Část maturitní zkoušky: profilová
Typ zkoušky: povinná (1 ze 3)
Forma zkoušky: ústní
Název zkoušky: odborné předměty
Obor vzdělávání: grafický design
Školní rok: 2014/2015
SEZNAM TÉMAT
1. Vznik a vývoj výkladní skříně, funkce výkladní skříně,
Direct Marketing a CRM (základní a nové formy DM, co jsou to zákaznické databáze).
2. Technické vybavení VS a výstav - světlo, pohyb, zvuk,
Sales Promotion, formy spotřebitelské podpory prodeje, 3D reklama, in store prostředky.
3. Hlavní zásady tvorby dotazníku, druhy otázek,
fotografie ve výkladové tvorbě.
4. Řešení výstavního prostoru - prostorová kompozice VS, druhy VS, kompoziční
pravidla - symetrické a asymetrické řešení prostoru,
Public Relations, úkoly PR a hlavní používané formy práce s veřejností, problém ATL
a BTL.
5. Komerční marketingová komunikace, její rozdělení a druhy,
zásady výběru propagačních prostředků pro propagační akci.
6. Poutače a dekorační doplňky,
druhy propagačních akcí podle cíle a cílových skupin, obecné zásady pro tvorbu
propagační akce.
7. Tapetování, kašírování,
ochranná známka a značka, obchodní značka, logo - obrazové, slovní, kombinované,
tvarové, zvukové.
8. Nadlinková komunikace (ATL) a její formy,
vznik a vývoj písma - předstupně písma, egyptské písmo, písmo Sumerů.
9. Sponzoring, zavádění nového výrobku na trh, inovátoři, proces adopce a difuze,
malířské techniky (akvarel, kvaš, tempera aj.).
10. Zásady vystavování tvrdého, kusového zboží,
média, rozdělení a druhy médií, nová média.
11. Tisk z výšky a z hloubky, princip, druhy tisků,
inzerát, rozdělení inzerce, řádková a plošná inzerce, druhy inzerátů, seriál.
12. Techniky spotřebitelského výzkumu - primární, sekundární výzkum, druhy primárních
výzkumů,
charakteristika TV a Ro spotu.
13. Zásady vystavování měkkého zboží,
obalová technika v propagaci - úkoly a vlastnosti obalu, testování obalu.
14. Řešení propagačních akcí z hlediska aranžování - aranžování expozic na veletrzích a
výstavách, aranžování komerčně zaměřených akcí, předvádění zboží, módní přehlídky,
výstavy a veletrhy, eventy.
15. Tisk z plochy, princip tisku, jeho vliv na reklamu,
podlinková marketingová komunikace, její charakteristika a formy BTL.
16. Sítotisk a serigrafie, princip tisku, druhy technik,
vývoj písma – latinka, od římské kapitály po lomená písma.
17. Význam masmédií pro reklamu,
vznik a vývoj písma - písmo Féničanů, Řeků, vznik latinky.
18. Vznik a vývoj reklamy,
základní řazení písma do řádek, rám, zrcadlo, kompozice textu v ploše, optický
střed, písmařské názvosloví.
19. Barvy – druhy barev, míchání barev, psychologické působení barev, barevný kruh,
techniky nátěrů, malířské techniky,
druhy tiskových technik.
20. Malířské techniky (tempera, akvarel, olej, sgrafito ad.),
způsob psaní rukopisu - typometrický systém, obrazové předlohy, příprava makety pro
tisk, současný prepress.
21. Technická dokumentace, scénář, libreto - půdorys, nárys, měřítko, perspektiva,
Out door, venkovní reklama a venkovní média, charakteristika.
22. Význam sociologie pro reklamu, definice cílových skupin, význam jejich výzkumu,
rozdělení a druhy akcidenčních tiskovin.
23. Psané a kaligrafické písmo,
motivace, motivační výzkum, vznik představ a potřeb, význam pro marketingovou
komunikaci.
24. Nákupní chování, vlivy, užití psychologie v reklamě
Scénář a libreto propagační kampaně, technická dokumentace
25. Odborná terminologie – marketingová komunikace, propagace, reklama, Direct
marketing, Sales Promotion, image, good will, cílová skupina, ochranná známka ad.
tiskové písmo – typografické názvosloví, struktura písma.
Download

Seznam témat