a
u
a
a
1
/
.
-
,
+
*
*
)
0
$
#
"
!
(
'
&
Jaké podmínky musíte splnit, pokud chcete podat
insolvenční návrh?
Jaké jsou způsoby oddlužení fyzických osob a jak
oddlužení probíhá?
Jaká jsou rizika oddlužení a na co si dát pozor?
G
F
6
E
Slyšeli jste o tzv. osobním bankrotu a připadá Vám to
jako ideální způsob řešení dluhů?
K
M
?
G
F
E
J
e
?
5
H
H
?
e
B
K
?
J
e
S
6
B
K
9
7
Q
e
4
5
?
H
H
E
R
M
E
G
F
7
>
e
?
:
B
U
M
M
K
8
Q
7
e
H
V
4
?
7
e
5
H
J
H
9
D
4
e
?
7
OBČANSKÁ PORADNA
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Velehradská třída 247
686 01 Uherské Hradiště
u
c
! Pamatujte, že proces insolvenčního řízení
a doručování se děje prostřednictvím on-line
insolvenčního rejstříku. V něm jsou také zveřejněny
osobní údaje. Informace v insolvenčním rejstříku jsou
veřejně přístupné.
(Odkaz
na
insolvenční
rejstřík
naleznete
na http://insolvencni-zakon.justice.cz.)
Další informace, které lze na tomto webu najít: informace
k insolvenčnímu zákonu, kalkulátor splátek pro oddlužení
plněním splátkového kalendáře, formuláře a vzory, úplné
znění zákona.
<
6
@
E
7
P
T
N
?
H
5
7
7
>
H
H
?
O
C
M
4
5
C
G
F
B
6
E
D
M
?
=
E
;
G
F
3
7
e
H
?
H
7
D
G
F
E
D
A
@
:
8
>
<
:
8
6
9
5
>
5
4
7
2
3
! Pokud do 3 let po oddlužení vyjde najevo, že oddlužení
bylo získáno podvodem či zvýhodněním věřitele, soud
oddlužení odejme.
L
! Před podáním návrhu je vhodné zajistit si vyplácení
příjmů složenkami či v hotovosti – u bank dochází často
k blokaci účtu poté, když zjistí, že je podán insolvenční
návrh.
Kdy je člověk v insolvenci (v úpadku)?
V této tabulce si můžete zjistit, jakou mzdu
by musel dlužník mít, aby byl schopen uhradit
30 % svých dluhů, a jaká nezabavitelná částka
by mu nebo jeho rodině měsíčně zbývala
k zajištění potřeb.
Při výpočtu je nutné pamatovat také na odměnu
a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce,
která činí 900 Kč + DPH za každý započatý
kalendářní měsíc trvání účinků schválení
oddlužení. (Tato částka je v tabulce již zahrnuta.)
B
!
Soud může požadovat až 50 000 Kč jako zálohu
na náklady řízení.
%
Máte více věřitelů a dluhy již delší dobu nesplácíte?
Víte, co se může stát?
(částky v ní uvedené jsou zaokrouhleny!!!)
! Zajištěný majetek může být během řízení prodán
a zajištění
věřitelé
se
uspokojují
z prodeje
tohoto zajištěného majetku.
Jestliže si nejste jisti v podání insolvenčního návrhu,
můžete požádat o pomoc některou z občanských poraden.
(Seznam
občanských
poraden
naleznete
na http://www.obcanskeporadny.cz.)
! O způsobu oddlužení rozhodují věřitelé na schůzi
věřitelů. Dlužník je povinen zúčastnit se této schůze
osobně
(či mít pro neúčast důvodnou omluvu).
Pokud se nezúčastní, má se za to, že vzal návrh
na oddlužení zpět. Nadále je ale v insolvenci a může
upadnout do konkurzu.
Buďte opatrní, pokud se chcete obrátit na soukromou firmu
nebo soukromou osobu, které většinou za nemalý poplatek
nabízí oddlužení. Velmi často se jedná buď o podvodné
společnosti či osoby, které z dlužníků „vymámí“ jen další
peníze a vůbec nepomohou, nebo návrh nezpracují kvalitně
a může dojít ke konkurzu.
tel.: 572 540 723
e-mail: [email protected]
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
Konzultační hodiny:
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00
8:00 - 12:00 13:00 - 18:00
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
e-mailové konzultace
a
a
a
@
@
D
:
E
@
J
c
C
C
e
?
e
H
J
=
H
C
:
:
7
e
9
3
?
