Insolvenční a správcovská v.o.s.
Šumavská 524/31, 602 00 Brno
zápis v OR KS Brno, odd. A, vl. 25 415
IČ: 293 14 909 DIČ: 293 14 909
bankovní spojení: 206559141/0600
tel. 777 717 796, IDDS: c37bspc
Vyhlášení výběrového řízení na prodej autodílů,
autodoplňků a autopříslušenství
(výzva k podání nabídek)
Insolvenční správce vyhlašuje výběrové řízení na prodej majetku dlužníka BUY & DRIVE a.s., IČ:
28016939, K Cihelnám 699, 326 00 Plzeň v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Plzni
pod sp. zn. KSPL 29 INS 3472 / 2013 evidovaného v soupisu majetkové podstaty pod bodem č. 7, a
sice souboru movitých věcí – skladových zásob zboží - autodílů autopříslušenství a autodoplňků
pořízených dlužníkem v období 2010 až 2012 pro podnikání dlužníka.
Podmínky výběrového řízení:
Insolvenční správce jedná v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon v platném znění,
jako osoba s dispozičním oprávněním k majetku dlužníka vlastním jménem na účet dlužníka.
Nabídky na koupi skladových zásob zboží se podávají písemně na adresu sídla insolvenčního správce
- Insolvenční a správcovská v.o.s., Šumavská 524/31, 602 00 Brno.
Termín doručení nabídek je nejpozději do 06. 01. 2014 do 12.00 hod. K později doručeným nabídkám
se nepřihlíží.
Nabídky musí být doručeny v zalepené obálce označené heslem „Výběrové řízení - BUY & DRIVE a.s.
– Autodíly“.
Položkový soupis zboží ve formátu „pdf“ je připojen v příloze. Na požádání jej správce zašle zájemci
detailnější ve formátu „xls“.
Předmětem prodeje je pouze soubor autodílů jako celek. Autodíly jsou umístěny ve skladu
nacházejícím se v Českých Budějovicích, část Nové Vráto, ulice U Pily. Ve skladu se nachází zboží
– autodíly ve vlastnictví i jiných osob bez dlužníka, přičemž zboží od sebe není odděleno.
Vyskladnění, balení, naložení, odvoz a dopravu zboží je povinen obstarat kupující, a to
nejpozději do 1 měsíce po uzavření kupní smlouvy. Při vyskladnění, naložení a odvozu zboží
nesmí kupující způsobit škodu na zboží jiných osob. Veškeré náklady spojené s vyskladněním,
naložením, balením a dopravou zboží ze skladu, kde je zboží umístěno, nese kupující. Vlastnické
právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího okamžikem uzavření kupní smlouvy.
Zboží se prodává tak jak stojí a leží.
Jediným kritériem hodnocení nabídek je zájemcem navržená výše kupní ceny bez DPH, přičemž
nejnižší nabídka kupní ceny musí činit 500.000,- Kč bez DPH, jinak bude nabídka zájemce z
hodnocení vyřazena. K nabídkové kupní ceně uvedené bez DPH bude připočteno DPH v platném
znění.
Podmínkou účasti zájemců ve výběrovém řízení je složení jistoty ve výši (kauce) 50 000,- Kč.
Jistota musí být složena ve lhůtě pro podání nabídek, a to na účet insolvenčního správce č.
211839041/0600 vedený GE Money Bank, a.s. Jistota je zajištění splnění závazků zájemce, jehož
nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější. Vybranému zájemci se jistota vrací do 5 pracovních
dnů ode dne splnění jeho závazků z kupní smlouvy, zejména po provedení vyskladnění a odvozu
zboží. Ostatním zájemcům se jimi složená jistota vrací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne
uzavření kupní smlouvy s vybraným zájemcem. Pokud vybraný zájemce zmaří uzavření kupní
1
smlouvy tím, že nesloží ve stanovené lhůtě kupní cenu anebo tím, že kupní smlouvu předloženou
insolvenčním správcem ve stanovené lhůtě neuzavře anebo tím, že nesplní své závazky z kupní
smlouvy řádně a včas, je vybraný zájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. Jistota
dále slouží k zajištění, že vybraný zájemce nezpůsobí při vyskladnění, balení, naložení a odvozu zboží
škodu na majetku třetích osob. Řádné vyskladnění zboží bez způsobení škody insolvenčnímu správci
potvrdí správce skladového areálu. Pro případ, že vybranému zájemci vznikne povinnost zaplatit
smluvní pokutu nebo pokud vybraný zájemce způsobí škodu na majetku třetích osob, platí, že
insolvenční správce je oprávněn započíst svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty proti i dosud
nesplatné pohledávce vybraného zájemce na vrácení peněžních prostředků odpovídajících složené
jistotě nebo pohledávce, i nesplatné, na regresní náhradu škody způsobené vybraným zájemcem na
majetku třetích osob. Tímto není dotřeno právo insolvenčního správce požadovat po vybraném
zájemci v každém případě náhradu škody v plné výši.
