Tichá 282, 742 74 Tichá
Učíme se navzájem
- jazykolam
- hudební abeceda
- nová píseň
- zápis not
- moravské a české koledy
- J.J.Ryba: Česká mše
vánoční
•
•
Houslový klíč
Rytmus
•
Nota celá
•
•
Poslech
Zpěv vánočních koled
•
•
•
•
•
•
•
Zápis noty g1
Psaní not – opakování
Rytmus
Zápis noty e1
Poslech
Psaní not
Rytmus
•
•
Nota a1
Hudební abeceda
- psaní not
- délky not
•
Zápis noty f1
•
•
Poslech
Tečka za notou
- jazykolam
- nová píseň
- rytmické a melodický
doprovod
- sólo, orchestr
- délky tónů
•
Zápis noty d1
- psaní not
- píseň
•
•
•
Dynamika
Rytmus
Tempo
•
•
Zápis not d1 – a1
Hudebně pohybové
činnosti
- Ukolébavky
- nová píseň Spi, Janíčku spi
nebo Dobru noc
- jazykolam
- opakování not
- pohyb ve 2/4 a ¾ taktu
•
•
Zápis noty c1
Melodizace slov
jazykolam
- nová píseň
- psaní not
- slavnostní hudba, hymna
- píseň
- Nová píseň Jarní slunce
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
S pomocí učitele rozlišuje
jednotlivé kvality tónů, rozpozná
výrazné tempové a dynamické
změny v proudu znějící hudby
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
Pod vedením učitele rozpozná
v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu
vokální, instrumentální a vokálně
instrumentální
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
Rytmizuje a melodizuje jednoduché
texty pod vedením učitele
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
Rytmizuje a melodizuje jednoduché
texty pod vedením učitele
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
Rytmizuje a melodizuje jednoduché
texty pod vedením učitele
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
Rytmizuje a melodizuje jednoduché
texty pod vedením učitele
HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI
Reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje tempo,
dynamiku
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
Zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase
Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace
Tichá 282, 742 74 Tichá
Učíme se navzájem
•
•
•
2/4, ¾ a 4/4 takt
Rytmická cvičení
•
•
Rozdělení hudebních
nástrojů
Psaní a čtení not
•
•
•
Hudební nástroje
Opakování písní
Píseň umělá a lidová
•
•
Předehra, dohra
Melodizace, rytmizace
- rytmizace a melodizace
říkadel, jazykolamů
- píseň Ó, řebíčku
zahradnický
- zpěv s CD
- opakování písní
- rytmické celky
•
•
•
Názvy not
Opakování učiva
- lidový dvojhlas
- psaní a čtení not
•
•
Co už umíme
Opakování učiva
3.ročníku
Psaní a čtení not
Rytmické celky
- opakování říkadel, písní
KVĚTEN
DUBEN
•
ČERVEN
- seznámení s hudebním
skladatelem
- psaní not
- jazykolam
- druhý hlas
Zápis not c1 – a1
Délka tónů
Poslech: A.Dvořák –
Slovanské tance
Opakování zápisu not c1 –
a1
Kánon
•
•
•
•
•
13. 9.2014
-nová píseň Bejvávalo,
bejvávalo a další
- nová píseň A já su synek
z Polanky
- psaní a čtení not
- poznávání hudebních
nástrojů
- opakování not a písní
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
S pomocí učitele rozlišuje
jednotlivé kvality tónů, rozpozná
výrazné tempové a dynamické
změny v proudu znějící hudby
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
Zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
Pod vedením učitele rozpozná
v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu
vokální, instrumentální a vokálně
instrumentální
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
Zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně
v jednohlase
INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI
Využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře
Vypracovala: Mgr. Lucie Dobiášová
Download

Tematický plán ZŠ Tichá Hudební výchova 3.ročník 2014/2015