@
6
@
c
4
Q
4
H
7
e
?
4
e
7
:
7
=
U
9
@
U
8
@
9
@
6
@
E
M
8
D
c
?
?
e
5
4
C
?
c
5
?
5
5
C
C
4
@
@
@
:
:
?
e
?
c
J
e
?
c
4
?
=
?
C
@
E
?
7
4
e
J
H
c
J
e
?
=
C
4
C
c
c
?
C
5
C
Q
H
C
H
C
7
@
E
F
E
8
:
E
c
?
5
C
:
M
E
D
:
7
U
9
3
5
H
C
4
C
4
C
C
e
?
5
C
e
H
Q
3
?
R
G
R
P
U
:
9
7
@
>
c
4
e
C
?
?
5
C
c
c
5
H
C
5
3
5
C
?
J
e
5
C
@
@
V
7
9
@
?
C
M
J
D
9
7
U
:
9
8
7
:
9
E
@
M
8
7
U
?
e
?
e
?
e
C
e
c
e
4
C
J
H
:
E
=
4
C
?
?
4
e
H
?
C
C
e
?
C
4
?
e
@
>
:
8
E
8
u
z
Q
e
7
6
5
9
:
=
J
5
H
C
e
?
C
7
@
8
M
4
?
E
@
@
@
M
@
@
D
S
8
E
9
7
E
9
@
8
M
H
4
C
5
5
H
C
e
?
C
4
?
D
@
7
7
c
a
z
a
z
u
E
7
:
7
z
@
E
:
E
@
@
5
C
9
c
H
=
7
9
4
C
7
=
?
C
e
8
D
8
8
u
6
E
!
Oddlužení je určeno pouze pro fyzické osoby –
nepodnikatele; živnost je nutné zrušit.
5
V
e
5
H
4
9
9
e
?
C
4
C
=
:
N
3
e
5
?
e
?
c
5
3
H
H
e
9
7
9
6
@
M
8
9
9
9
D
V
e
5
7
:
M
D
@
E
e
c
5
7
4
9
:
C
=
4
C
9
E
:
7
C
e
:
@
7
N
?
7
e
9
E
N
C
C
D
N
u
?
C
C
5
H
Q
?
J
Q
e
3
H
4
H
?
e
5
9
9
9
7
7
9
6
D
E
6
E
D
8
8
6
V
H
=
e
H
C
Q
e
5
?
4
J
H
H
N
7
e
c
5
Q
e
C
7
C
H
3
=
5
4
H
3
=
H
9
a
@
M
>
8
E
8
E
D
C
e
?
4
C
5
C
Q
e
3
?
e
c
?
=
H
C
e
4
=
C
c
e
H
J
?
N
9
E
E
:
E
F
:
8
C
H
7
:
?
=
e
7
:
H
Q
7
e
4
H
C
Q
e
?
7
E
M
>
@
:
9
?
=
3
>
8
E
E
:
e
N
V
7
U
3
H
C
?
e
e
5
?
J
H
Q
e
7
e
5
9
6
e
7
U
H
Q
e
?
=
J
Q
e
3
9
8
D
Q
C
H
?
Q
C
C
:
7
e
=
:
5
H
J
@
7
4
e
E
H
C
H
C
N
@
@
>
:
?
8
E
e
C
3
=
E
H
:
e
@
D
E
D
@
@
3
H
?
Q
7
@
?
H
E
M
8
:
C
H
Q
M
J
9
4
9
J
4
8
:
E
?
C
J
5
C
?
8
E
=
N
8
E
4
5
7
8
9
?
?
e
C
N
V
8
e
3
C
e
?
4
C
J
H
3
Q
E
9
4
4
=
C
4
=
C
F
5
:
M
F
8
:
E
3
e
c
H
7
4
=
9
:
e
?
7
6
@
e
e
c
C
C
C
V
J
5
D
5
z
a
:
@
8
E
@
e
Oddlužení lze provést buď zpeněžením majetkové
podstaty a tedy jednorázovým vyrovnáním s věřiteli,
nebo plněním splátkového kalendáře z příjmů dlužníka
po dobu 5 let.
V návrhu na oddlužení si sice dlužník navrhuje způsob,
kterým chce oddlužení provést, ale rozhodují
nezajištění věřitelé, a nedohodnou-li se, rozhoduje soud.