Podmínkou účasti zájemců ve výběrovém řízení je bezvýhradný souhlas uchazeče s ins. správcem
předloženým návrhem kupní smlouvy. Podmínky kupní smlouvy budou odpovídat podmínkám
uvedeným v této dokumentaci výběrového řízení.
Vybraný zájemce je povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo insolvenčním správcem
prostřednictvím e-mailu oznámeno, že jeho nabídky byla vyhodnocena jako nejvýhodnější a tedy že
se stal vybraným uchazečem, uhradit na účet insolvenčního správce č. 211839041/0600 vedený u
GE Money Bank, a.s. částku odpovídající jím nabídnuté kupní ceně.
Vybraný zájemce je povinen do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bude na účet insolvenčního
správce připsána kupní cena, uzavřít insolvenčním správcem předloženou kupní smlouvu. Podpis
vybraného zájemce, resp. osoby oprávněné jménem zájemce jednat, bude na kupní smlouvě ověřen.
Náležitosti nabídek
Moznost podat nabídku má každá tuzemská nebo zahraniční právnická či fyzická osoba, která splňuje
tato kritéria:
-
není v úpadku a ani proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení ani v likvidaci a ani nebyla na její
majetek nařízena exekuce,
není osobou, která nesmí nabývat majetek z majetkové podstaty dle ust. § 295 ins. zákona,
je bezdlužná vůči majetkové podstatě.
Nabídka musí obsahovat následující informace a listiny:
-
-
přesné označení zájemce (název, resp. jméno a přímení, sídlo, resp. bydliště, IČ, resp. rodné
číslo, vše doložené kopií výpisu z obchodního rejstříku, kopií živnostenského oprávnění, nebo
kopií libovolného dokladu totožnosti, je-li zájemce fyzická osoba nepodnikatel
výši nabízení kupní ceny v CZK bez DPH,
prohlášení uchazeče, (a) že je svou nabídkou vázán po dobu 40 kalendářních dnů, (b) že si je
vědom všech skutečností a omezení vyplývajících z faktu, že jde o prodej majetku v rámci
insolvenčního řízení a všech skutečností a omezení uvedených v této dokumentaci (výzvě), že
s nimi souhlasí a zavazuje se je bezvýhradně respektovat
doklad prokazující složení jistoty (variabilním symbolem bude IČ nebo rodné číslo)
tyto podmínky výběrového řízení podepsané zájemcem
kontaktní údaje – telefon, korespondenční adresa, e-mail, číslo účtu pro vrácení složené jistoty,
nabídka bude datována a podepsána zájemcem (tedy osobou oprávněnou jménem zájemce
jednat nebo zájemcem fyzickou osobou).
Vyhodnocení nabídek
Otevření obálek s nabídkami proběhne na jednání správce a zástupce věřitelů, kde budou nabídky
prezentovány a vyhodnoceny, které proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podávání
nabídek.
2
Vybrána bude nejvýhodnější nabídka – nejvyšší nabídka kupní ceny.
Insolvenční správce má právo (nikoli však povinnost) zahrnout do hodnocení po projednání se
zástupcem věřitelů i takovou nabídku, která nebude splňovat všechny náležitosti stanovené v těchto
podmínkách, avšak tyto nedostatky budou pouze formální a nepodstatné.
Všichni zájemci budou o výsledku výběrového řízení informováni e-mailem do 5 pracovních dnů od
data pro otevírání obálek.
Insolvenční správce je oprávněn odmítnout všechny obdržené nabídky.
Nebude-li kupní cena s vybraným zájemcem z jakéhokoliv důvodu uzavřena, informuje insolvenční
správce o této skutečnosti zájemce, který skončil druhý v pořadí a vyzve jej, jakožto nového
vybraného zájemce k uhrazení kupní ceny a k uzavření kupní smlouvy.
Ostatní
Tato výzva k podání nabídek není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 276 a násl.
obchodního zákoníku, ani vyhlášením veřejné obchodní soutěže ve smyslu ustanovení § 281 a násl.
obchodního zákoníku.
Zájemci berou na vědomí, že veškeré komunikace, jejíž povaha to umožňuje, bude probíhat
prostřednictvím e-mailu.
Dne 05. 12. 2013
Insolvenční a správcovská v.o.s.
ins. správce dlužníka BUY & DRIVE a.s.
3
Download

Vyhlášení výběrového řízení na prodej autodílů