Měsíční plán – 5. ročník
BŘEZEN
2. 2. – 6. 2. Barevný týden
(Po – blue and jeans, Út – red and pink, St – green, Čt – yellow and orange, Pá – black and white).
Co nás čeká:
9. – 13.3 Jarní prázdniny
30. – 31.3. Vaječné dny
Čj/sloh
Čtení/Psaní
Matematika
a geometrie
Anglický jazyk
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Pracovní
činnosti
Tělesná
výchova
Etická výchova
Soutěž „Dolní Lhota má talent“ – odevzdání přihlášek do 20.3.
Přídavná jména – vzory a skloňování přídavných jmen. Slovesa – opakování a procvičování.
Shoda přísudku s podmětem. Zájmena – osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná,
neurčitá, záporná.
Popis osoby (postavy). Dopis – osobní a neosobní (úřední). Čtení – Vývoj života na Zemi, Jsou
lidé ve vesmíru sami?
Počítáme se zlomky – sčítání a odčítání zlomků, desetinná čísla – násobení a dělení
desetinných č. 10, 100
G – osa úhlu, osově souměrné útvary, konstrukční úlohy
Unit 16 – 18, uč. + PS str. 42 – 49 – minulý čas pravidelných sloves, užívání ve větách
Poslech, četba, procvičování výslovnosti, hry.
Člověk – společné znaky s ostatními živočichy, Lidské tělo a jeho vývin, kostra, svaly,
dýcháme, oběhová a trávicí soustava, vylučování, kůže a smysly, nervová a rozmnožovací
soustava. Ochrana zdraví – první pomoc, zdravá výživa, správná životospráva.
Evropa – sjednocující se světadíl. Sousední státy ČR – Slovensko, Polsko, Německo,
Rakousko. Stroje ovládly život – 19. století. Národ sobě – uvolnění společnosti. T. G.
Masaryk. Češi a Němci – první světová válka. Vznik ČSR. První republika – hospodářství,
obyvatelstvo, kultura.
- Téma: „Cestou po Moravě - Buď zdrávo Valašsko!“ – seznámení se s typickou hudbou,
nástroji, folklorními prvky, písněmi a tanci (Luženské a Klobúcké točené, Zvrtaný, čardáš –
Starouherská, odzemek – mužský skočný tanec) moravského Valašska. Tematické video
ukázky. Prezentace: Osobnosti spjaté s Valašskem - František Bartoš, Alois Hába. Písně:
Tráva neroste, My jsme Valaši, Beskyde, Beskyde. Teorie – nota celá, půlová, čtvrťová.
Referáty žáků na téma „Můj oblíbený interpret nebo žánr“ – L. Vondráčková, hip hop – rap.
Téma: „První poslové jara – Něžné sněženky“ – práce s rozmazkami a křídami, technika
gumování. Téma: „Hudba nás baví“ – volná technika. Téma: „Tajemná zahrada“ – zapíjení a
míchání barev anilinových/vodových barev, kresba černou tuší.
Téma: „Velikonoce“ – výroba velikonočních přání „Vajíčko“, práce s tvrdým a vlnkovaným
papírem. Téma: „Moje rostlina“ – výroba veselého květináče z plastové láhve, kresba barvami
na sklo, sázení obilí řeřichy apod. Téma: „Kdo řekl mňau?“ – technika kašírování, práce se
skleněnou lahví, výroba kočky.
Atletika – skoky přes švihadlo, cvičení s medicinbalem – koulení, předávání, skákání přes
švihadlo. Dle počasí – pobyt venku, bobování, kluzákování (vhodný oděv). Gymnastika –
skákání přes kozu, šplh na tyči. Pohybové hry a hraní – kuny a veverky, štafety.
Empatie – empatické odpovědi na různé situace…
Jak byste reagovali, kdyby…?
Jak by ses cítil, kdyby...?
Zaměření se na vlastní posun v učení a celkový přístup ke svému vzdělávání.
Download

5. ročník - ZŠ Dolní Lhota