Zajištění věřitelé nejsou oddlužením dotčeni, tedy
se budou uspokojovat z majetku, kterým byly jejich
pohledávky zajištěny.
7
9
H
H
J
H
=
C
e
Q
7
8
U
R
:
:
U
M
7
C
F
:
7
4
E
. insolvenční zákon
e
H
:
E
N
4
9
7
8
K podání návrhu na povolení oddlužení je
nutné přiložit např.:
u
y
u
a
c
c
u
Vaši věřitelé mohou pohledávky vymáhat v exekuci.
Pokud však máte více věřitelů a dluhy alespoň 1 měsíc
po splatnosti, jste pravděpodobně v úpadku.
Úpadek hrozí také tomu dlužníku, u něhož je riziko,
že když všechno půjde dál stejným způsobem, v blízké
budoucnosti nebude schopen plnit podstatnou část svých
peněžitých dluhů - jedná se o tzv. hrozící úpadek.
Příkladem hrozícího úpadku může být např. situace,
kdy dojde k propuštění ze zaměstnání a přitom není
vyhlídka na brzké nalezení práce, takže je zřejmé,
že dlužník nebude schopen své dluhy splácet.
Za určitých okolností může dlužník – nepodnikatel vyhlásit
tzv. osobní bankrot a úpadek řešit prostřednictvím
insolvenčního řízení (soudní řízení, jehož předmětem
je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob
jeho řešení).
Insolvenční řízení se zahajuje podáním insolvenčního
návrhu. Návrh musí podat buď dlužník nebo věřitel.
Pokud návrh podává dlužník sám na sebe, musí uvést, proč
se domnívá, že je v úpadku, doložit to důkazy a dodat další
informace, které vyžaduje zákon.
V insolvenčním návrhu dlužník dále uvede, jak má být
podle jeho názoru úpadek řešen - spolu s návrhem je tedy
spojen i návrh na oddlužení.
jednorázově
(zpeněžením
svého
majetku)
nebo ve splátkách (srážkami ze mzdy) alespoň 30 % jejich
pohledávek. (Zajištění věřitelé se uspokojují z prodeje
zajištěného majetku.) Oddlužení není určeno pro řešení
podnikatelských dluhů.
Oddlužení představuje pro dlužníka také ochranu
před exekutory. Exekuce sice mohou být soudem nařízeny,
ale nemohou být vykonány. Věřitelé musí přihlásit své
pohledávky v rámci insolvenčního řízení.
Po uhrazení svých závazků je dlužník na žádost osvobozen
od placení zbytku dluhů. Pokud jsou však jeho příjmy
dostatečné, může tímto způsobem uhradit své pohledávky
v plné výši.
Insolvenční řízení není však jediné možné řešení. Naopak!
Hrozí-li Vám úpadek, nebo jste-li již v úpadku, měli
byste se pokusit dohodnout s věřiteli na možném řešení
- např. tím, že uděláte dohodu o změně smluv,
dohodnete se na splátkovém kalendáři nebo učiníte jiná
soukromoprávní ujednání, která Váš úpadek vyřeší
nebo mu předejdou.
Možností řešení úpadku je více a některé z nich jsou
určeny pro velké podniky nebo pro podnikatele; oddlužení
je způsob řešení úpadku fyzické osoby, která není
podnikatelem.
Typickým dlužníkem, pro něhož je oddlužení určeno,
je dlužník – spotřebitel., tj. osoba, jejíž dluhy vznikly
pořízením
zejm.
běžného
spotřebního
zboží,
ale i nemovitého majetku, dovolené, telefonu, televize atd.
Návrh na povolení oddlužení může podat každý dlužník –
nepodnikatel, který je v úpadku nebo v úpadku hrozícím
a zároveň je schopen svým nezajištěným věřitelům splatit
! V případě manželů je nutný písemný souhlas druhého
manžela s oddlužením.
!
Uvedení mylných nebo nekompletních informací,
nespolupráce se soudem či s insolvenčním správcem
může vést ke KONKURZU – dojde ke zpeněžení
veškerého majetku a jednotlivé závazky nezanikají
(dojde k vymožení pohledávek soudním výkonem
rozhodnutí nebo exekucí).
Download

Osobní bankrot - Oblastní charita Uherské Hradiště